Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1874

mmm LE7EI7S7EmEEm QENOOTSCniF Gevestigd te AMSTERDAM Het Bestuur maaltt bU deze bekend dat de Heer C P W SPILLENAAB als Inspecteur Is ONTSLAGEN en dus onbevoegd is om verder voor het Genootschap handelend op te treden L Aug BRÜYN 1 Woensdag 28 Januari N 1470 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gonda en OmstrekeD Direetewm De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des nataiddags van den dag der uitgave B nrgeyiijke Stand 611BQKEN 1 il Jao iohanna MAgdaleoa oadera J S Lagtbart CB M vao der Ijwq Johanues oaJers J van der Graaf ea S rta derHpol 33 Joliauaea iJendricua oaders U Broers 6d J Kriek 23 Jauaje ooden J Ëaveldt en J dfi blonk OTtiti KDCN 23 Jan 3 Bezem 6 j 6 m ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Meisje G J BELIiAART KoEiENoKVEB Gouda 23 Jan 74 Overleden te Utrecht in den onderdom van bijna 65 jaren onze geliefde Vader en Be hnwdvader de Heer JOHANNES PAULUS SC HOÜTEiV A C VISSER SIJLVIÜS C P VISSER SIJLVIÜS Gouda 24 Jan 1874 Schouten vraagt terstond een bekwamen BANKWERKEE met Rijtaigwerk bekend yC BLEEK te huur voorzien van woon WASCH en SPOELHÜIS Te bevragen bjj den Heer ZIJNEN Directeur der Stearine Kaarsenfabriek Gouda N 3 van het abonnement Sociëteit O S GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda Door bet TooneeJ Gezelschap van den Rotterdamsciien Scliouwi arg onder directie Vian ALBREGT VAN OLLBPEN zal worden opgevoerd op MAANDAG deo 26 JANUARU 1874 JANE EYRE de Wees van Lowood TDODcdspcl in 3 Bedrijven en een Voorspel ait t Uoogiuuaeh van CntthoTtt BwcH Priirru NOOIT VERTOOND OEVOLGO düob Be 37 stuivers van den Heer MÏDDËLBERG Bljjapel met Zttag in l Bcdrgf naar het Fraoach no Libjcuic eo Ëuuittu Mabtin NOOIÏ VERTOOND Aanvang ten 7 ure PRIJZEN DEE PLAATSEN 1 Bang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 1 per persoon Voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen per persoon 1 49 Derde Rang 40 Cents Op ZATÜRDAG 24 Jannarjj des avonds ten 8 ure precies zal de Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren plaatshebben tegen betaling van 10 Cts voor elko plaats Heeren die aan de Loting deelnemen worden herinnerd dat zij geen grooter aantal plaatsen kunnen bespreken dan waarvoor zg op de presentielijst teekenen Het UuKau tot bet bespreken der plaatsen is geopend Maandag 28 Januarg ran des morgens 10 tot des ni niddags 3 ure tegen betaling vaa 10 Cents roor elke plaats g Het is ten stelligste vertoden in de Zaal te Rooken Kleedingstakk Paraplnies enz kannen gedeponeerd worden 10 do Garde roba ta a betaling van 5 Cents Warme tofea fijn te bekojieo iejen 5 Cents Wed J F van der VLIST AMSTERDAM 24 Januari 1874 EEN BÜRGERDOCHTER van de P G 23 jaar oud zag zich gaarn zoo spoedig mogelijk geplaatst als KINDERJUFVROÜW of WINKELDOCHTEB Zg is nog in betrekking en van goede getuigen voorzien Adres Bureaa dezer Conrant Dienstmeisje Wordt gevraagd et Febmarg op de WestHaven wijk B n 163 te Gouda een tweede MEISJE boven de 15 jaar DE ECHTE Grezondheids KofYie van Db ARTHUR LUTZB verkr baar in pakjes 4 ons H j Cent bg P VAK DAM Keizerstraat M n 108 alsmede PUIKE THEE 70 en 80 Cent per 5 ons Alhier wordt dadelyk verlangd een Persoon als f f4SSlil van s morgens 6 tot 10 ure dagelyks en nog een paar extra uren in de week Adres onder leti A bü den Uitgever dezer Courant No 756 der beroemde Wel el JI $clie Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht ia heden voorbanden bij den Boekhandelaar Jl BK I bTK MLA 3Sr Lange Tiendeweg Ie Gouda Openbare VerkoQping op VRIJDAG 30 JANUARU 1874 des voormiddags ten 10 ure aan den IJsseldgk over de Roomsch Katholieke Kerk te Moordrecht van 71 zware gave IJPENBOOMEN reeds gerooid en eene groote party TOPHOUT Betaaldag 1 April 1874 Inlichtingen z n te bekomen b j den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda De ondergeteekende Geneesheer wonende te Burum provincie Friesland verkliiart vokaarne dat hetUNIVERSEELZÜIVK RINGS ZOUÏ van den Heer R KREUSSEN zeer is aan te bevelen bjj Maaoi udee Burum Julij 1872 J D LOS Geneesheer Dit tegen Mtiagpijn Zuur Brakiiiff slechte Spijaoertering gebrek aan Eetlust enz Sedert jaren gerenoineerd huisthiddel is echt verkrijgbaar tegen volgende fabrieksprijzen pakiea a 15 Cent pakjes a 27 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bij J H BOERS Al ihen a d Kim bij R W J VAROSSIEAU i n enbij C DEX BOUMEESTER Delft bij H W db KRÜIJFF ZOON Voorburff hi W LIGTHELM Woerden bij J T SWEERMAN H A REYDON B W SCOTT JdmiuütHleur Openbare Verkooping te OOÜDA op DONDERDAG den 12 FEBRUARU 1874 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhuis DE Habmonib van DRIE en LANDERIJEN in den Zuidplaspolder en wel eene met 18 hectaren 65 aren 20 centiaren WEIHOOI en BOUWLAND te Zevenhuizen eene met 27 hectaren 27 aren 10 centiarea WEI HOOIen BOUWLAND te Moordrecht en eene met 12 hectaren 83 aren 30 centiaren WEI HOOI en BOUWLAND te Nieuwerkerk aid IJsseL Nadere inlichtingen zgn te bekomen bg den Notaris W J FOBTUUN DROOGLEEVER te Gouda WELE DMIDSIOTEIUJ van Vroawelöke HANDWERKEN en VOORr WERPEN van Ednst en Smaak ten behoev van den VERBOUW van het IsraSlitiacb Onde Mannenen Vrouwenhuis te Gouda Daar de Tentoonstelling en de Verloting der prgzen op een nader te bepalen dag van de maand Februari aanstaande zullen plaats hebben verzoekt het Bestuur beleefd om de toezending van voorwerpen tet prjjzen alsmede de terugzending der ongeplaatste loten door hen die ziek welwillend met den verkoop hebben belast voor of uiterlgk op den l dier maand Gouda 22 Januari 1874 Het Bestuur van voornoemd gesticht D L HORNEMAN Prendent N VAN BÜUREN SekretarU DÜITSDHE EOFHI 4 ONS ó SO OENTEN van Doctor ARTUR LUTSE Deze Koffie uit zuivere bestanddeelen bereid verdient bijzondere aanbeveling zij werd bekroond op de Nationale Tentoonstelling te Weenen jn 1873 te Moscou in 1872 te Crai in in 1870 en te Amsterdam in 1869 Verkrijgbaar in pakjes van 4 ons a 20 Cts bij J H DK BRUIN m de Waalsteeg wijk F n 64 en te Zwammerdam bij Mejufvronw J SPREY Winkeliers genieten rabat 4DVERTE tTe i voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGU en VAN DiTMAR ROTTEEDAM Gouda Dr ik TBD A Brinknua De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving Bt BUBGEMEESTER van Qonda gelet op art 1 der wet van den 4n Juig 1850 Slaattblad n 37 regelende het KIËSUËGT enz noodigt de ingezetenen dezer Gemeente nil om zoo zg elders in de Directe Belaftingen mogten zgn aangeslagen daarvan voor den ISn Febrnsrg aanataande te doen blgknnf door overlegging van bet Aantlag biljet of een uittreksel uit de Kohieren dier Belastiogeo znllende tot de oreraemiDg deur bewyien ter Plaatselijke Secretarie worden gevaceerd dagelyks van dei voormiddags 10 tot des namiddaga 1 ore net uittoudering van den Zondag Gouda den 26 Januarg 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN ICENNISOBVINQ De BURGEMEESTER van Gouda gelet op het e lid van art 21 der Wet van den 4n Deoeoiber 1872 SlaaliMad n 134 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Mnakt by ilrze bekend dat in de week van Zondag den 18a tot en met Zaturdag den 24n Januarij 1871 het grtal der aangegeven aangetasten door Aziatische Cholera bedraagt 2 en dat der aan die ziekte oveiledeneii 3 Gouda den 25 Januarg 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bullcnlanilscli Ovcrziclit Verrei eg de belangrijkste tyding is het onverwacht bericht dat de Engeliche premier GUdslone met toestemming natuurlyk der koningin bet tegenwoordige parlement oniaiddellgk zal ontbinden en dat tegen 6 Maart het nieuwe zal bgeeukomen Niets had dit beslifit doen voorzien maar wg geloeven dat het verstandig is De oude geestdrift v or Gladstone is bg de liberalen geweken Bg de meeste verkiezii ea in den laatsten tijd waren de conservatieven door de apathie der liberalen overwinnaars gebleven Men kan nu tien of de natie inderdai d verlangt dat de teugels van het bewind aan de tegenpartg worden overgegeven Eervoller voor Gladsione zal bet ook zgn in een groeten slag te vallen dan met speldcprikken afgemaakt te worden Het programma waarmede hij tot de kiezers komt heeft een geprononceerd radicale tint Afschafflng der inkomstenbelasting al algemeen in den smaak vallen Het huwelijk van prins Alfred met de dochter van den keirer van Rusland is Vrijdag voltrokken Inmiddels heeft de Fransche regeering oOicieele bewijzen ontvangen dat de verklaririgco van den minister Decazes in Itniie den besten indruk hebben gemaakt A Idas beweren de heden ontvai en bladen en wij zien geen reden om daaraan Ie twijfelen Een ander gerucht zegt dat de regeering aan de vergadering vacnntie wil doen lemen De voortdurende interpellatiéo beletten d n geregelden gang van zaken daar de ministers telkeos m de vergadering moeten tgn en men zou dus de kamer wel eenigen tgd naar hais willen tendea Inmiddels zou dan de commissie van dertigen hare werkzaamheden afdoen en hare ontwerpen zondsD bij de heropening der zitting worden ingediend £ r ia reden om te onderstellen dat handel en nijverheid en troawens de geheele natie zulk eene i daging der zittingen leer zonden toejuichen De nltramontaausche partij lleeft voor de acht districten in het kiesdistrict JEJns zes geestelijken en twee nltramontsBuschgezinde l cken ctndnlaat gesteld en heeft de kiezers lu de andire districieu vermaand om hunne stem nit te breogeB op die Caodidaten van de Fransche partij welke lie altramoniaansche progranan owleriefarijvcn De rechtbank te Berlijn heeft den redacteur der Oenumia Majnnke wegens beleediging van den keizer den rgkikanseiier het staalsmiiiisterie en de redactie van deo Staals AHieigeT als oAicieel orgaan tot een gevangenisstraf vau éen jaar en 2U0 thai boete veroordeeld Het openbaar ministerie had drie jaar gevangenisstraf 5 OU thai boete eu verlies van het mandaat voor deu Duitschen rgksdag geeischt De Wurteaibergaelien landdag is tot 1 Febr verdaagd de onafgedaan gebleven wetsontwerpen zullen na Fasoheo worden behandeld De Zwitsersche bondsraad heeft zonder aan het protest van deo nuntius gevolg te geven hem eenvoudig rgne passen toegezonden Zelfs de liberale Zwitsersche bladen zgn verrast over deo gunstigen uitslag der jongste stemmingJn het kanton Bern Meer dan 70 000 burgers ver klaarden zich voor de rejeering eu niet veel meer dan 16 000 voor de clericalen Men verwachtte dat de nltramontanen in het district der J ura eene meerderheid hebbeo zouden van minstens 16 000 stemmen Verder dan tot eene meerderheid van 200 konden tij echter het niet brengen Ten aanzien van den toestand in het noorden van Spanje schgnt de regeering het noodig geoordeeld te hebben weder iets te moeten mededeelen dezen indruk althans mankt de aankondiging in de Oaceta dat de Carlisten die SanUnder bedreigen teruggetrokken zgn op bet vernemen van het aanrukken der repnblikeiusohe colonnes Dat Santander bedreigd werd was tot dusver onbekend bovendien is generaal Morioues aldaar de tweede maal met zgn leger ontscheept en hebben de iirlisten nlle beschikbare krachten noodig voor de insluiting van Bilbao Over deze stad bewaart het olScieele blad echter het stilzwegen De Gaceta meldt dat generaal Sanchez Bregua ondminister van oorlog van het kabinet Castelur tot kapiteingeneraal van Galiciu is benoemd Hetzelfde blad beval een decreet waarbg wordt bepaald dat de personen die zich schuldig maken aan het beschadigen of venneleu van spoorwegen voor den krijgsraad zullen terechtstaan Een gunstig teeken des tijds is de vermaning van een der leiders der federnlisli cli republifceinsche paitij Ro oe Barcia aan zgne gecstveiwunteii om voor t oogenblik het beginsel derlrderaliteit ter zgde le stellon en de regeering te ondeisleunen die nnii Spanje vrede en rust geven en den Carlistischcn opstnnd overwinnen znl omdat daardoor alleen liet Lthaud ADVBRTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatemimte Afzonderlgke Nommers VUP CENTEN der republiek verzekerd wordt en dit het eenige middel ia om de troonibekliBming van don Alfonso de Bourbon te beletten FBANERUE Een wever te Saint Etienne in het departement Po de Dome die zich beroemde een uitmuntend schutter te zijn wilde een proef van zijn vaardigheid g veo nam zgn geweer en ging mei zijn twaaljarig zoontje naar deo tuin Daar gekomen beval hij dezen een appel op zijn hoofd te leggen en op een afstand van vgftien schreden te gaan staan De knaap gehoorzaamt de vader geeft vuur en de appel valt Da buren aao wie de wever dit bewgs van zgn schut terstaleot vertelde schoddcn twijfelend het hoofd Om hen te overtnigen moest bg nog eens beginnen terwijl de toeschouwers daarom heen geschaard stonden Ditmaal waa het kind genoodzaaki wegens de duisternis een laniaarn in de hand te houden het doel werd echter gelukkig bereikt Vol bewondering gingen de buren naar bals Toen het gerucht van deze zaak zich echter verspreidde is de moderne Willem Teil voor de politie geroepen De zaak zal gerechte lijk worden vervolgd BINNENLAND Gouda 27 JAtli Aai Volgens een voorloopig bericht van den Nederlandscben consul te Peuaiig is de kraten van Atebin met een zeer gering verlies genomen Deze bigde tgding wordt ongetwgfeld door onze land en stadgenooten met groot genoegen vernomen De inname van den kraton moge naar onzen innigen wensch spoedig opgevolgd worden door een einde aan den oorlog met Atebin Het bjjvoegsel met zeer gering verlies zal zeker de blijdschap over detjjding niet weinig veriioogen Evenals in andere gemeenten als den Haag Rotterdnm enz hebben ook velen onzer stadgenooten uiterlijk blgk gegeven van hunne vaderlandsliefde en blijdschap over de verkregen tijding door de Vaderlandsche driekleur uit bnnhe woningen te steken terwgl het muziekcorps derdd schutterij alhier niet weinig heeft bijgedragen tot de algemeene feestvreugde door op de groote Markt heden middag vaderlandsche liederen ten gehoore te brengen De tijding van het shiiten van den vrede moge spoedig volgen Z M heeft benoemd hg het 7de reg tot kap den Isten luit A H L Badiugs van het 4de reg Nu de hh Mbregt en v Ollefen den Amsterdamschen schouwburg hebben gapacht en het tooneelgezelschap onder directie van genoemde heeren zoowel te Amsterdam als te Rotterdam geregeld voorstellingen zullen geven bestaat er wel eenig gevaar naar ons idee dat Gouda dat uitstekende gezelschap slechts teer zelden meer zal rien optreden De weinige tijd en gelegenheid die er overschiet om elders eene enkele voorstelling te ikven zaF allicht Utrecht Arnhem en den Haag ten goede komen plaatsen waar genoemd ge elschap zeer gevierd wordt en wier grootere uitgestrektheid meer kans geeft op een grootere opkomst