Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1872

trafl eu vour hunuc Jta ilumiiij uaii ceu politieke manifestatie l ti nota van het Journal ojjiciel segt bet blad bewijst dat de regeeriug Tan den beer Thiers zich op eeue hejling bevindt waarop zij naar beueden glydt Na iW oflieferen zullen de maires aan de orde kuiMn De logica dêr reui iouairen eischt het en ioo de heer ïhier den schieèiiVèrs welke heu omsingelen nwt aapttoiids het iw eu oplc ui hg het aan dett slot ktij Bet dé rtpublikeiuen de meerderheid van hel land om zich te steunen op de mociatchalen lyne vijanden die er slechts op leinien kern af te zetten Wy zyn verstomd dat zulk een scberpzütnige geest als dfe z oe dit niet reeds ingraleti hiftft Alle de dcpêobe van Daily AVir de leugenachtige mededeelingen n the Tintel de woelingen vnn speculanten die verward zijn in de opcratitu vnu het bonapartismc de phrases welke men tre in en diplomaten in don DDnil legt dat alles in het weri van intrigKiiten of bedrogenen De rovpliateu hebben beproetd de comedie der vrees op te voeren tka einde de aandacht van hunne knoeieryen af te wenden ep de offioieusen hielpen hen Al hetgeen in de reactionaire Waden en in Ae èioniirchnle bureaux nerd uitgebroed is feitelijk te n het gemeenebest en tegen de regeering des heeren Thiers gericht Wij hopen dat de president der tepubliek dit tydig genoeg gewaar moge wórden SNOELAND De werkstaking onder de Londensche timmermansen nictselaars ge e len is thans geheel geëindigd daar de eenige firma die totdusver de gevorderde concessiën weigerde de heeren Corbett en M Clymoni te Wesl Itrompton zich jl Vrijdag mede bereid verklaiirde om de eitehen van hare werklieden in te willigen Ook de strike van de bakkersknechts schijnt haar einde te naderen en dit onder niet neer gunstige omstundigbeden voor de werkstaker tOngeriefdat t publiek van de storing in de bakkerij ondervond ia sehier onmerkbaar geweest alleen de mindere man heeft t moeten nisgelden daar bij zijn zpndngsseliotel moest missen of zelf braden moest Wordt niet spoedig een schikking getroffen dan vreest men zoUen de meeste knechts hun plaatsen door williger handen vervangen vinden Ëeu reiziger in den onlangs nabij Carlisle verongelukten sneltrein geeft de volgende korte doch levendige beschrijving van zijne gewaarwordingen tijdens t ceideiit We hadden geüellig zitten praten en juist wilde ik mij neerleggen om wat te rusten toen ik opeens een vreeselijk gekraak hoorde Ik herinner me dot ik met kracht van mijn plaats gesmeten werd torn kwam de wond van den waggon met ijselijk geweld naar binnen Ik geloof dat ik terug week om den schok te vermijden Oiiaiiddellijk daarop scheurde de vloer vaneen en een g roote Zereo staaf boorde er doorheen Alles romdom mij selieen met oorverdooveud geraas verpletterd te worden Tnelinctmatig Ifet ik mij toen zakken door de Opening in den vloer en na den val bevond ik mij op den bodem van een ander rijtuig naa t een paar wielen en een een gebroken deur ik kroop onder den puinhoop uit Goddank ongedeerd I De debris vormden eeu pyramide van brokken DUITSCHLAND Uit l armstadt wordt gemeld dat het nieuwe ministerie de kieswet door het afgetreden ministerie bg de Kamers ingediend heeft ingetrokken Dit is geschied om daarin zoodnniize ijzu ingen te maken ills overeeiikom cli met de libernte beginselen vim het nieuwe ministerie De oflicieele DarmsUtdttr Ztitung deelt mede welke wijzigingen daarin zullen gemaakt wonlen en w ij ontleenen daaninn liet volgende In de eerste pln iU ullcu voortaan duor de leden van diu iidel niet meer i leden worden geko zcn oui zitting te aemen in de Tweede Kamer Vol gciishet nieuwe out erp zullen alle leden der Tweede Kamer door algemecue verkiezingea hun mandaat erlangen Vroeger hadden 10 steden een bgzonder privilege om elk een lid naar de Tweede Kamer te zenden dit recht hebben die steden behouden Het platteland echter dat vroeger slecht 34 leden naar de Kamer zond heeft een aanwinst verkregen de 6 leden vroeger door den ndel gekozen zijn gevoegd bü die 34 leden zoodat het pktteland volgens het gewijzigde ontnerp een aanmerkelijk voordeel verkrijgt Met het doel om aan den adel zekere concessie te doen zal niiar hel nieuwe ontwerp een tweetal leden uit den odel in de Kerstc Kamer zitting verkrijgen Kaar de thans nog bestannde bepaling waren de erfelijke leden der licrstc Kamer bevoegd om uiting te nemen met bui S ste jaar al de overige leden zoowel van de Eerste als van de Tweede Kamer moesten hun 30ste levensjaar hebben voleindigd alvorens zij tut lid der Kamer konden gekozen worden Naar het iiieu e ontwerp wordt voor lleq de gevorderde iMftijd op 26 jiiren gesteld Voot de Eerste en Tweede Kamer mogen gewestelijke en ptnatsi ijle i litetmran een mandaat oannemao mits zg niét orden gekozun in het kiesdistrict waar zij gevestigd tgn Wordt een lid der Tweede Kamer benoemd tot r ksambieoaar dan dan moet hij zijn mandaat nederleggenj alvSrens hg zitting neemt Naar den maatstaf der bevolking zullen door de provincie Starkenbarg worden gekozen 17 door Op perUessen 13 en dopr Itijn liessen 10 leden OOSÏBNBIJK In de zittingi door de leden der delegatie van den Bijksra op 3 dezer te Pestb gehouden ia alles buitengekoon rhit van de hand gegaan In een uur tijds zgn al de aan de orde gestelde onderwerpen afgedaan Slechts loftuitingen zijn den heer Andrassy ter oore gekomen gedurende den ganscheo loop der zitting Niet slechts werd hij vap die zijde overstelpt met de schoonste betuigingen van volledige insteuimiMg must zonder eenig bezwaar in het midden te brengen werd het budget van het ministerie van baitenlaadsohé zaken tot een bedrag van 3 6fiO UOU II goedgekeurd Hetgeen vooral zeer opmerkelijk werd geacht was het volgende De heer van Coruezi die vroeger geen woorden genoeg kon vinden om de regeering te gispen en te laken diens rede vloeide thans over de bewij eu van instemming en goedkeuring Zelfs de clericale heer Oelz die verklaarde dat de politiek van Doitsdilanil en van Italië hem wantrouwen inboezemde en dat bij de houding der regeeriug ten opzichte van Home gaarne zou zien wij igen sohjnk ten slotte niettemin zijn stem aan dan pust voor geheime uitgaven Verscheidene leden voerden het woord om aan te tooiien dat die post niet mocht warden beknibbeld Een der leden van de budget commissie de heer Giskra die in de afdeeling voor oen aaumerkelgke vetmindering van dien poet had gestemd voegde zijn goedkeurende stem bij die der overigen omdat hij geen dissonant io die algemeene overeenstemming wilde uiteu Zoo werd de eene post na den andere aangenomen zelfs die uitgetrokken voor het Perzische gezantschap werd zonder verzet goedgekeurd BINNENLAND Gouda 10 Octobeb Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit zwart 33 Zet D 1 C 1 S8 Zet A 7 A Diii8 Iag 11 werden door de arr reohtbank te Botterdam de volgende vonnissen uitgesproken Vooi het plegen van moedwillige mishandeling werden i H en U 8 beide wonende teOudcwater ieder veroordeeld tot gevangenisstraf van zes dagen en G G woonachtig te Gouda eveneens tot gevangenisstraf van zes dagen Voor het beieedigen en mishandelen van bedienende beambten der politie werd aan H V wonende te Gouderak opgelegd gevangenisstraf van n maand cellulair en twee boften tik van 8 of eeu dag subsidiair voor elk der boetett aan A d J te Gouderak gevangenisstraf van vijftien dagen eenzaam a iu O X V VV te Gbada betaling eener boete van ƒ 8 of tien dagen subsidiaire gevangenisstraf aan W S mede te Gouda etalen eener boete van ƒ 8 of een dng subsidiaire ge angenisstrtf en eindelijk VV R wonende te Waddinxveen bctuling eener boete van ƒ 12 of zeven dagen subsidiair gevangenisstraf Wg ontleenen aao het Nieum e d Dag het rolgende Menigmaal zijn ons door Industrieelen e andere belangstellenden vragen gericht omtrent de inzending op de wereldtentoonstelling welke in 1878 te Weeuen zal worden gehouden Wij hebben bij de Nederlansche Hoofdcommissie inlichtingen gevraagd en kunnen onzen lezers daaromtrent het volgende medeileelen Door de zorgen der Nederlandsche Hoofdcommissie is aan Nederland in het hoofdgebouw eene uitnemende plaats in de hoofdgaanderij toegewezen zoodat de producten der Nederlamische ngverheid lederen bezoeker in het oog zullen vallen Het is dus te hopen dat de inzenders van hun kant de Nederlandsche nijverheid op eene waardige wQze daar zullen doen I opmerken I Door de hoofdcommissie zign door bemiddeling der Kniuers van Koophandel en door aan de nijverheid gewijde Maatschappijen en inschrijvingsbiljetten toegezonden met verzoek die voor 1 September 1873 ann den Voorzitter Boompjes 105 te Kotterdam te willek toezenden Aan dat verzoek is to uu toe slechte door ongeveer 260 indttstrieelen voldaait De Hoofdcommiasie eefcter vermeent en natr ona oordeel terecht dat velen wjer produetep bi een dd 4aiugen Interiiati oualen wedstrgd niet mogen outbrekï n nog achterwege zijn gebleveur en zal tot bet iuiddeu dezer maand van de nalatigen de inscbrg vingsbiljetten nog aannemen Mochten er indostrieelen zijn welke geen inschrgvingsbiljet hebben ontvangen zoo zullen hui die op aanvrage dadelijk worden toegezonden ternyl de leden der Hoofdcommissie ieder in het bijzonder bereid zijn aan de belangstellenden de noodige inlichtingen te geven Wij herhalen daarom hier de nomen der leden dier Hoofdcommissie J W L van Oordt voorzitter te Rotterdam D E U VOO Baumhauer te Haarlem H D Bigdenatein te Enschede D Grolhe te Delft J P de Bordes te s Gravenhage A H Eigeman te Leiden L A H Hartogh Ie Amsterdam T Bidder van Rosenberg te Weeuen B de Poorter en R Craeij vanger te Amsterdam J G Vogel te s Gravenhage deze drie laaisten meer bepaaldelgk voor de kunst en H Witte te Leiden voor land en tuinbouw De in te venden voorwerpen ïullen in de maand Februari 1873 ter verzending moeten gereed zijn terwgl de hoofdcommissie later aan de inzenders be kend zal maken de plaats waar en deo juisten tgd waarop de voorwerpen moeten worden bezorgd om gemeenschappelijk naar Weenen te worden verzonden De hooidcommissie heeft bij het opmaken barer begrooting van onkuaten tot grondslag aangenomen dat al de onkosten voor het ontpnkken uitstallen bewaken schoonhouden en weder inpakken der voorwerpen door s lands Regeering zuUen worden gedragen dat daarentegen de Kosten vau verzending naar Weeuen en terug alsmede de assurantie der voorwerpen ten Uste der inzenders zullen bigvcn Het is te Ttr wachten dat zoowel door de regeering als doo s land Vertegenwoordiging de daartoe noodige gelden zullen warden verstrekt In de Dinsdag daartoe opzettelgk te Amsterdam bijeengekomen groote vergadering der Bemonstrautsche Broedersohap ia tot haren boogleeraar benoemd de heer C P Tielepred te Rotterdam Het tweeUl bestond uit de preil C P Tiele en Dr J W Bik te Amsterdam het viertal Bit dezelfden met de heeren i H Maronier te Utrecht en U C Rogge te Leiden De nieuwe hoogleeraar lal te Leiden optreden waarheen eerlang het seminarium zal warden overgebracht Met uitbreiding van het daaromtrent bepaalde in het programma van het examen tot toelating bij de stafschool heeft de minister van oorlog bepaald 1 dat de door de aspiranten bg het examen over te legg n teekeningen niet ouder mogen zgn dan twee jaren en dat aan handteekeningeu naar de natuur een hoogere waarde zal warden toegekend dan aanteekeuiugen naar voorbeelden 2 dat aan de adtpiranten die zulks mochten verlangen vrgstelliof zal worden verleend van het bgwonen van exercitiin en verdere oefeningen van en met den dag dat bg het corps aanschrgving wordt ontvangen dat z j tot bet examen zullen worden toegelaten tot na afloop van dat examen Naar het Vaderland verneemt zon aan den voor eenigen tijd ontslagen kapitein Jansen nsmena den minister van oorlog eene betrekking iign aangeboden Staten Generaal Twcede Kaneh Zittiag van 9 October In deze sitting zgn de algemeene beraadslagingen I aangevangen over het O I tarief De hh Nierstraat van Zuyleu Heemskerk s Jacob en Hoffffian verklaarden zich tegen het tarief zooals het is voorgesteld De bh Gevers en Miraudolle waren er voq De hb Ruigers en Taets van Amerongen zouden den loop der zaak afwachten om hunne stem te bepalen De heer Brcdius verklaarde zich voor n geheel porlofranco De heer van der Linden wilde vrg verkeer tussobeu het moederUnd en de koloniën alsmede een invoerrecht van 6 pCt op vreemd fiibrikaat De heer Heydenrgok liet zgn stem afhangen van de beantwoording eeuer speciale vraag Heden is de minister van koloniën n het woord Uit Waddinxveen sehrgft men aan do N R Cl dd 8 Oct De stoommachine in 1871 gesticht tot droogmaking van de veenplas de Putten en tot bemaling zoo van dezen nieuwen polder als van de Voor en Achterofsche polders welke alle drie door de laatste regens zeer veel overlast van water hadden gekregen heeft getoond zoodra de boezem de Gouwe I beneden maaltgd geraakte aan baar doel voUcofflen te beautwoorden Nn v rloop van drie etmalen rijn deze 1100 hectaren land van het overtollige water bevrijd terwijl de omliggende polders tot dus erre te vergeefs op den noodigen wind wachtten om hunne molens in gang te zieif Ook de stoommachine van den MiddeUiWg lwn P Wfr bewee gelgjceo dienst Men schrijft nit Arnhem aan de N R Cl dd 7 Oot i Heden middag is de tentoonstelliog van vruchten bloemen en planten at eloopen zij is zonder ontslag gesloten gelijk zij zonder den minsten omhaal is geopend Verblijileod is het dat de Commissie haren arbeid beloond ziet Althans naar gernchten te Dordeelen is het bezoek zóó talrijk geweest dat de onkoeten ruimschoots gedekt zijn De matinee en het concert van het Prui8iscl fe uziekkorps directeur de Kerkert öS infauterl regiment waren druk bezoeht en hebben vooral het laatste goed voldaan Ook ontmoette ik tevreden inzenders ééa althans een kweeVer verzekerde mij dat hg te Arnhem meer had verkocht dan op teatoonatelling U sGravenhage De eerste proeve om ook eens eene vruchtententoonstelling in deze streken te houden is alzoo geslaagd Moge zij andermaal herhaald kunnen worden maar dan liéht op grooter scliaal zander een concurrent gelijk na de Haagsche tentoonstelling en mei een eenigermate duidelgker programma b r oCdeelingeu voor sierplanten en voor pUnten ter versiering van het lokaal en als het kan ook met eenige prgsnitlovingen Voor eenige andere tuinbouw producteu dan vreezen wij niet voor een goeden uitslag daar het publiek nu andermaal hewezen heeft zulke ondernemingen te willen steunen Voor abonnementskaarten toch een heer voor ƒ 3 eene dame voor ƒ 2 hebben zieh naar ik boorde ruim 400 personen aangemeld en zulk een vaat bedrag aan cootribotie is dunkt mg voor eene commissie een niet vrrwerpelgke leun De terrarium van Becker Scalogne en Micbell uit s Hage hadden veel bekyk Trouwens zg zijn recht net en sierlgk En van de anuanaoaen van t Loo heb ik dagelijks hoeren beweren dat zg zelden lóó ontwikkeld aangetroffen worden Van de inzenders kweekers beb ik vooral den heer Gallensloot te Ameterdan hooren prijzen om de juistheid der benamingen van de door hem ingezondene trouwens met goud en zilver bekrooude peren en appelen terwijl er 00 bier en daar bg anderen wel eeue een verkeenle naam Mdat liep of een hond pf liever tofelpeer of appel onder d peren of appelen voor keukengebruik verdwaald was geraakt Ter bevordering van ponologische kennis is dan ook eene tentoonstelling gelijk de nu a eloopene bepaaldelijk van beteekenia en te hopen is hel dat deliier eil in den omtrek wonende tainlieden liet voorbeeld mogen volgen van die te Zwolle en elders en eene onaf bankelqke vereeniginu oprichten die van tijd tot tijd aan het pobliek de resnliaten van baar streven toont Het deporteaeat tan nijverheid beeft den stoot gegeven de bdoughebbendé moge tieh dien ten nutte maken Aan Dijkgraaf en Heemraden van hot HoogheemnuKlschnp Rijnland wordt door ingelanden een adres gerioht waarin zij opmerkzaam maken op den on nondbaren toi stand waarin de bociemsland ran Rgnland thans verkeert en op de onberekenbare schade daardoor veroorzaakt niet allem aan landbouwers bloemisten enz maar aan ieder opgezetene De laatste hoege boczemstand heeft aangetoond dat na de afsluiting van het IJ de toesUnd veel ongunstiger is geworden Bij het onvoldoende vermogen der stoomgemalen vau Halfweg Spaarndam en Gou Jo en het verlies der voordeelige slniagangen op bet IJ is meer dan ooit noodzakelijk dat het evenwicht hersteld worde Vermits het bekend is dat reeds sinds geruimen tijd een onderzoek van deskundigen door het Cblirge van Dijkgraaf eo Heemraden werd ingesteld om te rapporteeren over do 100 noodige vermeerdering van mnalvermogen ver Zpeken ds dresaanteu dedaorstelling der vereisohte toomwerktuigen toch piet langer uit te stellen Aan l mi dn LinAourg wordt bericht dat ongeveer 70 patera en kweekelingvn Jezuïeten afkomstig Wt Dnitiohland eerstdaags te Wguoendsraven worden verwacht Zg zuUen iioh daar vestigen op bet kasteel ran den baron Van Bongtot dat lot dit doeleinde opgeknapt en in bewoonbaren staat gebracht IS Het zgn voornamelijk studenten in de theologie met hunne professoren die daar verbigf zullen houden Het Uit Amsterdam sohrgfl men dd Oct Vrg algemeen loopt hier het gerucht dat bg de conservatieven voor de candidiftuur voor het lidmaatschap der Tweede Kamer bijzonder het oog is ge Wen op den oud Ministe V Mger Van liberale zijde wordt tot nog tqc slechte gesproken over de heerea J P de Bordes Mr C van Heitkelom en Mr J A Jolles Mr A S van Nierop op wieo de aandanht weder vrg algemeen gevestigd werd moet zijn verlangen hebbeu te Icennen gegeven ditmaal niet in aanmerking te komen Volgens de Amtt fit is de zaak van den hoofdonderwgzer Rank door het BandeliUad veel te Mnstig voorgesteld De vader van het gesUgen kind heeft zoo meldt het blad hoe inilig giKriefd én Ter oiitwaardigd lii hoe zeer met zija kindfbegaan niets onbeproefd gelaten om verdere gevolgen voor den ho6fapnderwgzer te voorkomen en is daarin geslaagd Hij wil en hij duldt echter niet dat men de zaak nu lichter zal vottstellen dan zij is en dat men ten gunste van den hoofdonderwgzer misbruik zal maken van zijne goedheid en hem verkeerd beoordeelen als had hij gehandeld zonder te weten wat hg deeil Hg eindigt zijne mededeeling van het gebeurde met dën wenseh dat bet stedelijk bestnar den onderwijzer voor goed ran elk Mkool rarfawine 1 I I Als een Ijewijs dat e zoogenaamde Groninger mest onder den naam van compoe mest in den handel gebracht meer en meer om zgne goede hoedanigheden op hoogen pr s wordt gesteld kan dienen dat op den laatsten publieken verkoop te Veendam de vracht 17 Uut heeft opgebracht van ƒ 96 tet 125 zgnde circj ƒ 20 meer dan gewoonlgk wordt betaald Wel een bewga dat men in Groningen waar de landbouw in vele streken wetenschappelijk wordt uitgeoefend tet de overtuiging ii gekomen van t vrucbtboaraakend vermogen van zoodanige bemesting Uit Harlingen meldt men dat reeds onderscheiden schepen zich roorzien hebben van den rliegertoestel uitgevonden door den heer H A Sluik al aar en die voor de geringe som van ongeveer ƒ 20 is ie bekomen dienende om bg stranding op eene spoedige eu raitige yze de BofaipbrenkeUngen te redden zooals bij van gonvemeacnUwege genomen proeven is gebleken Door het comité Arnhem van het Roode Kruis ia opnieaw voor vrouwen meiqea eo mannen de gelegenheid opengeateU z ch kosteloos n het verfilegen van lieken te oefsnen onder voorwaarde dat hun ua volbrachten oeieuingstvd eeue gratificatie van ƒ 25 tot 50 alsmede jaartgks eene toelage van 300 kon verleend worden Voorts ial genoemd comité hen dis voldoende bewgzen ran geoefeodbeid geren in staat stellen terstond tegen eeue ge enredigde be loaning dienst te verriditen f I Hen berieht nit Derentar dd October t Het heefl in den afgcloopen nacht reeds zoodanig gevroren dat de aarde ia den vroegen aorgeo met een gskorai bedekt was terwijl het grai in de weiden is berroren In eene bgeenkomst van boerenarbeiders te Ngereen is besloten aan de laudbouweis te verzoeken dedagloonen met 10 ets te verhoogen vooral met hetoqg op de duurte der eerste levensbehoeften Delandbouwers overtuigd van het billgke van bet erzoek hebbeo daaraan roMoon ü Cï Men meldt ons nit Overgsel in verband tot de opmerking waartoe de disonssieo over het adres van autwoord in de Tweede Kamer den heer Uodefroi aanleiding gaven dat de jongkte werkstakingen in Twente en de daarmede min of aeer in verband staande ongeregeldheden niet zgn vergezeld gegaan van feiten die voldoenden grond opleverden lot vrrvoleiiig wegens strafbare inbreuk op de vrUieid van arbeid of ngverheid voonien bg de wet van 12 April 1872 M n 14 Het gerecfate jk onderzoek omtrent andere misdreven bepüldelgkliij de ongeregeldheden te Almelo en te Vnezenveen gepleegd wordt naar men ons verder mededeelt met gver voortgezet maar ie nog niet aigeloopen Intusschen is door de rechtbank te Almelo bg vonnis van 26 September jl eene veroordeeling tot eellnlaire gevangenisstraf van les maanden eu tot twee geldboeten van ƒ 25 uitgesproken Ri en een persoon uit Borne die zich den 27 Aug jl aldaar had schuldig gemaakt aan het inwerpen van glasruiten in de woning van den fabrikant Spanjaard en aan beleedigiug van een rüks veldwaohter In verband m de in dienit stelKng van de cellulaire gevangenis te Rotterdam yaardoor een groot aantel cellen beschikbaar komt is bg kon besluit van den SO Augustus jl bepaald dat te rekenen van den 1 Ootober e k de reroordeelden tot eenzame opsluiting voor écu jaar en daarboven hunne straf in de cellulaire gevangenis te Rotterdam Amsterdam of Utrecht zullen ondergaan Volgens deze regeling zullen dus alleen de drie genoemde gevangenissen voor de gemelde categorie van veroordeelden bestemd zijn Dit sluit eehler niet uit dat daarin evenzeer worden opgenomen de io het arrondissemeot tol gerangenisslratfen van korter duur veroordeelden alsmede indien hierroor galeheid bestaat zoodanige veroordeelden uit pndere arrondissementen De Minister van Justitie acht bet wenscbelgk dat het aangehaald bealuit ook wordt toegepast op de straffen van meer dan ién jaar ten uitvoer gelegd vóór 1 October a s welke nog niet voor de helft rerrald zgn vermits daardoor in de andere cellulaire gevangenissen nu reeds cellen zullen worden ontruimd waarvan voor korte straffen zal kunnen worden gebruik gemaakt Koloniën o o ST IN DIÊ Aan het algemeen overzicht van t N Bat HandeltHad ontleenen wij het volgende De laatste berichten uit Deli luiden gunstig De vijandelijkheden zijn gestaakt én er wordt met de onafhankelijke Battaks weder onderhandeld over de uitlevering der oproerige Dato s Den IV iirp het Russische oorlogstoomscbip Soeüana comm de vice ailmiraal Kramer ten 3 ure in den middag het anker ter reede Z K H Grootvorst Alexis bevond zich aan boord Den volgenden dag bezocht dé prins incognito de stad Den 21 des morgens ging Z Exc de Gouverneur Generaal met vele anlorileiten den prins oan den boom begroeten en vertrok met hem naar Buitenzorg waar des avonds een bal te zijner eere werd gegeven Den 22 keerde de G G met den hoogen gast hier terug Op het Koningsplein werd des middags een spiegelgevecht door de garnizoenen van Weltevreden Rijswgk en Meester C ornelis geleverd dat zeer goed geslaagd is Op een gala diner volgde een din reccptie die zeer druk bezocht werd Z Exc leidde den 2S den Grootvorst uit en gebruikte des namiddsgs hel diner aan lioord van bet Buseische fi egat Deh volgenden dag vertrok de Prins naar de Amourrivier Den 26 Juli heeft Radja Brooke een beeoek op Pontianak gebracht Den 18 barstte alhier in Kampong I jeroek tqj het Moleuvliet een brand uit die in een paar nten tijds 144 huizen iu de asch legde De schade werd op 31 922 bij matige taxatie begroot De oomWiasie vau beheer van het watersnoodsfonds heeft aan de uuodl 4tudcu 30 percent van hun rerlies te goed gedaan Z Exc de gouverneur generaal heeft eene bijdragie van ƒ 500 aan bet Thoibeeke fonds gezonden De j beer Kunst inspecteur van het onderwijs voor Eurv i peaneo en dr Hoorweg direcfeur van bet Gymna smm Willem 111 hebbeu de onderwijzers iu IndiS aangespoord bijdragen te leveren en hunne ro stem is geboord want reeds moet door deo onderwgzersstand op Java eene som ijn bijeengebracht Mr Praucis die de wgk mar Singapore had genomen IS door den raa l van justitie alhier wegens de opium perkara tot 3 jaren gevangenschap en 10000 boete veroordeeld Naar wij veruemeu heeft het hooggerechtshof vanN I dezer dagen op nieuw te beslissen gehad of men door geiuigeo in zake tan laster en hoon volgensde Indische wetgeving in diuk aangevoerde feiten mag bewijzen naar aanleiding van een veroordeelend vonnis door den raad van justitie te Soerabaya geslagen In strgd met eene vroegere beslissing hedlhet hof in een breed gemotiveerd arrest de gesteldevraag ontkennend beantwoord en in revisie het vonnis bekrachtigd Eene gevestigde jnrispradcntie o dit voor de ers zoo beUugrijkii onderwerp bestoilderhalve niet Tot resident van Krawang is Mtnoemd j hr mr O E Van Nispen ads resident van Malang Het Telegram door de Handelsvereeniging alhier ontvangen bevestigd door eene mededeeling in het officieele blad dat de heer Fraser concessie had verkregen voor een stoomvaartdienst op Australië en dat een belangrijk subsidie daarvoor op de Indische begrootiug voor 1873 zal worden voorgedragen is hier met welgevallen begroet Het subs d e dat voor vijf proefreizen tot een bedrag van ƒ 159 000 werd aangevraagd blijkt tot ƒ 100 000 te zgn gereduoeerd Nog bevat de Jat Ct van gisteren eene strafbepaling op het koopen of verkoopen van Goar koffie behalve voor eigen gebruik Aan in en uitvoerrechten is buiten Java en Modara over de maand Juni ontvangen Oa 252 71 hetgeen met de opbrengst over de 6 vorige maanden dés jurs uitmaakt ƒ 334 830 97 De mindere ontvangst van ruim een toi tegen 1871 is hoofdzakelgk gelegen iu den minderen verkoop van kolBe te Padang wegens gemis aan af óermiddelen Men spreekt ook van een Fransohen maildienst naar NicuwCaledonie via BaUvia die nog in dit jaar georganiseerd zou worden Den 1 dezer ia de inlandsohe Gouv sohool te Tanggrran geopend i Kxc de legercommaudant beeft de grondslagen