Goudsche Courant, vrijdag 15 augustus 1873

voorstel hetwelk san de oierweging der r geering lal ou erwofpen warden Het ia bijna eene herhaling Tm ie orereealLomat wegens drn Pontebbaapourn eg getroffen met dit onderscheid dat bij deze de waarborg der regcering 20 000 fr per kilometer betlraagt terwijl dit m de Romeiiisohe spoorwegen slechts 17 300 lires l eloopt J e Maatschappij behoudt hare zelfstandigheid omdat de regeeriug orertuigd is dat z den haar atiageboden waarborg vertronweD lean Men aag op goeden grond aannan en liat de sedert geruimen tijd zoo vurig verlangde beslechting der quaesiie zal tot stand kompu en dnt by de aanstaande vergadering der aaudeeUiouders te Florence op 18 Sept de overeenkomst met de regcering hun zal worden aangeboden BINNENLAND Gouda 14 Augustus Z M heeft benoemd lot Isten luil den 3den luit J ï P Pekkers Laatste Berichten Versailles 13 Aug in de zitting der permanente Commissie beeft de heer Journault de Kegeering geïnterpelleerd over den maatregel waarbij de te Muhlhausen verschijnende ladiutriel JUacien in Frankrgk verboden is De Minister Beulé antwoordde dat die maatregel is genomen omdat dit blad valsche tgdingen mededeelde Hij handhaafde verder het recht van bet Gouvernement om een blad uit den vreemde dat buiten het bereik der Fransche rechtspraak is in t land Ie verbieden De heer Mahy vestigde daarna de aandacht op het verbod van den verkoop op straat van de I are deDunkerque en op bet feit dat de bestellers dia het blad bezorgd hebben aan de abonnc s deswege vervolgd zijn De Minister Benlé verwonderde zich over dit feit dat hem naar hij zeide onbekend wss De heer Mahy los vervolgens een artikel voor uit een der bladen waarin gemeld wordt dat de hertog de Broglie te Lyon op het feestmaal van den prefect verklaard heeft dat het Gouverneiient besloten is een strijd op leven en dood met het radicalisme te voeren De hertog de Broglie antwoordde hierop dat het Gouvernement verantwoordelgk is voot zijne openbare handelingen en niet voor de gesprekken die aan de Minisiers toegeschreven worden Madrid 12 Aug De troepen hebben Grenada en Murcia bezet zonder tegenstand te ondervinden ContrerAS en Posas zijn er n geslaagd Carthagena weder te bereiken dat de laatste schuilplaats is der opstandelingen Men verzekert dat er bevel ia ontvangen om de Almausa en de Fitloria t aan het Spaansohe gouvernement af Ie geven Madrid 13 Aug in de cortes heeft de minister van financüm by gelegenheid van de discoisie over de leeoing medegedeeld dat hy met betrekking tot dit ontwerp geen kabiuets quffistie tal stellen aangezien t lecnings ontwerp van t ministe ricPy uitging Parijs 13 Aug Mac Mahon is heden te Versailles teruggekeerd Hij werd op de reis overal met blyken van eerbied en sympathie ontvangen Een stoomboot heeft op nieuw te Fontarabio wapenen voor dft carlisten ontacheept VEKGADERING tan den GEMEENTEBAAD Vrydag den 1S Augustus 1873 des namiddags ten 1 uren waarii zat warden behandeld Het Toorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende het roortdurend verplegen vau kindereu in het Besledelinghuis Te onderzoeken ds geloolsbricvtn der gekozene Baadileden Gedurende de m nd Juli zyn in deze gemeente overleden 86 mannen en 25 vrouwen t w ia het Ie levensjaar 14 m eu 9 vr totaal Ï8 van ie ee i ii t i t 8 7e He O O 16e 20e O 1 ïle 80e O 2 ü Sle eOe 2 Sf 5 ir I 61e e6e u u it n jr 66e 80e 2ir 3 6 hoven t 80e O 1 1 25 y 25 60 Waarvan zonder geneesk hulp 8 m en 2 vr in t Ie levensjaar totaal 8 Uaareuboven levenl aangegeven 6 m en 1 rt 6 la deopji Woensdag te Stolwijkcrsluii gehouden vereenigde vergadering van het DijkscoUege met Hoofdingelanden van den Krimpenerwaard ie de rekening van het Hoogheemraadschap over dan dienst van 1872 73 goedgekeurd Oeie rekening bedraagt 62 162 99 ia outv mg t 66 244 107 i iitg sluitende duB met ee i batig saldo van 69O8 88V2 Aan de iiiiitiens van de inf regimenten d ie thans onder de apenen komen zijn Beanmont geweren uitgereikt O 1 INGEZONDEN Matter de Redacteur Ik vermoed dat het ingebonden stok van Imeh iu het tor n van uw blad geschreven is naar aanleidingvan mijn stokje in n 1398 nwer Courant Ik vermoed dit om dat myn stukje iege dat van Irneh len gunde van de kermis geschreven is Is mijn vermoeden juist dun zal het dunkt mij verwondering wekken dat Irneh geen mijner argumenten bestrydt dat zelfs niet tracht te doen maar eenvoudig eenige uitroepen en exclamaties ter neer schrijft My dunkt al bod Imeh bet niet zelf gezegd dan zou men toch onwillekeurig Gij het lezen van zijn stukje denkeu aan woorden gesproken onder den indruk van geurige wyn kermismuzick van Lyon s zangeressen ent enz Ik doe aan Irneh slechts den verzoek Laat hij op een morgen die niet is voorafgegaan van een joligen avond eens over de questie van de kermis ofschafBng nadenken de licht en schaduwzijde goed overwegen hét resultaat daarvan eens opschryven honderd tegen een dat Irneh het dan bl kt met my eens te zijn daar naar mijn idee voor het behoud der kermis gecne argumenten kunnen worden aangevoerd B Hel Faierlmi heeft een opgaaf bekomen van de sterkte der scheepsmachl die of reeds op de kust van Aichin kruist hl weldra daar vereenigd zal ziju Die opgaaf komt nagenoeg overeen ibet die reeds vroeger doot ops uit de StaaU Courant is overgenomen Doch iet Faierlani zegt dat die scheepsmacht nog versterkt wordt door 3 of 4 gewapende gedeeltetijk met marine personeel bemande gouverncments stoomers De totale bem anning dier vloot de iulandsche matrozen en vuurstokers roedegerckend beslaat uit nagenoeg 2600 koppen Behalve lezi schep alle stoonivaartuigen welker macht door dp snelheid waarmede zij zich bewe en zoodanig verhoogd wordtl dat het gezamenlijk offensief vermogen gerustelyk met dnt van 40 zeiloorlogschepen van vroegeren tijd gelijkgesteld kan worden is op het terrein nog een tal van gewapende kruisbooten en stoombarkaas n aanwezig zeer geschikt voor velerlei dieustverrichl ingen De vloot telt ongeveer 173 kanonnen waa onder e ii 50 iat getrokken van 16 c m MARKTBERICHTEN Qouda 14 Aug Bg tamelijke omzet waren de pryzen merkelijk hooger Tarwe puike Zeeuwscbe ƒ 13 75 a 14 50 Mindere ƒ 12 75 n ƒ 18 50 Polder 11 a ƒ 13 50 Kogge puike ƒ 8 25 a ƒ 25 Mindete 7 26 i 7 80 Voer 6 26 a 7 Gerst puike 7 50 a ƒ 8 50 Mindere 6 50 ü ƒ 7 25 Haver korte ƒ 6 25 a ƒ 6 Lange ƒ 4 85 a 5 50 Koolzaad 11 90 a ƒ 12 lleimep md 9 50 Do veemarkt met weiuig aanvoer de handeltraag en tot verminderde prijzen zgn niet allen verkocht kunnen worden magere varkens biggen enschapen vlug Kaas Aangevoerd 66 Jiartyen pryzen 29 Goeboter ƒ 1 60 1 70 Welbeter ƒ 1 20 a ƒ 1 80 gtr 20 Augustus GROOTE KAASMARKT Naar mei verneemt is door de heercn van deWater c s concessie gevraagd voor den aanleg ende eiptoitali van een spoorweg GorinchemKuilen targ A Cl Tot nog t e is het deu concessionarissen van den Bpoor eg Lcden Uoerden niet inogeii gelukken hei nOodige kapitial krygrn ouk in het buitenlnud isdit tot nog jtoe uiet gelukt Men vreest dan ook dat er daardjuur vooreer van deze hoogst nuttige spoorlyn nicl eat komin U V Maandag 1 s zal de Nederlaiidsohe Schaakbond te s Grnvrnuage zijn cer te algemei nu vergadering houden Bg itie gelegenheid zal tevens een wedstrijd gthottden tt i rdea waartoe zich retils olefscbiideue Burgerlijke Stand Abraham Alidus Jacobus ouders J vau Zutphcu 14 Gcrrit ouders IIooi eailijk hecren uit onderschaidene steden als deelnemers hebben opgegeten Daaronder behoort o a onze stadgenoot de heer P Blauck Bij kon besluit van 29 Joli jl is bepaald dat de iugclijfden by de militie te land onder behoud hunner positie als milicien met hunne toestemming eu voor zooveel minderjarigen betreft ook die hunner ouders of voogden voor den tgd van ten minste twee jaren bij de landmacht dienende in Nederl Oost lndië kunnen gedetacheerd worden en zulks onder genot van de gunstige voorwaarden by kon besluit van 4 Mei 11 n 1 omtrent het aangaan vnu vrijwillige verbindtenissen voor de militaire dienst in Ni ilrrl Indië vastgesteld met dien verstande Int zij die binnen den tgd hunner detacheering recht vcrkrygeu op ontslag uit de militaire dienst behoudens dat ontslag den tyd voor welken zy by de liindmnclit dienende in Nederl Ooit Iudië zyn gedetacheerd zullen volbrengen Bij de afdeeling Woerden en omstreken der Holt Maatsch v in Landbouw bestaat het voorneniien om het 25jurig bestaan dier afdeeling op den 26 27 en 28steu dezer maand feestelyk te herdenken Tot dat einde stelt zij zich voor te houden eene afdeelingsteutoonstelliug van vee gevogelte land eb tuinbouw voorlbrcngseleu en iaudbouwgereedschappen Daaraan zullen worden toegevoegd harddraveryeo keuring van stieren wedatryd vau in het tnig loopende paarden volksspelen en vuurwerk Tereai tal aon de tentoonstelling worden verbonden eene verlotiog van vee enz aan te koopen op de tentoonstelling De StaaUcourant bevat het verslt omtrent de aan winsten van het kon penningskabinet gedurende het jaar 1872 Het aantal verkregene stukken was in dit jaar veel minder groot dan in het vorige jaar dooh in geen 20 jaren werden zoo vele gouden munten verkregen De aanleiding daartoe waa een aarden pot 2023 goudstukken bevattende welke in October 1872 te Barneveld bij het graven van een regenbak gevonden werd en voor de grootste helft met Nederlandscbe nuuten in de vyftiende en zestiende eeuw geslagen gevuld was die eene zeldzame gelegenheid aanboden om de reeksen der vaderlandgche munten van bet kabinet belangryk aan te vullen Zgo wv wel ingelicht meldt het N v d D im zou bg bet dogelgksch bestuur van Amsterdam het plan bestaan aan den gemeenteraad voor te stelten een premieleening van 10 millioen aan te gaan Dit vooistel zou vergezeld gaan van een uitgewerkt plan tot Verbetering der commuoioatie binnen de stad Dat men door kracht van werkvolk in een betrekkelijk zeer korten tijd huizen kan bouwen ziet men thans bijna allerwege om die huizen echter bewoonbaar d i niet schadelijk voor bewoners meubels behangsels enz te maken daartoe behooren geheel andere krachten Die krachten van scheikundigen aard zijn wel sedert lang bekend maar ze worden in t algemeen weinig geteld De kalk die zich by het blusschen met water chemisch verbindt en dan een kalkhydraat vormt bestaande uit 28 gewichtsdeeten kalk en 9 gewichtsdeeleu water laat dat water eerst dan los wanneer zg iels anders dat baar aangenamer is daarvoor in de plaats kan krggen Dat iets anders is bij voorkeur bet koolzuur naar om de 9 gcwichtadeeten w iter te verdringen zijn 23 geuiehtsdeelen koolzuur nojdig i het hydrautwater wordt daarbij nan de luütit afgegeven Een eurste desideratum is dus de aanvoer van veel kuuiiuur m bet nieuwe gebouw om spoedig bevrijd IC woiddu van het hydraatwater dat anders een lastige bron au vochtigheid blijft Uit is eene zaak die m iar zelden veel geteld wordt een voorstelling door cijfers zul echter doen zien dat men hier met geen kleinigheid te doen heeft Wanneer wc tiiervoor nemen een uunvertrek van 10 □ roeden metsel en kalkoppervUkle dan vinden we dat in de daartoe gebruikte mortel ± 10 kub voet = 7öU kilo gebrande kalk eu 241 kilo hydraatwater zich bevinden Om dit hydraatwater Ie verdringen zijn noodigj 689 kilo koolzuur die verkregen worden door 161 kilo houtskolen te verbranden Ver clirrkkclijke groote getalUu maar toch volkcunen juiït Men l ite t r zich oenwcl niet door afschrikken oui de ilieuHc ivooiihuizen ook voor den eeisten beHOiiür onschadelijk te nmkcn tn dl luc it is het kuolznur slechts tit 0 001 en 0 002 voorhanden venmcht uü n Heen liirrvnn hulp Ifin f ü men gei eldig lang inwtcu wailiton voordat de muren droog zgn djinVentegeii heeft deze KiiigzaiB verdamping het voordeel dat er geen schade door wordt aangcriclil Komt ecliter de mtiisch met zijn longen zijn tnbnkspijp en an lere koolzuur ontwikkelingsapparateu in die ruimte dan uordtde verdamping reeds zoo aanzienlijk dat zg schadelijk wordt Een vulivasaen meuseh ademt in 24 uren gemiddeld 960 gram koolzuur uii zoodat 10 zulke mensohenin 60 dagen de bmoodigde hoeveelheiil zouden opleveren Om ecliter te kunnen ademen is tucht ventilatie noodig waardoor ut eder een groot gedeelte van dit koolzuur verloren gaat Het is niet noodig dat de geheele laag kalk veranderd zij in koolzure kalk wanneer sleoht de bovensta laag ter dikte vau een streep is omgezet dan is daardoor genoegzaam beletsel tegen een Ie snelle verdamping gevormd om de bewoning van zulk een vertrek althans niei schadelijk te maken In plaats van een nieuw huis het eerste jaar doorzgn vyand te doen bewonen verbrande men daarin vóór de bewoning geduremle vyf dogen voor een ruimte als boven aangegeven 2 kilo houtskolen per dag dan zat de bovenste laag voldoemlc vau woterzijn ontdaan om het huis ten minste door een goeden vriend te doen bewonen AW Ind By vonnis van bet kantongerecht te Weesp is de heer Jb Monlijn predikant altaar veroordeeld tut eene geldboete van vijf gulden sutwidiair een dag gevangenisstraf ter oorzjike zijner weigering om te voldoen aan zijne verplichting om aan den burgcmeeater te ver toonen de verklaringen aangaande de vacine art 17 der wet van 4 December 1872 Slaalilad n 134 bedoeld voor zoover zy hem als onderwyzer en de kinderen die tut zijne Zondagschool zijn loegeloteu betrefisn Naar men verneemt zal de veroordeelde app van deze uitspraak oanteekenen Stand Een Italiaanschs correspondent achryft aan een Duitsoh blad het volgende uit Perugia waar volgens de volksoverlevering de trouwring van de heilige muigd bewaard wordt Ook in dit jaar wilden duizenden ccue bedevaart daarheen ondernemen maar de Italiaaoscbe politie versperde hun den weg met de bewering dat het aomeostroomen van zooveel menscheu uit alle deelea van Italië de stad tot een brandpunt der cholera zoa kunnen maken De pelgrims deelden die vrees eilicht niet maar redeneeren baatte niet zy moeeten huiswaarts gaan en hun staf en vetdfleich tot eene volgende gelegenheid weder opbergen Wellicht zouden uwe lezers willen weten wat er toch eigenigk van dien heiligen ring bekend is Ferngia is er trotsoh op dat het meermalen de pauselgke residentie was maar nog trotsober is het op het bezit vsn den ring dien de heilige Jozef aan den vinger zyoer bruid de heilige maagd Maria stok Meer weet ik inderdaad van de geschie denis van den ring niet mede te deelen ofschoon ik die met oplettendheid in een vliegend blaadje alhier las dat ik voor 5 centesini kocht Maar dit kan ik verzekeren dat in Perugia niemand aan de echtheid Tan den ring twijfelt allerminst de logimcntbouders die jaarlyks de handen vol hebben met hrt bedienen der vrome pelgrims Vroeger schynt dit tour uiet minder sterk geweest te zijn want men heeft voor ilen ring een prachtige k ipcl gebauwd die inwendig met frert co s van de beroemdste kunstenaars van liulie veraierd is De ring is echter niet van edel metaal maar zooals het de vrouw van een eenvoudig tiiumerinan past van steen eene soort vnn Oosterseh albast Naar de middellijn van deu ring te oordeelen moet de heilige maagd een ontzettend groote hand gehad hebbeu De onderstelling ia dus misschien niet tè gewaagd dat het eigenlyk de trouwring van Jozef is ofschoon ook in dat geval de hand nog bijzonder groot geweest moet zijn ook al bedenkt men dat zij aan een timmerman behoorde Italië is ryk aan reliquieii Maria s trouwring haar gordel die in Prato bewaard wordt en hilar woonhuis dat jaarlijks duizende bedevaartgangers naar Loietto lokt nemen daaronder een eerste plaats in Haar sluier bevindt zich in onnoemelyke stukjes verdeeld op verJeheidene plaatsen terwijl haar kleed ergens in Duitèchland bewaard wqrdt Op de dezer dagen gehouden kermis te Brnsjiel boulevard du Midi stond onder meer merkwaardigheden ook een houten tent waarin twee wilden een man O een vrouw afkomstig van een of ander eiland in de Stille Zuidzee vertoond werden wilden zoo wild dat ze ten aanschonwe van het nieuwsgierig en belangstellendjfubliek levende duiven en konijnen verslonden een j sch en al onbekende taal spraken en vau tijd tot tijd kreten staakten die iemand het bloed in de aderen deed stollen Gedurende den geheeten kermistijd wns de opkomst van bat publiek talrijk geweest en de recette dos alleszins naar wensch Op den avond dnt de voorstelling tot zekere en finale sluiting zou plnats hebben en veten begcerig om die uonderen der natuur nog eens te zien na ir de bewuste kerraistent gingen was het tooneel ecliter geheel veranderd Men oordeoio De vrouw van deu wildeman vóór de prachtig ingerichte yuge staande gaf in zuiver Luikerwaalach te verslaan dat zij er den brui van gaf om met haar echtgenoot die zijn rol naar hare meeuing nt te slecht kende langer voor wilde te spelen Ug naa lioar zoozeide zy onwaardig en een vanrien in de kunst Dat zy zich niet ontzag om in haar kwade luim alle geheimenissen hunner kunst als wilden jirys tegeven en met luider stemme te onthullen spreektvan zelf Het publiek hoewel teleurgesteld in zijiie hoop en veniachting op een schouwspel van echte enveivalsohte wilden kreeg dus een onverwnoh e gratisvoorstelling van anderen oard en lachte hartelgk 1 1 ifi Koloniën OOST INDIÉ Aan het Mail overzicht van de Java Bode is het volgende ontleend De weersgesteldheid gedurende de laatste 14 dagen heeft zich alhier gekenmerkt door vrg zware regpns welke ook op verschillende streken van Java veorknamen en hier en daar de rivieren dedien zwellen Gunstig is liet vullen nn deze regen niet vooral niet voor het drogen vau de koffie eu het binnenhalen vau deu oogst voor zou ver dit nog moet plaats hebben De gezondheidstoestand Imit op verschillende plaatsen te wenschen over Wel beginnen de koortsen in de meeste distrioten van Saraarang af te nemen doch in het Demaksche waar de olTic van gezondheid Benjamins met 9 dokters djaua de zieken bezoekt is van eeiiige verbetering In den toestand nog niets te bemerken De bevolking in Dcmak beleeft in waarheid kommervolle dagen Wij herhalen dat nij de toekomst voor die streken donker inzien De oü st is over het algemeen zeer middelmatig uitgevallen en de bevolking op Java toonende dat de hongersnood in t begin van dit jaar haar een goede les ia geweest en een waarschuwing tevens brengt haar nu verkregen voorraad niet aan de markt maar bewnarl di n vuor de tijden die komen Leest men imuwlellend de oSicieele rapporten om treilt den stand der votdiogamiddelen dan komt men tot de o ertniging dat alles niet 1 1 reine is Uitilrukkingen nis Vqöralsuog bestaat geen vrees voor gelirfk maar Vooreerst behoeft men geen 8cfasar chte te vreezen en dergel gke reeer ign niet opwekkend en wgzen zeker niet op een alleszins bcvrcdigenden toestand Van de kabinets missive dd 15 Juni door den G O aan de residenten op Java ea Madura gericht wanrin de behartiging van de rijstcultuur sterk wordt aanbevolen veruachlen wij geen heil Over de benoeming vnn den generaal van Swietcn is het oordeel van de pers zeer verdeeld Op Batavia wordt zij door het meerendcel van bet publiek minder gunstig beoordeeld Ook wordt de handelwijze van den generaal Verspgek door ons ten zeerste toegejuicht niet overal gunstig opgenomen Van Atchin zelf komt weinig nieuws Het blok kadeeskader is door een panr stoombooten versterkt De veiligheid op Java bigft steeds Ie wensehen overlaten Naar wij vernemen zul en de heeren Netsoher van Beest Holle en Stibbe de ontevredenheid der Segeering op duidelijke en voor hen niet zeer aangename wyze gevoelen indien zy zich niet ten volle op alle punten kunntn verantwoorden De vice president van den Baad van Indië de heer van Nieuwenhuizen laatst Uegeerings Commissaris by de Atchinceschc expeditie schijnt vrg ernstig ziek te zijn In de StraiU Tima leest men jlnliiudera deelen ons mede dnt de Nederlandschc anloritciten den priestesa eu bedienaars in de moskeen hebben aangezegd dat zij niet voort moeten gaan dagelijks voor deu Sultsn van Turkye te bidden als voor het door hun godsdienst erkende hoofd zooals alle Mohamedanen overal doen De consul generanl voor Nederland te Singijpore heeft daarop den volgenden briel aan de redactie van Se Straiti fimei geschrevMi den redacteur vai de Straitt Timei Mynieer Het is te betreuren dat gy u van t spoor hebt laten brengen door berichten aan verhalen vun inlanders ontleend t Geen in uw blad wordt medegedeeld ia eengernoht dnt reeds eenigen tijd heeft bestaan en juist dnarüoor ben ik iii de gelegenheid om op de meest betrouwbare gronden het voor onjuist te verklaren De Nederlandschc autoriteiten hclibeii den priesters ef bedienaars in de moskeeën der il hoBiedanen niets Mngezegd en zij hebben zich hoegeunamd niet geniüeid met de gebeden of gebruiken welke door den I Mahomedaaneohen of eenigen andoren godstlienst zijn voorgeschreven Hetzelfde blad deelt het volgende van Pinang mede De Nederlanders hebben een Britschen schooner met rijst geladen voor Edie bestemd opgebracht Ecu gerucht wil dnt zeven Aichineciche prauwen met peper geladen op de reis naar Pinuag zijn aangehouden en naar Deli opgebracht Te Pisang bmtaat opgewondeohsid wegens de thans afgekondigde blokkade Men wyst op de verklaringen van den regeeriugs commissaris die met die aankondiging in strijd waren Het Algemeen Dat hlad van Nederlandach Indie ontving bet volgend particulier schrijven van het Noordelijk gedeelte van Sumaera s Westkust 25 Juui 11 Van alle dwaze terichteu dat het hier onrustig is of dal hier bijzondere gevaren zouden dreigen te Padaiig CU waarschijulyk ook te Batavia verspreid is geen woord aan Zeer verwonderd keken wij dan ook op van het bericht dat de militaire commandant te Podang de inhuring van een stoomsdiip had ge E rovoceerd en met 300 man in persoon om de Noord wam Werkelijk gebeurde dit Ten gevolge van praatjes dat de Atchineezen dit van p an waren en dat de Bottaks d t zouden doeu hoe zy er aan komen mag Joost weteu maar geen enkele post heeft een enkel ongunstig bericht afgezonden is thans voor de derde maal sedert het begin der expedititie de Noord versterkt en is er zelfs eeoe mobile kolonne te Sibogha gereed om op te rakken Ik zal de laatste zyu om in baiteiigewone omstandigheden het nemen van eiken voorzorgsmaatregel af te keuren maar men moet tooh bij zoo n gelegenheid eeuige aanleiding hebben tot het baren van zooveel onrust en het verknoeien van zooveel geld De politieke toestand is hier compleet dezelfde als voormen dacht aan de expeditie naar Atchin De Battaks hebben geen grieveu tegen het Gouvernement dat hen ook volkomen met rust liet Een boudgenootsctisp zullen zg met Atchin niet sluiten Zij zijn vooral sedert de onderdrukking der Padries zoo sterk geprononceerd mogelijk anti mohommedaansch Maar nu de bergstammen boven aan de Siukel rivier die volgens de laatsU berichten Deli bedreigdea f Het is best mogelgk dat ook die tijdingen maar praatjes zijn maar dit daargelaten Zy konden van ouze verlegenheid wel eens gebruik maken om Singkel te attaqueeren Daartoe zouden zg eehter in teer kleine sampan s de rivier moeten afzakken om opeen moerassig delui eiland ta laadw r onze post zi bevindt en ongemerkt souden zy dit niet vermogen daar nog een paar kampongs vOn beneden die rivier op met ons bevriend zyn Benoorden Singkel ligt het zeer met ous bevriende land van den Radja van ïroumon Nog pas is ons zijne goede bedoeling gebleken En rooversprnuwen die hebbon de Atchinec en nog niet en zie ik best kans met ócn schip al is bet dan zoo heel nieuw niet meer van de kast af te houden Zoo was het vóór de slechte berichten van Atchin zoo ia de toestand precies dezelfde uu uog Ik weet zeker dal aan ds £ egeering volledige rust is gerapporteerd mogelijk alleen aan het militair departement niet Par jongste Padangboot werd ons bericht zegt de Jndiêr dat de rechtsvervolging tegen den redacteur van de Stmatra Courant wegens overtreding vop bet Kon besluit vaa 13 Januari 1854 betreffende de geheimhouding van Gouverncmeuls srchieven voortgang heeft gehad Men tal zich berinneren dat het gepubliceerde stuk dagleekent van 1866 dood onschuldig is en l s jofwi vóór de rechtsvervolging in de S CV werd opgenomen Naar aanleiding vnn deze ecuige rechtsvervolging in 19 jaren hebben onze uitgevers aan Z M den Koning wgzigiug van gezegd besluit verzocht en bet Indisch bestuur heeft goedgunstig het adres doorgezonden De eisch van het Openbaar Ministerie te Padang tegen den reiliicteur van de S Cl was het maximum van ds straf SUOÜ boete Veroordecliug is niet twijfelachtig En toch handelden Ttegeering Openbaar Miniaterio eu de pers op Java steeds alsof dut beslui i nooit bJ tHiiii hnd Tevens meldt men ons dnt het O M te Padang eene nieuwe rechterlgke vervolging tegen den redacteui van de Sumatra Ct op touw heeft gezet op grond dat in de nos 43 46 van bet blad een aantal bcrichten en kleine opstellen voorkomen bestemd om onrust en haat te verwekken Met argnsoogen is elk woord nngeplozen eu ouderling verband tusschen de opstellen gezocht waar het alleen te vinden is wanneer men het wil zoeken Zoo is de eene rechterlijke vervolging nauwelijks tegen li u redacteur aangevangen en reeds befiint men iets liU uws Blijkbaar is het doel hem ajit taak langer volstrekt onmogelijk te maken Oidoïhi ISAuf lu hoever dat geoorloofd is kan iedereen bcoor p dr l ji k en 1 N dceieu G aii Kjjk ai J C