Goudsche Courant, zondag 12 januari 1873

1873 Woensdag 15 Januari jjo 1309 GOUDSCHEröURANT Nieuws en Advertentieblad vo r Gouda en Omstreken § HEIPALEN en VLOTDRELISN alsmede EIKEN PAALTJES lang 2 25 Meter 15 15 tot civielenprgs te bekomen bij L van deb WEIPEN tó Krimpen a d Lek GEZONDE TANDEN Tot reiniging en gezondheid der Tanden en van het Tandvleesch en tot verdrgving Tan slechten adem is geen middel zoo goed als het door den Heer dr J G POPP K K HofTandarts in Weenen gefabriceerde ANATHBRIN MONDWATER daar het geene voor de gezondheid nadeelige stofifen bevat het ziekworden der Tanden en de wjjnsteenfonnering aan dezelve verhindert voor Tandpijn en Scorbut vrijwaart en deze kwalen zoo dezelve reeds aanwezig z jn in den kortst mogelijken tgd lenigt en verdrgft Dr J G POPP S Plantaardig Tandpoeder reinigt de Tanden zoodanig dat door het dagel ksche gebruik hiervan de zoo lastige Tandsteen niet alleen verdreven wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en glans steeds vermeerdert Prijs per doos 88 cents Te verkrijgen te Uouda bij L Schenk viokelier op de Hoogstraat wijk A 123 Ie Rotterdam by 7 E van Santen Kolff apotli en A Scliippereyn C blaauwe porceleinwinkelj Ie a Il ige bij L F C Snabilié apoth te Leyilen bg E Noordijk Ie Utrecht bij F Allena apoth teAmsierdnm bij f van Windheim O verkoophiilsj te Oudewater bjj T van Vreiimingen te Sobounhoven bij A Wolff ABYESTENTIEN ter plaatsing in het ADRESBOEK voor de Gemeente GrOtida voor 1873 worden ten spoedigste ingewacht De prys is pergewonen nonpareil regel 10 eents per halve pagina 1 50 per pagina 2 60 Bg inteekening is de prjjs van het Adresboek CO cents na het in t licht verschgnen 90 cents G B VAN GOOE ZONEN Commissarissen der MaiUscha pij voor Nieuwe Geoctro erde Gashereiding alhier brenyen ter iennts van HH Oasverhruikera het onderstaand r apport van bevinding van Dr Th v IJ bij zijn onderzoek van het Gas aan de Gasfabriek De ondergeteekende Dr Th VAN DOESBUUtiH verUaart op verzoek van de Directie der Maatschappij voor Nieuwe Geoctroyeerde G asbereiding het gas geleverd door de Gasfabriek te Gouda te hebben onderzocht op de ttTOnden van 26 November en 3 December 1872 tnssehen 6 en 9 ure en te hebben bevonden 1 dat het op die avonden geleverd gas een lichtvennogen bezat bij een verbruik van 145 Kub palmen per uur van 14 Kaarsen De Kaarsen hier bedoeld waren Eugelsche Spermaceti Kaarsen Standaard Kaarsen van 6 in een Bngelsch Pond 2 dat het gas door Kalk of Barjtwater strijkende gedurende eenige minuten dit volkomen helder liet waaruit men besluit het vrjj w 8 Tttn Koolzuur 3 dat het gas strijkende over een wit palier filtreerpapier bevoclitigd door Acetas Plumbi dit papier volstrekt niet kleurde waaruit men besluit het vrij was van waterstofgas 4 dat het gas strijkende langs een zwak rood gekleurd lakmoespapier dit na eenigen tgd blaauw begon te kleuren waaruit men besluit tot het ruim aan ezig zyn van Ammoniak Op de kwaliteit van het gas op die avonden is dus geene aanmerking te maken daar het lichtvetmogen zeer voldoende waa en geene sporen vaa koolzuur of zwavelstof konden aangetoond worden Het te mira aanwezig zijn van Ammoniak kan zgn reden hierin vinden dat het waschvat op den avond der proefneming nog niet was i etapt en verschoond Sporen van Ammoniak zullen in goed gas wel altjd aanwezig zjn daar het zeer de vraag is of bjj de hier te lande gebruikelijke wijze van Gaszuivering het wel mogelijk is aan het gas al de Ammoniak te ontnemen zonder fa t lichtvennogen ie schenden Laat de stedelijke verlichting te wenschen ower dan moet dit m i worden toegeschreven aan den grooten afstand waarop de publieke lantaarns van elkander gesteld zijn op sommige plaatsen door mij gemeten ongeveer 100 meters Hebben particulieren reden tot klagen dan Ugt dit niet in de hoedanigheid van het gas maar in gebrekkige aanvoer die zijne oorzaak ook kan vindfn in minder geschikte plaatsing der leidingbaizen in de gebouwen Dr Th VAN D0E8BUEGH Zbosts nit dit Verslag blgkt is de uitslag Tan het onderzoek naar de hoedanigheid en het lichtvennogen van het gas zeer bevredigend to noemen eii alzoo htt gebrekkige in de verlichting bfl dominige verbruikers te wgten of afm het onklaar worden van pijpen en oimamenten door oxidatie als anderzints of door gelnreken in d leiding welk laatste vooral b onderscheidene verbruikers het geval is die destijda dfi leiding niet door onze Maatschapp major door daartoe niet bekwame personen hebben doen aanleggen Dit lai ste is ook gebleken op de Sigarenfabriek TM de Heeren vam m GAEDE VBIJLANDT eerste teekenaars op het bekende adreR die zoo overtoigd waren dat hnn aanleg in igen beheer zoo goed w as aangebracht dat ziJ niet dan na lange onderhandelingen toestonden dat die aanleg door de Maatschappij kosteloos lOu wordm in orde gebracht By de uitvoe ring van dat Werk bleek terstond dat debrekkige aanleg bij hen de eenigste oorziwas van onvoldoend licht want het gevowas dat thans het licht in die lokalen waarcirca een half honderd pitten branden volgensongevraagde verklaring van genoemde Heeren niet alleen uitstekend is maar nog qimmer tevoren zoo sterk was geweest niettegenstaandede drukking aan de febriek na genoemde herstelling 3 m m minder gesteld was dan tevdren Namens Commissarissen W TAN DAM HHz Gouda Jannarfl 1873 Voorzitter EOFFUBDIS DE kap De ondergeteekende al zoo vrg zgn om op aanstaanden MAANDAG 13 JAÏ 1ÜARI des avonds te G g ure lat n mi EILLABTEN om fraaie PRIJS en PREMIE HEKKEN LIEFHEBBERS worden beleefd verzocht zich voor dien t d aan te melden bij den ondergeteekende hopende met een goede deelneming vereerd te worden UEd Dw Dienaar WANDERS Voorloopige Aankondiging Men is van plaii om op later te bepalen tgd en plaats Publiek te laten vcrkoopcn 4 HUIZEN en ERVEN staande op den Gattensingel te Gouda Nader informatie te verkrjJT gen onder Letter Z aan t Bureau van dit Blad Een GEPASPOBTEERD BRIGADIER wenscht tegen Februari een betrekking als KOETSIER of lE rS DERGELIJKS Adres onder Letter B bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gooda Rrandwaai borg Kasten Bekroond met eene Zilveren iSedaiile De ondergeteekenden hebhen de eer te berigten dut zy steeds ruim gesorteerd zgn in PHOEFHOÜDBNDE en ONOPENSTEEKBARE BRANDWAARBORGKASTEN en KOFFERS Vak BERKEL GöTTB Keizerstraat K 130 KOST EN INWONING Bij eene fatsoenlijke Weduwe bestaat gelegenheid tot KOST en INWONING met net GEMEUBILEERDE KAMERS tegen billgke vergoeding Ook is men niet ongenegen de kamers zonder kost te verhuren voor Heeren of Jongelieden die de Hoogere Burgerschool bezoeken Adres Lange Groenendaal W k I N 43 B A A I ID wordt ontwikkeld in 6 8 of 12 weken door m n gunstig erkend middel is uitsluitend te bekomen i ƒ 2 de Flacon bij THEOPHILE haarkundige ik ben geen kapper of scheerder zoo als menigeen denkt De bestellingsbrief ontvangt men terug De flacon is voldoende wordt tevens geheim ingepakt Met 42 blaauwe postzegels kan men betalen zoo doende weet niemand er van Amsterdam Kerkstraat 514 DUUR ► Het HOFF scHE Maiz Extsaot ïb I I zeer goed en heilzaam en ge leest en I hoort ook veel Tftn menschen die het 1 best geholpen heeft en die het b borst1 en maagkwalen en verzwakking ten 1 I sterkste aanraden maar het is zoo duur 1 I Handerde malen reeds hebben wiJ die 1 woorden moeten hooren en tegenI spreken Het Malz Extbact is niet 1 Iduur het Malz Extract men vergetel I t niet is Mbdicun en Vokdihos Extbact I I tegelijk en voorzeker wanneer men de 1 I recepten in plaats van in Latijn in 1 I duidelijk Hollandsch geschreven ontving 1 I men zonde in zeer vele gevallen gemakkelgk kunnen uitrekenen dat men dan 1 I nog goedkooper het Malz Extbact per I anker kan drinken daarbjj heeft het Extract oenen aangenaam vollen smaak Omtrent de resultaten door het JOH 1 HOFF scHE pneparaat verkregen verwijs ik na de dagelgksch gepubliceerd worj dende brevets attesten van HH Dok I toren en Lazarets Chefs aan de ontelbare 1 I getuigschriften en brieven van dankbe 1 1 tuiging Het Malz Exteact is niet duurl Bijl I de 13 flesschen toch kost de flesch 341 Ct by 28 flesschen slechts 32 Ct I zonder vracht en flesschen en eene kuur 1 Ivan 13 tot 28 flesschen is noodig omj Ibg verouderden hoest maagkwalen ver I magering verzwakking een doortastend I resultaat te verkrijgen en wiJ hebben de I I overtuiging dat iedereen eene kuur met 1 IMalzExtact gebruikt hebbende de ver I kregene nitkomst honderdvoudig de be 1 Haalde kosten waard zal achten Het I Centraal Dépót voor Holland is Amster dam Bloemmarkt bij de Stilsteeg 154 1 en verder Te Gouda bjj J C van j VREÜMINGEN te Woerden b HENRI Ij van den berg Door p1aatBget rek zijn een paar Advertentiea uitgetteld GuQila 0ruk viD A UrinkmBD 50 of lOO Grulden BELOOHINO De COMMISSAfilS van POLITIB der Gemeente Gouda maakt bg dMe bekend dat door dm Hen F LIEVEGOED eene belooning van 50 wordt uitgeloofd aan diegenen welke hem COMMI8SABI3 zooduiige inUchtingen mllen geTen of sanw zingen doen waardoor de daders na den gepaweetden Donderdag rond ten hoiza Tan den Heer LIEVEGOED gepleegden diefstal kannen worden ontdekt en WO het qnlTieemde daardoor ook kan worden opgespoord die belooning alsdan zal worden Teidabbeld BUITENLAND Bnltenlandsch Overzicbt T dood van Napoleou geeft unieiding dat ia aUe groote blai n bet leveo vso den ex keiier in karinarriug v rdt gebracht De Engaliche bladen lijo er zoo vol n lU ware hy la regeerend keiur gcalvrTea Onder oaie rubriek Engeland kan men het oordeel n twee der roomaauute Dogalache bladen Uien De batlic leden en rrieadea van den ovcrledena Vfcvm siah tawr Chielelinrat vaar kedea de begnfeni nl plaaU hebben De ridderlyke maaraolialk MaeMahoo heeft van Thier verlol gevraagd en bekomen om de keizerin een brief van ronwoeklag te lenden doch gaat er niet lelf heen Een nierkwtal iet de operatie ie volgens de gehouden Igkxilionving 4 onmiddellgke oorzaek van het overlijden geweeit Ntpoleoii i dood die voor nog elechta twee jaren angat en ontietttng in geheel Èuro W loa te weeg gebraeht hebben doet thana niet den geringaten inTkMd op de politiek gevoelen Slechte lerneemt men dnt de ex keizerin Eugenie weldra eena procUnutie tan de Franacke natie lal richten om haar te verkondigen dat ig gedurende de minderjarigheid van Karen loon het regentaohap in handen tal nemen Hoe weinig edel bet ign moge om met gevallen grootheid ta apotten de ex keiurin zal het zich sslre te wgten hebben wanneer die mededeeling in Fraokrijk met apottend chouderophaleo vernomen lal worden Te spreken van een regentachap uameua etn miadegarigcn ppna wiena djrnaatie herhaaldemk op pkehtige wqu door de volksvertegenwoordiging vervallen verklaard ia van den troon ia indodaad meer dan naïaf Wanneer dia dynaatie eena dw op den troon geplaatst ia dan ia hel waarlijk liqg vroeg genoeg om aan een regentschap te denken Politieke waarde al aan dat stuk dan ook irkor uooit warden toegekend De diiogsaie over dei hoogen raad van onderwijs kenmerkt zich door hevige tooneelen maar ia nog niet afgeloopen Een amendement van Paacal Unprat om de wetgeving van 1860 te herstellen ia verworpen met 414 tagen 211 stemmen De groote nastie die hier uitgemaakt moet worden is of de katholieke geestelijkheid het hoofdtoeticht moet hebben op het openbaar onderwgs Er IS een scheuring gekomen in de partij a bet linkerceotrum een ongunstig toeken voor de deRnitieve republiek Van de Dufnure commiasie geen nienwB De CoRiellea is tot gezant bij het Vaticaan benoemd en heeft de benoeming aangenomen Dfl Belgische Ude pendanee deelt twee brieven mee in zake het Gramont incident een van ron Beust aan Gramoni van 4 dezer en een van vou Beust aan prins Metternioh dd U Juli 70 hieruit big kt dat Gramont de houding van Oostenrijk nift zeer Juist heeft voorgesteld objectieve beoordeeÜDg is liet ïwak niet van de Fransche diplomaten Gramout tal nu verplicht zgn de geheime depSohe waaraan hg tiechta etoige wooidea odtleeade ia haar gdwel me te deelea De laatste zittingen Ta da Pmisiteke kaaterzijn van buitengewoon gewiahlt al kenmerken sjj zich niet door practische reaultataa Ito leidden de discusaiin over de ministereriaii Sa oTer de oIBcieele bedreigingen aan de Laniri kt die tegen d Kreitordmnf atemdan welke Dintdtg ea Dimdardag plaats hadden tol geen votum venmin als de interpellatie over de eontscatie der 4 gU im walke Zaterdag door den heer MallinekMdl van Ó ceotmm partij tot da regeerittg gericht werd Uit New York koaat h t bericht dat de heer Fith in eene depêche laa gtaeital Sickles dezen opdraagt om nameus de regeering ïu Unie bij ket Spaansche gouvernement ernstige vertlMgen in te dienen tegen d gebrekkige wet tot ab aBag der slavernij vooral wat Cuba betreft 9 onzijdigheid der Tereenigde Staten is moeilijkf hun gednid is ten einde wanneer het ziet dat geiane beloften niet tot uitTOering komen Werpt da Unie haar gewicht in de schiaal dan ia Cobh V fer Spanje verloren Zoo zal er tea minste eei eiii koiiea aan het meseIgka bkiedbwl De man die eenmaal d4 aandacht van geheel Enrofia op zich veatigda 4i ket woelige Frank rgk bgoa 20 jaar wist te bcdi ingen is eindelijk gestorven gestorven ala balling in aa vroemd land 20 April 1808 ag kg te Fsrqs het eerste levenslicht Hij waa d darda Mon vaa Lodawjjk Napoleon Koning van Holland e Uwteaae Beaahamsis en werd 10 Nov ISIO te JonUinaMeaa gedoopt aU Karel Ladewjik Napoleon Eyn eenie opvoeding ontving kg te Pargs Evenal sjja oudere broeder geuoot ook bij de goaat van zijn grooten oom Na de tweede reatauratie der Boortwns volgde Napoleon zijn moeder in de ballingschap eerst naar Constauz n in 18 naar Afcneiiberg in Thnrgau Daarna bracht hij acht jaar door op het gyranoainra te Augsburg In 24 te Arenenberg lemggekeerd ontving hg van genaraol Dufoar onderwgs in de krygakunst Door zgn moeder werd staeds de gedachte bg hem levendig gehouden dat hg geroepen was hel werk van zijn oom weer op te aemeo In tSSO bewoog hij zioh voor het eent in hel publieke leren hj werd toen te Rome wegena deelueoung aan een politieke demonstratie gevat eu door gendonaea over de greazen gebracht Hg ging toen naar Florence waar hg met zijn ouderen broeder bgeenkamaten met de saaoigezwurenen hield en toen de opstand in de Bomagna uitbrak stelde hij tioh terstond ter beschikking der roorloopige ifgeering Spoedig echter ging hg weer uit Itaiie en ma tija aModer over Parijs naar Londen van waar zü eshter weldra weer naar Zwitserland terugkeerden Van 1831 tot 18S hield hg rich met letterkundigen arbeid bezig In dien tijil had hij te Baden Badeu waar hü dikw ls vertoefde vele Fransche ofEcieren uit het garnizoen van Straatsburg waaronder ook den artillerie overste Baudrejr leeren kennen Hij vatte het stoute plan op met hun hulp een Fransche sterkte te bemachtigen t Gevolg daarvan was de aanslag op Straatsburg in 1836 die echter mislukte Napoleon werd gevangen genomen en zonder procs aan boord der Andramtda eerst naar Bio deJaneiro vervolgens naar NewYork gevoerd waar hg aan laud gezet werd In 1837 keerde bg over Engeland Hollanil en de Rjjnstreek naar Zwitserland terug en was bg het Bterfbed zijner moeder tegenwoordig In t volgend jaar verliet hij tea gevolge van de bedreigiuge i vnn Frankrijk tegen Zwitserland zoo hij mei werd uitgele enl laatstgenoeind Inud vrgwiliig en toog naar Londen Daar hield hg zich andermaal met Bchrgven bezig tot hj m IS IO een nieuwen aanslag waagde thans np Boulogne Doch ook hier moest hij zich gevangen geven en werd iia veroordeeld te zgn tot levenslange gevangenis in het kassteel van Ham opgesloten met generaal Montbolon en dokter Conncau Hekend is het hoe hij van ilanr in lS4 i ontvluclitlc en lot 48 in Londen hlecf De Februari revolutie dreef hem niiar Porgs en hier verklaarde hg ill een brief aan de vqorloopige Be geering dat bij gekomen waa om onder het vaaidel der republiek te strgden Weldra werd hy lot lid der Nationale Vergadering en eindelgk 10 Dee met zes van de acht millioen stemmen tot president der Franacke repabliek gekozen Van nu af was ket niet moeielgk meer het gestelde doel te bereiken tooab ook gebleken is 2 Dee 1852 werd Napoleon Keizer van Frankrijk Het nieuwe Keizerrijk nam raa in bloei toe jk gelukkige oorlogen in Baabmd en Italië en de vele mislukte aanslagen op zijn levea bevestigden Napoleon s macht meer en meer 1868 bod die macht het tappunt bereikt maar ook het keerpunt De veroveriogsplanneo van Nopbieon leden schipbreuk op de ttaatsmansknnst en ataodvaatigheid van Biamarck Zoowel in binnm ala b itenland verloor de Keizer mMr a meer de sympathie en toen hij einaelijk in 1870 door een roemrijken veldtocht zijn prestige wilde herwinnen waa he einde gevanganschap op Wilhelmahöhe later ballingschap op Cbislehurst Slechts een korte mat mocht hij daar genieten Een pgnlijke operatie deed lem sterven t uitgeputte lichaam was er niet tegen beitand Zelfs in zijn laatsten levenstijd verloor h $ de hoop niet lijn troon weer te bémaditigenj voor de rast van Europa is t dos gelukkig dat de aua is bezwekea Door zijn koad berekenend egoïsoie was hij de type van zijn geslacht stond bij daaria met Napo Icon I op dezelfde Ig n hg miste die vastheid vaa wil en van karakter die njn oom tot een man vaa betreurenswaardig groote düien maakte Het grootst gedeelte van die mannen die de beruchte ptanneB uitvoerden door hem beraamd ia hem naar het graf voorgegaan Frankrgk zucht nog altijd onder de goToi Ha aa doa oorlog 4oor hem lao Itehtiinaig ondernomen ferwijt aan den anderen kant zSn twiatigjari e regeering in het gebeugeu zal bUjvea ala een tijdperk van zeldzame materiëele welvaart gepaard met diep zeüelgk verval ENGELAND De Londenschp bladen wijden lange artikelen aan de leveniResehieiienH ile politieke loopbaan en t persoonlyk knrakt r lan wijlen Keizer Napoleon De toon buiir er oorHrehe hii eii ademt over t g eal eene oopartjjige Htlwiiiendbeid Ziehier o a hoa de TVaui tjii un uitriieri beachrgnag healait i t Is ongelukkig roor Napoleon s roam dat hg aiat vroeger geftorven is Ware zijn tevensdraad drie jaren grletlen aficesnulen velen zondea zgne politiek gebillijkt hebben om hsar schitterend sncoea en ontkend bobben dat zgn Imperialisme de kiemoq van ontbind UI i in zirh rauddrueg Thans echter ia t te verwachten ilat de tijdgenoot hem te streng beoordrelea zal Voorzeker rgne politieke ledelgkheid kan geen toets dooratoan de ooup d t waa een misdaad eu nog veel grooter misdaad was ijja loaute roekelooze oorlogavrrklariug Maar tijtt bei4 ferontscbulJigiog is dal hij eerlijk gelooHo ho h zelf voor Frankrgk eene noodzakelijkheid en wijze van regeeren voor de Franschen de meest g schikte was Zgne buitenlandsche politiek was edelmoedig en cense uent