Goudsche Courant, zondag 11 januari 1874

Zondtig H JnnnaH W 1463 1874 GOUDSCHE GOURAMT ienws en Adverlenliélad voor Ma ei Éistrèk li IJEDERT M 4 P0LL0 003iTCER T met medewerkiug van de Aftleeling Dames Zang vereen I ging op MAANDAG 19 JANUARI 1874 des avonds te 7 uren precies in de Sociëteit ONS GEKOEOEN Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 26 JANÜABIJ 1874 des Toonniddags ten Elf ure iu het Logement de Zalm aldaar van Een goed onderhouden HEERENHUIS ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wijk CN 195 kadaster Sectie D N 164 groot 220 Centiaren Zijnde in het Huis vier grcotf en drie kleine Kamers meerendeels Behangen en Ceatukadoord een ruime Zolder goede Keuken twee Kelders en hetgeen meer tot een goed en gemakkelijk ingericht Woonhuis behoort Nadere inUchtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETüUN DROOGLEEVEB te Gouda u Den WclEd Heer Jozef MichUsch KOOPMAN te LBITMERII Z Wees zoo vriendelijk het volgende schryven den heer J 6 PO PP KK Hof Tandarta te Weenen te doen geworden WelEd Geb Heer Ik voldoe slechts aan een aaijg SMófeii plicht wanneer ik U waarde heer Doqtor mgnen dank betuig Door een ploUelinge tandpijn overvallen welke ziekte ik tot mijn 27e jaar niet gekend had mocht het ANA THEIUN MOND WA TÊR mij daarvan bevrjjdtn Sedert zijn i maanden verstreken doch as heb geen Tandpjjn meer gevoeld Door het voortdurend gebruik van dit Water bekwamen de Tanden weder hunne schoone witte kleur en werd het Tandvleesdi weder gezond Terwijl ik niet zal nalaten üw ANATHERINtMONDWATBR ten zeerste aan te bevelen teeken ik mij hoogachtend ALBERT Onderwijzer Leitmeritz Juni 1872 in alle COURANTEN worden d a d e 1 ij k opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Een afisctarift is voldoende Te rerkrljifen Ie Qo Ja liy L Schenk winkelier p de HoogrsirnHi ijk A 123 te Rotterdimi bij V E van Saiiten Kolff iipolli en A Schippeie jn C binaiiwe porceleinwinkcl Ie Hnge bij J L F C Snnhilié apolh te LeyJeii bij H Noordijk te Utrecht by F Alteua apolh ts Amsterdam bijF vau Vi aiheim C verkoophiiis te Oudewater by T J van Vrenmingen te Schoonhoven bg A Wolff Men vraagt tégen Februari a s eene geschikte DIENSTBODE F G van goede getuigen vooraien Adres franco onder lett D bij A BRINKMAN te Gouda Uitnoodiging Ier deelaeming aaa de door d o Staat Haiaborg goedgekeurde eo gewaarbór gde groote Geldverloting Dtï hoogste prijs ia het gelukkigste geval bedraagt 300000 mark of 10000 De Hoofdprijteo lijiT Mark 200000 12 Mark 6000 100000 75000 50000 40000 30000 25000 20000 15000 12000 10000 8000 5000 4000 3000 2000 1500 120O 1000 500 300 200 110 27 2 a 54 a 126 a 2 1 2 2 5 12 11 5 a 1 a 310 a 310 k 10 k 363 it 16000 a etc etc U jiia de helft dur loten worden door zes vcrlotiogfO met prijzcD oitgetrokkt u iu bet geheel 31300 FiRjj crzmisT nlki krarhtttfis bet plan biÈiiien ecnige nmandeii door Q het lot moeteu zijn Baiigew it i Tegen inzending thd hut bedrag vcr eudt de onderge leekoude oiigioele LOTEN tuur de tweede verloliugf welke ofÜcieel vastgesteld rt eda op den 14 en 15 Jaunaria s plaats vindt tegeo de volgende vaste prijzen Een geheel origiueel lot Thl 4 of fl 7 half 2 3 50 vierde 1 1 75 onder verzekering der jtrt mpite bedicnÏDg Allen die mij hunni orders willen opdragen maak ik iu huu belang daarop opmerkzaam dat men mij bij toe zending van puBtwiaseU de bestelling eitra per brief me dcdeele tn men daarin duidelijk de oa iii en woonplasts opgcfo Coupons baui potcD eo Postzegels worden io bftaltng aangenomen leder deelnemer ontvangt van my de vao het officiële wapen voonsicne originele loten welke niet met verbodene promessen die slechts op persoonlek vertroawen berusten gelijk te stillen lijn Het orgiuelc trckkingspUn alsmede de BoUandiche vertilling dnarvan wurdt bij tedere bestelling giatts bygevoeKdi eu worden de getrokken prijzen benevens eeiie ambtelijke trckkiugslijit aan de belanghebbendcQ naowkeurig tofgezonden Door het vertroawen dat zich deze loten zoo ras hebben verworven mag ik ook bi langrijke orders verwachten welke dan ook zflfs bij de kliiuale bestellingen tot in de flfgelegenste geWesteii nntiwkeurig en onder geheimhouding zullen worden uitgevoerd hi kleine tusschenpoifeu vielen verscheidene der eerste Hourdprijzen in mgne door het c tluk begunstigde collecte Alen gelieve zich dus ten spoedigslc en rcgtstreeks te wenden tot ADOLPU HAAS Staatseffectenhandelaar in HAMBURG QtF Voor hrt mij tot dusverre grüchonken vertrouwen zeg ik mijne geëerde derlnemms mijnen besten dnuk MBANDS PILLEN Zij die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zijn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBAN ÜS VIII hale dezelve te Gouda alleen bjj den Heer J O ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bjj C T Hazenbkbb Heele doosjes J 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37Vs giF Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eenwen toegekend Goarlt Crvk nn A Brinkniaii I r CliantoMlanns Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der gereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom óf andere omstandigheden lijdende zgn aan ver zwakking afmatting prikkeling hitsigheid I bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stakende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogeu die dikw lg tranen vooral bg kond wéér en die welke by een sterke lacht of b schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoog n onderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrggbaar h GO ets per flacon bg T A Q VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER ZooN We8tewage8tr Rotlenlam Mej L A ScHooTENs ScHLflter Oostmolenstraat J J GROBNHÜIZEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rgk Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongeiteldbedeo der MAAG eo werken heilzum op de 8PIJ8VEBTEBING Z j ijjn uitmuntend tegen de GAL SCHEEPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID ü lyn ZACHT LAXKKEND en 8LIJMAFDEIJVEND Venegelde doezen vao 87 i dubbele doozen lyn rerkrggbur by de hh Jlilaiurdam C van der Zanden Aimlerdam M Clftan SiC droof heilige r g D 811 Bodegraven B Vereloot Botkoop i H Roebergen Del l H W de Kruijff Deventer Gebroed Timan Qouda L Schenk op de Hoogstriut Haoêtreckt K Ooiterling Lekkerkerk A den Onditen Leyden i T Tcrburgh Haarlem hoek Bakkerateeg Montfoort H A v d Berg Moordrecht G H Poil Oudewa er Pr Vree Rotterdam r d Toorn fc Beker wrate wagenitnat Schoonkoven A Wollf Utrecht V Altcna op het Steenw over der Don kerstr n 372 IToerdm W K Sweerman Zeveithmien A Prini Hel depot dezer eChte Urbnnne Pillen iindi zoovele jitreii met roem liekrnd en in alfreincen gebruik 19 door ons te Oouda alleen en Uitsluitend gnplnat t by den heer L SCHENK up de lloogslnmt WAAESCHUWING Mpm wordt iiutnntelijk verzocht wel tirnt Ie willen zijn dut iloor ons by nieinaiid ander de UrbonusPilTPn bereid volgens het onde en echte Recept in IVpót zyn verkrijgbanr gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatien dan iij de hierhotengenoevide Vcjióthouder In elk doosje is een biljet vuürxien met de eigenhandige naanileekening viui de vervaardigers Wed Kuf NEN ZooN Apotlitkrrs welke Handieekeniiig zich ook bevindt op liet Zégcllak uaamifde de Doosjes vorzogeld zyn Wij verzoekfu de gebruikers inttaHlelyk daar wel up te letten en raden hun aan wel toe te SSieU bij wien men de Doosjes Pillen haalt Allecu die Huosjes waarin eeu oiïjet met unze Handleekeuing is icli aan ie schalTeii en zich te wachten vuur bet gebruik van de vele aamnnkseli Kennisgeving BURGEMEESTER en WETH0ÜDEH8 van Ooada brengen ter openbare kenni Jat ter voldoening an art 69 der Wet tan den 4 JiUij 1850 êtaaUhlad n 37 afscbrilten vau de Proe sseuverbul betreffende de benoeming van EEN LID VAN DE STATEN GENEKAAL bedoeld bij de rtikelen 2 en 67 dier Wet ijjn aangi plaki eo zulks aan den ingang van de St Aathaniestraat alsmede dat gelyke afschriften op de Secretarie der gemeente r yn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan wordeu genomen op lederen werkdag van des morgeru tien tot des namiddags een are Gouda den 9 Januarij 167 Boigemeeater en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DbOOOLEKVKB PüETOUN VAX BeROEN IJzENDÖOKir BUITENLAND Itallcidaiidsch Ovvrzichl De circ daire van den Fmnscfaen minister Kourtoo aan de bistcboppen over ile houding die ty soms tegenover de baiteolaodscbe rexeeringen aannemen waarin hun aerr gematigdheid wordt aangeraden isdoor de Timet iMkend gemaakt terwijl de Kransche bladen Dog twisten over bet al of niet bestaan van het tuk De tuon is zeer toelsapuig en het blykt dat de regeering bat m den groad der zaak net de Itraaonianen ema i dbeb mat dot al tikt iq d bisschoppen op de vingers wegens den minder geveuscliien vora die het gouvernement iu ongelegenheid zou kuuaen bffeugou De ministerraad is Öimdag vergaderd geweest nen egt om te spreken over de kieswet later zou de luister de Brogue aan de eoustitutioneete oonmiHie het gevoelen der regeering mededeelen In de nationole vergadering is de regeering bij ene stemming waaraan zij veel gewicht hechtte in de aiinderheid gebleven üy stelde dadelijke behandeling vau de wet op de ouiires voor doch de kamer betloet met 263 tegen Hd stemmen tot aituel Hel Journal offciel deelt mede dat ten gevolge van 4en uitslag dezer atemming de Ministers hun ontslag hebben aangebo iru en djt de Preiidint der Uepubliok heeft geantwoord dat hij niet kon besluiten dat ontslag voor alsnü aan te nemen zich vnor ehoudeude 901 bet verzoek in nailcre o enveiring te ucinen De MinistfTs lilijvin aau ha hiKifd van i unne departementen t A op de bielissing van Mac lacllan Het Pruisische hooggereohlshjf voir kerkrlijke zaken is Woensdag vergaderd en hei ft Ixalissiiig genoueu in de zaak van pastoor Mönnikes te l ippspringe contra din bisschop van l adcrborn hi t huf heeft bcifllst dat hel bissahoppelijk besluit tot ontzetting van ilü uikcs uit zijn ambt nietig was Meu verwac it uu d behauitsling uinde zaak au dmi aartsbisschop van Posen jcngr Ledochonski Uit een Berlijnschr bericht vau den 5n de er schijnt opgemaakt te mogrii worden dat de Pruisische refeeriag de ovarta iog erlangd kreft dat de aocamulatie van geldboeten by reobterlyk vonnis aan de bisschoppen opgelegd haar geen sohreile nader aan haar doel brengt De minister Falk zou volgens dit bericht voornemens zyn om een ontwerp tot wijziging der Mei wetten by den Pniisisobcn landdag ia te dieoen waarby dt geldboeten door gevauganisslrar vervangen zulleo worden De oouservatitieu te Berijjn hebben tot oandidaat voor den ryksdag gesteld dun veldmaarschalk Moltke die de oandidatuur hveft aangenomen De litieralen aldaar hebben Simson met meerderheid van stemmen tot oandidaat geproclameenl De Prut Corr bevat een uitvoerig artikel over de verkiezingen waarin wordt gewezen op bet groote gewicht daarvan met hetocg op de ultramontiiansohe bewq ing en op dan plcht welken dekiewrs bebben Vg vervallen om aan deregeariug vanden Dwtaohen kaiier iu den rykidag eene meerderheid te versotikfRin velke door het vaate roernamen Is brzielil om de grondslagen der uimw ver vr en Duitsolie oiaoht de gemeensdiappelifke verdedigtligAnujbten van l a ifk te behooden én op steeds bediter groitdslageti te veetigen Oèen grooter V drdiel zouden de vijanden van het Duitscfae ryk kannen behalen dati wanneer onder nitsloitenden Hivloed nui den kerkelykpóli tieken stryd voor den ryksdag een groot aantal mannen wierd gekozen die wel is waar geneigd zouden zijn om de regeering hi de kerkelyke vraagstukken te ondersteunen vat met betrekking tot de verdediging des rijks tot de oppositie behoorden en in deze aangelegenheid gemceiie zaak toaden maken met de bestrijders onzer nationale grot theid De politiek van Duittchland is die des vredea dat is ten allen overvloede op de jongste conferentie der drie keizers gebbdreo doch juist daarom moet Ihiitschland Ijrachtig en eensgezinil zijn De keizer is weer voor het eerst uitgereden In den Wartembergschen tlndiiag is de wet tot wij zigiuAmder constitutie ten gevolge van de aansluiting by bR Rijk met 69 tegen 1 stemmen aangenomen Ingediend werd een wetsoatMrp betreffende buitengewone uitgaven voor het WtaftelBbergscbe legerkorps ten bedrage van 11 6 J0 U00 t Weder is een conservatief ia het Engelsche parlement gekozen in plaats van een overleden liberaal nl te Siroud Het Prausche admiraliteitsbof heeft vouuis geslagen in de zaak van de Füle du Havre tegen het zeilschip Zoeh jSunw waardoor de ongelukkige stoomboot overzeild is en Welke zelf later gezonken is ten gevolge der botsing Het hof verklaart dat de ge beele schuld der botsing gedragen wordt door de iMk Same welke bestuurd wtrd in tegrnapVaak met elk vooisehrilt van bet iMeraaiüvmIe zeerecht Daar in Engeland jaist door de autoriteit verklaard is dat de VtUe du Havre uitsluitend schuld had schijnen de geleerden het over dal intfrnatioitale zeerecht al even oneens te zijn als over het volkenrecht De regeeringsverandering wordt door de Spanjaarden voor het grootste deel vrij kalm opgenomen j de Boroerige houding Wn de vrijwilligers in eeoige stedfn heeft weiuig gevolgen gehad en de regeering heeft o a te Madrid den rerslanütgen maatregel genomen om de cationafe garde te ontwapenen Van eeu vergadering Van de verdreven Cortes leden hoort men niets meer cenmiu van den opperbevelhebber van het Noorderleger generaal Moriones De koning van Deneibarken heeft beslissing genomen Op het bekende sdres van de tweedi kamer waarin zijdelings wordt aangedrongen bp een verandering van ministerie de strijd tasschen de kamer en het ministerie wordt in het ant dOr I voorgesteld als niet het gevolg vau de sociale gisting die de regeering wel zal weten tot bedaren te brengen derhalve worden geen nieuwe ministers benoemd en m Ht een beroep op de rsderlandsiiefde de partijen tot eensgezindheid bewegen Men had dit antwoord verwacht in het belang van het land is het niet de siryd met dé kamer is een personenstrijd geworden en de ministers badden zelfverloocbeiring genoeg inoitén bezitten om uit zichzelf af te treden t ts2r v PR ANKHIJK Men schryft nit Nizza dat de gevangenschap vau Bazaine niet zoo lioht ia als de meesteo de kiia ofschoon ook niet zoo streng als van den mflD met het yzeren masker die ook up he eiland St Marguerite opgesloten was lédereu lag ag Bazaine eenigen tyd op het terras wandelen dpt een heerlijk uitzicht biedt op Cannes en verder tot aaa de Savooische alpen Slechts enkele persóuen worden tot hem toegelaten Zyn zeven nrig z oiitje dat yoorloia pig by hem is kolonel Villette die hem vrywillig itt de gevangenis gevolgd is zyne vruuw en e ii bediende mogen alleen met hem verkeer De r gep ring heeft voor een priester en een dol tur gsinrgd Een ontzettend vuor l heeft deu 29n Dep jl in hït Casino Munte Carlu tii Xijiza plii t8 gehad Ken speler beeft zich een pistóolsehol door j n onderbuik gejaagd iu t oikldru der speeii iu tegeiiwoordigheid van een aanzienlyke menigte Deze man dien men voor een Kus hield spBelde aqd ert oenige uren trente et uiuunle iiuvetluur flag opsl g Kenaklaps tund hij knlü up ging zich up een sofa daatoén haalde zeer kalm een pistool te voorscb jii oeg zich en kogel door den buik eo viel bebloeü dsoh oog ademend op den grond De gekwetste wad onmiddellijk naar bet gasthuis gebracbt De oatniaring door deze gebeurtenis in de speelzaal zelve veroorzaakt was niet hing van dnar eenige oa enblikken daarna waren bijna alle spelen op bon plaats teruggekeerd en speelden door alsof er niets geJMotd ware De rechtbank van Ramboaillet heeft de hafp aangevraagd van de Parijsche politie om deo bedrQver te helpen zoeken van een reeks aisdadea welke als de tegeubanger kan dienen van die van Tianppmann De Fransche dagbladen spreken r van au van de acbi moorden van Angervilliers In dea loop van een jaar zijn aeht personen vermoord op verschillende plaatsen rondom het dorp AngervilKera Het moet dezelfde persoon zijn die al die lieden om het leven heeft gebracht want de lijken toonen allea dezelfde wonden die met een byl moeten zijn toegebracht De misdaden zijn begaan binnen een eirkel vao twee a drie aren gaans waarvan AogervUIers het middelpunt is De moordenaar moet een bewoner z n vao dia streek want hij beeft voor elk zijuer misdaden het geschutte uur gekozen dut hem tot nu toe straffeloosheid bezorgde Hij kent de lieden die geld hebben eu weet waar dat geld verborgen is De eerste misdaad had flooU te Angervilliers De jachtoyiicktar vau den heet d Périgny die met zijn vrouw in een buisje wooude op het laudgofd op tweehonderd meier aiiftand van andere huizen werd te nes aue s avonds in Jan 1813 by kelderen maneschijn vermoord g vowieu 2e warm sent door eea zwaar stosap root werp neergeslagen en vervolgensAad men kan ket hoofd ongeveer geheel afgehakt Plet geld dat da opzichter had opge q ard en volgens Fransche koerengewoonte verborgen had in den grond waa gestolen De moerüeuaar werd niet gevonden Acht maanden later ontving de bniskoodster van den pastoor an Vaugrigneuse op het oogenUik dal aj om acht uur des avonds bezig was de deiar vaii de pastorij te fluiten een zworen slag op den nel welke haar ter aarde storten deed De slag was gedeeltelijk gestuit door de bo enste deurpost omdoi de moordenaar de armen te houg had opgeheven Ofschoon zwaar gewand was rij nog in staat om la schreeuwen hetgeen den moorlenaar de vlocht deed nemen Zé herstelt langzamerhand maar kan baar aanvdler niet beschrijven Vier dagen Uter werd de heer Brunet een maa van zestig jaren die te Marais tegenover hetkasteel van den markies de la ferté wooui met bglslageo vermoord iu zijn tuin die aan deo straatweg ligt De misdaad moet um ne en uur des avonds hebben plaats gehad Men vond zijn bebloede gekloofde pet in den tuin en het lijk tnB chen den strooz k eo de matras van zijn bed Zijn geweer eenig geld eo fondsen werden gsatolen Een paar maanden later II Nov wenv te For gesles Bsius een rentenier geuoamd Daval j ist op dezdide wgze eu op hetzelfde uor met bijlslagev vermoord Zyn bezittingen werden eveneens gestolesv Eindelijk werden in dea nacht vaa 33 op 21 Deo de twee oude dames Boujon met bijlslagen ge daod in haar salun gevojiden Ook hier was diefstal de aanleiding geweest De plaats waar de daowa haar geld bewaarden was onmiddellijk gevondtD eo alles wat zij bezaten medegenomen De angst der bevolking in dere nabijgolegen dorpen beeft door dtzen laatsten moord haar toppont bereikt Wanneer men zich de kinderachtige zeoawaob tigheid en doodeljfken angst der Hagenaars herinoerti na den treurigsn moord aldaar op mevrouw van der Kauwen kan men zich voorstellen welke voorzorged men thans en met veel meer recht neemt in de dorpen rondom iSirervilliers Men barricadeert des avonds deur en euster Niemand gaat alleen en ongewapend uit lies au jnds durft niemand het huis verlaten eii men i iva tfiuwend jegens iedereen De politie doet al het mogelijke om den moor leujutr i p ie sporen dooh tat ua t lM dtrikst laln a gevolg t