Goudsche Courant, zondag 12 april 1874

Wotnsdag 15 April 1874 N 1503 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor € ouda en Omstreken Openbare Vri wllllge Verkooplng om ontmit Geld op VRIJDAG den 24 APRIL J874 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning liBWOond door KLAAS OOMS te Krimpen op de Lek van 19 KDEIJEN die onlangs gekalfd hebben of op t kalven staan 1 GUSTE VAARS 5 PINKEN 1 PAARD achtjarigemerrie benevens eene partij BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD waaronder 2 Bedden enz bjj biljetten breeder omschreven Alles te bezigtigen daags vóór den verkoopdag van 10 tot 4 ure Nadere informatiën ten Kantore va Notaris G J SPRUUTtet r t r fea x S V A N J E De republikeinen en Carlisten bij Somorrottro heb ben rustig de stille week kunnen vieren want men scheen stil wijgend overeengekomen om behoudens nu en dan een enkel schot den wapenstilstand te doen voortduren i men liet elkander zoo mit rust dat de voorposten een praatje konden maken eo elkander bgzimderheden ophelderden van de loa ste gerechten Zoo vertelden de Carlisten dat de granaat waardoor generaal Ollo was gedood en Radica gekwetst uit de battery bg Las Curreias wos geworpen en terechtkwam in een Jiuis dut juist op dat oogenblik werd verlaten door EiUo Lizarrago Mendiri en Don Carlos zelf Ollo n Radica waren achtergebleven en werden het slachtoSer De Carlisten hebben van den wapenstilstand een uitstekend gebruik gemaakt om hun stellingen nog meer te versterken vooral voor het gevsl dat de stelling bg San Pedro de Abanto mocht warden overwonnen Wanneer men hun verschansingen ziet schrijft de oorrespondent van de Itidrpendance dan komt men tot de oveituigiug dat er een geheel leger moet worden overwonnen In den vroegen morgen van den 4n is het vuurvan de baltergen bg Las Carreras Janec en Moiite Corte weder geopend a s voorspel San een algemeene hervatting der vgandelgkheden Alles was voor denaanval gereed die naar men verwachtte zeer hevigzou zijn daar de vijanden slechts op 400 meter af1 stand van elkander waren yf Te Santander zgn een groot aantal troepen anngekomen het slechte weder deed het transport der kanonnen vertragen Men wachtte o a behalve eenige Kruppkauonoen ook eecige bergslukkeu In Volgens getuigenis van Professor OPPOLZER Rector magnif en Professor van de K K Klinische School te Weenen is het Anatherin Mondwaler van Dr POPP K K Hoftandmeester te Weenen Bognergasse n 2 een der beste middelen tot bewaring der Tanden en wordt hetzelve ook door hem en vele andere Doctoren tegen tand en mondziekten ten zeerste aanbelen Prgs 1 75 per flesch Dr J G POPP s Plantaardig TAi DFOEDER Het reinigt de Tanden onmiddellijk soodat door het dagelijksch gebruik niet alleen de zoo lastige tandpijn voorkomen wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en zachtheid toeneemt Prijs per doos 80 cent Te verkrijgen ie Uouda bij L Schenk winkelier y de Hoogstraai wijl A 12a Ie Rollerdam bij F Ü van Santen Kolff apolli en A Sdiippeieïjn 8c C biaauwe porceleinwinkel te s Hage hij J L F C Snabilié apoth teLeydeo bij E Noordyk te Utrecht o F Alteua apoth te Amsterdam bij F van Wind heim C verkoopbuls te Oudewater bjj T J van Vreumingen te Sohoonhoveu bij A Woltf Sociëteit ONS GENaEGEN Zaal KUNSTMIN TOONEEL HSTELLINEf op DINGaDAG 21 APRIL 1874 door eenige ONDEROFFICIEREN van het 4 Reg Infi alhier IDE v rei Blijipd U 6 BwJrijteii uar hot FranKi a MOLIÈRE DAARNA Twee Honderd Gulden Belooning Blij pel in 1 Bedrijf Aanvang 7 a Ure NB De netto opbrengst dezer Voorstelling zal strekken tot uitkeeriag aan de Vereeniging het Roode Kruis tot ondersteuning der gekwetsten te Atchin HII Leden met hun gezin 0 49 per persoon Niet Leden bij inteekening 0 75 Afzonderlijke Kaartjes zgn te verkregen bij tien Heer van DEÜTEKOM Adj Ond Officier Plaatsen knnnen op den dag van uitvoering besproken worden aan het Lokaal van 10 3 unr a 10 Cents extra Op verzoek van eenige HEEREN uit het Kiesdistrict heeft Dr A KUYPER jicl bereid verklaard zijne lezing over het Calvinisme Oorsprong en Waarborgonzer Constitutioneele Vrijheden ook hier ter plaatse te ho en zal plaate hebben MAANDAG 13 APRIL e k des avonds te 7 uur in de zaal Nut en Vermaak Oosthaven Toegangkaarten zijn h f 1 verkrijgbaar bij GoüDA C HOOGENBOOM Deze lezing is niet van Godsdienstigen mtor van WetenschappelijkStaat kundigen aard ter voorkoming van HSJs eïstand niet overbodig te achten Openbare Verkoopingfen Op MAANDAG 13 APRIL 1874 voorm elf unr in Ons Genoegen aan de Boelekade te Gouda van 1 een in 1872 nieuw gebouwd modem en alleraangenaamst ingerigt WOONHUIS met TUIN aan den Fluwelen Singel R n 339 te Gouda Te aanvaarden 1 Aug 1874 2 een gemakkelijk ingerigt daarnaast gelegen WOONHUIS met TUIN R n 339 i Gou Te aanvaarden 1 Mei 1874 En op WOENSDAG 15 APrTlT874 voorm tien uur aan de Bouwmnnswoning aan den Gouderakschen Dijk B n 73 tegenover öoiirfa van Elf KOEIJÉN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD Alles breeder bg biljetten en inlichtingen ten kantor e van Notaris Ma KIST te Gou da Openbare Vrjjwllljge Verkoopiilg te ZEVENHUIZEN op VRIJDAG 17 APRIL 1874 des voormiddags 11 uur in het vroegere Raadhuis van évenhuizen bewoond door Gebr HEEMSBERGEN van een Heerenhuis met SCHUUR en ERVE alsmede eengrooten TUIN staande en liggende in het Dorp en binnen de gemeente Zevenhuizen Breeder bij biljetten en informatiën ten Kantore van Notaris MO IjENA AR te Waddinxveen MANUFA CTUREN MODES Ondergeteekende heeft de eer de ontvangst te berichten der NIEUWSTE MODELLEN van Mantels Kleedjesstoffen CHILES Sb XD O E IC E Hsj benevens eene groote party Gordijn rVeteldoeken Lakens Bukskins HANDSCHOENEN enz enz M gunstig aanbevelende heb ik de r hoogachtend te zjjn 1 UEd Ihe Dienaar V W D SCHENK HOLLANDSCUE SOCIËTEIT v n LEVENSVEBZEKERI GEÏV opgerigt in den jare 180 7 te Amsterdam KAPITAAL EEN HILLIOEN 6EDEN voigeroumecrd Directeur P LANGERHUIJÖKN Kantoor te Amsterdam Regnliersdwarbstraat hg het Koningsplein X 301 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadeljjk ingaande en nitgestelde LUFRENTEN OVÜRLEVINGSKASSEN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN Qeneraal Agènt de Heer T DRAUES te Gouda Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortuijn Droogleever Notaris JM t Mr C E Overgaauw Penuis Dordrecht H Vriesendorp Gorinchem Heeren C de Gjjselaar C j i Gravenhage Heer P J Landrij Leiden Heeren Lezwiju Eigeman Oudewater Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Berigt uit Warffum prov Groningen Oenezing van benauwdheid in de bof stj door den Rjjnlandschen r RUIVE BOHSTHOi ING van W H ZIEKENI1EIMER te Maim Warffum 10 Februari 1874 Mgnbeer s Ik verzoek lU mg zoo sixiedig mogeljjk eene nieuwe bezending Rijnlaudsche DltUIVEN BüllSTHONINÖ te willen doen toekomen tevens kan ik U mededeclen dat het gebruik er van hier nitstekeud voldoet het volgende tot bewjjs PIETER BOEKHOUD molenaarsknecht wonende alhier ieed sedert geruimen tgd ann benauwdheid in de borst zoo erg dat hg het werk moest overgeven en nagenoeg reeds tien weken niets kon verdienen allerlei middeltjes werden door hem beproefd doch te vergeefsch bjj mistige weergesteldheid kon hj bjjna geen adem halen Op aanraden liet hjj een fleschie Honing bg mg halen en na het gebruik hiervan bekwam hg eenige veriigting hij ging daarmede voort en na het gebruik van het vierde fleschje was hg geheel hersteld zoo dat hy zjjn werkzaambeden weer kon hervatten terwijl hjj verklaarde zich den tgd niet te kunnen herinneren wanneer de borst hem zoo ruim was geweest Vertrouwende dat U deze mededeeling welkom zal zgn teeken ik mg met achting UEd Dw Dienaar H A DOESBURG Echt verkrijgbaar t 1 de sch metgebruiksaanwijzing te Gouda bg F H A WOLFF Drog Alphen bjj L VAROSSIEAU Zoon Apoth GravenUge by J L F C SNABILIE Apoth Leiden bg E NOORDIJK Rotterdam bg C J W SNABILIE Apoth Schoonhoven bg J WOLFF Zoon Drogist Bodegraven by P VERSLOOT Gouda Druk Tab Jt Brmkmaa Ilotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopugt C Vlaardimjen Heer Paulas Kikkert Woerden O Groeneveld BUITENLAND Buiteiilandscli Overziciit In Fraukryk is nog steeds weinig nieaws Het aftreden van de Broglie is zegt men allyd nog de voorwaarde voor de fereeoigiug van het rechteren hel linkermidden Men deelt mede dat de regeering besloten is de aanvallen van de legilimistiscbe bladen op het Septrimaat niet langer te dalden De Unio en de Liberty hebben een coniaunu ué oiitrangen en een circulaire van den niuister Depeyre betreffende de verrulgiiig van dagbladen die bet Septenuaat aanvalleu is gevolgd Uu Melbourne wordt bericht dat Rochefort met zijne gelukkige lotgenooten Zaterdag II a scheep gaan naar F uropa l e Kölnuche Zeiluag behandelt nogmaals de houding Tan een gioui gedeelte der leden van den rijksdag met betrekking tot de militaire voordracht Na nilermaal en op heldere wyze te hebben doen uitkomen dat de natir dat Uuitsclilaud zich ten duidelijkste heeft verklaard ten aanzien an deze laak dat het onvoorwaardeiijk elke poging tot bet doen oprijzen van e u conflict heeft a ekenrd wgst het blad op het voorbeeld rau het naburige Fraukryk hetwelk voor vaUin in Duitscbiand bescbameud laoet warden genoemd Nog met heiiteid van de wonden welke het land ia dm jougstcn oorlog heeft bekomrn brengt de veriegenwuoidiging des lands met vreugde datgene ten oifer betweik de regeering ooodig oofdeelt voor de rerdeiliging des lands In Ilali MBsahi nog geheel iels aniUrs zegt het blad Danj wil sA parlement nog grootet sommen ter beschikkiog Tin betgouverneoieutslelleu dan bet vraagt u einde het land naar behooreu iu staat van erdedigiiig te stellen Duitsohland de Duitscbe natie wil niet anders handeleu zoo eindigt het blad de veriegenwoordigers der natie de le lcii van den rijksdag hebbeu derhalve geen grond hoegenaamd om zich in deze aangelegenheid tegen de re eering te verklareu y meeiiei dan ook te hebben besjicurd dat de stem der natie reeds is gehuord en d t de invloed daarvan zich doet ge oeleu Het voorloopige hoofdcoraitd van de Saksische rijksvereeniging te I ipzig gevestigd heeft het plan opgevat om op Ü2 April e k by gelegenheid van de Paasehmis een rolksvrrgadeniig te houden Het doel dnarvan is ile vorming van afdceliiigin dier verceiiigiiig door het gansrhe land zooveel doenlijk te bevjrdcrrn Men hoopt op die u e niet slrchtt werk anm te zijn tut lichting vhii dergelgke onderafdeelingeii in Saksen maar ook in andere staten van Duitschinnd Mei hrt oog daarop heeft het hoiifdcuuiilc de groote vergadering belegd op een tgdstip dat de stad door een zeer groot aantal vreemdelingen Uuitschers uit andere ataten van het gemrenschnppelyk vaderland wordt bezocht Te Rome wordt tegenwoordig een weikliedencon gres in de Mazzini zaal gehonden Onder de behandelde voorstellen was er een houdende dat de werkBtalfingen een recht der werklieden zijn indien zg ach niet op andere wyze herstel hunner grieven kunnen verschaScn Torn over dit voorstel zon gestemd worden verhief zich een der aanwezif én van zijne zitplaats maakte zioh als commissaris van politie bekend en verklaarde dat hg tot de ontbinding der vergadering moest overgaan iudien dit voorstel aangenomen werd De vergadering nam deze verklaring in het verslag der zitting op en ging tot de behandeling van een ander voorstel over In berichten uit Buenos Ayres van 6 Maart wordt gemeld i De revolutie in Paraguay is geëindigd Niet ver van Assnmcion heeft een gevecht plaats gehad waarin de troepen der regeering geslagen werden en 600 gevangenen verloren Daarop kwam eene minneigke schikking tol stand De president Jovellanos blgft in Innotie en vormt zgn kabinet uit de leiders der oppositie De spanning tasscheu de Argentgnsche republiek en Chili blgft aanhouden ENGELAND Volgens een bericht in de Netc Zealand Herald heeft H M schooner Sandfly die eebruikt wordt tot onderdrukking van den Polynesiscfen slavenhandel op zijn laatsten kruistocht ronddh de Solomoneilanden sommige hoogst onpleizierigif indnikken ontvangen van de gewoonten der bewoners van dezen belangrijken kleinen Archipel Op een der eilanden van deze groep vond men de kustbewoners in een zoo viiendscbappelijke verhoadijng tot de stammen die de heuvelen bewoonden dat zg elkander niet konden ontmoeten zonder dat muord en doodslag hiervan bet gevolg waren ICort vóór de aankomst van de Saniiflij was een der heavelbewoiiers die in stilte een bezbfek bracht aan zijn dochter welke vóór het uitbreken van de veete met een kustbewoner getrouwd was ontdekt ao terstond met den tomahawk gedood Daar de gewone manier van handelen tegenover een gedooden vganil eene manier waarvan men nimmer afwijkt bestaat dat men hem braadt en opeet zoo maakt de schoonzoon van den verslageoe hiervoor de noodige toebereidselrn toen de bevelhebber van den kruiaer van dit voornemen onderricht eensklaps door middel van een tOlk tusschen beide kwam en zgn voornemen te kennen gaf om het dorp te verwoesten zoo het lijk met ter stond langs boord werd gebracht om het daar te laten zinken Dit bevel werd gehoorzaamd Kort daarop kwam detelfda bevelhebber bg een dorp dat juist een bezork bad ontvangen van een troep slavenjagers en kopptnsnellers van een machtiger volksstam De gewoonte brengt bg zulke gelegenheden mede dat de rolwaisen mannen geijood en opgegcteA en de overigen in slavernij worden gevoeril Een schot door den schooner gelekt dwoflg de roo era overhaast de vlaeht ie aoMO Toen etiféttX der benasning vao het schip geland was vonden zg veertien kinderen wier ouders waren gedoo l en een aantal schedeli die schoongf braod nerden om als egeteekenen te worden bewaard Summtge vluchtelingen keerden toen weder en ontvingen geschenken doch de schedels werden zekerheidshalve meegenomen en in zee geworpen Over hel geheel maakt het verhaal van den kruistocht van de Sandjïy ons geneigd om te gelooven dat de ongelukkige bewoners van de Soiomon eilanden nitt veel s echter af zouileii zijn zoo deze eilandgroep door China geannnexeerd werd als een depot voor de emigranten welke Californië eigeri of ze fs door Spaiiji als een vergoeding voor het Hairsohgnlgk aanslaaud verlies van Cuba het republikeinsche kamp waren gearriveerd eenige vrouwen van gekwetste officieren mevrouw Loma mevrouw Prtmo de Bivero enz Serrano wordt bestormd met aanvragen vao officieren die willen overgeplaatst worden en tegen de Carlisten in bet vuur gebracht Een sterk legerkorps wordt gevormd te Miranda de Ebro men zegt dot dit korps moet opereeren in den rug der Carlisten Ook de correspondent van de 7f uiz e spreekt van de geruchten aangaande een overeenkomst tusschen de Republikeinen en Carlisten maar zonder er geloof aan te hechten De zaak komt volgens dezen correspondent hierop neder dat dp hertog Serrano eenige Carlistische hoofden heeft laten polsen over van een overeenkomst Don Carlos was niets gesticht over de welwilleodheid waarmee een aantal zijner officieren het denkbeeld van overeenkomst opnamen Dat er vooreerst iets van de verzoening zou komen wordt door genoemden correspondent betwijfeld Om het verschijnsel te verklaren moet men in bet oog houden dat de meeste officieren bij de Carlisten reeds onder eer verschillende regeeringen de wapenen hebben gedragen Hoe weinig nauw zulke partijboofdtn het dan ook dikwerf nemen bleek de vorige week Vrgdag toen het Carlistische hoofd Gosardo met de insluiting van Bilbao belast zijn toestemming gaf dat een koppel vee de stad zou worden binnengesmokkeld Wanneer men van deze zijde de zaak beschouwt zou men de pogingen van Serrano om tot een overeenkomst te geraken met de Carlisten in dien zin moeten opvatten dat hij het vermaJ wil te b i it nemen om te slagen Toch geloof tk schrijft de correspondent van de I dJpei dance dat bg Ssn Pedro een hardnekkige tegenstife zal worden geboden bloedige dagen zullen va g4i Ltgroote verliezen zullen worden geleden voor Ipi AXuVx de stellingen der Carlisten te foroeercn airaar wanneer de aanval niet slaagt reken dan op een tweede Amorovietn Voor het oogenblik is het woord nog aan de kanonnen en de liemBing ns BINNENLAND Gouda 14 April Gisterenavond trad dr A Kuyper in de saai Nut en Vermaak op en sprak over het C iWinisme als oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheileii Hij ving aan met zgn dank te betuigen voor het vertrouwen door de Goudsclie kiezers in hem gesteld dat onlangs bg de stembus gebleken iVas Spr wist wel dat een energieke aiinderheid hem met eveuveel ijver had bestreden a s hg aan de andere zijde met warmte was verdedigd doch tot 1875 was er een wapenstilstand gesloten waarin hg het niet ondienstig achtte eens hier op te treden De spreuk boven hrt Goudsche stadhuis iirfi et alleram partem zon zeker zijne tegenstanders hem zonder aanstoot doen hooren Hij begon met te betoogen hoe in vroegere tijden de almacht der eorporatien en instellingen en in onze dagen de staatsalmacht ds vrijheid van het individu trachtte te belemmeren Daarop trachtte hij aan te toonen uit de geschiedenis van de meest vrijheidlievende valken der aarde Amerika Engeland Zwitserland en Nederland dat de Calvinistischo geest de waarborg der vrijheid was terwgl do Fransche revolutie als een gedrochtelglc uitwas moest beschouwd worden gebaseerd op de valscbe voorstellingen van Hugo de Groot later opgenomen en ontwikkeld door de Encyclopedisten aangaande de volkssouvereiniteit Ten slotte zette hg uiteen de politieke beginselen der antirerolu tionnaire pnrtg die zich het naast verwant gevoelde met de radicale partg als strevende met dere naar Uitbreiding van vrijheid tegenover de almacht v in fcajporatien maar vooral wat in onre ilngen het iJlPest noodig was tegenover de staatsalmacht Schelling van kerk en staat onttrekking von de school zoowel aan de een als aan de andrr maar teruggave aan de ouders vermindering van krggsuitgavcn daar de meest vrijheidslievende volken het minst oorlog f