Goudsche Courant, zondag 1 juni 1873

1873 N 1368 GOUDSCHE COURANT I Nieuws en Adverleotiebiad voor Gouda en Omstreken HOTEL DEI HAAG Rijnstraat o vis a vis Station van den Nederlandschen RhIJn Spoorweg zij mlnzaanist aan HH Reizigers en Famiilên aanbevolen Table d Hóte 5 heures Laatste Berichten Londea 38 Mei Voli ens een bericht Tan Reuters Agentschap wenden de republikeinen in Spanje krachtige po ingen aan om Eaparturo oier te halen bet Presidentschap der republiek te aanvuarden Oit biricht heelt hior ter stede een gunstigen indruk gemaakt Parijs 28 Mei Ter beurze liep het gerucht Tnn een voorstel om de republiek te proclameeren en MacMahon roor den tijd Tan vijfjaren tot president te benoemen Brussel 28 Mei In de Kamer van Afgevaardigden is de overeenkomst betreffende den spoorweg Antwerpen Gladbach bestreden door de heeren Thonisscn en Frcre Orban De heer Frère conclud erde tot verwerping der overeenkomst en voegde er bg dat Ie goede betrekkingen met Nederland er niet onder zouden lijden De Nationale waardigheid moet voor t overige in de eerste plaats gehandlin ifd worden BOrlijn 2S Mei De Pronincial Correnpondenh van de gewichtige gebeurtenissen in Frankrijk sprekende doet uitkomen dat het dor Duitsche Kegetriug lolstrekt niet in den zin kan komen hare wensclien en neigingen betreffende hare betrekkingen tot Fr inkrjjk op de binoeniandsche staatkunde van dien Staat uit te strekken De betrekking van Duitscbland tot het nieuwe Gouvernement lan Frankrijk zal enkel afhangen van de houding welke het iiauncomt teii opzichte van het vervullen zijner verbintenissen gelijk die in de trnctementen zijn bepaald Het blad betwijfelt verder dat de aan het nieuwe Gouvernement topgeschreveu inzichten omtreni de godsdienstige r iagstukken goede uitkomaten oudeu hebneu vour de buitenlandsche sla itkunde van Frankrijk Duifsehland kan overigens met volkomen gerusiheid Jjaiikrijks nieuwe ontwikheling Ie gemoet zien De Schaoh van Perzie wordt Zaterdag te Berlijn verwacht Daar Czaar Alexander te Weenen verwacht wordt too meent men zeker te weten dat de Keizer van Oostenryk ook eene uitnoodiging zal ontvangen om een bezoek te brengen aan het linasiscbc Ilof en dat deze in September of October daaraan gevolg tou geven MARKTBERICHTE N OOUdO 29 Mei Bg kleinen omzet was de temmiag vast Tarwe puike Zeeuwsche ƒ 13 25 a ƒ 14 Mindere 12 50 u 13 Poldcr 10 75 a l3 Hogge puike 7 80 a 8 50 Mindere ƒ 7 25 i f 7 75 Voer 6 85 a 6 50 Gerst puike 7 ü 7 85 Mindere 6 25 ü 6 85 Buitenlandsche 6 üy 0 Haver koitc 4 7S a 5 üO Lange 4 5 Hennepzaad ip 25 De veemarkt met weinig aanvoer de handel was iets vlugger Magere varkens en biggen veel aangevoerd de liandel vlug Kaas Aangevoerd 00 partijen Hooikaas 2S a ƒ 31 Graskaos Sl a 32 60 Gocbüter 1 40 ü 1 50 Weibolcr 1 20 a 1 30 Burgerlijke Stand Gesoukn 26 Mki conardii9 Jacominiis ouders F S Sparnaaij en J vnn der Torren 28 Catbariaa Johanna ouders H W Zandijk en C J Balling OVKBLSDKN 27 Mei J van den Wijngaarden 66 j S M Kollewijn hnisvr v C Flats 65 j J Schaap B m ÜBÖUWD 28 Mei L J A Hartjesveld cd C M Boulogne F Simmers en A A Luijnenburg J Keijne en C J de Brain ADVERTEïmÊM Bevalleii yan eene Docliter IL F BÜRGERSDIJK NicoLAÏ Gouda 2ö Mei 1873 Alc emeene kennisgevin f Heden overleed mijn geliefde echtgenoot SUSANNA MARIA KÖLLEVVIJN in den ouderdom van rnim Cö jaren na eene gelukkige echtverbindtenis an ruim 37 jaren CHRISTIAAN FLAES Gouda 27 Mei 1873 De ondergetcekende berigt dat hij zijne zaak heeft overgedaan en bedankt bij deze hen die hem gedurende 21 jaren hebben begunstigd A LAFEBER vroeger Koffijhuiaen Logementhouder VEHLOREN EEN MEDAILLON groen en wit Steen met I ORTRET De eigennar bekend bij den Uitgever dezer Courant Annatto of Raaskleiirsel in Kruikjea vim 0 40 O SO en 1 60 in alle klourea tot het verwen van zijden wollen en kotoenen stoffen a lU cis per pakje Heeren Winkeliers genieten een ruim rabat Verder te bekomen GEMAAKTE VERVEN LAKKEN en VERNKSEN DROOGEKIJEN EAU DE COLOGNE SPONSEN enz iu het groot en klein bij J C ZELDENRIJK Droogist Markt wijk A n 139 Gouda Prof Pörgrer d Aiion Haar Extracl Sedert den korten tijd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zijn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiel steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden en te onderhouden dan dit Haar Extract Ilct S geheel eenig en wijkt in zijne zamen stelling geheel af van alle tot nn toe bekende Haarmiddelen daar die altijd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet èn olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion g IlaarExtract zetten do uitvallende haren zich weder vast blijft het hoofd rein en krijgt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prijken wil make gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract dat a 40 ets per flacon verkrijgbaar gesteld ia bij Mij de Wed BOSMAN Gouda ï A G VAN DEÏH LH KELLEEenZooN iJottc rf im F A BORON IE k iDVEirrE TlK voor dit Blad worden voor Roüerdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU MJGH CB VA RIT AR AiOl TEKDA M Heden versohgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING BEN Geneeskundig Volkshandboek OVEE DE OENBZINO DEU ZENXnVVEfcSLAPPÏNO VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bni tensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelijks ten zgnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel vau briefwisseling in de Ilollandsche of Fran sche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld veraonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLB ouder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar IL A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amrterdam doch alleen op franro aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en jranco pier post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct wx franco per post 00 Cts Door het toezenden van ƒ 1 po stzegels kan men de zelfbewaring direct door geheel Nederland van den Schrijver ontvangen URBANUS PiLim Zij die geone nageniaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zijn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANUS VIU hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J C ZELDiï NRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddin vveen bjj C T IIazexbkug Heele doosjes 1 50 hnlve 0 7j en kwart doo sjes 0 37Vj 0 Beproeft de heilzame werking huu door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend Meer als 8 soorten haarverf heb ik beproefd maar moet volgens ondervinding bekennen datde verf van M THEOPllILE mij het meest is bevallen get S B SCHURLEHR Groninffen Mei 1873 Het EAU CHROMATIQUE verft haar en baard zonder huid te vlekken Franco aanvraag a ƒ 2 de flacon Kerkstraat bj de Vijzelstraat 514 Anuterdam Gouda Di iv Mill Uiuiluiian De Verkiezingen Nog glechtg eenige dagen zullen er verloopen en de gewone verkiezing Toor de leden der Ststen Generaal is weer aan de orde De voorbereiding tot de verkiezingen is in vele districten begonnen de aftredende leden worden gewogen het wenscheiyke hunner herkiezing wordt getoetst aan hnn parlementaire handelingen en aan de eischen van toogenblik en het laat zich Toorzien dat in menig district de stqjd zeer hevig zal zgn Reedi is bg de onlang te Leiden gehoaden buitengewone verldezing gebleken dat het monsterverbond tnsschen anti revolutionairen ultramontanen en conservatieven voor eenige jaren gesloten tot bestriding van het liberalisme veel van zijn kracht heeft verloren Het droevige figuur d ttoen door de conservatieve partg werd gemaakt ia gewis nog niet nit t geheag n geraakt en die verpletterende nederlaag kon niet worden geweten aan de tegenstanders de liberalen maar werd veroorzaakt door de vgandige positie door de vroegere bondgenooten ingenomen Protestantsehe en Koomsche clericalcn hadden hun eigen candidaat gesteld en t geVolg was dat bg de eerste stemming da liberalen de meeste stemmen verkregen daarna de antirevolutionairen dan de ultramontanen en eindelgk de conservatieven Bg de herstemming werd wel in schga de vrede hersteld en sloten althans de conservatieven zich aan bg den antirevolutionairen candidaat die daardoor de overwinning behaalde maar nit deze tgdelgke aan Initing want van verzoening was geen sprake rsH hoegenaamd geene gevolgtrekking voor de sanstaande verkiezingen te maken De strgd die te Leiden gestreden ia zal weidrs ook in zeer vele andere districten gestreden worden Aandeanti revolutionairepartg komt de lof toe dat zg door haar onafhankelgk standpunt te bewaren door een eervolle nederlaag boven een smadelgk bondgenootschap te stellen toont van halfheid en halfslachtigheid niet gediend te wezen evenmin elders als te Leiden Maar juist daarom juist omdat zjj krachtiger dan vroeger haar eigen standpunt blgft behouden haar beginselen blgft handhaven en dus in levensvatbaarheid toeneemt juist daarom zal de strjjd thans heviger zgn en zat t op den duur onmogelijker worden voor allen van welke richting ook die op den naam van Nederlander prgs stellen om daarin geen partg te kiezen Hoe zal de strgd iu t district Gouda worden gevoerd Ongetwijfeld zal van antirevolutio naire zgde tegenover het aftredend lid een eigen candidaat worden gesteld Men heeft den Amsterdamschen dominé Kuiper reeds genoemd Van ultramontaansche zgde is dit minder zeker veel schgnt er voor te pleiten dat zij in deze streken zich ook ditmaid wederom zullen aan sluiten aan de conservatieven gelgk deze zich in meer roomsche districten hunne trouwe bondgenooten toonen Maar de liberalen in dit district wat zullen die doen Nn de liberale kiesveteeniging is ten ondergegaan is de band die hen heette saam te koppelen verbroken Zullen zg dan nu slechts toeschouwers bg en strgd zijn bij den strijd waarin zg nn vier jaren geleden zoo pal hebben gestaan voor de beste zaak waarvoor ooit kan worden gestreden voor het onderwijs bjj den strgd waarin Ig nn vier jaren geleden de overwinning zouden hebben behaald wanneer de antirevolutionairen niet bg de herstemming op het smeekgebed der in noodverkeerenden ter elfder are waren toegesneld en de wisse nederlaag in eene roemlooze ovenviuning hadden doen verkeeren Zal men dan nu werkehx den strgd blijven aanschonwen en de zegepraal van oonservatieven of antirevolutionairen er des te gemakkelgker door maken Het is niet te hopen Ook daar waar elke kans op overwinning wegvalt sttgke men de vlag niet zoo sprak vete jaren geleden de Heer Groen pal té staan voor de goede zaak haar te dienen ook dan wanneer zij in het onderspit i geraakt ja dan het meest dat is de plicht op elk gebied van iedereen ook de plicht das van den Nederlandschen staatsburger Zelfs wanneer elke kans op overwinning was vervallen zou ik toch de liberalen in t district Gouda nog toeroepen stelt uw candidaat toont wat gg vermoogt de stemming zal er des te zuiverder door zgn Met hoeveel te meer kracht moet dan thans daarop worden aangedrongen nu elte lam op overwinning nog niet ie vervlogen nu de scherper afbakening der partijen den onverschillige wakker schudt en den twgfêlaar tot partgkiezen noopt Neen elke kans op overwinnen is nog niet vervlogen zoolang er nog mannen worden gevonden in het district die door nederlaag niet worden ontmoedigd maar daarin juist den prikkel vinden voor nieuwe krachtsinspanning Die mannen zgn er nog en hun aantal neemt toe dat getuige thans weer de kiesvereeniging Nederlaiid en Oranje te Oudewatcr opgericht een gemeente waar nimmer een afdeeling der vroegere Uberale kiesvereeniging was gevestigd Zulke voorteekenen zeggen veel zij verkondigen den gestadigen vooruitgang der vrijzinnige beginselen zij voorspellen de zegepraal der vrijheid over onkunde bggeloof en halfslachtigheid die zoo menigeen in boeien doen smachten Daarom liberalen in het district Gouda sluit u aan bij de Oudewatersche kiesvereenigini Komt haar te hulp uu zij do schoone en moeilijke taak heeft aanvimid die aiulcreii onafge werkt hebben laten liggen Sluit n aan by hen en hopen we dat z weldra een candidaat zal proclameeren die aller sympathie verdient en die door allen zal worden gesteund die tegenover het clericalisme een vaderlandslievende houding wenschen aan te nemen BUITENLAND Itnltenlandsch Overzicht Het nieuwe Franeche goaverncmeat gaat voort met het aaostellea van personen die doordrongea zijn Tao den conservatiereu geeat wellien de rechter7ijde zoo wenschelijk aclit Die geeat is hoofdzakelgk clericaal met een imperialistische tint l e president der nationale Tergadering een der hoofdleiders der coalitie behoort tot de clerialen Onder de nieuwe ministers zijn de Broglie Ernoul Bathie de la Bouillerie zelfs de minister van marine de Dompierre ofschoon acbterneef van Voltaire voor alles clericaal De nieuwe prefecten zijn op een paar aitzonderiagen na vroegere dienaars sn Napoleon die nn neder dezellde regeeringsmiddeleii zuilen moeten toepassen als oiider het keizerrijlK De beurt it nn aan de rechterlgke macht bovenal het openbaar ministerie en de vrederechters vervolgens de plaalseiyke besturen dan alt de regeeringsmachiiie van den minister af tot den minsten veldwachter toe aan een dezelfde drijfkracht gehoorzaamt zullen de officiële candi latureu in eere hersn ld ordenen de maatsebappetijke orde de morcete orde is gereed Evenals na den coup d dtal van i t eo begroet de beurs de verandering met gesladige rijzing Vreemd ia het niet dat de meerderheid der Franschen zich voor het oogenblik geraster gevoelt met Thiers dreigde een botsing die gevaarlyke gevolgen kon htbbi II schier niemand geloofde aan de verwezenlijking v in zijn constitutionefie ontwerpen voor het oogenblik is dit gevaar v erd eneii dat men in de toekomst grooter gevaren heeft opgeroepen vooral door het zeer clerica ii gehalte van het kabinet wordt niet in rekening gebracht Mac Mnhon wordt daarbij beschouwd als een uitstekende waarborg voor de handhaving der openbare orde een bepaald mihtaire dictatuur zou waarschijnlijk nog hooger rijzing geveu van Ie benrs De regeeriiig en de meerderheid der nationale vergadering schijnen vast vo irnemeiis te zijn om zich in deze zilttng te bepalen lot de behandeling van het budgft de gemeentewet en eenige lu pei de iaken en tot hi t iinnslaande najaar uit te stellen de behandeling der constitationeele wetten Uit nadere inliuhtingeii omtrent oen plan om den president nietverantuoordelijk te maken en i ijn macht voor den tyd van vyf jaren vost ie stellen blijki dat dit denkbee d van enkele parlementaire kringen is uitgegaan maar niet is overwogen door do voornaamste fiactien en dat er voor het oogenblik niet de minste spraak is om daarvan een wetsvoorstel te m iken liet gerucht als zou de uiterste rechterzijde voornemens zijn om de regeering ter zake van de betrekkingen met Italië te interpelleeren is van groüd ontbloot Het Jeurnal OJlciel bevat een besluit houdende benoeming van den generaal Barail tot minister van oorlog Men gelooft ddt de nationale vergadering met Pindstcren voor acht dagen zal uiteengaan In den Duilschen rijksdag is de begrooting naar e ene commissie verzonden Men oppert vooral bezwaar legen de a iiizieulijke verhoogiiig van het budget voor de marine Mag men het Journal de Florence gelooven dan acht ook hel Valiciiin njn k iisrii iioor ili piiiitmeiitaire revolutie in Ki iiiknjk a niuet ki ij tcrd Toen de liocr de Ourci leb dcii paus lu t u uhs tier gcbcurlciiistiiMi te e allas lujiib mcdedcültii nntu oordddeze na eenige welvvuiende woorden voor Thiers en de Rciniisat Ik lieh altijd voor Frank