Goudsche Courant, vrijdag 30 januari 1874

taeatur t loor toTfriijden ran den heer de Brauw ontstuao ia bepaald op Dinsdag 17 Februari Kene ereutuecic hei t uiminj zal plaats hebbeu op 3 Aluarl Boor Z M lijn benoemd de roonittets en burgerlijke leden en hunne plaat3v van ers m de onderscheiden militicraden roor de lichting der nationale militie vuu S14ê Jn het 3de militiedistrict van Zuidholland zijn als zoadanig benoemd tot voorzitter K N lleiigf vrlJ lid der prov staten tot zijn plaatsvervanger mr A A van Bergen IJzcndoorn lid der prov slaten j tot lid mr K ï Bijleveld lid van den gemeenteraad van Leiden tot zijn plaatsvervanger P L 0 ürieaaen lid van den gemeenteraad van Leiden VERGAÜERINO tan ben GEMEENTERAAD Vrijdag iin 30n January tS7 4 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Een verzoek van A P van der Want oia de betrekking van bode bij de Sociëteit Ons Genoegen te gelijk met die van sluiswachter te mogen waarnemen Een voorstel van B en W tot regeling van het bedrag der toelage aan A P van der Waut te verleenen bov eii zijne bezoldiging van sluiswachter aan het Moord icchtsche Verlaat Een voorstel van B en V tot wijziging van de instrnctie voor den stads muriekineester Een voorstel van B en VV belrekkelijk het adres van schipper P van den Berg om vergoeding van schade geleden door bet stooten van z n vaartuig op eene paal in de rivier den IJssel Een voorstel van B en W tot af en overschrijving van posten op den Staat van Begrooting der Uitgaven voor het dienstjaar 1873 Een voorstel tot vaststelling van het 2e aanvallingskohier der Plaatselijke Directe Belastingen over het dienstjaar 1873 Eene missive van Regenten van het Vereenigd Wees en jElemoeseniershuis van den 28n Janunrij 1874 daarbg ter goedkeuring aanbiedende eene suppletoire Begrooting van Inkomsten en Uitgaven van het gesticht voor 1873 Een adres van de Wed Staman daarby vergonning verzoekende om als vroedvKuw buiten haai kwartier te wonen Een adres van den heer Henzy om eervol onislag als hulponderwijzer aan de Openbare Burgerschool voor jongens Te benoemen Een hulponderwijzer aan die fchool Leden van het buteau van stemopneming ter verkiezing van een Lid der Tweede Kamer der Staten Gcoeraal Een regeeringstelegram uit Atchin 24 Jan Penang 36 Jannari meldt het volgende De kraton is ons Door eene omvattende beweging op gisteren en heden is de kraton geheel berend en de gemeepsohap met bet omgelegen Tand afgeanedeo De sterkte was toen niet meer houdbaar Terwijl de beweging om het oosten van den kraton hedea werd voortgezet is de sterkte door eenige compagniaa van het 14 lutallon aan de wéstzqde aaogevailen en verlaten bevonden Het terrein was van dien aard dat een aanval de vive force zeker zou zjjn afgeslagen en londer deze gelukkige manoeuvre de versterking niet had kunnen worden geforceerd Nu de vijand zgne gemeenschap verloren had was de uitslag beslissend Ons verlies is zeer gering het cijfer is echter niet met zekerheid bekend Koning en Vaderland gelnk gewenscht met deze overwinning Volgens een ontvangen telegram van Jteul off uit Penang 27 Jan zqn van de Hollanders bij hel nemen vao den kraton 3 gedood en 13 gewond Wg veniemen dat de hoofdconikissie van BnrgeBcesters in eene Maandag te sGravenbagegehonilen bijeenkomst besloten heelt af te zien van het denkbeeld om jen koning ter gelegenheid van H Ds jubelfeest ten geschenk in goud of zilver aan te bieden Voorts is besioten aan de commissie eenige uitbreiding te geven om dan daarna een bepaald besluit te nemen omtrent de keqze van het naiionsal geschenk dat aan Z M zal worden aangeboden zooveel mogelgk in overeenstemming met den geest der natie De eergisteren pl ints gehad licbhende aanbesteding door Dgk rnaf en Hoogheemraden an Schieland van 22ÜO elzen heipalen is geweest als volgt ingeschreven door L van der Vleiden te Krimpen a d Lek voor ƒ 1600 E Langerak t Berg Ambacht voor U30j I Verbaan te Berg Ambacht voor 1384 Aan laatstgenoemde is de inschrijving gegund Naar men verneemt is door het hoofd comité van het Roode Kruis besloten nogmanls 20 000 beschikbaar te stellen tin behoeve onzer troepen in Atchin ao welk besluit aan de commissie te fiattTia pèi tclegtaaf is kennis gegeven Men schrijft aan de Leidtche Cl De winter ia tut duiver tclit schoon niet zoo zacht als de vurige tut de en tijd I temperatuur wns toen gemiddeld lOo liooger en het had nog niet gevroren Die zachte temperatuur vercrzaakte hoewel de zou niet meer c ieeu iliiu dezen winter dat in de trekkassen reeds eene meiiiule ituwassen in bloei waren waaronder meer dan j ewoiie De lente heerschte er bijua in volten toci en buiten w rd zij reeds vroeg te gemoet gezieii Niet aizoo ii het thans in de kassen gesteld er bloeien wel eeuige planten doch er is eer ler schaarschte dan keur van bloemen Hoe April en Mei vooral toen echt winterachtig waren en nl de lieftalligheid vau eene zoo vroege leute vergalden heugt nog pienigeo tuinman en kweekcr Ook thjus zijn de weilanden groen de knoppen vau vroegtiloeiende heesters en ooftboomen beginnen te zwellen de Helleborus bloeit en het sneeu4vktokje daagt op de spreeuwen zingen in de boomen en de lyster doet zich hooren in het bosch maar reeds een aantal weken beeft de wind uit den zuidelijken hoek gewaaid Keert de wind in de beide volgende maanden kan het nog ernstig genoeg winter worden Stelt de winter zgne komst uit niet onwaarschg nigk aanschouwt men dan in April of Mei dorre weiden bevroren bloesems en verschrompeld groea Evenals bg vorige nationale feesten zal ook bij het feest ter eere der 25 jarige regeering van onzen koning veter dichtader vloeien en ongetwijfeld zuilen vele feestzangen en feestliederen i genaakf worden die het volk in de gelrgenheid zullen stellen te zingen en den uitgevers iets te verdienen Reeds zgn er enkelen tan de pers gekopieu Zoo zgn o a bg den uitgever A van Dorsten Jr te Utrecht enige Oranjeliederen verschenen vervaardigd doo den heer J G Bettiuk ondetwgzer te Berg Ambacht Zij schijnen ons voor de aanstaande feesten geschikt toe en wij gelooven er de aandacht der feestcommissien op te mogen vestigen In een vergadering te VVinterSwjk gehouden naar aanleiding der Burgemcesters circalaire is besloten aan dat comité te adviscereii Z M den koning bij zijn aanstaand zilveren Krooningsfeest een hem waardige verblijfplaats te Leeuwarden aan te bieden door de stichting van een paleis ter plaatse van het tegenwoordig vervallen paleis der vroegere Friesche Stadhouders vau wie onze koning in rechte lijn afstamt Dat men in Friealai d zeir ten hoogate roet een dergelgke oplossing de quaestie van een geschenk door geheel het volk te geven is ingenomen bieboeft geen betoog Te Rotterdam verkeert men nog steeils in spanning over de tooneelqunesiie Ongezocht geeft die geschiedenis het publiek nu en dan een kgkje achter de schermen en woidt het duidelijk hoe daar menige intrigue wordt opgezet die veel ingewikkelder is dan menige die het publiek voor het voetliolit ziet Zoo zoo volgens het Rotterdamsch Zondugshlad bij de jongste quaestie tusschrn de toonecUisten en de directie Al egt eu van Ollefen Ie beau róle in de intrigue niet aan de zytje van den beer Moor zgn Terwgl hg zich aan den eenen kant met de grootst mogelijke verbittering uitliet tegen de nieuwe combinatie terwijl hg verklaarde niel naar Amsterdam te willen terwijl hij met mannelgkcn ernst verzekerde dat hij to Rotterdam zou blijven spelen des noods in den kleinen schouwburg in een schuur of op een zolder overtuigd als hg was dat de sympathie van het Rotterdamsche publiek de achterblijvende leden van het personeel zou steunen op datzelfde oogenblik onderhandelde bg met de heeren Albregt h van Ollefen van wie hij in de moeilijke omatandigheden waarin zij zich bevonden trachtte te verkrijgen dat zg hem als lid der directie mede noar Amsterdam zouden nemen Om dien eisch kracht bij te zetten teekende hij met al de overige artiaten eene verklaring gericht tegen de exploitatie van het Amsterdnmsche tooneel en eene verbintenis waarbg hg met al de anderen de verplichting op zich nam om zonder gemeenschappelijk overleg geen nieuw engagement met de heeren Albregt van Ollefen te sluiten Aan de heeren Albregt van Ollefen was nu het beraad moeielijk gemaakt Toen de zaak zoover was werden nieuwe ondediandelhigen met de heeren Albregt van Ollefen gevoerd terwijl aan den anderen kant door den beer Moor beproefd werd het denkbeeld bij de artisten ingang te doen vinden om cich bij hem te engageeren hij zou dan indien hg geen mededirecteur van AlbreiL van Ollefen werd de exploitatie van iden gVtei of kleinen schouwburg voor zijne penoonlgkapiekening nemeu De heer Moor werd in dat comeiBieepel met verlies teruggeslagen De artisten wilden den heer Moor wel als directenr maar voor het overige wilden zij voor gemeenschappalijkc rekening speleh en de heeren Albregt van Ollefen waren natuurlijk ook weinig genegen zich op ulk eene manier tot een driemanschap te laten vervormen Een troep bestaande drie direcicbrs toet drie directrices Het reaultaat was dat de heer Moor van de heeren Albregt 8e van Ollefen geld verwierf waarna hij aan de andere artisten eenvoudig kennis gaf dat hij hen in de steek liet De overige artisten hierdoor veeleer verbitterd dun ontmoedigd hebben zich nauwer aaneengesloten ook als gevolg an de sluitend hooghartige houding die de heeren Albregt van Oilefen tegenover hen hebben aangenomen Het verzet dier artisten ia zoo hoog geklommen dat liet tot Ie onmogetgkiieden schijut te behooreb de klove aan te vullen Hrt mag als een feit worden beschouwd dat een goed deel van de artisten als Rotterdtmach personeel daar zullen blijveo Naar Wen uit Amsterdam meldt zal de stadsschouwburg aldaar IMnsdng aanst worden geopend en heeft hel pachtcontract met de hh Albregt en van Ollefen zijn beslag gekregen Voorbehoedmiddelea tegen Cholera Vervulg Een ander opmerkelijk voorbeeld van de macht van het met oholera smetstolTen verouireiuigde waier ais oorzaak en middel van de verspreiding der ziekte vindt men in de omstandigheid dat de cholera niet wurdt aangetroffen onder de stammen die de lage bergen van Bengalen bewonen Deze bergen strekken zich uit van Orissa tot Nag pore en in Middeu Indië worden zij bewoond door de oorspronkelijke bewoners des lands Deze stammen hebben den grootslcn afkeer voor de bewoners der vlakte en deze beschouwen de bergvolken als onreine wezens wier aanraking men moet vermijden Do orthodoxe Hindoe kan niel zonder voor altijd uit zgn kaste vetbannen te worden liet voedsel den drank of de kleederen der inboorlingen aanroeren Zoolang de bewoners der Beiigaaliche bergen te huis blijven hebben zij geenerlei gemceiischap met de lieden der vlakte en schoon de cholera altijd min of meer aanwezig is in de vlakte van Bengalen vertoonen zich slechts bij uitzondering sommige gevallen in de plaatsen welke door de oursprunkelijke landskinderen worden bewoond Toch strekken verscheidene hunner dorpen zich zelfs tut op de vlakte uit Er is niets in de levenswijze vau de licngnalsoha bergvolken dat hun dien vrijdom zou kunnen doen verkrij gen Bg ben zgn de eerste beginselen der gezondlieidèleer onbekend zij zijn morsiger en minder kieschkeurig op hun spijzen dan de bewonen der vlakte Ik moet hier doen opmerken dat de quaestie van hooge ligging hier niets afdoet Mrnigmaal heeft de cholera epidemisch geheerscht in de Himalaya zelfs te Simla dat 7000 voet boven de oppervlakte der zee ligt Het is ook geen gevolg van den bodem i deze bergen behaoren tot de metamorphische groep die in Indië zeer algemeen is en die nergens oen bijzondere onvatbaarheid voor cholera geeft Het ii louter eene quaestie van niet gemeenschap Hun drinkwiater wordt niet bezoedeld met cholera stolfen want de Hindoes drinken niet van hun water baden zich niet in hun vgvers wassohen er zelfs hun linnen niet in Niets bijzonders ook in het ras beschut ze Toor de aanvallen der cholera zoodra een inboorling zijn dorp verlaat en in de vlakte reist wordt hij even spoedig het alaohtolfer ran diezlekte Velen hunnen verhoren zich als daglooners in ds theetaineo van Assam en Cachar de sterfte onder dezen op hun reize derwaarts door de vlakte is enorm het ia bekend dat ze zeer vatbaar zijn om door Chdlera te warden aangetast Deze voorbeelden laten gcens andere verklaring tas dan dat de cholera gelijk wij beweerd hebben door den mensoh wordt overgebracht en dat het drinkwater het meest algemeene middel is voor die overbrenging Maar om dit feit op zoo dnidelgke wijze aante toonen dat geen twijfel mogelijk is zou men directe proeven moeten doen en z lf drinken of anderen laten drinken van het water waarin men oholerisdhe uitwerpselen gemengd had Niemand heeft nog voorzoover ik weet willens en wetens dit groole bewijsmiddel beproefd en ijf geloof niet dat de hardnekkigste tegenstanders van de verklaring die van de hierboven beschreven feiten gegeven is genoeg vertrouwen op liun theorieën zouden hebben om op zich zelf de noodiakclgko proef toe te passen Ma ir hetgean niet gi chieden kan zelfs niét in het behing dir wctensctinp Js toevallig ge beurd het toeval heeft ons meermalen in staat gesteld om op te i eri en belgeeii plaats vond wanneer personen water dronken waarin men chülera stofTen liad geworpen Het volgende feit wordt door Dr Macnnmara verhaald Ik zal nu een feit mededeeleii waar wij door de meoste stellige en rluuleiyke gotuigpnis weten dat cliolrnsrlie uitwerpselen vermengd waren in eei i uiit diiiikwiitor gevuld vat Het geheel was gedu rende een geheelen dag aan de zon blootgesteld geweest Des morgens vroeg werd eene kleine hoeveel lieid van dat water gebruikt door 19 personen Op ktl oogenblik dat zg het dronken vertoonde het nter niets abnormaals door reuk smaak noch kleur il die personen bleien dien dag welvareud Zij dronken aten en sliepen als naar gewoonte Een van len werd den anderen morgen bg zijn ontwaken door cholera aangetast De auderen gevoelden mets dien tweeden dag maar den volgenden kregen twee van hen de ziekte De overigen bleven welvarend tot I bij het aanbreken van den derden dag toen twee Wndere gevalleu zich onder hen openbaarden Daarna deden er iticb geen meer Voor de andere 14 mannen ontsnapten geheel en hadden noch over diarrhee zelfs nocii over onpasselijkheid te klagen Het voorbeeld dat wij gegeven hebben komt neer op bet vulgende op 19 mannen die slechts eenmaal water drinken dat cholerische uitwerpselen bevat worden b aangetast door cholera binuen de 72 uur terwijl de 14 andere in het geheel doorbel gif met aangedaan worden Deze bijzonderheden laten geen twijfel over of het door versche uitwerpselen van u cholerahjder besmette water heeft die ziekte bij 6 der 19 persouen die er van drenken te voorschijn geroepen en dal onafhankelijk van het seizoen van d i aard dei bodems of van weike andere omstaudigheid ook die alle gunstig waren Kr was geen cholera in de plaats en geen geval ha l zich daar in jaren voorgedaan en volgens mijne ingewonnen berichten heeft de cholera er ook laier niet g heerscht Ik moet hier melding maken van een werk dat voor het door ons beliamlelde onderwerp van hoog belang is het olGcieel rapp irt namelijk opgemaakt in 1369 door Dr Murray inspecteur generaal der hospitalen in Bengalen Het is een overzicht lau berichten die door de verschillende gouveriiemcnlen ill ludié zijn ingewonnen en geleverd duoi de in Indic werkzame geneesbeere y van het Engetsche gonvernement 505 geiiecsheeren hebben geautwoord op de aanvraag die hun is gedaan en bet rapport bevat in bcknopten vorm de antwoorden op de verscbilleude vragen welke het guuveruement van Indic zgn geneesheeren had voorgehtgil zie Report on the trealemeat of epidemie cholera door Dr John Murray Wat betreft de overplanting der cholera door het drinkwater drukt zich het bewusie rapport aldus uit Het menschehjk lichiuim schijnt het voorna imste middel van reproductie vermeuigvuldigiiig en verspreiding van het gif 14 zijn Dit is reeds geheelbewezen door de geschiedenis der vorderingen die de in Indie Europa en Amerika geheeiteht hebbende epidemieën maakten De gt schiedenis van de epidemie van Hurdnar in 1867 bewijst dat de ziektevan één punt uitstraalt in velerlei richtingen die iulengte verschillen van 300 tot 700 mijlen voortgaande in strikte overeenkomst met den weg derreizigers en versnsld door den spoorweg die naar Moolian gaat Er zijn zeer talrijke en volkomen bewezen feiten dat het gif vermengd was met het water van zekere putten of bakken en dat zij die van dit water dronken door cholera werden aangetast De epidemie die te Hurdwar begon geeft ons opmerkelijke loorbeèlden van dorpelingen die ddor cholera warden aangetast den tweeden dag nadat bet gif met de dorpsvijvers was vermengd geraakt In één geval is hel een pelgrim die aan cholera leed die zich in den vgver baadt en op den oever den dag doorbrengt in het tweede wnscht men in den vgver de kleederen van een overleden cholera lgder Welke zgn nu de noodzakelijke voorwaarden waaronder water dat cholera smetstoffen bevat de ziekte doet ontstaan bij een gezond mensoh Vooreerst de temperatuur des waters moet niet te laag worden niet dat de koude den besmettclgkeo invloed der oholerauitwerpselen vernietigt ikaar zij verhindert hun ontwikkeling en laiit ze tijdelijk werkeloos maar niet vernietigd gereed om weder actief te worden wanneer de voorwaard ran de lemperataur kun weder gunstig zijn Men weet ook dat cholerische uitwerpselen even als alle organische stoffen aan zekere wetten onderworpen zgn Zoo zullen cholerische uitwerpselen die op linnengoed of andere voorwerpen geraakt en verdroogd zijn langen tijd hun besmettende kraght behouden als zij in drogen toestand bigven Zij zullen wanneer de gunstige voorwaarden van vocht en warmte aanwezig ijn na vrg geruim tijdsverloop volgens de streek en het seizoen het ziektebeginsel dat zg bciralten o ibrengen Men weet lOok dat de cholera stoffen haar kracht verliezen wanneer zij gedurende zekeren tijd die gemeenlijk zeer kort is aan den vereenigdcn invloed Tan warGcte en vocht gn onderworpen Ij venals iedere Organische stof düorloopen zij sommige pijaseii gedurende iieike haar werkzaamheid een maximum bereikt om vervolgens te vefmimlcrcn en eiiulrlijk geheel te verdwgueif l e onderviudins leert ilat do tgd vau grootsle wiikzaaiuheid der met water ver mengde cholera stoffen in Indie gelegen is binnen de eerste 48 uren Ik meen dat het zijn nut hebben kan op te merken dat de cholerische uitwerpselen door welke het water vergiftigd wordt en die altijd het besmettelijk beginsel der cholera uitmaken hor ook het gif in het lichaam worde gebracht niets bgzouders bevatten vfwec geneesheeren van het Engelsche leger de doctoren Lewis en Cumingham zgn sedert jaren reeds belast door het gouvernement om deze quaestie groudig te bestudeeren Volgens hun tairgke proeven eu onderzoekingen is het dnidelijk dat de uitwerpselen van een ohotera lijder niets bevatten dat het microscoop of de scheikunde kan openbaren en dat bgzüudere eigenschappen in het chotera gif aanwijst Men vindt niets ktHiormaals in het bloed van een lijder de uitwerpselen bevatten vooral oiuetu eir massa s van sigmvliescellen Hoe werken dis organische stoffen Dat weten wij nitl Zg deelen de cholera mede en wat zeer gelukkig is het is zeer gemakkelijk om de ontwikkeling dezer slof te beletten en haar nadeelig beginsel te vernietigen De veranderingen die in de organische stof der cholerische uitwerpselen plaats hebbeo zijn bestudeerd door Dr Macnamara welke talrijke proeven op dit gebied gedaan heeft Laten wij veronderstellen zegt hg dat wij in een gallon ruim 4 5 liter water eene voldoende hoeveelheid cholerische uitwerpselen mengen zoodat het mengsel een lichte paalkleurige tint aanneemt en dat men dit mengsel plaatst in lange glazen buii en en aan de zon blootstelt Als de pcuef gedaan wordt onder den invloed der zon van Initië zullen wij na 24 uur bevinden vooral des morgens vroeg dat de vezelaclitige vibrionische phase van ontbinding of verandering der orgaiiischestof in olie werking is de oppervlakte ia bedekt met brrede VCmIs Den volgenden morgen kan men dit verrcbijnsel op nieuw waarnemen maar op den derden dag beginnen randbarige infusiediertjea in htt vocht te verscbgnen en tegen den achisteii dag bemerkt men luclitbelleu die naar de oppervlakte stijgen en de wanden van het vat zijn bedekt met watergras Dr Macnamara voegt er bij Ik an verzekeren dat bet water hetwelk gedurende de vezelperiode iler ontbinding vergiftigd was volkomen ongestraft kan worden gedronken wanneer de Inchtbellen er zich in beginnen te vormen en wanneer de watergrassen de plaats hebben ingenomen der raudharige infusiediertjes i Dr Macnamara hecht geen gewicht aan de vezels zelf Voor hem zgn zij si obta eeoe phase der ontbind ing raS de organische stof h voortbrengsel der cholera gedurende welke de kracht van haar vergif op zijn hoogst is De beschouwingen die ik medegedeeld heb worden door de meeste geneesheeren in Indie ais juist erkend Evenwel eischt de vosrzicbtigheid dat men bn gebruik rerbiede van alle drinkwater dat voor konen tyd cholera heeft medegedeeld zella dan wanneer men zeker was dat de vezels er niet mesr in bestaan en dat luchtbellen er zich van afscheiden Wij zullen nn de ander wgzeu van overbrenging der cholera beschouwen Op den voorgrond tellen wg dat elk andere voortptsnliog zeldzaa ii vergeleken bg die welke door drinkwater pUsta heeft Ook hier tyn het de uitwerpselen die het vcerinig der besmetting zgn De 506 iakiat wier antwoorden in het rapport Tan Dr Murray ign opgenomen en ontleed atemmen op een zeer belangrgk punt overeen de cholera nomelgk wordt nooit overgebracht door den adem of de aanraking der Igdert Maar als een kamer klein en hare ventilaii onvoldoende is of als tairgke cholera gevallen vereenigd voorkomen zal de lucht een zekere hoeveelheid deeltjes of uitwasemingen der cholerische uitwerpselen bevatten die in aanraking komende met de slijmvliezen zich in het menaoheiyk lichaam nestelen Daaromtrent lezen wg in bet reeds aangehaalde rapport eenige algemeens regels steunende op zoo bftede grondslagen dat ik er de voornaamste van hier aal geven Alle onaehtzaamheden op het gebied der gezondheidszorg welke invloed oefeneh op den algemeenen gezondheidstoestand geven eene voorbeschikiheidvoor de werking van het oholersgif Die onbekendheid met tie gezondheidsleer heeft bestaan en bestaat nog op vele punten van den aardbol tonder datdaarom cholera zich vertoont maar de ondervindingheeft geleerd dat op die plaatsen en iu die bedorven dampkring d e cholera Kaii e r de choleraimetttof er eenmaal i ingetoeri er zich verbreidt en voortplant terwijl haar voortgang en ontwikl ljng beperkt worden wanneer die ohgunstige hygiënische toestanden niet voorkomen Overbevolking en een sleohtp ventilatie schijnen bijzonder gunstig voor de Voortplanting dezer ziekte Het choleragif schijnt in en hij d iolen voortgeplant te worden de ontbinding maakt de voortplanting gemakkelijker en werkt waarschijnlijk mede tot ilo reproductie en ontkieming der sraetstof Wij hebben sterke bewijzen dut de aanraking met cholerische uitwerpselen of dat kleederen en linnen die door cholera lgders gebruikt zijn zelft het gebruik der openbare lalrinen door cholera zijn gevolgd Bij sommige gelegenheden schijnt bet dat de smetstof door de longen is opgenomen na een te lang voortgezet verkeer met zieken wier kamers slecht gelucht werden of door een verblijf in de hospitalen waar een groot aantal Igders vereenigd waren In sommige gevallen heeft de cholera zich voorgedaan bg individuen die plaatsen hadden bezocht waar choleralijders pas verpleegd waren zooala hospitalen kampen enz Ofschoon geene atmospherischa of meteorologische toestanden cholera kunnen veroorzaken hebben zijevenwel invloed op den loop van de7 e ziekte en begunstigen of vertragen hare ontwikkeling en voortplanlin In Europa zijn die wijzigingen ten gevolge van de toestand des dampkrings misschienminder merkbaar dan in ludie het vaderland der cholera waar de jaargetijden zoo dnidelijk zijn afgeso ie den Wij weten ook dat de koude de voortplanting der ziekte tegenhoudt Evenwel is er cholera geweest geduieude de scherpe koude van een Eussischen winter Maar daar is de verklaring gemakkelgb In Rusland worden de woonhuizen buitengewoon verhit Hel vocht eii de warmte van dergelgke woningen kunnen niet daft zeer gunstig zijn voor de oniwikkeliKg der smetstof en de onbekendheid met lie eenvoudigste voorschrifleu der gezondheidsleer kan slechts de voortplanting der ziekt in dahanil werken Daarenboven worden de u twerpselender lijders op de sneeuw geworpen die de huizenomiingt en de boeren bedienen er Zich van in plaats van water gedurende Aevi winter l x u ludibch dokter de heer Macpbersoo zegt in tijn boek over de cholera Men heeft getracht de cholera in verbaud te brengen met de voorbijgaande toestanden des d mpkrings toijral met den rtand des barometers den eiectrisclieii torstand de winden de al of niet aauwerigliei d vaj ozon mi r al die pogin gen zijn met geslaagd Meteorologische gegevens die invloed schijnen te oefenen op de eene epidemie zgn niet voorhanden bij eene andere ot zelfs de voor waarden zijn geheel tegenovergesteld Dit H vooral van toepassing op sommige winden die periodiek voorkomen Evenwel schoon het moeilijk is de afzonderlijke meteorologische wijzigingen in rekening te brengen om de verschijning der cholera ie verklaren hebben toch die veranderingen op groote schaal veel invloed op den loop der ziekte Als wij hel totaal der te Calcutta gedurende 26 jaren aan de cholera overledenen samenvatten krijgen wg de lolgends verhouding 3 warme en droge manuden gaven 47 427 dooden 3 koude cii droge 23 632 3 arme en vochtige i 11 354 n de 3 overgangsmaanden 21 882 Uit d t overzicht blijkt duidelijk dat de 3 warms en droge ma tnden in de streek waar cholera inheemsch is vier maal zooveel sterfgevallen geven door cholera dan de warme en vochtige en ten naasten bg tweemaal zooveel als de drie koude droge maanden terwgl de sterfte gedurende die 3 laatste eenigerniaten die der 3 overgaogsmaanden te boven gaat Te Calcstla is de temperatuur zelfs der konds maar den gunstigen voor de cholera dan een lente of her st in Europa Als wg dus vindev dal de sierfie haar minimum bereikt in dat jasi tijde om tot h sar maximum te stggen gedurende het warme ja irgetgde in aanmerlfing aemelld dat te Caleutt de warmte aJigd heerscht en het onderscheid lassohen de seizoenen slechts een quaestie is van meer of miuiJer dan zullen wg opoieaw onze toevlucht moeten nemen toi het water om dit feil te verklaren Inderdaad gedurende de warme maaadeii bevatten ds rivieren vgvers en putten zeer weinig water Da cholerische uitwerpselen znlleji das dit water des ts meer vergiftigen naarmate de hoeveelheid minder is en derhalve krggen wg de volgende verhouding hos meer warmte hoe minder water en hoe meer do cholera tot zyn maximum znl stggen Inderdaad zoo is het Nemen wg nogmaals ile sterfte vau 26 jaren ter hand die wij gegeven hebben en laten we ze per maand beschouwen Wg vinden sterfte Maart 14710 April 19S82 Mei 18335 Juni 6325 regen in dtimen 1 13 A 4 29 10 1 j Maart April en Mei zgn de warmste maanden des jaars te Calcutta De grootste sterfte aan cholerakomt voor in April zg vermindert een weinig inMei als de regen in tweemaal groïSter hoeveelheidvalt dan iq de vorige maand terwijK fn Juni ookeen warme maand maar met veel regen de sterftedaalt op vergeleken met April In Indic heerscht tie cholera het hevigst gednijendshet tijdperk der grootste warmtCfder hevige donderbuien en wanneer het drinkwater tot ee n Ini nimum is gereduceerd tyorit vervolgm m wÊ mm i m9f Wim