Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1874

van het Wetb V in Strafrecht te onderstéunes als ze de dronkenschap in hét openbaar en hi t bevorderen daarvan strafbaar stelim en die voorstellen binnen korten tijd gedaan worden voorloopige maatregelen te nemen of vóórstellen te doen in dien geest tef beteiigeliug van het kwaad als onverhoopt de voorsteilen der staatskommlssiê langer mochten uitblijven den drankrerkoop aan zoodanige bepalingen te onderwerpan dot ze zoo min mage4jk driukzucht en dronkeasohaf in de hand werkt Ooder de behingrijke nieuwtjes die de jongste mail van yekobamaait Japan heeft aangebracht verdient vooral de aandacht een bealuit van deu Mikado waarbg verboden wordt He Japanneezen die tot het Christendom zyn overgegaan met den scheldnaam van kneits ddïv el ie beiwdigen De Japansehe Christenen zijn onihereii van de verplichting om hij te dragen toor bet onderhdnd der Heidensche tempels Ook in Duitschland wordt het vleesch door de sJMhtéra op knnstigmatig hoogen prijs gebonden Te Sernjn ctr op vétii Tiltdere plaatsen beeft thans het publiek het beste middel aangegrepen om daaraan een einde te maken Furticuliervn JGOopen thans met elkander ossen doen die alaehten en laien de vleeschliouwers met hun duur vleesch zitten Na het volbrengen vaa een liefdebeurt in de berr kerk te Meppel door ds W M Hoifwing van Vledder is hem if Zondagavond ns afloop der prediking iaor eén diaken tot de konfeasioneelé party bebooreade de band geweigerd waarop in de konsistorie kamer een herijk verwijl is gevolgd door een oiid ouderltiig tegen beduéldea diakén welk een en onder een geweldige agitatie in die geméeut baeft te weeg gebracht De StaaUcourant deelt het volgende verslag mede van de verwachtingeii oteirent den oogst in de provincie Znidholland Tarwe staat rry algemeen uitmuntend te velde Er mag een overrtoedlf beécbót v n keurig graan van worden te genioet gezien Kogge wanig gecaaid Voor zoo verre dit product werd verbouwd kan er een middelmatig gewas van worden verwaebt Gerst hoezeer o er hel algemeen bet stroo goed is voldoet ditproduct weinig aan de verwachting én aal het r ohijblijk minder Aan een gewoon besobot opleveren Haver hee feaf van de droogte geleden Er bestaat evenwel vooruitzicht op eene vrij goede opbreiigit Meekrtp iVéinige hoeveelheid in bet land vau Vi orue en Putte geeft dit gewas slecbtt uitzidbt op een zeéi oiidHelmaiig resultaat Vlas taMelyk gded gewis iiidclélmatig van lengte Hoezeer dit product male veel van de droogte had te lyden zal het ereiiwel een ruime opbrengst van lijnzaad ogleveren r Koolzaad Meerendeels luiden de baricktéc omtrent dü raa zeer gll nstig Oircr bet algrmeen mag er een ruime oogst van worden vervMébt Iri bet land fan Voorbe en Putten w brdt de gemiddelde opbren it geschat op ruim 3U hectoliters per bectaini 1 goroi aakele stukken laad ruim 40 hebtoliters Hêoiiép In deu Alblatserwoord belooüd d it prodact eene schoone aeboaf eu ruiae opbrengst Ook in de Vijf Hearenlanden wordt eeue bevredigende itkomst verwacht Aardappelen De Aededéeliiigen ten opziahte vaa dit gewas muf en ook ditmaal gunstig worden gtnoemd De opbrengst belooft ruim Ie zullen zun Van die ziekte worden op enkele uitzondefiügeii na tot dus verre geen sporen oJtdekt zelfs niet ia bet loof Over bet algemeen zal echter de k ol nietgrootvon st k zyn Daarentegen zal over de qualitéit Vry algemeeiite roemeuvallen Erwten e bouneu babbea zeer door de droogte en bel aquboadead kuude vooijaarwcder geleden D are bov n wórdt ze geklaagd dat deze produotan veel van de luia haddea te lyden pien ten gevolge mag er niét eenmul eep middelmatig beschot van wqrdea verlraofat Deze géwutsen kunnen iu het land van Overlbikbéi co Goeikr èds zelft kis tiDnagabeei Mislukt wórden beschouWd Boomrrudhten Algemeen wordt de boeveelheid geroemd 2y zullen echter vr j itlain fou stitk zyn De eenvtnoliten beloven aude eén Voldoende opbrengst Dit is ièréira bét geAI l et peleo ea pe r a vaa wilk e laatste Vfnofal eea overvloedige oogst wordt verwacht Hooi en Weiland Obkdtt aar werd de booibbgsl begónstigdjloor fouli jvmdwiaa Msial 4 lu r ial g4inebn bo redigei uit De grosUodeo hadden echter veel te lüd n vau de kingddrige UrbOgte DesAiéttenin wordt de qualité Vim het Ji oijirer guoemd Uet we and krerde tot dijs ve igealeghani gsés te r bbvreüiigi Te Glasgow zal een attod8eeld vbor Li vingstaqe opgericht wdrdtó ilk étÉsWi ttfdihige daartoe is eette ilcuB CT n 5 00 ponden sterling ftOOO bestejnd Hvelkè II overgïbfsvea van de bijeen fe in ctte ijtd om dert nvnyén reiziger in blMsnlbimeftTiibnkilja op teipsreb x r j In de ginéren te s Ubg giAtttiniea bncenkolnst v n Idïèzéteneu der rlfeidéntfe die wéhscbfen een elMÜraarata k tttéüeti iad degbtj raitlavan ewicfea wk van da vMfokkei bloagat vo tn$é ig 4 oQl i na bmS êken3e Oresiam Life Ituurance QmjfMKf Dr S te Scarborough beeft sdeze nualschnppij een proces aangtdaan omdat zij welgeit 86 UUU uit te betalen lam welke som do doctur het leven z jner vruuw üie oulnngs orerleilèu is reruikeni hnd De Mautsdappij n cijiert te betalen op uroiiil dat luevrouw iaj zeer un matig was en vuk nnibruik j aklè faif sta eof draiik Het eit Alt ztl de e iMiilk luJJ Werd lert xefiea toea de polis geteekeud werd Ue jury ileed uitspraak en snelde e maatscbapp in t ongclyk Uet vec4i 4 l Kif van het leeh sgeilmj Ja zeer reri ke ük v ui te lazen maar aoet buitengewoon pij lïjlc ii oo de fimil c Wauuecr men by iiet sluiten van een levoiisver zekering zijn gelialde boafd oiide mart mededeelm Z 1I het uoudig worden dat een biechtstoel duor elke ven verzekering u oi de gesitbsjdieerd B E I O t Ë Yau de zttting van 12 Aug van bet kongres te BnÜSttl gaefl ds M Misi MTA i A vpl eu le erslag Aan de onie wus het h jofdstuk over de rechtei der oorl foereyd W éx itii tegenover elkander J heer van Lanaberghe iirge a irdigde V i qfl4rl i i4 ijd l 4 hy zich ueit bet Kebeele hoofdstuk niet vereeuigen kou Nedeitiuid is ceu vreediaaoi Iiuid dil er vuMrekt niet op gesteld is betrokken te wsrdeu in kontiiniUien die er toe zouden kiuneB léiuéu dat lik iii tfe vérw3tkélit g if gewikkeld werd waarop de ruoigcatclde bepnlingeu aoelen Maar too Nederland net alle luudrii in 4rede enacht te leven liet is besloten zieh tot liet nftei te te Tentedi ei ais het Mtagevallen tvutrdt en ia nrtoe een aiiddel ongebruikt té laten Iedere be Milihg derbalre die in eeiiig opzioht de burgers zuu n heffen ran den bciligeu ptieht fcuu laudteferde 4lig éa mat iiUe miAdeleii die te banner beschikking Aaitn eoowel als iedere be kliBg die in plxaia ra 3e bevaegdhiid res vyanils te Tertiiihrtefei i feiten ül een tecbt zou érhtlfen dié allèéu uit dTerintielilt voortlöcieii Icitén waaraan ttieu zieh gédxuügeh la n ondérwcjrben lAaar iie men niet voorat kan goed iiren zjlke hepaliiigrn zou de publieke opinie ienvrrp B bet KederJandsehe góutéMeièent zou i niet kuiinen aannemen België eo Ziritteiflaad lieten zjeh in denzelfden geest uit Generaal Va t Rb etz Puitsébland stelde roer uit bet artikel de bezetting dddr den rijaud vau 1 dtel Tkn bet land heft i o fict de wettig daar ttsiA nde antdritiéü 6 1 n alttt tUfarlroM in M ilalita bét biiliiure iecag iaa dVn StaiK fifen li lègtr de Geiwttiiig rprihl oor n 6 4 er het ld iaat i dat t te oefehiiB tie lliat te UUurde wég e loten Kadat ha noüg alle ledéii der éoiaitaisaie tegen dit OOfetel gespn eo hadden it él d besloten er na dé Itdunueling rao 1 gehi eleliiiördstttk orerieUénimea L LI ui r i L i if i ±± BINNENLAND Xlat lié tf beUagd op iiet daartoedbor ben jgedaan feriibèl ben ter or öiiitliy te TéHéiéiien aan e heeren nr 6 de Vries Azu als MiAister liui Justitie I L Fransen vÜu dè Putte al Minister i n KölontEI iar J M Ëeeerleibia als Uihiaier van Bióiienlabdeohe Zaken jor A van Ueldéu dis Mihistiei viu Financiën cii tnr 3 L H A baröu öcrnle i l er jjnen als ïiriiatcr iin Buitenlandi e 2aïeu onder dackhetiii giiig voor de Vete CD gewichtige diensten door beu Üiin Oos en kaïl dtiu Uude bevelen Kn ie beaoeaién tot MiViister Viib BiAbètil dsehé 2akei nir J Heemskerk Az raadsheer in den Ibb es Mid der Nederlanden tol Mihiitel Tkn Jiiititie lu C Tb Wi oii Van Londen ran Sahdenburg lid van deTweedtKümr der SUiten Geiié akl ttit Hi iiisier ran KolóniSn tnr W Uaron van Goltsteiu oud lid van de Eerste Kamer der Staten Genei aal tot Stinuter vao F iuaucij n hir mr H i ikü der Héio id derOedejluieerde Slate i van aid Holland Al tot Mibisier van Buiteiilaiidicbe Zakeü mr P J A ft Van der Dóes d Witleboia Commiisarit des Kobiiiits in Liabiirtt y Voor eeaigen l d wifd dobr eübi e ifetMJieft io dfezc gemeente èeu plah üaaVt tcA bprinitihg eéAér ondcriiifge Tleés hboutrrrij Die laak is ibén niet tfcM ilgiMi bb h nu die eer ill ns l gUieiiprölcen ie door sopigvers van ingéiüiid tuttïrlk éiii 8cfiAti feren ha trat bet ptan vAi genoêhtdk Honeh wtsj die ook in Vj0f bci ïd zijn dé raak dp alle tht eiyke wgta te ondersteunen Wg lltrtenereo I dat deVtrmiiging tan doel U hmgi van h laiig teUi9 § ii Je opridiliDg fw onïcrlilags vleflscKl ciÜ sthier 4i ae jdat tflii ge e vaa kat ii tasoBikn Ualgf dasrovcr ia ons vj orgs a ur bi ons iaa iasckryvtiig astttagtk va a 10 a aecteii i 16 gld bad om meeï ei Hbi gc eJea too ga tdof Éiogelijk van goed rreés ob té YoorzféH 2 dut zij zou nanvangen zoodra de lijst van inteekening 1 UU of nagenoeg dat getal ajudeelen elk van ƒ lOt aanwees 30 dat rooreeist greu d r aaiideelhóilders meer dan twee aaiideeleu inöolit iieuicn 4 dut wanuetr ciici lOU aaadeeiUi wtirïu geiioDien db deelneiarTs zuudèu woritan opgenairn om in caie vergudentig een Bei tuur te benoemeu en uit te aken of de gelegenheid ter deelneming nog open zou blijven Vooqa kuriueii n mededeeleii iA 14 aiiideelen e ilaalSt werctén iêt4 let éanbod van aen der iiiteekenarcu om de overige aandeden te nemen niet aauiiemelijk werd vcrkUaid omdat juist het gruntere aantal belunghebbeudeu hét middel zou zijn om vele afnemers te verlfrygeu Duarop ib üet plan blijven rasten türwijl zich bet treurig feit voorüised dat verseheidene stadgenooten die vroeger verklaard hadden veel voor een dergelijke Vereeniging over te hebben toen het opteekeneii aankwam daartoe niet gezind waren Nu da zaak op nieuw besproken ia zih de bh ontwerpers én hoogstwaarschijnlijk ook d andere inteckeniiren niet ongenegen om zich bij eeo eventueel nieuw plan van ojjnehtiiig eener dergelyke Vereeniging aan te sluiten en eérstgeooemden zijn iugeral eeue oproeping van belanghebbendea mocbt volgen tot verdere iulichtipgea door heu reeda vroeger iogèwohnen ten volle bbréid VKReAUEKiNÓ TIK DKK GEMEENTERAAD Vrijdag den 2Sn Ailgaitus 1874 des oamiddaga ten I ure wasirin tal worden behandeld Hét adres vaa de beereu Kapiyn en NicVergeld hoiidenile verzoek ara concessie tot het aanleggen eo exploiteren van eene drinkwaterleiding met het daartoe betrekkelijk rapport van de Commisaie van bbrieage Te beiiseuieii Ue Leden der CoWalissie nlD toezicht voor de ttuziekscliool en de leden der getoudbeidsoomniissie Men aéhr ft ons nit Stolwgk Nakr aen verneemt zal H M onze Koningin in den loop dér volgende week onze gemeente passeoien Het doel hiirer reis ia een bezoek te brengen aan bet slot s HeeraartsbergM tp Befgambacht eigendom van den Ambttchtsbeer den baron van Hardeubroek H M zal door geuoemdeA BiroU verzetd worden I e Biai H G de Jonge heeft voor hel beriep by de Cbr Geref geaieéate te Waddiuxveea bedankt In de gcBieeute NiéilwerlEsrk a d IJsel heencilt aedert eeaige d geu de bekeadé varkeaW ékiéi b kelyk veel rarkeos sterven er aan Bet F uier2OTi verneemt iU de Voorzitter van de Eerste Kamer der Statéu Generaal de heer van Belandt zyu ontslaj hestt eaomen alt lid dier Teirgadering Z M de koning is gistereamiddag ten S re met een éxtratrein van het Bynspobr te s Hage aangekoaten Z M werd ontvangen door Z K H prins Hendrik den eomuiasaris dtsa koniaga in dese provinide deu goavernéur der residentie den oppersehebker van der Uuyn en den burgemeester Eene talry tnénij te begroette den koning iliét een herhaald fao riil én eene welgeklelide jonge dame bood Z M een Verzoekschrift aan Ben b j bet departement vaa kolohiéa ontvangen tel tram van den aanvéniëlir43éiierbal van Nederllandscb ludië dd 24 dezer bevat da volgande mededragen ontleend aaa tea telegrafiscb bcriebt van den k ilooel Pd te At bid Uén l td n A g ia ktm Bg Foode zonder verUea g éndtaén et belcet Oe v add maakt benting oia ha grondgetliied Den Ijldéa ia een grasheiivel itOÖ netér tén ooüten ven KMtaoSadja gimomen ea be iet DUS Vérlies bedfoég 3 dboden en i6 gavondeui alUsb riiuderen en kitfeliet V abd varHeaen waren nbékend T ékae Nek van MttakM ik rvwiedan lib fe londiibidst és and i beter t Mliiatei Ot ItuV mair varateiBt tulleoi de i etaiAemBiitea artillerie te Waarden jsn Wienatorsafama ddor AndaRn worden vervangen voor zoovene 4a mansobappen betreft die at d kompagniën ibeboorf welke Iéoefeaiagen in de legerplaaia by SoMtaAerg mOéten ilywoneu Het j oofdWusr yuh de Ntyirerki aelu iier eiii ging iiket rood triift heef béstate op i4eiig jp aD0 bescbikba r te steUen ten b oeve raa de iiajpbclipeteuiie miiitaiien hl Atehin en Verspeijk en aan den kapitein ter zee v jlogb Is besloten een blijk vau hulde asn iverk iuiii te zijn Naar wy vememai ia dezfr dagem bepaald dat de ajEeuten van politie e naohtwalcers te s Hage gfen bekeuringen méér inageii does zonder twee getuigaii te kunuaa awwijteu dia huoiia verklaring staven De pertinente ontkenteiiis van vele bekeurden tegenover de soms ter goeder trouw falende beambten moet tot dezen maatregel hébben aanleidiog tpgevee Volgens particulier bericht uit Oost Indië zou oaa boord van s lands stoomschip Banda gestationeerd ter reede van Atcbin bij bet lossen van een schot uit een achierlaadkanou van 12 cM het stuk ten gwotge van éeui verzuim ovar déd kop aü dobr k verschausiag been in zee zijn ges ag n Voa ongelukken daarbij voorgevallen i ordr niets béi ibbt Tb Abéoiid betft Diatdagmorgen ven bUKn de kom van het dorp een hevige brand gewoed Men ia er ia geslaagd dien in zooverre te bedwingen dat slechts een gebouw en ee e schuur zijn vernieldj eeo in de onmiddellijke nab beid staadde motéb il ongedeerd gebleven Ob Nedetl Maattchaffij voor ïuiabouw en Plantkande zal op Donderdag 1 Oet in bet Hotel des PaysBar te Botterdam baar tweede algemene vergadering boadan Tot oog toe hebben zich afdéeHngeo der maatsehappy gevestigd ie Arnhem AmsterAaaii Boskoop Utrecht a Hage eo Botterdam tenvyl zich met haar verbonden hebben als inmenwerkeiide vereeuigjngcn de Algemeene Vereeniging voor Bloembollén eultour te Haarlem bet Kon Zool Ginootachap Natura Artia Hagistra te Amsterdam bet Zuöl Bot Genootschap te s Gravenbage en de vereeniging LOO0 et Tenpore te Amsterdam Qlider de te behandelen punten bebooren o a dé vaststelling van een reglement van orde voor da algemeene ergadering vaststelling van de jaarnedde van een algemeen secretaris pérbningmeester benoeming van een voorzitter eo algemeen seerelarispenuingmeester voor 1876 voorstel tot het houden eener vriendscbappclyke byeeukomst van de ledeu der Vlaatsohsppy in deu zomer van 1876 en om dan gelyktydig een tentoonstelling te houden Verder een voorstel ofatreot bet beeebermbeeroehap der Uaat acbappy Ma agoop d r Algemeene Vergadering die do r den beer J U Krelage zal geleid worden zal er gelegenheid cyn tot beziobtiging van de Botierdamsehe diergaarde eo tot bezoek van de offieiereu socieieit Ten 4 ure zullen de a evaarUigdeu de leden eaz zieb kunneo vereenigen aan een gemeenschaap lijkeu maaltijd in voornoemd hotel tegen 2 0 het eouvert aet inbegrip van Qescb wyu Zjj die daaraan reiiwheu deel te nemen moeleu zich te dien einde aanmelden vqór 1 Oct a a by bet Bestuur van de t oiterdamsche afdeeling voorzitter de heer Viruly Verbrngge welk bestuur welwillend da taak van plaatselyke regelings commissie op zicbgr nomen heeft De generaal Smita beeft de volgende a i t figpa gegeven omtrent de 71 invaliden die in 1873 p verüoek zijn ontslagen Vyftig invaliden haftden zich oamiddcllyk aangeboden om nsar Atehin te g vyflien van ben hebben slechts dat geluk gehad omdat dé averigcn te oud en ongeschikt waren V yfgingen naar bun geboorteland met vergunning qmaldaar bun gagenient te verteren Getrouwd zijn er 16 Terwijl de overigen zynde zea en dertig ii tiek en hulpeloos waren aangekomen bynne krbcbten en gezoodfaeid hebben berkregen en tisb tii n ederoot in de meer werkdadige maatsehappy wiljei bewegen een ambacht by de band hebben gtuavfn f als veldwaebter pólitie dienaar i ie e oppiu$ér yalfreqier JEoe cr aü anderszias epliiatat jyn jO vooruitziehtea baddeo als tend4 bK W S4l m t wordeii vWundag ward te OUIniiaod de g otre jaarlifltsobe faardamBarfct fefaoOdien Het obioéae ii e IMtte éiue buitaogetvone nraigte daaihaan eo er èarea vale n ehpène flawden aan da IQn De handel Waa zeer levan if Vooral IsaaenRafWehe kooplieden voor hoóge preien derbeste kan ite niat kt weg VióOf t a ipaard ddtieip db Be i heaische markt i tlaiigtloóebt vaór 7100 svard nh te vergeeft 1000 dboden aarden aii 600 ea 600 WóMen er Voel varbandtld zyn an ar Biate da arkt afliep arden de itieebea stebdaibdngDr gigeen i l dan aok mter en meer pèetafnfokken van seboooe paarden zich gaan toeltggvpt n I Mlen de bo6g pryun die bestolEd wo ea i Hezen rde j I 1 f WfY 1 t 290 f niaeerd en druk bej cbl l8 Ml hel geval iw Dinsdagmorgen werd bu de fabriek der Ned Stoom iobtiaiiaUéhapj te Fyenooril oMer bet in aanbouw zijnde sdh ipi Meeapi eën VVes lndischeslaug gevonden Mm vermoedt dat dit dier daar met eene De 58e jaarlyksobe algiHtteso vergadering van bet fonds ter aanmoediging en ondersleuhliig rafa de ge wapcnde dienO in dé N lefl ott n ia op Wi nadvg 9 iuii II te AaMterdam gehouden Het daau i ïilgebraohti vérslag bevat o a db navolgende bij jao erlidddn Het heeft Z M dpa koning behaag te bepalen dat de renten der gelden door be $ N derlandscbe volk Zyner Majesteit ali ngeboden als g sebenk by gdïgédbeid vi i het 35 ari Mirdeukiiigsfeest der regeering van U oagMde ivé lulleu worden bestemd ooT bet fonds mA iita Vefstknne dat deze fift t btte zal komen der zeer en landmacht zoowel hier Ie lande ats iii de Sedefliindsche ovérteésoHe tèziitinge beoevens in tijdi vür obrlog 1 voot4eéb der sabutiéry n n weerbaorbeid cprpsen De inkomsten over 1873 hebben bedragen e ne som van j g 702 6lVj BiAaIvé W rénhsd Van bet kapitaal d 4 £ 314 68 an de o br ngat der coHebU ad ƒ 9 963 U8 j zijn ontvangen eene ift groot 200 jran Z M den koning eeue gift groot ƒ 1000 van N N ingekopien hq Jhr S Dolfl ce legaat groot IVUP ten LeSoeve van het foud n een idem groot SAOO ten behoeve van het iavalideiifauis te iéidea van een erflater a it Butterdaai vooUs nog een legaat van mejufrroaw A C Arnhult groot 200 In d itzel6le jaar Werden oa iii9 dellgejecbtigdén gratificatien v ntr kt tot een geu meiiiyk d rog vau 60 403 58 Vijf Vefmiiilcten en 219 Infiritien zijn in brt nfgrlnopéu jaar Oiideii de deelgerecbtigden van bet fonds opgénam Wij lezen iii Uet iiücA eeHWd il de oudmaAscbulk Bazaine den naclit van Vrijdag op Waterdag jl il bet bdtel du Coniiuerce te tirujjg doorgebracht en 2 ter lag midilsg met zijne fiimili een rjjtoenje builen de stad iii een open ijtutg gr maakt Kref Middelb a In de SamarangKie Cotiranl wordt bet denkbeeld geiipperd omi in afw icütiug dat nwb eéiitsaal mi séhien er zal gaan tot het vsrlvjiiiii u vim nuquscheiilijkrn die methode voorloopig toe te pas eif op diereiilijken Vooral Voor liidië w ar de finfèivtt iti éthr vn st worden door afdrijveude krengen 2ou itit a kiiaéld nbéveliug verdienen j Het faoofdbestnnr dér VertCnigiog M beperking van openba re dreulfenubap heeft van de ifinisters van justitie eu viin financiën een aillwoora bekomen op zijn adres aan den koning waarin werd aingcdroii gen ép het te keer giiaa van misbruik van rtérken dra nk en wel boofdzak jjk door 1 wettelijke be palingen tegeii dronkehscbap in het opéntiaar 2é idér t jk b nlingéii dl dett draakvrriloitp H gelsn tsppe B kroegbouders enz voor het bevuriderea van droiikensc ip aniis iri kelijk stelltn door hen als mede plichtigeb Unbruan te béscbubiveii en voorts op de rsnsebdljkhcid om het aiti fikeu vaa paljent als alytcr tapper kroegbouilrr enz Ie bemoeilykepj terwijl 8 in overweging wordt gegeven of en iii hoeverre ban bet Vérèiiehte van gézbntfe Wdkadritiken bier kan voldaan Worden dc r d Vttueming van druk kende bepalingen die btt gebruik van zulke dranken jn den weg tnan en door a noodig vergoeding vbor wai déé Rhatkist dtsatdobrioa lijden té mekeh b i aiéér tameogt sfehlu eh idandkrb dhinkm an dien ifaam naat dis ibt tltyd lln hM vanisfehte gezond voldoen In hun antwoord eiwfkro de ipisttra wat de geiviénscbte strafbepallug N betreft naar de staatscommissie die zich bezig houdt ipét bet ontwerpen van een nieuw wetboek van strafrecht J te oamissia 1 iubén IcoR n iport tal uitbrengen ijer j ven ty tf lijbnuen d t de ItónJpeiWkinjï der gelegenheid om piitent qls inffjf euz ïe ijekomen slechts uitbreiding van liet debiet der overblijvende Idi nokVïftoóper éb toé hemibg van geheitóe j etógen heden tót drahkvtlrb ik nl teo g ilg ikebben dèt 4iet bier sletlïts fréin 4iela t ia en üat bjjAo ger beiaitiiig ivbn znbundeiia biiren de produotie aan i Ilbrébliteiteb aba iodéfen Mierworpen worden waar idbdd datifcbnMgtdel Il9bt0t¥fren meer bemoeilijlft Ilku worden dan dfor de eiinge Masting In één iniujé adres wn ihet hoofdbestuur dringt At o fli an ep Vffsoboq i van politietoezicht légen iqpü é droakeii scha £ 0 op het tekeergaan Tan draiikrerk ióp in snoepwinkeltjes by liTêer en KhoenBakeiB en dergeiiy 1t e Wooi meer eu onopgemerkt itél ib d aiiV géttrUtk ulit if rorden n tlilwiils Itan jeugdige Mrséfie9 sterken dtatlk wordt W t Hi t t m MrisiltttïVm i ttiiAsters Ie vetaaaKaa il tot or fIIei dH t af m si 9 tot l frzieuii g Ih de AriiheaucU Couranl lomt onder den titel van Een paar dogin Ie Antwerpen en eerStestak voor Van een zeer lezenswaardig verslag van bet tweedaagsch feest der letlerkuudige vereeniging de Olifftóic i Men leest d riu o a de volgende opmerking Een ziak trof mij vooral zoowel by de ledenvan deu gildenstoet ah bij bet Antwerpsohe publiekiu bet algemeen zoowel bij dag als bij avond zagmen schier geéa dronken mensohen Wel ontaoetteawij er die een kleine verhe ging in badden maai die liederlijke zwaaiende ruile liederen uittillende troepen waaraan wij in Nederland gewend z jtj miste men hier Daarentegen heerscbte er een méér algeoieene vroolijkheid meu amuseerde zich ibéb schaamde zich iiiet om luid te lachen om in het openbaar dwaasheilen te vertoonen geen onzedelij theid evenwel en er onbewimpeld voor uit te komen dat men fees vierde terwijl in ons gelukkig valerlaud bij feestelijke gelegenheden velen zich bét voorkomen geven dat zij een begrofenispleohtigheid bijwonen Eu verder bij de Belgen is het kunstgevoel en de liefdevoor de kunst algemeen hooger ontwikkeld daa bü de Nederlanders en daaraan is het dan ook te danken V de Begeering eu volk beiden iets voor de kubél dl i 5 eu de openbare gebouwen zoowel als de woonhuizenaan de eischen der aistheliek beantwoorden omdatiitaen niet grcbicaiirerd heet op de kosten Waar men dan ook zooveel overblyfseleii der vroegere bouwkunst dagelijks aanschouwt is bet geen wonder datde liefde voor d il oude in stand blyft en de traditiebeter bewaard wordt dan in een land waar aen oommissies moet benoemen om te waken dat niet alleaonnmenten wurden gesloopt eo vaak zijn zelfs ïepogingen dier éommiisie outoereikeml om k t vandalisme te keeren yn De ArheiUgeber maakt melding van een iaerikaaasche inrtohting om petroleum als orandslof te bezigen Voor stoomketels enz Op de plaats waar ia eenstookplaats gewoonlijk de rooster gevonden wordt plauti men een vlakken ijzeren bak met water Aandeir bodem van dezen bak ii een buis verboailgii die met een reservoir met petroleum in verbinding staat en door een ki an kan worden afgesloten Laat mennu petroleum toesiroumen dan M el water dieven eu aangestokeu kuuuou worden zonder gevaar daar de vooriaad door water is afgesloten Ds ült i kant Merg heeft deze maaiar een jaar beproefd en verklaart 50 pCt goedkoopcr gestookt te hebbes dan vroeger De Jkonomül Franfaü behelst een artikel over de vleesobprijzen Daarin wordt betoogd dot de pryaen van het slachtvee sedert het laatst van April 40fercent gedaald zijn Hadden de vleesehprijzeu daarmede gelijken tred gehouden dan moest een kilogr vleeScb dat in April een gulden kostte in Juli vpor 40 eents te krijgen zyn geweest Maar de slachters hebben bet vleesah op nagenoeg de oude prijzen weten te houden eu het publiek is eerai zeer laat tot bet iniioht gekomen dat het om den tuin wordt geleid i IN Q £ Z O NDEN Mijnieer de RedacleurI v Als inwoner van Gouda trek ik my eenigszlue de woorden aan in bet laatste nr nwer ooiuant door Cariiivorus geuit Hij zegt toch iu zyn stukje over de ouderlinffe vleescAhouKer het volgende i fot beden liet men in vele zaken van algemeen belsag anderen de kastanjes ait het vuur haleu en gaf fatan dan nog een pak slaag op den koop toe Hiertegea meen ik protest ie moeten aaiiteekeoen $ en groot gedeelte onzer ingeiittenen toonde meermalen oog en hort te hebben vogr zakeu van a gem eea belang A ls bewys zy aangehaald dat tot voocbb ei ding voor de verkiezingen van de gemeenteraadslede éeta zaék bjj uitstek van algemeen belang twee kiésvereeuigiugén bestaan die zich belden in éeq goed aaujal leden mogen rei heugen VoorU bebbm bijna alle maatschappijen en vereenigingen dié tea nuttige strekking hebben in dézé gemeente afdètlia geil en Verscheidene daarraa tellen vele tedett Doch was het waar dat men zich hier w jnig bemoeide met zékeb Van algéaeeo belang dait is het toch volstréit nog niet bewezen dat en hen flie zioh daarvoor t jd en moeite getroostH ifigaiirlyk gesproken nóg een pak slaag op deiT koop iiiegeeft Ik geloof dat Carnivonis een weinig overdryft eu zyne woordeh weinig juist zijn Nu eenmaal de pen in handen hebbende wil ik hier nog een enkel woordje byioegen over do verdere bescthouwingen van Oarnivorus H j is ivau oprdeel dat op hét plan der ondtrlingé lietitoliioiiKerij geen aanmerkingen gemaakt koudeu wordéOroAlat l het phtq iet itgef rkt was tdé Mrsajéo vau Wie bet uitgiijg ot bekeyd w e lliwrjmist 4eze twee fken waren Vry njtui ji k oorz aaiTaat mém n niét medewerkte Hoe kan isaiani tè ely