Goudsche Courant, woensdag 3 juni 1874

nllen laten doorgaan aU rotna van Tertrouirea Hun eerste BMtret el teent zich daartoe zeer goed De depnrtenieiitate raad van Marseille is ten gevolge van het bekende conflict met dt n prefect ontbonden en DU is een outvvfrp ingediend on volgens de bepalingen der departenieutale wet in bet beheer voorluupig te vooriieu Voor der eltjken maatrej el is bg alle conservatieve fractiüu nog sieeda een meerderbeid te vinden in de ziltinft van Zaterdag van de nat vergadering beert de beer Uaudot voorgesteld de gemeentewet aan de orde te atellen Hij wilde dat eerst in discussie zou komen bet ontwerp op de gemeeatelgke verkiezingen eu vervolgens dat op de samettsiclliii der gemeenteraden De heer Bethmont wenschle dat de vergailering de beide ontwerpen niet zou scheiden De heer Waddington verlangde dat de kamer de gemeentewet en de kieswet am de orde zou stellen De heer Bereuger wensehte een votum over de kieswet Omtrent het voorstel viin de heeren Batbie en SaoJut heeft de nat rergadiring besloten tegen gisteren aan do orde viin den dag te stellen bet ontwerp op de gemeentelijke verkiezingen vervolgens te behandelen het ontwerp vuu gemeentelijke organisatie n daarna het ontwerp van kieswet De stille weck in de nntiuiiale is minder opgemerkt omdat de verkiezing van den Uonnpartistischen Bourgoing oog altijd de gemoederen in beweging brengt De Bonapartisten hebben de onvoorzichtigheid begaan om te veel ophef van die verkirzing te maken en danrdoor niet alleen bij de republikeinen den haat tegen het keizerrijk aangewakkerd maar ook bij de Orieanisten Sommige correspondenten en daaronder zijn er dia doorgaans goed zjjn ingeliobt verzekeren nog altyd dat de verkiezing van Bourgoiiig ten gevolge sal hebben dut bet grootste deel vun het rechternidden onder AudilTret Fasquier zich by de linkerzijde aansluit om tegen de Bonapartisten eenc repubhkeinscbe organisatie van het Septenuaat tut stand te brengen Dat de verkiezing van fiourgoing ook bg een deel vilt bet ministerie een slechten indruk heeft gemaakt ziet mrn aan het orgaan van den minister Decazes de Preige welke meedeelt dat de retkiezing waarschijnlgk onwettig z il worden verklaara om de kuocierijen die er bg hebben plaats gehad De verkiezing moet de Bonapartisten een half nillioen gekast hebben Nu pas een conservatief kabinet in Engeland ia pgetredefl hebben de liberalen weder eene overwin ing behaald bij de verkiezing vau een lid voor het igerhuis te Puole De verkie iugsstrgd voor de heeren r Yvon Gnest als con ervatieve eu Evelyn Ook in het lersche graafschap Masse zijn twee liberalen verkozen De prins von Bismarck ia Zondag voormiddag te 8 uur naar Varziu veitrokken Zaterdag is het voorstel der commissie betreffende hel uitleveringsverdrag met België door den bondsraad aangenomen De rijk kanselier zal thans het Duitsche gezantschap te Brussel van iustructien voorzien om de onderhandelingen verder voort te zetten ilet besluit aangaaude eene rgkswct over het burgerlijk huwelijk ia vau de orde van den dag verwijderd omdat eenige geranten niet raa voldoende instrncticn voorzien waren Het bi richt van sommige Ochtendbladen dat reeds een besluit in deze aangelegenheid gevallen was is van grond ontbloot Woensdag jl is de eerste oud katholieke synode te Bonn door bisschop Heinkeus geopend waarop 28 geestelijken e 57 afgevaardigden van gemeenten tegenwoordig waren De synodale en gemeentelijke inrichting door het congres van Constauz ontworpen werd goedgekeurd en vervolgens de beraadslaging over verschillende hervormingen geopend De bisschop heeft Vrgdag aan een student in de godgeleerdheid de subtliaconaats wijdiug verleend en daarop heeft de verkiezing der synodale commissie plaats gevonden waarna de synode gesloten ie Het eetstrtlgende eoagrea der oud Katholieken zal in den loop van den aanst herfst te Freiburg in Breisgau gehouden warden De Badensche tweede kamer heeft het wetsontwerp op de inkomstenbelasting met 42 tegen 13 stemmen aangenomen bijeene latere invoeringswet zal worden bepaald welke belastingen daarvoor tullen vervallen Tosschen de Pruisische kroon en den voormaligen vermoedelgken troonsopvolger van Hessen den landgraaf Friedrich von Hessen is eene overeenkomst gesloten wiarbij laatstgenoemde afstand heeft gedaan Tan al zijn aanspraken op de kroon van Hessen tegen eene jaarlijlsche rente van 203 000 thaler terwijl aan de leden uit de zijlinie van bet Hessische huis het recht Uyft voortbehouden om tegen mindere revenuen tot deze overeenkomgt toe te treden De voormalige keurvorst heeft tegen deze overeenkomst geprotesteerd en verscheidene leden van het Hessische huis hel tKu vrrklaird met dat protest in Ie stemmen Het iuternatioiiale posl oongres door den Dttitachen postdirecteurgeneraal Stepkeu georganiseerd zal den L5n Sept aanst te Bonn bgeenkomen De Zwitsersche stendennad heeft in overeenitea miog met den nationalen raad met eenparige stem men de kennisgeving van den bondsraad betreffende de herzieuing der bandsconstitutie goedgekeurd De nieuwe bondsconstitutie is daarmede in werking getreden Vermoedelijk zal de Italiaansche kamer der afgevaardigden in Aug worden ontbonden en zullen de algemeeoe verkiezingen iu Nov worden gehouden Volgens een gerucht zou de paus voornemens zgn den katholiekeu kiezers te vergunnen san die vel kiezingen deel te nemen Mea weet eVeawal niet of dit gerucht gegrond ia Men verzekert dat het ontwerp betreffende de Zuidelijke eu Bomeinsche spoorwegen nog in de tegenwoordige zitting zal behandeld worden De paus die door koortsen is aangetast geweest is thans weder geheel beter doch zijne geneesheeren hebben hem aangeraden om het aantal audientiën te verminderen Omtrent de operaticn in Spanje tegen de Carlisten hoort men weinig Hnn zaken schijnen evenwel slecht te gaan De Vereenigde Staten van Noord Amerika zgn weder een stiuit rijker geworden Nieuw Mexieo dat tot dusverre slechts een Territory was is door de kamer van volksvertegenwoordigers tot den rang van staat verheven De republiek telt nu 38 staten eu 8 Territories welke laatste naarmate de bevolking een zeker cijfer bereikt ouder de staten worden opgenomen eu in alle aan deze toegekende rechten de benoeming van leden in het congres enz treden Ten gevolge van den stroom der landverhuizers welke zich vooral naar de rijke en vruchtbare Zuid Westelijk gelegen gewesten richt gaat er geen jaar voorbij waarm het aantal staten niet vermeerderd wordt Uit het rapport omtrent de Amerikaanscbe liinds schuld in deze maand zat blijken dat dil schuld met 3 i 1 millioen is verminderd Het huis van volksvertegenwoordigers heeft de wet lat vermindering van het leger aangenomen Het rapport van het bureau van laiiitbouw te Memphis loopenile over de halve uitgestrektheid groada waar katoen geteeld wordt berekent dat dit jaar 6 pCt minder terrein voor de kiitoencultuur gebezigd zgn De staat vau de helft van bedoelden kntoeuoogs t is slecht De heer lleuri Roohefort vergezeld van twee zijner vrienden is hedenavond te New York aangekomen Hij hud verzocht elk publiek vertoon achterwege te laten Hij heeft een brief openbaar gemaakt waarin hij de commune verdedigt de brandstichtingen en executien goedkeurt omdat zij slechts represailles Wiiren Hij geeft eene beschrgving van het verschrikkelijk lijden der cominiiiiistcn gedurende het vervoer naar en het verblijf in Nieuw Caledonië en beschuldigt op bittere wijze Mac Mahon wiens gez ig slechts van korten duur zal zijn BINNENLAND GouuA 2 Jdni Z M de koning heeft door 11 D ailjudaut en particulier secretaris aan den heer O Boot kleedermaker alhier H oogstdcszclfs dank doen betuigen voor een bij gelegenheid zijner 25 jarige regeering aangeboden kleedingstuk Door de commissie uit bel provinciaal gerechtshof is Zaterdag als candidaal uotaris toegelaten de heer ï de Wilde van Schoonhoven Vier candidaten werden afgewezen Hiermede zijn de vooiiaars examens geëindigd Vrgdag a st wordt naar wg vernemen de stedelijke zwemscbool alhier geopend De feesten van den heer M H Kluitman zgn IL Zaterdag geëindigd De vorige dagen waren bestemd om tamiliebetrekkingea stadgenooten en schoolkinderen te ontvangen terwgl de Zaterdag geheel en al gewijd moest zijn aan de receptie van kweèkelingen eu ambtsbroeders Keeds des namiddags om één ure vereenigde zich in de Zalm een twaalftal kweekelingen en oud kweekelingen om de verschillende tijdperken van s meesters arbeid aan de opleidi ng van onderwijzers voor te stellen Bg monde van den oud kweekcling J Schippers thans hoofdonderwijzer te sOravenhage werd de jubilaris gefeliciteerd met zgn gelukkig volbrachten veertigjarigen arbeid en ontving hjj als een stoffelijk bewys van hoogacbting en erkentenis van 83 kweekelingen een keurig zilveren theeservies Leuevens een album dat de namen der dankbare gevers bevatte Was de waardige man door dit bezoek reedi aange naam verrast en diep getroffen niet aupiler veriMsingen werden hem des avonds bereid In t schooUokaal vap den heer Kramen vereenigden zich te zeven uren de collega s uit het zevende schooldistrict van Zaid HoUaud om met hun geachten schoolopziener den heer J BKiedelet aan het hoofd zich gezamenijjk naar de rijk versierde Keilerstraat en het niet minder oj gesmukte schoollokaal te begeven Vaar aohasrdea zich de ileelnemeodc ambtsbroeders in eenen kring om den jubilaris en sprak de schoolopziener in schoons en hartelijke taal den jubilaris namens allen toe om hem geluk te wenschen met zgn veertigjarig fgest eu hem dank te zeggen voor alles wat hg als ouderwijzer en vriend voor zijne medeonderwijzers geweest was Tot in de ziel getroffen nam toen de heer Kluitman het woord en aanvaardde daarna het gesohenk bestaande in zes smaakvolle stoelen met fadteail en een album met de namen der deelnemers Hierop zett en ziob de feestgenooten aan de theetafel en wijdden eau blik van bewondering aan het schoollokaal dat door d zorg der hulponderwijzers in een heerlijke feestzaal was herschapen Werd op het gezicht daarvan iedereen reeds tot feestvreugde gestemd die vreugde steeg nog in ruime mate toen tegen het vallen vaa dtn avond de hondeideu lichten aan de eerepoort en aan de woning van den feestvierende werden ontstaken en het vroolijke gejoel en gejuich door de straat weergalmde en een herhaald vLeve Meester Kluttmait I allen naar buiten lokte lu de school teruggekeerd klonk kort daarop de muziek vao de schutterij die eene serenade aan den jubilaris kwam brengen en ds blggestemde feestgenooten een gcruimen tijd in de school op hare jubelen de en welklinkende tonen vergastte Was het wonder dut de heer Wensink knpelmeesler der dd schutterij uitgenoodigd wertl om zich naast de gasten ruim zeventig in getal aan de feesttafel neer te zetten eif deel te nemen in en bij te dragen tol da algemeene vreugde Ook de heer Heringa oudschoolopziener eu twee underwiSzers uit Rotterdam waren herwaarts gekomen om nunua hulde te brengen aan den man wiens naam in de schoolwereht zulk een goeden klank heeft Kohte broederzin eu ulle vroolgkheid zaten verder aai den welvoonieneu disch voor waar het niet aan hartelijke toasten aan zang en muziek ontbrak en waarmede men niet eerder eindigde dan nadat de dagvorstinne reeds sedert lang uit hare gouden poorten de jubeleode sahare had begroet Vroolijk en harte ijk was het feeatj gonneu hartelgk en vroolijk WnS het einde De beriunering aan dat heerlijke feest zal nog lang bg onderwijzers en vrienden in aandenken blgven eu de achteuswaardigeKiuitman heeft meer dan ooit ondervonden hoe hoog men zgne verdiensten op prijs stelt Be tevredenheid van zijn schoaltoezioht de hoogachting van zgn ambtgenooten en boven al de dankbaarheid van duizenden ouders ij hem eene belooning waar ridderkruis nooh riddërlint bg haalt Hetzij bg zijne taak nu verder voortzette hetzg hij zijne welveriliende rust neme veler wenach is voorzeker dat hij met zijne gade nog jaren lang aan zijn veertigjarig jubilé in welstand moge denken De torstand van den muzickant Gioenendoal bij de Schutterij alhier wiens arm Ziiterdagavond dooc het springen van een ijzeren pgp waarin kruid werd aangestoken gewand werd is naar wij vernemen vooruitgaande Men schrgfi ons uit Stolwijk Het zilveren kroningsfeest weed alhier den 29n Mei met buitengewone geestdrift gevierd Het dorp was rijkelijk met groen en vlaggen versierd terwijl twee prachtige eerepoorten ieders aandacht trokken Den Heeren C Stoppelenburg en W Verburg komt daarvoor alle eer toe Dis morgens werd er een optocht te paard gehouden op het dorp en door de verschillende deelea dei gemeente Te twee ure begaveu zich df schoolkinderen in vereeniging met die uitliet Beiersehe nadat zg in d school flink onthaald wareit naar de kerk ai daar eenige toepi Igke zangstukjes te doen hooreu Teruggekeerd werd de jeugd getrakteerd op wjiu en koekjes Onder wgl had men zich op het dorp bezi gehouden met tonnetjes kruien en andei vermakelgkneden Het voornaamste nommer van het program ia bleef voor den avond bewaard Onder leiding van de Rederijkerskamer Vooruitgang werd er eene allegorische voorstelling gehouden van de verrassing van Bergen welke voorstelling in de beste orde eu naar aller genoegen alliep Eene prachtige illimunatie besloot de feestelgkhedpn Een regeeringstelegram Buiteotorg 31 Mei bevat De ster vaa gas aan die poort die zalk een oitmaatend anoxa te weeg bracht wu gahaal uit tigan beweging door da directie der gasfabriek aangebiacht om ook het aaro to doen tot opUistering yan het feest jt Nilgetde mededeelingen ontleend aan ten bericht na den bevelhebber in Atchin kolonel Pel Vijandelijke aanvallen op KotaraJja Penajong en Mtraksa waren afgeslagen de laatste met zwaar verges voor den vgand Deze nestelde zich oostelijk 4f versehsidene punten De gezoudheidstoestand was iMt gunstig De raad van acUen te Bnang vooraame Atchineezen aldaar gevesljj d had gevraagd voorwaarden van onderwerping van De onder oHcicren die onlangs het examen voor den raag van 2eu luitenant voor hél leger hier te lande hebben afgislegd tdllsn eerstdaags door Z H den Koning tot dien rang warden benoemd De MittUtfer van Oorlog ontvangen hebbende een aantal reqnesten waarbij door of ten behoeve van nwlioicnverlo augers vrjjstefliifg wardl rertocht van het opkomen onder de wapenen voor de te dezen jare te houden herhalingsoefeningen breagt ter kennis van tie adressanten dat de belangen van den dienst niet toelaten in hun verzoek te bewilligen Bij deze gelegenheid wordt aan de betrokken milicienï herinnerd dat zü die wegens ziekte niet op den bepaalden dag onder de wapenen komen overeenkomstig de daaromtrent bestaande voorschriften zich ua hunne herstelling bg hnn korps zullen moeten vervoegen ten eiude gedurende zes weken in den wapenhandel te worden geoefend Bij het Hoofd Oomité van htst Roode Krkit z n mededeelingen uit Indié ontvangen met belrekkingen tot de verriehtingeu dier instelling aldaar Den 8n Maart werden de lijders lan Atchin in het militair hosptlaal te Batavia apgenaaeo bezocht door dea president Allen zonder onderscheid waren hoogst tevreden met hun verzorging en verpleging De chef der geneeskundige dienst kolonel B E J H Becking benevens eenige aan het huspitaal gepletste militaire geneesheeren waren bg dit bezoek tegenwoordig Ten geml e daarvan hadden verzendingen naar het hospitaal te Batavia plaats terwijl bter nog verschillende zaken naar Atchin werden verzonden Den 14n Maart kwam van jVtchin en Pndang een groot aantal zieken en gewonden aan voural dwangarbeiders Volgens mededeeling van den directeur van het militair hospitaal bedrueg het aantal Ig ders van Atchin den Hn Maart 124 zOowel van de land ala van de landmacht Den 1 5n Maart bezochten da president en de secretaris onder geleide vao den dirigecrenden olllcier van gezondheid ie klasse den heer D J de Leeaw de zieken en gekwetsten van wie als uit écu mond werd vernomen dat zij hoogelijk tevreden warcu met hun verzorging zoowel van de zijile der militaire geneeiheerea als vaa wege het Rooie Kruit Zondag werd te s Hage gehouden de algemeene verladoiing der orde van vrgmeiselaren rei sorteereiide onder het Grootoosten Die vergadering is samenge t ld uit de leden van het hoofdbestuur en afge aardigilen of vertegenwoordigers der onderscheiden loge mitsgaders uit vertegenwoordigera van vrermile groote loges bij hei Groot oosten van Nederland bg welke wedeikeerig van hier ropresautauten zgn benoemd Door de Amslrrdamscbe depiirtrmenten der maatschappij tot Nut an t Algemeen ia besloten 100 beschikbaar te stellen ter erkenning van het lolwaardig gedrag der policle gedurende de jonge feesten Door de commissie die san de policie een blijk van tevredenheid wil aanbieden if tot dusver met inbegrip van baveiigenoemde som omstreeks ƒ 1000 ontvangen De algemeene vergadering van het Algemeen Nederh iidsch Vrcdebond al den I5n Juli te sGravenhage ia hel hotel SeUmn gehouden worden Te Rotterdam is Zaterdag de algemeene vergadering der Noord Brab Duitache spoorweg maatschappij BoxtelWesel gehouden Aan de deelhebbers werd de treurige toestand der maatschappij medegedeeld ïoen men eindelijk de exploitatie kon beginnen was tr verlies en konden de inkomsten de uitgaven niet lekken men hoopte op beteren uitslag als de lijn loltooidwas vooral door transito vervoer De directie had tot voltooiing geld in Engeland gevonden en zij werd ten slotte gemachtigd eene hypotheoaiie jttning Ie sluiten toen het nas uitgemaakt dat op hetero voorwaarden geen geld te bekomen was en ut als de weg niet voltooid werd de actiehouders Mnne obligatiën als schenrpapier konden beschouwen wijl er bij het aangaan van de leeniiig in de toe 8 Mnige kans tot redres bleef De leeoing ga eene hypothecaire en worden gesloten ad 6 Ulioen gulden rentende 6 pCt tegen den koers M 70 Naar men verneemt zijn uoor de directie vanden Nederl Ontraalapoorweg drie nieuwe locomotieven aangekocht die tegen het einde de es jaars in dienst zullen gesteld worden Zulk eene aanwinstui er Voorzeker veel toe bgdrageu om op de lijnen van genoemden spoorweg herhaaldelijk voorkomende stoornisseu en kleine ongelukken d r gebreken aan machines enz waaruit licht grooter rampt n kunden ontslaan tegen te gaan en geheel te doen ophouden ü j De fuantïleit hoephout eu teen welke thans in He Lekdorpen van de Krimpenerwuard geschild of witgemaakt wordt is buitengewoon groot De geschilde witte teen nil deze waard gaat met scheepsladingen naar Engeland en brengt 55 ets per half kilogram op Teen voor de msndemakers waarbij de prijs per tel berekend wordt komt thans hier niet voor Terwgl de toen veel meer geldt dan in het vorige jaar IS dit niet met het hoephout het geval daar de prijzen hiervan i minder zijn dan verloopen jaar De gladde hoep wordt thans tegen 50 ds en de ongesuhilde tegen 40 cis per bos geleverd In de vergadering van den g neeskuniligjen raad voor Gelderland eu Utrecht gehouden te Arnhem den 22steu jl wees de voorzitter op het tot nog toe gunstige verloop der cholera lu ons vaderlauii Deze ziekte heeft zich hel eerst voorgedaan in de laatste dagen van September te Birgeu op Zooia en geduurd tot het eiude van Maart in April is slechts nog één sterfgeval voorgekomen t Iftrecht en ééu te Dordrecht Zg heeft vo geiis oScieele berichten geheeracht in 44 gemeenten en bg een duur van een halfjaar slechts 312 measchen weggerukt Naar wij vernemen heeft de Miriislet van Bmn énlaadsche Zaken in het sectie verslag van de TweeJe Kamer over de inlichtingen betred eode den census aan ei4ing gevonden om de Gemeentebesturen nadere opgaaf te vragen van het getal kiezers zoowel vojr de Tweede Kamer als voor den Gemeenteraad bij het aannemen van hoogere bedragen voor deu cciisus dan in het hangende wetsoutwerp zijn lOorgeMcId De Miuister verlangt de opgaaf met spoed te outvausi n In de Tiaiet kumt vau de hand van een voornamen vceaits een opstel over hondsdolheid voor waarvan wg Oüzeu lezers het volgende meeuen te inuc eu mededeelen De eerslê verschijnselen van duiheid iu ceu hond loonrii zich in wg i jingen in z JB gedrag welke hoewel zg der atiidaclit vau gewone opmerkers kunuen omgaan gelukkig treffend genoeg zgn om de opmerkiiaamlieid te wekken von ieder di f den bond kent eo vertrouwd is met zijn gewooute en eigenaardigheden Wanneer een hond dolheid onder de leden heeft verliest hij zijn gewone levendigheid Hij druiloort alsof hij bang ware en poogt zich in donkere hoeken terug te trekken Van den aanvang af rijn er aanduidingen van dal zekerste verschijnsel der ziekte ontaarde eetlust Dolle honden verslinden niet alleen met graagte vuilnis en vodden van elkeu aard maar ztlfs hun eigep uitwerpselen Dit verschijusel toont zich spoedig en is meer dan bedenkelijk Te gelijk met dfse eigenaardigheid is het van groot belang op Ie merkeu dut een besmette bond van den aanvang af zonder aanleiding grommend hapt nnnr andere honden Deze manier om te bijlen eu te happen is van groot belang Zoo een hond die deze gewooute niet heeft snauwend bgt naar den eeraten houd den beste dien hij ziet is hij waarschijnlijk niet veilig Op de straat loont de hond eveneens door zijn geJriig dat hg in eeu gevaarlijklu staat verkeert Een zoude hond die oier straat gaat toont bij eiken stap dat alles wat hij ziet en hoort zijn uandocht treU De dolle hond gaat daarentegen ingetrokken eu korselig recht voor zich uit zouder dat zijn aandacht ge trokken wordt door de zaken die het meest gcschntt zgn haar te wekken Altgd echter met die uitzond ring dat hij door hel zien of hooreu van eeu anderen houd tvoidt opgewonden Van de verschijnselen die de laatste periode der ziekte onderscheiden lijn de belangrijkste die elke betrekking hebben op de organen waar de ziekte zich nestelt den bek en de keel De naudiiclit wordt vaak getrokken uaar deff toestand waarin de bek van een gezond gewaand dier zich bevindt doordien mea opmerkt dat de hond poogt de hoeken van zijn bek Ie krabben als poogde hij zich te ont doen van htt touwaebtige sigm dat uit den bek vloeit In bonden die vastliggen is het opmerkelijk dat het blaffen zgn klank verloren heeft en een schor giduid wordt voortgebracht dat zelfs de aandacht van deu minst opmerkzame niet ontgaan kan Als de ziekte zich ontwikkelt neemt het uitvloeien van slijm toe de onderkaak hangt neer als ware zij verlamd en het dier ondervindt bigkbaar moeite in het s ikken Dit goat vaak gepaard met het virlies van beweegkracht in de achterdeelen van het lichaam Het dier wordt nu onderhevig aan vlagen van opgewondenl eid in welke aanvallen het herhaalde pogingen duet om te bglen of te knagen op alle voorwerpen binnen zijn bereik zooals hout stroo enz terwijl het terzelfder tijd de reeds vermelde neiging blijft tooneu om zgu eigen uitwerpselen op te eten Zelfs gedurende de tijdperken van kalmte en afgematheid vernieuwt de opgewondenheid zich onmiddellijk bij het zien of hooren van eeu anderen hond Het mag vooral wel opgemerkt worden dat de ziekte in alle jaargetijden wordt waargenomen dat de dolle hond zijn meester blijft herkeuneu eu genoegen toont wanneer men hem vriendelijk toespreekt dal hij geen water schuwt en dat In vele gevallen van het begin lot bet einde de wilde woede welke men algemeen onderstelt dat de ziekte steeds vergezelt in het oogloopend afwezig is De doctoren die over de ziekte schrijven drukken allen eigenaira van honden op het hart dnt zij een ontzaglijke verantwoordelijkheid op zich nemen als ze verzuimen de e kenteekenen op te merken en den hond dus niet buiten staat stellen menschen of honden te bijten Aan alle plaatselijke besturen urdt door de reijeering het afmaken van onbeheerde honden teil sterkste aanbevolea en de reobibanken hebben iu den laatsten lijd tot het beulen van groote schadeloosstellingeu in geld lieden veroordeelü wier honden menschen gebeten hadden nadat zg reeds eens bewijzen van boosheid of bgtlust gegeven hadden Eeu der doctoren die vele gebeten menschen behandeld heeft merkt op dat verreweg alle gevallea geen noodlottigen afloop hebbeo Gebeten menschen doen dus wel zich niet al te ongerust te makeii en kalm te blijven Het beste blijft steeds de wond door een gloeiend gzer of bijtend middel waartoe hij vooral lunar caustic aanbeveelt te laten uitbrandcfi Dit moet steeds onmiddellijk geschieden wanneer een ontbloot gedeelte van het lichaam aaiigezichl of baud gebeltn is Meestal worden echter de beenen gebeten in welk geval de beet veel van zijn gevaar v erlicst doordien pantalon en kousen de tanden van het slijm ontdoen Een andere doctor heeft belangwekkende proeven geuüineii door de tanden van eenige dolle honden zoodanig af te slijpen dat zij niet scherp of snijdend zijn Hij was eindelijk zoo overtuigd geworden van het doelmatige hiervan lat hij zich door een dus behan dcidcn dollen hond in de hand liet bijlen Het dier kneusde zijn hand wel maar de lauden drongen niet lu het vlecscb eu hij ondervond dus geen nadeel Het eenige goede middel is en bigft echter de opmerkzaamheid van houdeneigenanis en het afmaken van alle onbeheerde bonden VEIK Sr A C3 VAN HEÏ EIND EXAMEN DER BÜBGERAVONDSCHOOL Slot De uitslag van het examen in de rekenkunde mag indcrdand uitmuntend heeten Do opgaven voor hel practuoh gedeelte werden bgna alle flink beredeneerd opgelost en wat de theorie betreft toonden de examinandi een goed begrip te hebben van het tientallig stelsel de deelbaarheid der getallen de gewone eu tiendeelige breuken en het metriek stelsel van mateu en gewichten waarbij vooral gelet werd op do kennis der systematische beuamingen Gelijke resultaten leverde het onderzoek in de meetkunde De vraagstukkeu werden bijna zonder uitzondering gi d opgelost en bij het mondeling examen toonden de jongelieden met alleen de zaken goed te begrijpen mnar ook vaardigheid in het juist betoogeu Om van hunne geoefeudheid in het stellen te doen blijken kozen zes der zc en examinandi uit de hun opgegeven onderwerpen tot stuf voor een opstel het geld dnt eenige fctal en spelfouten uitgezonderd oor allen niet alleen uit een taalkundig maar ook uit eeu staathuishoudkundig oogpunt zeer goed en volled ig werd behandeld De zevende die een tweede onderwerp de oorlog met Atchin koos leverde een opstel dat uitmuutte door zuivere taal en fraaien stijl Het mondeling gedeelte van hel examen in de Ned taal bestond uit Grepen uil de Land en Volkenkunde van Sanders en Hessler verklariug en ontleeding van het gelegene eu van de beteokeuis der leeneekens Ofschoon bij lage eischen enkelen hierin nog dikwijls faalden was de uitslag toch gunstiger dan andere jaren Het examen in de geschiedenis kon slechts zeer weinig omvattend ijn daar aan de B a a zeer weinig tgd aan dit vak kon warden besteed De uitslag was dan ook m aar even ruldceude van écu onvol loendc Uit de tijdvakken van 1570 tot 1795 en van 1795 1813 werd naar bekendheid mtt de meest voorname personen en feilen onderzoek gedanu Het begrip van ons tegenwocr lig regeeringsstelsel was a er het algemeen vrij voldoende Bij h t onderzoek uaar de mate hunner n ttunrkuudigu kennis toonden aile examinandi voldoende begr ppen te hebben van verschillende physische verschijnselen en bun verband Het begrip van warmte