Goudsche Courant, woensdag 3 september 1873

I voetspoor van art 69 der wet van 28 Aug ISBI StaaüMai tfi 126 Bij de behanJeling in de Staten generaal is dat voorschrift teruggenomen De wet gebiedt thans dat het besluit tot onteigening op de gebruikelijke wijze ter openbare kennis worde gebracht worden nu aileeil da dagblaikii gebruikt voor puUioatien van wpge den buigüniocstfr dan is plaatsing van een besluit tot oujleigeping in een dagblad op dieg grond juist In andere gevallen was het 9ugetivüfel4 niet de bedoeling van den wetgever dat dit geschieden zon Ik heb de eer U te verzoeken de burgemeesters in Uw gejrest Ie wijzen op het vër3ehil Vtwelk ip dit opzicht beitaat usj che £ art 5 der wet van 4 Dec 1872 Sia aO 143 en art 69 d et van 28 Aug 1851 Slaals ilail n 125 en hen iit te noodigen bij onteigening van besmette voorwerpen krachtens art 5 van eerstgenoemde wet het Insluit daartoe alleen in hel bovenvermelde gev l ia ile dagbladen te doen plaatsen De Minister van Oorlog heeft de chefs der verschillende legerkorpsen gemachtigd fl m de miliciens plaatsvervangers tan nommcrverwissel mrs ilnaroudtir begrepen der lichting van 1870 die Jnartoe aanzoek mochten doen tocsleraming tot hut aangaanvan een huwelyk te verkenen j Zondag is te s Hage onverwachts overleden de heer C F Pahud Oud minister van Koluniin en van 1866 tot 1861 Gourerneur Oenereal van Nederlandsch Indië Van wcge de afileeling Schoonhoren en omstreTcen der Holl Maatschappij van Landbouw welke afdeeling tegenwoordig reeds 110 leden telt zullen pogingen worden aangewend om in die gemeente weder eene stapelplaats roor hennep te verkrijgen In de rer ste plaats zal men zich daartoe wenden tot dun gemeenteraad Ook is besloten dat iu het vervolg de vergaderingen meer eu meer dienstbaar zullen worden gemaakt tot het doen van mededeelingen enz op landbouw eu veeteelt betrekking hebbende alsmede dat van tyd tot tijd doelmatige lezingen zullen worden gehouden In het juristen congres te Utrecht is ten opzichte van het vraagpunt betreffende de stichtingen in hoofdzaak beslist dat het onderwerp der stichtingen in het Nederlandsche recl l onvoldoende is geregeld en dringend regeling hnkoeft in rarband met het geheele onderwerp der rechtspersoonlijkheid Daarna werd uitvoerig behandeld het pandrecht prerirunlic en retinentie iu hiindolszaken net inLiugri i van wijzigingen die hieruit ook in het burgerlijk rueld gouden kuunen voortvloeien De vergadering beslutu met meerderheid van stemmen dat l et wenschelijk is ten aanzien van oonventioneel pandrecht een onderscheid te maken tusschen burgerlijk eu handelsrecht en dal het niet wenschelijk is voor pandrecht bij achiilden boven een zeker bedrag het vereisclito eener schriftelyke akte te behouden Vootta dat hut wenscfaelyk is tusschen kooplieden ter zake van huunen handel een algemeen recht van retentie eu privilegie in te voeren op de manier waarop dit tegenwoordig in Duitschlaud bestaat Bij de voortzetting der beraadslagingen op bet ju ristencongres Ie Utrecht was aan de orde de vraag Of en in welke gevallen revisie behoort te worden toegelaten tegem vonnissen of arresten in strafzaken die in kracht van gewijsde zijn gegaan Met groote meerderheid werd het beginsel revisie ten voordeole van beklaagden aangenomen Eenparige afkeuring vond daarentegen de revisie ten nadecle van beklaagden en de revisie tot herstel van dwaling iu het recht De volgend vergadering zal te Groningen worden gehouden het bestunr had Lelden voorgesteld Tat nieuwe le cn vah hel bestuur zijn benoemd 4e hh mr F B Feith mr M S Pols en prol Opzoomer Men schrijft van Texel aan de Ileldertcie eu h kumedieper Courant dat zich iu deu polder lilieriand de aardappelziekte openbaart hoewel niet op groote schaal Het lied vooral dat hetwelk bestemd is door den mond des volks voort te leven is eene oinveêrst iaubore grenzenlooze macht die zich slechts nu en dan in al hare volheid doet kennen Het lied kan door ééne sneeuwvlok los te maken eene geheele lowine ophoopen het kan door écuc vonk te verspreiden wereldbranden Veroorzaken Als alle moed verflauwd IS en nlle handen verslapt zijn kan het dien moed verlevendigen die handen van wapenen voorzien ja geheel eene natie nieuwe levenskracht schenken Wilt ge bewijzen Herinner n de Morseillaise met haar schrikkelijk verwezenlijkt refrein En zou nug onlangs die Wacht am Kbcin onzen nabuur geen krachtige bondgenoot in deu krijg geweest zgn Of ilt ge op eigen budem blyven denk aan ons Williulmus het lied waarin kb gfheelroik fi zijn stry de aenige ino rendlieid in Europa wier onbestcndightid en folilielcd eermeht genoegzanm bekend zyn tt Italië Well t np z ne boede te moeten zijn Wü Toor ui = die met meer kalmte oordeelen gelooren dat b t wantrouwen ran Italië niet geheel na oterdriJTiu is rcq te pleiten Het komt ons TOor dat Frankrijk nog gedurende tal ran jaren genoeg met zich teUT ad te doen hebben oa aan geen ourlog met zqnen nabuur te kunnen denken Het zan OM eok z er rerirouderen indien zoo roorxichtige staatslieden nla Minghetti en Visconti Venosta uit de jongste staalkundige gebeurteuisen in Frankrijk tooalt de optrediug van een clericaal ministerie het rooruitziefat an een herstel der Bourbons cfe er Jdaringen ran den gr Rf v n Qbpipbard eu aanleiding zouden nemen om de banden met Duitsohlaod nauwer toe te halen Zooveel is echter zeker lat inets noch io d bioiienlaudsche noph in de b iiteulttnd che staat nde van Duitschiand en Italië e n roi meu en hartelijke overeenstemming tusschen be le lauden in den weg slant evenmin als dat ter gelegener tijd een formeel verbond werd gesloten met het oog op mogelijke gebeurtenissen waardoor de Europeesohe vrede zou worden bedreigd en de verdediging der besohavin togen de voorstandiers ran deu S lkboa goodzakelijk werd Men herinnert tuik dat de kroonprins van het Duitsche rijk bjij zgn reis in Italië met geestdrift is ontvangen en het bezoek T Victor Emanuel te Berliju zou de rerstaud udiug tusschen beide Staten bevestigen en een oieuite chrediB z n op den weg welke tot eeue defensieve verdediging voert Dat de eletioale bladen geen gelegenheid latenvoorbijgaan om het det regeering ouaaugenaam temaken Wpt weder nit het volgende verzinsel vande Foee deila Ftrita dat blijkbaar dienen moet omds opeitbare meeniug in Italië tegen de regeeringop te bitsen vBinnenkoit zegt het blad rüulleu Pruiaisehe officiereu te Rome kowen om bet Italiaan ehe leger instructie te geven en het naar het Frui iiohe stelsel in te richten De Italiaansohe regeeringwil ons dna dwingen om ons te schamen dat wyItalianen zijn en men moet zeggen dat het al eene ohoone nationafiteit en onafhaukelykheid is welkedè Fiémonteezen ons bezorgd hebben want eerst Btakea zg van Italië eene Franache prefectuur en thans teen Fmisiseh leengoed De Italiaansohe minister van oorlog tal onder dien van Berlyn staan en indienhet tot een oorlog mocht komen zal von Mollkeons Pruisische generaals zenden om over onze soldaten bevel te voeren Dat van het geheele berichtgeen wooid waar is behoeft nauwel ks gezegd te worden BINNENLAND GrOÜDA 2 SEMtMBEi De doorbiting van water uit den IJsel alhier in den boezem van Rijnland is geëindigd en er wordt nn water afgevoerd naar zee De poldermolena zijn begonnen met water uit te alen want er zgn Aortbuien gevallen ten gevolge waarvan dan ook de boezem is gestegen Op de aanslaande vergadering der onderwijzers uit het zevende district van Zuid Holland die in het laatst dezer maand tal gehouden worden zullen drie wedstrijden in het rekenen plaats hebben namelijk n roor kweekelingen mann en vrouwelijke van lï 15 jaren en ééa voor kweekelingen mann en rrouwelyke ran 15 18 jaren eu c n voor hulponderwijzers zonder hoofdonderwgzers akte De co miHie roor deze Verschillende wedstrijden bestaat nu de heeiien A W Kramers D van Pelt G Huge J Meermail en S de Jong Jz respectievelijk hoofdonderwüzets te Gouda Nienwerkerk a U L kerkerk Fapekop en Haastrecht Naar men uit den Haag meldt is baron van Londen van Sandenburg die door Z M naar de residentie was ontboden belast met de samenstelling tan een nieuw ministerie W j vernemen dat het standbeeld van wijlen den minister Tlioibecke met goedkeuring der regeering zal worden opgericht op het Binnenhof en wel op de plaats waar thans de lantaarn staat Door den minister van binneohindsche zaken is onder dagteekesing van 25 Aug n 223 9de afd de volgende circulaire gericht aan de commissarissen de konings in de provinciën By onteigening van besmette goederen krachten art 6 derwet van i Dec 1872 St Had a 134 ia door den Burgemeester het besluit tot onteigening in een dagblad geplaatst In het aangehaald wetsartikel wordt plaatsing van beslniteu tot onteigening iq één of meer dagbladen niet gevorderd In de oorspronkelijke redactie van het artikel wat dit voorschrift opgenomen op bet o den lijden en hopen uitsprak het lied waarmee het de zege wegdroeg c zich de ueêrloag getroostte 1 Delik aan die ontelbare j vjeuzeliedekeus vol bytenden spot trouwhartige bemoediging en soms kinderlijke vreugde vreugde maar juist daarom zooveel mijlpaleu op den weg di naar den tampet der vrijheid voerde Maar genoeg Genoeg om Ie bcwy en welke machtige uituerking het lied kan hebben maar ook on te doen zien dat het die uitwerking meestal slechts by het volk heeft Het volk alleen vcrstaot dat spreken van het hart tot het hart het juicht als het ziet dit dt vinger op de woud gelegd Word als het igne behoeften gepeild en zijn deinen geschat in vin woord nU lid zich bogre n zii Ook zelfs den toon der berisping der afkeuring neemt het 1 dan uiet euvel op Daarom het lied in den rechten zin des woords behoort an het vojk ja we aar elen niet e by te voegen is het eenige middel dat volk poëzie te leeren genieten Wot klagen we dal er bg de logere klassen gcene liefde voor het sclioone gevonden woidi Is die beschuldiging wel gegrond f Dat de groote menigte Vondel en Bildei dyk of andere hoofd dichters niet kan waardeeren is te bo r iuti l ar toch céiie soort poëzie kun ze naar waarde schatten de poëzie van t volk Neen het volk verlangt geen dichterdroomen geen bespiegelingen geen idealen maar waarheid en letcu Ily is te zeer slaaf der werkelykheid om de vlucht euner stoute phantazte te kun nen volgen en wil of lierer kan en dan nog veelal onbewust het ideale slechts d u genieten als mea het hem als besloten in het reëele in zijn eigen kring aanwijst Welk eene groolache welk eeue edele roeping i das den volksdichlcr voorgeschreven I Door middel van het lied mout hij harten vank verstompt en ontaard door de pijlilyke drukking des levens weteii te roeren en te boeien Hij moet den kinderende volks alleiigskens gevoel iiiboeiemen voor u at schoon en goed is hij moet hun leeren in ket ideale vergoeding te zoeken voor de vaak bange werkelijkheid Nog eens welk eeue grooische welk eene edele roeping dusl Maar ook welk eene taak genteen waardig Kr behoeft maar één valsche toon in het aoooord te zijn om le geheele haraoiiie te verploten zoo ook hier Èan volksdichter behoeft maar ééa oogeublik te vergcteu voor wie hij zingt en dat de frissche wedergeviug van het leven ziju ecnigst doel moet zijn om ryn zangen voor bet volk ongesohikt te maken Het zegt iets een in viel op iohlen onbeschaafde menigte wier gehoor dagelijks verpest wordt door aller ui onzedelijk heden het zegtiettdezulkeii te boetuii door eene voorstelling een woord lil toon sums Lul zegt iets ze het lied des waren volksdichters te doen veikie eii boven de walgelijke producten der straatpofclen Het volk heeft gevoel en oordeel genoeg om te onderscheiden wat rein en zedelyk en wat het niet Is maar het koot er op aan dat gevoel en dat oordeel doer gewuonte en gebrek aan energie on goeden voorgang verstompt op te wekken en levendig te honden Waarlyk indien men de hand aan den ploeg sloeg het zou geen zaaien op ruticn zijn Kii al ware hetdat het zou ons niet mogen verhinderen het goodete doen Maar het zou niet zyn Al mochtendeouderen blijken niet battand geweert te ziju legen den verdorven adem dio door niets ontsmet hunten allen tijde tegeiiwaaide een jong geslacht zouopstaan dat gezuiverd wns dot nieuw leven ontvangen had door de machtige werking van het nntionjle lied I KmMadi Door de justitie wordt de aandacht gevestigd op de volgende oplichterij Omstreeks de helft van Juli jl ontving 3 ƒ Nyroldcr koopman in eieren te Bcltrum gemeente Kibergen eeu in het üollanilsch geschreven brief nit Londen 109 Borough Highstrect Loadon Bridge geteekcnd Twiddy en Cfp waarin hom voorgesteld werd om aan die firma eene partij eieren te leveren Nyroldcr antwoordde dat hij daartoe bereid wsf doch dat hij vooruitbetaling verlangde Hij ontving daarop weder eon brief ran dezelfde flrraa waarby deze hem rerzocht de eieren tezcnden en hoezeer dit andcis niet hare gewoonte was ond zij hem ruur de levering eeiio cheque van 25 pond sterling geteckond Twiddy en Co op Mess Hartinnd en Co the Continental Bank Nyrolder disconteerde die cheque bij een huis te Arnhem on verzond de eieren per Bhijnspoorwcg eii verder per stoomboot naar Londen Ecuise dogen tati i 15 do cheque oubetaold en geprotesteerd teruggekomen en zou volgens informatie er te Londen in de Borough Highstreet n 211 eene firma Twiddy en Co bestaan welke solide is doch schijnen de heeren ron no 109 Borough Highstreet dien naam mft een oneerlijk doel te hebben aangenomen Er zou sproke ijii ran meerdere cjiefues die onbetaald zijn teruggekomen Pe Rechtbank te Brussel neê it nuspniaii geunanin het geding betreffende de nalatenschap van denbrachten advocaat V B wiens naam nan eeu bekend procfB ter zake yan cch soheiding is verbonden geweest Het geheele fortain is toegekend aan zijnegewezen echtgenoote f n niet oon zijne zuster daarde Itechlbank aannam dot deze de zegels geschondenen een gedeelte der nalatenschap had ontviecmd Men begroot het fjrtiiin Van den mnn drc door zelfmoord om et leven Lnaio en steeds voprgaf a ra te zijn on L aifliOen tr De Italiaansohe bladen maken melding van het feit dat de onstrelcen van Catanzaro Calabri onveilig gestaakt worden door eene roareriiende die ouder Ket bevel eener twintigjarige vrouw staal Maria Mooico Personen die baar gezien hebben verzekeren dat zij zeer schoon i Zij heeft groote pikzivarte oogen wier uitdrukking onweerstaanbaar i maar haar hart is dot eener tygerin Zij is getrouwd geweest met een bandiet Pietro Monico genaamd wien zij hartstochtelijk beminde Bij een schermttaeling met de bersAglieri werd I ietro gedood Zijne weduwe raapte zyn karabijn op en zwoer op zyn lijk dat zo hem zou wreken Zij hield woord Aan het hoofd der bende die zij door haar voorbeeld wist te bezielen deed zy woudereu van stontmoedig eid en was zij de tcbriji van de geheele provincie geworden Tot haar ongeluk werd een jonge boer uit den omtrek van Catanzaro de zoon van een rijken landbouwer smoorlyk op haar verliefd Dsze sloot zich om iu hare nobijheid te zijn bij de roovert n en diende haar met onovertroffen y er Toen hy zeker meende te zijn van htre wederliefde stortM hg zgn hart voor haar uit ilaria antwoordde dat lij voor niets dan TO r hare n raak leefde en dat zij onwankelbaar tro w zou blijven ann de nagedachtenis vau haren man Toen veranderde spijt en jaloezie de liefde van den jongen boer in haar Hij veinsde haar getrouw te blyven dienen Doch bij gelegenheid eener zending die zij hem had opgedragen zocht hjj zijn vader op eu droeg dezen op met de overheid ta onderhandelen over de voorwaarden tgner onderwerping Hg vorderde volledige genade voor zich en twee zgnei kameraden Hij stelde voorts als voorwaarde dat men Maria niet dooden zou Maria werd gevat en geVonniad Zg kreeg 30 jaren ge angenisstraf Maar de cipier werd verliefd op haar eiv haelp haar ontsnappen ieli vluchtte bg met haar Doch toen zij bij de haren was teruggekeerd werd hij op een gegeven teeken met tvintig dolksteken vermoord Sedert is Maria wreedaardiger dan ooit Haar stoutmoedigheid is verdubbeld Na hier dan daar verschijnt zij onverwachts eu is even snel verdwenen Zij itaüc den brand in tal van hoeven rooft dag aan dag voe en legt schattingen op zonder dat het gelukken mag haar te grijpen i e minste weerspannigheid un hart beTelen wordt met moord en branditichtiug gestimft Hare bende die er talrijk is bestaat uit monnea di hun handwerk vrritoan De boeren spelen als gewoonlijk de rol van spionnen door de vrees voor haar W da haren verlamd Men vraagt of deze heldin van het rooversvak nog long met de wetten en hare handhavers zal spotten rr lil I r aS Bl l I Koloniën W Efiï IN D IS CUBAgiO i Ang stas Oiptrent de beraadslagingen in den kolonialen raad over de conccisie tot het oprichten eener circulatiebank wordt nader het volgende gemeld Uit het centraal verslag blijkt dat met eene enkele uitzondering al de Isdcn de oprichting van de voorgest cidc circulatie bink wenichelljk achten De door d it éi iie lid geopperde vree dat dè op ta richren bank de werking van de nu bestaande gouverncincnUbaiik zou benadeclen en daardoor de kolo nialo inkomsten zonden verminderen wordt door de aptjere leden niet gedeeld en meende men dat dewy de ondwvlnding elders de nuttigheid van eircalnliebtinkcn heeft bewezen voor Curacao ran eene dergelijke instelling ook geen nadeel te duchten zou zijn Integendeel meende men dat de transactien van de thans bestaande gouvernementsbaiik do r het berekenen van lager interessen niet zouden lydeu Bovendien volfloet de gouvernemenisbank met aan al de vcreischten eener bank en bepaalt zich haar werkkring sle hlB tot enkele val ken eener bank in richting De afdoelii jen zijn dan ook van oopleel dat de in het ontwerp opgenomen voorzorgs ujantregelen met de wyzigingen en aanvullingen welke door haar zijn voorgo telè voldoende geacht kunnen worden om tegen verl czpn te waarborgen eu oiu aan de uitbreiding van den handel bevonlcrlijk te zijn X üeenie aan de vergadering let antwpotd mede dat daarop aan de aMeelingen is gegeven Het bestuur heeft zich daarin geheel met de door de afdeeliugen voorgestelde wijzigingen en aanvullingen vereenigd doch merkt op dat het ontwerp nagenoeg geheel overeen kwam met de voorstellen van de aanvrager Hij geeft evenwel toe dat al mogeu nn in het gewijzigd ontwerp bepalingen voorkómen di voor de behinghtbbeoden eenigzins belemmerend zijn de koloniale raad het recht heell in d ge3 M TflursteUén de varaiillffitigen tè brengen die in het belang der kolonie tn v8n hare ingezetenen noodig geoordesld worden terwijl door de toevoeging ran eeu drietal niesire artikelen ook bepalingen opgenomen zijn waardoor de eikkring v n de voorgestelde circulatiebank wordt uitgebreid hetgeen aan de ondernemers zeker niet anders dan welkom i wezen De algemeene beraadslagingen zyn daarna geopend De heer B Jesnnun jr regt dat griijk het den leden bekend is hij zich in de afdeeliiigeii tegen ile oprichting der bedoelde bank verklaard heeft omdat by die inrichting niet nuttig of noodig vbof deze kolonie beschouwt I Hij blijft ook na nog van hetzelfde gevoelen en zal om die redenen tegen de verordening stemmen Geen der andere leden het woord veriangeude wordt overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling Art 1 en 2 worden zonder Btemmiirg aangenomen De Voorzitter zegt dat hij zich met kan Vereenigen met den inhonii van de eeiste alinea van art 3 Zooais die alinea thans luidt zou de Hoofd directie van de Bank de bevoegdheid hebben haar zetel in eenig klein plaatsje in Europa te vestigen hetgeen hij niet weuschelyk acht eu ook niet zal bijdragen om het vertrouwen ia de Bank te belpen ichragen Hg meent dat in de verordening moet worden opgenomen dat de letel van de Hoofd directie in eene der hoofd of voornaamste handels tedeo van Europa moet gevestigd zyn en stelt daarom voor de bepaalde alinea te ler ea als volgt De zetel der Hoofd direclic van de Caraeaosche Bank is te Amsterdam Londen Parijs Weeuen Berlijn Hamburg of Bremen zoools bij de akte van oprichting zal worden aangewezen De heer Henriquez meent dat er geen gevoor bestaat dat de Bank in eeu klein plaatsje gevestigd zou worden Do Hoofd directie zal vsnz elf altijd en der hoofd of voornaamste handelssteden daarvoor aatwijzeu maar al war zulks btt gevel ntwt dan nog ton hit Bestuur b$ 4e akte van opriohting het iu zgue macht hebbeo tgn invloed daarop te doen gelden Hg it evenwel ook van meeoing dat bet beter is dat de plaats dier vestiging wordt aangewezen en zal daarom zich niet tegen de voorgestelde wijziging verzetten Daar geen der andere artikelen aanleiding tot opmerkingen git werd it verordening op de concessie in stemming gebracht en met 7 atemmen tegen 1 aangenomen il I j s geggM j i Laatste BCTJcliten Madrid 1 Sep De olSoieele Gacela behelst een besluit waorbij de wet tot delgiiig van het tekort en de verdeeliug van het bedrag der gedwongen leening over de provinciën uitvoerbaar wordt verklaard 225 vrijwilliger en 80 huzaren dis Viena verdedigden hebhen na een heldhafiigen tegenstand gisteren de forten aan de carlisten onder DdTregarray overgegeven De carlisten hebben de forten door petroleum in Isand geatokea Londen l Sep De Ghie verzekert dat de heer Gladstone de begrooting by hot lagerhuis in het begin der aanstaande zitting zal indienen dat hij de afschaffing der inkomsten belasting zal voorstellen in het hols JMdat kat zich hiermede bezig tal gehouden hebben zal ontbinden Ferpignan 1 Sept Uit Barcelona wordt van 30 Aegualus gemeld dat het convooi naar lierga hetwelk te Monresa geweigerd had den marsuh voort Ic zetten met een escorte van 800 man is versterkt eu zioh dien tengevolge gereed maakte old dm volgenden dng weilcr op raarsch te gaan Hef Carlistifch opperhoofd Saballs heeft de plaatsen OIot Videdras en Santa Goloma opgceischt onderbedreiging dot zy wanneer ly zich uiet overgeven even als ïortella zdllen verbrand worden mt r r T mt r r TI Burgerlijke Stand Gfboïe S9 Aag Josin Coinelin Adrian ouders H W Wogenaar en J P Bel Mij Cesar Albert Adolphe ouders W Lampeaa A Verheul 81 VVilhclraina oudtrs l D Joquet en W Cappellt Maria Johauua oodirs J l loi en M Beacra Jnntje Frijetjp ouders W de Bmio en T den Ouden Anna ouders il W V Ilonte en N Muller Adrians ouders J xm der Klcyn co J Noordcraau OvcBihDüN 30 Aug D fan Ham 3 j 9 m IPÖ Hl I J X HJ Aan het Bureau van Politie alhier zijn in bewaring de navolgende in deze gemeente gevonden voorwerpen als Een SLEUTEL en een Beeuen DAMESBUOCHE ADVERTENTlfiN üeratlen van eeue Dochter N BONTB MüLLEE Omtda 31 Aug 1873 Openbare Scholen De gewon inschrgving van Uerlingen zal plaats hebben op WOENSDAG 10 8EPTEMBËE 1873 des namiddags ten 5 nre in de respectieve SchooUokalen Wfldera wordt dienaanI gaande verwezen naar de aanplakbilletten De Secretaris der Plaatsel ke Schoolcommissie te Gouda ROIJAABDS Indien de Heer M te Gouda zgn SI GARENREKENING van 30 50 nietonmiddelgk te Ifotterdam voldoet zal de pretentie met zijn naam in de Conrant TB KOOP aangeboden orden N FIIAN 0IS SNEU Commissionair ia Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è IDépusito van 100 tot 1000 thans a 41 j rente 1000 en daarboven 4 5 Kantoor Westhaven B 145 Openbare Vrijwillige Verkooplng TE op Dinsdag den 16den September 1873 en ook den volgeuden dag zoo noodig des voormiddags ten 10 nr in het Nieütve SociErEiTSGEBotrw van da Wed EL M GROOT aan de Bnig te Waddinjveeii Ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris ANTHONIE NICOLAAS MOLENAAR van Onstrccks 200 Bunders nieuw drooggemaakte LANDEN gelegen iii de bg uitstek goed gereüsseerde bedijkiiig en droogmaking van de Putten in den Voorofschenpolder onder WADDINXVEEN van welke landen de eerste vrucht in dit jaar 1873 is gepogsteu een gnnstig lesuliaat opleveide De veiling en verkooping zullen geschieden eerst in perceelen en daarna in verschillende eoDibinatien De Prospectussen zgn van af 25 Aj istus 1878 verkrijgbaar gratis maar op franco aanvrage ten Kantore van genoemden Notaris in dien Prospectus is een kaarde van het te verkoopene en zjju opgepomen eenige hoofdvoorwaarden van den verkoop De perceejen zullen intgds behoorlijk zgn afgenummerd Alle nadere inlichtingen en informatiën zgn te verkrijgen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen die ook tot dat einde eiken Donderdag van des morgeus 10 tot des namiddags 2 our te spreken is ten huize van den Heer van WERKIIOOVEN jn het Schaakbord op de Kleiweg te Gouda Zegt het vdÓTÏi