Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1873

Zondag 7 September N 1410 1873 ÏOÜDSCH E COURANT Nieiiws eD Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken Otcblchk 1 Sept J D TOO de Htfr U J 2 ran j st ti m i P Mienwiuki ö ni 8 J ulieD 1 J 4 n GehditPi S Spt 3 FeaniDg ea S M ABVERTENTim Heden vferd ona onderhart diep getroffen door het or rlyden van ons eeuig geliefd kind J J A VISSEB E G VIÖSEK VAN Ohe Gouda 4 Sept 873 De Heer en Mevrouw L UU TEN betuigen hun hartelgken dank voor de vele bewgzen ran vnendschap en belangstellingondervonden Openbare Scholen De gewone inscbrijvmg van leerlingen zal plftaU hebben op WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1873 des namiddags ten 5 ure lu de respectieve Schoollokalen Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbilletten De Secretaris der Plaatselyke Schoolcommisste te Gouda EO IJ AAR DS N FRANCOIS SNEL Oommissionair in flffecten en Kassier neemt Geld in bewaring Èi Deposito van f 100 tot f 1000 thans a 47 rente 1000 en daarboven a 5 o Kantoor Westhaven B 145 Lokaal TIVOLI SPOORSTBAAT tb GOUDA Donderdag 4 en Zaterdag 6 Sept 1873 HABMOIE COMT van de KR Oostcnrykschc Rapel onder directie van den Heer PHILIPP AANVANG ten ö ure ENTREE VRIJ Wed VAN SOLINGB Co Openbafe Verkooping op MAANDAG 8 SEPTEMBER 1873 des Middags ten 12 ure m het Hotel de Paauw te Gouda van de OPSTALLEN voor AFBRAAK vau vyf HUIZEN aan de Nieuwe Haven wijk N n 117o 118 119 120 121 en 122 te Goiida Aanwijzing ea hezigtiging op VRIJDAG 5 SEPT des toornuddags ten 9 ure Nadere inhchtingen hg de Notarissen te Gouda J Openbare Verkooping te GOUDA op DINGSDAG den 16 SEPPEMBER 1873 des voormiddags ten 9 ure ten steif huize van den WdEerwaardeu Heer W de BRÜIJN in leven rustend Pastoor der K K Gemeente aldaar aan de Westhaven wflk B K 195 van een netten INBOEDEL waaronder Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED BED en TAFELLINNEN enz alsmede fraai Inliclifui eii ijn te bekomfn tin Kantore van dn No aih VV J FORlüDN DROOGLFEVl R te Go da Loten k f 1 in de Verloting van mmi imi m AN DE MAATSCHAPPIJ van LANDBOUW afd Gouda en Omstreken op 8 SEPTEMBER a s xgn te bekomen bg A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 10 ontvangt men 11 LOTSN laatsclia ip j v Landoiitgiiiniii gevestigd te APELDOORN Goedgeleurdhii Kon Bed van 10 Feb WlZnr 8 Pftlllttii groot f lOO OOO krachtens Art 7 der Statuten in 20000 ObliKaticn a 5 per stuk Pe a llotiiig ail gtsoliieden op 6 Deceraler e k len ourstimii vau deii Notaris F VAN H0U1 N te Jmsterdum uur en plaats nader lO de meuusbladen op te geven PRBMIEN in Vast Goed EeivSte l KEMiE De Hoeve t VRIJLAND ptlogen onder Mijdrecht eo Wtlnia met flinke ÜQEll DLUIJGtBOUWEN en ongevetr 20 Va Bunder WLILAND ent rfaarde 26 000 ÏWEiDE l REMir De Hoeve VEEZORG ge legen onder Mijdrecht met nette nieuiv gebouHdt BOEKEN WONING HOOIBMG enz en ongevitr 5 Bunder WEILAND waarde 6 900 DiRui PHtMiE De Hoeve SCHWEIZERHÖHE gelegen nan den Amsterdamschcn Straat eg onder Arnhem met modern BOERENHUIS SIALLING DAGGEIiDEUSWONlNQEN en onge Vier 6 Bunder BOUW en TÜINL NM nnrdo ƒ 6000 ViEKDB Pbemie Do Ho ve DE EiSHSTE J4ING $ legen al voren met nieuw gestichte ruiuw WONING en Ongeveer 6 Bunder BOUW TUINen BOSCHLAND waarde ƒ 2600 IJFDE Pkemie De Hoeve DONQHORN gcl gen als voren met nieuw gebouwd welingengt HpiS en ongeveer 8 Bunder BOUW lUlN en BOSCH L ND waarde 1300 ZlSDE I UEMIE De Hoeve BERKEtlDAL gele fji als voien met nieuw gebonjird wehngerigl HUIS en ongeveer G Bonder BOUW lUIN en BObCllL ND aarde ƒ 1800 ZEVE DtPltEMIE De V oiiuig KLEINHOEVE gdtgen m de gemeente Haarlemmet meer met ongeveer 10 vterlc N H lUINLAND wawde IQOO De gezaioenlgke waarde bedraagt 43 000 to Geld PBEMIE ƒ 1000 ƒ 1000 600 1000 4 260 1000 20 100 2000 50 60 2600 100 gK i 2600 1000 10 10000 20 000 Te zamen 6ó 000 OWigaticn welke mei worden uitgeloot uilen na niterlgk 66 jaren met ƒ 10 per ttuk worden afgelost De uitgifte geschiedt op ranwaanviage ten Kantore d r Maatschappi te Apeldoorn uitsluitend hy 100 tallen met een korting van 10 pCt alsmede by hare kassiers te Arnhem de Commanditaire Vennootschap LENS BERG8MA en verder a 5 per stuk bj de Agenten de Heeren A N molenaar Notaris te Waddmmeen J VAlV GROOS Koopman te Boskoop VAN WELJ C te Dordrecht De Maaischnpptj vqoi I andontginmnq J KIGOOK Suretani m De Ftlesche Boterkicurscl IS als de zuiverste en helderste van kleur bekend en IS reeds driemaal en thans weder op de Tentoonstelling van Landbouw te Gouda bekroond geworden Verfenjgbaar bg den Heer L de MOOU Markt te Gouda alwaar gedurende de TentoonsteUing ook MONSTERS a 15 Cent verkrflgbaar zgn Aanyyage franco aan het Hoofd D pot voorNederland J COSTEB V zelstraat 45 Amtterdam Een Werkman oud 88 jaar die jaren lang Veenbaas geweest IS verlangt tegen December in de stad m een of andere betrekking geplaatst te worden hj kan van eerlgkheid en werkzaamheid de beste getuigenissen leveren Heflectcrenden geheYen zich te odresseeren met Jranco bneven letter Z aan het Burean dezer Courant URBANVS PILLEN Zg die geene nagemaakte veriangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANUS VIH hale dezelve te Gouda alleen bjj den Heer J C ZELDfiNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen by C T Hazeübsko Heele doosjes J 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes fQ S7y g Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 1 Heden verschgnt de NIEUWB UITGAVE TAN D £ ZELFBEWARING EN Gencesktffldig Volkshaodboefi OVEK BE GEheziNO DEE ZENUWVKBSIAPPIKO VA HET UGCUAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap m Engeland e z Hg u dagelgkr ten zgnen huize te consulteeren Wie met by hem kannen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling u de Hollandscho of Frpnsche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden m het geheim en op reiliga wjjze naar alle deelen der wereld veraonden De ZELFBBWARING LAPRÉSERVATIONPERSONELLE onder ygn onmiddellijk toezigldoor een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hen verkrflgbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteegte Amsterdam doch alleen op franco aanvraagipet vooruitlietahng de Nederlandsche Uitgavevoor 70 ets en Jranco per post 85 Ct dePrausche Uitgave voor 50 Ct en frajico perpost 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postMgelg kan men de zelf bewaring direct door g eel Nederland van den Schrgver ontvangen CORRESPONDENTIE Het itigezoodcu Bti k nn X kan vooralBDOg niet geplaatst worden daar de naam dien de scbr ter opgeeft met aIIbso ons onbekend fs mnnr uoch ui het Goadscbe edreaboek socli 7i h lil tt registers van den burg stand te vinden i Alli tit UI geval dt schrijver zich bij de redactie TerroCgtj lm er uii pluatsing t o zyu atuk qaeeatio z a DE REDACTIf tiouda Cl ik van A Brinkman BUITENLAND Bnitenlandsch OverzicM lodien CT in Frankrijk nog over de beruclitt fusie der monarchalen gesproken wordt is het omdat iiuiiiio bladen zich meer en meer beijveren om een eervol len aftocht te maken Zij loochenen eenroadig alle berichten omirent de sninenkomsten der hoofden te Frohadorff en de jildaar voorbereide maatregelen Het f erocht wiiil meer en meer veld dat de hoii ing van talie en Duitscliland de regeering bewogen beeft zich niet met de fusie af te geren Thana nu er sprake is van een naun re aaneensluiting van aloude v anden zoonis de keizer van Oostenrijk en de ko ning van Italii zal er in de hooge politieke kringen Dog minder aan gedacht worden om Frankryk ia nieuwe onbeileo te storten Men zegt dat de regeering voornemens is dadelyk by de heropening der zitting aan de nat vergadering foor te stellen haar r roccs Bazaine iiiettegaustnande te CompiègM voor et m orde brengen van zalen reeds 10 000 Ia uilgegeren Verschillende getu en zullen dsgea achtireen gehoord moeten worden en ouder dezen is de president Mac Mahon Compiègue la te ver vos Varus en zonder itadecl voor de loopeode zaken kan de president niet eemgen lyd aldaar vertilyf gaan houden Het laatste vieide gedeelte van het rgfde nulliard is naar Straatsburg verzonden Da eerste trein met Duitsoh krygsmatencel heeft den 30n Verdun verlaten de geheele ontruiming zal zeker niet i5i5r den 19n Sept zijn afgeloopen Ey besluit ran den Dnitschen keizer is bepaald dat de gezamenigke forten van Metz en Straatsburg de namen zullen bekomen van de veldmaarschalken kroonprins Fricdrich Carl kroonprua van Sakaen v MoUke en v Hoon voorts die van den groothertog van Mecklenburg v Bismarck v Manteuffel Zostrow en van de bevelvoerende generaals erenzoo worden aan do forten Duppel Alscn en Fnedrichsort de namen gegeven van Hej wBrth en Fallensttin Voorts zijn benoemd tot generaal en chef der infan tenc de groothertog van Meoklenburg Scliwerin en tot idem der cavalerie prins August van Wurtemberg Aan hol korps cadetten zgii busten en portretten van gesneuvelde generaals verleend Behalve de hoogste orden aan v Bismarck v Moltke en v Roon zyn veje bevorderingen bij het leger aangekondigd Uit Berlijn wordt aan een Zuid Duitsoh blod gemeld dat mca m het Pruisische ministerie van eere dienst besloten heeft om den bisschop van Posen graaf Ledoohowski vier weken bedeiiktyd te geven en wanneer hy doarna in zyn tegenstand volhardt hem volgens de nieuwe wet voor het gerechtshof voor kerkelyke aangelegenhtden te dagen en bij vcroordeeIing eenvoudig als bisschop af te zetten Op dezelfde yi ve zal met alle wederspannige bisschoppen gchan deld worden loodat Pruisen dan waariohgnlyk woldra geen enkelen bisschop meer bcziUen zal Dat de ipaatregei niet radicaal genoeg is zal niemand kunnen beweren maar een andere vrnag is of de Pruisische staat er zflne verhouding tot de kerk mede verbetert Dit kunnen wij nog altijd met van de maatregelen der Pruisische regeering gelooven De centiale commissie voor de Rijnsohecpvaart heeft te Mannheim een belangrijke zitting gehouden De gewichtigste danrin behandelde onderworpen z n i het ontwerp ecner vaste brug over den Eyn bij Germershcim het algemeen nivilleoient van den Kijiistroom waarmede de Pruuiaohe direrteur van den waterstaat Nobilinj onder medewerking der ambtenaren van den watCFStnnt der overige Eijn oevcrainfen Ulnst is de verbetering van het vaarwater dei riv er m de Bhemgau naar een door Pruisen vuuigostdd plan welks uitvocniip een uitgnnf van 700 1 00 thnler il vireistheu en rindclijk een in het nnj iir viin 187 door waterstaatsbeambten der oeverstaten te honden inspectie van den geheelen Bijn an Basel tot aan zee De laatste algemeene inspectie van dien aard heeft in 1861 plaats gehaï Eciie depêche luï Rome van den lii September me t dat i morgens na eene bera idslagiug fn het ministerie de reis des koniiigs niar Weenen en Btr lijn op deft 29n dezer maand is vastgesteld Victor bttaunel zal door den minister van buiteiihndsche zaken den heet Visconti V osta alsmedc door den minister presidèht Mirtghetti vergezeld worden Giedurende de afwezigheid des koning zal den kroonprins Humbert het regentschnp orden opge dragen terwijl Csatelli minister aii biiinenUndsche zaken het voorzitterschap m het ministerie zal waar nemen Het bericht van een verschil tan gevoelen tosacben laatstgenoemde ea den heer Minghetti is volgeas de Agemia SU ant van allen grond ontbloot In Spanje is weder een ministeriecle crisis Het pn it van verschil in den boezem van het kabinet chijnt te ijn de meer of mindere toepassing van de doodstraf Men spreekt reeds van een gtUeel iiieinr kabinelCaslelar Maandag hebben de Engelsche fregatten Triumph en Swiftsnre met Je beide gekaapte schepen der op standelingen tiyi Carthagent het anker gelicht zon der van de zijde der insurgenten eemgen tegenstand te ontmoeten Een parucflïler telegram aan the Times meldt dat admiraal ïelvertbn geweigerd heell te belorea dat do beide scheen niet aan de Madridsche regeer ng zullen worden opgeleverd maar zgu woord vaii eer verpiaJ heeft dal hij de intrekking ran het bevel zou vngcn tddat de strijd om Car thagena beslist zal t u üe ngeUoheaimiMnl heeft koers geref nair OiUrsltar ï ar de bnde Spaansche fregatten in elk geval voor oopig bewaard zuilen worden Nog voordat omtrent deze selicpen een de finitieve beslissing genomen zal kunnen zijn verwacht de regeering te Madrid reeds het einde van den strijd en de over ave vau Carthageun Op welke gegevens die meenmg L ru t iblijkt met en uit de verte is het onmogelgk te bepileri of er eci ige grond van waarschijnlijkheid vuur deze mecniug butiat Üe regecnng betwyfelt het aldus zegt tenminste een te legram van Havas dat de tegenHand der stad langer dan tot het einde dezer week zal duren In het noorden van Spanje is het een heen en u eer trekkeu van kleine benden Carlulen en republikeitr sche colonnes en een aantal kleine schermutselingen waarop onmogelijk het oog te honden is Van de verwachte groote ontmoeting by Estella hoort men weder mets maar daarentegen wordt inmiddels uit Madrid gemeld dat generaal Sanchez Bregna die dit gevecht heette voor te bereiden wairsohgnigk minister van oorlog zal worden en vervangen wordt als opperbevelhebber van het noorderlcger door ge ncraal Gonzalez den tegonwoordigeii minister Het gevecht voor Estella der vorige eek was volgeni een correspondent von the DaUif News een eerste ontmoeting die in met op een gere eld gevecht geleek De Carlisten oorlog draagt voor hel overye geen ander karakter dan van een verdelgingsoorlog tnssohen wilde stammen of inijverige roovers Mi zoekt elkander in hinderlagen te overvallen en te vermoorden of schiet op zgn vyand vau eene plaats waar men zelf beschut en moeilgk te genaken is e i wanneer de ontmoeting ernstig dreigt te iioideu trekt de aanvaller gewoonlgk zoo spoiuig mogdgk in jiii veilige schuilhooken in het gebergte terug De eeisle slag bij Estella heeft daarop eene uit undering e maakt de republikeinen moesten teiugiiekken Uel licht zal daarom geen tweede gevecht aldaar pli Is hebben Dmsdijg vroeg heeft te Genese in tegennoordi held van veischeidrne bevoegde pi rsou n de opiiiin plaats gehad van tivee koftc r tot de ml teiisi lm van hertog Karel lan ISmniwyk bihuoiende na lu een vertrouwde des hertogs hit e eiuj iltr s uitin i had bekend gemaakt De gevon tii nirdr Hkei rangsohikking den ganschen dag heeft vejeisolit bo draagt 16 millioen m pipier en 100 000 franken aan specie Codicillen of andere stukken nerden mei gevonden eienmiu als de zoo viak beiproken oin vi cn Do diamanten Piillcii DoiuLilig jrjciige taxicrd üaorna zal tot liet aiiemcn der ij ii in hel hotel Beau Rivage worden overgegaan Een protest 19 tot dnsier met ontvangen Uit Olten wordt ann de Baseier Nachrtchten het volgende gemeld De hoofdcommissie der Zwilsersche OU l katholiekeif heeft het plan opgevat om in de dczfdagen te honden vergidering van afgevaardigden dit voorstel te doen oorloopig zullen geen doortastende wgz uigen in de kerk worden gemaakt Hieraan zal de hind niet geslagen worden voor de invoering eener rigeliug der oud katholieke kerk Deze regeling zal tot grondslag hebben de gemeente en derhalve zal zg een echten volksgeest ademen Zoodra een aantal oud katholieke gemeenten zal zgn gevestigd zal in overleg met de bonds en de kantonnale overheden worden overgegaan tot het vormen eener Zwitsersche nationale kerk De bisschop door afgevaardigden der gestelde overheden der geestelgkheid en der gemeente te kiezen zal uitsluitend den eed afleggen in handen der vergadering van afgevaardigden die hem heeft gekozen Hem zal ten dringendste worden verboden z ch in eenige betrekkiag te stellen met Kome ZWITSERLAND Voor eenige da en maakten wg melding vak den dood en het testament van den berachten i diamantenhertog Zijne begrafenis beeft verleden Vrgdng ingevolge zgn loalsteii wil met vorstelgke pracht plaats gehad De stad Geneve die op zoo onverwachte wyze in hel bezit gesteüd is van een ontzaglijk vermogen dat met inbegrip van alle eigendommen in DuitschUnden Amerika op ongeveer 100 millioeij francs geschat wordt heeft zich zeer dankbaar voor die jnilde gift betoond en zich natuurlijt slipt aan den laatsteawil van dan gever gehouden W anneer nu miar Bie de broeder en de agnaten van den overledene waaronder in de eerste plaats de £ x kaning van Hanover de koningin van Engeland de hertog van Cambridge in aanmerking komA aan de stad Genere deer nis met succes betwis l n Het voornemen beslaat uanlelgk om de nieligvérklarmg van het testament te vrigen op grond vWele besluiten die In 1830 hertog Karel onbtJo a voor de regeering verklaarden eü Ueu te Shs le vrye beschikking over zgne goederen ontnamen Bovendien is de overledene door den familieraad onder curateele gesteld welk besluit door den toenmaals sonvoreinen bondsdag endeverBchilleade regeereode vorsten van den bond gewettigd IS In elk geval ts het bezit van zulk een vermogen voor iedereen el de moeite en kosten vaneen proces waard In afwachting daarvan heeft de erfgename volgens testament Vnjdag aan den wensoh van den overledene vatdaan en onder deelneming van de geheele bevolking de begrafenis op prachtige wijze doen plaats hebben Van s morgens 9 uren waren straten kaaien en pleinen te en voor de groote menigte die zich naar de Salie de la Roformatioii bewoog waar de plechtigheid zou plaats hebben Vier a vijfhonderdbevoorrechten slaagden er in om met toegangs koarten bmueu de afdeeliug te geraken bestemd voor den Ijkdieiist en namen plaats op de met zwart gesierde galerg nelke de eerste étage toimt In het middender zaal stond de doodkist vai den hertog en aanhet einde een tribune naaiop de gemeenteraad de chefs der administratie en de grontc kantonale raad piaats namen roorafgegam door de stedelijke bodenm geelroode kleedmg Om de demucratischs begmwlen der Geujiefsche regeering met te verloochenen waren aan het tegenove gestelde uiteinde der zaal ecodriehondcrdtnl platteen opengelaten wiiarop zeker niet minder dan zeshonderd straatjongens elkander verdrongen Ier zgde waren de leerlingen der gemeentescholen en het officierenkorps gezeten De ceremonie begon mol het beroemde koraal van Luther llin festei Bu g ist uiiser Gott gezongen door ecu mannenkoor De piedikaiit der DuitschLuthersche gemeente 96 heer Ehni sprak eep gebed uit en daarna een zeti welsprekende en hoogst demo ratisohe redevoering Na afloop diuivnn opnienw een gebed en dairna neder een koor der zangers De kist werd daaiop opgenomen en op den lykwi en i eph itst en de sloet zotte z ch in bewegin onder het nanhonden 1 luiden van alle klokken en kanonsehüteu van minuut tol mii uut De stoet weid ge v