Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1873

minder een vreemde miuklschapplj dat de Compagnie Mï I Mr Bd e is Gisteren verdeiligers ran W Jlm tlD IWÏt heden ran de moderne beginselen Tan international verkeer werpt VI dq e danet den Belgischen liberalen voor wordt gy met we eigene f F menheid melding van éen arrest vdór korten tgd door dm Cour i afpel te Amiens gewezen Het betrof bier lie H Klening nn het K fit ra i petitionnemAit t rdeeeliftg meende eene enM lgi g te moeten JtasteHeB t eir het blad Le Pnfrit U la Sotaie dewyl het eeu rerzoekschrifi opgenomen had waarin op de ontbinding der tegenwoordige nationale ver deriog wordi aangedrongen en bovendien deze j et tie jt lgemeeu ha l l l a vorapre aa Ve rCcntoauk ontsfdeg den beklaagile van alle echtsvei VQl ng Zi o rdeelde di t bet openbaar ministerie te deter zake geene vervolging bad mogen inateU n vermis de I etiti e voo jde nationale nrgkueïing beléedigende termen inlield en de grondvoorwaarde 0 ViervplBiQg derltfiljre nie aijwezig as Het JiAifiial Vtl n iaU vmdt de motieven van 4 r bt opmerkensyvoa dijg Hg keeft es ad dat het recht van petitie onomslootliaar is en aat het geenszins als een aan val op de prerogatieven het gezag der nationale vergadering mag worden aangemeikt waudewMl A erilfte Mdt litgeiMMid füei i To lk om en iraar Tsrrolgt de If ti dat ét laak pog in caisati moet éordeii IteaKet uiar h q Inbtn dat het hof van ba ti kef Treat Van ht haffta appel zfl bevestigen Maa BóM bdnnnen dat het recht Tas petitie tari oatta ifaatft lieh in de adminiatratiow kriftgen U srotigM Po mains deinzea er vAof temg aak i twqfel msenea iq door de ondeirteekeningetf te Ie galiacereii de een of andere oompromitteermde overritnimdt owt den dki e atn te gaan Zij iMdenkea g aaiiiii H i i dat iq iiiet te maktn hebben met den iakaa enn petiMei Of een volgeling na den heev ieanBmnet 4en eertiSciiattvaa g ll rasn 6od vwge 4f dat een arine ooderwijzer aandring op de i g ing ran iJB pensjaeo J het gaat bun nieU a B Al at taan na iien vergt it artM de et tett Verjplichi ia bat legaliseeren der onderteek nii g n het Oonstateereo harer echtheid Efn circulaire van den efeot der Sein inf érienrt k Wt éen naires na dit depkrtniieiit gelast dfl iliettel ke bepalingkn omtimt dit punt in acht te netten fKn nak rkiiat Ma Het ir dit tal aen deigclijke irenlaiTe Aoodig werd geacht Bof paar maaadta geleden gaf een te Beiiijg rotaode Ftanaoiw dame die atdaar met atn aaniienlijkenButtsokar ia gehuwd aar in haar hart Fraoaehe ia Hablenn een din wairbij het gesprek tf Parijaviel Met medelijden en minachting sprak uen Aver 4b fraoaaha hoofidetadi dit rekte de toorn der§aatrroBv op die nitriep Ik leg o dat Par a ndanka allea aog hetiaifde Parija ia en dot Berlgn ooit eau Parijs zal volden eo bg Pargs vergelekenapoit andere dan een groot en Jeelgk dorp zal zijn Men sptak haar tegen zg hield vol Welau roeptzg gloeiende an toom nit rik stel u eene weddaaaëkap voor die het veraahil zal nitmakea Oeef Il onvenehiliig welk voorwerp het ongergmdste kat akeJifate ket meeat alledaagaoka wat ook en ik rad dat Parija daarvan iels tal weten ta maken datBtrljjn zalis nooit ton darren beproeven De wed4aasekap wordt aangegaan Den volgenden dag ontving de barones in een dooeje een wit haar MenBoet bekennen dat zg er aiede verlegen waa Benwit kaarl Wat ton men telfa te Parga daarvantamaen atakea r Took wil tg de weddensckap oietwliat en na ia een brief da voorwaarden i ntfig aiteengexet ta kebban zendt t het vittekiar e naar Pargs Kn hoe kwam nu het haartjetamgP Ifen kad ket te Pargs zorgvnldig verborgenaa in aea gieafje dat dwara over een met edelgeataentea oauet medaitlon liep Bovea aan dat medaiiten vertoonde ziek de Pmiaische adelaar intwart tmÊul met uitgestrekte rlengels en het kaaria da klanv koodende varrolgena onder aan ketkaartje een klan Wapeneehild eveneens van zwartfOMui met ket epeokrift i Elaa en Lotkaringen 6ijkakt 4ia aieektt aaa een kaaide iSüJ V ITALIË WlD leart in een part eorr ait Rome voorkontwda in da N Ct vao Zondag o a het volgende Me haait keveard dat aan voik nooit dankbaar ia Welun Italië heeft het tegendeel kewezan Ona farlenMBt kg monde van den afgevaardigde Maasari en van don Minialer preaidenz Lama keeft openlgk ilkn doen kiijken van ign deelnaming kq ket over lijden van Napoleqji III i den man die zoorecl heeft bijgedr ep t o vyn onee natiannle eltslandigheid Rechter en linkerzgde hebben gelgkelgk iaet die deelneming ingestemd Ook onze dagbladpera eenstemmig als ons Parlement heeft Mentana Pgrfi M l t te dtoüwarf riM I telt dit kiet te Jmer berei ie leizer vpor ifti missbgM ioo ring en m vteei en bodem HtiiK n aib zi ooii ItJtrliurig eWtatWMialMl Maar krachtiger warmer nog dan dagblai rs heelt de nati zelf u ee edele aan doening 4ucht gegeve Overal ia do alr t a n h BoBie ug niea i tven groepaa dit opprètrjtn taoQhet nienwa oA Ohislekarat keaprakaa fe i i laan heeft t gemeentebestuur een adres van coodoleantie opgesteld en een igkdienst doen houden Dadelijk IS in Obrriert ej jjs Ferievtirama eene inschrgviiu opaodtot t BktM vi imi u monument in de bamat d van Lombani di dMr Napoleon III in I8li9 uit de handen 4er OoiieurljktM verlost werd eo een tallooze aieuigte bfla $ de ureaux van Jlirida gehemde bladen bestormd pm haar penni6 ft n t qÓlfan ioac dat do 1 Milaan alleen an fideel aaa atuiver is zdö r f V 26 000 francs It eengtbi aoh Geltikkig vodr mgn land Itélie Üttlnietondaukb wr Jjaat vrg de fr a iAeu d ëifen Keizer aanbaden jé t tijj nl tkwa li i dadan veroordeelen Wij echter willen ons t goede herinneren dat liij lot stand hieip beangei Voor t overige keeft de gesehiedenia haar batata kndeet over Loiii Nonol s nog niet gebekt Dit ataft by mg vaat dat kg oea maokti mdivMuati taiï asi eveaah iioom idotikaaderagsmodatl aHl dan tea H haaA éaa diep doonueht gfehad m ail geest des nieuwen tMai k iheaftSuaepaieW rieawe toekkmlt f eopead ianga den g dar iantsrikkeKng van t hagrip der ktiooahtgitBol DadiM eeft de ram i rsa S lan ör wêm aiaekt lau deela knaaeil doea ioatatteii tMr gl dat Ivaa dea liemefl Napoleon geheel en altat pOin vt la WalerfaM W Rai liaaan iKf dan r am getdigenia te bleven ofley n van dd gloptheict aa samnugr denkbeelden des orerledan ÏÜzera Minder foriumlgk dan i a oom heeft tkan vodtal in da laatste jaiw ontbMkeï au bekwatne naaiiea rondota ken Dit isoaijn ongehik ge weeat getglc t afgstt nt waa d t hy midddnaO keid aiat TB talent wiat te onderscheiden Ba vat tkwaP r Uabbtathaaedapartyenin Fran1t iMk t leabt a kam löa coup d dlat al itilk eett alran aiadaad aMi Wri raH fzfj dfe liWjd bfoadao over dta aea of audnen 4oap de main en dts er da ahjks een tonden rslvoeran toe te sleebta ktxideo Mau keaft omar lei latte p de wielingen der LegitiitfBlen Mrwgl d vyanrf neg t land beiet M t ilew voarttM de partyen in Frankrijk al met ia aa ijn Wat de catastrophe vai Sédta bstieft geheel FraaMh natie ia efmin ofniéef varantwoèvdeHjk tooTi too n4 t voor de oqmiddelIgkff oorzaken daa looh voor de gevolgen die lijielf aaBOMtkelgk kad kuanen lauigen Ik aaid daanvtn dat gaheel Italië een bewga haslV vMlea geven an daakkm e genegenheid jejuni den Keizer die met meer is Ik vergiste me Ook onder ons tija tekere part nannen wreed genoeg geweest om schimp te werpen op t nog lauwe lijk onbeschaamd genoeg om dit sterfgetal in t voordeel van hunne zaak te eiplaitaeren Behoef ik a te doen weten tot elke partg die annntn behooren 1 De woorden van schimp werden nitgesproken door de Fooe dtUa Feriti tergaan der Jetuieten En t wa de Oiienatore Jiemano t orgaan van den Heiligen Stoel die zgn lezers uit den doode eten atiehtelgken achotel bereidde BINNENLAND Qovok 21 Janvaki Z M heeft o a beoaemd tot adjunct ijker det mates gswiokten n weeswerkmigen de heer H Brona Middel Oistersn avOnd kad in de Bodeteit Ona Genoegen eene bgeenkomst van kiezers voor den gemeenteraad plaats met het doet om een oand dnat te stellen yoor de raeature waarvdor de verkiezing op den 28e bepaald ia ür varen ongeveer 70 kiezers tegenwoordig de discnaale liep oVer een zevental feraonen eo tan ahdte werd hls candidaat geproclameerd da Heer t P HOOGENDI K een persoon die reeds meermalen voor t lidmaatschap in aanmerking is gekomen en die ten volle een plaats onder Sooda s vettegenwoordigcrs verdient A Om alle misleiding voor te komen wordt gemeld dat in de laatste dagen eene vrouw ruim 30 ja ir niet groot fatsoenlgk gekleed bij de aagzie gezetenen alhier zich heeft vervoegd en ra zy IS weduwe van eeu apotheker dat Mr i moet ve KjlFe niets heeft nagelaten en zij met naag en kaar brood moe verdienen dut jjj behoefte heeft aan een naai ie dit t S eg aenig geld dm k te kort ef ïij 9th gi 8tig in h n modeleen beveelt NMiMtarMMM die l4 melgr eekgeRl erdient enzg bet Udtste asaar bg de hand he genomen om daar dogi wat bg te verdienen om p meer ataoen liJk i vo in deM gemMato tfvbiMe leven jj i j lIi iBoako p sArgft Ufcil W Wï Als bewgsdat oak in deze gemeente de prga der teel of enttuinen niet gering te noemen is dient dat dezer dagen in het openbaar zgn verkocht twee tnioysL t WMC X M t veti iMfTaB IWaaaipMÜ het overige water wl eo in deu paWtt JUutBos luKip Mor dea irg ƒ S4 6 détt Aarop8taan4 aokuart i v r 0 4iw fi owj nurgo wniieii 5iÖei tódeigkeriVe in glig i ioorÜtgttig U Za pltg te Stolw ofl d eB sriuter hwi tveede VobVstelling De slulges Ëen uur ia dwei Btwvw lldgtag Een oud soldaat en Groote lui liepen goed van stapel zoadat de toeschouwers opgekomen van Stolf iWWJT osg i aka wh t fckkerkerk en Goudeiók allen hoogst voldaan huiMVMfta te en den wen $h koesterden de vere njfiartia winter iaw t 4aa ifBMim Z J Ss tnil er as Bmneidoridseke iaksli 1 a t tff at eéMnif ke aia dat de etttttfns Vdar M fCflÜK gao van akten vas bekwaamHeid lot kef Mven TM kigep al k aa l en van bulaoaderw s Vbof nMt maal ket loof ende jaar zalM vM nt gAdiidek af Woaasdag Ift Aprit r s en i lgetrds d fM IM ql dia en deter examlMs vaaMhen tf Ie ItMnL nek llsHgt tóit 18 M iart Hevetso MiOqIW d a te nwldea Wj d a sehoMopctenar ml ket dilMe raarin z j oiten of van buiten 1 laodr kOMtaAl vooroeucua tga znk te eetifteg M ik liM adapIrMteit habkm ikik aangeueA i ik de 46 a 60 beschikbare plaatsen ala Me MfcolM dor lACwtalie b kat leger in Ooat IkdÜ 8tat iH3otMraaL 8KawBslUata ZMb van 18 Jnuuan i In de e zitting zgn huofdst IX kolonUn en kooiilat JC odaootMBs Bitgavaii aa korU i iag tie Metalgeaana atemina aaageaenwa aMdM iHlto de geheele staaisbegrooting ia afgebaadeld In de avdiidiittiDg IS hei oataaqi van t tot goedkeuring vhu artikelen dei overeenkomst met Spanje houdende va ts elling der reobten voorrechten vti dl lkmen enz ilercohsttts van den eenen en anderen staat bebimdrld en tnngenonen mst tt ugiiu 5 stemmm Utanta is He Mrgsderlli t u Uf b jeenjroipfaig uiteAlgegaau Aan da twesde kamer d r slal gii twd tqn aangeboden de volgende wetsontwerpen 1 wyiiging der l piilini oq vau hrt burKer ijk wetboek over d beperkte haudlicktfiig 2 Overureijgtnf van eskde bevoegdheden der arrundissemenls réetitMnken bg da kautoiireobteri o Aanvulling van art tS van M wetboek vau ktnifvonlitring en 4 Intrekking derwet van 28 Veiilóic an IV en van art 471 t van het Wetboek van Slrdfreoht aitroeiiac raa mm senftesten r m y mq Bij ié terugkomst d r Tweede tttmm n ifetï zsl denkeiyk een wetsontwerp wórden aanarbodan tot het leggen op kosten Van den StMti ira m spoorweg van Arnhem naar Nijmegen f Men leest het volgende onder de iagewndea i ken in de Anhevuchr Courant WEEN KR ÏENTOONSTKLLING De vereenigde stalen van N Amerika tnllen t Weenen eene modelschooltcntoonstellen met oodsrwij ers leerlingen en volledig materieel Zwitaerbud aehroomt niet aanmerkelijke kosten ta besteden ÓM daar zgn onderwga en achoolwezea te vertooDen In het koningrijk Italië moesten de intendingeq reeds met het einde ven November 1872 b net ftiinistcrir van onderwijs inkomen eh Ifederland odde niet rWzuiUien zijn arbeid op ptsdagogisoh gebled te Weeiien der beschaafde Wereld voor oogen te ttelleft als hrt Nederlaïidsch Onderwtjzers genootschap en da ven eniging van leeraren vOor bet Middelbaar Onderwijs maar de kosten konden dragen Arm Nederland te arm om uw goeden naam alt beschaafde natie voor de Wereld op te houden Drze merkwaardige woorden vindt men in het Ie nummer van oni onierw j orgaan van het Nederlandsoh 0 derwijzersgenooteoknp Zij dienen geleten en ver Ineid e worden De rsdacti i van alle d g o weekbladen die het wel meenen piet ons onderwijs tullen bet leten daarvan door overneming dezer regelen wel willen bevwderen ap vanneer iadar vnderwijzer bg bet lagir ie miB4lhumk ndanu verplichten wil JIblM ija ii JUm toetezeggen indien geen zorgen dea Jerena kern talks onmogelgk naken dan zal er ooii W eene Commissie gevalidèn kaifleiviiii$iyvk ig lealJbelannlaaa als die welke de tentoonstelling voor kat Middqlfaaar Onderwgs te Utreekt zoo uitaemeud d hgcn en wanneer de Miaisfef fan BiihuAihnidsche zaken dan ziet wat de onderwgters telven bereid ayn te doen dan zal Z E ook wel iets willaa aftonderen voor onzen goeden naam waarvoor VQ alt ded aard der taak niet onverschillig kan zgn Waaneer 2fi onderwgzers in Nedeiland een briafkaart met hnn naam daarop gesohreven aan het adrea der Jruitiiuclu CeuraiU zenden mSda 27 dezer wil staUar dcass dok gwma btkend iMoken en de banden IBdlal ut da jMo g aUoa E N OHSmmzu Te IJmelKér itAr IVySkg avattfl Mor het nmnekonpa dor Otnabtacka tokottarg eek omort worden gegeven Bfeds had tiok een talrgk publiek in ket societeits lokaat verzameld toen ae tijding ontvangmt wesd at en dar i tqigm waarin neentadólRÉI MÉstid Metao alw in het water wal geraakt a ik alH min f bmm enistig piknensdof vervond waren Het concert kon geen voortgangkebhsa De tentoonstelling vanliloembolgesraaaen enz door de AlgeBMsne f an B i4 raw BtaemboUen cultuur i W 7 r ttiattö Ha ai Ma ir leo beseklkbaar geateM vserdetetentoonstelling bestemd tatibet aitlDven van twee gonden awdaille g toonUddoff kosft dt C P sla predikaat g de Ji oi trantoake gemeente te ftattodaa be iemj tof boogleeaar bg bet Seminarie der Be aMtaaVMBmnia BfoedlRsntap van zgne gemeente a saMi IMMmea ei eeoa iaarrede aaar aanlaidinf M 1 Tbeaa Vi vs 1 J f V r e i iag ter tforfsniH dar kzygmreta ihf tal bayteera vol ebdt treqrtd i kondea op 1 Januari e li De heer A Kool zal daann als ipnsk r 0ptred li4 m t aem i baacbonwiacaa ever de iaktiek der cavajeria eo artillerie en voor die Av verbonden wapent Net verbandelde in de vergada itg van den InNov i ié èMi vUk yiM etiOk d 1ade nndjRtouden In de rate dagen van Febraari a a zal in betLonvre op de tweede verdieping van den ooetel kea vleagsl van da koloiiaade in drie talsn hettweede achildargmusenn worden geopend van de oude Hollandsche en Vlaamsche scholen Dat museum xal ongeveer 400 stukken bevatten zooals van i David 3 aaiars Baekkajm Bergkam Pool Bril Wonwer man Both vsn Hnysum Bnbena Ruysdael Graeabeke de Dietrich s Gerard Don Karel Dnjardin de Fraqck s Gevaert Kliuck Hala van Héda WH Plater van Laar Abraham Mignon Mmon van der Neer Ostade Ommegauck Pynao Br Quanta de JTan de Velde s eot et wand ee de ontworpen gaUaijj die uaafge Bwe Staleo toal loopt gereed zal z n zal geno ii ordoi oivfgekrapbt naar dia galerg i 7it Aaaterd p wordt gemeld dat uit een m A Hing van de commissie van toetieht over dan rtna Botanicus aldaar is gebleken dat door bet Ote aantal personen die in het afgeloopen jaar ds oris Begia in den Hortns gn komen beziehtigen poat bnagelden der begroothig van genoemde btfaig eae som van ƒ 789 78 boven de raming opgeleverd Burg en Weth stellen in oveflag jt dia oommisaie dan gemeenteniad voor dit bedrag te wenden tot veibetering van de kus en Int waarin da Viotoria Begia gekweekt vordt I dan Helder ontdekten Woensdag avond seniiB itliedso die tick op den teedgk bevonden fa Irifliiting itn de Noorderhaakai brandende pikton eu flambouwen het sein van een in nood varend 8 W Dadelgk gingen tg hunne makkan kkon en een oogeublik daarna staken drie vlegel l ttoedige stoeperlieden bemand in tee om de IfllMnkeKngen ia gaan tedJen Uithoofde vao hevige Wnding die aligd bg de Haaks staat s een tocht derwaarts vooral in den nacht teer rnrtyk dikvqls roekelooa te aohten Jdet beleid senrikten z bel lekip en mockten ziek verkengen de bemanning 12 koppen sterk in hunne vletten op te nemen en behouden aan val te brengen waar tg des nachts ten 2 ure aankwamen Het bleek toen dat het gestcande aokip waa de Hamburger brik Svea kapt Hartman uet stukgoederen vau Homborg naar Portoiioo bestemd J o r4o fiimilie wglen ém heer G de Graef mS PoU nek tgi aal het um t s di b van het Komnklyk mMfidlnmdig gmoottekof in inikltt a eataan onderscheidene voèrwerpen van historische waarde o a de stoel door Prins n illem I te Amsterdam gebruikt de mantel door Joan de Witl gedrngen bij deu moordaanval twee lilveren penningen op den dood van Joan de Witt een gegraveerde zilveren troffel n een achootsvel gebruikt bij het leggen van dén eersten steen van bet stadhuis thans Paleis en een gonden medaille voor die gelegenheid gegraveerd In dekelfde verzameling beruaten ook een paar zeidiane bmidshandschoenen met goud en paarlen een koffer uit de 16de eeuw een fluweelen beun drie zgden mutaen en een paar ledmvQ handschoenen alle voorwerpen afkomstig van het kasteel llumiUp door liellwdtefamiiakoett 4l 1 m 1 Door de Twentseks veaeeniging tot bevordering van ngverbeid en handel ia lig de regrering krachiig a mi g ed Hiug en op VertMterinf ifl dea tée tand kan den Boom te Baiaeia Oemia aan ruimte aldaar en ifer belemmeiende formaliteiten ea olg vak Mrcfierde teglementen zgn oomaak dkt g oU tas tn vèar oeiabiya bestemd en aust da tooauckapeo der iMaatshap J MMaM f via Batavia daarheen gezonden bij aankomst aui dsn Boom mig een maand noodig scbjnen te hebben om SoerabafS ta bereiken iets dat aan e nh ti h d h a T en tacstaad in bet leven roepttjn de voordealeo der versnelde communicatie lame wel doet verloten gaan De Twentseke vereenigmg hteK in b r adres bet srtnMwea ail ednikt dat de regeering die de ngverkeid door het aftobaffen vaa beschermende sechten aan eigen kracht en energie lleeft Overgelaten nu aak aa baaa iji aial d Mlilen Hea t dae at strekken kan am de alagbooaun op ie heffen die de nitbreiding van industrie en handel In den weg De gmiteldaden onlangs te s Bage begaan hebben velen olnist ea meaf daa fewMnl k o i eigen veiligheid bedacht doen zijn Den een hoort men reczeiferaa dat kij den ii ht d kn i betoekel terstond ton neerssbieten deir nbder dat lij in geen geval zich zou bezoedelen met kat bloed van zijn eveomeoscls van eeu derde vernaamt men de vraag boever eon ik mogen gaan f Uet ligt niet in Ons alaa la dezsa 0 2i bta laad la geaaa atoat de Deantwoordiog san die viaag op het atandpunt aouj ei eiea loof Nab4t ea et ÜkSotioad nbt ongepast Het volgende meenen wij voorop te moeten Meden Naar bet bestaande strafwetboek Code Pén ia schuldig aan moedwillige mishaudeling bg die iemand opzettelgk tingen stooten of kwetsuren toebrengt H cA een of ander ketzg tnetood ketig later den dood veroorzaakt dan it er utausl of doodslag gepleegd al bestond ook niet de bedoeling om te doeden Zoo is er moord gepleegd al bestond svenoun de bedoeling offl te doodeo wanneer men is uitgegaan of zich verscholen heeft met het doel om irmniid aan te vallen au die aanval den dood heeft veroorraakt De weigever heatt aan dea laekter de bevoegdheid gegeven om de bg de wet vaatgeatelde BtmliW te vetnriatoiM aodl9 k t ordeUt d t het feit ia gepleegd oada vertnckttade omstandigheden Ëoktar htsit d etgavee Self tegen awedwillige miahaodeling en manslag lichtere straffen bedreigd voor het geval dat ze zgn geprovoceerd nitgetokt door zware slagen of gewelddadigheden Of gepleegd zgn bg verwering tegeu braak en iaklimming in een bewoond huis of aanboorigheid daarvan bg dag En hg heeft die dnden ongestraft willen laten in da gevallen welke wg nu hebben te bespreken Daar ia noob misdaad noch wanbedrg wanneer de begHue nederlaag manslag of de toegebrachte kwetsuren slagen of stooien door den weTkel kMi nooddwang der wettige zelfvsnledigiiq of verdediging van een ander bevolen werd Zoo luidt de offioieele vertaling van art 328 Code P nal W t UU t verstaan onder werkaigken nooddwang derc wettige telfvcrdedtgiogv f De wet geeft kifvan tem MdSfe epalii nmw dit stas Mat dM hidrojf geèuit moet worden aan een toestand waarin men aaiij erand of bedreigd wonltnde en veratokeo van deu bgsland der openbare macht tot afwending van het gevaar onmiddeiigk handelen en geweld gebfuAen moet Doch dit uet lleSn Uat maat een gevaar tgn dat tijt o lovoa éediaigt iHt l ttste klialt zeker vreemd En het reckt van nl tta4edigin sn kt zH dan ook verder uit Dat recht bestaat büv voor bet geval dat de dief met uw geheele geldef ke vermogen vlucht maar nog kan worden Ingehaald en door geweld tot staan gebracht De Fianache wetgever heeft het intusschen anders begrepen Volgeus bem IS er geen nooddwang tot zettreidediging wanneer aibwn nv geld en goed niet nr peikoon fe glsvaw is Oader de gevallen van werkeKjban nooddwang too luidt het volgend artikel i tijn de twee volgende begrepen g 1 100 de nederlaag manslag begaan de tweta ren allien f stooten toegebraeht zgn met bfj naeht de inklimmiag of inbreking der omsehuttingen mmsn of denreo Van een bwoend hiris of bewoond gedeelta vao een kuis of amriioarigheid daarvan af te veren ff jg ü i Ttf iêü sa an den wetgever toadta gftgk jnen tiet deze gevallen niet behoorec tot den nooddwang der aeifrerdediging wanneer hg 4rtjNafeuitdtukkelg k had verklaard Welliukt merkt da loer kier op bjj deze wetabepsliBg is toch wel gedaokt aan gevaar ook voor geld of goed De opmerkiBg zou gegrond zgn auar het vroeger gecagde kigft took waar Vooreerst er wordt geaproken van inklim Bing en wbraak in I atgeaMcn itas met welk doel ook Da doel ifaekoeft met altgd te beataan in atclea Daarenboven wordt dit artikel gekfel kefcefrsckt door het beginsel van ket vorige geen oodweer dpa bij gevaar voor lyf of leven De wetgever nam dat gevaar in gemelde twee gevallen aan tregeua de omstandigheid vau den nacht in het eer8 eo om het g e w e 1 zelfs by dag ia het tweede Intusschen men zou het reeda tooaeer bepei recht van tellVerdedigiug noodeloos noph verder iifkorten aja men voor de toeposseiyitheid van artikel vorderde dat de verweung plaata vond jitiat onder het inklimmen of breken Neen dat zou iet li n in den geest der wet i e werkemke i oddvaog bestaat als men iemand ontdekt die die noodige loebereidselen maakt en op het pint Ma t x m inbraak e plegen of in te klimmen en vedett nog ah de petsson reeds binnengekomen is Het kan hckt gebenien dat men in tgn talfteiw dediging e ver t Zon men daardoor ziek sehaldig maken aan de misdrijven van mishandeling Of manalag Hierop is geen bepaaM antveord te geren Alles tol afhangen van de omslandigfaedeo bet atrafvetboek van het Duitaeke keizerrgk dat ket wan begrip van het recht van zdfvetdediging knldigt tegt dM degene die de grenzen van dat reokt over scbrgdt door antstelteni vreea of schrik geen atraf kan beloopen Dat is billijk en reehtraardig Ia dea Code P il zoeke men tolk een bepaling niet Doek hoe gebrekkig ocs strafwetboek ook op ket stak der telffardediging zy de itoefeuing van dat reefat wordt dkardeor minder belemmerd dan uit bet totiiiertee gesegde is af te leiden In dat vetboek staat ook te lezen dat er geen misdrgf ia Wanneer de ifadertot ket plegen van het feit is gedwongen doof een kracht of taacht woaraan hij geen weerstand verttoekt ta bieden Hier heeft meti niet aleebta aan lhjsieka maar Ook aan moreele kracht te denken Daarenboven die de greiizeü der wettige zelfverdediging overeOkrijdt handelt altijd onrechtraatig en keeft dÜ aehnld nsaar die schatd is niet de schuld welke gevorderd wordt om een daad als misdrgf toereken baar te maken een onrechlmatige daad i nog geed astsdrqf de mogelgkheid van veroordeeUng totsska devergpeding kan niet doen bealoiten tot mogelijk beid of waaraehijnigkkeié van veroordeeling tol slrsf PiMi e AtfOSl Men meldt uit Haarlem dd 17 Jan Donderiag avond vervoegde tioh bg den heer O leeraar dw H B school een fotsoenlyk gekleed borgermaa zich noemende met den naim eener te Zutfen wo nende en aan dien heer welbekende fiunilie HQ verzocht dat deze hem geld zou geven voor Iqgiea eo 4ea einde te kunnen telegrafeereu om verder rsia geld l e heer G ging net hem naar bet lelegiaat kantoor alwaar de onbekende op den aangenomen natu een telegram aanbood inhoudende hét verzoet oMf ziju broeder te Z on eene zekere aam goHa poate nsiahte te wilM overzenden welk tett faA door den heer G betaald werd Weder op straat gekomen werd hg ai sp edig hieer dringend in tgn enoek om logies ja eisahia dat kern daatiee M noodige geld lOU warden gegeven De keer G ke loofde dat hg kat kern ton bexorgen ea nooUde dei heer V h eene der iiMpecteurs van poiitt k i Iriea hg naar etn goed adres wilde iiiformeeren Op net hooren vun dien n am maakte da ol b kend l dtM taomkeert maar de heer i thans overtuigd dat k met een ofiticlitsr ts doen bad etti kéiéïna en achterliSJilde kem met behalp v n een poat éiilitairen Op het politiebureaa aasgekomeu werd hg terstond herkend door een andere ingezetene dezer gemeente wieir hg een uu te voren voor 3Ö c bail ep ioM voorgDveude dat hg moest telegmfeerenom reisgeld daar hij als pasbeAseiad gemeente veldwachter te Limnen wtat dia oirente op iveg was BIgksna door dien persoon kort na s luaus vertrek ingewonnen iirfnnu itie wits toen aan het telegr ial kantoor geen zuudiiiiig piTsuou grweist H bleek Uit Uut