Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1873

grieren en TOfl goeiis kevverlte hij in die richtingin gae nadeisliut ja ilen Aiitwerpschen gemeóntelaad waar ijn gcng leer grooi was oeg h erbet meeste toe by om het bss ur Vlaamsgezind te kwken I e nieuwe Nederlandsche schouwkorg mag ijn werk fcnetfii Als ngeliH ilaedOfrrit sidki Qor enige tomips en toonnJUutkeii kemen Uuiar als lutaïknndige tood h in fcrre na niet 9p de boekte die Hij als Velül bereikte JSjaa leveoMehtts vaa MatHi Van Bree is daar om Ie Oewijzen dat hij in ernstige vakken hooger en letterkundigen naam had kannen Terwerren In eenén tqcl t de peleaiek inde Antverpselie pera ran He kteiiran geroeM werd op aeoen onbehoorlijken toon rap heftigheid mag het opmer kelyk heeten dat Ge rrits algemeen als meusuh geacht en ontzien werd Vc vil nitt sulatMq ibg de oTenregingeD eren tairyk als reelzydig die zich b j het aanteekenen dier feiten als ran zelf 9pdnngeB laaar wie later dit korte leren kalm zou wiltfen beachouwan en er de Tersehjgnaelen wifwiilen ireiklaren zao er zoowel op grachiedkundig als op zielkundig gebied eenrgk onderwerp in liudüu Uij zon kannen uiteenzetten iels wat ik in deze feiten alleen aanduid welke zonderlii ge rarwarriDg er in Antwejrpen in de laatste jaren moest hcerschen toen ctericalan en liberalen zich samen verbonden toen mannen alsGerrits steun gingen zoeken voor een deel van hunprograamM hg de rijande van hét Artrige deel ebtoen de clerieale party stenn zaeht bij mannen als éi nu ontslapene BINNENLAND GOCDA 26 AUOVSTUS Hedenmiddag was de gemeenteraad vergaderd Wy hebben daarvan geen melding gemaakt in ons vorig Kr omdat er ons geen kennis van was gegeven Naar wy vernemen al Donderdagavond aanet in dra tuin der sociëteit Ons Oeaoegen alhier door de Acieren van bet 4de Beg Juf alhier in garnifoen aaa den leden met hunne dames eeu eondert worden aangebodeu te feven door het muiiekearps nn genoemd regiweiit T De heer D Bayter is door bet Bestnbr van de tMeeliog Qi da van het Ned rlftodsche SohooU MrboBd beooeind om zitting te nemen in de Jomjyitaie die b t is met het onderzoek naar het ge ieltt van de beataaode beawaien tegen het invoeren vu wetttUjkea leerpliebt Naar men verneemt zijn tot kenrmarsters van het vee bg de aanstaande tenteanstetling alhier benoemd de hetrea Q Voorspny te Streefkerk en D wn Kapelle te Cappelle aan den Tsel Sei Cl V Met ingenomenheid hebben wij kennis genomen vM de vele firma s die op de TVeener tentoonstelling de roem van ons vaderland hebben gehandhaafd de indastrle onze glorie zoo waardig te zien verte Dwoordigd en even waardig erkend doet ieder vaderlaiider goed Onzen stadgenooten den heeren F Goedewagen en C G van der Post aangespoord door den ijver van zoo vele waardige voorgangers pocht op de expositie ook eene onderscheiding te Itsnii vallen i ook dat hebben wij met zekere voldoeniqg vernomen De jeugdige firma v d Fost jal de onderscheiding kort geleden te Londen en nu Ie Weegen ten deel gevallen zeker tot een krachtlgen apoorsUg verstrekken om dien weg van vooruitgang te blyven bewandelen Op de tentoonstelling te Weenen is o a ook nog 4pcgekend eene loRelyke vermelding lan den heer fi van Leer tapyt en karpettenfabriekant te Amersfoort Naar wy vernemen is beden naeht tengevolge van een blikseiislag een acbtkante watermolen in de Vlist algebraad Opt it Dinsdag te Leidschendam gehooden harddraverij is de premie behaald door het paard ie Fbtffe van den heer Jonkheid te Waddinxveen benden door den eigenaar Te tVaddinxveen bestaat sedert eenige weken het plan om aldaar eene muziekschool op te richten Beeds brbben zich ongeveer een twintigtal personen tot dit doel vsreenigd f Om de kosten van iniitrumenten enz te bestrijden zal men eeiie leeiung van ƒ 5UU uitschrijreu Mocht het iloel gelukken dan zou dit voor VVa ddinxveen weder eene schrede verder zijn op den weg van ontwikkeling en beschaving Ds A U Oveiman te Sluipwijk heeft het beroep nar Cmkei aangeDomcn 1 Het ministerie dat reeds voor de terngkwist des koniiigs de portefeuilles ter beschikking ran Z M had gesteld heeft in ilcii buiteiigewonen ministerraad Zaterdag jl gehoud het verzoek om oolleotief ontslag nader aan Z lï onderworpen In goed onderrichte kringen wonlt versekerd dat thans ka bouservaticf kabinet met opname van eenige kerkelijke elementen zon warden geformeerd Blijkens een by het departement van koloniën ontvangen regeeringa telegram van Buitenzorg gedateerd 35 Augustus is luitenant generaal van Swieten aldaar in welstand aangekomen De Pomologieche Vereee ing te Boskoop heelt de olgeiide ciri alaire verzonden i Van wege de Generale Directie der W ertcn looiistelling is bepaald dat van l 15 October a aldaar de laatste tydeiyke tninbonw tentooostelling deze uitsluitend van vruchten zal gehouden worden I Op eene Internationale ïeutooustelling als deze is het toch minder de vraag r Vat bijtondere personen Voortbrengen maar meer wat in de verschillende landen wordt geprodilceerd Zoo heeft men htet in het nnborige België ook ipgevat en daarom heeft men er pogingen aaoge rend om eene $ o lectiere inzending byeen te brengen liestaande uit bet beste wat door de verschillende 1 weekers en liefhebbers wordt byeeiigebrncht Men kan van eeu en ander in n 33 van het reekblad Sempervireua meer lezen wij kunnen daarover hier iet verder uitwijden I De Pomologische Vereenigiug te Boskoop heeft geineend het initiatief te moeten nemen om zoo mogelyk ook Nederland op eene waardige wijze op bovengemelde tentoonntelliiig te vertegenwoordigen Zij vraagt dus van alle kweekers en lief nebbcrs medewerking om dat doel te bereiken £ r zgn weinig vruchten evenwel als elk doet wat hy kan dun ui er eene goede en schoone verzameling kannen worden gezonden Niemand late zich den moed benemen door het r k er ia niet er zgn wel vruchten laat het ook niet veel zijn er zyn er zeker I De Fomologisoho Yereeniging te Boskoop wil nitcriyk in de tweedb week van September eene tentoonstelling openen in eene onzer grootste kteden wellicht Rotterdam omdat vandaar de verzending plaatü moet hebben ene Jury uitnoodigen om met twee of drie leden van df Pomologische Vereenigiiig de inzendingen te beoordeelen j nuder te bepalen bekrooningen uitreiken j eene bloemlezing houden uit de op die tentoonstelling iugezondene vruchten zich verder belasten met zeer begeerde hulp ook bniten den kring barer leden met de inpakking en verdere regeling enz enz De Pomologische Yereeniging te Boskoop wenscht deze zaak tot eene nationale te maken men vaart alzoo niét onder hare tUg zg zal de leiding op zich nemen niets meer zij zal zich met de Nederlandscbe Hoofdcommissie trachten te verstaan dat deze gecne andere inzendingen aanneemt dan die welke door eene te benoemen Jurv zyn goedgekeurd allen die haar helpen willen 1 door bijdragen van allerlei aard al is het maar van ééne soort mits goede geen te kleine noch misvormde die duren kunnen tot het eind van October alzoo geen die nu reeds rijp zijn 20 door persoonlgke meclewerking of wat dan ook worden verzocht daarvan te doen blykcn door liedodeeliug in franco brief of per brief kaart aan het adres der Pomologische Yereeniging te Boskoop Men zal dan zoo spoedig mogelijk bekend maken wanneer en waar de vruchten ingezonden moeten worden terwgl men don tusschcntgd zich zal ten natte maken om voorbereidende maatregelen te nemen Aangezien er nu by dat alles zal de onderneming gelukken spoed is te maken verwacht men van allen die deelnemen willen njf keerende post of uiterlyk tot 25 Angust bei icfil Uit de op deze uitnaniging ontvangene antwoorden lal het blijken uit de medewerking van velen of aan het plan nitvoering is te geven Allen dan die er met ons beUug in stellen om te toonen dat Nederladd ook op dit gebied zoo het niet vooraan staat toch niet achterlijk is helpe dan Namens de Pomologische Yereeniging Boskoop Boskoop J VAN i Hb J 18 Augustus 1873 SecreSK Bij de Arrondi ipnients rechtbank te Utrecht hebben Ie pleidooien plaats gehad in ak den heer Donde vnn Troptstwijk te Loeneu tegen de Ehijuspoorwegmaatscbnppij wegeni het niet stilbguden tan den koeriertrein te Nieuwersluis De eischer verzocht veroordeeliug VM te Bhijnspoorwegmaatwhappij tot nakoming v n het ooiitr t en mitsdien veroordeeling van die Maatsehappy tot verandering in de dienst regeling benevens ohadeyergoeding van ƒ 25 voor dken dag dat de trein niet te Nienweraluia hééft opgehouden df niet zal ophouden De gedaagde heeft beweerd de niet ontvankelykheid op grond van reeds gewijsde zaak bij de eerste vcroordeeliog vervolgens niet ontvankelijkhdd op grond van overmacht omdat de Minister geene andere dienst regeling dan de bestaande wilde goedkeuren eindelijk omdat er door den heer Doude van Troostwijk geene schade ia geleden Yoor den eischer trad op mr J W Tydemwt voor de Bhijnspoorwagmaatlfihappij mr A ïliUlps De uitspraak is bepaald op 17 September Volgens het Rederijkers weekblad zal de qegende bijzondere en achtste algemeene vergadering van het Nederlandsch rederijkers verbond op Zondag 7 September a 8 plaats hebben te Jjeenwarden Bij die gelegenheid zal een wedstrijd worden gehouden in de uiterlijke welsprekendheid waarvoor lich een dertigtal mededingers hebben aangemeld De voordrachten zullen plaats hebbm lo in de epische 2o in de dramatische 3o in de Ijj ische en 4o in de luimige poëzie waarvoor zilveren medailles en diploma s door t bestuur zijn uitgeloold Uit Brielle meldt men dd Ï3 Aug Het programma voor de feestviering op 11 Sept iS a B door Z M den Kbning goedgekeurd Kr staat op vermeld dat t feest s morgens ten 7 ure door kanonschoten zal aangekondigd worden dat van 7 Vj S j ure t Carillon bespeeld zal worden dat 2 mnzieb korpsen de feestelijkheden zullen opluisteren i dat van t 3de reg Huzaren in garnizoen te Haarlem en dat van het 4de Beg Inf in garnizoen te Leiden dat de Koning ten 12 ure te llrielle zal komen dat de Secretaris der Hoofdobiumissie vuur en na de onthulling van het allegorisch monument het woord zal voeren dat de Voorzitter der Hoofdcommissie het monument zal ovcr lragën nau het Gemeentebestuur waarop een vertegenwoordiger van dut Bestuur de zorg voor het monument zal aanvaarden dat een salut van 21 kanonschoten het einde der plectitig heden verkondigen zal dat er ten 2 dhuize een dujcuiicr diiihtoire nl zijn en s miildügs en s avonds muziek zal worden gemaakt Behalve door Z M den Koniug en Prinj Hendrik is de uitnoodiging tot deelneming aan het te houden feestmaal aangenomen door den Minister van Binnenl Zaken den Commissaris des Konings van de Prov Zaid Ilollaml den Voorzitter der Eerste Kamer den heer Bombaeh volksvertegenwoordiger den heer vnn Itces directeur en somiuanduut der Marine den waamemenden opperbevelhebber chef van de 1ste militaire afdecling en den heer Koelman De heer Verhuell heeft gemeld dat hij niet tegenwoordig zal kunnen zijn en tegelijkertijd aan den Bnrgemeester der Gemeente ter completeering van de vroeger door hem geschonken collectie platen een voortreffelyk en kostbaar blad toegezonden een zeer zeldzamen Swanenburch Fred Muller wgdt in zijn catalogus 2 pagina s aan deze belangryke gravure en zegt o a Ik heb van deze plaat druk van n 1652 nooit meer dan 2 hoogstens 3 exemplaren gezien Van meer dan CO Subcommissies is bij de Hoofdcommissie bericht ingekomen dat zij geheel of ge deeltelyk wenschcn tegenwoordig te zijn bij de onthulling van het monument Op het feestterrein zielen op den lln Sept do ridders van Het metalen krnis niet ontbreken en naar het zich voorzien laat zal dit stadeken op den feestdag door een groot aantal van die ridders worden bezocht Naar wij vernomen hebben hebben verschillende afdceliiigcn haar verlangen te kennen gegeven om op den aanstaanden feestdag hare Brielschc zuster een tegenbezoek te komen brengen en zal de Stoombootrmantsohappii de noodige maatregelen nemen opdat then s morgens hier tijdig kunne aankomen en s avonds weder vertrekken De Brielsche afdecling van Het metalen kruis zd alle ridders op den lln Sept in een versierd loWl ontvangen en hoopt o eene talrijke opkomst Door de Hoofdcommissie der Yereeniging oor Christelijk Nationaal qnderwijs is aan alle Besturen dier scholen een cirpulaire geriSlit om die Besturen te overtuigen van de noodzakelijkheid om de traotementcn der onderwijzers aanmerkelijk te verlioogjin daar wegens de duurteder eerste lavensbehocflcn het minimum van 600 icl reglement gesteld volstrekt niet meer ovefflPikomstig de tegenwoordige behoeften W Hoewel zich allefn khiinendo wendea tut d S e6ne v n gesuljeidieerda scholen hoopt het Ho e lrflir dat ook die dernietgesubsidieerdc de gegeven wenken ter harte zullen nem i Men VBrteemt dat o de fondgezondrn eircniaire von het ceutraal comiló vnn den Nederl Weerbaarheidebond om volj nis besluit van den bond dato 31 Juli jU den nationaten qchietWedetrjgd in hetnajur te Waalsdorp te houden tegpn een vastebijdrage van 1 of 2 per hooH ten eindede te naken kosten te dekken tot h n nog geengunstige resultaten verkregen zijn en het te voorzien fe dat deus nuttige ja zelfs gewenschte oefening door gebiek aan deelneming geen voortgang zal kunnen hebben Van andere jde wordt dit berieilt cohter tegengesproken Men leeat in de N tf imci Ct het volgende r Te D overleed in de vporga de wetk een onderwijzer die ongehuwd nog al met aardsehe goederen gezegend was Geen nadere bloedverwanten dan neven en nichten bezittende liew n deze hem dan ook in het liijeonder bij zyne laatote ziekte nllrrlei dienstbctooningen Op den dag zgner begrafenis kwamen die verwanten ook tevens op wetende dat die neef eene laatste wilsbeschikking had gemaakt waarby ieder natuurlijk meende nog boven den ander bevoorrecht te zulkn zyn En waarom zou men dok achterblijven De overledene had immers verzocht by zijue begrafenis geene bedroefde gezichten te maken zooals meestal gebruikelijk was maar ieder moest zich opgeruimd vertoonen er moest een vriendenmaal gehouden worden waarbij scherts en luim moesten voorzitten By de opening van het testament veranderde echter deze vriendeukrjlig in eene scheldende en tierende menigte De nichten en neven wven al zeer schraal door den legatcur beilocht Duizend gulden had deze vermaakt aan de onderwyzers wednwenbeurs in Friesland duizend golden aan het blindeninstitfaut te Amsterdam duizend galden aan de doofstomnensohool te Rotterdam duizend galden aan het weeshuis te Leeuwarden duizend voor de jaarlyks te honden kinderfeesten te D honderd rijksdaalders aan zijn hnlpoji derwljzer en behalve nog enkele legaten meer was iedere staak van zyne wettige erfgename slechts ai thonderd gulden toegedacht terwijl voor het overige deel zgn huishoudster nniverscelc er enarae werd Pe geheelh erfenis wordt op 80 000 begroo Men zegt dat het gezelschap al razende en lieifende uiteeu ging Zooals bekend is wordt eene onhami nische slechte muziek bij ons zinnebeeldig met den naam van Kattenmuaiek bestempeld Er was echter een tyd dat men deze uitdrukking niet zinnebeeldig maar in de ware beteekrnii gebruikte Er zijn werkelijk vroeger Kattenooncerteii gegeven j ook heeft men beerea varkens apen en kalkoenen daartoe olgericht VjRue oude kroniek beschrijft een concert in 1549 op Zondag na hemelvaartdag te Brussel ter eere van e ju wonderdoend beeld der H Maagd gegeven Een man als beer verkleed speeldehet orgel dit bestond echter uit twintig katten Zy waren in afzonderlijke celletjes opgesloten waaruit alleen de staarten te voorschijn kwamen waaraan touwen waren vastgemaakt die met de toetsen in verbinding stonden Wanneer nu de man op de toetsen sloeg rukte hy aan de daaraan bevestigde kattenstaarten waardoor de dieren dan jammerlijk schreeuwde Er bestaan ook overleveringen van vereen igde varkens en kattenconccrten Knnz von der Bozen de hofmnr van keizer Sigismand zou volgens de overlevering den keizer van eene diepe zwaarmoedigheid door het spelden op een kattenorgel hebben genezen Hy had de dieren naar toonhoogte in twee octaven gerangschikt en het klavier met scherpe puiiftn voorzien die bij het aanslaan der toetsen de ongelukkige dieren in den staart prikten De abt de Baigne in dienst van Lodewyk den XI koning van I rnnkrijk was een mM van veel vernuft en hield zich steeds bezig met het verbeteren en aitvindcn van maziekinstrumeiiten Toen de koning zich eens met hen onderhield over de groote verscheidenheid in de geluiden der diereiT en de muzikale nabootsing der zangvogels gaf by hem den koi ligen last om eens f beproeven in hoeverre van het geknor der varkens voor muziek party zou zyn te trekken l e abt beloofde de proef te zullen nemen ouder voorwaarde echter dat zijne Majesteit hem eeoe zektre som geld tot bestrijding der te maken onkosten zon doen uitbetalen Zoodra dit geschied wa gaf hij overd last hem varkens van versishillendc grootte en ouderdom en van versqhillend pohi J te bezorgen Hij ondprzofht nauwkeurig hunne vcrsebiJIcndc hoedanigheden met betrekking tot Kun ho igcr ollugcr stemgeluid en nadat hij een toerriVmd aantal tot het sameitstctlcn eener voltcttige tooniuddv hati uiigekozen plaatste hg ze ii r hunne t oiffloogtc gcraiig scWkl onder een met fluweel bekleed tentjs waar voor een van scherpe punten voorzien klavier was aangebracht Zoodra na een toets werd neergedukt kreeg het danraohter geplaatste varken een prik waardoor het terstond hevig begon te knorren Op deze wij e ontstond er eene mnzikade zwynen kapel waarvan de abt kapelmeester was en den koning by zekere potsierlijke lievelingsliedjes daarmede moest begeteiden Ook de arme vogels moesten hrt misgelden TeAntwerpen werden voormaala op St Domengnsdag èiae toenigt kleine vogels met de pootjes aan detakken van ten daartoe gevelden boom gebonden die dan in de kapel van genoemden Heilige w rd geplaatst Gedurende de godsdienstpefening huppelden Ha dlB kinderen om den boem en beprbdfden de vogels te grypen waardoor een oorverdoovend geschreeuw van kinderen en vogels ontstond Men vermeende echter door dit nafnurconcert het oor van den Heiligete streelen J B iJTZiu Kumtbode In een tnrksob Dagblad leest men de volgende parabel Een muzelman rted dood bedaard op xyn ezel naar de stad toen hy op eens tot zijn groote oiitstelti iiis gewaar erd ijat er iemand achter op zyn lastdier sprong Vol schrik keek hij om en zag een waJgel ke gedaanie die ziüh aan hem vastklemde Wie zijt gij vroeg hg Het antwoord was fle cholera Het zweet parelde den armen man óp he t voorhoofd en hij vroeg Maar wat wITt g j vanmij Het monster antwoordde hem dat gij nijin de stad zult brengen I Vaa angst bijna stervendde klaagde de ongelulckige Maar dat kan ik nietdoen want gy zult de bevolkingdooden I Meteendiepe grafstem antwoordde nu het gedrocht dat zalik niet doen men kan met mij wel onderhandelen De Turk taalde weer dieper adem en wierp het opeen accoord Er werd goedgevonden dat de cholerahem zijne bloedverwanten en bekenden zou sparep en slechts 80 slachtoffers zon uitkiezen Men reed de stsd binnen Den eersten dag stierven er 80 en lederen dag werd dit al grooter en groot C Datduarde zoo verscheidene dagen tot dat de stad bijna geheel uitgestorven was Op een schoonen namiddag ontmoette de mnzelaon zijn vroegeren reis genoot en zeide hem op veroiitwaardigdfn toon = Gij hebt mij op een laaghartige w ijze bedrogen het IS fraai van u 2oo uw eerst gegeven woord teverbreken I Veiwoed ri ep nu de cholera nit ikzweer bij Allah dat ik myn woord ehoadea heb ik heb niet meer dan tachtig menschen gedood deoverigen zijn niet door mij Maar wel itoor de trtet mr mij omgekomea Laatste Berichten Madrid 25 Aug In eene vereeniging van de leden der mee derheid is besloten Castelar tot president te verkiezen en het gonvernement de manschappen en de gelden toe te stoan die het verlangt De autoriteiten vau Bilbao hebhen een tHtstel van vier dagen verleend om alle vreemdelingen in de gele enhei T te stelten zio4 In te hcl en e njde rivier te vCraten opdat de troepen vrijheid van handelen zonden hebben zoo zy Uiltwo ingeval vau een aanval hnlp zouden moeten verleeuen Madrid 25 Aug Men zegt dat wg binnen eene maand de dictatuur zullen hebben hetzij met de tegenwoordige bewindsmannen heizij met anderen INGEZONDEN WoorJcn W j rdeal 1 LongfetloK Neen mijn waarde B t is niet dat ik gelyk wil hebben mnlgrd vent et maréoj maar uw laatste betoog heeft olleeu dat vóór cela saute aux yeux dat het fatsoendelyk is tegen de kermis te schrijven t Is een ondankbaar baantje partij te kieicn voordat ouile volksvermaak onzedelij klieiil brassen en al haar akelige aanhang vind ik even gi raeen buiten als op de kennis Ik heb dan ook in myn voorgaand schrijven dat duidelijk geno eg gercgd dat blijft dus buiten kwestie Dat de liefhebberij in kermisvermakon getuigt van een slechten smaak en van gebrek aan degel gke middel n om zich te amuseereii dat vind ik kras Mijn waarde B is slechte smaak iets dot men al een jas uit en aantrekt en naar men meer middelen belMt dus meer jassen meer soorten van slechte smaken er op na houdt Dat moet waar zijn daar men h luitjes op de kermis ziet loopen met wezenlijk prettige gezichten en die gij myu waarde B het allerminst een fijne smoak uitBtekpiKlc opvoeding en trek naar edele vermaken zuudt dur fn oiitzcgg en er zelf niet aan denken zich sclinldig te maken aan de oveitredmg in hel i rtikt l sm uik Is ye kcrm ia afgi loopen marseh een nnd erejna een fijne beschaafde verheven smaak weg met al dat Vuil Vrijdi s avonds van de llottcrdnfasche kermis niet woar beste B De jas vnn slccliteii smaak an en daii daar opnieuw stofopgedaan daar het tyA wordt dat spnl hoe eerder hoe liever on teruimepi hoe het kwaad uit de wereld te krijgen dat 18 een onoplosbaar problema Beschaving wetenschappelijks vooraitgani en ïelis een beetie Engeltchkan geen Icwaid als a Inst heeft kennis te m ken met Diokens Longfellow Thackery Maar je bent het m mij eens niét wiiar besteB zoo Utig er heertjes zijn die Zondags met eenfijne witten das om een jas first rate fijne smaaka u als een eend zoo ficj naar de kerk wandelendaar plaats nemen en bij hrt voorgebed in slhapsukkelen eu weldra onder de zalvende woorden vanden redeuaar den slaap der regtvaardigen slapen ja en neen knikken hg de toepassing h gianen te ontwaken maar den kansel voor een monsterachtige mktpot aanïien waar bij ongeluk iemand in ge vdUen is die nu hemel en aar £ beweegt om druipend van het zwarte vocht nit zijn reden ik n ii inktpot te spartelen Op het wdoid amen recht wakker worden een prise snuif nemen dan huiswaarts keeren verkwikt van het genoten genot den dag verder door brengen met de ordinaire lul te havenen twee of driemaal in het jaar naar Badeu Baden of Parya gaan met een zwierig hoedje op en een bntotiel Hkje een sjgoret in de mond en dan neuriën Laat na de heele boel maar waaien want Zoolang die lui niet inzien flat leeringen wekken maar voorbeelden trekkeu kaa5neu losbandigheid die n wel omdat hef in den geest valt van den tijd overdrgft niet zoo in eens door ferme scholen op te richten en de kermis af te schaffen keeren Ik hoop dan ook dat men niet dadelyk moedeloos zal wordep wanneer op dat gebied geen dadelijke omkeer komt daar wij alle het ten voUe eena zijn dat lust in studie trek tot ongepast uitgaan doet verdwijnen Onbillijk vind ik uw oordeel over het bezoeken van Hutschenruvter s concerten Ik vind dat toegeschreven aan sleAten smaak onredelijk onbillijk en voorbarig in myu vorige sehreefik dat iep dam het Paradijs uitwandelde met een bordje om zijn hals Adam gg zult werken de lieve bemmnelijke blonde ïva om hem op te beuren neuriede t Nu gsan wij naar Amerika Wie gaat er met ons mee I Maar met dat al is het werken Adam I ons als erfenis gebleven waarin wy allen zonder uitzondering deel hebben en ook dat is geen straf maar een zegen daar Inst naar werken de trek tot onedel ver maak vermindert het neemt niet ei dat beiif eden de grootste ooVzaak zyn ik weet dit by vele informaties dat die concerten minder dmk bezocht zyn dan dat op Zondag wanneer en ieder gelegenheid heeft Ge hebt dan toen niet willen hooren hoe de aitvoeringen van Hutschenmyter geprezen werden en men menigeen hoorde zeggen Ja t speet me maar ik had geen gelegenheid Je bent Ben ferme jonge B met uitmuntende principes maar dat vind ik niet eerlijk van je t It op effect werken die slechte smaak omdat het nu eenmaal mode is enfin we staan na wéér voor een feest Hoe bet g B ik hoop je er op te ontmoeten En zyn wij het dan nu gedeeltelijk niet eens ik hond het voor stellig dat wij het mondeling beter en spoediger zullen zijn daar ons hoofdidée hetzelfde is Ik roep ook het oordeel van den verstandigep lezer niet in myn Waarde B zooals u drommels je dnrft grofl grofl hnn eerst verstandig te noemen om gelijk te krygeo en daarna in plaats van netjes je hoed af te nemen en je compliment te maken dat zy n hiflpen och neeq nu ga je de lezers wier b jstand je eersl inriep al § verstandig en bloc versieren met een medaille van aleehten smaak na voor of van nw eigen goeden beschaafden smaak een allerliefst standbecldje gemaakt te hebben dat door het bezoeken van zegge alle drie de concerten van HntBchenruyter onomstootelijk is bevestigd net als met de kermis deed eerst goed pleizier maken want dat heb je en daar dank ik je voor zelfs gezegd dat je mede gedaan hebt en je hart op zija tijd ook voor vreugde spartelde en dan uitrMpe n als er geen splinter meer van te zien is marsch leelijk vermaak I Dat vind ik niet leep B 01 Jémin als je zoo gaat doen blyfi de kermis hoorM Ever the same longing to see yon Irneu Burger ItjJce Stand rinas 1 Geboeex 1 Aog Marian onders M FunKlie en M D v n der Noot 22 JohiMis onder J no der Valk an L Nieuwveld Gerardui Hendrico ouder H J Waard en A M ie Brolo 23 nillegonda etionella ouders C W vaa Willigen en J C M bpr uijt 24 Neeltje ouders N Schaap en M FranVhniica Gcrardus ouders G Neef ea M van Ha rtca Frcderik Tobia ouder J J Potbarit en C Scharlemaa Aauo Catharina ouders F Valke eu A £ K rrebijn 25 Gen igje er J vaa Pani en L van der Weijdeu JoBina Gcer ouders J G van der I air en J an der SchcUcn wnclia ouders J A X é 1