Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1872

2 en bij den een werdcr noeeasiei ijk uttitn runderen aangetast by den ander zemn Ouder htt vee van vier bouwlieden geburen van Êiii der besmette hoeven werd van ieder één rund doOi de longziekte aangetast zü hebben onmiddelijk hun gelieeieu kappel laten in intea Tot he Ien is bij drie hunner geen enkel geval meer voorgekotnen bij één werd enkele dagen na bet eer t gevul con tweede rund aangetast men mag dus aannemen dat bet dier beemet was op hel oogenblik der inenting terwijl bij dezen een derde rund aan de gevolgen j der inenting lie weck Bij al de andereu is de konttbcwerkm tot op dit oogei blik zonder eenig nadeelig gevolg afgeloopen lï meen dat hét in het algemeea belang weoachBlijt i dat di fetteO zooveel Bogrflk Mcmd worden Am i¥ t4ttiè Kater jer Siiuii Génenai a iet overweging aangelwdeii een wetsontwerp tot gelijketelling van de getuigackriften van het einilexaooen eener hoogere bur erMfaOol in NedKrlaiidsch Indie met de gituigachuften van dergelyke eiudexamena bier t lailde De considi ratis van dat ontwerp gaat uit van de steillog dat de ei diaaneiia in ludié volgens het nienwe leitlemeiit af te nnnen gelijkstaan aiel die iu Nederland eu dat gelijkscl atting der getuigschriften daaruit moet volgen Art 1 luidt Voor gotd Volbraehte eindexamens der huojtere burgerscliolrn met vijf jarigen cursus in Ned ldic afgenomen met gelijke eischèn eu zonveel doenlijk volgent dezelfUe regelen als voor d e rumena ui Neilerl ud zijn vastgesteld worden getuigschriften afgegeven die gelijUtanu mei de getuigBfhrifien van zoodanige e taraena in Nederland voluien de wet van i M i 1863 SM N 6U hotuleuite regeliig van het middelbaar onderwye An 2 pas dezelfde brpsling toe op de geinig eehriftm van voldoend afgelegd eindexamen der hoogere burgrj rcholri in Ned lndiè uitgereikt lu 187l of een der volgende jaren tot op bet tgdstip vau het iu werking Iralen dezer et Aan de hoofdcommissie voor liet Asvl te Brielle i voor liczc tlichting de toc egging ohtvangen eener sum van duizend gniditn IV c toezegging isg dasn door den laiMtuvcrgebUven neef van iBoedersrijde vnn wijlen de douairière vrouwe De Jonge van t ampena penaNieUwland geb ÜVertaeh èt laatete van dat geslacht Üit OronÏMren schrgft men dd ïl Dot 8 in de If n Cl Op dit oogenblik zyn de onderhandelingen tusscheu l ruissen en ons land over de aansluiting der kanalen van beide lauden op het betrokken grenatetreiii weer in vollen gang Xuools bekend il concurreereu te dien aaneiea sedert JBfr en dag Groningen Ifrenthe en Overijssel Elk der drie provinciën wenscht s büurmnns water tot zich te voeren Maar die bniirmin zal alecbts één dfr partijen kunnen geryven Vóór eenige dagen zijn weer Pruisvisché autoritellen overgekomen om in loco zoowel met de ironiiigers alt met de Drcnihers te spreken Intuttehrn het werd reeds vroeger in dit blad opgemerkt zyn de ironingert sedert lang tot aan de I ruitsische gren eii met hunne werken gereed en ligt de aaosluitiitg di iir als voor de hand Ook is men aan de overzijde der grenzen reeds bezig met het graven van een kanaal Pan ook dit werd vroeger reeds opgemerkt stelt Prni en er veel belang in met de üroBingsche veenkoldnien in aanraking te komen te recht De snhstituut oTlcier van justitie jh m de Jonge eiselite schuldigv iklatiug aan boosaardigcii smaad en beleedigende uitdrukkingen jegens den persoon des konings en beleediging met woorden vau den rechter Hoewel bij ten slotte den beklaagde in de genade van de rechtbank aanbeval meende hg dat eene veroordeeling van één jaar oeliulaire gevangenisstraf uiofat worden uitgesproken Te Maastricht waren dezer dagen twee gevangenen in een der kelders van bet gevangrnbuis bezig met het bereiden van gmisballen Een hunner veroordeeld tot eene gavjiigeuiostraf van 5 jaren wegens doodslag mankte van het oogenblik gehrnik dat zijn lolgetioat watiT was gaan halen kroop door het keldergat vnn dn ir over een drie meters hoogen mnur en kwam bij de Minderbroederkerk terecht waar bij in zijn gevangenispak tieh onder de joist uif dié kétk ko mende geloovigen voegde Eenmaal in de vrije straat zette hij hc dp een loepen d gewezen Tongerscbe poort uit en bereikte net BelgiKhe dorp Lanaken van waar hij waarsebgnlijk naar Annekot zijne geI boofteplaata vertrok Er beeft zich in den Bornmlilerraard eene ziekte geopenbaard onder de paarden die men niet kent maar die zeer veel overeenkomst moet hebben met bet mond eer onder het rundvee althans in zooverre dal de aangetaste paarden even alt zulks bg deaaiigettfte roudeien bet geval ia het vermogen mis sen om voedsel tot zich te kunnen nemen V j L rrr ïj u Laatste Berichten LonddO n 0 Ue fuim meldt dat bet geructit rofg ii8 heCwclk graitf Amia nïet te Varijs züu terugkomeu vao grond ontUtooCisj t e HaOy NeK meldt uit Odessa let er in den knukiisu eene sumenzweering is ontdekt die ten durt hiid fllle Kflükasisebe stammen tegelijiï in opstand te brengen De rooroaaoste samenzweerders zijn gearresteerd Pesth 28 Oct Be beide daJc ièu hebben heden zitting gehouden Oter de begruotiogen vovr Buiteuiaudsche Z ken Fuwnviè en Oorlog bestaat geen vercliU meer Vulgena d I eêtker Uyo4 aU gniaf Beiwt ran uege bet keizerlijk Hof bg gelegenheid vau hm vyftigjfirfg faavel kafecat ran deo Kpiiing vau Saksen als buitengewoon gezant naaf Üreaden wordm algeToardigd Rbtne 28 Oct Het Giomaie di Rcnta regt dat i gemeenten ait hfi Oodtea kladiten opperen tegen e eventucele ophelBng va kiooslcie De Turksche legatie zon on het Gouvernement eene nota ter haHd gestild bel beii oè i r de brinngeu de ar gemeenten tq waicen Üe heer Brassier de St Simon gtzant van Pruisen b den Koning van Ilairë is overleden Gumbinnen 23 Oct Volgens omeiefJe mededeeling is de cholera ook uilgebroken m de Kussiscbe stod Bialystok GuutrerueuieHt Uroduo Brussel 23 Oct De Indeptnd nce deelt mede dat de Munster van Finiiicujii atu de dópulalie uit den AntWerpschen GjumeeLtcraad heeft Terklnard dat de ütjdcrl aiidüJiugen over ecu spoorwejf van Aut wcrpen naar GIadi acb weldra met een giinstigen uitslaj Zullen bekroond worden r wmr r n nj i 1 mm r i i l uJ fg Sg Vergadering van den Gemeenteraad Dinsdag 23 October Tegcr KOoidig ilt lih vsd Bergco IJtendoorD roorxittcr Viruly Htmy Kist Prince ester bain iMesscinuker Uroog Wvir tan 6traat HB Pott Drost Huogiubooui m süib co i e notuleu der vorige fergadtTiPg wordvo gelcieo eo ge rrcttcurd De hh Jtuchner en krucaburg komcu Ut Tcrgaderiog Iltgtkuill Il 18 reue iuibbivc van de pi acboolcontnisaie hoodcnde bficefd rerzork otn brktod gemankt te wordtn uict heï rapport van B 11 W op k t door hen ingrdicnde voorstel Üi voontitter icgt dat hoenel het verioek afwijkt van het gcviuon gebruik hy BÏch daartegen niet wil virïdUn maar wonieht dat de raad baaliiM ver het al of met toeatain De heer Mf eBiaker lou om veracbillenda redebon ook om dt publieke opinie te vememeo de uak frilhD uitatcllen tot Deoamiier Na korte discitsaie vrordt besloteo ODmiddelliJk gevolg te gfYcn aati het vcrfock ti cii dienen in een drietal om daaruit te benoemen een hulpoiiderwyzer voorde burgerachool voor jongens ï ode de bh u J Odé h KrDUW jk bsid alhier eaS Foftthnmut e Moordncht du biuüi inirig in eene volgende vergadering Zytt vvpdiT ingrkomni tBce adrcaacn van de hh F G H van ItiTBün allm r en vau J M van Loon te Zevenbcrgeu verzoekende benoemd te orden in de plaats van den heer J Renttiiigcr Ter visie beaoening in mq voldode vergadering Ann dt orde ia 1 Vüorstil ot trakttmeuts vtrmiudcriufi vau den StadsMuzii kmastcr Iemand te Utrecht ontving gisteren voor de winterprovisie zijne aardappelen van een koopman metwieti hg vooruit akkoord getrulfeu had lig de ontvangst knam het h m echter voor dat de mudden zeer klein waren hij verlangde overmeting waardoor t bleek dat hg op de 25 mud B mudden tekort kwam i Dit ter waaarsohnwingl Bg de in hel hoofdkiesdistrict Amsterdam gehon den verkiezing van een lid voor de tweèrle kamer der Staten Geiiera il zijn ingekomen 1988 stembil jetlen De uhtli was d l er eene hentemming rnqet plaats hebben tiitscben deo bee O Kabius die 633 en den heer Mr J A Jolle lie 6111 stemmen verkreeg Op den heer Mr Ar S van Nierop waren 636 stemmen nitgebracbt Een persoon die op Zondag 16 September jl van bet commissariaat van politie op do NieuHe Haven te Leiden Baar bet buia van arrest iverdt overgebracht tot bet ondergaan van 8 dagen gciangenisstrnf Inm door bet hof in Zuidholland Opgelegd maar die zioli toen in beschonken toestand zijnde tegen zijne over brenging verzette eu zoowel tegen den koning als tegen zijne rechters crgelijkc uitdrukkingen deed hnoren atond te dier zake voor de arroudi8sements roclitba k Als de ConiHÜaste het middelbaar onderwijs in jSBuen gehte en omvang waartoe bjj voorbeeld ook de iolytcciinische school behoort bedoelt heelt zjj ongetwyfeld gelijk Doch er is hier slechte sproke van eeiie üoogere Burgerschool met driejarigen cnrsus en dai is dat terrein zooveel breeder niet dan op de scbod waarvan de Commiteje de oprichting voorsltlt Er wordt ja op de hoefere burgerschool ook onderwijs gegeven in de natuur schei plant en dierkunde de staathuishoudkunde ea het bojkhouden maay het ouderv ijs ga t iet v rder dan de boginsaletl ja Imj sommige vakkan met verder dan ii eeVsté be inïelen Voor kiiHeren zelfs mot nanwelijks middelmatige geestvermogens is het onderwijs op de hoogere burgerschool niet te veel omvattend en de weinigen voor wie heü dat is kunnen ich aab de leèsen in enkele vakken onttrekken en den daardoor openvallenden tijd aan andere studiën wijden Aan het onderwijs in vakken die op de lagere school van meer uitgebreid onderwijs niet worden onderwezen worden in de eerste klasse sleclits 2 uren per week in de tweede 3 eu in de derde lU uren gewyd Een e aiidere redcii voor haar voorstel vindt do commissie in don aard van het onderwijs Er bestaat zegt zij een groot verschil tusschen meer uitgebreid lager en verder voortgezet of middelbaar onderwjjs Dit is volkomen waar maar even waar is hot dut het onderwijs in de levende talen uit zijnen aard behoort tot het middeVmre Elders wordt het steeds althans voor zoover Wjj er mede bekend zijn daartoe gerekend En ook in ons laad heeft de regering het aldus bedropen In de beide ontwerpen van wet op het Lager ouierwjjs van de Ministers van Reenen eU vaa Rqppard waren de levende talen niet opgenomen Zy zijn bfl amendement in de wet gebragt omdat men begreep dat vakken van ouderwtjs iu ons laad van zooveel gewigt in afwachting der wet op het Middelbaar onderwjjs niet ongeregeld mogtea blijven Nu wy de wet op Eet Middelbaar onderwas hebben moeten dunkt ons de levende talen weder zooveel mo eiyk hare uatuQrlijke plaats inoemeii en de il van dcd onderwas uitmaken Lager onderwijs is volgens de zeer juiste omsohröving van den Heer Thorbecke dat als eorfte aanvang van ontwikkeling re yie i i bestemd il voor allen Daartoe kunnen i ransch Engelsch eu üuitsch wel niet gerekend worden te behooien Betrekkelijk klein zal altijd het get l Ton h u bleven die de vreemde talen bepelenen alleen zg die naar algemeeue kennis en hoogere beschaving streven nemen aan dat onderwjjs de l Zoo heeft menhet dan ook dez r dagen te Rotterdam begrepen Daar zfln de scholen van meer uitgebreid lager onderwijs met uitzondering van enkele die voorloopiij zijn aangehouden opgeheven en door eene hoogere burgerschool met driejarigen cursus vervangen eu dat is geschied op overeenstemmend advie s der commissie voor het Middelbaar oiiderwys en Van da Plailtselijkc öcliooicommissie Eon d r le argument van de jilaatselyke Schoolcommissie is Het gebiedend voorschrift d w Art 194 der Grondwet en art 10 der ondorwjiswet bqpulen dat er in elke gemeente openbaar Ijkg lf onderwijs zal worden gegeven in een voor de bevolking en de behoefte voldoend g tal scholen Zoolang zegt de comniissi t ijl eene gemeente zoo uitgebreid als Gouda geeuo lagere scjiool bestaat waar Fransch Engelsch DurUch en wiskunde worden oudervieaen is aan dit voorschrift der wet niet voldaan Zooals wij reeds boven deden opmerken zvjn wy hat met de Commissie eens dat schoolonderwfls in de levende talen in deze geinoente alleszins noodig is maar wfl zyu van gevoelen dat als dat onderwüs reeds gegeven wordt op eene goed ingerigte hoogere burgerschool waar het volle schoolgeld met meer dan 30 bedraagt dan de bedoeling der wet niet is dat daarnaast nog eene l ere school met dezelfde leervakkeu worde opgeiigt O ik zouder zoo lanige school achten wij dat het lager oadenvys aan de behoefte voldoet De Commissie beroept zich tot staving van haar gevoelen op eene uitspraak van de vergadering van Inspecteurs van het Lager Onderwys waar dezelfde quaestie werd behandeld en met 9 tcjgeu 2 stemmen in haren geest bedist wy eikêuneu het J ewigt dezer beslissing ofschoon zich het vefmoeden aan ons opdringt dat voorliefde voor het belangryke gedeelte van het onderwys dat aan hunne zorg is toevertrouwd niet zonder invloed op hunne zienswyze is gebleven Wat hiervan ook zy wy kouuen tegen di zo autoriteiten andere overstelleo De inspecteur vaïi liet Lager Onderwijs in deze Provincie is dat gevoelen niet toegedaan evenmin de Inspecteur van het Middelbaar Onderwas voor Holland en Zeeland die ons meermalen dienaangaande z iie meening mededeelde en ook Je overleden Minister Thorbecke een in zake van onderwas misschien boven allen bevoegde autoriteit bleek van een tegenovergesteld gevoelen te zyn daar by voor de oprigting van de Eflks Hoogere Burgersflhool als voorwaarde stelde dat vaü gemeentewege geeue school zou worden gesticht vOor het onderwys iu de moderne talen verder gaande dan de beginselen van iet Fransch hetgeen hy ze ker niet zou hêBbedl gedaan indien hy de oprigting van zoodadige school als verpligt voor de gemeente liad beschouwd Tegen het gezag waarop de Schoolcommissiezich beroept staat duj dat van anderen over zeker niet minder bevoegd om in deze een oordeel uittespreken j Hiermede hebben wij de gronden waarop hetvoorstel der plaatselijke schoolcommissie rust alle nagcgiiaa Met hoeveel talent ook ontwikkeld ea toegelicht hebben zy ons evenminvan de terplichtiiig tol als van de weilscheiykheid van de oprichting eeüer lajjere school voormeer uitgebreid onderwijs overtuigd wy hebben bovendien tegen die oprigtingtwee gewichtige bezwai en I Vooreerst de kosten In tegenspraak met de Schoolcommissie zyn wij van gevoelen dat Gouda voor het onder wys groüte uitgaven doet en niet by luagte zou i zyn die met een eenigzins aanzieniyk bedrag te verhoogen Ba dit zou noodig zyn indien aan het voorstel der Commissie uitvoering moest worden gegeven Voor onderwys wordt hier n aftrek der schoolgelden gemiddeld ruim 25000 jaariyks uitgegeven Ons tweedo bezwaar is de waarschynlukheid dat by het oprigteu der bedoelde school de hoogere burgerschool zou worden opgeheven De regeriug bedong vóórdat zy tot de groote uitgaven voor eene hoogere burgerschool bealoot dat de gemeente geene sclmol zou oprigten die met de hare concuneerde Hield de gemeente zich niet aan die voorwaarde ons dunkt de gevolgen zouden niet twyfelachtig zyn de opneffing der Hoogere Burgerschool ware aanstaande de opheffing eeuer iurigting die in den tegenwoordigen tyd in gemeenten als de oaze onmisbaar is en die wy niet dan met groote kosten zouden kunnen lÉrvangen wy meenen te hebben aangetoond dat de wet onze Gemeente niet verjiligt oiu de door de plaatselyke Schoolcommissie verlangde school op te rigten dat deze school onaoodig is omdat de Hoogere Burgerschool volkomen in de behoefte voorziet en dat zy niet wenschelyk is omdat het onderwys in de levende talen uit i zijnen aard behoort tot het middelbaar onder I wijs tcrwyl bovendien het financieel belang der gemeente ea het gevaar van de Ryks Hoo gore Burgerschool te verliezen de aanneming van het voorstel onraadzaam maken Om deze redenen hebben wy de eer U MyneHeeren in overweging te geven aan het voorstel der plaatselyke Schoolcommissie tot oprigting eener openbare school voor meer uitgebreidlager onderwys Uwe goedkeuring te onthouden Oouda den 15 October 1872 Burgemeester en Wethoi3 defs De Secretaris De Burgemeester Dbooqleevbb Fortuun van Bbbgen IJzendooun By de posterijen ia o a benoemd tot commies 3 kl de 8urni merair A Burkeus Mejuffrouiv M F Versluis en MejiilTronw N Bruin beiden hulpoüderwij eresscii aau do Openbare BurgM scliool voor mriijis alhier hebben den 21 en 22 liaer ie s 11 ijje met goed gevoljj exanen afgelegd voor de akte van HüofdonrierwijzWèS Staten Generaal Tweeue Kamse z ttingeL V 20 Jl ea 8 8 Oct6ber In de zitting roii Maandag it de behandeling voortgezet van h t wets untwcrp houdende voorziening ttgen besmettelijke yiekten Na eenige nieiine discuMw ia liH oinendeioent ran des beer Heematerk om fabriekarbeiders uit woningen waarin beauirtte lijke ziel ten heerschen vrij te laien de fabrieken te bezoeken iiangenomen mrt 35 tegen 2K atemmrn Hef verdere Iu de zitting vou Diutdog is de diKOwie O er de wet handende voorziening tegen Vwiieltelijke ziekten gevorderd tot de straf bejiHlingeii Opari 33 is verworpen ccn amendement vau den heer Hegrnti om de jn irmarkten tue te laten oy epideioiselie ziekten Met 43 tegen 16 stemmen is verworpen artikel 2S dat in verbond toten niet art 81 handelt over de cholefaconimiaeièn aan welke een onicieel k iniktei gegeven wordt Ue munster htd t daarop al d e artikelen ingetrokken zoodat die conmissU n woarz bestaan of opgericht worden bluot pirtiuulicr karakter hebben Nadat lervolgei de straf bepiiliugen door den minister in verband waren gebracht met de laugeiiomcn amenJemeutru ia de wet in baar geheel met 49 Ugeu 13 stemmen aangenomen In de zitting vun gisteren waa aan de orde debehandeling der Indiseli begrooting Aau de algemoine bera idslagingen heden afgeloopen namen onderscheidene leden deel Het 4 Door de arrondiaeementa rechtbauk te Botterda Werd iu hare zitting van Dingsdag morgen nitspraak gedaan in de volgende zaken l e beide pcriinen Q de O en A L wonende te Kappelle a d IJsel die aangeklaagd waren van moedwillige verwonding werden ieder veroordeeld tot gevangenisstraf von yes dagen te ondergaan ia eenzame opsluiting üetuliiig eener boete rau 1 of óc n dug subeidiaire gevangenisstraf werd wegens bet op verschillende tlatuiua en zonder verguiin n r in horiz utale richting loopen langs den Rijnspoorweg nabü Gouda opgele d aiu de volgende personen 1 Ni d J en H V I 2 H 11 3 L II V L en D v O en 4 R J R en J V Nudiit bovenstaande vonnissen door den rechter waren uitgesproken weid nog een vijftal zaken behandeld ea de uitspraak bepaald op beden over acht dagen Ken jongen te Siolwijk C H genaamd oud 18 jnar ïissclier van beroc i w is aangellflaagd als zou l ij zich in den avond van Zondag 22 September h bben schuldig gemaakt aan moedwillige verwonding door htt toebrengen van eeni snede in den bats Van e n ander aldaar woneiulen jongen De verklaringen der drie guhoorde getuigen liepen zoozeer uiteen dat voor den OiUc van Just wettige noch overtuigende bewijzen noren geleverd ZKd Gestr requireerde mitsdien tot gehcele vnJ8j raak van bekl Ke verdediger W J Knottenbelt uittk den wcnsch dat oök aan deze rechtbank de oneehuld van bekl moge bl ken en hem alzoo vrijspreke vl n bbtgeen beal bQ dagvaarding is teu laste gelegd Naar de Jf erkmanawieni verneemt bestaat bij het algemeen Nederlandsch werklieden verbond bet ernstig voornemen zich met kracht te wgden aan deafsehaHliig van den Zondagsarbcid onder alle vakkmin geheel ons vaderland l e heer Treub burgemeester van Voorscbfltni schrijft het volgende in de T eidnclie Courant lïij het rundvee vim twee bouwlieden in de gemeen ontstond in den loop van het jrnir do longziekte j z j w ndcii hot overige vee uiot dadelijk laten inenten Over dit voorstel staakten de stemmen In de vorige vergadering De voorzitter deelt mede dat volgi ns c iz ni eene vergissing heeft plaats gehad en dat de door den beer Meiaemakcr voorgestelde wijziging als vtrworpen mot t bescboawd worden De hh Kranenborg ea Mctiemaker bt strijden dit gevoelesu Du beer Lnyten komt Ier vergadering Db bir Drooglcever en Kist adviseerea in den tm AM voorzitters In stemming gebrarht wordt het gevoeten van den toortitter bevestigd Aóot 9 tt gm 6 stemmen Tegen stemden de bb van Straatcn Hoogenboom Ssmsom Straver Kranenborgen Mfiicmaktr De beer Loyten blyft halten itemming t Do tftcedc wijziging voorstel lot vrrhoogmg van d brzoldigiiig vau den kajtelmceater b j de schutterij wordt aUna door dm voorsteller tugetrokken 8 Het voorstel tot Termecrdering der lea areo op de muziekschool wordt algemeen goedgekeard 4 Verzoek van de Commissie van toezicht over de neziekacbool om dit jaar geen openbanr ejanen te houde de voorzitter winscht gevolg te geten aan dat verzoA doch de beer Hoogenboom m rkt op dat ali het ractement hetzelfde blijft de werktaamht dm niet mogen vermioderea do beer Kist spretkt in gUijken zin de bh Lujrteo en Muchner üstnjdeu dit gevorlen de beer khtt dringt xijn gevoelen nader aan de letMi sjjn reeds tcrmmdcrd en hit examen behoort doortegaan de heer Measenaker klaagt over te weinig gegeven leaaea en dringt aan op de spoedige benoeming vau een aievwea muiKktoeeslu In stemming gebracht staken de stemmen 8 fegeo 6 ea W rdt het voorstel als terMor HU brachoond Tegen atemden de hh Kist Uroo lnvrr Kr ii eitbtirg van StraSten Straver Samsom Messemaker en IJuogenboom 5 Het voorstel van de pi acbooleommissie wordt itgeatcld tot later 6 Op hel verzoek tan J ran der Grift om aan berate verkoopeo een stak griendland gdt en ouder de guaeenta Uteuuijk vtordt tfvtyziud bearbikt I 7 Verzoek van den het r A C Sehonten om rergnnning tot het innemen van eco gedeelte straat Op verzoek ran I den heer He enboom wordt bealotrn het termin vooriooplg I af te bakenen en eerst oa onderzoek de besliaaing te lataa volgt n j 8 Op het verioi k van H Rijkelijkhuiwü om irrgoediag van tofgcbtachte sthade aan eene door hetn te oudcrhoadca kade Hordt afwijzeud beschikt Gelijk bislAit valt op het wioek van P van Sebaik om pensioen of toelage voor verrichte diensten als brngwaehter Voorstel tot ij7igiug van de instrnctie vau den heetmeeater der beide gastliuizen u van de verordening voor het bestour over die gestichten De beer Prince wruscht dit ait te stellen om vooraf la onderzoeken of de nijzigingen ook v rbeterinaeD ziÏD De beer buchoer keurt de wyzigingeo goed en beveelt de oomiddellykr aanaeining ato De heer Kranenburg ia mede voor uitstd Na korte b pr kiiig wordt de zaak aangehouden tot eea volginde vergadering U Nd komen Tu behandeling de Ingekoown verzoekea en gedane voorstellen tot tractemeuta verbooging nïtgeaweateambtennren eo bcdicaden H De gemLcule booH kundige Het roontel loidt om zga trakt ment te verhoogen met ƒ 200 De badgetconunisaie neemt dit o er onder voorwaarde dat bij geene andere werkzaam heiden op zich mI nemen H en W en de commissïe Vaa fabricage knnnen zich niet j ven enigen mrt deze voorwaarde Ut heer va ïttraiftifti kan om verschillende redenen niet medewerken tot de verhooging De heer Samsom insgelijks met omdat hij het traktenaeat fcedi boog genoeg acht De lieer V esterhaan ia voor de verhooging De heer Kist meent dat het traktement hoog genoeg Is als er p rticuliere zaken bijkomen faij kan met niedewnrksiS lot de verhooging tenzij die laatste vervalleo De beer Kranenborg hestrydl in het hreede de trakte ueutsverhoog ng De heer IVince doet nitkomeu dat de nwkondige ved werk verricht en U voor dti vtrhoojfïng De heer Virnly wijst op de brzolJiKing van de iDgeniearS bij den aterstuat u vuur de virbooging en aoa de afvijjfiug betriurtu De hetr van Straat n wijst op de fiuaccien der gemeenta e heer Mesatmaktr is het ee is met de budgetcooiaais lie verhooging eu afstand van particuliere werken De voorzitter vmdt bet vastatclbu eener zoodanige bepaling hard De heer KIst stelt voor de verhooging mrt bot recht aaa den raad om particuliere werkzaamheden toe te ataao 11 stemming gebracht is dit voorstel aangCBomen met 10 tegen 6 St die der hb Dfoogleever Lu tcn SaaiaOB Kraucuburg Hoogenboom en Straver De hetr Büehner verlaat de vergadering b Dezoldigiiig der drie sluiaknecbten verhooging voorgesteld tot S i5 De beer Drooglcever is tegen partiecle traktementi verfcooping of om allo traktcmeulen te rerhoogen dat hy editer net het oog op de kas niet durft aanraden In stemming wordt het voorstel aangenomen met IS tegta tegen 2 st Üe hh Drooglcever en Samsom c De bilde wachters aan de baFcule braggenom de Ha Tcn Torboogiog voorgesteld tot ƒ 812 De heer L teo vindt de zaak na bard voor dea sooon langfl oatslagen brogwachter Üe heer Kranenborg is wet tegen de verhooging w foor nitatd tot na de besliaaing over het in dat jaar Ternieuwen van de tweede brog De heer Viroly is vror de verhooging omdat het verschil too gering ia j De beer Kist ondersteunt het gevoelen vanden heer KraDcafaurg waarna het punt woidt aangebonden tot a de bealiBsing over de brug d Drie wachters aan de bruggen op de Gouwe voorgestelde verhooging tot ƒ 260 De sluiawaebter aan het Moordrechtsche wlaat tot 208 Dezo beide posten worden aangenomen met 13 ttfgca S stemmen de hh Dioogletsvï r en tiamaora e üe gaarder aan de Hawtrecbische brag voor eiteïda verhooging tot 865