Goudsche Courant, woensdag 22 april 1874

bericht sijne geèerde Begunstigers op NIEUW ONTVANQEN te hebben eene SCHOONE BEZENDINQ Kleedjesstoffen Chèles Doeken benevens eene groote partij GORDIJN NETELDOEKEN LAMS BTJEMBS MD50H DENM Woensdag 22 Apnl 1874 Pe BE ÖNEKS der Markt e aangrenzende Straten worden herinnerd aan de VERGADERING die morgen WoensSAO 22 April zal plaats hebben in het Hotel DE Zalm s avonds ten 8 ure ter bespreking van een gezamenlijk ILLU MINATIE PLAN Eenige bewoners der Markt c a Gez Koorevaar Tiendeweg Daar de Hb SLINGELAND verzocht heeft niet weder in aanmerking te komen bi de aanstaande Verkiezing van Leden der PROVINCIALE STATEN zullen vele Kiezers hunne stem uitbrengen op den Hr MULLER Burgemeester van Papekop enz en Lid van den Gemeenteraad van Gouda Meyroaw van ELDEN op de Gouwe vraagt tegen pnmo Mei eeue flinke Werkmeid loon ƒ 60 Kennis van de wasch onnoodig Bossers gevraagd de Bindrotting Fabriek te VRAAGT EENIGE BEKWAxMB ALGEMEENE VERGADERING Nm DONDERDAG den 23 APRIL 1874 des vonds ten 71 3 ure m het Ko£Behms HAiiMONf op de Markt Namens het Bestuur J C GoTTB Secret TE IKOOI T een complete WIP WIN DWATERMOLEN met 13 Meter vlugt eiken WATER en BOVENAS greenen ROEDEN en gaande WERKEN zoo goed als nieuw Te bevragen by A J J db RUITER Mr Smid Gouda Ncdcrlaiidsclie Boawvercenlglng gevestigd te GOÜ0A Met 1 Mei a s zal de COUPON met ƒ 12 50 per aandeel worden uitbetaald ten Kantore van de Nederl Bouwvereeniging op de Hontmansgracht wgk M N 193 De DIRECTIE lOEKE HDMEOPER LANDBOUW EN WERKTUIGKUNDIGEN Grroningen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt dat bestelhngenop HÖOlbCHUDDEKS HÜOIPERSENen GRASMAAIMACHINEÖ KAASPERSEN en WRONGELMOLENS zoo vroeg mogel k moeten geschieden opdat de aflevenng in ti da kan plaats hebben Inlichtingen voor Gouda en Omstreken te bekomen bij den Heer J VERBURG Landbouwer Astune Eeetmtjk G E L D Ten kantore van NotansMr KIST te eourfa ia voortdurend veel geld te krijgen a vgf procent tegen soliede hypotheek op Huizeu in Gouda of op Landerijen Openbare Vrijwillige Verkooplng om Contant Geld op VRIJDAG den 24 APRIL 1874 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door KLAAS OOMS te Knmpen op de Lek van 19 KOEIJEN die onlangs gekalfd hebben of op t kalven staan 1 GUSTE VAARS 5 PINKEN 1 PAARD achtjarigemerrie benevens eene party BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD waaronder 2 Bedden enz bjj biljetten breeder omschreven Alles te bezigtigen daags vóór den verkoopdag van lÜ tot 4 ure Nadere informatien ten Kantore van den Notans G 3 SPRVUT te Ouderkerk a d JJêeel Openbare VerUooping op DINGSDAG 28 APRIL 1874 des voormiddags ten 9 uur ter woonplaats van den Heer BACKERS aan den lloam te Oouda van eenen INBOEDEL waaronder een frniije STAANDE KLOK Da s te voren te bezigtigen Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notans W J EORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Publieke Aanbestedingp van de VERNIEUWINGEN en het ONDERHOOD der Eigendommen van den polder Reeuwljk voor èén jaar op Donderdag den 30 April aanstaande des namiddags ten 5 ure ten Gemeentehuize van Reeuwijk De Bestekken liggen ter inzage ten Gemeentehuize van Beeuwnk van af den 20 Apnl a 8 en zjjn van af dien tgd tegen Vjjftig Cents per exemplaar verkrggbaar gesteld bij den Seoretans van genoemden polder De aanwi 7ing m loco zal plaats hebben op Zaturdag den 25 Apnl a s des voormiddags ten 10 ure te beginnen aan de Oude Gouwe brug nabg Oouda De gezegelde inschrgvingbiljetten behoorlgk gesloten en door den inschryver en zgne borgen onderteekend moeten worden bezorgd in een gesloten bus op de Gemeentesecretarie van Reeuwijk aanwezig uiterlyk den 29 Apnl a s vóór des namiddags ten 6 ure Namens het Bestuur van den Polder Reeuwijk F H BULJIÜS BRACK Voomtter Puik smakende THEE in alle soorten uit het Magazgn van de Heeren WOLTERS en JONKER te Amtterdam te verkrygen by H W M STEEVEN8 Banket en Koekbakker te Gouda enz enz Openbare Vrijwillige Vcrkooping te WADDINXVEEN VAN HKT LOGEMENT de Herberg en Uitspanning genaamd de St JORtS zynde het vonge liaadhais van Noord Wad dmxveen waaraan nog verbonden zgn de vergadenngen der Polders van Waddmxveen vergadenngen der Sociëteit enz al hetgeen tot op bedeu een goed bestaan heeft opgeleverd en wordt verkocht ten gevolge van bgzondere familie aangelegenheden alles met afzonderlyka INRIJbCHUUR PAARDENSTALLING en WAGENUUIS kortom tot het mtoefenen van Herberg Logement en Uitspanning allergeschiktst ERVE TUIN en verderen GROND staande en gelegen aanfbet Dorp binnen de gemeente Waddmxveen op VRIJDAG 24 APRIL 1874 des voormiddags ten 11 uur ia het te verkoopen lokaal Dadelyk te aanvaarden By verspreide biljetten m het breede omschreven terwyl alle inlichtingen te veikfygen zyn ten kantore van den te Waddinjrveen resideereiiden Notans ANTHONIE NICOLAAS MOLENAAR Bij pijnlijke prikkeling lot hoetten keelpyn en lank ioest zet t nog hij keelontttektng onfeilbaare hulp Den Heer ALLEN THIELE te Rottock depdthouder van Zickeii ieimer ÜRÜ1VE B0BSTII0 I G Ik ben u myn dank verschuldigd datgg myn aandacht gevestigd hebt op den Rynlandscheu DmivenBortthontng omdat niet alleen myne 84 jange moeder die sedert laren aan een smartelqken pnkkelenden hoest leed na vele andere middelen vrachteloog aangewend gebruik van dezen honmg aanmerkelyk beter is geworden maar ook myne dochter die veel aan keelpyn leed vooral nadat zy m het begin van 1871 de kinkhoest had gebod en nog altyd niet geheel genezen was en weder met sterke keelontstekingen te kampen had na het gebruik der tweede jlesch lierateld ü laatstgenoemde IS daarom voornemens bet innemen te staken voor myne moeder verzoek ik u nog eene flesdh te zenden Met alle achting SCHMUNDr Institieraad De echte Dmiven Bortthomnq uit de eenige fabnek van W H ZICKENHEIMER te Mamz IS het onfeilbaarste biUykste en aangenaamste zoo niet eenige huismiddel tegen eiken zelfs verouderden hoest vershjmmg schorheid keelaandoeningen ja zelft by ontsteking borstlyden bloedhoest aaïllborstigheid Verkrygbaar a 1 de flesoh met gebruikaaanwyzing te Gouda by F H A WOLFP Drog Alphm by L VAR08SIEAU Zoon Apoth i Oravenhage by J L F C SNABILIE Apoth Leiden by E NOORDUK Rotterdam by O J W SNABILIE Apoth SchoonJmen by J WOLFF Zoos Drogist Bo raiwi by P VERSLOOT Gouda Druk fu A BrioluMil Afkondiging BUEGEMEESfEU en 1 Dat op den In Mei aanstaande een aanTang zal worden gemaakt met de beschnjTing der patentpligligen T bel 14 a 37 tot 4U zijnde de slijters tappers koAijhuis kroeghoudets euz en met het rondbrengen aan de bm n Tan de dedatotren die na Terloop Tan drie dagen Tan ege den üntTaiiger der Directe belatimgen weder zullen worden afgehaald waarbij gemelde patenlplu ligen worden heriimeri aan de bepalingen Tnn Art 2 der Wet Tan den 24n 4pril 1843 StaatMttd n 10 dat zg hun berutp met mogen uitoefenen dan nadat zij de heirt Tan hunnen aanslag OTer het dienstjaar 1874 hebben Toidaan eu nadat bet Terscliuldigde over het Tooti aanüe j mr ten volle zal zijn aangezniTerd waarran zal moeten bigken alvorens de patent acten aan ben zullen kun nen worden afgegeven Dat zoo spoedig mogelijk hmiDe aanslagbiljetten 7ullen worden bezorg i ue pa tentaden in gereedheid gebragt en bet lijdstip be kend gemaakt w larop die rullen worden uitgereikt 2 Dat mft de besohrgving van de ge one pa tentpligtu en over den jare 1874 bc oniien mi ur den den 7n Mei aanttaaude en dat de terkiaringen aait de huizen dir Ingeieleuen nullen worden rondgebragl terwijl de weder luiameliug dier verklaringen zal plaats hebben acht dagen na de uitgifte op welke verklaring die kooplieden of w nkeliers welke buskruid willen Terkoopen of Tuurwerkeu maken zulks tullen moeten vermelden ten einde dit op hun patent uitgedrukt worde hen bierbg herinnerende aan art 21 der V et Tan den 26u January 1815 Staatiblad n 7 luidende Kooplieden of Winkeliers in Ete den plaatsen of ten platten lande welke buskruid willen verkoopen of Tuurwerken maken nullen deze nering met vermogen te üoen noch dit beroep uit oefenen zonder dat zulks op bun patent worde uit gedrukt op de buLten van öOU enz Uok zullen diegenen welke hunne goederen of waren tevins op de wgze der kramers Terkoopen gehouden zgn op hunne verklaringen daarvun melding te maken en zich desHege aan te geven onversdiulig of dit alleen in de gemeente hunner woning d n elders plaats heeft 3 Ddl d registers Aei patenipligtigen zullen orden gesloten den 3 In filei aamtamdc wordende wg deri de belanghebbenden vernezen na r de bepalingen van arlt 18 en M der et van i en 21n Mei ISIU StaaltUad n H haudelcrule zoo van de verpligting VSD hen tlLe bg dt olgcjieeue beschrgving ign OTergeslagen als van de bueten ti jeu hel Terzuim Tan en gebreke in de aangifte zeiTe te Terbeuren 4 Dat de eigenaars vaste huurder of andere vaste gebruikers van Innnen vaartuigen zicb Ier beko ming Tan Patent zullen nseten aangeTen op het Raadhuis derer gemeente ten ureete van 11 11 Zetter medebrengende bunnen meetbrief en hun patouraan bet vorige jaar en zulk van den In tot den ISaJUei 1874 De Zon en Fee tdogen uitgezonderd f 5 Uat de kramers alhier met gedomicileer e ondernemer Tan Termakelgkheden en debitauttm Tan lotergbrtefje die beroepen met mogen uitoefenen alvorens het Terschuldigde pateiitregt te hebben voldaan zg tullen zich tot het doen hunner aangifte ahnede ten bureele Tan H H Zetter moeten rerroegen wordende de kermis en marktbezaekende a a fligttgen herinnerd dat de Marktmeester hen met vermag toe ie laten hetzg met of zooder loodsen tenten kramen of Btallen wanneer zij met van pa tentacten Toorzien zgn 6 Dat bg het indienen van bezwaarschriften ingevolge art 1 der Wet Tan den 4n April 1870 JSlaattUad rfl 60 moet worden OTergelegd een duplicaat vau het aanslagbiljet tegen betaling san 5 cents bg den onttanger der Directe Belasting verkriggbaar gesteld Gouda den 15 Apnl 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretans De Burgemeester DaOOOLMVBE FOSHJUN VAN BïEGBNIjZENDOOEN AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien hel besluit Tan den Heer Commissa rii des Konings in de ProTtucie Zaïd Hollaiid van den lOn Ma rt 1874 A N 323 1 3e Afd ProT Blad No 36 betreffende de beschrgTing Toor de Personele Belasting dieustjaar 1874 75 doen te weten1 Dat de OntTanger der Directe Belastingen aan de woningen der mfezetenen op deu 7n Mei aanstaande en Tolgende dagen ter ibTulling zal doen bezorgen een Baehrijmngibüjet inhoudende eene korte schels van de grondslagen der Tournoemde belasting hetwelk acht dagen na de uitreiking door of Tan wegc dien OntTanger zal worden afgehaald terwgl zg welke bg de beschrgTing geen biljet tullen hebben ontTangen gehouden zgn om de rereischte behoorlgk loge Tttlde TerkUringen TÓór of uiterlglc op den 31a Mei dezes jaar m te diensn tfn kantore des OntTangers alwaar de biljetten ter lu vulling steeds Terkrggbasr tullen zmu 2 Dal tol tegenschatler ign ajfjesteld de Heeren W VAN BEM rL A VAN GENT P M BOOSE VDAAL en P A BUKöHOUT Wordende dt belangfaebbenden voort in het bgtonder aandachtig gemaakt 10 op de wgzigingen welke bg de wet van 9 April 18 ï Staatsblad u 5 lu de it Tan 2 Maart 1833 SiaaUblad n i zgn gehragt as a aan ait 17 der wel tuu lb33 ii loegeToegd de Tolgende bepaling Wegens Vrouwelgke dienstboden die op deu In Mei des jsara waaroTer de belasting luopt ou der dair 18 en jonger dan 21 jaren zgn bedraagt de belasting f 5 0 1 zonder toepassing van bet opkilBinaaa lar i b urt 19 lelt eit it dier wet aangcTuld bg art 10 der wel an lb43 wordt gelezen als vulgt Dieii8t tn erkbjden lu gebouHen inslciliiigeu gesticliten of inngtiijsen rermeld onder lilt c en d van art 5 j 2 voor zooveel zg geene be lastbare diensten verrigten regtstreeks ten behoeve van hen die aldaar in eenige betrekking of als leien erktaam zgn De eriiige vrouwelgke bedlende orengeu naar de ecr te derde of rierdc klasse belastbaar lu dienst vnu len belastingpligtige elke geene an dere bedienden hundl eu tier of meer eigen of nangebuwde kinderen kindskiodeien ofpupdlen bg zicb beeft in oLeU die op den lu Mei des janrs waarover de belasting loopt jonger dau 21 jaren zyu c De twee eeiste paragraphen ran art 27 der wet van 29 Maart 1833 SlaaUilad u 4 zgn gewgzigd als volgt § 1 Die na den 15n Mei een perceel in gebruik neemt is Toor dit perceel de belasting naar de Tier eerste grondslagen voor deu tgd des dieustjaars die dan nog over is verschuldigd $ 2 Aan den belastingpligtige die in den loop des dienstjaars eeu perceel Terlaai zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zgne dienst achter te laten wordt ootbelfiog Terleend Tan zgn aanslag naar de Tier eerste grondslagen voor den tgd des dienstjaar die dan nog over is indien daarran door hen binnen den tgd Tan eene maand Tolgende op die waarin bg het perceel Tcrliet legen bew s ajshriftelgke aangifte is gedaan ten kantore de Ontvangers op eeu aldaar kosteloos Terkrggbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend orer het driemaandelgksche tydTak waarin het perceel werd rerlaten indien de bclaslingpligtige daarna doch in den loop Tan datzelfde tgdrak een ander per ceel waarvoor hg belastingpliglig is in gebruik neemt Bg overlijden Tan dea belastmgpligtige treden tijne erfgenamen in dezelfde regten en Terpliglingen De aangifte volgens het eerste en derde lid ingediend worden als gewone bezwaarechiiften aangemerkt en behandeld d Aan § l van art 28 der bovengenoemde wet Tan 1833 zgn de naTolgende bepalingen toegevoegd Ten aanzien van den eersten grondslag kunnen behalve dejoarbjksche onzniTere huurwaarde ook maandof weekhuren worden aangege en Andere aangiften worden aangemerkyalsmetgedaan Voor zooTer de beln tirigpligligefi de aangeiieTen maandof weekhuren niet zelf tot jasrhuren neeft herleid wordt Je eerste door vermenigvuldiging mei tien en de lastste door vermenigvuldiging met drie en dertig tot jsarbuar herleid en alzoo herleid als de nangepfeven jaarlgksche onzuivere huurwaarde aingemerkl 2 Op lie Terpligting om bij bnnne bezwaarschriften iiigeToljjp art 1 Ier wet tan den 4n Apnl 1870 StaatMad n POJ over te leggen een duplicaat van hun aanslagbiljet tegen betaling van 5 cents by den OutTunger der Directe Belasting Terkrggbaar gesteld Oouda dea 15 Apnl 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DjtOOGLEEVER FoRItiIJN M BeEOEN IJzE DOORN Rantongercdit te Gouda Ter terechtzitting Tan den 8n April 1874 zyn Teroordeeld C T d W Totdriegeldboeten twee van iO en eene van ƒ 3 of subsid gevangenisstraf van drie dagen Toor elke boete Tan ƒ 10 en van een dag voor de bo te vnn 3 wegens het Ie aanbieden Tan Tleesch ter keuring dat keniieigk ongezond wal 2e beletten aan den daartoe aangewezen ambtenaar om a keurd Tlee ch te begraTen en 3e uilstallen Tan Tleeseb hetwelk met Tooraf door een der keurmeesters was goedgekeurd N A baisvr van U S Tot Tier geldboeten twee ieder van 25 cents en twee ieder van 50 cents of aobaid gaTangenustiaf Tan éen dag voor elke boete wegens het als eigenaresse van Iwee gedeelten der bchiekide aan de Oostzyde var den polder Middelblok langs den ouden Bcyerachen boezem onder Gonderak bg het drgven eencr te voren bekend gemaakte schouw en her chouw telkens met te hebben gezorgd dat beide geiioem Ie gedeelten dier kade eene hoogte Tan een meter boven zumerpeil hadden A V lot Ine geldboeten van 3 of sul sia gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens het te Moordrecht Ie als geleider van een met twee honden bespannen en over den openbaren eg rgdeiid Toertutg tich plaatsen op dat voertuig en 2e hit rgden met twee voor een kar gespannen houden welke met waren gemuilband K X T W Tot drie geldboeten twee van 1 en eene Tan 3 of subsid geTsu jemsstruf van een dag voor elke boete wegens het te Gouda Ie zonder scbriflelgke toestemming van Burgemees er en Wethouders erpen var nscJ op dm tot openbire dienst bestemden grond tneemaal begaan en 2e htt plegen Tan slraatscbeuderg door het verontreinigen Tan een ander stoep J O en J P W leder tot eene geldboete Tan 1 of ieder etu dag subsid geTangenisstraf wegens h t alt spuitgast zander gegronde redenen Tan TCrschooUDg niet tegenwoordig zgn bg de beproeTing der knndbluschmiddelen in de gemeente En boTcadien allen n de kotten invorderbaar by l fidwuig Laatste Berichten Festh 20 April Heden erd de zitting der delegaties geopend De Oostentyksche delegatie Terkoos den keer Bechbouer en de Hongaarsche den heer Gorove lot president Beide presidenten gaven te kennen dal spaarzaamheid noodzakelyk was inder dat men daarom de Terdedigingskrachten Tan het land mocht Terminderen Graaf Andrassy dieMfrde begrooting Toor 1875 in Morgen zullen de delegaties door dea keizer ontvangen worden Berlijn 20 Apnl De rgksdag heeft heden bg de derde lezing de door de legerwet noodig geworden aanTullingibegrooting voor 1671 met 214 stemmen tegen 123 aangenomen Gouda Druk van A Briakoiao