Goudsche Courant, vrijdag 12 september 1873

Zoodag 14 September N 1413 1873 GOUDSCHE COUR All T Nieaws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ABVERTENTIËN A C P VOGELSANG van Nymegen P BOONDERa Gouda n September 1873 Terens wordt voor de vele blgken van deelIiemüig en belangstelÜBg ondervonden ook natnena wederzgdsche beirekkingen hartelyken dank betaigd JAC ADBIAAN ROEST VAN LIMBURG CATHARINA MARLi ECE ÖWI 11 September 1873 Hcd n Overleed in den ouderdom van roim 83 jaren mijn geliefde Echtgenoot HENPRIK KKAAÜENBBINK S E VAK BUUREN Wed H Keaahewbbink Hehendorp 9 Sepi 1873 Voor de vele bewezen van deelneming bj de geboorte onzer dochter ondervonden beogen wg onzen hortel ken dank Gmida H W F BONTE 11 B pt 1873 N BONTE MuLLEB Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in den loop dezer maand September AANBESTEDEN de levjering en nitdeeling van p m 150 000 stuks goede BAGGERÏUKF TOor den aanstaanden winter De nitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De vwdere Conditifti liggen tot den 18 September e k j lgks in de Armkamer ter lezing Het Burgerlek Armbestnnr Ve Secretarie De Vooratter W POST DROST A ROMBIJN Openbare VrUwlIIige Verkoopiog TB WA DDINX VEEN p DUfSDAG den 16 SBPrEMBBB 1873 en ook den volgenden dag zoo noodig des voormiddags ten 10 ure in het Nikijwb Sogieteitsoi BOüw van de Wed H db GROOT aan de Brag te Waddimveen Ten overstaan van den aldaar Bevestigden Notaris ANTHONIE NICOLAAS MOLENAAR van Omstreeks 200 Bunders nieuw dixjoggeniaakte LANDEN oelegsn in de bg uitstek goed gereüsseerde bedglong en droogmaking voft de Putten in den Vooro chenpolder onder WADDINXVEJEN van welke landen de eerste vrucht in dit jaar 1873 il geoogsten een gunstig resnltaat opleverde De veiling en verkooping zullen geschieden eerst in perceelen en daarna in verschillende eombinatien De Prospectussen zjjn van af 25 Augnstns 1873 verk gbaar cfratie maar op franco aanvrage ten Kantore van genoemden Notaris in dien Prosjiectns is een kaartje van het te verkoopene en BÖn opgenomen eenige hoofdvoorwaarden van den verkoop De perceelen zullen intgds behoorlek zgn afgennmmerd Alle saAen inlichtingen en infonmitiën znn te rerkiijgen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen die ook tot dat einde eiken Donderdag van des moi na 10 tot des namiddags 2 uur te spreken is ten huize vau den Heer van WERKHOOVEN in het 80UA4UOBO op de Kleiw te Gouda Zeft bet voort I In de Restsoratie Station Hhjjnspooyweg wordt ten spoedigste gevraagd een t8oenl jke en stipt eerlüko vTonsro Eisr t en goed loon Men vervoege zich in persoon N FRANPS SNEL CommiBBionair in Effecten en Kassier nccml Geld in bcwaringf Openbare Verkoopingen te GOUDA op DINGSDAG den 16 SEPTEMBER 1873 des voormiddags ten 9 nre ten huize van den WelEerwaarden Heer W M BRUIN in leven INBOEDEL waaronder Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED TAPEI LINNEN enz alsmede fraai è Deposito van 100 tot 1000 thans a 4V rente 1000 en daarboven 5 Kantoor Westhaven B 45 Gezondbeid Kracht en Levenslust geveu de algemeen in gebraik x mje Engelsche Cezondheids Pillcn ook bekend onder den naam van Cial Slijm en lUaagrpilIen En op DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1873 des middags ten 12 nre aan het Huis wflk E N 24 aan den Kleiweg te Gouda van eén aantal Nadere inhchtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEBVER ie Gouda De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groOt Zfl werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte sp gvertering onaangenamen smnak in den mond bg het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zg versterken het gestel verdreven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zjj bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrgpbaar in doosjes it 25 en 40 cent te Gouda bi den fleer J O ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddin rveen bfl C T Hazenbkm JgÊF Nomaaksels zgn hier niet van bekend LIJST der VERLOTÏNG van LANDBOUÏV VOORWERPEN door de Af l l n a Lotnnnun Prysnnmm Lotnumm PrösnummJ Lotnulnm Prflsnnmm 11 18 51 144 149 298 307 312 342 349 869 877 398 463 496 604 567 608 616 643 670 715 741 829 914 932 1146 1150 1199 1203 1279 1293 1507 lys 1578 1588 1633 1643 1667 1672 1697 165 3 111 123 nar 101 43 139 67 iir 84 64 81 40 146 83 107 73 8 108 129 138 38 167 164 159 78 68 142 26 48 17 106 23 152 85 158 136 122 44 105 19 1715 1851 1852 1885 1962 1996 1999 2016 2050 2065 2119 2151 2212 2214 2235 2363 2425 2446 2488 j 2521 2649 2650 2678 2680 2688 2730 2767 2778 20 30 3Ö 51 5 21 141 59 1 12 46 88 28 11 13 162 125 98 50 120 112 134 36 33 104 163 90 22 60 132 55 70 128 99 103 65 61 93 47 3 9 94 3389 3399 3412 3428 3436 3534 3648 3620 8635 3660 3663 3676 3705 3725 8751 3795 3849 3855 3875 3956 3978 3992 4005 4010 4070 4107 4118 4185 4186 4222 4431 4627 4639 4678 4693 4740 4758 4796 4808 4827 4839 4920 136 4 92 148 6 35 137 121 68 14 72 7 100 10 119 149 102 144 31 W 79 155 69 57 96 124 96 89 37 71 77 168 25 56 126 41 29 87 86 110 118 34 2810 2852 2872 2946 ti 2950 2970 8070 3096 3221 3228 3244 3337 3355 Prijsnumm j Lotnumm 140 4965 109 5021 154 5038 63 6040 115 5103 153 6218 131 6228 52 6233 66 5248 2 5274 62 5319 160 6357 63 6422 156 6439 167 6459 97 5470 75 5477 24 6507 82 6513 116 5515 150 6647 117 6678 6692 127 130 6693 145 6709 18 5735 49 5751 15 5797 45 6824 42 6865 91 6928 76 5972 151 6013 161 6093 143 6125 133 6139 74 6168 80 6194 64 6420 16 6424 166 6457 27 6495 Het BESTUUR der Afdeeling Gouda en Omstreken der Hoi landsohb Maatschappij van Landbouw F H BXJLMUa BRACK SecretarU Penningmuster Goada Dr ik ran A Briokmait stukken voor de redactie dezer coup rant bestemd moeten gezonden worden aan den Uitgever A BRINKMAN Lange Tiendeweg D N 60 alhier Kennisgeving BÜEGEMEE8TEKenWETH0UDEK8T8n Gouda Gezien de Circulaire vaa den Heer Commissaria dea Koningi in de provincie Zaid Holland ran dsu 22 Augustus 1873 Prorincisalblad n 85 Brengen ter kennis van belanghebbendeD dat de Heer Minister ran Oorlog ter uitvoering vau Zyner Mnjesteits besluit van d n 29 Julij 1873 StaMtblad 0 119 betrelTende hat detaoberen van de ingelijfden bij da Militie ta laad bij de landoiagt in Nederlsndsch Ooet Indië looreel hem betreft heeft goedgefondan te bepalen 1 Voornoemd beeloit is voorshands niet toeposselyk op de miliciens der bereden Korpsen die zich in werkelgke dienst berinden of hun eer sten oefeningstijd nog niet hebben volbracht 2 Omtrent de toelating van miiieiens tot detachering bij de landmagt dienende in Nedarlandsch Oost Indio gelden in het algemeen de voorschriften die voor de Vrijwillige Wer ing daarbij n vastgesteld in stede echter van eenengagements ncte zal door eiken betrokken milicien een bewjjt in tweevoud worden geteekend terwijl voorts geen aanbrengprcmie wordt toegekend 3 De miliciens die in voege voorschreven bij de landmagt dienende in Kederlandaoh Ooai India gedetacheerd zijn zullen op de Stamboeken der Korpsen waartoe z behooren als gedetacheerd gef oerd worden moetende hiervan in de 4 kolom op de navolgende wyze aanteekening worden gedaan Krachtens enz t Bij terugkeer uit IndiS word n de ailiiiieDs bebooreoda tot eene ligtiog dia nog niet is ontslagen b j het Koloniaal Werldepot niet weder in de sterkte gebragt doch onverwyld iu bet genot van onbepaald verlof gesteld De Kommanaerende Officieren der betrokken korpsen zenden tot dat einde tydig de verlofposten geheel iogevuld met uitzondering alleen van den datum waarop bet verlof een aanvang oeaml en van de gemeente wsarheeb de milicien zioji begeeft aan den Kommandant van genoemd depot ter uitreiking aan de belanghebbenden Deze vult dien datum zoo made de betreffende Gemeente in vi5ór da uitreiking en voortiet ze van zyn handmerk Van het tgdstip waarop en da gemeente waarheen de miiioiens met groot verlof vertrekken wordt door den Kommanderenden Officier van het Koloniaal Werfdepót onmnlelijk aan de betrokken Korpskommandant mededeeting gedaan terwyl hun daarbij tevens door dien Chef worden toegesonden de betrekkelijke extracten Stamboek nit ludic tot beschrijving dar Stamboeken 7 De onder 6 badoeida miliciens worden bg de corpsen tot welke zij behooren na ontvangen kennisgeving van het Koloniaal V erfdepót van gedetacheerd tanig en op dato met groot verlof gemeld 8 Aan hen wier militie diensttijd geëindigd is by hunne terngkomst in Nederland rul door deu Kammandant van het Koloniaal WeifdepSt onverwijld op de gewone wyze het paspoort wcgens expiratie fon dienst worden uitgereikt 9 Overeenkomstig het bepaalde in art 123 4 der militiawet zal bij ds corpsen roor ieder milicien die in voege voorschreven wordt gedetacheerd dén man minder voor het blijvend gedeelte onder de wapenen gehouden of geroepen worden 10 De bestaande voorschriften omtrent het inleveren van kleeding en uitrusting sttikkrn het eluitrn der rekening in het kleedmg en reparatiefonds en bet verrekenen der aalda s schuld en te goed bij overgang van militairen naar het leger in India blijven van kraoht voor da miliciens die op grond Van voornoemd besluit by het leger in Nederlsndsch Oost lodia worden gedetacheerd De miliciens die by tarugkomit in Nederland in het genot van groot verlof worden gesteld worden wanneer zij later by bunna korpsen onder de wapenen komen op niauv van klaeding en uitrusting voorzien iGravenkage 12 Augnstns 1873 get VA STIRÜM Voor eensluidend afschrift De Secretaris Generaal H HABDENBERG Voorta dat de Milicieos Verlofganger die zich tot detachering naar Nederlandsoh Oost Indie wenschen te verbinden zich daartoe vgonien van de vereuchte bescheiden behooren aan te ndden bij dan Provincialen Adjudant in da hoofdplaats van het gewest waaruit zij berkonistig zyn of wel bij den Komsanderenden Officier van het Korps waarbij zy zijn ingelijfd zullende aan hen na deflnitieve bekrachtiging van hunne verbintenis by hst Koloniaal Werfdepót evenals de Vry willigere eene gratificatie van 200 worden uitbetaald Gouda den 12 September 1873 Bu emeester en We oders voornoemd De Secretaris Oe Burgemeester D oouavBE FoftTOUH VAH Bs eKM UjUtTOOOaii BUITENLAND Buiteniandscli Overzicht Politiek nieuws van eeuig belang is aahaarach De ontruiming en de fusie blijven in Frankrijk aan de orde Een Kngelscb blad tie Eteniug Staadard wyat op ds toevallige omstandigheid dat ten zelfden dage waarop de laatste termyn der franscha milliarden aan Duitschtaod betaald werd ook Engeland zioh ran zyne verpliohtingen jegens de Vereeuigde Staten van NoerdAmerika kweet De twee schadeloosstellingen zegt het blad zyn betaald de Iwea overwinnende natiën de een door het zwaard van Mars de ander door de weegschaal van ïhemis hebben tot den laatsten penny hunne vordering voldaan ge kregen en Engeland en Krankryk ajn geheel van vreemde schuld bevryd Het is inderdaad opmer kenswoardig en verdient als bijzonder Ceit vermelding dat deze betalingen de eene door eene natie die met meer kon en da andere door eene dia niet Deer wil vechten ten zelfden dage gekweten djn Frankryk is thans aan zich zelf terpggegeven zooals de geijkte term luidt sn thans znl blykea hoe het van die opnieuw erlangde vryhcid pfirty zal trekken Zal zy tot eendracht of tot grooter varwydering en strijd tusschen de partyen Inden Een belangrijk Cstt is in dit opeioht de volgende nieuwstyding roor welker juistheid een ernstig blad als b v U Temp zegt te koonen instaan Zy komt op het volgende neder Het kabinet van 84 Mei de nmogelykhcid inziende eeoer sreataumtie onder de voorwaarden welke de graaf van Chambord slelt heeft besloten om hetzij zelf hetzy door éemiddeiiiig van ronige a gevasrdigden het voorstel te doen de mocht vnii maarschalk Mao Mshon voor vijf jaren te verlengen Wat do zoogenaamde constitutioneele wetsontwerpen oangaat deze zouden dan gehandhaafd worden gelyk ze Ingediend zyn door de regeering dea heeren Thiers nl s met het oog op een gemeencbest Keeds de Opinion Naiiouale deelde voor cinige dagen iets dergelijks mede j We welen uit zekere bron schreef ze dat de fusie by de rechterzijde en het rcohtcroenirum niet meer dan 244 voorstanders heeft Derhalve is de fnsie als mislukt te beschouwen Het blad maakte voorts eveneens gewag van het plan door vele afgevaardigden geopperd om het gezag van Mac Mahon te vprlengen Donderdag heeft de Fransche permanente commissie weder een vergadering gehouden De zitting was van weinig beteekenis da voorzitter de heer Bnfiet was zooals wij reeds vroeger schreven er niet by tegenwoordig Noel Parfait interpelleerde de Brogue over het jongste mandoment v n den aartsbitsohop van Parijs hij wees op de aanvsllett tegen Italië die in het stuk voorkomen De Broglie antwoordde dat da regeering door twee boodschappen van Mao Mahou an door aan diplomatieke eiieulaira haar instemming had betaigd met ds politiek welke de harmonie Insachen Fraokryk en geheel Europa verzekert Wat de aartabiasohop lagt daaraan ia de regeering geheel vreemd Maby riobtte tut da regeering een vraag n ir aanleiding der opheffing van dagbladea en het varbod van vergaderingen in de deportementeB dia weldra afgevaardigden zullen moeten kiezen Hg verlangt dat de uitgaTa van dagbladen en de vergaderingen van vereenigingen worden vrijgelaten gedurende den tijd dar verkiezingen De Broglie antwoordde dat da vrybeid welke de wet den burgera toekent den kiezers ongeschondan zal worden gelaten maar da regearing kan geen van hare bevoegdheden nit da handen gaven Zy zal van haar gedrag rekansciiap geren aan de nationale vergadering Ook de staat van beleg in somniga departsaienten zou eerst tat sprake gebracht worden maar de quifeatia van den staat van beleg in dat der Yenna woa reeda opgelost door een nedadeeling van het gouvarnament aan den prefeot en door deze aao dan heet Lepere medegedeeld dat de staat van beleg door de kéizenn uitgeschreven door het gOBVemement van Tours was opgeheven en mitsdien niat bestond De ministerraad heeft gisteren neg geen besluit genomen aangaande de verkiezingrn Da SektU ZeUung meldt dat de Pmisische regeering een som van 60 000 thaler heeft aangewezen tot verhooging van de jaarwedden der onderwyzera in Slees wykHolatein Voor het volgend jaar zal een gelyk bedrag worden toegestaan Het gouvernement van het groothertogdoa Baden ligt altyd door overhoop met de geestelykheid o a met den bisschop van Freybnrg Om er aea einde aan te maken zullen naar men legt de nieuwe kerkelijke wetten van Pruisen ouk voor Bsd ala gal dig worden voorgesteld aan de kamers Acht ond katholieke theologische studenten allen de acadamie te Bonn gaan bezoeken Ook biaachep Iteinkens ia in onderhandeluig om zich aldaar te gain vestigen Te Antwerpen is de verkiezingsagitatie in vollen gang In een van de grootste lokalen der stad heeft een meeting v n alle schakeeringen der liberale party plaats gehad de zaal was stampvol en met de meeste geestdrift is de candidatuur van den burgemeester de W el en ran den oud senateur vau Havra gesteld De burgemeester zelf heeft zijne beginselen blootgelegd Ook de olericale partij heeft haar meeting gebod in de Variétés De afgevaardigde Delaet heeft er het woord geroerd en de stedelyke administratie aangerallen hij keurde de feesten by gelegenheid van skonings bezoek gegeven zeer af Ook d koning werd niet gespaord hy was volgeni den spreker in Antwerpen gekomen als koning der Geuzen niet als rorst van België De onthouding rau de fatsoeulyle berolkiiig bij de feesten werd zeer geprezen De heer Dedecker da oandidaat der geestelyken beloofde alles te zullen doen om het vertrouwen der kiezers waardig te blyren Een Oostenrijksche keizerlyk patent van den Tden Sept beveelt de ontbinding van den Cieleithaanschen ryksroad en schrijft da verkiezingen voorden nieuwen nit welke dan 4de Nor bijeen zal komen Dsza verkiezingen zyn de eereten die volgens de nieuwe kieswet worden uitgeschrercn welke de direote var kicziDgen der afgevaardigden van den Oostenrykschea ryksraad invoert De Spaansolie Cortes hebben goedgekeurd 1 het wetsontwerp tot het opdragen der volmochten aan Caetclar 2 het voorstel om da jongelieden dis zich aan den dienst bij de rc3ei ve onttrekken met 5000 peseta s te beboeten