Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1874

ion b i en Een jongmensch nl an ongp eer 25 jaar bru n ran tuit en met een doorilrin euden blik ïcilaigt op een gebiedeiulen toon te worden binnengeliiteu ttii eiuile Ie chauteuse te eprekeii Op en wrigcicn l niitrtoord dreigt hij met een getodeii revolver kaar p ill article de hulp hftier gebiireu inroept de en gelukt het slechts na een hevige wors luig ilfu indiuj er in hun mocht lp krijgen chtor met voordal hij ceii revolverschot hééft gelost geluk kig i oiider iPOiaiid te treffen Hi t zonderlingste van het geheele Toorvnl ia dat de a uvallt r die zich Charie Brunei uOeiot der chnnlfu e ten eent nia e onbekend H a De gevallen vnn hondsdolheid zoo wordt uit Vienne Isére bericht nemen toe op zoo schrikbarende uijze dat men voor een w re epidemie van die kwaal begint te vreezen Van overheidswege zijn alle mogelijke voorzorgsittantregeien voorgeschteven en een cuiouitssie van diskiindigen hondt zich beiig met een onderzoek naar de vraag iii hoeverre het riuiz iam of uuveriuijdeiijk zou zijn alle honden te Yieiiiie of lil den omtrek af te maken DUITSCHLAND Uit Mtti wordt aan de Augsb Jflg Zeit bet vulgetide béiicht Tot heden heeft de Kegeeriiig op zetfr vcrsühooiicnde wijze gehandeld ten aaozien der geestelijken die iii strijd uiet de bepalirgcn op het onderwijs in volksschjlen als onderwy ers werkzaam bleven vooral gi hit dit het vrouwelijk personeel Het gevolg titarTati is guweeat datulltriei misbrni ken zijn ingeslopen onder welke eciie van zeer ernsttgen aaid ScJert geruimen tijd nl heeft men van t d lol lijd een aantal aunkoiuende meisje in het gebeiia ovt r de reu eu gevoerd door allurlei midde cn Zfdulijken dwni g als anderszins wist men de ouders persjneu tut d j behoeftige klasse behoorende er toe te brengen om hunne jeugdige dochters af te staan J oor leden van de congregatie Avi Sacré Coeur gescltiedde dat werk en aan het hoofd daar van stond een der onderwijzeressen tevens directrioe eener metsjussclmol gevestigd in de rue Tttison te Metz l e budoelüe kinderen werden Jangs pmwegen naar Paguy een dorp nabij de DuUache grenzen gevoerd dinir m ontvaugft genome door paters en vervolgen luiar Lyon overgebracht De justitie zou waarscLiijntgk voorloopig niet achter het geheim zijn gekomen ware het niet dut sommigen ouder de ouilers die hunne kinderen l vergeefs hadden teruggevorderd zic i cmdrl k tot de aatonteiten hadden gewend om hulp Nu luoest de zaak rart kracht worden tegen r jaau In de eerste plaats werd de hoofilbe yikster onechHdeüjk gemaakt en heeh men cttf scti4p ouderzofk naar Ë et gebeurde ingesteld Ohdï r de getstelijklieïd liecrsclit deswege groote ver bolgfuhutd en dtt is mede het geval in het kamp der clenotcn Opmerkelijk is het dat onder de hier gemelfle pereoneu nog zeer algemeen de ondersrelling uftel hteft gevöt dat hei Duitsbh bewind nitt vnn langen duur zal zijn l tt is dermate het gevat dat de paters je uieten tot heden nog geeu enkel hunner vele gebouwde en ongebouwde eigendoiuaien in en om de stad gelegen hebbeu verkocht Wijders mag als ct n andere Uttmg der gekoesterde verwachting worden beschouwd de handttwij e van een groot gedeelte van de bevolking der niburige dorpfn Zij wier schuren hoeven en woningen godurenile den oorlog ijn rerwoest en die deswege zeer ruime schadevergoeding hc ben ontvangen ziju tul heden schier allen in gebreke geiileven om hunne vcrnitlde gebouwen te doen herstellen Zij wachten op de toekomst behelpen 7ich binnen hunne w tggeItMi te muren zooals het gaat en zijn gedurende dien ttjd vcfsoliound van inkwartiering BINNENLAND Gouda 7 Mei Z M heeft benoemd o a tut dijkgraaf ran den Knnipeiiernaard den heer M lii dom van Vligt en ttrt hooghteurind van Schieland den heer G A Tan Uiiuwtuinge jz Het bestuur vaii het hnip coinité in deze gemeente van het Iwode Kruis heeft ii s de zuivere opbrengst der tüoutelvoorstellin onlangs door eenige onderofficieren van het drpót 4e Kig Uf alhier gegeven oiitvangeu de som van 176 22 Het kroniiigafeeat d t te Woerden den 18 en 19 deu r al plaats hebben belooft zeer luisterrijk te zuilen zijn Den ISden ofitocht en onthaal van alle schoolkiiitieren gepasrd met uitvoeringen van de muziekvereeniging Crescendo Den 19den een groote historische eu allegorische optocht uit de voornaamste tydpeiken der geschiedenis waaraan door 400 a 5U0 personen ml worden deel genomen ouder welke ook het personeel vso s Hgks magazijn voor kleeding en équipementstukken Na afloop van den avond optocht zul van wege de gemeente een prachtig vuurwerk worden afgestoken Het muziekkorps Vjin het 8ste re inf it door die feestcommissu voor dezen dag geëngageerd eu de poging m gfae alg eene regelmatige illnminutia in de hoofihiratéu tut fé lokka vindt zou veol bijvtl Uit Fenang ran Dinsdag wordt door Seuter s Office het volgende geseind Lnidens alhier ontvaugerf beriohten bli vei no 1000 man Nederlaodsche troepen tn twie oorloj schepen met het garnizoen te Afo m achter weg oa de vijandige houding der Alchmeezen in de uabgheid van den Kraton Statea Generaai Tweedk Kauek Zitting van 3 Mei In deze ziting zgn de beraadslagingen voortgezet oror het wets roorstel van den heer run Houten Art 2 waarbij aan burg en weth de bevoegdheid werd rerleeud om voorwaardelyk vergunning te rerleenen om jongens van 10 tot it jaar III labrieken aan den arbeid te st llen werd i erworpen met 5U tegen 18 stemmen Op art 3 werft aangenomen met 43 tegen 2S stemmen een amendement van den heer van Zuyleo tot het doea wegvallen der bepaling dat het verbod nibt toepasselijk is op kinderen die geregeld onderwijs ontvangen Ten slotte IS het wets vooretol lü zgn geheel aangenomen met 64 tegen 6 stemiuca Ingekomeu is eene missive Taö dea directeur via het kabinet dea konings houdende kehnisgcviug dat Z M de leden van de tweede kamer eu de griffiers ml ontvangen ter aanbieding van het adres ih de Nieuwe kerk te Amsterdam op dch 12den Mei déa voormiddags Het kiiidergeschenk aan Z M den kOiiing zal naar de H N met zekerheid zegt te kunnen melden te Amsterdam op 13 Mei ten hillf 11 ure op het paleis aan Z M worden aangeboden Het eentraalcomité zal daarbij tegenwoordig zijn dueb de eigenlijke aanbieding zal door k indereO plaats hebben 20 kleinen allen uit Amsterdam 10 jongens eu 10 meisjes zijn daartoe uitgekomen Ëeu der jongens zal Z M den koning toespreken een der meisjes bet geschenk overhandigen Ook prof Straoké de ontwerper van het geschenk zal by de aunbiediug tegenwoordig zijn In den brief waarin Z M heeft toe estiao dat hem hetf eschenk op de voorgeschreven wyze worde ovei huiidigd verklaarde de vorst diep geroerd te zijn door de hartelyke gevocleus van de Nederlandsube kindereu Z M zou met de commissie ook gaarne zijn lieve en trouwe kleine on derdanen ontvangen Onder reserve deelt het Vlrechtteh Dagblad een aohrg ven mt Amsterdam me Ie waarin wordt berioht dat prins BisiDdrck tegen de Meifeesten acht kamers in bet Maandag erdeii door de afdeeling Westland der Ilollaiidsche Mautschappg van Landbouw naar de luteruationale tentoonstelling Ie Klorence gezonden eenige vruchten Onder dezen bevonden zich rijpe perziken geteeld op Uusthoek en blauwe druiven geteeld onder de gemeente Wateringen Aan het station van den Bijuspoorweg te Antsterdam worden toebereidselen gemaakt voor iie komst van den keizer van Rusland Het plan bestaat het gebouw geheel met groen en bloemeu te versieren het plankier wordt met tapgten belegd De wachtkamers ie en 2e klasse worden gereed gemaakt voor t eue waardige ontvangst der vorstelgke personen Aan de paleizen v c HÈ KK ÖH prins Hendrik en prins Frederik ia een aanvang gemaakt met de toebereidselen voor de illuminatie in den avond van 16 Mei Voor dat van prins Prcderik zal o a een prachtig verlichte eereboog prgkeo De aanstalten die voor eene waardige viering in do résiderilie worden gemaakt vorderen met rassohe schreden Bij den Baad van tnte is thans aanhangig het wetsontwerp tot aanleg van spoorwegen met ondersteuning van Staatswege A C Op onderscheidene plaatsen in het noorden van Drenthe evenals ook onder het Hoogezand in Groningen heeft zich in de laatste weken de longziekte onder ruudvee vertoond De nasporingen hebben doen zien dat al die gevallen zijn iiitgegaan van één en dcnzelfdeu stal ui dien van een landbouwer en Veehandelaar teAnnervecnschekanaal Déze persoon toch heeft in t laatst van Maart een verboeldag gehouden en by die gelegenheid is van zijn zooals nu gebleken is doiir de longziekte aangetast ver heinde en ver verbreid Veel vau dat vee is nu reeds bezweken of afgemaakt maar Tetmocdeli k Is jtct ClBite nog niet daar Dit geval leert weder sprekend dat men niet te voorzichtig kan zijn bij het aïnioopea va n oaa Met V B meldt Wg veriieitKn dat de heer Loyion p t r Hwcintie langer te Ütredit vertoefd heelt dan aanvankelijk zijn toornemoA scheen Zaterdaf heeft h de pastoirs fer oud Mbmaclie derezv aldate hij zMi oiHvan ra die zioh gérniiiwii fd nrt hem hebben onderhouden Daarna bezocht hij net een paar bestuursleden van Panta Noeta den bisschop van ifiarl van genoemde gezindte te Botterdam Woonaohli en bracht hg eei bezoek aab s konings cottiilai siri in Orer sel mr P O hafco Nahnjt die dringend verzocht had zich met den wereldberoemden orator te mogen onderhondeo Hg wordt te Utrecht terugverwacht en vertrekt dan verder naat België aar tal van vrienden hem wachten Te Enschedé had dezer dagen de opening Tan ket nietftv atriigelegde Tblkspafk pliiafs B dife gefegbnbeid werd er een optocht gehouden Alle ütbrikanteo namen er deel aan Iedere fabriek had haar schild hier én dèèj afgewisseld dooi andere schlldea i a twee met het portret levensgroot van den heer ran Uetk dih den grond voor hei park heelt afgeStUn Hoewel het nog al sterk woei gelukte s avonds de illuminatie naar wensch Dé stralen naar het park leidende waren geheel versierd en geïllumineerd Onderscheidene eerepoorten waren opgericht Tegen zekeren Ebele of Ëmeni is bg vonnis der raadkamer tan de nrrbud teohtbauk UtreOBt dd 1 Hei jl verleend rechtsingang met bevel lot gevangenneming ter zake van diefstal in een bewoond huil door middel van binnenbi aak deri 28 Maart Jl aldaar gepleegd en wel o a van de volgende voor werpen ten nadeele van den beer Price konntrydtr in het ciraue Carré J 200 aan bankbiljetten raa ƒ 26 eafli 116 a 120 aan rijksdaalders 1 Pruisisch 100 thalersche n 2 gouden Kngeltche muni Stukken elk van ongeveer 12 60 1 oud Duitsch zilveren muntatuk en 6 kleine oude ciUeren Botnein sOhe geldetukjes Door het UoofU comité in Nederland van het Seod Kruit IS aan de comités én c irrespondehteil eena cirealaire geriolit houdende wederom eenige mededeelingea uit Indie Daaraan outleeaeo wy het volgende Van het centraal comité te Batavia werden onder dagteekening van 6 en 14 Maart de volgende berichten ontvangeu I e aaavner te Padaug vaa zieken en gekwetsten nam zoo belangrijk toe dat het comité om toezending van versnaperingen vroeg Hieraan kon niet voldiian worden uit hoofde de toen op vertrek staande Padaug boot ecue groote hoeveelheid goedereu moest afwyzen maar de collectie werd gereed gehouden Toor de eerstvolgende gelegenheid Daar ook te Batavia zieken en gekweleteo van de 2de expeditie naar Atchin aankwaneu trad het centraal comité aldaar weder handelend op In den aiond van 1 Maart en des ochtends van den volgenden d g werden de lijdere in het hospitaal alhier van Atchin aangekomen door het lidsecretaris bij verhindering van den president ra wege het centraal oomité bezocht en werd door kea onderzoek ged ian naar hetgeea van wege het Soodt Kruis zou kunnen worden verstrekt Bg het eerste bezoek waa de geneeehcer der wacht dr E de Wolff tegenwoordig eu bg het bezoek van den volgenden morgen de chef van den geneeskundigen dienst kolonel B E J H Becking de ofBoier van gezondheid Ie klasse A H A Gobée de dire ear vn het hospitaal de heer E J L Herens benevens da oSoieren van gezondheid A Coohins en J B Damout Zooder onderscheid betoigdeo de igders aii uit één mond reeda te Atchin of Wel te Padangd weldaden ondervonden of bijgewoond te hebben van de werking van het Scode Kruis en dat zij uiterst tevreden wareh over de behandeling in het hoapitaal alhier Met genoemde heeren werd ovenvogen wat ter versnapering en tot tegengabg der verveling van de lijders in het hospitaal van wege het Jioodi Kruit gedam zou kunnen wdrden All ee génig daai aa werden Terschitleiide artikelen naar het koipitial gezonden om door de goede zorgen van den bbet Herens igeregeld verstrekt te worden Den it7 tek Jan 1874 worden eenige rruehten tabak nipabUd en andere versnaperingen verstrekt aan alhier vtui At hin teruggekeerde zieke dwangarbeiden Op den ISden Maart jl werden 80 Igderi in het hospitaal opgenomen Met het stoomschip Scerabafa werden op 18 llaaA jl naar Atchin gezonden 2600 pompelmoezen 2700 Smaaiappelen 3000 citroenen 2 kitten leotnar De heer G von Bnltzingsidwen een der gedale rden Tan ket Roode Kruis had een vroeger veraeMatwrzameling ontvangen en noemde haar prachtig Q hoogst wetkmn De voorraad pijpen was geheel ait3 g T B en waren er te Btetavia niet meer te ver krijgen Dit gaf aanleidit iot éen tefe RiM ntar let Hoofdcomité om 10 000 houten pijpen te zenden vaaraan binnen kort zal ivorden voldaan Het spreekt van zel dat ook Star tlakasMV in de Booidalike streken van Celebes vcrtOaperhigen Werdeti gejonden Aan de lijders w d iif d kolptCafcn aohrü eRed schap verstftkt ten einde aan hunne betrekkingen te kuniletr Mb jyed De rer ileegden ootringen mei graagte van eenige boekhandelaren en andeiea gelezen jaargangen van Eogelaofae Fraosche en Duiticha illusiratiën die we WM de platen de aMeais afleidiag versckaflen Aan zoodanige lectuur was steeds behoelte Het Hoofd toÉiiié kan Bet genoegen mededeelen dat geldelyte bijdragen van de Comités en van vele bijzondere personen voortdurend inkotMn au lUt i grootste erkentelijkheid ontialDgeil WOfdell Op dts wgze voortgaande zal het Hoofd comité aan de aanvragen uit Indié steeds geregeld kwuMU voldotti Het Haagsche Comité heeft in iyne vergaderiog van 16 April 1874 hulde gebracht aan den heer von Bultzingslöwen wegen z n moed en toewijding in Atchin betoond Koloniën OOST INDIË BATAVIA 28 Maart ïn de Xae Ct worden de onderstaande betichten medegedeeld ontleend aan de rapporten Tan den Opperbevelhebber 6 Maart Het werk te KotU Badja Kraton vordert goed de aardeverplaatsing is in zoo verre gevorderd dat met bet plaateen van geboawen iabegonnen Een park ii reeda onder dak van drie anderen zijn de geraamten gezet Voor ket aardewerk worden nu hoofdzakelijk de Europeanen en Afrikanen gebezigd en voor het bambciewerk en het dekken met atap de inlanders Ottr het geheel genomen wn de gezomlbeidttoeitand nog niet gunstig vooral koorts heertchte er veel enkele cholera gevallen kwamen ook nog voor Het vervoer der materialea van Panajaenf aaar KottaBadja geschiedde nu per tramway waarbg heden m wyrt van proef van ossen werd gebruik geowkkt 7 Maart Naar aanleiding van beriobten betref fende oorlogzuchtige plannen van den vyaod werdToekoe Nik Radja Moeda Setia er aan bcrmuerd dat aan hem de zorg was overgelaten om den vuandniet door cijn gebied te laten komen en vooral omte waken dat geen volk van VI Moekimi langs hetatrand onze vestiging aan de riviermcnding bereikt Dij zeide dat daarvoor maatregelen waren genomen Het volk dat gisteren het kampement aan de ooilzijde beeohoot was het volk van Toekoe Badja Pakik Er was reeda driemalen beraadslaagd over een grooten aanval op Paoiyoeng en Kotta Badja Telkens werd de afbraak bezegrid door het slachten van een karbouw maar telkens kwamen de hoeloebalangi enbet volk van XXVI Moekims niet op Evenwel werd bericht dat laatstgenoemden zich onledig konden met het oprichten Van versterkingen Ook Toekoe Nija Latig van Lemroug werd daarbg genoemd maar nooit het volk van III Moekimi Bedert den dood van den Pangifma der III Moekimi zonde bet bestuur daar waargenomen worden doOr Potjoet Hobamad van Bigai die zioh daar celrigen tijd ophoudt met zyn h oeder Potjoet Nja Aii beiden atondcn in familiebetrekking tot den overleden Panglima Twee Hindoes bekeerden van Kampsng Baik aangekomen met handelswaren berichtten dat het Tolk Van XXII en XXVI Moekims een algemeenen aanval mét wel 20 000 man beraamde op Pager Aijér wai veel volk bjjeén Be dag Tan aanval wai tiog niet bepaald Toekoe Nja Hofcamad zonde morgen iemand her woarts zenden die op Poeloe Bras bekend ii ten einde de plaats Toor fie op te riohteo kolenloodwn te helpen aanwyzen De namen Poeloe Bm en Poeloe Naui zijn niet ader le inhmders bekend Hel westelijk deel van Poeloe Naui heel FaiirCfaning ket oostelijke Telok Lanling Van Poeloe Bns beét hét zdidetyk gedeelte Oel Faija dat ttadér Toekoe Nik resoneert het noordelijk deel Einon Uitgezonderd Oeleg Paija behooren die eilanden onder VI Moéhims Toekoe Nanta Toekoe Nik drong Mn op het r r gen van doo vijand in den ontrek De cholera eiidtte nog steedi vele offera onder de Aitobinéezen 8 Maart 1V éder Tielen er lehoten aan d ooittgde Tan het birak By kampong Lèmboe Tereenigden zich van tijd tot tijd vyandelyke groepen De tfsttnd te Ter zijnde voor de mitrailleurs en ook omdat er nog steeds sprake bleef van een algemeenen iinval werden op geschikte punten van den bivakrand 4 kaoou vaa 8 o M zw in battery gebracht Sea pan woryei in de richting van Lemboe gedaan verdreven die v andefijke groepen en deden het échieteu op het bivak ophouden Bind twte dageb waa da coolpagaie teitingaKil leCie werkzllam om eene versterking op te werpenluHokea Kott Radja en de nvier de zoogenaamdePakauAtjea Deze verstarkiog zal bestaan in eenerM borstWeriag met baitioha op de hde ens frontmakende naar het zuidoosten en alzoo den liokerriyieroever tot aan kampong Longbattah en de aan h oTOfz e der tmi gerent i vlekte tot aankampong Lemboe bestnjkende twee compagnieëntullen deze versterking bezetlei De beide baetiona waren réedi zoo goed als gereed Dé cléf Meeden gaaamkundigeu dienst rapporteert waarvan aan de cholera op ld Febr onder behandeling gebleven lydera 866 46 lot en met 28 Febr bijgekomen 1076 85 Totaal 1731 81 Hiervan henttld ea geëvacueerd II14 33 overleden 9ï 1206 20 63 Op 1 Maart onder behandeling gebleven 625 28 Voor een lota van t89S60 tal te Bataviaean nieuw woonbnis werden gebouwd voor den Gou verneurGeneraal a agfa aMgge Laatste Berichten BorUjn 6 Mei Het Haii van afgevaardigden heeft ook de overige artikelen der wet op het beheer van vacante bisdommen by tweede lezing aangenomen Alleen ia verworpen de bepaling dat wanneer er met binnen zekeren termijn wordt Toorzien in de vacature vao den Biaechoppelgkea Stoel de regeering het recht zal hebben om zooUng alle tractementen in te hooden die de leden Tan het üomkapittel nit i Laods kaa genieten Weenen 8 Mei Het Heerauhaia nam hedea het wetsontwerp regelende de erkenning der godadien lige genootichappen door den Staat zonder debat aan In da Kamer Tan Berlijll 6 Mai fiismarck a gezocdheidstoestand wordt gealadig beter Bij eenigzins warmer weder cal h zich naar Varzin begeven De Bondsraad heeft de drukperswet vastgesteld zoo all die in den Bijksdag was aangenomen 1 = O L I T I E Ia de gemeente Gouda gevonden en aan bet Bureau vau Politie gedeponeerd een gouden FAAUDJE I m IB g WI M i l l I KantoDgereciii t Gouda Ter teteobltitting van den 30n April 1874 zijn veroordeeld H d G Tot eene gevangenisstraf van vijf dagen wegens het verwekken van nachtelijk bureugeruolit tot veraloring van de rust der inwonen en znlka by herhaling 1 B Tot eene geldboete von 3 of subiid gevangenisatraf van één dag wegens het gaan over een met grasgewaa bezet stuk grond zouder daarvan het eigendom hst vruohtgebruik of het gebruik te hebben oi daarop een recht van door Of overgang te bezitten J B Tot eene geldboete van 2 of subsid gevangenisstraf van ééu dag wegens het te Gouda slachten met open deur in jeeue aan de openbare straat gelegen slachterij S d E Tot eene geldboete van 10 ofaubsid gevaDgeniistraf van drie dagen met verbeurdveifkfairing der 50 cents zijnde de opbrengst van den in beslag genomen én rerkochten haas wegens het in geiloten jacbttijd veivoeren van wild A F Tot eene geldboete van ƒ 10 of mbiid gavangeniietraf van drie dagen met Terbourdverklariag vau het in beslag geuomen pistool en bevel dat hetzelve zal worden vernield wegene het zich met een pistool in het veld bevinden buiten openbare wegen en voetpaden D P A d J en A V Ieder tot eene geldboete van 5 60 of subsid gevangenisstraf van één dag wegens bet in vereeniging en gelijktijdig verwekken van nachtelijk bureugeruoht tot verstoring van de rust der inwonen W F E en J S De Ie beklaagde tot eene geldboete van 2 of subsid gevangenisstraf Tan twee Bieroadw 43 dwsagirlNiten dagpa n de f e beklaagde tot acat j lilboeii itan ƒ 1 of subsid gevangenisstraf van ééitdag egms het in vereeniging en gelijktijdig spelen met geld op den Opeoheren neg te Goud i en ulks wat den Ie beklaagde betreft na gedurende het laatste jaar voor gelgke overtreding te zyn veroordeeld A d K i A d K en A v W leder ttjt ene geldboete van 1 of sobeid gevaugenisitraf van één dag negene bet in vereeniging en g l kty llg spelen met geld op den epeabar weg ta Oaada A H Tot eene geldboete va 1 of subsid gevangenisstraf van ééu dag wegens het te Gouda op den opeyily n weg buiten de oprnba sekreten datgene vecriohteu waarvoor die inrichtingen bestemd zijn En bovendien U n in de koiteo invorderbaar bij l flulwang I 1 1 J I I I I II 1 I I I I 1 MARKTBERICHTEN Gouda 7 Mei Bij gewonen omzet bleven de prijzen nagaooeg onveranderd Potdertarwe puike 12 a 13 26 Mindere 10 a ƒ 11 60 Rogge puiku 8 75 a 9 6Q Mindere 7 80 a S 50 Gerst poiko 8 S0 9 25 Mindere 7 26 a 8 26 Haver zware ƒ 5 t Mindere 4 a 4 75 llennipzind 8 75 e g Da reemarkt met weinig aanvoer de handeltraag magere varkeni en biggen rlag ta Terliy pcu Ka a van 28 i 31 Ooeboter 1 40 a ƒ 1 60 Wejboter I IO a 1 20 Burgerlijke Stand Gsioaixi 4 Met Alida ouders H Bluoi ea W ZgdcR miD Cornells oaderi C Verkley en M de Groot 6 Aatje ottders U Aoker ca M vaa Pyk OvBULUiNi 5 Mei C a Verby jl w 6 G Hoogeoei 82 j GinuiTD 6 H i e H Krotden ea F M Sipr W Koaiacks en M L van der Vliet L fraoktu ea C Haaikroek V l Ketoawea D Kikker A IJ Klii r ea E l van Ayswyk J F ladeabirkeD en A M Zuet T van Oaya ea C J Schriek V MalUwt es M LecaweoiteiD A Puiaateeo ea O vao der Pool i van den Broek en S P van Vleuten H Seboorel ea M 6 Uelooje D 8 irait en J vu Wau ADVERTENTIÊNn 1 I Getrouwd W KOJVINCKS IN M L VA Dra YLI8T die ook namens wedeizgcbche betre M wa g a n dank zeggen tooi de betoonde belangstelling in him huwel k Qouda 6 Mei 1874 ROMANTISCHE WERKÉlf van H CONSCIENCE Van dit werk is afl 61 70 TER LEEN GEGEVEN de bezitter wordt beleefd verzocht deze terug te bezorgen aan het Boreau dezer Conrant Mr TAILLEUR is VERHUISD van de Gouwe naar de Tiendeweg wgk D n 82 in het huis van wjijlen G MERTENS BMAALSCI MB in diverse KLEUREN Rood Wit Blauw Oranje en Groen in potten voor de aanstaande Feesten voorhanden b Cs THIM Apotheker en Drogist te Gouda € p Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag 11 12 13 en 14 Mei 1874 zal in het UaBRSN BARGEVE Qumda Amsterdam en terug NIET g evaren worden i B DIRECTIE