Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1873

VrUdag 4 Ml H 1382 1873 GOÜDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Imh kuiiutn WUL nis8tt van ï iie FxoU den h er Cömn ljsit düB Xoiitogs deler piuviuci vHtrbg teu T rlof Toor 2 DUHidca w idt tofKutaan ad deu HuigeaieeBter Notif Mtte Kiiaftive van hh Gedeputeerde btatea dexcr Provincie gpcdltearcnde h t raadftb liiit tut verkoop vao grood aan de arickade Notif renc BsiwMtt vaa duelfde goedlcevnadidf itfiftyitadebeMbik Mum op ée adreucD au de hh Bogaard en Ritteen Notif eene miwue aD dezclfUi tcni£ dMde bet kohier derpluattelyke diiecte belading Notif eqne missiVe ran dewUde goedkcareiiAD het raad besluit tot opACnuig TOD gelden bij de MaatsG p tij vao Gemeentekrediet Notif ene niusua van dcieUde goedkettreode deo afstond vangrond aan dea heer C J C priuce Notif cene Missive vait du Comuii sie over de Beleenbank inzea deiide de rekeoiiig ovtr liet afKeloopenjaar ter risie Wordt gcleaen het roppoit der Commiisie in wian banden fiis gesteld de reki niiig van het IraMltUch Armbettoor tot gocdkcuHog adTiaecrende ter Ttsie ecne raiasira van de Commissie over bet Middelbaar Onder irya voorstellende aan dt Burgcr Avondtehaol eeae groote itbreidiug te g ven door het onderwijs in d scbooueboow kanda nn den heer P A ter vUle eene nnsive van den hct r J I Tfrwen die kenilla gt t Id bet ootslag to berust u en zijiuin dauk betuigt voor het verleende pensioen otlf ilsnu gaat de openbire vergndewng over in eene bcsloteae om kennia te nemer van een te doeiie mededeeling Na heropening is aan de or 11 1 Het ïeraoLk vai Regenten vio het Wees en £ lenioeseDicrebDis om mit het oog op de behoefte aan eeu nieuwWeeshois het terrein afkomstig van dea heer Goedkoop nogniet to verkoopcn De heeren Pnnce en Drooglecver zgn voor htl voorloopig aanhouden De heeren McBscmakcr Kpanenburg I ugten Viruly en de Toonitter verklaren zich daartegen lu stemming gebracht wordt het verzoek afgewciicn meï 9 tegen 3 stemmen die der heeren van rcuminpcn Prince jen Droqgleever AlsDu stellen B en W voor om het lo 7 perceclen of ia raaisa teveikoopen zonder eene verplichting te stelleu aan de koopera opwelkr wgze er gebonwd moet worden de heer Drooglecver verklaart zich tegen het labtste de beer Kranenburg wil oonditiouceren om buizen te boawen van 300 a 400 buurpnjs de heeren Mewemaker Lngten on de vooriittcr wenscbeu htt zonder eenige verplichting te verkoopen waar toe wordt besloten m stemming gebracht wordt met 10 tegen 2 stemmen uitgemaakt om bet in 7 perceeleo of in massa te verkoopen tegen stemden de haeran Kranenborg ea Droog lee ver Het vereoek vaiv Rcgeatcn van bet BeitedelingJiuisomde daann vtrpleebd wordende kinderen bg de opheffing vandat gesticht uiet te dotn uitbesteden maar ze aHea in hetWeeshuis tf doen oputmtn B cu W raden aan om heteend genomen beslui tts blgven Iiaudhavco de heer Hessemaker geeft in overweg ng um voor ctn jiar de kinderen afgescheiden van die menschcn dic uit het Gasthuis komenin het Bestcdelinghu s te blgven verzorgen de heer Droog leever spreekt in geljkenzm do voorzitter il zulka dnderzoelcen en stelt voor de z ik aaa te boul o waartaa wordt besloten £ en voorstel v n Burg niaijt er ld Wethouders tot vftötsteljiug van dt n legger der weg n en voetpaden wordt goedgekeurd £ en voorstel vau Burgemuater en c thonddts lot efen ovcrschrgiing van posten op de begrooti y van uitgavendienst 1872 wordt mide goedgekcnrl Ëeo voorstel vna Uurgt nicct e en fien veizock van den hulpondernijcor Hinrichs omontslag wordt tervol verleend tegen 1 n u6tu8 Wordt benoemd tot lid van de Plaatsel jke SLhoolcomnilssie de heer Mr J H van Mierop Tot hulpouderwg ere aaa de Armenschool de heeren C G nemmcrstager te Peiais en I Grim te Hli niii Tot leien van bet bqreau van stcmopui mm ter verkiezing van leden voor den geineenXeraad de bt cr ii bimsom en Hoogenbooin en tot plaatsvervangers do heeren Kranenburg en vau Vrcunimgan Na raachtigiaic om aan de genomea beslu ten uitvoering te gefan zoud r resumptis eindigt de vergadejing Burgerlijke Stand Os oaitH 27 Jbp Maria Tietje oaders C Mulder en B Zandborg Gerardus oudrrs B de Kande en C Wieg man Machtel ouders W en Hcssc en J Ham 28 Cornells ouders H Bedgs en A inUoort Maria Catha rina ouders J Vergoesseo en K Pruisenberg 29 Kom meriena ouders i Verboom en E C Claessens Retnirr ouders D da Werk en M C Won 30 Petros outers A Torn en M van Loon 30 Willem Jacobus ouders J ïortugn Droogleever en J D van Gulpen OvKKLSDiN 28 Juni J LIkerbout 8 m W Schnïtz 6 w 29 C Bezem 18 d 30 y J van der Vecht 2 m JJ Scharrtoburg huis r van A Jans cu 5S j ADVËRTËNTIËN V Getrouwd Jes A VEHHEUEN van Amsterdam VS G M LIEVEGOED Gmuia 1 J ul 1873 Betmgen tevens liunnen hsrMigkefl cUnk voor de vek faen jzeu vnn deelneming hun betoond ♦ Gehuwd A HOOOENBOOM van Rotterdam EN M M vAS LEEUWEN van ZevcTikuizen die bg deze mede namens hunne betrekkingen dank zeggen voor de eer en belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Zevenhuizen 27 Juni 1873 ♦ Bevallen van een Zoon J D vai GULPEN Echtgenoot van Mr J FORTUIJN DROOQLEEVEB Gouda 30 Juni 18 73 ♦ Heden overleed ons eenig geliefd KiodjeHENIU 10 dan ouderdom van elf weken J VAN Di PAVOOÜDÏ A J VA DE PAVÜOKDT Gouda 30 Jum 1873 Melkeot 282 Staats Loterij De TREKKING der EEBfefE KLASSE begint MAANDAG 7 JÜLIJ 1873 Openbare Verkoopingf op DINGSDAG 15 JÜLIJ 1873 s morgens 9 ure te Gouda aim het lokaal m de Nieuwsteeg E 17 ten oversftan van de Notarissen MONTlJN en KIST aldaar van eene groote partjj BBHANÜSELPAPIEI 0RD1JNENPAPIEB GOUDUNENLINNEN WASCHDOEK SCHOORSTEENSTUKKEN voorts staande en draagbare MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED KLEEDEREN enz Daags te voren te zien Bij deze Verkoopmg kunnen goederen wordai bggebragt Prof Pcrffrer d A lion IlaarExtracl Sedert den korten tjd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden ls zgn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonderj Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krggen te voeden e te onderhouden dan dit Haar Extract Het 18 geheel eenig en wflkt in zjjne zamenstelhng geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altgd uit vet of olie bestaan welke toch zeker met aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet en olie het hoofd zacht en het haar kracljltelooa maken waardoor natuurlgk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebrmk van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rem en krijgt me weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prgken Wil make gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract dat a 40 ets per flacon verkrggbaar gesteld is bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH I H KELLEBenZooN io e am F A BORONIE GOHSIGHlIOiNTS A LONDON HOUSE doing an extensive business in the MARKETS are open to act as AGENTS recieve CONSIGNMENTS of GOODS and sell the same at best market rates on Commission A good business can be done in all kinds of PROVISIONS POTATOES FRUITS etc also CATTLE SHEEP HIDES etc Commission 5 per cent Satisfactory References Address in the first instance In care of Mr PENFOLD AdvertisingAgent 58 Wells Street Oxford Street London OTHER CLASS of CONSIGNMENTS besides the above named may be advantageously placed in the n arket aoo TE KOOP aoo een nog zoo goed als nieuwe PIANINO 7 octaaf met fluiken Toon nette Kast Koperen Mechaniek Plaat en gzeren Stangen voor 300 Te bezichtigen van s morg 10 12 en s nam van 3 6 uur bg Gebr de RAADT Westhaven Gouda T LEENf vraagt met 1 Mevrouw COSIJNAUGUSTU8 een K ETJK E2iT3S rErD tevens HUISWERK kunnende verrichten Haarlemmermeer Openbare belangrijke VAN Onroerende Goederen Op DONDERDAG den 10 JÜLIJ 1873 de voormiddags ten 10 urai zal te Aalsmeer ten herberge van P Kaptkin m het Wapen van Aalsmeer ten overstaan van den ie Aalsmeer gevestigden Notaris J H LICHTENBELÏ Ja in het openbaar worden ve kocht 181 BUNDERS 72 BOEOEN uitmuntende BouAv Wei en Boom gaardlanden gelegen aan elkander in de gemeente Haar lemmeimeei aan den Aalsraeerderweg en deo Kruisweg nabg den ringdijk de ringvaart en het dorp Aalsmeer te zamen nitmakende den polder kavels 7 8 9 10 11 12 13 14 en 15 van sectie 11 Afdeeling Rgk Te veikn jn 12 percelen Op deze goederen zgn aanwezig a Op kavel 13 7i nde perceel 6 eene kapitale BOUWMANSWONING annexe groote Bouwschuur waarin ruime Koe en Paar denstallen Dorschvloer Graanzolder voort afzonderlijk staande Bouwschuur twee es roedige Graanbereen Koets en Wagenhuis A Op kavel 11 ziiiide peiceel 8 dne DAG GELDERSWÜMNGEN onder éen dak c Op kavel 9 zijnde perceel 10 eene kapitale BOüWSCHIjÜR waarin ruime Koe en Paardenstallen Dorschvloer annexe Daggelderswonmg afzonderlgk staande schuur enz en twee zesroedige Graanbergen Aanvaarden de lauden bergen en afzonderlgk staande schuren op verschillende tgdstippen in lS7J de woningen en annexe schuren op 1 Mei 1874 Alles bieeder vermeld in verspreide billetten met kaarten en m catalogussen met kaarten die evenals alle inlichtingen op franco aanvragen ytatts te bekomen zijn ten kantoren van de Notarissen J H LICHTENBELT Jr te Aalsmeer A G W BOLL te Gonncliem en B J BODDE te MeerU k Ter bezigtigmg dor goederen vervoege men zich bg den bouwman An iiionï Pbuisisen aan de groote woning op kavel 13 GONSieNATIE E LONDEN SC II HUIS een uitgebreide handel drgvende op do markten wenscht als AGENTEN te handelen en GOEDEREN onder CONSIGNATIE te ontvangen om die tegen de hoogste marktprgzen te verkoopen tegen Comimssie Er kunnen goede zaken gedaan worden in alle soorten van LEVENSMIDDELEN AARDAPPELEN VRUCHTEN enz ook in VEE SCHAPEN HUIDEN enz Commissie 5 pCt Voldoende inlichtingen Adies aan het Advertentie Bureau van den heer PENFOLD 58 Wells Street Oxford Street Londen Andere soorten van CONSIGNATIE GOEDEREN behalve de bovengenoemde kunnen mede zeer voordeelig op de Markt geplaatst worden Gouda Dl ik vaa A üntikiDau HON DS DOLIIEID BBgENDMAKINO T e BURGEMfcCSrFR vau Gouda overwegende dat zich lil die Gemeente een geval van Hondsdol held hnft voorgedaan naar aanleiding waartan de distnclf eearts fpl latsvervanger het noodzakehjl acht dat dr honden worden vastgehouden iLit op art 30 der Wet van den 20n Julij 187n S aaMlatl n 131 G hit dat de honden gcdurerdc DERTIG DAGEN moeten fastleggen of wordeu vastgehouden en heritinert dat het laten losloopen deeer dieren binnen dien tijd wordt gestnlt met een geldboete van 10 tot ƒ 25 Gouda den 1 Julg 1873 De Burgemeester voornoemd REMU 1 B Kennisgeving De BURGEMFKSTEtt van Gouda brergt bij d ze ter Vcnnia van de belanghebbenden dat door den lletr I ro iiicialcn Inspecteur der Directe belastingen 11 te Eutlcrdam op dtn 30n Jnnij 1873 is exe cutoir verkliard ecli Kohier voor de belasting op hu ptraoneel dienst IST i Dit Toormeld K hn r ter invordering is gesteld in hinden lan dtii Heer Ontvanger dat leder daaroji voorkomondt verpligt is ijiien aanslag op den tij til it bepaalden voet te voldoen en dat beden innaat dv termqn van DKIK MAiNDEN binncD wUke de r rlaines behourcn te worden ingediend Goiula deu 2 Juhj 1873 De Burgemeester voornoemd REMU 1 B BUITENLAND Itnltciilaiiilscli Overzicht eel belniinnjk nieuws is er niet In Frankrijk nnnkt de olencile reactie dkcn dag vorderingen Dedtv nrten 7ijii nnn de orde van den dag Ieder die een ge clfBtnniligheiil toont of niet meidoet aan al die ullramni t ian ohe demonstnticn worilt met At raeiitc heft li iil aiin ckla igd in de zuaitc bladm Amtitennrin die niet mede ter bede vaart gaan professoren dit vrij iiinige stellingen ver kondigen vfndon zich iii drae couranten als gevaarlijk uitgemoniterd en de regiirng wordt verinaand 7ulke ongeloovigeu te ontslaan an de eene overwinning tot de andere voortge wcvpt neemt ile Je uietische partij telken male een rafer uitdagende houding aan Naunclijks heeft y een hiircr ei ciicn zien inwtlli rcn of ZIJ komt met een anderen eisch voor den dag Dat I ll wel oo voortduren tot 0 gei schijnlijk elke vrijhpid onderdrukt elk gruiidiMtlig reohl der bur gera weggecijfcnl is De re pering en de zoogenaamde deeenlrnlmtiecomniissie kunnen het maai niet eens wordrn a lerdag heeft laatatgenoem Ie een zttling g houden waarin de Broglio en Beulc gehoord erden Het gold de gemeentewet De comransie hee t hare v rocgere besluiten gehandhaafd en enkel op icn punt toege geven dat nl de wetsvoordracht in tweeen verdield wordt on dat alleen het eerste gedee te I kipsbe voegdheid aan ae orde komt Het tncedc i leelte benoeming der maires zal eerst n de viiciiitie in behandeling genomen worden Bismarck h naar zijn landgoed te Varzin vertrok ken en daarmede treedt men het stille tijdperk der Duitsohe politiek in Het bericht diit bij uit het Pruisische minislene zol treden wordt bevest gd doch over de moUeven bestaat lu strijd Sommi m std len het voor als een sedert lang uit emnalte zaak dit Bismarck zich zou wijden nnn zjri kansclieispost van het Dmtsohe ryk aiidcien bcwcien dat oneciiig beid in den boezem vau het Pmiaisohe kabinet de oorzaak is Een oIBcieuse mededeelmg in de Magdeburger Zeil geeft ecue zoogenaamde opheldering van het geruchtomtrent von Bismarck s uittreden nit het Pruisischeministerie De vroegere geznt te Brassel de beervon Balan zal definitief staiita secretans in het ministtne van baitenlaodsche 7 aken worden en daarbijbenoemd orden tot titulair staatsminister met debevoegdheid de zittingen van het kabinet bij te wonenDe zaak is dus deze de njbkanselier of lierer dePruisische minister van bniieBlandsohe zaktn zal mhet Pruisische ministerie in alle rijksaangelegenhedenvertegenwoordigd worden door den president vandenbondsraad Uelbruck lo buitenlandsche aangelegenbeden door den heer von Balan W ie uu na dez eophelderingen den Pruisische afgevaardigden zeggenkan aan wien m zich eigenligk in zaken betreffendeouze buitenlandsche relaticn te houden hebben Ueazallen wij volmondig toegeves zegt de Folkêïettung dat hij een ontwikkelder begripsrermogen heeftdan WIJ I In den bondsraad is Vrudtg het bekende roorsielButuig om ia da rijks coostitutie deo parleoen ajrenregeeriogevorm m alle boiidastateji verplichtend testellen verworpen echter met het dringend verdoekaan I klenburg om zoo spoedig mogelyk de nititutioinwle quaestie te regelen I Oe bdhdsraad beeft de rgksmuntwet aangenoiten in den iè l zooals zij door den rijksdag isgo gekeurd Uc oudsraad heeft verder beabten tot in stelliHg van eene gezondheidsoommiasie met roadge vn stem voor het geheele Doitache ryk l e kalbolitken die met deo hertog van Ratibor aan het hoofd onlangs eea adres van trouw aan doa Uaitanlun keizer hebbe iteaonden waarmue drze zeer ingenomen was hebben thans een circulaire ge zonden aan hunne geloofsgenooten w iarin te en bet ultramontanisme wordt geprotesteerd en uiat ten on rechte opgemerkt dal vreesaehi i lie d en onvi r chil ligheid de ultramoiitanen zoo macht g hebben g ma ikt By de hersteintningcn in den KI as heJt weder de gematigde party gezegevierd in Mulliauoen ïirkre g de ultramoiitaansche candidoat slechts Ib stemmen Ie Berlyn is weer een groote werkstaking am ge augen thans van de wevers ten getale van 8000 verlangen zy een derde meer loon De Zwitsersohe bondsraad heeft het programma van werkzaamlie l n vastgesteld voor de Juli itliüg van de bondsvergadering onder de 6 nummers komt o a voor de licr iening der bondseonstitutie het ontwerp is hyna geheel hetzelfde als het vroegere ulleeu yn die punten gewy igd w irtegen in de verschilleiiüe kantons de meeste oj positie heeft bc staan Het Pngelflche lagerhuis heeft in de vorige week goedgekeurd de garantie van de Canadasche leeiiing voor den aanleg van een spoorweg ter verbindii g tan Britsch Columbia met het spoorwegnet tn Canada Het gehe Ie bedrag drr leening ia 3 600 000 p st Men hoopt op deze wyie Canada eeiiige vergoeding te verschaffen voor de schade welke de kolonie beeft gel den door de mvillen der Peninns lUt It lioiniche ministerie is nog niet gevonneii Miii hitti geett evenwel den moed niet op l i bpaige berieht men dat hei nieuie m t t rie en kabinet an vtr oti mg is Ken piar 1 den der linktuijdü lebben er ttiiig m In de turtes hecfl Pi y M ir dl verklaarl dit het 1 ieu Labm t de slnitkiuile dor v rige r gee mg volgtii zil door uit te vonei het piu ramma dit de Corteb reeds van let vorig kabinet oitvn i hebben Ahisüiiivt de min stir tii bu tenlin ts zaken iicnsclit vnrig lu t 1 aiopi iiedtlievelide be trekkingen i en ierlioiideii Olhcieel wordt bene t dit de liussou Kliiwn heb ben veroverd De Kinm is ontsnapt j F R A N K R IJ K De beruchte prefect ii I on Pii ros is di r de 01 tvangst van zyn beguftn sip ilui iii d Nat on i e Vergideiing nigduoe li d urn op en elfden wtgvooit te gnn len besluit v in liet jiii i s ont I kt i ncdir vau kucht vuiiai I niiibij woil ml U om redevoeringen te houden by de begrafenissen en begrafenissen uit met meer dan 300 personen mogen bestaan Buitendien zullen op de verschdlende begraafplaaiten bepaalde hoeken worden aangewezen voor hen die zonder kerkelyke hulp zyn gestorven De vrydenkers waaronder men m Prankryk al diegenen brengt die het zqnder kerk meencn te kunnen stellen hebben het eerste besluit van den prefect wellicht aitgelokt door de begrafenis die de vonge week teLjou plaats had van een onkerkelyken arbeider omatreeka 4000 personen vergezelden don lykstoet de rechte weg moest worden genomen naar het graf en dientengevolge passeerde men de nauwste stegen zoodat bet soms twyfelachtig was of de lykwagen er door kon Toch hoorde men volgens de verzekering van een republikeinsch blad niet een kreet van afkeuring over de vrome regeling van den prefect men merkte onder die 4000 op een aantal leden van gemeenteraden algemeeue raden en arrondissementsraden Bereiken nu de ultramonianen bun doel toet deze maatregelen zal werkclyk daardoor toenemen wat z jhet geloof noemen Juist het tegenovergestelde blykt de haat tegen deu Boomscben kerkdienst is opgewekt co wordt met deu dag grooter zooale gewoonlyk geeft de overdryvmg een tegenovergesteld resultaat De Progrh te Lyon uitgegeven deelt mede dat de predikanten aldaar met aanvragen bestormd worden van personen die Protest int willen worden indien zy toch m handen van een geestelykheid moeten vallen dan geven zy nog de voorkeur aaa de Hervormde kerk waarschynlyk wel het meest om de allerstiehtelgLste begrifcnisacn De overmoed van de olericalen gepaard met de nieuwe vervolging vin personen die in de Commune zyn betrokken geweest heeft vooral te Parys den l ii tMt tegen de mannen vau Versailles wed r tot een Dedeiikeiijke hoogte gebracht die hnal openb lart zich niet zelden ook tegen de eestelykheid in BclleiiUe wordt ecu priester intt donkerder blikkeu langestiard dan en po it e agcnt Ook lu sommige de TitcuiPiiten groeit I hiat i n de geestelykheid nil tu cheii i Coil en Paray le touial 7ijii le ds Mfsel lende milea pogingen aangewend om de treinen met be leva irtganger te doen derailleereu boeren hebben de telegnd palen uit den grond gerukt en ze dwars over de ia h gelegd Te Beaune Nuits Chognv euz werden de kruisvnirdera door het volk u t jejouud te Beauiie giu telkens als een priester zich vertoonde efiii kreet van verachting op te Djon zijn vijf peisoiieii in hechtenis geuomeu negnns hei beleedi en van pelgrims lenige leden van de reeliterijde hebben thans besloten om de rede von den Minister Beule by gelegenheid van het besluit van den prefect Ducros te laten drukken en by duizenden te verspreiden Men zegt dit en niiital prefecten bezig zyn aan een begril riisbesluit geijk lan dit van Uucros men wil de llegeering believen en y ver aan den dag leggen ler yl de legitimisten naar Piray le Monial gian ter eero van het heilige hart van Jezus noodigen de Bonipartiatische bladen mt tot een bedevaart naar de e kei erin en den joiuen puns Blue hteft m de Rtpiibhpie Ftauraise een piar bnevLii geschreden waarin hy zyn verhouding tot de Commune nis ynde steeds van zeer verzoenenden en bemiddelenden jarl gewei st ii het licht stelt hy ging te rade en lianddde geraecnsohippelyk met Parent die vroeger voor den krygsrand heeft terecht gestnan maar is Mijgisproken Of dit nu ook met Ranc het geval zil zjn zal de tyd moeten leeren De vervolging van Itino stait oveiigens net op zichzelf er zijn in de hatste dagen verschulei de perseicn gevangen genomen die met de Comniuiie in betiikking hebben geslaan de Regceriiig wil het onderzoek wed r opvatten tegen 4000 personen die ontter Thiers niet zjn Instiggpvallen omd it men hen niet voel schuldigheid de stukken op die pfrsonen betrekking hebbende zyn reeds niir den krjgsnil verionden Len aantil personen hebben op het gerucht hiervan dt vlucht penomrn lïet d el van de Uegterii nul d znk is ni lul r nog ei i pair Imn d rd pi s un ivel r nnr iruw Cale Ion ti z i l ii dan nel de i b li slwjolki s hi k aiii te p n m de givhichte C mniniii miinn n af te sohiikkea na 11 1 nn vi lerhnd l i i te k ci i