Goudsche Courant, zondag 23 maart 1873

M t Teel sDoegen bebben wg Douderdag srond de tooneelroorstelling bijgewoond gegeven door eenige jongelui uit deze gemeente Met flinkheid en duiilelijkheid droegen zg hunne rolkn Toor en bun spel drueg onmiskenbaar de blgken ran voel studie en herhaalde oefening en het wure te weuschen dat volwassene acteurs van beroep altgd hu in rollen even oed keuden ala het met deze jen ige acteurs het eval was Zoowel het tooneelspel Ue Fergdding als het nastuLje Het spreekuur vaa den dokter voldeed ons zeer gord doch vooral het laatste was bg uitstek berekend voor de kraohtm der spelers Aller spal verdiende lof doch in t bijzonder aan hen die de rol vnn Pokter Adetaar s knecht en van Dokter AdelB ir s bruêr ier ulden maken wij ons eamplimeiit Ëen zeer talrijk publiek was opgekomen dat zich ongetwijfeld best heeft giainuseerd en daar de opbrengst voor een weid idii doel bestemd was zoo ia het tweeërlei doel de xr voorstelling uitsteicend bereikt Woensdag 11 werden de kinderen van de avondschool bg den heer Geuda door het Sohoolverbond onthaald op chocolademelk en krentenbrood Dit was voor dat joit e volkje een recht prettige avond zindelijk en kiuip zaten zij daar zg droegen de kenmerken y xn luoeilerlijke zorgen op aller gelaat lag de glans van vergenoegdheid verspreid en toen de groote manden met krentcbollen verschenen was het meer dan glans het waren kleuren Versphillcdde sclioollitiljes werden fiks gezongen waaronder voo al een expi i sselijk daartoe vervaardigd danklied ea güruen nacht Muclit dit schoolfeest bij da kinderen den lust tot schoolgaan eder vcriiifiuvcii en mochten alle ouders zoncler onderscheid bet tjoli eindelijk leeren begrijpen Eerstdaags zal er te Schoonhoven eene cursus geopend worden ter opleiding van hulpondervvijzerz en kwekelingen Ue heeren Akkerhuijs te Schoonhoven de Jong te H ia$treclit en Boers te Polsbroek zullen daarb als onder gzers werkzaam zijn Staten Generaal Tweede KaMeb Zittingen van 20 en 21 Maart In de zitting van Donderdag heeft de minister van jusl tie eerst in de gelieele voormiddagzitting en daarna nog meer dan een uur lang zijne voordracht betreffende de reeliterhjke organis itie verdedigd zoowel uit het oogpunt der gronilwettelijke verplichting als uit overtui ging vui de nooitzakelijkheid wil men zooivel bet burgerlijk als het strafproces eeiMoudiger spoediger en goedkooper maken cli tnrt meerdere waarborgen omgeven N i d n rami ter hebben noggciprokeu de hh Heemskerk en van H lUten beiden hebben vele fa overwegende bezwaren tegen het hoofdbeginsel van ket ontwerp uiteengezet lu d zitting van gisterei is na ecuige korte replieken de alfjemeeiie beraadslaging over de rechterlijke orgaiiis itie gesloten en de behaiuleliiig van art 1 aange angeij met de daarop voorgestelde amendementen v m de cuni missie van rapporteurs en dat v m den lieer van LMiden Pit laatste is bet meest iiigrgpenii umdat het onder de reclitscollegien de gerechtshoven intascht Hierover zijn langdurige debatten gehouden waarna de heer Godefroi voorstelde niet de gerechtshoven maar raden van Justitie te stellen tusschen de rechtbanken en den boogen raad maar alleen met het doel om de hiërarchie te behouden het openbaar ministerie te bestendigen en het toezicht op te dragen aiin de offieieren der rechtbanken van het eerste arrondissement onder den titel van raden van justitie Heden voortzetting Ingekomen is een ontwerp tot den aanleg van spoorwegen voor rekening Tan den staat Naar men verneemt hebben zich 22 adspiranten aangemeld tot aflegging van het a s examen voor de betrekking van surnumerair der registratie en domeinen Naar men verneemt zijn heeren gasfabrikanten in Nederland bg circulaire van den administrateurboekhooder de gemeente gasfabriek te Utrecht den heer van Ërp Taalman Kip in den loop van dit jaar itgenoodigd tot het hoaden van een congres ter overweging der me st geschikte middelen om de gasfabrieken zoowel in het belang der fabrikanten als in dat der gasveibruikers ten voordeeligste te exploite ren Men meldt Tau den Bijnkant aan de Leidiche Cl De weilanden zijn groen doch zonder gras wantde winter was tot half Januari zeer zacht om oft dien tgd wel niet met strenge aanhoudende vorst maar zonder zonneschijn en met scherpen noordooetelyken wind te heerseViPn Het voorjaar is inderdaad hrzoiuler kuni echt winterachtig Er wordt gespit gepooi i u juiaid nu blgft er niets anders over dan geduldig af te wachten tot de wasdom aanbreekt Het groeizame weer kan spoedig komen en dan is er in zoover nog niets verloren maar wat in Januari zoo mooi stond en niet genoeg kon geroemd worden is niets vooraitgegaan integendeel er niet op verbeterd De minister van binnenl zaken heeft afwgeend beschikt op het adres van den gemeenteraad te Amsterdam waarbij verzocht werd de oprichting aldaar van eene rgks kweekschool voor onderwgzers Volgens het verslag der werkzaamheden van de Hoorden Zuidhollandsehe redding maatschappg over 1872 is ofschoon dat jaar zich door veelvuldige stormen heeft gekenmerkt dè hulp van de reddingmiddelen der maatschappij veel minder noodig geweest dan gewoonlgk het gev il is Wel zijn de booten herhaaldelijk uit geweest om hulp te verleenen maar slechts dénmaal was die bulp reohtstreekt noodig namelijk den 22sten Maart toen 6 schipbreukelingen zijn gered van een Holland ohe visohschuit die bij No6rdwgk was gestrand Setlert de oprichting der maatschappij zijn door hare bemiddeling 2065 mensohen van den dood gered Onderde extra giften worden gemeld twee giften vau onbekende personen elk van ƒ 2000 f LI Woensdag gaf de behandeling van eenopzichzelve weinig beteekenende aak voor de Correctioneele Kamer der Arrond rechtbank te Amsterdam aanleiding lot een gelukkig zeldzaam voorkomend geval Een vrouw die t rechl9tond ter zake van het moedwillig toebrengen van sl igen aan eene andere vrouw gaf omtrent de aanleiding tot de e gebeurtenis eene ganscli ander vethaa dan de mishandelde als getuige onder ecde Toen deee laatste bij hare voorstelling der zaak bleef volharden beriep de beklaagde zich op een pi r personen die zich onder het publiek bevohdeii Deze bevestigden onder eede in hoofdzaak de opgaven en voorstellingen van de beklaagde De mishandelde bleef daartegenover hare voorstelling handhaven nietiegeiistaunde nj door den president en een der rechters herhaaldelijk op het onwaarschijnlijke daarvan werd gewe en en ernstig aangemaand de waarheid te ieggen Toen nic e hielp werd zij op requisitoir van den subst olücier van justitie Bjr P Verloren van ïliemaat onmiddellijk in hechtenis genomen als verdacht van valwhe getuigenis De beklaagde vrouw die te vergeefs om genade voor hare tegenpartg had verzocht werd schuldig verklaard aan het toebrengen van slagen doch op grond van vecsachtende omstandigheden tot betaling eeiicr geldboete van Bü centen veroordeeld In den Kunttbode lezen we het volgende stuk dat zeer de aandacht van het publiek verdient Het volksgezang in Nederland o dii pe pilt vaa ellende I Waar was uw oortpiungp Hij die volkstoeitanden wil schetsen laadt al licht de blaam op zich van overdrgving Niet altijd is dat verwijt ongegrond iiaut hoe gemakki lijk hel schijne op praclische wgze feiten uit het volksleven te besohrgveii zoodra de ingenoiaenheid raet het ondcnverp de verbeeldiug vrg spel geeft dwaalt men gemakkelijk van de waarheid af en treden ondenkbare toestanden op het papier in het leven Wg hopen die klip te zullen vermijden wanneer wij ons eenige oogenblikken onledig houden met het Noderlandsoh volksgezang een onderwerp dat ons steeds na aan het hart ligt Mochten de kleuren wellicht dezen of genen wat hard toeschijnen zoo vertrouwen wij toch ons aan geene overdrijving te zullen schuldig maken maar dat ons tafereel getrouw san de waarheid zal blgven omdat wg er alleen onze eigen ervaring bij raadplegen Sedert wg hebben medegewerkt aan het tot stand brengen der 2ang8choleu voor volwassenen en het plan tot rgpheid is gekomen tot oprichting van Zangscholen voor handwerkslieden sedert vooral is het Tolksgezang het onderwerp geweest van ons ernstig onderzoek Niet slechts hier te lande maar in België Frankrijk Pruisen Saksen enz heeft ons oor met gretigheid opgevangen wat het volk zong om steeds door vergolgken en waarnemen te komen tot de kennis der bestaande behoefte en do middelen om dut gezang te veredelen Wien ket ernst is on een ingeworteld knaad te bestrijden hij schrome niet het in zijn geheelcn omvang te leeren kennen Daarom hoe ongaarne wij harde kleuren gebruiken ware belangstelling dringt er ons toe Wie geneeen wil moet vooraf de wonde nauwkeurig onderzoeken en in hare gehcele diepte peilen Daartoe meeuen wij te zullen geraken door het beantwoorden dezer drieledige vraag Wat is ons Volksgezang Waardoor kenmerkt zich ons Volksgpzang Welke resultaten geeft ons Volksgezang Bustige bewoner van eene of andere volkrgke stad in Nederland hebt ge U voorzeker wel eens in da straten of op de pleinen van de plaats uwer inwoning bevonden wanneer er een volksfeest op banden wai of gevierd werd En zoo gy dat voorrecht P genoten hebt dan vragen wij het U wat vernaamt gij steeds bg zulke gelegenheden P waardoor legde het volk zijne vreugde aan den dag P Welke waren de gevolgen van die vreugde P Werdt ooit uw oor ge streeld door eene of andere liefelijke melodie f aStaa gepaste woorden waren toegevoegd P Werdt gij ooit verrast door het hooren zingen van een of ander goed klinkend lied zoo als dit onder de bewoner Tan de BijnoeTers in Saksen in zoo menig deel van Frankrijk en elders wordt gezongen Helaas niets dan ontkennende antwoorden AI wat men bg feestelijke gelegenheden zoo wel aliop andere dagen inzonderheid op den zondag te hooren krggt zgn ruwe onbeschaafde geluiden waarmede liederen walgelgk door hunnen zedeloozen inhoud worden uitgegalmd Eu wanneer dan de Terpestende dampen ran den gelief koosden volksdrank of liever satansdrank het hoofd beginnen Ie benevelen en hun bedwelmende invloed de overhand verkrijgt op de rede wg huiveren bij de gedachte en daarom scbrgven we het met diep leedgevoel en weemoed neder hoe dan het volksgezang reeds zoo ruw en onbeschaafd hoe het dan al meer en meer ontaardt zelfs zoodanig dat niemand met von Schubart zou durven be veren Een medschenkeel is liet eerste reiuste en voortreffelijkste instrument in de schepping Maar we hebben tooh volksliederen I o ja en gg kunt en zult ze ook hooren wanneer het rolk hest viert maar hoe Gij hoort de woorden van onze geliefde volksdichters uitbuUeren doOr eene schare die naarmate zij zich meer opwindt gansch andere ja meestal schaamtelooze woorden in de plaats stelt van die der dichters Zóó kenmerkte zich reeds voor jaren ons Tolksgezang en in waarheid het wordt er niet beter op Wordt vervolgd h i Lir BEl De bestaande rrees dat een gashouder moet ontploffen wanneer er Tuur bij komt is in de vorige week bewezen ongegrond te zijn daar er een door vuur vernield is van de Manchester Corporation Gasworks Rocjidale road De oorzaak Tan het vlamvut ten is met bekend Toen een werkman het zag werden pogingen tot blusaching aangewend doch zonder goed gevolg daar de gcheele inhoud van 600 000 kub roet verbrandde De bewoners van de naburige buiren bevreesd voor een ontploffing vluchtten met have en goed doch er gebeurde niets dat naai een OMtplolHng geleek Te Goes had Dinsdag een deernisivekkend Toor val pl ints Een oppassend jongmenech zoon eenerweduwe schrijnwerkeriknecht bij een meukllmaker was aan den arbeid en wilde een ander beft aanz jn beitel bevestigen lig het aftrekken van hetoude heft houdt hij den beitel naar het lichaam gekeerd Door de hevigheid van den ruk en het plotseling losschieten van het heft dringt de beitel dènjongman in het Igf Hij snelde nog zelf naar eenin de nabijheid wonend ehirurggn waar by iieerzeeg De chirurgijn verklaarde de wonde voor doodelijk en daar de jongeling tot den Boomioh Katholieken godsdienst behoort werd een priester ontboden nnontving hij nog in de woning van den obirurggn de Sacramenten Vervolgens naar zijne eigene woning vervoerd blies hij eenige uren later onder gsalgkesmarten den laatsten adem uit Naar men nit Deventer meldt rertrol dezer dagen nn daar een gemengde trein naar Zwolle met 84 wagens Te Olst bemerkte de oonduotenr dat hy 36 wagens onderweg had verloren Mtn wilde dadelijk naar Deventer met da locomotief terugstooraeo maar te Diepenveen gekomen zag men daar de wagens staan die nu naar Olst wel den medegenomen De chef ran Diepenveen had inniddels signalen aan de seinwachters laten geven waarbg de weg onveilig werd verklaard Koloniën OOST INDIÊ In het Algemeen Overzicht van de Indifr laMt tnefi Ëen tgd geleden maakten wij melding van de aanschrijving die de Gouv Generaal aan de hoofden van het gewestelijk bestuar over het rijstgebrek op Java had gericht met last hem geregeld rapporten in te zenden en bebben wg den weusch te kenned gegeven dat men zich tevens mocht herinneren hetgeen de GouverneurGeneraal bij zijn zgn optreden verlangde waarheid zoodal men hem geene gekleurde rapporten zou indienen Hei Itaagiche DagUad bod de naïreteit achter onze opmerking als noot te sohrgren Zooals de waard is rertrouwt hij zijne gasten Die noot rerraadt de grootste onkunde orer Indische toestanden In 1849 werd de Begeering toch tot het laatste oogenhlik onkundig gehouden ran l onger ziekten en gebrek in Demak en Grobogan totdat duizenden Igken der retbongerden tegen de olficieele rapporten getuigden wier jammerkreten onverhoord waren gebleven Het is niet beter geweest met de ziekten in MiddrtiJava het gevolg van overspanning van de krachten der berolking en gsbrek aan geaeeakundige hulp Thans kan bet zóorer niet komen dank zij de pnblioiteit Maar hartverscheurend is toch het tafereel dat de Zoeome ie ophangt van den toestand van het oogenhlik ia Demak waar weder nijpend gebrek beerecht Tot dusver waren de berichten omtrent de schaarste aan rijst nog al geruststellend L it Demak werd in de olficieele rapporten niets gezegd dat eene herhaling van hongersnood kon doen vermoeden Toch moeten daar weder raenschen van gebrek omkomen kinderen worden ie koop aangeboden om ze voedsel te rerzekeren bedelende troepen komen naar Samarang en de faeeredieusten staan stil De Locomoti houdt rol dat de resident door den adststentresident en de inlandscbe ambtenaren goad was ingelicht en dat ran het hem rerstrekte geld zeer weinig is besteed om den nood te lenigen De offieiecle rapporten schetsen den toestand in rerschillende andere gewesten mede als minder gunstig dan rroeger hoezeer reel minder ernstig Particuliere berichten van Solo spreken ran een prijs ran de rgst van le s gulden per picol Uct olficieele rapport van den resident van Samarang eergisteren in de Javasehe Cl opgenomen maakt gcnag van maatregelen en voornemens van den resident tol werkverschaffing die echter eerst in het begin dezer maand nadat hij een tocht naar Demak had gedaan met meer kracht in toepassing zgn getrracht Ook bljjkl nu officieel dat men in December en Januari op sommige wegen enkele lijken zou hebbeo gevonden ran de rerarode bereiking hetzij ran rerhongerde personen of van koortslgdersi dat maakt de resident niet uit en hij oppert twgfel of te el it Demak afkomstig zgn Wy nemen akte van deze erkentenis die de particulieren in het gelgk stelt en waarvan vroegere rapporten zwegen In de Samarangtche Ct wordt nochtans tzegd dat de iMomoüef orerdrgft De resident schrijft deu toestand geheel en al toe aan de mislukking van den rijstoogst Mat zal het worden nu de droogte die in dit jaar sterk heerscbt op vefe plaatsen nieuwen aartplant bealt doen verdorren Met berorgdheid gout men in menige streek de toekomst tegemoet Hebben wij tegenover zulke feiten niet recht gehad meermalen te be eren dat nog van geen goed bestuur van Nrderlandscbe Iiidie sprake kan zijn ondanks eenige iarticele verbeteringen Autre temp mime moeur Nog sterft eene bevolking van honger of Igdt gebrek zoodra één enkele oogst ten deele misInkt Nog ziet men in door de natuur rgk gezegende streken evenals vroeger smachtend uit naar de irri gatiewerken die boog noodig zgn en waarvan sedert een kwart eeuw sprake is Nog blijven ambtenaren aan het bestuur wier opruiming door de publieke opinie dringend gevorderd wordt omdat ze doortrokken zgn van den geest van het verledene en de taak boven hunne krachten gaat Dat is niet enkel het geval in Samarang Nog steeds is familie regeering onder de inlandscbe hoofden regel en eischt men van hen niet wa arborgen van bekwaamheid welke voor de verruiling ran de nietigste betrekking ran de Europeanen Worden gororderd Aan de hervorming van Indie moet nog de baud worden geslagen schreren we meermalen Het Indisch bestuur heeft den heer Kollmann resident ran Pekalongan in oommissie naar Samarang gezonden Wij kenren die keuze ten volle goed Van dien htxifdambtenaar die steeds een hart had roor de belangen van den inlander verwachten wg waarheid En indien de resident van Samarang is te kort geschoten hetgeen bijna niet te betwijfelen ralt dan behoort een roorbeeld gesteld te worden tóó eclatant dat de Begeering althans b j rolgende gelegenheden zich daarop kunne beroepen als er iets gebeurt De Samarangsche Handelsrereeniging heeft bg request de tusBohenkomst ran den goir generaal ingeroepen Z Exo heelt daarop volgens de Samarangsche bliiden ran 8 dezer per telegram geantwoord De resident van Samarang is gemachtigd om alles U doen wat vereischt wordt om in hoofrfjestegen nood van de afdeeling Demak te roorzien De knokkelkoorts verspreidt zich meer en meer in deze residentie zouder dat het getal zieken op eenmaal sterk vermeerdert Onder de inlanders worden alleen vele aangetast in de kampongs die om en naast het Chineesche kamp liggen het aantal zieken zal daar circa 5 pCt van de bevolking bedragen Naar eene schatting van geachte zijde zou bet getal lijders te Batavia en voorsteden 2 pCt van de inwoners niet te boven gaan Wie goede geneeskundige behandeling geniet geneest Onder de inUnders die echter dat voorrecht niet deelachtig zijn sterft tegenwoordig slechts een betrekkelijk klein getal en de vraag is nog of de knokkelkoorts daarvan de oorzaak is Het nieuwe tarief van rechten ia in de JoKucie Cl van 7 dezer afgekondigd In het begin van het vorige jaar ontstond tusschen den heer N F Van deu Berg en ous eene polemiek over de vraag of de oud Minister Van Bosse sprookjes in de Staten Generaal bad verhaald over de weinige zorg die de Regeering ook in later jaren voor de archieven had gedragen De heer Nicluo gepensioneerd kapitein van het Indisch leger trad ala ome bondgenoot op en deelde mede dat bij reeda vroeger in een officieel atuk de Kegeering had geween op een aantal papieren die of vooi pakpapier hadden gediend öf nog lagen te verrotteu op een zolder in een der Gonvernements pakhuizen aan den Boom Hg gaf ook den inhoud van sommige dier atukken aan Dank zg zijne aanwgzing werden de beercn Van den Berg en dr De Roo in commissie gesteld Hun rapport is als bijvoegsel van Javtuche Ct van 7 lezer openbaar gemaakt Wg zien daarin volkomen bevestigd wat de heer Niclon aanvoerde Maar tevens bevestigt dat rapport onze beschuldiging tegen de Begeering van de laatste jaren want men verneemt dat mjlen dr Koorders in 1862 ten laak had de stukken in het tweede Gouv s pakhuis te onderzoeken Hoe vlichtig en gebrekkig lig zich van zijoe taak kweet heeft hij evenwel aan de Begeering doen kennen dat op de aangewezen f ilaats papieren van waarde voor onze geschiedenis agen en men liet ie tien jaren liggen Zander het optreden van den heer Niclon in ons blad zouden z misBohien verloren zijn geraakt De Uden zgn bier nit China aangekomen de prinsen August en Philip van Saksen Cobnrg Gotha die een kort bezoek aan Java brengen Gedurende deTjap Gomé feeslen is door de Chineezen druk gebruik gemaakt van den spoorweg ran hier naar lluitenzorg De opbrengst van hel vervoer van de lijn BataviaBuittnzorg in November 187i a8 6 g88 6S en van de Ign Samarang Vorstenlanden llS 4i1 9S Op Celetes herracbt volgens de laatste berirhten nut Aan de vervolging van Bonto Booto wiens aanhang steeds verminderde viel wegens de ongunstige weersgesteldheid niet te denkeu Laatste Berichten Berlijn 20 Maart Het Huis van algeraardigdeo heeft de wet op de uittreding uit de Kerk bij derde lezing aaugeuomen als ook ket ontwerp op de vergoeding aan de bereiking langs ds Oostzee kust Helens schade tengevolge der laatste uverstrooming Daarna zijn nog enkele kleine wetten afgedaan Parijs 21 Maart In de zitting der kamer is op verzoek des heeren üoulard de diseustie over de petitievan prins Napoleou uitgesteld tot Zaterdag over acht dagen De heer Deule heeft in eene rede uiteengezet de wetsontwerpen die de vergadering noodzkelgkerwijs mort behandelen voordat zg uiteengaat Hij is van oordeel dat de ontbinding niet voor de lente van 1874 kan plaats hebben Madrid 21 Maart De radicalen nemen eene houding aan waaruit bigkt dat zg willen toegeven Aanstaanden Zondag zal er eene manifesatie plaats hebben van de intransigenten Figueras wordt te Madrid verwacht De orisis zal woarschijnlgk morgen uitbreken IMGEZONDEN Mgnheer de Redacteur in uw laatste nommer Blaat een hoofdartikel Gemeentebelangen waarin de oprichting der nieuwe kiesrercenigiug hier ter stede bcsprolüin n ordt Zelf lid dier vereeiiiging zgnde vermeen ik met hare strekking eer wel bekend te zijn en neem alzoo de vrijheid over dit onderwerp een woord mode te spreken In bedoeld artikel leest men Het feit zelf dat er namelijk een kiesverccniging is opgericht is bemoedigend niet alzoo de grondslag waarop men bouwen wil It erzeker Ü M de Red iudieo gg de grondslag keiidet uw oordcel zou gunstiger zgn Ware het de door U veronderstelde ik liet mg dadelgk rogecren noch de heer Orootendorat uoch een dor oprichters voor zoover mg bekend is willen uitsluitend kleine burgers in den raad brengen Uw prugiammn is ook het hunne eerlijke kundige ontwikkelde zedelgk ounfhnnkclgke menschen zonder te letten op rang of stand of geloofsbelgdenis Bewijzen kan ik dit natuurlgk niet evenmin als gij het tegenovergestelde doch laat ons over deze zaak niet twisten Wachten wij tot in de maand Juli de kandidaten zgn geproclameerd en zien wg dan wie gelgk heeft Slechts deze aanmerking veroorloof ik mg wanneer het mocU zgn dat er bij de kleine J urgerg een onrerstandige zncht tot nitsluiting der hoogere standen bestond dan zonden couranten artikelen ran het gehalte als N VII gemeentebelangen hierin geene rerbetering brengen UËd bg roorraad dank zeggende roer de plaatsing blijf ik met de meeste hoogachting Oouda ÜEd Dienaar 22 Maart 1873 C MESSEMAKEE Wij sifn iet met den heer Mettemaker eent dat een diaauiie over de itrekking der pa opgerichte kietvereenigiïig tot niet leiden zou Ome opvatting taat lijnrecht tegenover de zijne De onze teimt op dt Koorden en daden van tommige der oprichter 6ij verachillehde gelegenheden ff j willen du gaarne de daden der jonge vereent ging aficachten en niet zal on aangenamer zijn dan te zien dat onze opvatting geheel onjui t i Voor het oogenhlik verheugt het on reed dat in den boezem der vereenigiag mannen gevonden orden al de ckr ver van bovenstaand tukje van wien we mogen ver wachten dat hij on beginsel hetwelk ook iel zijne is met hand en tand zal vasthouden en het gevaar bestrijden waarop wij gewezen hebben Ons voegt het niet een oordeel te hebben over het gehalte van on laatste hoofdartikel Wij wilden eenvoudig wijzen fi een gevaar voor de publieke zaak dat we tneenen op te merken Mocht iet den heer Mestemaker bg nadere kennismaking met zijn medeleden bltjken dat inderdaad dt onverstandige zucht tot uUilniting der hoogere klassen bestond dan houden we on blad aanbevolen voor degelijker artikelen nM zijne hand tot bestrijding van dat kwaad Bed Burgerlijke Stand GEaoBCN 19 Murt Cornelia Joaepbina oaderi T Blom CD i KooimiD Cornelia ouders D Tan Wyk ca J W vaa Kgnvijji 21 Eliubeth ouders A Brenvel ea A Boere Cathanom Adriaoa Joaephioa oodera J Tan Baurca en Ij de Roos Pieter Gerardoi onders L Koogmaa ea K van L eBWen GiHi WD 20 Maart P J J Vcrvanne en L M Oodgk ADVERTENTlfiN Getroawd P J J VERVENNB l Luitenant der Infantene EN L M OÜDIJK Gouda 20 Maart 1873 Die tevens ook namens wederzgdsclie betrekkingen bedanken voor de rele bewijzen ran belangstelling bg hnn hnwelgk ondervonden j Heden overleed mijne dierbare gade MARIA HENRIETTA ELISABET vm OVERZEE na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 57 jaren bezweek zij aan een nuwto val in den ouderdom van ruim 83 jaren Gouda 19 Maart 1873 F GRENDEL Heden orerleed na een langdurig Igden tot diepe droefheid ran ma en mijne eenig overgeblevene Dochter mjjn geliefde Dochter CHRISTINA HENDERIKA LAKERMANS in den otiderdom van 26 jaren Tevens dankzeggende aan allen die hunne deelneming hebben doen bljken loowel in de ziekte als bg het overlgden Wed LAKERMANS Gouda 19 Maart 1873 De Heej en Mevrouw REMU betuigen hunnen dank voor de ontvangen blijken van vriendschap en belangstelling bij gelegenheid hunner 40JARI iE ECHTVEREENIGING