Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1873

internationale teiito nelelling Over den toestand bij nat weder aldaar wordt geweldig geklaagd Het terrein roi ilom bet industrie paleis sch nt alsdan een modderpoel te ziju die men ter nnuw rnood kan doorwaden en ia het paleis en de verschillende paviljoens beeft men looveel iaat van bet lekken dat men de goederen moet opbergen Hoe zeer het goede weür het be o k Inn de tentoonstelling bevordert bleek verledea neek Maandag Zaterdag waren slechts 20 312 personen door de tourniquets binnengegaan Zondag bedroeg dit anutal 28 704 en en Maandag klom het tot 85 577 Een vroolijke drukte heersehte toen op geheel het uitgestrekte terrein men hoorde de meest veraobillende ialen spreken ter vgl overal muziek weerklonk zoowel uit het rauziek paviljoen aU uit de verschillende restaurants waar dd nationale instrumenten begeleid door een nationaal gezang werden bespeeld Zaterdag erd het paviljoen voor de additioneele tentoonsleiling geopend waarin ook verschillende groepen vertegenwoordigd zijn en vooral op zeer interessante wijre de muziek Men vindt daar b v de klavieren van Haydn Mozart Beethoven en Sehnbert Aha zeide een der beeoekew deze oude rammclkasten waren vour het industrie paleis zeker te slecht en daarom heeft men dat tuig hier geplaatst In een der zalen van het paviljoen zijn ook de producten van vrouwen arbeid geëxposeerd die zeer wor leii geroemd zoowel om de bewerking als om de schikking en zij trekken in hooge mate de belangstelling en bewondering van het publiek Fiindel k is ook de Egyptische afdeeling geopend Zjj wordt niet ri k maar wel belangrijk genoemd en moet het kenmerk dragen van een Oostersch land waarin de Europeesche besohaving reeds diep is doorgedrongen Die Europeesche invloed moet sterk ditkomen in de voorwerpen van schilder en teekenkunst die zoowel stndie koppen als bestanddeelen van werktuigen voorstellen Achter de Egyptische afdeeling bevindt zich die van GentraalAmerika en aan den ingang daarvan wekt een lut van Massona Bedoninen van de Boode zee de belangstelling bijzonder op als een hoogst interessant beeld van de levenswijze van een bijna nog Nomadisch volk liet voornaamste materiaal voor de woning en het zich daarin bevindende huisraad gebezigd zgn hout en de bladeren van palmboomen In de hut bevindt zich de slaapplaats Van den Bedonien in eene slechts door een kleine ladder bereikbare afdeeling die kort onder het dak is aangebracht is de slaapplaats van zyne vrouw en onder deie op den grond die van de slavin In deze hut vindt men ook den meest primitieven koornmolen bestaande uit twee steenen waarvan de grootste in zqn holte het koren opneemt dat door den kleineren wordt fijn gewreven die met de hand wordt ge draaid Het op deze w jze verkregen meel wordt in een uit palmbladen sierlyk vervaardigde mand bijeen verzameld De wanden der hut zgn versierd met een soort roode tapijten die uit Indie worden ingevoerd en waarvan de randen met strulsvederen zijn omzet De industrie van de bewoners van deze hntien is de looiery Zij hebben niet minder dan tien methoden om te looien Buiten de hal staat een baiikvormige divan die grootendeels nit stukken leer bestaat die geen aangenamen reuk verspreiden Boven dien divan hangt eene verzameling lansen die de wildheid van de bewoners zeer scherp karakteriseert Naast de hut staat een verzameling koralen en achelpen Herhaaldelijk zijn van verschillende zijden klachten ingebracht tegen de slechte administratie over hettransport en de plaatsing van de ingezonden goederen Verscheiden exposanten die reeds weken geleden husne goederen hadden gezonden hebben bericht ontvangen dat hnnne kisten waren aangekomen doch toen ze kwamen om ze in ontvangst te nemen waren ze nergens te vinden De klachten hierover hebben aanleiding gegeven tot een onderzoek in debergplaatsen der ledige kisten Men zocht naar de kist van een Italiaahsch exposant waarin zich zijn aeesterstuk moest bevinden nl een zomerhoed dieslecht lY hektogram weegt De kist werd niet gevonden maar wel 30 anders kisten waarnaar de eigenaren weken lang te vergeefs hebben gezocht en waarvan de inhoud reeds gedeeltelijk beschadigd was JL CSL Ji AMERIKA De Engelsche bladen gaven onlangs een kort verslag van de lotgevallen der Amerikaansche Noordpoolexpeditie onder kapitein Hall gelijk de wereld ze vernam uit den mond der negentien zwervelingen vrier thuisreie op een ijsschots wonderbaarder luidt dan menig avontuur dat de stoutste fictie ooit verzon Uit de toenmaals ingekomen tijdingen moest men opmaken dat de Polaris t stoomschip waarmee de tocht aanvaart werd reddeloos verloren was Thans echter koesteren deskundigen op grond van nadere berichten vrg algemeen de verwachting dat t vaartuig zijne averij gemakkelgk heeft kunnen herstellen en dut er dns ille kans bfstait om bit In September of Octo ier met t overschot van ztjti bemauuing te zien opdagen In tlic elfde nadere berichten door een correspondent vnn de Timet uit New foandland overgezonden worilt ons een boeiend tafereel opgehangen van de wederwaardigheden der sohtpbreokeiiiigen gedurende hun verblijf van 192 dagen op de ijsschots Van de negentien goredden zgn er elf Amerikanen waaronder de eerste stuurman de eerste hofmeester en een der melereologeu van de Volaris j de overige acht zijn Eskimos drie mannen twee vrouwen een knaipje en een meisje van vijf en zes jaar en een zuigend kind dat twee maanden voor t verlaten van i schip geboren werd en dat minder dan vele ïolwasaeiieii op den zwaiktocht schijnt geleden te hebben Nadat door de afgedrevenen al t mogelijke was beproefd om t laud te bereiken blijkbaar was de Polar s te zwaar beschadigd om hen te kunnen nastoomeiij hadden zg zich m hun lut zoo goed doenlijk geschikt Gelukkig zou t hun voorloopig niet ontbreken aan mondbehoeften ook naren ze voorz en van ammunitie en een sloep was met Bfeii op t vlottend ijeveld achtergebleven Met behulp van dekens en huiden wisten de Eakiraoa geschikte tenten te vcr nur li nn in Welke echter de temperatuur uim luir t kwik boven t vriespunt deed stijgen Zóó jmildcn zg t in den eeraten tijd vrij dragelijk t IJsvlol waarop zij zioh bevonden was ca vijf Eng mij en in omtrek Door de werking van wind en zee braken er echter voortdurend brokken af on veranderde t telkens van gedaante soms scheurde t en vroor later weer aineen Hoe zuidelijker men kwam des te zorgroller werd de vaart op dezen ongewissen bodem Maar weldra zou tot overmaat van ramp de honger zich doen gevoelen Tevergeefs had men gehoopt een walnscllvaarder te ontmoeten Na drie maanden November December en Januari waren de provision hoe zuinig ook verdeeld opgeteerd Gedurende Februari en Maart bestond dns teenig voedsel uit zeehonden en vogels die somtijds óók zeer chnarecb waren Inmiddels begon t ijsvlot weg ie brokkelen de golven spoelden er overheen Zoo bleef er dan nirts over don zioh te bergen in de wrakke sloep om daarmee over de ijsschotsen zich een weg tt banen Nu eerst wachtte de zwervelingen de nijpendste nood Van schots op schots zich voortwerkend moesten zij vaak tot aau de knieiin door de ijzige golven waden Daarbij kwam nu een gebrek ann voedsel De zee had hun voorraad robbenspek weggespoeld geen zeehond geen vogel liet zich zien B ds hadden ze op leder gekauwd reeds hadden zjj gedacht aan t allerlaatste verschrikkelgke redmiddel toen zg op een grodte ijsschots in hnnne nabijheid een witten beer ontdekten De Eskimos waren gelukkig genoeg dien te schieten Negen dagen na deze tgdige vangst werden zij door de stoomboot Tigress ojigenomen en naar St John gebracht De eerste uitwerking van de warme temperatuur in de Tygress was bg al de geredden een gevoel van verstikkende benauwdheid en bij sommigen een bezetting op de borst De correspondent van de Timea heeft bin te St John bezocht Den kinderen zegi hij is de doorgestane ellende t minst aan te zien Met hun maanronde gezichten stellen de kleine Eskimos zich hartig voor t geleden ongemak schadeloos Thans nog een enkel woord over de geographisohe resultaten van den tocht der Polaris voor zoover die namelijk blijken uit de mondelinge en natuurlijk zeer onvolledige mededeeiingen der negentien Opgevischten Op elke bruikbare kaart zal men langs de noordelijke westkust van Groenland een breedeMestiuok aangewezen vinden die aan den ingang Smith Sound verder op Kennedy Channel heet Deze zeestrook de vooronderstelde toegang tot de hypothesische open Poolzee is de Polaris hooger opgestevcnd dan éciiig schip ooit deed tot 82 17 namelijk Nóg verder durfde kapitein Hall die reeds lijdende was lu de ziekte welke hern t leven zou kosten zich echter niet wagen tot groot misnoegen van geheel de bemanning Hij keerde dus tot op 77 om na overwinterd te hebben den terugtocht te aanvaarden Middelerwijl stierf bij en had t ongeval plaats dat de Polaris van een gedeelte barer bemanning beroofde Dat t Kennedy Channel uitmonden zou in eene open Poolzee kan volstrekt niet bewezen geacht worden Veeleer schijnt t tegendeel waar daar kapitein Hall vond hoe de oevers noordelijk op meer eiimecr tot elkaar naderen zoodat zij op t noordelijkste door de Polaris bereikte punt slechts 20 of 25 Eng mglen van elkander verwijderd zijn t Kennedy Channel aldaar door kapitein Hall herdoopt als Robeson s Straits scheen op dat punt zich in noordoostelijke richting te krommen Een zware wolkeubank bedekte in diezelfde richting den horizon iels dat weer pleiten zou voor t beslaan van een grooten waterplas Zooveel is zeker dat de temperatuur op ca 80 aiinmerkclijk zachter is dan op een lagere breedte Dit bli ek al dadelgk uit tfoitk dat er gedurende den zomer talrijke kudden muskus ossen in de vlakten grazen ofschoon t er in den winter toch nog koud genoeg is om een kogel van kwikiilver door een dikke plank te k anen jagen Mensohelgke bewoners werden niet ontmoel maar wel trof men hnnne sporen aan en wat zeer de aaiidaiAt verdieet een stuk hout waaraan men evenwel niet zien kon of t al dan niet kenmerken droeg van mensohelgke hanteering kwam uit t Noorden door de Bobeson s Straits aangedreven De Polaris naderde de geographiscbe Noordpool tot op een afstand van slechts 600 Eng mglen Een weinig meer itoutmoedigheid na een aanvankelijk zoo gelukkig geslaagden tocht ware misschien bekroond geworden met een der belangrgkste ontdekkingen die aan onze eeuw nog te doen bigven Geheel de beschaafde wereld ziet ongetwgfeld met verlangen de terugkomst van de Polaria tegemoet Mucht zij echter niet wedcrkeeren dan zal haar nopdlot gewis niet terughouden van verdere stappen tot oplossing van t Pool mysterie Een nieuwe expeditie zal haar voetspoor volgen en de Pool trachten lè bereiken hetzg door de Robeson s Straits tot aan t einde toe op te varen heizij overland door raiildel van sleden BINNENLAND Gouda 12 Juni UITSLAG DEE VERKIEZINGEN GOUDA Uitgebracht 1914 stemmen Van onwaarde 11 1903 Volstrekte meerderheid 952 Er zijn uitgebracht op Jhr Mr W M de Brauw 740 Dr A Kuyper 592 Prof J T Buys 6 i4 en op diver n7 stemmen 1903 Er zal alzoo tnsschen de twee cerstgenoemden eene herstemming moeten plaats hebhen ZuicUlom Herioien Mr E i J lt Cte mers met 307 st Appingadam Ilerkczen Dr a Westerhoif met 939 et Winschoten Ilerkozm Dr W J A Jonck bloet met 340 st Assen Herkoie Mr L Oldenhuii Leeuwarden Sneek Dokkum Zwolle Almelo Grntuiua met 775 st Herkozen de heer S Hingsl met 1018 st Herkozen Dr W II Idzerda met 1419 eu Mr S Wgben ga met 1394 st nog onbekend Herkozen Jhr Mr J A S ndberg inei 918 et Heritemmmy tnsschen Mr O M V d Linden aftr lid met 854 en den heer II A In singer met 757 st Deventer Zutfen Arnhem Nijmegen Tiel Amersfoort Utrecht Hoorn AlkmaarHaarlem Gekozen Mr W H Dulleit met 903 st Het aftr lid Mr O Dumb had bedankt Herkozen Mr L E Lenting met 1210 st Herkozen Mr W H Dullert met US9 st Herkozen Mr J A Hegdea ryck met 1113 st Herkozen Mr C T Baron r Lynden van Sandenburg met 1331 st Herkozen Jhr Mr J W v I oon met 1149 st Heralemming tusschen Mr £ du Marchie van Voorthuysen aftr lid roet 715 en Mr J Messchert v VoUeuhoven met 574 et Heriozai Jhr Mr D vaa Akerlaken met 1338 st nog onbekend Herkozen Mr C J F MirauüoUe met 833 it Amsterdam teïdén Herioze de Heer T J Stieltjes met 1241 en Mt M J de Lange met 860 st HeritemmiHf tusaehcn Mr J A Jolles aftr lid met 834 en den Heer Q Ftbius met 729 st iïeritoxmtii toaschen Jhr Mr J L C V d Bereh v Heenstede aftr lid met 730 en Mr H C Verniers v d Loeff met 481 st Delft Berttenmtng tnischen deti heer J L Nierttrasz aftr lid met 900 en Mr C J Vaillant met 690 t fiotterdarii s Oravenbage Dordrecht Oorincbem Betkozm de hb F H C Blom met 825 en W A Viraly Verbrugge met 820 st Gekozen R J Graaf Schimmelpenninck met 744 at Het aftr lid de Heer C A v Sypesteyn bad bedankt Herkozen Mr J P Bredioa met 887 t Herttemming tusschen Mr J Heemskerk Az aftr lid met 874 en den Heer J J Teding van Berkhout met 341 st mddelborg Zierlkzee Breda Tilburg Eindhoven Maastricht nog onbekend nog onbekend Herkozen Mr A F X Lnyben met 1866 it Herkozen Jhr Mr i B A J M Verbeyen Betl26S t Gekozen Mr A J H van Baar met 827 it Het aftr lid Mr J B Bots verkreeg 705 st Gekozen Jhr W E Kerens de Wyiré met 1133 tt Het aftr lid jhr Mr P T v d Maesen de Sombreff verkreeg 653 st Roermond Oekaze Mr J Lambrechta met 864 at Boxmeer Het aftr lid de heer W H Pgla bad bedankt Herkozen Ut J M L Haif mans met 1603 it s HertOgenbOSCh Herkozen Mr V i E v Zinnicq Bergmannnet 1474 at Wij laten hier volgen het getal kiezers dat in de verschillende gemeenten van dit district ie t getUmd on t getal dat had moeten stemmen gestemd door getal kiezers Gouda 214 422 Oudewater 77 93 Hekendorp 21 Sï Lange Buigcweido 29 42 Bodegraven 84 147 Papekop 20 24 Woerden 87 170 Nieuwkoop 52 90 Zevenhoven 80 46 Rietveld 27 36 Waarder 21 42 Barwoutiwaarder 16 86 Boskoop 6 101 Waddinxveen 68 183 Zevenhuizen 48 103 Bleiawgk 33 62 Reeuwijk 49 109 Moordrecht 46 63 Nienwerkerk a d IJssel 23 62 Capella 19 67 Ouderkerk a d IJuel 51 102 lekkerkerk 81 108 Krimpen aan de Lek 26 67 Berkennoude 27 Gouderak f Bchoonhoven 98 166 Berg Ambaoht 80 133 Btolwijk 68 8 Haaatreoht 66 78 Vlist 16 24 Mijdrecht 7 107 Wilnis 63 92 Zegveld 29 60 Kamerik 64 110 Kookengea 28 S9 Harmeien 72 108 Linaofaoten 48 96 Montfoort 46 88 Vinkevcen 60 87 1914 3449 VERGADEBINO Tan mk GEMEENTERAAD X Zaterdag den 14 Joni 1873 des namiddags ten ééa ure ten einde te stemmen over het voorstel van Burgemeester en Wethouders on het opgeheven Bestedelinghnis voor kinderen te bestemmen tot een gesticht voor bejaarde lieden over welk voorstel de stemmen hebben gestaakt te behandelen Het voorstel der Raada Comaissie om de rekening en verantwoording van den Schuttersraad over het jaar 1873 goed te keuren Een voorstel van Burgemeester en Wethouders om met de Maatschappij van Gemeente Crediet eene geldleeuing te sluiten Te benoemen een lid der Commisaie van toezigt op de scholen van Middelbaar Onderwijs een halponderwgzet aan de Openbare school voor jongens Z M heeft op den voet van het bepaalde bij de artt 1 2 en 3 v n het besluit van den 4ilen Mei 1871 n Igedêtaoheerd bij het Ned Indisch leger o a den laten luit A Evenwel alhier in garnizoen De eerste kamer beeft gisteren avond bare werkzaamheden hervat De ingekomen nets oiitwerpen zgn naar de afdeelingen verzonden Daaronder ko en voor de leaning aan de Kanaalmaatschappij de overeenkomst met de Handelmaatschappij eit het wetsontwerp ot voorziening in de kOisten van den oorlog met Atohin Eergisteren deelden wij aede dat bij den raad van state een wetsontwerp tot regeling van het gymnaaiaal onderwgi was ingezonden Dit was niet geheel jttiit Het door ons bedoelde ontwerp is een wetsontwerp tot regeling van het hooger onderwijs Wij vernemen nit een goede bron dat Z K H prins Hendrik der Nederlanden te Port Saïd een terrein aan de bassins heeft aangekocht met het doel daarop een etablissement te vestigen ten behoeve van den Nederlandschen handel In den nacht van 8 op 3 Juni ia in bet kantoor der expeditieonderneming van van Gend Loos te Amsterdam een verzegelda kist verzonden door de Nederl bank waarin zich 10000 aau specie bevond opengebroken en geledigd Keue som van 8000 is eohter later teruggevonden Uit Middelborg meldt men dat Z M de koning en Z K H prins Hendrik aldaar Maandag morgen ten half twaalf ure met een extra trein zijn voorbg gereden Ten half 3 ure kwamen zij aan het station te Middelbarg terug alwaar de dd sebatterij had poet gevat Na door den burgemeester der stad te zijn gecomplimenteerd reed Z M met den prins en gevolg in drie rgtuigen gezeten onder algemeen gejuich en omstuwd door eenê talrijke menigte door 4e voomaamste straten dat stad naar de met groen en vlaggen versierde Abdij waar men aan het paleis atS Spte om bg den coomissaria des konings het midtlagmaal te gebruiken waarbij ook de gedeputeerde staten benevens de burgemeester der stad en andere autoriteiten waren genoodigd terwjjl deed de mnziek der schutterg in eene vóór het paleis opgerichte muziektent zich hooren Tegen half 7 ure vertrokken de vorstelgke personm per extra trein naar de residentie Man meld nit fÜUegersberg aan de N B Cl Maandag avond hoorde de beer M toen hij uit Rotterdam kwam rgden langs den eenzamen straatweg van daar naar deze gemeente een angstig hnlpgesohrei Dadelijk uitstappende bemerkte hg dat een rijtuig waarin eenige personen gezeten waren in het water lag Hij verleende met zgn koetsier de noodige huif en had het genoegen allen weldra behouden op het drooge te zien Hij reed nu naar den op eenigeu afstand staande tol wekte aldaar de bewoners en door deze werden paard en rgtaig uit het water gehaald Het Bed HU bevat onder dagteekening van 23 April jl de volgende mededeeling Hetgeen wij gisteren in ons protest zeiden Wjj voor ons gelooven dat ar redenen te veronderstellen zgn vrg wat aannemelijker dan het betoog van den Jaca Bode en waardoor alles wat gebeurd is boe treurig de afloop ook zg volkomen gerechtvaardigd zou worden wordt oqa heden uit geloofwaardige Ijron bevestigd Onze regecring zou namelgk tot het nemen van spoedige maatregelen aangespoord zijn door bet Engelsch gouvernement daar men wist dat waarschijulgk ten gevolge van eene beleediging een Amerikaaijacli schip aangedaan de Amerikaansche regeering het voorneiBen had eene sterke expeditie naar Atchin te dirigeeren Het was dnanloor noodzakelijk geene zes maanden namelgk tot de droage moessan op de Noordkust van Sumatra weder invalt te laten verloopen Hat Engelsche gauvernement zou zich gebonden door de traktaten met onze regeering niet tegen de i n rikaansohe expeilitie hebben kunnen verzetten dat daarenboven een oorlog tnsschen die twee rgken ten gevolge zou hebben Het was dus zaak zeer spoedig te bandden en zoo mogelgk voorloopig eene versterking aan den Atchinezen wal te bezitten waar de Nederlandsohe vlag wapperde welk doel ongelukkig is mislukt De blokkade die door onze oorlogschepen wordt voortgezet totdat een tweede expeditie den oorlog kan hervatten heeft ougeiwijfebl alleen ten doel om den staat van oorlog feitelijk te doen voortduren en dien toestand das ook tegenover Amerika te bestendigen Wij deelen het bovenataande echter onder groote reserve mede ofschoon wij vermeeuen dat daaraan voornamelijk de haaatige afzending der ecpedmonaire macht te wijten is In bel meil overzicht van bet Bat HU dd 26 April wordt daaromtrent nog bet volgende gezegd i ffHet bericht dat wg in ons nommer van den 32sten lezer met groote reserve plaatsten als zonden een door de Amerikaansche regeenng beoo rde expeditie daartoe aanleiding hebben gegeven wordt in zekere mate bevestigd door een telegram van Bonter heden door ons ontvangen waarin wordt bericht dat de minister van kolomen als reden voor de expeditie naar Atchin mededeelt dat de Sultan met offiocra beambte t oonauls van vreemde mogendheden britrea had gewisseld en dat hem verzekeringen vaa goedkeuring eu onderstenning waren gegeven T Breda is Zaturdag 11 de vergadering gehouden van de Nederlandsohe Entomologiiche vereeniging Uit het verslag door den president uitgebracht biedt dat de vereeniging zich in voortdurenden bloei magverheugen en met eere ook in het buitenland wordt genoemd De vergadering was ditmaal vooral belangrijk omdat aan mr 8 C Snellen van Vollenhoven die een 20 tal jaren voorzitter der vereenigingis geweest en nu enlangs ali zoodanig was afgütreden door de leden een blijk van boogachtiag envan erkenning werd gegeven Op plechtige wijzewerd hem nl een gedenk en eerepenuing Uitgereikt die aan de eene zijde zijne beeldteni en aan dekeenijde een toepasselijk opsohrilt bevat en die door den graveur J P van der Keilen te Otrecbt werd vervaardigd De heer Snellen van Vollenhoven blijflals lid van het heslnor en als lid der redactie van het tijdschrift voor Entomologie werkzaam In het volgende jaar zal de verijaderiug te Arnhem orden gehouden Door den heer Mr A Kerdijk zijn jl Zaterdagavond in de gewone bijeenkomst van de leden der Delftsohe Werkmana Vereen iging eenige zeer belangrgke mededeeiingen gedaan omtrent cooperative vereenigingen in Engeland en Duitsohland voornamelgk de winkelvereenigingen der arbeiders in eerstgemeld land Spreker deelde eerst in korte trekken de geschiedenis mede der Winkelveraeiiiguij te Rochdale in Engeland die in 1844 opgericht door een 28 tal werklieden toen daar ter plaatse spottenderwijze algemeen de achtentwintig gekke wevers genoemd thans eenige duizenden leden telt eu in een bnitengewonen bloei verkeert Hg waa onlangs in persoon in die stad geweest en had met eigen oogen de wonderen gezien die de winkelvereeniging daar te aanschouwen geeft Spreker had ook het onlangs gehouden jaarlijksch congres der Engelsche winkelvereeniging te Winchester bggewoond waar hg door hetgeen hg daar hoorde nog meer in zijne overtuiging versterkt werd dat de winkelvereenigingen zooals ze in Engeland bestaan en werken een ware K n voor de arbeiders mogen genoemd worden Op de vraag daar aan hem als vreemdeling gedaan om ook iets omtrent de winkelvereenigingen in zün land medetedeelen had hij tot zijn leedweezen moeten verklaren dat ze in Nederland niet bestaan of althans zoo er hier of daar ook al iete van dien aard gevonden wordt bij vergelijking met hetgeen in Engeland en Dultachlaud op dit gebied gedaan wordt en tot stand gebracht is naamvelijks genoemd mogen worden Hg had er echter bggevoegd dat hij naar Engeland was gekomen juist met het doel om de coöperatieve vereenigingen te bestudeeren dat hij er een allerguustigsten indruk van had bekomen en in zgn vaderland teruggekeerd alles wilde aanwenden om zgne landgenooten tot het ojwiohten van dergelijke vereenigingen aanteaporen den weg te wgzen en des verlangd de behulpzame land te bieden Het waa ten gevolge van deze belofte dat hg dien avond met dit onderwerp was opgetreden Hij wilde trachten om in de eerste plaats te Delft ijna tegenwoordige woonplaats een winkelvereeuiging tot stand te brengen en gaf te kAnen dat het zijn voornemen is binnenkort in een openbare vergadering voor iedereen i toegankelijk dezelfde voordracht te honden als thans I en alsdan te trachten de grondslagea te leggen voor