Goudsche Courant, vrijdag 12 september 1873

C ZoDdag 14 Septemli r N 1413 1873 GOUDSCHE COUR AU T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oezondbeid Kracbt en Levenslust Teu Ae algemeen in gebrnik zyfide Engelsche Gezondhelds Plllcn ook bekend onder den naam van Cial Slijmden Maagfpillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaien in Europa en Amerika ten deel geTalles k groot Zfl werken aangenaam en zacht voor hoest geVatte koude kortademigheid gal slechte spgsvertenng onaangenamen smnak in deu mond bg het ontwaken hoofdpijn missclykheid Zg versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zg bovendien gunstig weiv ken op den algemewen gezondheidstoestand Verkrögbaar in doosjes 25 en 40 cent te Gouda bg den Heer J O ZÜELDENRIJK Broogist op de Markt Alsmede te Waddin rveen by C T MAZBtntaa Namaaksels zgn hier niet van bekend LIJST der VERLOTING van LANDBOUW VOOBWBEPEN door de Afdeeling Gouda en Omitreken der HOLLANDSCHB MAATSCHAPPIJ vtu LANDBOUW op de 8 September 1873 Enop DONDERDAG 18 SEPTEIMBÊR 1873 des middags ten 12 ure aan het Huis wgk B N 24 aan den Kleiweg te Gouda van een aantal mmENEAQcmi Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda Lotnumm P nummjLotn 3389 3399 3412 3428 3436 3534 3548 3620 8685 3660 3663 3676 3705 3725 3751 3795 3849 3855 3875 3956 3978 3992 4005 4010 4070 4107 4118 4185 4186 4222 4431 4627 4639 4678 4693 4740 4758 4796 4808 4827 4839 4920 Afdeeling Gouda en Omstreken der Hollanosche Maaisciuppij van Landbouw F H BVLMUa BRACE Secretaris Penrdngmeestetr ADVERTCNTIËN V Getrouwd A C P VOGELSANG van Nijmegen VS r P BOONDERa Gouda 11 September 1873 Tevens wordt voor de vele i I f£en van deelneming en belangstelli ondervonden ook namens wederzydsche betrekkingen hartelgken dank betaigd V Getroawd JACOB ADRIAAN ROEST VAN LIMBURG SS CATHARINA MARIA ECE Genda 11 Septembep 1873 Heden overleed in den ouderdom van mim 83 jaren mijn geliefde Echtgenoot HENPRIK KRAAUENBKINK S E VAN BÜÜRBN Wed H EBAAIJfNBBINK Hehendorp 9 Sept 1873 Voor de vele bewijzen van deelneming by de geboorte onzer dochter ondervonden betuigen w onzen bartelijken dank Gouda H W P BONTE 11 é pt 1873 N BONTE MüLLEE Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te zal in den loop dezer maand September AANBESTEDEN de levjering en uitdeeling van p m 150 0 stuks goede BAG6BRTÜKP voor den inbstaandes winter De nitóeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden Deverdere Conditian liggen tot den 18 September e k 4ag l 8 in de Armkamer ter lezug Het Bnigerl k Armbestuur De Secretaris De Voorzitter W POST DB08T A ROMEIJN Openbare Vrljwllilgc Verkooplog TB WA DDINX VEEN p DHJÜDAG den 16 SEPfEMBEB 1873 en odk den volgeuden dag zoo noodig des voonniddsgs ten 10 ure in het Ni uwe SocibteitsoeBOüw van de Wed H de GROOT aan de Brug te Waddinxveen Ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris ANTHONIB NICOLAAS MOLENAAR van OiDStreeks 200 Bunders nieuAV drooggemaakte LAND ÉN oelfp n ia ds bg uitstek goed gereüsseerde beqgkmg en droogmaking va de Putten in den Vooro chenpoldei onder WADDINXVEBN Tan welke landen de eerste vrucht in dit jaar 1873ig geoogsten een gunstig resultaat opleverde De v$ihog en verkoopiug Zullen geschieden eerst in perceeleu en daarna in verschillende eombinatien De Prospectussen zijn van af 25 Augustus 1873 verk gbaar gratis maar o p franco aanvrage ten Kantore van genoemden Notaris in dien Prospectus is e n kaartje van h te verkoopene en E§n opgenomen enige hoofdvoorwaarden van deq rersoop De perceefen zullen intjjds behoorlek zfln afgenummerd Alle nadere inlichtingeji en infomatiën nn te verkregen ten Kantore van den Nottois A N MOLENAAR te Waddinj vem die ook tot dat einde eiken Donderdag van des morgens 10 tot des namiddags 2 uur te spreken is ten huize van den Heer yan WBRKËOOVEN in het SoHAAiBOED op de Kleiw te Gouda Zegt bet voort l In de Restapratie Station Rhönspoorweg wordt ten spoedigste gevraagd een fatsoenlijke en stipt Èerljjko tegen goed loo n Men vervoege zioh in pe rsoon Openbare Verkooplngen te GOUDA op DINGSDAG den 16 SEPTEMBER 1873 des voormiddags ten 9 ure ten huize van den WelEerwaarden Heer W m BRUIN in leven INBOEDEL PrysnummJ Lotnumm waaronder Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED TAFEI LINNEN enz alsmede fraai 165 39 111 123 113 101 43 133 67 114 84 64 81 40 146 83 107 73 8 108 129 138 38 167 164 159 78 68 142 26 48 17 106 23 152 85 158 136 122 44 105 19 1715 1851 1852 1885 1962 1996 1999 2016 2050 2065 2119 2151 2212 2214 2235 2363 2425 2446 2488 2521 2649 2650 2678 2680 2688 2730 2767 2778 2803 2810 2852 2872 2946 2950 2970 3070 3096 3221 3228 3244 3337 3355 20 30 32 51 5 21 141 59 1 12 46 88 28 11 13 162 125 98 50 120 112 134 30 33 104 163 90 22 60 132 55 70 128 99 103 65 61 93 47 3 9 94 11 18 51 144 149 2ad Het BESTUUft der 307 312 342 349 369 377 398 463 496 504 567 608 616 643 670 7 15 741 829 914 982 1146 1150 1199 1203 1279 1293 1507 1515 1578 1588 1633 1643 1667 1672 1697 H HllNdOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier necnol Geld in bcwaringf è Deposito van 100 tot 1000 thans 4 nte 1000 en daarboven i 5 Kantoor Westhaven B 45 140 109 154 53 115 153 131 52 66 2 62 160 63 156 157 97 75 24 82 116 150 117 127 130 145 18 49 15 45 42 91 76 151 161 143 133 74 80 54 16 166 27 135 4 92 148 6 8S 187 121 58 14 72 7 100 10 119 149 102 144 31 U7 79 155 69 57 95 124 96 80 37 71 77 168 25 56 126 41 29 87 86 110 118 34 4965 5021 5038 £ 040 5103 6218 5328 4 5233 5248 5274 5319 5357 5422 5439 5459 5470 5477 5507 5513 5515 5647 6678 5692 5693 5709 5735 5751 5797 5824 5855 Gonda Drik Tan A Brinkman 5928 5972 6013 6093 6125 6139 6168 6194 6420 6424 6457 6495 stukken voor de redactie dezer coup rant bestemd moeten gesonden worden aan den uitgever A BBIN C IIAN Lange Tiendeweg O N 60 albier Kennisgeving BUUGEMEESTERen WETHOUDEES ren Good Oezi ti de Circulaire T o deo Heer Commisrarui dea Koningi in de proriocie Zaïd Hollind Tanden 22 Augustus 1S73 ProTinciaalblad a 85 Brengen ter kennis Tan belanghebbenden d t de Heer Minister Tan Oorlog ter uitToering ran Zijner Majesleits besluil van den 29 July 1873 StaahUad nK 119 belrelTeiide het detacheren ran de ingelijfden bij de Militie t land bij de landDiagt 10 Nedcrlandscb Oost Indie rooveel hem betreft heeft goedgéTonden te bepolen 10 Voornoemd beeUit is roorehanda niet toepaaaelyk op de miliciens der bereden Korpsen die zich in werkelyke dienst bevinden of nun eersten oefeningsl d nog oiét hebben Tolbraoht 2 Omtrent de toelating van milicient tot detachering bij de landmagt dienende in Nederlandach Oost Indio gelden in het algemeen de roorschriften die voor de Vrijwillige Werimg daarbij lyn Tastgesteld In stede echter ran een engagements acte zal door eiken betrokken milicien een bewiji m twecToud worden geteekend terwyl Toorta geen aanbreogpremie wordt toegekend Sfi De miliciens die in Toege roorschreren bij de landmagt dienende in Naderfauidaah Oost Indw gedetacheerd zijn zullen op de Stamboeken der Korpaen waartiw z j behooreo als gedetacheerd geioerd warden moetende bierran in de 4 kolom op de naTolgende wyie aantcekeQing worden gedaan Krachtens enz 8 Bij tarugkeer uit Indië rordoi de ailloiens behoorende tot eene ligting dia nog niet is ontslagen by het Koloniaal werUepot aiet weder in de aterkte gebragt doch onrerwyld iu bet genot Tan onbepaald rerlof geeteld De Kommanderende Officieren der betrokken korpsen eenden tot dat einde tijdig de Terlof xuseo geheel logernld met nitzondenng alleen van den datum waarop bet Terlof een aanrang neemt en tan da gemeente waarheen de milicien zich begeeft aan den Kommandant ran genoemd dep6t ter uitreiking aan de belanghebbenden Deze rolt dien datum zoo made de betreffende Gemeenta m T 5ór ds uitreiking en roorziet ze van zyu handmerk Van het tydsiip waarop en de gemeente waarheen de milioieas met groot verlof vertrekken wordt door den Kommanderenden Officier ran bet Koloniaal Werfdepót onmiddelijk aan de betrokken Korpekommandanten mededeeling gedaan terwijl hun daarbij terens door dien Chef worden toegezonden de betrekkelijke extracten Stamboek uit Indie tot beschrijTing der Stamboeken 7 De ouder 6 bedoelde miliciens worden bü de corpsen tot welke uj behooren na onlrangen kennisgeving van het Koloniaal Werfdepót van gedetacheerd terug en op dato met groot verlof gemeld S Aan ben wier militie diensttijd geëindigd is by hunne terugkomst in Nederland al door deu Kommandant van het Koloniaal Werfdepdt onverwyld op de gewone wijze het paspoort wegens expiratie ren dienst worden uitgereikt e Overeenkomstig het bepaalde in art 123 4 der militiewet zal bij ds corpsen voor ieder milicien die in voege voorsohreren wordt gedetacheerd Sen man minder roor het blijvend gedeelte onder de wapenen gehouden of geroepen worden 10 De bestaande voorschriften omtrent bet inleveren van kleeding en uitrusting sltikken het sluiten der rekening in het kleeding en reparatiefonds en het verrekenen der saldo s schuld en Ie goed bij overgang van militairen naar het leger in Indie blg rea van kracht voor ds milieiens die op grond van voornoemd besluit by het leger in Nederlandsoh Oost Indis worden gedetacheerd De milioiena die bij terugkomst in Nederland in het genot van groot verlof worden gesteld worden wanneer zij later by hunne korpsen onder de wapenen komen op oieuw van kleeding en uitrusting voorzien t Gravenhage 12 Aagogtos 1873 get VA STIRÜM Voor eensluidend afschriii De Becieteris Generaal H HAEDENBERG Voorts dat de Miliciens Verh anger die zieb tot detachering naar Nederlandsoh Oost Indie wenschen te verbinden zich daartoe vooBien van de vereischte bescheiden behooren aan ta aaiden bij dan Froviuoialeo Adjudant m de booCiplaats van het gewest waaruit zy herkomatig zyn U wel by dan Komaauderenden Officier van het Korps waarby zy zijn ingelijfd zullende aan ben na detnitiere bekrachtiging va i hunne verbintenis bij hot Koloniaal Werfdepót erenab de Vrijwilligers eene gratificatie van 200 worden uitbetaald Gouda den 12 Septem r 1873 Bu emeester en We lKiadera voornoemd De Secretaris D Burgemeester Daooai BsvEa FoaiuuH vah Bkbsbii Umrioooiiv BUITENLAND Bultefilaodscti Overzicht Politiek uieuwa ao eenig belang is sohaarich De ontruiming en da fusie Wy vea iii Frankryk aan de orde Een Engelscb blad tie Steniug Standard wyst op ds toevallige omstandigheid dat ten zelfden dage waarop de laatste termyn der Fransohe milliarden aas Duitscjilaod betaald werd ook Engeland zich van zyne verplichtingen jegens de Vereeuigde Staten van NoordAmerika kweet De twee schadeloosslellingen zegt het blad zijn betaald de twee overwinnende natieo de een door het zwaard van Mars de ander door de weegschaal van Themis hebben tot den laatste pennjr hunne vordering ïoldaan ge kregen en Èngehiod en Frankryk zyn geheel van vreemde schuld barryd Het is inderdaad opmerkcuswaardig en rerdient als bijzonder feit rermelding dat deze biétalingen de eene door eene natie die niet meer kon en de andere door eene die niet meer wil rechten ten zelfden dage gekweten zyn Frankryk is thans aan zich zelf ternggegeren zooals de geijkte term luidt en thans znl blijkea hoe het Tan die opnieuw erlangdp rryheid partij zal trekken Zal zij tot eendracht of tot grooter rerwydering en siryd tusschen de partgen leiden Een belangryk feit IS in dit opzioht de volgende nieuwstgding voor welker juisiheid een ernstig bind als b r Is Tempt zegt te kunnen instaan Zy komt op het rolgeiide neder Het kabinet ran 24 Mei de onmogelijkheid inziende eener restauratie onder de voorwaarden welke de graaf ran Chambord sielt heeft besloten om betzij zelf betzy door bemiddeling ran eenige a geraardigden het roorslcl te doen do macht van maarschalk Mao Mahon roor ryf jaren te rerlengen Wat de zoogenaamde eonstitutioneele wetsontner pen aangaat deze zouden dan gehandhaafd worden gelyk ze ingediend zyn door de regeering des hee ren Thieis nl met bet oog öp een gemeenebest Eeeds de Opinion Nattormle deelde voor einige dagen iets dergelyks mede Wc elen uit zekere bron schreef ze dat de fusie by de rechterzyde en het rechteroentrum met meer dan 244 voorstanders heeft Derhalve ia de fosie als mislukt te beschouwen Het blad maakte voorls ereneens gewag ren het plan door vele afgevaardigden geopperd om het gezag ran Mac Mahon te rerlengen Donderdag heeft de Franache permanente commissie weder een vergadering gehouden De zitting was van weinig beteekenis de voorzitter deUeerBufiet was zooala wij reeds vroeger schreven er niet by tegenwoordig Noel Parfait interpelleerde de Broglieprer het jongste mandement ran den aartsb issfaop van Parys hij wees op de aanvallen tegen Italië die in het stuk voorkoman De Broglie antwoordde dat da regeering door twee boodschitppen van Mac Mahoo en door au diplomatieke cireulaira haar instemming bad betaigd met de politiek welke de harmonie Inssebeo Frankrijk en geheel Europa verzekert Wat de aartabissohop zegt daaraan is de regeering yeheel vreemd Mahj riohtte tot de regeering een vraag ni ar aanleiding der opheffing van dagbladea en het verbod van vergaderingen in da departementen die weldra afgevaardigden zullen moeten kiteen Hy verlangt dat de uitgave ran dagbladen en de vergaderingen vanvereenigingm wolden vrijgelaten gedurende den tijd der verkiezingen De Broglie antwoordde dat da vrijheid welke de wet den burgere toekent den kiezera onge ahondau zal worden gelaten maar de regearing kan geen van hare bevMgdheden uit de handen geven Zy zal van haar gedrag rekenschap geven aan de nationale vergadenng Ook de staat van beleg lu sommige departementen zon eerst ter sprake gebracht worden maar de qukstic van den staat van beleg in dat der Ysnne waa reeda opgelost door een mededeeling van het gouvernement aan den prefect eo door deze aan den beer jepèra medegedeeld dat de staat van beleg do 4 de keizerin uitgeschreven door het gonveniement van ïonrs waa opgebevca en mitsdien niat beatoud De ouoisterraad heefi gisteren oog geen besluit genomen aangaande de verkiezingen De Stkul ZeitKHg meldt dat de Pruisische regeeriug een som van 60 000 thaler heeft aangewezen tot rerhoog ng van ds jaarwedden der ooderwyzers in Slees wykHolstein Voor het volgend jaar zal een gelyk bedrag worden toegestaan Het gouvernement van het groothertogdom Baden ligt altyd door overhoop met de geestelykheid o a met deu bisschop van Freyburg Om er een einde aau te maken zullen naar men zegt de nieuwe fcetkehjke wetten van Prnisen ook voor Baden a a gddig worden voorgesteld aan de kamers Acht ond katholieke Iheologieehe studenten zullen de academie te Bonn gaan bezoeken Ook bisacbep Ueinkens is in onderbandelmg om zich aldaar ta gaan vestigen Te Antwerpen is de verkiezingsagitatie in vollen gang In een van de grootste lokalen der stad heeft een meeting van alle sehakeeringen der liberale party plaats gehad de zaal was stampvol en met ds meeste geestdrift is de candidatnur van den burgemeester de Wael en van den uud senateur van Harre gesteld De burgemeester zelf beeft zyne beginselen blootgelegd Ook de olericale partij heeft haar mee tmg gehad in de Variétés De afgevaardigde Dalaet heeft er het woord gevoerd en de etedélijke administratie aangeraden hy keurde de feesten by gelegenheid ran s konings bezoek gegere zeer af Ook da koning werd met gespaard hy was rolgens deu spreker in Antwerpen gekomen als koning der Geuzen niet als vorst Tan België De onthouding van de fatsoenlyle bevolking bij de feeslen werd zeer geprezen De beer Dedrcker de oandidaat der geeatelyken beloofde alles te zullen doen om het vertronivea der kiezers waardig te blyven Een Oostenryksche keizerlyk patent van den 7den Sept beveelt de ontbinding van den Cisleithaanschen ryksraad en sohryft de rerkiezingen roor den nieuwen uit welke den 4den Nor bijeen eal komen I za rerkiezingen zyn de eersten die volgens de nieuwe kieswet worden uitgeschreven welke de directe verkiezingen der afgevaardigden van den Oostenrykschen ryksraad invoert De Spaansche Cortes hebben goedgekeurd 1 bet wetsontwerp tot het opdragen der volmachten aan Casïelar i 2 het voorstel oq de jongelieden dia zich aan den dienst by de reserve onttrekken met 5000 peseta s te beboeten