Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1873

I WetfOlibvctp op dc TiSiclierij Reeds zondes de adTi4f u na Gedep Staten der rerschillenüe proviocien zijn gefnagd Hil Uit de KrimrpeDFrvraard aohrijrt men dd 26 Juli In den loop deirr week h bb n de wefkzaamhsden Toor den geconcessioqeerUea spoorweg Sotterdnin Arnhem Mooter in deze streek een aanvang g enomen Men if iq de gemeente Berg Ambacht met de nitbakeniag Iwgopuen en ii uu in de gemecnt Lekkerkerk bezig Volgens de bakens zal de weg nagenoeg parallel met tien den Lekkerkerkschen tiendeweg en den Berg Ambachtschcn Groenen kerkweg loopen bezuiden het liet eu verder laugs de zuidzijde van den Schoonkoranschen ketkweg gaan eu de stad Schooahoren ten Noorden passeeren Uit Sehooohoren eclirijfl men dd 26 Juli In den loop dezer week zjgu w er eenige jongeljngeu il d artillerie instruotie eomfiagnie in dienst gest ld liet aantal jongelingen bedraagt thans 12S waaronder tl korporaals titulair Ue geheele sterkte der compagnie is nij waarvan rutm 1 0 van den 4den ot en met de SQsteo Augustus a s zullen kampeeren Trydag werd te Alblasserdam de jaarljjksche St Jaaabs pa irdi nmirkt gebonden DiMr de hooibouw nog niet geheel is afgeloopen had dit invloed op het aantal der ter markt gebrachte paarden Ongeveer 200 meestal goede werkpaarden zijn aan de lijn ge wfest Over iet geheel werden voor goede paarden goede prijzen besteed Het gebrek aan eene geschikte inrichti ig tot luchtrerverschina in spoorweg en andere rijtaigen is reeds lang gevoeld en men heeft reeds dikwijls getracht hierin Tecbetering te brengen Verscheidene Bingelsche spoorrijtuigen lijn thans van kleine Bchoorstecntjes voorzien üoo iugericbt dat noch regen noch dnd daarin kan slaan net bovenste gedeelte draait rond londer g drttisch te veroorzaken eu voert volgens bek de natuurwetten een luchtstroom naar boven welke de ontstane schadelijke luchtsoqrten met zich medeneemt eq verwijdert Terwyl aldus door dezen toestel voor laivBfe lucht gezorgd wordt heeft men niet noodig bjj koel of voehtig weder de vensters te openen hetgeen steeds met vele onaangenaamheden verbonden is en de luchtverversohing lodi niet voldoende maakt I e inrichting kan onmiddellijk boven delaqipender rijtuigen aangebracht worden waardoor gelüktydig aan de vlam de noodige luchttoevoer verschaft wordt D gemeenteraad van Arnhem heeft in antwoord o eau ingekoinen adres van den kerjteraad der l ed Herr geiseente beslist dat de riiad niet kan treden in het eerste gedeehe van het verzoek tot afschalBng der kermis Omtrent het tweede gedeelte van het veraoek om zoo atehaOng onmogelyk is dan toch tot beperking te besluiten door het sluiten der tapperijen op gewone uren door wering van dnaimeleas ten minste door sluiting des avonds en des Zondags verklaart de raad ttuh onbevoegd eenig bealmt te nemen Be Haagiche briefschrijver van de Zomi Ct zegt in strijd met hetgeen het DagbM mededeelde het valgcnde omtrent den dubbelen moord te s Hags Uet is een feit dat de stukken dezer dagen aan des preoureur generaaJ nog niet zgn opgezonden £ ene oploasing der zaak in welken zin ook zal dus zoo poedig nog niet volgen Weinige dagen geleden is da iaakmetie jnist toen zij op het pnot stond om gealotea t worden heropend naar aanleiding van eepjge mededeelingen door eene zuster van een der verdachten op haar sterfbed gedaan Zoo lang men evenwel niets bezit van de gestolen voori rpen blijfl het verband tosschen daad eu dader ontbreken eu zo en de verdachten op vnge voeten moeten wordan geateld Van andere d aohtar verneemt men dat dg stokken in zake den dubbelen moord voor eenige dagen werkelijk ter exammatie zijn gesteld in handen vao den praanr nr geaeraal by het Provinciaal Qe rechtsbof in id HoUaad Met het oog op de heerscheode warmte heeft ié Plaatselijke Schoolcommissie te Soeek in overleg met de hoofdonderwijzers der openbare Issere stjiolen de schooluren zoodanig gewijzigd dat s morgens vai 8 10 en van llVi tot 12 tinr onderwijs gegeven wordt en de middagssohooUiJd alzoo vervalt Dc maatregel verdient gewis navolging Door de plaatselyke schoolcommissie te Qroningefi zjjn d hoofdondarwqzers aldaar genachligd om ib overleg met een barer leden den sehooltijd te bdperken tot de morgennren zoodra de tbermametdr meer dan 76 graden aanwijst Op de Utrechtsohe kermis was Woensdag 11 de conoarrentie tusschen twee paardenspellen vrij levendi Eerst trachtten zij elkander door schel en vnischgö trompetter hot garen v u d Inatate waaraahuwiiigeii onmiigeljk te ntalien dnarna spauden zij alle krachten lu om het geëerde publiek tot zicli en vnii den mededinger ai te trekken eindelijk nam de linkervleugelmau een kloek besluit en Uet dour ziju schreeuw wer aankondigen dat burgers boereu en hei reii militairen de voorstelling konden zien voor niemendal Wat zon nu de andere doen Aan iedcreii kgker nog een dubbelde toegeven H j nam zijn gemdk en deed voorloopig uieis Als een bewgs hoe zeer de landerijen in de laatste jaren in waarde zijn gestegen moge dieneij dut te Uithuistermerden voor eenige dagen een boerenplaats werd verkocht die iii het begin der vorige eeuw door den vader van den tegenwoordigen verkooper werd gekocht voor 400 in 1847 door lien verkooper werd gekocht voor S6 3 J0en nu door hem is verkocht ïopf ƒ 105 600 In kttk ffandehitad leven Multapatior eenige artikelen over fo ge cliikMe middelen ter voliaoiitudieling Aan het laatste dier artikelen oiiLleeMtii wij het volgende Een der grootste hinderpalen vocir die ali eniee ie volksontwikkeling ligt b ons zelvcn bij onze geiffecteerde voornaaoihéid on en misplaatsten aristucraUscheu geest onze belachelijke zelfverheffing en potsierlijke afgetrokkenheid We nebbea de Nederlaiidsclie samenleving conventioneel verdeeld en afgeperkt in een eindeloos getal maatschappelijke klassen en standen en op die w ze duizenden landgenooten die we niet rekenen tot die klasse te behooren narin ODze eigenliefde en troischheid ons zelven gecategoriseerd hebben van ons afgestooteu eu tot een voor hm nadeelig isolement gedoemd Keeds on e Nederlnndsche kinderen verspreiden wij in Burger en lu i rwntsobolen overal op reis zoowel als in de plaatsen voor onze vermaken eischen wy rangen en verlangen dat de mingegoede ver van ons verwijderd worde gehouden Zelfs in den tempel van Hem wiens zon over allen schijnt en die de menschen slechts rangschikt naar de mate van bezit van deugd en liefde jegens hunnen Schepper nemen we afzonderlijke plaatsen iu en verwijKen de mingegoeden naar de achterhoeken en de deur van het iodshuis De jeugdige en in de wetenschap zoo ongeoefende academieburger ziet mei verachting op het 7 oogenaamde ploerteodom neer en rangschikt daaronder een ieder die niet evenals hy ter iloogeschool gaat De adel van geboorte veracht den zelfs rykeu burgerman eu dbze gevoelt geen andere gevoelens voor hen die met zoo njk z jn als hij Degroutbnndelaar zet de boist omhoog tegenover den winkelier en deze acht den handwerksman als een wezen van veel minder aanbelang dan hij is leJer der vele gelederen van het maatschappelijk leven meent iich op zichzelf staande ieder verhelt zich boven zijn niedemeusch en gelooft mets aan zijne medeburgers schuldig Ie tiju En toch om ons volk te ontwikkelen voorol in die lagen van het maatschappelijke leven waar nug het meest hervorming en verbetering aangebracht moeten worden moeten we beginnen wat dichter bg hetzelve te komen moeien wc beginnen afstand te doen van dat pratte slechts ingebeelde gevoel van onze meerderheid De meerdere ontwikkeling der lagere klassto in Frankrijk is vooruamelgk toe te schrijven aan de gemeenzaamheid welke aldaar tusschen de verschillende standen bestaat Iu Spanje zgn ten minste de hoogere klaasen bijzonder voorkomend voor de minderen terwgl in Engeland het volk uit alle etandto door allerlei voor allen toegankelgke vereenigingen bg elkander wordt gebraehl In Spanje en Italië bij de Griekeche Kntiiolieken in het Oosten in Gnekeuland en Rusland bitten rijken en armen ten minste in de kerkeu bgren In sommige van de landen beeft de eerstaangekomene een reeit op de door hem in de kerk ingenomen zitplaats co in Hustand ziet men de rijke leden van den hoogen adel vermengd tusschen hunne boeren en dienstboden Bijna nergens honden zich de gegoede en burgerklassen meer verwijderd van den zoogenaamden minderen man dan in Nederland en welUcht jttist enkel daarom dringt de beschaNung zoo langzaam en zoo moeielyk tot de lagere klassca bij ons te lande door onze geschiedenis en ons staatsrecht zijn zoo republikeinsobeii democratisch mogelijk aan ons maatscbappehjk lllftu daarentegen kleeft een tint van aristocraiie en oligarohie des te meef misplaatst omdat na grootendeels een volk van kooplui en parvenus zgn omdat de moesten van ons de brieven van hunnen ingebeelden adel op de beats achter de toonbank of op het koopmanskaatoor hebben behaald Ook in de keuze der vele hulpmiddelen ter bevordering van volksontwikkeling zgn we zeer eenzijdig en zeer kortzichtig Zoowel bij staatslieden la bg het gewone publiek bestaat vrij algemeen de overtuiging dat men het best ja op de eenig doeltreffende wijze tot veredeling van ons volk i l geraken door middel can het lager onderwyi Voora in den la tsten lijd en ten gevoljre van den staijd die tussc en Kerk en Daar ligt overdrijving veel overdrijving m deze voorstelling Het lager onderwgs vooral ook omdat er tot ii ta het paadagogiich element te t el ontbreekt is slechts der hulpmiddelen voor volksbeschaving en deze laatste zal nimmer door dat ééne middel alleen worden verkregen Om ecu vol c werkelijk beschaafd en ontwikkeld te kunnen noemen ia er nog heel wat ni dera noodig dan dat zelfs al zijne leden lezen sohrgven en rekenaa kuimen Dat alles IS slechts één steen dien men lot opbouw van den tempel van algemeene intelleotueele welvaart eeuer natie kan bezigen Veel meer dnn door die didakliek der lagere school is ons volk ebaat door een beter stelsel van opvoeding en de lagere sohool in Ncikriand zal eerst dan aan hare roeping beantwoordi n indien rij aan de aanstaande staatsburgers niet enkel eenige elementaire wetenschappen mprent maar hun hart en geest leidt en behalve kleine geleerden ook lieden van hen maakt die een helder bewustzijn hulilicii vau wat ze aan Uod aan het gezin aan de maalsclinppij en aan zich zelven verplicht zijn Dc volhopvoeding moet voor ont mliisteta Maveel als zoo nt niet meer gewicht hebben dan het volhondenoiji Uit Twijzel schrijft men dd 2B Juli Til van hutten iu de naburige heidestreken rijn op dit oogenblik ontvolkt Her en derwaarts hebben zich ds bewoners verspreid om bg het oogsten van vlas vooral in de Groninger kleistreken de behulpzame hand t bieden Ontvangen zij daarvoor in den regel hooge loonen omdat de arbeiders in de provincie Oronngen met dit werk nog minder bekend zijn t is jammer dal uit hygicuiach oogpnnt de result iten dikwijls fxer onbevredigend zijn Het slechte nllliaua voor deze lieden ongezonde drinkwater niiüs hien de geheele wgze van leven en het slechte logies welke bovendien van demoraliseerenden invloed zgn hebben bij velen hunner koortsen ten gevolge waaraan zij weken en m ianden lijden en waardoor zij hunne zuur verdiende penningen weer moeten opofferen Een weldaad zou het voor hen zijn wanneer werkgevers en andere weldenki uden in diC streken waar deze trekkende arbeiders toch ieder jaar nederkeeren zich hun lot wat meer niintrükken en opintddeleii beducht waren door elke deze nadeeiige gevolgen zooveel mogelijk werden voorkomen Zekere P Pranz Imlohn I islutelijk lid an de orilo der Franciskanen heeft zich drie verschillende biiit nlandsche paspoorten weten te verschaffen en men veronderstelt dat hy die zsl bezigen om zich onder allerlei voorwendsels geld te bezorgen Mocht hij zich hier te lande vertoonen dan wordt hiervan bar eht ingewacht bij het departement van justitie Met veel belangstelling verneemt men dat bij hei Gemeaatebestuur te llotterdiin het voornemen bestaateen nieuw Raadhuis iu XVI eeuwschen stijl te doen bouwen Van goed onderrichte zijde vernemen wijdat reeds bij de aanstaande begrooting van 1874 d zaak beslist zal worden of raen zioh al of niet laager met het tegenwoordige monsterachtige gebonirzal moeten behelpen de Kunrihode In de rotonde van het tentoonetellings gebouw ta Weenen is door de Zweedsoh Noorweegsobe commissie eene belangrijke collectie figuren bijeengebracht Zij is in het geheel samengesteld uit twaalf groepen iedere groep van twee Rguren in de kleederdrooht der landslieden uit Noorwegen Zweden en Lapland Daaronder bevinden zich ook twee soldaten dieeokter later een plaats iu de Zwcedsche galerij inllen erlangen Vooral merkwaardig zijn dc groepen der Laplanders Een hunner zien wjj in zijn pels geholdin eene slede zitten een notedop dic hem ter nauwernood bergen kan eu getrokken door een rendiff dat door middel van een zeer primitief tuig ia aangespannen Daar noaat bevindt zicli eeu jager op saeeuwaohaeuen van tien voet lengte da buks over den Bcbondèr hnngenda en den stok om het evenwicht te bewaren in de hand De sneeuw wordt voorgesteld door watten Merkwaardig is ook de èronpder twee Laplandaohe vrouwen Ds eene heeft haarkind in een pels gewikkeld en in een groote ledereu zak gepakt in haren arm de Kunttiode Wellicht herinnert menin lezer zich nog het asrdige Btoombootje op de tintooaBtellinj vftn 1865 te Arnhem Bttnïtesig wurvaa de rook die uit zijn pup kruukelde na vmdiofnjk nat ingtbootst mtt behulp vw ZBiirlo Killen Een Duitech reiziger Ifteft in China ten oosten vao bet Pafaiig incer de slof ontdekt waaruit de Ckihecïeu hiiii onnavolgbaar porselein vervaardigen Tat zijne verwondering bevond bij dat die stof een itreii ivas met Ie hardheid van veldspaat en groen rtn kleur in l igon tusschen arde verspreid l e teen ordt door starapen in wit poeder veranderd aarvan wederom de ijuBte deelen wordtii afgejoii lerd en tot kleine baktteencn gevormd De streek waar die grondstof te vinden is was weelderig begroeid et ssfa r èhododeodrons en andere bloeiende gs W ffB Het onweder dat jl Woensdagavond hier te lande is aitgebarsten heeft in een groot gedeelte van BelgiE in eene veel sterkere mate gewoed Op verscheidene plaiflsen in het ladd tusschen Sambre en Maas ia den omtrek van Namen Dinant enz is door het in loaa van den bliksem brand venvekt een landman is op eene kar doodgeslagen verscheidene paarden ijjn insgelijks gedood Door de hevige hagelbuien regen en windvUgen die het onweder vergetwlden ia alsmede veel schade ook aan de te veld staande gewaseen toegebracht De omstreken van Leuven en van Brussel hebben ook vrij veel geleden Een Wildervanksch logementhouder had ter gelegenheid van de tentoonstelling een muziekcorps van S man aangenomen en hem gemakshalve bij een anderen kastelein in de kost besteed Dc muzikanten meeodsu dat zij niet genoeg te eten kregen en wilden daarom hun kostbaas eens beet emeu Zij hingen een stroopop in de uniform van een hunner gestoken in de schuur aan een balk riepen den kastelein er bij en verweten hem dat een kameraad zioh uit verdriet over zijo hongerlijden had verhangen Uit weerwraak dieode de koatboaa nu tegen de ariisten een aanklacht in wegens het ontvreemden van 12 flesschen BgnwgD welke zg volgens zgn beweeren wederrechtelijk hadden leeggedronken Zoo kwam het dat toen de muziekaiiten den volgenden avond weer oonccrt gaven er een pauze meer gehouden werd dan op t program stond omdat de heeren voot den bargemeister moesten versohijneu en daoi aea veiiiaDr ondergaan Als een curiositeit deelen wg mede dat een ingezeten der gemeente Utiugeradeel in een der Friesche bladen de volgende advertentie heeft geplaatst Aan mgne kiezers in de gemeente Uiingeredeel Gevoelig door de vele bewijzen van deelnaming en volgzaamheid door u kiezers van UtingeradetI O ik nu weer bg de jongste verkiezing voor onzen gemeenteraad betoond betuigt de ondergcteekende zijn oprechten dank ÜLUtnooBN 21 Juli 1673 Getcclend W A E VIET I aat te Berichten Madrid 27 Juli De eletlen Valencia en Se illa hebben aangeboden zich op zeksre voorwaarden over te geven maar het gouvernemeut eischt eeoe onvoorwaardelijke overgave Het gerucht dat dc cirlisten Bilbao belegeren wordt tegengesproken Don C irloi bevindt zioh te Aroos bij Logrono Madrid 27 Juli De Carlisteu hebben de omstreken mn Bttbao verlaten De troepen uit San Fernando hebben na een dn edaagscfa kanonvuur een aanval der opstandelm en op Cadix afgeslagen Er loopt een gerucht dat Coutreraa net 3000 vrijwilligers Valencia te hulp zoa komen De spoor wegcommunicatie naar die stad is afgesneden Uadrid 23 JuU Volgens een gerucht zgn op nieuw twee Duitsche sohepen eu een Engelsch geblindeerd vaartuig voor Carthagena ten anker gekomen Contreras zou de junta te dier plaatse afgezet hebben Het gerucht dat de kapitein generaal Parik te Sevilla zijn intocht heeft gedaan heeft zich uict bevestigd Hedeo zal Valencia waarschgnlijk worden aangetast De artillerie aldaar heeft zich bij lie opstandelingen gevoegd Bayonne 28 Juli Eene stoomboot heeft heden ochtend ite Fontnrabie 8000 Remraington geweren voor de Carlisten ontscheept Deze wapens zijn vervolgens door 000 ariisten naar het gejbergte gebracht Ddn Carlos eu generaal Lizariagtay éaren Trgdag jl te Penasenda Londen 23 JuU In bet Lagerhnia heelt Lord EnSeld verklaard ilat de Carlisten zioh wel in bet oorden van Spanje uitbreiden maar dat de tijd om hen als oorlogvoerende parig te erkennen nog met gekomen is Ia hét Hoogerhuis heeft lord Stanley de aandacht gevestigd op de zaak van Atchin en nededeeling nreoobt van de correspondentie over de opheffing rail het tractant on 1824 Na eenige opmerkingen ran gwaf Granville om wt die ophctUng werd overeenkomstig liet vcuoek fn lord Stanley besloten Versailles 28 Juli De Nationale Velrgadcring heeft het ontwerp tot afschaffing van den turtaxe op de vlag in te gaan 1 October aangenomien De uiterste linkcr ijde heelt zich verecnigd meteen voorstel volgens het lk de te Parijs aanwezigeleden gedurende het rocis bet CoW au entreillanoe rul en vormen i Ï Ó X I TIE Aan het Bureau van Politie is voorhanden een in deze gemeente gevonden gouden ÜOEKSPf LD Burgerlijke Sta n GFBoBtN 26 Jnll Wilhelmin Alida ondert H van Loon en E K de Does Hendnos oadera A de Kilegt en T Bskker il Areal onder F tet Heek en S den Hertog OvEBLtDtK 28 Jali i Ooms I m J H t n der Togt 6 m 27 M de Groot 6 d J H blecnmin 7 m 28 M de Lsnge 14 d ADVERTENTICN Heden overleed te IJiselnumde tot onzediepe droefheid onze waarde Vader en Behnwdrader de WelEdele Heer J A ROLtOOS in den oaderdom van 77 jaren C KERKHOF P A KERKHOFGouda 25 Juli 1873 RoLuws Loten è f 1 in de Verloting vajn TC imW SOM E TAS va HAATSCHAFFI r van LANDBqüW afd Gouda en Omttreken op 8 SEPTEMBER a a zgn te bekonjen bg A l UINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 10 ontvangt men U LdTEN den te gepas S Bg Acte op den 23 Julg 1873 voor Gouda geveetigden Notaris MONTIJN seerd iga door de Heeren JOHANNES van BERKEL en JOHANNES CORNELIS GpTTE kooplieden en fabrgkantcn te Gouda handelende ouder de aldaar geve8tig4e firm van BERKEL en GöfTE de nBvólgendej wgzigingen of veranderingen gemaakt in hét oorspronkelgk CotnuAOt van VtMNOoTscHA door hen aangegaan bg Aete op den 19 October 1863 voor den te iSeree ierigeveatigden Notaris VONCK gepasseerd te weten In artikel twee houdende bepalingen fiopens het eindigen der Vennootachi vervalleö ten eerste in de r r fea tnea de woorden voor eenen onbepaaMen tijd ten tweede vervidt het tvnede pt nt uitmakende de geheele derde aUnm luidende alsvolgt Na verloop van den tijd van tieitjaren door eenvoudige Opzegging van een der Ve nooten Zie maanden te voren en wordt vervangen doorde navolgende woorden Op den Een en deriigtten December achttien honderd Vier en z entig tonder dat eenige voorafgaande opzegging zal noodig ten derde in de vijjd alinea vervallenmitsdien de woorden of dengenen aati uiende opzegping gedaan wordt j ten vierde in de zesde alinea vervallen alzoo de woorden of na de ontvangen opzegging Overigens blgven alle hiemitde niet s trgdige bepalingen der gezegde oorspronkclgke i ctevnn kracht en waarde Bg acte op den 25 julg ISfS voor den te Gouda gevestigden Notaria MONTUN gepaft seerd is de Vennootschap tusschen de fallen JOHANNES KORTENOEVERSenioh en ÖeI RARDUS HOGENDOORN fabrgkwiten te Gouda aangegaan bij Acte op den 26 October 1872 en ten onderwerp hebbende het fabriceren en verkoopen van Garens Touw Wri igdoeken Singels Hekels en dergelgken alsmede het drijven van handel in Vlas en Hennep onder de firma G HOGENDOORN m te eindigen den 31 December 1877 met onderling goedvinden ontbonden en mitsdien geëindigd te rekenen van 1 Julg 1873 af Bg Acte op den 25 Julg 1873 voor den Notaris MONTUN te Gouda gepasseerd is tusschen de ondergeteekenden PIETER JOHAJTNES BELLAART en GERARDÜS HOGENDOORN fabrgkanten te Gouda eene vennootschap aangegaan ten onderwerp hebbende het fabrioeeren en Verkoopen van Garens Touw Wringdoeken Singels Hekels en diergelgken alsmede het drgven van handel in Vlas en Hennep onder de firma 6 HOGENDOORN De Vennootschap gevestigd te Gouda is aaagevangen 1 Jnl 1873 en zal eiiMÜgjen 3 f December 1877 Beide Vennooten zijn bevoegd tot handteekening der firma voor alle zaken deze betreffende doch zullen door geen hunner eenige fondsen mogen worden ter leen of o enonten of aan anderen ter leen gegeven of eenigt botgtogt worden gepasseerd zonder beider toestemming van welke toestemming alleen zal kannen blgken door beider onderteekening van hunnen eigenen naam onder eigenhandige bgtoeging der woorden Voor de firma De Vennoot BELLAART of regtveikrggenden hebben het regt om dadeljjk na de Expiratie der Vennootschap de zaken dier firma voor himne eigene rekening en zulks te htmtier keuze al dan niet onder aanhouding van d ii ai en den naam daarvan voorttecetten Gouda den 25 Julij 1873 y P J BELLAART G HOGBNDOORN gedurende tien dagen in lossing eene lading beste ROHR KAGCHELKOLEN binnen eenièef dagen nog wachtende twee ladingen beate RUHR KAGCHEL SMEB en MACHINEKOLEN Uit deze drie ladingen vga Groote en Kleine partgeu te bekomen tegen prgzen bg J H SPIERINQS Kattensingel naaSt de Crabethstraat URBANDS FIUEH Zg die geene nagemaakte verlangte maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus ÜRBANÜS VDR hale deaelve te Gouda alleen bg den Heer J C ZELDENIRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bg C T Hazesbïso Heele doosjes 1 50 halve 0 7 en kwart doosjea 0 37Vj a0 Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend