Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1873

1 n jonjisten oorlog Boitfntenigen twijfel kannen wij via de Duitwhers veel leeren veel outleeneu aan hun urgauisatie maar het moet ieder duidelijk wezen dat een slaofiche navolging slechts nadeelig wezen kan Frankrijk is Duitscliland niet lieltalve dat de rassen de tindlti ji het regeeringsstelsel bij dé twee volkeren geheel verschillend zgn moet het verdedigingslelsel bij elk hunner het kenmerk dragen van de eigennardige forming des bodems e lei e s welke iu de verre v laktea van Duitschland maiioeuvreeren raogeu ook zonder verandering van tactiek gebezigd kunnen wordeo op de plateaux van Champagne in de apen valleien van Brie in de bergen heeft men andere troepen noodig Aan het slot zegt de heer Cevan ke nog fflk beweer geenszins een autoriteit te wezen in deze zaak maar ik be ebouw het als mijn plicht om mijn geleerden ambtgenooten der commissie van hei leger en Mm de regeeriiig de aanteekeuinget nede te deelen die ik gelegenheid heb gehad te milKU DtirtTSCHLAlND De dagbladen deelen bijna allen meer of minder uitvoerige b zonderhcden mede bell elfende het bekende proces dat thans te Mnncheu tegen Adule Spitteder worÜt gevoerd Uit de verboeren welke op 15 dezer hebben plaats gehad is o n gebleken tegt de Mnncheuer berichtgever der Bank und Handeh Zeitung dat een aantal personen wier brieven ent ter tereoktiitting aan het hof zijn voorgelezen aUlselmatig der beschuldigde geld hebben afgeperst Onder bedreiging van een vinnig artikel in een of audcc blad bettij in Beieren of te Weeuen tegen de Uachauer bank te doen opnemen vroegen zij van hare genade of van de hooggeboren vrouw een gift van eenigis honderden of vnn duizend florijn ingeval het verzoek werd ingewilligd zou zy naar Terdicnste worden geprezen Later werd deze zaak veel vergemakkelijkt daar Spitzeder een agent voor drukpersaangelegeuheden had aangesteld Van dat oogeublik wendden die helden van de pen zich eenYondig tot den agent zij gaven hem kennis dat een vinnig een zeef vinnig of een allerhevigst artikel gereed lag ter tersending die brief was vergezeld Tan een onderteekend bewgs van ontvangst van zekere aon grooter naarmate het artikel vinniger was maar minstens van eenige honderden guldeijs eu de betaling daarvian geschiedde zander slag of stoot Men berekent diit aan dergelijke personen door Spitzeder van 18691 1872 ruim een milliocn flor is uitbetaald Met een reeks advocaten heeft Spitzeder gedurende dien tijd in betrekking gestaan zegt de gemelde berichtgever Na ir het schijnt hebben zij haar niet op bavenverineldp wijze behandeld tenzij wellicht meer zorg werd besteed aan den vorm waarop het bewijs van ontvangst werd gesteld Te oordeelen naar nigemeene geruchten moest Spitzeder in druk verkeer hebben gestaan met gees telgken Hiervan zijn geen rechtstreekschc bewijzen aangetroCTen met ohzondering van één brief afkomstig van een geeateljjke uit Dachau Ce pastoor dier dsats dien Spitzeder in hare brieven noemt een zeer beminnelljkcn man schrijft haar in zijne ter terechtzitting voorgelezen brief o a het volgende j Verlies den moed niet Zoo dikwerf de lieden te dezer plaatse mij bun wantrouwen jn tiwe bank te kennen geven dan antwoord ik daarop Lieve vrienden vertrouwt op God en onze aardige Adèle Vervolgens noodigt de geestelijke haar ten bezoek uH onder bijvoeging van deze woorden Vergeet de sigaren niet denk daaraan toch voor al het overige zal ik zori drjigen Bij de voorlezing dezer en andere stukken zit de beschuldigde niet steed met de handen in den schooi Menigwerf sfringt zij in hevige woede van hare zitplaats op met luider stem en onder hartstochtelyke gebaren beweert zij dan dat nlle beschuldigingen laaghartige leugens zijn bedacht door hare vganden om haar onschuldige ten val te brengen Onder de schulden welte zeer de aandacht an het publiek trokken verdienen de rekeningen Toor geleverde sigaren een eerste plaats in te nemen 7 bedroegen niet minder dan lO OUO flor Op de TTsig tan den president of werkelijk voor zoodanige aom oan sigaren was geleverd gat de beschuldigde een toestemmend antwoord en voegde daarbij de woorden ik ben gewend veel te rooken en nooit andera dan dure sigaren S P A N JE De opstand te Alcoyt d tf de roode Internationale gestookt is veel afsïlinwelijker weest dan metf had kunnen denken bijzonderheden Werden in de Cortes aeegedeeld door den Minister Maisdnnauve dit geschiedde ap een injlerpellatie van den afgevaardigde van Alcoy Aura Coronat schoon vurig repdbliekeiu drong deze er op aan AiA de schuldigen ttteng zouden nordeA gestraft moordenaari en brand stichters iioertide hij de daders 0 p die wo irden stond geiidemdc Minister op Lij vtr ocht de ver gadering vtio eving indien zijr stem bei fde een zijner trouwsle vrienden w iS te Miuy viruio iiil met alles Ion echter woideii meegedeeld er w iieu dingen geschied zoo afschuwelijk dat men ic iii woorden niet kou weergeven l e iiiti rnalinn Ji ten waren bei onnen met een algemoene werkslak ug die echter in het begin Vülalrek ti geen kwaadaardig karakter had de arbeiders drongen aan op verhuogiiig van loon plutseling namen echter de werklieden een hoogen toon aan rij eischten de afzetting vau den geuechtei md en de benoeiriing van etii nieuwen waartoe door h en zelveii le personen werden aangewezen De bnrgeinccsier Albors in Ij9 lid van do Cortes een mini die sinds 4 t ijverig en yelfopollVrend werk inam was om de repulilikeiiisclie denkbeelden te verbreiden algemeen ge iciit weigerde natuurlijk aan die eischen Ie voldoen Men gaf Ifbin een uitstel van drie uren en toen de e verstreken wann verzocht men dat hij zijn ontslag you nciurn Ook dit w erd jeweigerd de burgemeester nam nu de wijk niar het stadhuis waar hij met ceiiige vriniilcu ccnige vrijwilligers Uer Uepubliek en ceii piar gendarmen veilig hoopte te zijn Het stadhuis werd duor de muiters annHCvallcii en het is mg onmogelijk sprak de Minister u te zeggen wnt er vervolgens plaats lind Eeiiige personen waren ontvlucht en z j hadden versLiggc laah van de vermoording van den burgeinwster aiii len ontvanger der gemeentebelastingen en van eeiilge andere personen verder werden de voornaamste huizen en fabrieken in brand gestoken het aant il opstandelingen werd begroot op acht a negeniluizeiul zij waren geheel meester van de stad een hunner eerste werken was het nemen van een aantal gijzelaars onder de aanzienlijke standen Tot zoover gingen de oiliciëele berichten van de Begeei ing die welke zij langs particuliere weg had ontvangen waren volgens den Minister veel erger bij het lezen van sommii o brieven rezen de baren te berge Een aanial personen all aanzienlijke republikeinen waren op de afschuwelijke wijze ver moord de hoofden der muiters drongen in het stadhuis door en riepen Bit de ramen aan het dolle gemeen hoe zullen wij ze zenden dood of levend De bevelhebber van de burgerwacht is door de atraten voortgejaagd en eindelijk met ondenkbare wreedheid doodgepijnigd De correspondent V e T mjm voegt er bij dat de wreedheden van de muitors iverkelijk alle beschrijving te boven gaan de meeste sInchtulFers werden levend uit de ramen van liet stadhuis geworpen en iloor het gemeen letterlijk vcrsclicurd Het hoofd van den bevelhebber der burgerwacht werd op de bajonet iloor de stad gedragen Een bekende rcpubjikein Camilo Garcia werd naakt in een ton petnileuBi gezet en daarop gefusilleerd j vele sinclitöfters zijii op een afschuwelijke wij e verminkt voor hun duud In het geheel iju 23 huiden en 5 fabrieken behalve bet stadhuis in de nsoh gelegd het aantal gijzelaars bedraagt 70 waaronder de vrouw van den vermoorden burgemeester Latere berichteu melden dat Alcoy spoedig voor de troepen onder Velarde is bezweken en op gewoon Spaansebe wij e de hoofden der kaïiibaleii weder ontvlucht zfjn zonder dat een sp jor van hen was te vinden Trouwens ook de Hegcerin ontving brieven uit Alcoy waarin werd aangcdrungi n dat men met de raeeate omzichtigheid zou te werk gaan voornamelijk zeker met het oog op de gijzelaars De Minister Maisonn ivc verklaarde dat aan dien wensch niet kon worden voldaan en du schuldigen streng zouden worden gestraft Het was onder deze raededcelingc i van den Mini ter in de Cortes dat irdeicen verwachtle dat het lioutd der Regeering l i ter ver iiitv obrding zou worden geroepen ann wiens zwakheid men lonral óok de gruwelen van Alcoy heeft de danken IKt slot der rede van dcu Minister wees duidelijk g iii ep Int vci k ei de der politiek van den President a in Min wist daarbij dat een der leden van de rceliter ijile Gome Sigura het plan had gevormd om een Z W I T S E R L AN D t e Nationale Kaad heeft in zijn jongst gehouden zitting de leden der commissie gekuzeii welke belast zal worden met het onder ocken de fcrstellen door den Bondsraad ontworpen tot wij igBH fr gron iwrt aii de ly door den Raad benOi mdSPfcn zijn l jter gunste van het wij iigen der grondwet gestcmil l daar tegen iV e vriliondiiig der beide partijen in den boe zera der commissie si i it nohlstrccks in evenredig beid tot den stand der partijen in den Nationalen U iad Ging de verkiezing der leden van de bedoelde commissie in den Natior aien Raad als het are zonder sla of stoot geheel anders was hit hiermede gelei en in den Htendenraad Eerst nadat 35 malen was getemd had men 11 leden voor de coinnilssic benoemd Hieruit blijkt dat de beide pirtijen iii den Steudenraad vrij wat krarhtiger tegen elkander kunnen optreden dan het geval is in den Nationalen liaad Van de 11 leden zijn 4 tegen de herziening gestemd Zoodrn de commissie was benoemd heeft de vergaderingj zicli bezig gehouden met het beraadslagen over de voorstellen tot bijeenroeping van de bondsvergader ng ten einde hel herzicningswerk aan te vangen De vergadering heeft zich mt t eer groote meerderheid veiklaard voor den termijn van 1 Novemberc k Men wenschte aan do commissie van onderzoek zooveel doenlijlc den noodigrn tijd te geven om de zaak rijpelijk te ovirwegen Volgens een ander voorstel zou lic lipndsverg idering op 15 September volgens een derde op i October tot dat einde bijeengeroepen worden BINNENLAND GoiiDA 22 Juu VERGADERING v vn dex GEMEENTK1 A D Woensdag den 23 Juli 1873 des namidilags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Ken voorstel van de Coram ssie van fabricage tot ruiling van grond met L Begeer Hz Een voorstel van da Commissie van fabricage tot in gebruikgeving vnn genoleerden grond achter de Zeugstraat Zaterdag II had alhier in het lokaal van de sociëteit Oo3 Genoegen de gewone zomervergadering plaats van de onderwijzers uit het 7e disirict dezer provincie onder voorzitterscli ip aii den heer schoolopziener ds Brocdclct N i criiigc di oubsioii over den onlangs gehouden wedstrijd van kweckelingeu in het schoouschrijvcn eu een eerlang te houden wedstrijd van kweekeliugen en hnlpomlerwij ers iu het rekenen opende de heer selioolup ieiier de ilel atten over een allerbelangrijkst onderwerp de leeren eeboolplicht Aelitert envulgeiis wee spreker dit punt inleidende op de veraciiuleiide Le waien die tegen de aak in kwestie voor en na ijn iiiL eiiraelii Hoewel hij van oordeel is dit sommige dier Iwzwaren duor do tcgonst iiulei s wel wat breed uitj i meten en ietwat overdreven worden iiioeut hij t icli dat alles te ZJmen genomen Voldüemle geaelit mag worden om bet aannemen laii Ier r zoowel UjS schoolplicht voor ons land te mofteii ontraden Zeer levendig waren de discussies naar aai leidiiig van deze inleiding van den lieer Broedelet Aan den eencn kant sprekers die geheel of ten deele naar t gevoelen van den inleider ojevlielden en min of meer de bezwaren deelden door hem m hit midden gebracht aan den aiiileieii kant daarentegen warme verdedigers van den leerp iebt en menig betoog omhet wenschtlijkcen uitvoerlmiv aii dien imalrcgcl in het licht te btüUen Na eeiie vrij l mgilurige pedaehtenwisseling over dit oiidenw rp diende een der sprekers een zestal stellingen in a s resumé van hetgeen door de voorstanders o ur dit onderwerp in de e vergadering ontwikkeld wns te elijk voorstellende om bet voor of legen der veigaderiiig over elke dier stellingen te vernemen Daar de tijd iiilussehen tot sluiting der di cussicn noopte en men het ift jiioiitö waard aelitte naar aanleiding van die stellingiii iii een volgende bijeenkomst de zaak in kwestie iriginaais te behandelen werd de vergadering gesloten Echter niel dan nadat bij hoofdelijke ouivrage de vergadering bij groote meerderheid van stemmen ala haar gevoelen uitgesproken had dat zij de invoering van den leer plicht ook voor Ncdciland ivcnsi hclij t achtte Als naar gewoonte verzamelden de leden zich ook thans na het sluiten der vergadering aan een gemeensciiappelijken disoh en waren ij nog geruiiuen tijd hoogst gezellig bijeen De stcllmgeii bovenbedoeld zijn de volgende 1 Tegen ecno kwaal als t schoulverzuim of liever t onvoldoend gebruik maken van het gewoon lager ondehvijs zijn de zoogenaamde zedelijke middelen niet Fl yoldoende to besc iouwcn 2 I eiie utt op den fabriek en veldarbeid der kiniliTi ii kan evenmin in dc en als afdoende beschouwd worden ö t Geneesmiddel moet zijii radicaal eene verplichting voor allen om tc op zekeren leeftijd van t gewoon lager onderwijs gebruik te maken i Schoolplicht is in dezen boven leerplicht teverkiezen 41 5 Verplicht geH Ht la2 er onderwijs dient zooveel mogelijk kosteloos te zijn fi fle bezwaren t gen algemeen verplicht gewoon llgcr onderwijs zijn niet van dien aard dat zij opwegen tegen de voordeelen aan eene cventueele invoering van dien maatregel verbondéVi Gisteren is aan het lokaal van hit Provinciaal bestuur te sGravfnhage o a aanbesteed het onderhouden van en het ilocn vnn ecnigc herstellingen iiau het gebouw van s Rijks Hoogere Burgerschool alui r in het jaar 1873 Minste inschrijver hiervoor was de heer P A Bur diout alhier voor 520 LI Donderdag bad te Kapelle a d I Jssel ten overstaan van de commissie van droqgmaking der kleine plassen in Schieland beoosten Rotterdam plaats de verhuring van ongeveer 675 hectaren bouwland in den Prins Alexanderpolder niettegenstaande dit jaar de gewassen in dien polder ili het algemeen niet best waren bracht die verhuring eene som op von ƒ 35 295 du door elkander rnim 52 per hec tare sommige perccelcn golden 90 a lOO per hectare Men meldt uit Antwerpen dat aldaar Vrijdag op het Belgische Staatsspoor de eerste proef is genomen om een trein in volle vaart te doen stoppen Elk rijtuig was voorzien va een remtoestel dat door middel van stoom in verband met de locomotici werd iu werking gebracht De proef slaagde volkomen de trein van Brusselkwam iu volle kracht aanstooraen tot onder de overdekking van het stationsplein maar op eens werdde trein in zijn vaart gestopt en dit geschieddezelfs zóó zacht dat de reizigers bijna geen schokgevoelden Vrij lag liad te s II age de gewone vergadering plaais van den geneeskundigen raad in Zuidholliind Onder do mcdedeclingen behoort o a die dat zoowel bet drink als het grnchtwater te Schiedom nog steals in een allcrongnnstigaten toestand verkent Vuoits werd geconatatrcrd dat zich hier ea daar geneeskundigen voordoen voorzien van eene doctorale bul elders g kocht en de onmogelijkheid oin hun hittii te lande den titel van dootor Ie betwisten Zoo bleok ook dut een persoon die nog in Engeland ni a in loord Ainerikn een examen had afgelegd maal zicb toch hier te lande had uitgegeven voor een landheoÜuiidige en zich als zoodanig had ge1 estlgd op il e r ag van den inspecteur aan wien hij door den toeiiinaligen commissaris des konings tien liter Loudon was verwezen wat bij doen moest om 11 er de bevoegdheid te hebben tot uiioefening van dat v ik en op het antwoord dat hij zieh daartoe aan een ex imen moest onderwerpen verder te kennen gaf dat luj zuoil mig examen nog niet had ondergaan eu ook van ile theorie niets wist liet bleek venier d it de man slechts was de knecht van een Aiuerikaanseh t uiilheelkundige Ie Brussel van wieii hij zoo wnt hel kunsiju ba i afgizieii Over het bijhouden van 1 tfii nopens de vaccine werd een woordenwisseling gevoerd waarbij dat bijhouden door een derledtn werd bestreden hetzij om het bcleramoronde dier ttt ik hetzij omdat het nutteloos en zelfs schadelijk ia voor lie zaak zelve De inspecteur wees echter op het wettelijk voorschrift daaromtrent Het bedoelde lid de heer Evers stelde voor dat de raad zieh tot den minister van binnenl zaken zou wenden met verzoek dat alleen geldig mogen zijn de certificaten van den geneeskundige omtrent toegepaste vaccine Met groote meerderheid is overeenkomstig d it voorstel besloten In verband tot de gebleken in het algemeen ongunstige sterfteverhoudiiig hier te lande in vergelijking met het buitenland werd de vraag ter sprake gebraolit in hoever het wcnschelijk ware wettelijke bepalingen in het lejren te roepen tcgefl het gebruik van drinkwater met organische stoffen bezivangerd Tegen de ontreiniging vnn h t drinkwater wenschte de heer Ballot te hebben verzocht nan den minister van binnenl zaken een adres in te dienen tot bet voordragen van een wets ontwerp en wel op grond Tan de ongunstige stcrfteverliouding bier te lande Dat denkbeeld vond bestrijding als moetende niet uitsluitend de toestand van het drinkwater kunnen beschouwd worden als oorzoak van het kiVaad Na uitvoerige beraadslagingen weid bepaaldelijk een voors tel gedaan om den minister te herinneten aan den vroeger daue stap en aan het daarbij gedane verzoek tot bet voordragen van wettelijke straf bepalingen tegen het verontreinigen van drinkwater Een voorstel echter van den beer Rombach om 4e zaak tot eene volgende vergadering ann te houden werd bij meerderheid van stemmen aangenomen In de Zondag gehouden godsdienstoefening te Sneek voorganger ds Niemcijer moet zich het geval hebben voorgedaan dat niema nd der diakenen tegenwoordig was waarom do dienstdoende predikant de gemeente heeft Verwacht haro gaven voor Me armen te bewaren tot dat de armverzorgers zich bMer vau hunnen plicht zouden kwijlen Omtrent de handelingen der Algemeenp Synode der Nederl Hervormde Kerk ontleencn wij aan de A erkdijke Cl het volgende Met groote belangstelling aam de Synode kennis van een door de Synutlale Commissie aangeboden plan van een onderling pensioenfonds voor de predikanten der Hervormde Kerk Zij oordeelde even el dat het niet op den weg der Synode ligt de oprichting van een ouderling pensioeofonds ter hand te nemen doch er van dojrdrongen dat de verbetering van de pensioenen der emeriti predikanten eene hoogst wenschelijke zaak is en eene volstrekte behoefte na de stellige verklaring der Regeering dat daarvoor van hare zijde geene medewerking te wachten is besloot zij met bijzondereu dank voor de zorg eu moeite aan haar plan bes teed die zaak opnieuw in handen vau de Synodale Commissie te geven met opdracht om in overeenstemming met vroeger daaromtrent door de Synode genomen besluiten te overwegen wat er van de zijde der gemeenten in deze zou kunnen geschieden en tevens met gebruik van den belangrijken aj beid der Cooimissir na te gaan wat ook door de predikanten zelveu tot betere verzekering van hun lot en toekomst zou kunnen gedaan worden Nog werden rapporten ter tafel gebracht ter zake der adressen betrekkelijk verlangde reorganisatie van het Kerkbestuur als ook ter zake van tie coiisideraticn en de ingekomen adressen belrekkelijk de verandering vau art 11 van het algemeen reglementen de overige daarmede verwante voorloopig aangenomen ver mderingen io andere reglcmeuien Volgens het gerapporteerde hadden 124 Kerkeraden en ruim 33000 geiuccnteleden waaronder ook vele vrouwen in 100 versehiUende adressen bezwaren tegen die veranderingen ingebracht Daarentegen dienden 5 adressen te zamen door 1301 gemeenteleden zoowel mannen als vrouwen ondertcckend tot aanbeveling der veranderingen Nadat deze rapporten uitgebracht waren is thans het voorstel der synodale Commissie betrekkelijk eene herziening van het algemeen reglement met de adressen omtrent reorgauisatie in behandeling Aan den wenseh vau een predikant dat de Synode als vertegenwoordigster van de Nederlaiidscbe Hervormde Kerk ïoldoeiide termen mocht vinden om zich aan te sluiten bij diegenen ill den lande die van de Regeering reeds gevraagd hebben of nog zullen vragen dal in de wet op het lager onderwijs alsuog het beginsel van leer of echoolplichtighcid worde opgenomen besloot de synode geen gevolg te geven ouitlat da iigelaten of het vooj haar geraden zou zijn zicb te mengen in eene qusestie waaroi er de beschouwingen in de lande zoozeer iiiteenloopcn het hier een belang betre t dat naar art 11 van het Algemeen Ucglvineiit niet kan geacht worden tot de zorg van het Kerkelijk bestuur te behoorcn Als eau karaktertrek van den opperljèvelhebber der expeditie tegen Atcbin Generaal van Swieten V ii ilt een dagoider m herrinncr iig gebr icht door hem nis commandant van t leger in N O l dcu 5dcn üctobcf 1860 uitgevaardigd De Generaal komt daarin op tegen het noodeloos vernielen van do bezittingen van dcnjjijand la men de geschiedenis leest onzer krijgfebedrijveii in liidic zegtde Generaal o a dan zien wij hoe menig schoonc blad ijde ontsierd wordt door t verhaal dir nan yirichte verwoestingen V aaraan de oorsprong dezer betreurenswaardige gewoonte geweten raoet worden is onbekend maar men m ig vragen met welk recht een christelijk en beschaafd leger den bijrondereii eigendom vernielt vrouwen kinderen en hulpclooze grijsaards ann hongersnood prijs geeft Is het wraak of straf Als men meent dat de overwinning er gemakkelijker door wordt de strijd er korter door zal duren dan verkeert men in dwaling t wekt slechts verbittering en wraakzucht Hoe kan men denken dat een volk eerder geneigd zal zijn de w ipens neder te leggen enden overwinnaar te gehoorzamen als al wnt hij bezit boosaardig is vernield dan wanneer hij nog de hoop kan koesteren dat onderwcrpin hem weder in t genot zijner bezittingen kan brengen Bovendien is dit in strijd met het oorlogsrecht Toen het Palitinaat in 1674 door ie Eranschrn werd verwoest ging in geheel Europa een kreet van verontwaardiging op tegen deze vloeknaardige daad en zou het Nederl dsohe Indische leger mi twee honderd j ireu in een zooveel beschaafder tijd zioji aan dergelijke euvelijaden schuldig maken De oflioiei cn moeten onderzoeken wat het volkenrecht toelaat jm verbiedt Zij moeten begrijpen hoe schuldig bèt is noodeloos te vernielen Is dan het uur van gevecht geslagen dan kah hij met oveitui giog kil soldaat etlelraoedige gevoelens inprenten die onafscheidelijk zijn lan waren moed en hem beletten daden van ruw geweld te pfegen die aan den oorlog zulk een wreedaardig karakter geven N V d D De Commissie van OppertoezicH en Beheer over de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden heeft bekend gemaakt dat op Maandag 28 Juli te Leideo een keuring zal plaats hebbsn van knopen welke bij s Rijks Zeemacht een verbintenis weascheu aan te gaan Naar men verneemt hebbeu eenige kiezen te Grovenbicht Limburg zich tot ged staten gewendmet de klacht dat eenigen hunner toen zij gingenstemmen de bus onbewaakt vonden en dat later alsstemopuemers fungeerden de beide onderwijzers metden burgemoester Dezer dagen heeft zich het geval weder voorgedaan dat een persoon die voor het Indisch leger had geteekend als deserteur werd gevat en veroordeeMT VVij willen over dit speci ile geval niet uitweiden wij willen aannemen wnt door den krygsiaad aangenomen is dat de man zich werkelijk aan desertie had schuldig gemaakt ofschoon hij volgens zijn zeggen slechts zijne familie had willen bezoeken en weder op weg was na r Harderwijk Maar in het algemeen geiooven we toch dat bet het overweging verdient of Nederland veratondig handelt wanneer het pers men die zich bereid verklaarden om bij het Indiicli le er te dienen op grond eener wet van 1812 wanneer zij geoordeeld wordep gedeserteerd te hebben drie jaren in de gevangenis sluit en eerloos verklawl Het handgeld is men kwijt men onderhoudt den man nog drie jaar lang op staoiskosten en men mist een soldaat voor Indiif Wij spreken nu nog met eens van het lot Tan den man zei ven op wien levenslang een smet rust Op een deserteur kan men in den regel toch geen staat maken zegt men maar men neme hier alle onstantligheden in aanmerking en rrage zich af of deze deserteurs inderdaad in de termen rtllen om zoo zwaar gestraft te warden en of Nederland zich zelven niet het meeste nadeel berokkent Amk Aan eene vriendenhand zijn vij de volgende meded eelingen van een der eeiste Londenaebe huiren dd 11 dezer maand verschuldigd die wy om deu merkwaardigen ommekeer in den handel van het artikel zijde en wat daarin wordt toegelicHt en verklaard ons haasten over te nemen üe laatste vier weken is er in zjjde weinig omgegaan Niet alleen dat wij de rijzing van Mei geheel hebben verloren maar de prijzen van Aziatische zijde daalden beueden den laagsten koers von dit jaar dat wil zeggen lager dan in de laatste negen jaren werd beleefd Het wordt met ledcnn dag du delijker dat de voornaamste oorzaak vau de tegen ivoordige malaise en van de slechte uitkomst der la itste jaren niet ligt in overmatige productie vjiu cocons noch van stoffen maar wel in langzame maar gestadige vermindering van bet verbruik Of dit moet geweten worden aan overdreven ipccnlatie en de te hoog prgzen aan producenten betaald don wel aan de verbastering van het fabrikoat het doei tot de rook niets af het feit is en blijft dat de mode den rug heeft gekeerd aan de zijde en dot ovtnl veel minder zijde gedragen wordt dan weioer Nu aUc speculatie opgehouden heek ligt het lotvan den tpestand geheel in handen van f ibriekanten Zoolang dezen er ntel in slagen om met goedkoopewerktuigen stollen tot Isgen prijs te vervaardigen beter en duurzamer dan tic tegenwoordige die de zgdeweder iii trek kunnen brengen zullen de overmatigevoorr8 id van ruwe en bewerkte zijde in de magazijnen en de oouvoer van Aziatische zijde een onoverkomelijk bezwaar blijven en zal de ontmoediging zichgedurig herhalen Wat de zijdeoogst in Europa betreft in It liö zullen de cocons meer opleveren dan men eerst had verwacht en in e Levant belooft de oogat een dei beste te zullen zijn die men ooit gekend heeft In bina is het vermoedelijk cijler van uitvoersteeds 60 000 balen en mëü boor niets ongunstigste dien aanzien uit Canton noch uit Japan Men zalslechts moeten afwachten in welke mate de tegenwoordige lage prijzin en de ontmoocj cnde berichten uit Europa den uitvoer uil die Innuen zullen tegenhouden en het binneiilOndsch verbruik aldaar vergrooten Luidcns de jongste depêches uit China bedroeg de voorra ïd te Shanhae 8000 balen en deuitvoer slechts 6oiWtegen 16000 op hetzelfde tijdstij ijl 1872 dat is reeds eene aanmerkelijke vermindering die zich later bij on zol doen gevoelen 1 Nedérl Industrieel Wij vernemen dat er een plan beslaat tot het uitgeven te Utrecht van een weekbla 1 dat onder dennaam van l ro l atria icb ten taak 7jil stellen de algemecnf bel iiigstcllina voor het vraagstuk onzer verdedigbaarlieiil op te wekk k waar die bestaat levendig te honden U H