Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1873

Oe meesrie ropulilikeinsclie cii liberale blaileu Térkondigen in min of meei seherpc bewoordingen de meen ing der Opinion tiatioualc Naiist deze is het vooral de Ju pnblique francaise welke zich in de krachtigste bewoordingen nit Ue It abligfif lw rjprt dat h l i manifest niet nieuws inhtftdt Mm kan geen vertrouwen wekken strekt den örnaf niet tot eer H j doet zich daarin van een tfleawe en ongunstige zijde kennen Men dacht dat hij een droomer een vorst der middeleeuwen was half monnik half ridder maar in elk geval een eerlijk man die door onbaatzuchtigheid openhartigheid en waardigheid zich gunstig van zijn neven de prinsen van Orleans onderscheidde Man de graaf heefl deze schoone antecedenten met ééa slag vernietigd Zijn nieuwste schrijven is dat van een pretendent die vast besloten is aan de regeering te komen I et is vervat in heftige beleedigende bewoordingen ais van een man die toornig i de gal van een dweeper bezit en niet langei zijn eerzuchtig ongeduld zijn wrok kan intoómeu A MEBIE A In het Algemeen HanieliUiti komt voor een correspondentie uit New York van den 30 September over de financiecle crisis waaraan wy net volgende ontleenen Het is tien nnr de deuren van da goud en effecten beurzen openen zich eu de ghoek stroomt naar binnen Nog wi inige oogenbiikken en de gonzende bijenzwerm wordt plotseling tot zwijgen gebracht dooi den hamer van den president der elfecteubeurs Dat een onweder ophanden was wist men het geheimzinnige gefluister die lange gezichten waren de voorbaden maar den orkaan die ging losbreken had men niet verwacht Jaj Cooko en Co hebben hedenmorgen hun betalingen gestaakt klinkt het van den presidentszetel op de tribune en met een gil noen een gehuil worden die woorden ontvangen welke angatwëckend zgn j Als waanzinnig stuift do dicht opeengepakte menigte uiteen krijscbend en schreeuwend loopt en rent alles door elkander van den eenen hoek der beurs naar den anderen en naar buiten door Wallstreet naar hot kantoor der welbekende firma de vertrouwde bankiers der regeering den steunpilaar van lie geldmarkt Maar Cerberus in de gedaante der NewYorker politie bewaakte den ingang en de tierende menigte nog krankzinniger dan te voren keerde onverrichtcrzakc nanr het terrein terug waar de losgebroken orkaan reeds zgu veruielenden invloed begon uit te oefenen Telegrammen van Philadelphia en Washington meldden dat ook de filialen van Jay Cooke Co in die steden de deur hadden gesloten Het goud steeg binnen weinige minuten vau lllVi tot US si spoorwegactiën stortten hals over kop in den afgrond Paoiflc mail Erie spoorweg Chicago Bock Island NtwYork Central en Uarlem spoorwegen vielen vier vijf en zes pCt Western Uniou Telegrnafmnatschappij viel van 81 tot op 78 De geldrente steeg tot 3 4 pCt per dag En toch was dit alles slechts het voorspel van de crisis Inmiddels werd het bekend dat de oorzaak vau het ongeluk was toe te schrijven aan de te groote Toorschotten door Jay Cooke Co verstrekt aan den NorthernBaeific spoorweg Op het reeds genoegzaam met hypotheek bezwaarde eigendom der maatschappij wne geen geld meer te krijgen de verkoop der actiën vlotte niet ca het bankiershuis vol vertrouwen op de toekomst was onvoorzichtig genoeg uit eigen middelen het benoodigde voor te schieten Zoo loopeii ten minste de geruchten Uit Europa werd intusschen het gnustige bericht ontvangen dat de Londener firma Jny Cooke Mc Culloch 8c Co in staat was aan al haar verplichtingen te voldoen De gondhoek had geen rust dien dag Des avonds vergaderden de Wallstreetmannen in de vestibule van FifthAvenue hütel en werden eenige spoorwegactiën nog een paar pCt naar beneden geschroefd Den volgcn lcn morgen viel weder de hamer van den president op de tribune en weder klonk zyn stem maar ditmaal om aan te kondigen dat ook de firma Fisk en Hatch hare betalingen had moeten ftaken Hetzelfde gehuil hetzelfde getier begroetten dit gevreesde berieht en nogmaals begon het kaatsspel met gond eu spoorwegactiën Het goud opende mot 112 steeg tot US s en viel daarop plotseling tot UI 1 4 om met lU i e sluiten De geldrente steeg met een schrikbarende snelheid van l a to V eu dan van één tot twee percent per dag WallÉlreet had de ijlende koorts niet minder dan zesenvijftig groote en kleine effectenmakelaars speculantenen bankiersfirma s volgden het voorbeeld van Jay f ookf en Vo De pols vau Wallstieet sloeg met Ccn koortsaciitige snelheid want de tijding van nieuwe tailliesementcn taPhiladelphia en allerlei onrustbarende I geruchten uit ÏVashington werden bekend Op de effccttiibeuis het groote iniddelpuut van den storm hetrsuhto een opgewondenheid waarbij de beweging op de Amsterdamsche beurs na den slag van Sadowa maar kiud rspgl waa Verbeeld n een man laug en Énager met een blik oo koud en onverschillig dat gg lu zgn nabijheid al ware het midden iu deu zomer naar uw overjas grijpt i bü ligt ashterover iu een gewikkeiqkja stoel met de laarzen op den lessenaar op de tafel of in den vensterbank Dit is de Yankee in gewone tijden Welnu diezelfde Yankees waren gisteren onherkenbaar Den hoed achter op het hoofd de armen in de lacht schreeuwende en razende dringen en wringen zij door elkander De afslager dieffolgens de hier bestaande gewoonte de effeotoo veilt kau zich nauwelijks verstaanbaar maken En toch te midden vau die ransacbtige opgewondenheid van dat geraas en getier werden in weinige minuten voor millioeneu omgezet eergisteren werden niet minder dan 400 000 verschillende actiën in veiling verkocht dozgnen werden verrgkt dotijnen vonden hun ondergang De fortuin had vrij spel met den machtigen goudvoorraad van Wallstreet en begunstigde haar lievelingen ten koste der onuoozelen die zich door haar schitterenlle beloften hadden laten verblinden Onder die liejelingen der fortuin behoorde ook Jay Gould de boezemvriend van den gesneuvelden James Fisk Gould had sedert eeuigen tijd ondanks deu achgnbaar vasten stand der koersen in aandeden der Weatern Union Telegraafmaatschappij a la baisse gespeculeerd Jay Cooke Co staakten hun betalingen Western Union ging tot op 67 achteruit en Jay Gould dekte zich met winst en drinkt thans een extra glaa Champagne Zonder de operation van Jay Gould zouden zooals ook uit andere uit N Amerika ontvangen berichten blijkt de zaken veel erger zijn geloopen daar hij nu door zgn kolossale aankoopeu van spoorwegaandeelen de prgzeu staande hield Men schrijft uit New York omtrent de financiëele crisis het volgende De ware oorzaak der paniek is het wantrouwen dat in den laatsten t d is ontstaan ten opzichte van alle nieuwe Spoorwegondernemingen Nadat in den laatsten tgd het meerendeel der Earopeesche Beurzen geweigerd had om deze fondsen te negociceren namen de Spoorwegmaatschappijen allerlei kunstmiddelen te baat om zich de noodige fondsen te versohaffea ten einde den aanleg der Igneu te voltooien Zij deponeerden o a hare aandeelen bg verschillende bankiers om er voorschotten op te bekomen hetgeeu meermalen gelakte Op deu vervaldag werd de beleening in den regel gecontinueerd Op die wijze werden de portefeuilles met spoürwegobligatién waarvoor geen koopers te Vinden waren gevuld Geen twijfel dus of dit kunstmatig opgetrokken gebouw moest bij den eersten sloot in dnigem vallen Een gevolg van deze beleenings operatiën was dat het wantrouwen tegenover die Spoorwegondernemingen verbazend toenam daar het tot de groote zeldzaamlieden behoorde dal gedane voorschotten op deu vervaldag werden afgelost Drong men vroegcf aan die Maatschappijen kapitaal op langzamerhand begon men er op bedacht Ic worden bet kapitaal aan die Ondernemingen te onttrekken Onder dergelijke omstandigheden konden de moeielgkheden niet uitblgven Een der slachtoffers van bet geven van voorBchottes aan Spoorwegondernemingen was het Huis Jay Cooke k C De oudste chef van deze firma had namelgk kolossale sommen verstrekt aan de Northern Pacific EailwajT Company Het financieel beheer dezer MaatBohappg liet van den beginne af veel te wenscben over de pogingen om de aandeelen in Europa te verknopen werden niet met een gewenscht gevolg bekroond en de kleine Amcrikaanscbe financiers kochten te weinig om het voor den aanbouw benoodigde fonds intijds te kunnen verschaffen Sedert Januari 1871 toen het fonds voor t eerst aan de markt werd gebracht tot nu werd voor een bedragi van 26 millioen dollars geuegotieerd Het grootstèxgedcelte dezer Bonds werd echter door contractanten in betaling genomen Men berekent dat Jay Cooke C voor een som van meer dan 6 millioen dollars dezer Bands bezit Dit feit wekte eeuig wantrouwen jegens die firma daarbij kwam dat de chef van bet Filiaalhuis te Washington D Cooke aftrad als gouverneur van het district Columbia en tevens dat groote beleeningsposten werden opgezegd Men achtte het nu voorzichtig deposito s aan de Bank te onttrekken en een run was het gevolg waardoor zooals reeds gemeld is de firma gedwongen was de betalingen te schorsen Een paniek zooals men wellicht nimmer ter beurze van New York beleefde volgde Om een denkbeeld te kunnen vormen van de kolossale verliezen die geleden werden behoeft men slechts een blik te slaan op onderstaand overzicht der noteeringen Jjas stu koets op 19 Sspt 4IV4 88 51V 90 1 88 SO 91 26V 8 V S9 IS 68V GebloTea koers op t9 Sept 46 Biy 64 106 26 86V4 35 sy 3oy S7V 46 OVs 68 Opriiingg kocta op IS Sept Chicago and Northwestern 60 Bock Wand 107 E ie 691 Harlem l S Hannibal k St Joseph 34 Lake Shore 92 St Paul r f Central Hudson 104 Ohio Se Mississippi 38 Pacifio Mail 4l Wabaah 11 8 Union Paoiflc Ï5 Western Union Telegraph 90 4 BINNENLAND Gouda 7 Octobee Er is eindelijk een minister van oorlog gevonden I Het kabinet is ten langen leste compleet I Zoo luide Zaterdagavond de blijde tijding en ieder die het welmeeut met zijn vaderland verheugde er zioh in dat l M de koning in den geiicraal mujoor Weitzei iemand had gevonden die den vacanten ministerieelen zetel wilde innemen De nieuwbenoemde zal echter geen lichte taak hebbeu Het is niet gemakkelijk lamenwerken met eene kamer die dagen achtereeu zitting houdt zouder veel anders te doen als praten eene kamer waarvan ieder lid het zgne wil zeggen by ieder onderwerp al is het dan ook dat hij geen uieuw licht over de zaak kau doen schijnen Er valt voor den nieuwen minister veel te doen veel te verbeteren veel te hervormen Denkt slechts aan deu trearigen toestand wasriu het leger zich bevindt Herinnert u de lage tractementen der officier het slechte gehalte van den soldaat de onvoldoende toestand der kazernen Voorts is ook met het oog op de verdedigbaarheid van ons land de uitroep volkomen gerechtvaardigd Een zware taak wacht den nieuwen minister van oorlog Waarschgulgk zullen er al spoedig als gewoonlijk in de kamer vragen worden gehoord als watzgn uwe plannen P Zeg ons iets van uwe vournemens En dan zal het stereotspe antwoord wellicht luiden 1 ik had nog geen tgd alles us te gaan ik moet mij eerst een weinig t huia brengen iu de vele zaken die aanhangig zijn Dat zal weder veel tijd vorderen Het kan ook moeielgk anders maar juist dat vele tijdverlies is een der treurigste gevo gen van die onophoudelgke veranderingen van ministerie Laten wg hopen dat regeering en kamer er naar streven zullen dien tijd in te halen d it zij üe rgpen dat de natie verlangend uiliiet uiüt naar noorden maar naar handelingen naar g ic 1 wetten i dat zg in één woord zich meer zullen toele 5geu op de uitbreiding van het Slaatablad dan op hut dikker worden van het B blad Z M heeft benoemd bij het personeel van den geneeek dienst der landmacht tot oltic van gezondheid 2de klasse o a de olTie van gezondheid 3 kl van Bgnberk en Heringa De gemeenteraad van Stolwijk heeft a n politiaverordening uitgevaardigd op de openbare dronkenseliap in die gemeente Men schrijft uit den Krimponcrwaard dd S Oct De gellinghennep bracht een goed gewas op ook het zaad gaf zoowel in qualiteit alt in quantitcit reden tot tevredenheid Het rooien der Inte aardappelen i in vollen gang Over het algemeen beeft men een goed beschot de aardappelen zgn niet klein van stuk en ook niet zeer hoog in prijs Op ziju hoogst kan men 3 galden per hectoliter bedingen De heer J L Portuijn Droogleever predikant te Melisiant heeft voor het beroep naar Oudelande bedankt Het algemeen college van toezicht op het beheer der goederen van de Hervormde gemeenten heeft in zijne de vertge maand gehouden vergadering o a op voordraeiit van het provinciaal college in NoordBrabant besloten tot de ontzetting van een kerkvoogd bg de Uerv f gemeente te Moerdijk aithoofda deze willekeurig en in strijd met den wil zgner medekerkvoogden zich meester had gemaakt van de beschikking over het kerkgebouw en de gelegenheid tot het uitoefenen der openbare godsdienstoefmiugen daarin door de predikanten van deu ring belet had Het hoofdbestuur der maatschappij tot nut van den Javaan daartoe gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van 14 Juli jl heeft zich tot de tweede kamer gewend met het eerbiedig verzoek dat het haar moge behagen er bij do regeering m t kiacht op aan te dringen om in de eerste Ê laats in de residentie Kedirie Kadee Bnajoemaas ianjoewangie Jepara Samnrang Chcribön j rawang en Bantam waar aan het voorschrift van het regee ringsreglement het minst is voldaan een begin te maken atet het in erfpacht uitgeven van koflietainen Terwgl hot Nederl Protestantenbond dan 298ten dezer maand zijne algemeene vergadering te Utrecht zal houden verneemt raen dat den iaf daaraanvolgende io diezelfde stad een meer algemeene bijeenkomst of Froteatantendag zal pUais hebben onder het eere voorzilterschap van prof mr C W Opzoomer Een drietal vragen betreffende de beteeken is van godsdienst en Christendom in den tegenWoordigen tgd de waarde der ttaditioneele vormen en de ver hooding tusschen Kerk n Staat zullen door verschillende sprekers worden behandeld s Avonds te voren zal onder leiding van den heer R Hol eene muziekuitvoering plaats hebben en eene inWdeade rede gehouden worden door den eet V H Hugenhültz Jr van Amsterdam Door de Maatschappij tot bevordering van bouwknust zijn drie prgsvrageu uitgeschreven als 1 een vast circus op een terrein vau 100 ms bij 60 ms voor 5000 toeschouwers 2 eene schriftelijke verhandeling op de vraag welke is de reden dat de ambachtsiand zoo weinig genegenheid voor het kunstonderwijs tooat en welke middelen behooreo te worden aangewend om die onverschilligheid te doen ophouden 3 ontwerp van een grableen op eeue vlakte van 5 20 bij 2 60 meter Den inzenders der bekroonde antwoordeo wordt uitgeloofd het getuigschrift der maatschappij en 3U0 150 en ƒ 60 Het stoomschip Frina Hendrik is gelgk reedt is gemeld vergaan op de Brothers kleine eilanden nit koraalriffen bestaande die in het gevaarlijkste deel der Boode Zee op een paar aren stoomena van Suez liggen Passkgiers en bemanning werden gered en in veiligheid gebracht te Cosire een kustplaats die ongeveer 32 Engclsohe mglen van de Brothers afligt Het schip had op Java eene voUe retourlading gescheept en had aan boord de volgende passagiers 12 volwaaseueu en S kiadeten Ie klasse 6 volwas eneu en 3 kinderen 2e klasse co 74 terugkeerende militairen Manifest en Igst vnii namen der passagiers kunnen eerst met do mail die na 4 Sept Botavia verlaat hier aankomen Uit de brieven vau 27 Aug blijkt dat destgds Gouveriicmeiitskoffie werd geladen te Samarang en l tkaloiigan beuevens 10 000 picols rgst te Ixwnring nabq Indramajoe en dat te Batavia verder zoa worden opgevuld met koflie en tin voor particuliere rekening Wij vernemen dat de Stoomvaartmaatschappij Nederland d volle waarde der schepen door asiurautiedc zoodiit het eventueel verlies van dit schooneschip hoe betrearenswaardig ook voor de regelmatige ontwikkeling der vaart gceu verlies van kapitaalaan oc Maatschappij zal veroorzaken UU Volgens een nader telegram van den hoofdagent der stoomvaart maatschappg Nederland in Egypte omtrent het stoomschip Prins Hendrik vreest hij dat schip en lading verloren zullen zgn Zondag 6 October zou een stoomboot van Suez naar KorsMr vertrekken om de passagiert en equipage af te haleu Dezer dagen verwijlde de chef van den generalenstaf eenige uren te Utrecht ten einde zich te overtuigen van deu goeden uitslag der proeviao dit jaarbij het bataljon mineurs en sappeurs met een nieuwstelsel van optische telegrafie genomen Die uitslagwas iu alle oplichten voldoende en het bleek daaruit dat dit stelsel aan alle eiechen voldeed terwgl devlugheid van seinen en de juistheid der berichten niets te wenscben overlieten Het hiermede verkregen resultaat doet zoowel den ontwerper van dat stelsel den migoor ingenieur Kromhout den uitioerders daarvan den kapitciu iiigenieur Beekman en den Inluit Pierson alle mo elgke eer aan V D Vrgdag middag had te Rotterdam de aangekondigde vergadering plaats ter bespreking der feestelijke viering van het ailieren krooningsfeest van Z M den Koning De vergadering wai druk bezocht en zeer opgewekt Minstens 800 personen van alle rangen en standen waren bgeen Als voorzitter der commissie van wie de oproeping tot de vergadering was uitgegaan tot welke commissie 32 ingezetenen behooren trad op de heer L Pinooffs die de aandacht der aanwezigen vestigde op het heugelijk feest dat alom in Nederland in de aanstaande Meimaand zal gevierd worden Verschillende plannen werden nn geopperd ols het houden van een grootcn optocht van verlieLluig vuurwerk van het openen der fontein die nog altijd hier ter plaatse staat opgericht te worden ter berinnering aan het gevierde Aprilfeest enz De heer van Stolk stelde voor den Koning aan te bieden een monumentaal geschenk met een album bevattende de namen enz der gevers Het resultaat der vergadering was dat werd bestolende feestcommissie nit te breiden tot 60 leden met denBurgemeester die ter vergadering aanwezig was als eerevoorzitter Het vooratel van den heer van Stolk zal dan overwogen worden door de commissie die alvorens definitieve plannen te makra eerst eenigermate de middelen dient te kennen waarover men zou kunnen bes9hi k n Bij den feestelijken optocht te Hoorn ter gedachtenis van de gevaegenneming van Bosaa en deoVef viBning op ziju vloot zullen Aa voorwerpen die toen oait gemaakt zijn en zich nog in het bezit bevinden van onderscheidene personen in verschillende plaateen medegevoerd worden o a ook de sierlgk zilver vergalde beker die in de kajuit van Bossu veroverd is alsmede zijn zwaard een trompet en nog andere zaken die op de veroverde schepen gevonden zijn De begrooting voorde staats spoorwegen voor 1874 beloopt 9 000 000 bestemd voor werken in dat jaar uit te voeren De afdoening van de aansluiting van Nicnwe Schans aan de Hanoversche gren n kan spoedig worden verwacht Er is een post daarvoor op de begrooting gebracht De verschillende richtingen voor den spoorweg Arnhem Ngmegen worden o erwogen Daarna zal bepaald voorstel aan de vertegenwoordiging warden gedaan De verbindingdijn Zevenbergen Zwaluwe kan iu een volgend jaar afgewerkt worden In exploitatie zijn nn 869 434 meters in aanbesteding of voorbereiding 23 982 waarvan 18 101 in aanleg Totaal 893 666 uUrt Wanneer zal het honger bestuur zich toch het lot aaatrekken van openbare monnmenten De beker is vol één druppel slechts en hg kwpt over Te Delfshaven staat een schoon standbeeld voor PietHein den popnlairen zeerob dezer d igen moesthet den proef duorttaan van met scherp zand a eBchnurd te worden de Udelfaiger steen had het kwaad te verantwoorden met dat gevolg dat onder anderen de wollen stof die zoo goed iu de bekleedingder dijen wa uitgedrukt totaal legge tota verdweueu is Kumtb Douderdag is bet Geoungeatioht Wilhelmua van Nassauen te Drielle plecMfg eu fccstelgk geopend Er heerschte eene algemeene deelneming De groote menigte welke aan bet feest deelimm werd met twee expresse booten overgebr icbt Allerwcge waren iu de stad de vlaggen uitgestoken en er werden tal van ovaties gebracht Aan hel diner dat bij deze gelegenheid plaats had is een telegram aaa Z H den Koning verzonden waarbg hem het bescbemhcerschap over dit gesticht werd aangeboden Z M heeft per telegraaf doen antwoorden dat hij bet beschermheerschap gaarne aaaneemt Stand De directeur van de opéra cpmique te Weenen is eigenaar geworden van eene nagelaten volledige opera in drie bedrijven van Frans Schubert waarvan het bestaan enkelen ingcwgden bekend was De verouderde tekst van von Kotzebue zal door een bekwame hand omgewerkt en de titel hetlttsthuis van den duivel mede veranderd worden Aan de Dam Zeil wordt nit EIbing geschreven dat de directeur der waggonfabriek aldaar de heer O Hombroch een patent ontvangen heeft voor de vervaardiging van spoorwegwogens die zoo gemaakt zgA dat het schudden en stooten gedurende het rijden vermeden wordt Onlangs is zulk een wagen waarin de uitvinder en de ingenieur zijner fabriek plaats namen aan een goederentrein gehaakt en werd het practieche bewijs voor de deagdzaamheid van het systeem geleverd Niet alleen konden zij gedurende het rgden gemakkelijk schrijven maar ook uit een tot deu rand met water geruide pot die in het midden van den waggon op de tafel stond werd geen enkele droppel geilbrende den rit gestort De wagen is voorzien van een met uiterste zorg ingericht slaapkabinet een toiletkamertje enz Laatste Berichten Parijs 6 Oct De ümoH constateert dat er nog geen overeenstemming is bereikt over de quaestie der banier De Commissie door de rechterzgde benoemd om een programma te oot erpen zal den 21stea dezer eene bijeenkomst houden Murcia 6 Oct Dagelijks komen er bg Carthagena nieune ïerstcrkiiigeu aan voor de Gouveriiemeuts troepcn De linie der betcgeriiars strekt zich uit tot Herria Versailles 6 Oct Heden is het procea van Bazaine voor den krijgsraad onder voorzitterschap van den hertog van Aumale ten 12 ure begonnen Nadat de Maarschalk was binnengeleid gaf de president last om het bevelschrift waarbij hij in staat van beschuldiging wordt gesteld en de namen der personen waarait de krijgsraad bestaat voor te lezen Dé eerste getnigen zijn de Maarachalken Canrobert ea Leboeuf eu de generaals Frossard Bourbaki en Changariiier Versailles 6 Oct Bij de voortgezette behandeling der zaak van Bazaine is voorgelezen zijn dienststaat rapport aangaande zijne eervolle onderscheidingen zgne wonden enz alsook het rapport der commissie Van onderzoek omtrent de capitulatie tengevolge waarvan hij bij decreet voor deu krijgsraad is geroepen Daar v era voorgelezen het rapport Van generaal Bivière I III I III M g Burgerlijke Stand GruoBEN 3 Oct Willem oaüen W Zeverboom en U Folet Dirkje Maria onders W F Blok ea N Knner Maria ouder C Merkeastego eo M üaDik AatlK fa Fraoeitcus oaders J C vaa der Kleija ea J Glbboa Beijaier ouders A Brogstens eo J VoorhatendM Jean Baptist ouders H M Carlier ea C M Goaaet 7 Ida Maria WUhelmina coders Z van de Kasteelen ea £ Smits OvEBiiDEN 8 Oct T Zwaoeibarg 1 i m t I G vaa dea Ring lm 4 M de Bmijn wed vaa C Biljee 69 j H Huisman 1 j 7 m I F Cl meat 16 d A C Vcrdeaw 18 d 6 O van K d 1 m A Knoop 10 j D Scboatea hoiitr vos 1 vaa Eijk 38 j ADVERTENTIËN Heden beviel voorspoedig van een Zoon O M CAHLIER Gowrer l Gouda 5 October 1873 j Heden overleed ons jongste Kindje raimvflf weken oud W VAN ELDEN J a W VA ELDEN VAN Ebden Gouda 4 October 1873 Heden overleed na een geduldig lijden op 38jnrigen leeftijd mijne geliefde EchtgenootDIRKJE SCHOUTEN Slechts 10 jaren mochtik met haar in den gelukkigsten echt vereenigd zijn Zg iaat mjj vijf Kinderen na die grootendeels te jong zgn om ons trenrig verlies te beseffen J vam EUK Gouda 5 October 1873 Op den 3 October jl overleed te Zv oUe na een langdurig Igden in den onderdom van 29 jaar onze geliefde Nicht Mejufvronw LÜCIB VAN DKE BEN Uit aller naam C C KNAAP Gouda 6 October 1873 ♦ De ondergeteekcnde betuigt ook namens ïflne Dochter zgn hartelijken dank voor de bjj gelegenheid van het overlgden zyner Vrouw ondervondene deelneming J D RUK Gouda 6 October 1873 H FRAHgOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito van 100 tot 1000 thans a 41 2 rente 1000 en daarboven a 5 o Kantoor Westhaven B 145 f