Goudsche Courant, woensdag 29 april 1874

Womdag 29 April W 1509 1874 GOUDSCHE COURANT t Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken b De inzending van advertentiön kan geschieden tot 6én uur des namiddags van den dag der uitgave taar rertegenvcordind het comité ter jbeaprtAing dor ociale kwesti e benevens waren 174 afgevaardigden van 110 verecnigingea uit 32 gemeenten opgekomen welke circa 13 800 werkltedea vertegenwoordigden Ten 1 nre erd de vergadering door den voorzitter B H Heldt werkman t Amsterdam met een hartelijk welkom geopend en na het doel dezer belanglijke bgcenkomat arbeid van kinderen beneden 12 jaren f te tohaffen en die vau kinderen van 12 15 JBjmi op 6 nren daags te stellen met 3 uren onderwys 100 mogelijk verplichtend breedvoerig te hebben besproken wees hy er op hoe gunstig een dergelyfce wet in andere landen o a in Engeland Frankrgk Prnaen Zwitserland enz werkte dat in Engeland TCfds in 1802 de kinderarbeid wettelijk was geregeld en dat de Pruisische fabrikanten om die wetteontdniken daartoe kinderen uit Nederland bezigen Zich daarop tot de volksvertegenwoordigers wendende Vfoeg hij waarom Nederland dat zoo gunstig bdtend 18 door humaniteit en godsdienstzin nog langer van die wet mort verstoken blijven on drong hij vooral aan om roo spoedig mogelijk die wet in 1 leven te joepeii daar de volksvertegenwoordigers nu de bewyïen hadden dat het wel degelijk den wil der werklieden n 1 der meest beschaafden ia Daarna traden achtereenvolgens 14 werklieden als sprekers op welke zich op eene enkele uitzondering jia allen ondersoheidden door hunne goede doordachte redevoeringen waarin tal van voorbeelden werden aangehaald zoowel wat de sterfte als de onredelijkheid dier kinderen betreft alsook hoe een kind van zyn prilste jeugd op een fabriek gearbeid hebbeuile later wauijeer het een plaits in de maatschappij behoorde iu te nemen daartoe totaal ongeschikt is en daardoor zich doorgaans aan het ergste overgeeft Ook werd door een aprektr gevraagd om den raiibverkoop ie beperken hetwelk met een daverend applaus werd beantwoord Nadat genoemde sprekers bet woord hadden gevoerd bedankte de voorzitter allen die blijk van belangstelling door hunne tegenwoordigheid hadden gegeven en unm bij deze gelegenheid te b at om den wensch uit te spreken dat Z M den Koning op IlDs Zilviret Kroningsfeest hot volk geen giooter gift kon achtnken dan de bekr tchtiging der wet welke den rbeiil van kinder n beperkt terwijl hij er bij de oK8verte eiiwoordiger9 op aandrong om ook een et op de coöperatie in t leven te roepen daar hij reeds bad ondervonden dal Z Kxc de minister van justitie zijn goedkeuring om oudaniga vereeniging als rechtspersoon te doen erkennen niet had geschonken waarna bij de vergadering circa 4 uren sloot Gouda J T I MHOLZ S5 April 74 Typograaf Burgerlijke Stand GtboUKS 2S Apni Rrietje ouffer K Jongenccl eo J Doillaod Coraelis Nicolaa ouders A RietveW en P Verbij 21 Jobiiuia IJeudriqfi ondara J Nieuwoahuizeii J U BroekbmjaeQ Juhaona Sophia ouders T Siiijmers eu A A luijneoburg nvimtm S8 Apni A C Heerkens 2 ra lDVEBTENTIÊN Voor de zeer vele bewijzen van deelneming ondervonden bg het overlgden m ner efde Echtgenoote betuig ik ook namens niijne Üochter eu Behuwdzoon hartelijk dank A PRINS lomh 25 April 1874 l Voor de vele bewezen van deelneming us snmrtelijk verlies betuigen wg onzen hartlelijken dank W LAMPS en Echtgenoote o tfa 25 April 1874 t oor de hoog bejaarde echtelieden W den BRAMERT en Echtgenoot is bij ondergeteekenden ingekomen en ten behoeve dier noodIjdenden besteed vin N N 0 50 v K 0 50 H 5 H l G C D 1 D R V L l N N f 1 N N 1 Ondergeteekenden danken de milde gevers en blijven de oude lieden in de gunst hunner weldidige stadgenooten aanbevolen C MESSEMAKEE I D RÜIJTER J WBNNEKES S AKONSON N TAN BÜÜBEN Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan GEKRIT VERBORG Winkelier en Koopman te Beriemaoude wordt verzocht daarvan binnen 8 dagen opgaaf of betaling te doen teü kantore van den Notaris MAHLSTEDB te Serg Ambaeht 3yC o ID E S KLEIWEG boven het Uzer Magazijn van den Heer C van BEBKEL Men vraagt zoo spoedig mogelijk EEN HUIS te HUUR op eene fatsoenlijfee tand Huurprjjs van 250 niet te bovengaande Franeo brieven onder letter V bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier S O ID E Een gverig en geschikt persoon kan als BODE van een Begrafenisfonds worden aangesteld De voordeelgn daaraan verbonden bedragen omtrent 120 per jaar maar door vljjt en geschiktheid is dit bedrag voor verbetering vatbaar Adres met franco brieven onder letter U aan het AvertentieBureau fan G B van GOOR ZONEN te Gouda Br wordt gevraagd EEN FATSOENLIJK Burgermeisje van 12 a 14 jaar tot gezeUicbap van 2 jonge Kinderen om in het huishouden opgeleid en met de Kinderen opgevoed te worden Adres franco onder lett A A aan het Bureau dezer Courant 3 Eï L ID Ten kantore van Notaris Mr KIST te Ooxtda is voortdurend veel geld te krijgen a vijf procent tegen soliede hypotheek op Huizen in Gouda of op Landerijen K Is a ooI Op een Kassiers en Makelaarskantoor alhier verlangt men een jjverig en werkzaam JONGMENSCH bekend met eenige administratie te adresseren met eigenhandig geschreven brieven aan het Bureau dezer Courant onder Lett D Vlechten Chignons KRUI LEN etc LOUIS WFLTER Coiffeur eu Posticheur Oosthaven B 42 HKClfE ËAÜ DES FI ES 2t 1 50 bij Ch VAN VIVB Jr Coiffeur et Premier Posticheur Turfmarkt Gouda HAAR en BAAED VERWEN in blond bruin zwart zouder huid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betaalde 1 50 terug Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 4 MEI 1874 des voormiddags ten Elf nre in het Logement üe Zalm aldaar van Een Hecht en Sterk HUIS en ERF met een stuk GROND er achter in de Kleiwegsteeg te Gouda wgk N N 249 kadaster Sectie B N 42 Verhuurd bij de week in drie gedeelten voor 2 45 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Nd irissen J van STIPRIAAN LUïSCIUS te Vlaardingen en W J FORTUUN DROOGLEEVEB te Gouda Zachte bijzonder geschikt voor de WASCH 20 Cents de 5 ONS bij HESS ft 0 Tweede Bijeenkomst De Bchuldeischers in het faillissement van CORNELIS VAN DïE REE Winkelier Broodverkooper en Koopman in Manufactnren te Gouda worden opgeroepen om te verschgnen op VRIJDAG den 8 MEI a s des voormiddags ten 10 nren in het Geregtsgebouw oan het Haagsche Veer te Rotterdam ten einde hunne voFderiQgeu alsnog te doen verifieeren De Curator Mr H J KRANENBUEG Publieke Aanbesteding van de VERNIEUWINGEN en het ONDERHOUD der Eigendommen van den polder Reeuwljk voor èén jaar op Donderdag den SQataa April sanstaande des namiddags ten 5 nre ten Gemeentehuize van Reeuwijk De Bestekken liggen ter inzage ten Gemeentehuize van Beeuwök van af den 20 April a 8 en zijn van af dien tgd tegen Vüflig Cents per exemplaar verkrggbaar gesteld bjj den Secretaris van genoemden polder De aanwijzing in loco zul plaats hebben op Zaturdag den 25 April a s des voomiiddngs ten 10 nre te beginnen aan de Oude Gouwe brug nabjj Gouda De gezegelde inschrijvingbiljetten behoorlijk gesloten en door den inschrijver eu zijne borgen onderteekend moeten worden bezorf d in een gesloten bus op de Gemeentesecretarie van lleetir tcijk aanwezig niterljjk den 2d April a s vóór des namiddags ten 6 ure Namens het Bestnur van den Polder Meeuwijk F H BUL US BRACK VoorziUer No 771 der beroemde WekcIIjksclie Zamensprakcn Uitgave J J H KEMMER te i lreck is heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Allen Lijders aan Borst en Iloeslk walen zelfs aan hen die andere middelen tot heden te vergeefs aanwenden zjj als laatste proef aanbevolen de algemeen erkende BIJNLANDSCUE DHUIVKN BORSTÜONIXG van W H ZIEKENHEIMER te J at ï als een aangenaam en zeker middel Verkrijgbaar 1 de il met bruiksaanwgzing te Gouda bjj F H A WOLFF Drog Alphen bjj L VAR08SIEAU Zoon Apoth i Gravevhafle bj J L F C SNABILIÉ Apoth Leiden bg E NOORDIJK Rotterdam bjj C J W 8NABILIE Apoth Srhoonhoven bjj J WOLFF Zoon Drogist Bodegraven bg P VERSLOOT ATTEST Deondergeteekende verklaart op grond van eigen ervaring dat de Druivenborsthoning van den Heer W H ZiekenriKiMER te Maim uitgevonden en gefabriceerd bij katarrhen als hoest en Schorheid eene uitstekend goede werking doet tcrwgl deze Honing het verder uitbreken der kwaal niet alleen belet maar ook den duur daarvan verkort zoodra men deze Druivenbontlwning bjj tijds gebruikt Gravin tot Saun Wittgenstein Berleburg Ganda Druk vnu A Briokmaii De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave is den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ij 1 75 sd i franco per post 2 B ÜITENLAUD Ilgitealandscli Ovcrzlcbt Uit Parijs komt onrerwacht het bericht d t de vnxie tiiswben de legitimiatea en de regeeriag u o pnA ihi herateld is PonderdiiK heeft de pemiinente eammiuie der Fmiisehe oat vergadering eene zitting gehouden waarin de regeering ie gemterpel eerd ottt hetgeen io het depart Bonchee du Klióne itlsrseille is voor fallen Men herinnert zich dat na eene politieke openingsrede ran den roumtter de prefect protesteerde het publiek zich met de zaak bemoeide en de aal moest ontruimd worden Bg deze gelegenhrid kwam de qasestie op ivien het politie loezicht toekomt in de rergailering den voorzitter of den prefect Op de vraag is de Broglie het antwoord schuMig gebieren Hij rrrirees den interpellant uaar den raad van stntr waar de uaestie is aanhangig gemaakt Hij nam toch de gelegenheid waar om den voorzitter en de meerderheid ran den depart raad ran Marseille duehiig de let te lezen In de Vrijdag gehouden zHting ran den Daitsehen rijksdag zijn de orergebleren ariikeien ran de wet betreffende de onbevoegde nitoefening ran kerkelijke bedieningen in tweede lezing aangenomen Door Schuttinger uerd namens 32 met Katholiek betrnstzijn gekozen Beiertcbe a eraardigden heftige oppositie ge oerd tegen de wetten en betoogd dat Beieren door bet aannemen rnn deze wet zijn roorbekoiden reeht prys gaf De Beiersche rijkscommissaris Biedcl toonde aan d t dit laatste rolttrekt het pval niet was en Beieren door zulke ainrallen zich liet zou laten terughouden om het rijk te geren wat des rgks was een uitdrukking die door de nationale partij daverend werd toegejuicht Namens de niel clerioale Zoid Uuitschers werd door Oneker ingenomenheid betaigd met deze wet Daarop werd de drukperswrt in derde lezing aan de orde gesteld de president ran de rijkskanselarij Dellirück deelde mede dal de regeering zich rereenigde met de door de rrge oummisaie voorgestelde wijzigingen betreffende bel inbeslagaemen ran kranten Ue 34 eerste artikelen nu de wet werden daarop angeooaen De rgksjag nam Zaterdag bij derde lezing en eindstemmittg der rukperswet met de jongst aangenomen amendementen aan De wet op de rerhindering ran uitoefening van kerkel jke ambten door Onbevoegden we d zoonls z j b de besluiten van de tweede lezing gewijzigd was onveranderd by derde lezing en eindsteamiiig aangenomen met 214 tegen 103 slemmen Zondag is de rijksdag door den keizer gesloten In de eerste plaats wordt io de troonrede de militaire wet besproken welke mng worden beschouwd als een onderpand voor de bescherming en verdediging des lands en roor het behoud ran den Eüropeesohrn vrede De verbonden regeeringen hebben aan het ingediende bemiddelingsvoorstel hnnne goedkeuring gehecht om rastheid te geven aan de constitutioneele outwikkeling en de nieuwe nationale instellingen to grondresten op algemeene overeenstemming De keizer zeide dat de ondersteuning welke de rijksdag door i jne jongste besluiten heeft verleend txn zijne staatkunde hem de orerlniging beert geschonken dat het vaderland op dezen weg van gelei delijke ontwikkeling zal voortgaan en dat Europa in de zorg welke gedragen wordt roor de zedelijke en atoSelijke ontwikkeling roo Duitscfaland een waarborg zal zien voor het behoud des vredes en den voortgang der beseharing De rechtskundige commissie b j het departement vau justitie in Reieren heeft lich verklaard ten gunste der invoering ran het verplicht burgerlijk huwelijk aldaar te lande Een andere rraag is het of het huis ran afgevaardigden tick met dit advies zal rereenigen Voor t eerst sinds den aanvang der zitting voerde de keer Gladstone verleden Donderdag in t lagerhuis t woord Hg sprak over de Inancieele plannen rao de nieuwe regeering en verklaarde zich in hoofdzaak daar wel mee te knoaeu vereanigen Bgzonder toonde hij zich ingenomen met de gebeete afschaffing van t inkomend reeht op de soiyi Vaa die afschaffing Torwaehtte h voor Engeland groote voordeden met t oog zoovel op vermeerderden inroer als op aanmoediging der vervaardiging van beelwortei suiker Na eenige discussie en na verwerping van eenige amendementen keurde t huis al de ïnaocieele voorstellen der regeering goed In de Oostenrijksciie kamer van afgeraardigden zijn de algemeene beraadslagingen orer het rierde confeitioneele welaontwerp de kloosterwet ten einde gebracht Nadat 4 sprekers roor de wet en S daarti gru gesproken bodden werd met groote meerderheid besloten tot de discussie orer de artikelen orer te gaan De heer Fuz kondigde twee ameodementeo aan 1 dat tot oprichting ran nieuwe kloosters een rijkswet rereischt zou worden en 2 dat buitenl priorsx in geen kloosters in Ooatenrgk toelating zouden rinden De volgende zitting is op heden bepaald Hft Oostenrgksche heerenhuis opende Donderdag de algemeene beraadslagingen orer het tweede coufessioneele wetsontwerp betreffende de erkenning vau kerkelgke vereenigingen Door graaf Lobkowitz en de kardinalen Rancher en Sohwartsenburg werd een roorstel verdedigd strekkende dat het buis zou besluiten om orer te gaan tot de orde van den dag Met 66 tegen 20 stemmen werd besloten om over te gaan tot de behandeling der artikelen Van het oorlogslooneel in Spanje zgn de berichten weder schaarsch Generaal Concha die te Laredo zgn toebereidselen heeft gemaakt roor de voortzetting ran den strgd werd Wornsdag te Santander rerwacht terwijl men dacht dat morgen de aanriU zou plaats hebben Het aantal zieken ichgnt ouder de republikeinsche troepen rrg groot te wezen wellicht ten gerolge ran bet ongunstige weer alihans Dinsdag arond kwamen rerscheidene stoombooten met zieken te Snntander aan Primero de Rirera is reeds lu zoorerre hersteld dal hg naar Madrid is vertrokken De republikeinsche troepen Ie Somorrüssro zijn nog altgd bezig met zich roor te bereiden roor den aanval op de Üirlisteo en om het publiek gerust te stellen dat er niet meer haast wordt gemaakt wordt door de Regeering het bericht verspreid dat Bilbao nog voor twee maanden van levensmiddelen is r orzien De Carlislen versterken zich aan den kant r in Balmoseda en gebruiken daarvoor de kanonnen die legen Bilbao dienst moesten doen Het eenige politieke nieuws uit Madrid is dat Castelar een manifest heeft openbaar gemaakt wnnrop Salmeron en Pi y Margall zullen antwoorden In de Italiaansobe kamer zijn de algemeene beroadslngingen over de fiuancieele ontwrrpen rtcds f ADVIJETBNTIÊN worden geplaatst Ma 1 5 regels i 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GRÓÓT E LETTERS worden berekend naar plaatsmimte AfEonderlgke Nommers VIJF CENTEN geloopeu alle moties zijn verworpen en de kamer beiloot orer Ie gaan tol de behaadeling ran de afzonderlijke artikelen Men houdt het er voor dal al de rooigeslelde belastingen zullen worden aangenomen ook die betreffende het niet geldige van ongeregistreerde akten en betreffende het tabaksmonopolie op Sicilië waartegen het meeste bezwaar bestond De door den minister van flnauciéo Mingbetti gesloten overeenkomst betreffeode de zuidelijke spoorwegen heeft op dezen loop der sakeo een gnnstigen invloed uitgeoefend De quaettie betreffende de doorvaart van het SuezKanaal is volgens berichten te Konstautinopel en Ie Pargs ontvangen geschikt de vertegenwoordiger van de maatschappij te Londen do beer Daniel Large had reeds kennis gegeven aan den Eogelschen minister van koophandel dat het kanaal zou worden gesloten indien de door de maatschappij bepaalde rechten niet werden betaald maar er zijn daarop onderhandelingen tusschen de verschillende regeeringen aanhangig gemaakt die Lesseps eindelijk hebben bewogen om toe te geren Als reden roor het rerzet van Lesseps wordt opgegeven dat de tegenwoordige inkomsten der maatschappij nauw de noodzakelgkste uitga en dekken Wat Lesseps nu bewogeu beeft om toe te geren wordt niet gemeld ENGELAND Merkwaardig is het bericht dat nil Plymouth lot ons komt Al het water is gepompt uit de groote Allantisofae stoomboot Amerique en nu is gebleken dat Zt rolstrekt niet lek was Het schip verkeert 10 den besten toestand en is geheel wateraicht doch enkele kleppen waarschijnlijk tot het loozen ran kieltvater bestemd stonden open Een klep waardoor hel water drong was zelfs met een touw rastgemaakt Eru scherp onderzoek is zeker noodzaksl k omde redeu hicr au te ontdekken l ZWITSERLAND Men zon eene beknopte geschiedenis moeten schrijven van het Zwitsersch eedgenootschap indien mea de beteekenia van het besluit Zondag jl door de Zwttscrsche natie genomen ten volle wilde doen waar deeren Dan zou blgken dat dit besluit is geweest len nieuwe en ditmaal zeer gewichtige achrede op den we die leiden moet tot beslechting van den ouden iirgd eeu strgd zoo oud bgoa als de natie zelre en waarin onder verschillende namen dezelfde paitgen roortjurend eeoe rol hebben vervuld Onder andere rormeo trouwens is die strijd bg alle natiën gestreden hij is slechts bet noodrakelijk gevolg ran het streren nnar eenheid de zucht om eindelijk eens inderdaad eene natie te worden dat eioh rroeg of laat 10 de geschiedenis ran alle volken openbaart maar bg hel ene eeuwen vroeger dan bij het andere zijn doel bereikt Frankrijk Engeland ons vaderland wurm nnticii reeds zoo lang geleden dat bet tegenwoordig geslacht er bijna niet meer om denkt dat ook in die landen de eenheid slechts na een gednohten en tuiigdufi en strijd werd verkregen De eenheid van Duilschlnnd daarentegen zagen wij pas eenige jnteu gelt dcn tot stand komen en nog is die eenheid verre vau geheel voltooid In stateiibonilen gelijk Dnitsoblaud was en ook Znilserland is geweest stuit dit streven nn ir ecubeid nog up gairsch andere bezHSren dan in Inndcn wnnr de staatsecuheid kan worden verkregen langs den weg