Goudsche Courant, zondag 30 augustus 1874

Woensiag 2 SepiMikr 1874 W 1563 ADVERTENTIËN GOUDSCHE COURANT Niei ws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken si e ss OndertroBwd JACOBUS SCHüMER EN BAftENDlNA SPIERENBURG van Rotterdam Gouda 27 Aug 1874 BUITENLAND BailCDiaiidscli jOveralcht iDe r i n Mso Mahon n t nog door enkele aden ijespmen Ue republikeinen tijn te ir ingenomeD nut Qe blijkeiMvan gebecbtheiil aan fle repu ig oreral gegeren heeft Zy ijking ao het plan tot eeu opdat de presideoi ook daar t del stemming des lands astgèateld alleen schijot het Lyoa zal bezoeken meldt de benaeni n van de Ie J nac tot gerant te Londen leel lblad de tenoemiijg van er ptiefccten Twee fiefccten schop riin Kettele get Ut lenng Vaa tet Se i l lKk welke de bevol jjieu 1 op verwezei reia w Inoè niet Iker da l4c4l Het Joimal tf ban Chabot r4 rf lOok t Tat l t na eene kortstondige ongesteldheid in den ouderdom van 87 jaren onze geliefde Vader en Belinwdvader de Heer P KEIJZER Pz oud lid der Provinciale Staten van Zuid Holland oud burgemeester van Zevenhttizen enz Gouda J SAUERBIEK 2ti Anj 1874 K S A ÜERBIER Keijzer Ds Heer en Mevrouw dk JONG Siius betuigeu hunnen bartelijken dank voor de vele bewvjzen van deelneming bij hel overljjden hunner Broeder en Behuwd Broeder J SMITS VAN DLB GOES Voor het GEVEN van in de FRANSCHE HOOQÜUITSCHE en EN GELSCHE TALEN benevens andere LEERVAKKEN beveelt zich aan W ZEEGER8 Hoofdonderw zer Gouwe C 24 Bekendmaking Het POLDERBESTUUR van de Nesïb onder Ouderkerk aan den IJteel brengt ter algemeene kennis dat de AFSLUITING van den LAGEWEG zal BEHOUDEN blgven tet dsn 20 SEPTEMBER 1874 zoodat de passoge met rijtuigen en vee tot dien tjjd langs de IJsseldijk moet plaats hebben Ouderkerk a d IJuel 28 Augustus 1874 Het Polderbestuur voorn De Voorzitter VAN WANING De Seoretariê F NOÜR DHOEK l S Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 9 SEFJ EMBER 1874 des namiddags ten 1 ure in het Haadliuis aldaar bü enkele in schrijving AAN TE BESTEDEN het leveren en inbeijen van ZES FALEN ia de rivier de IJssel Bel bestek en de voorvraarden zullen dageIflks de Zondagen uitgezonderd des voormiddngs van 10 tot des namiddags ten 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de StadsTimmer werf ter inzage liggen terwjjl de inschrgvingstnlletten op zegel geschreven door den inschrgver en zgne borgen geteekend des namiddags vóór 5 ure van den 8 September 1874 op geugde Secretarie moeten ingdeverd zijn VERBETEBD Annatto of Raaskleursel Sedert 21 jaren 1853 1874 bereid door A KERBERT te Purmerende Bekroond Sept 1872 te e Hage Eenig bekroond Fabricaat op de in Sept 1873 te Ameierdam gehouden Jjandbouw Tentoonstelling Gunstig beoordeeld door een Oostenqjksch Verslaggever van de in 1873 te Weenen gehouden Wereld Tentoonstelling Zie Utrechtteh Provinciaal Stedelijk Dagblad van 21 Sept 1873 Verkrijgbaar te Gouda bfl de HH J J van DM SANDE W B va STRAATBN J ÊWIÏZEB C THIM Süclctelt ONS GE OFGEN zondag 30 AUGUSTUS 1874 Een Eenige Voorstelling van PIEXKiiSPIMl door den befoemdea Perziaan Begin V uur Einde 8 7 ure 01 50Ü0 Fl wordcD ultgeloord aaa deo Europeaan die den Perziaan ka p nado ea Een Kelder te Huuk te bevragen bij den uitgever dezer Coural t Herhalingschool De AVONDCURSUS voor uitgebreid LAÖER ONDERWIJS begint den 1 SEPTEMBER k Nadere informatie bij den Hoofdondenvyzer W ZEEGERS Gouwe è 24 LEEmiOTSEE De ondergeteekende neemt de vrnbeid de aandacht z ner geëerde Si genooileii enz te vestigen op zijne LEESBIBLIOTHEEK en zijne voortdur de pogingen aan dezelve zoodanige uitbreidingito geven dat zjj geheel aan al de eischeu vailt n beschaafd publiek kan voldoen H J J LEIJEN GoowB C 21 A J W KOENAART CHIRÜGBIN DENTISTE Wijnbaven N 71 ROTTERDAM lagelUks Consult ten zijne huize van BOUWMANSWONINGBN met WEI HOOI BOUWen GRIENDLANDEN in den Zuidplaspoldor van Schietand onder de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk a d IJesei D Notarissen van deb HOOP en db KüUPER residerende te Rotterdam zyn voornemens op VRUDAG den 4 SEPTEMBER 1874 des voormiddags ten 11 ure in het Logement en KofBjhuis van den Heer W Lampe aan de Markt te Gouda over te gaan tot den afslag van de Onroerende Goederen op Vrijdag den 28 Augustus 1874 aldaar geveild te weten 1 De BOÜWMANSWONING met LANDERIJEN onder Moordrecht in 24 perceelenafzonderiyk en daarna de volgende combinatiën Perceel 1 a 5 Perceel 1 a 16 6 a 16 la 20 17 a 20 la 24 21 a 24 2 De BOUWMANSWONING met LANDERIJEN onder Nieuwerkerk a d IJseel in 5 perceelen afzonderlgk en daarna de volgende combinatiën Perceel 1 en 2 3 en 4 1 tot en met 4 3 De ARBEIDERSWONINGEN met ruim 9 hectaren BOUW en WEILAND onder Nieuwerkerk a d IJttel Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van de voormelde Notarissen aan den Schiedamschen djk te Rotterdam alsmede ten kantore van den heer Mr P J SNEL Advocaat te Gouda V Openbare Verkoopingf 0 MAANDAG 21 SEPTEMBER 1874 voorm Elf uur in het te verkoopen Gebouw an de Boelekade te Gouda van Met VI jnar b verbond zander De Ki iS hetreg iLEINSCHAPi rgoèding leri zal k gen ti atie helt TOONEkiDECOR hem ofjjoor den worden f i Aanvaarding en B ing l tnlichtiugen ten Kantore vattbiNoi Kikt te Gouda M f ovementpn T en let dat door ri en b 1S 1J4 Iris Mr e GEBOUWEN en GRONDEN indeBoelekade R n 32 te Gouda sedeit jaren verhuurd aan en in gebruik van de bloejjende uit ruim 700 Leden bestaande SOCIËTEIT ONS GENOEGEN zijnde S0CIETEIT8ZALEN COMEDIÈDANS èn PEESTZALEN KÜLFBAAN KEGELBAAN WONING BEjkGPLAATSEN GROOTEN TUIN LAAN of KADE enz enz alles te amen groot 66 Arab 50 Centiares Verhuurd aan genoemde SOi IETÉiT van jaqr tdt japr eindigende 1 f 1500 per jaar te llje alen per half oorf itbetaling eii aan Welke verhuring pSTl nitkèclHng nen lof me jiEf LE lEJf Yai erkij psler No 789 4er beroeqide WckelIJksclic Zaïncnsprakéii Uitgave J J H KEMMER te UlreclU is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiende weg la Gouda Prij svermiadering der KAPOK MATRASSEN AGENTEN voor Gouda en Omstreken dc lleereu Gebr de RAADT Van af heden worden de gerenommeerde Kapok Matrassen uit de fabriek van A BREETVELT Az te A afgeleverd tegen de ouder genoteerde lage prijzen hg eene ongeëvenaarde uitmuntende qualiteit en bijzonder soliede en nette bewerking Gestichten Ziekenhuizen Logementen en andere groote inrichtingen waar mjjne matrassen tot heden nog niet in gebruik zjjn worden die bijzonder aanbevolen terwijl voor goliditeit werdt gegnarandeerd Om het misbruik van namaken in mindere qualiteit dikwijls op mijn naam verkocht tegen te gaau zullen voortaan de 1 qual matrassen aan beide zijden de 2 qual slechte aan ééne zijde van mijn fabrieksnuamstempel voomen zyn waarop men s v pi wel gelieve te letten Prijs 1 qualiteit aan 2 zijden gettempeld Eenslaaps 1 85 X 0 85 10 Kilogr zwaar 20 Tweeslaaps 1 85X11513 25 2e qualiteit aan ééne zijde gestempeld Eenslaaps 1 85 X 0 85 127 Kilogr zwaar 1 13 50 Tweeslaaps 1 85 X1 15 leVs 18 andere afinetingen worden in juiste evenredigheid berekend Peluws en kussens worden mede tot zeer lage prgzen bygeleverd Emballage wordt voor fabrieksprijs in Rekening gebracht doch by franco retourzending voor van den genotearden prijs teruggenomen On plaatsen waar nog geene Agenten zgn worüen deze gevraagd en tevens oeleefd verzocht de orders voorloopig direct aan de fabriek in te zenden A BREETVELT Az te Delft CORRESPONDENTIE Bet iDgezonden itukje im Tiux Buuw mI in om nifai u geplutit worden D Ridaotii Gouda dak Tia A BciDkoua 8t in üaitscbiaii l 1 teJU ker te pfikrn daiiliecft yn doel zeker bM nk t AilerWgen maakt len 1 beWd Ke aakt Jdal op i nMl ri t jindien b doeT wfcsi IS dudr zyn f ki t ibermdselen Te Uèlden is bet b£d genaakt dal ifde Miuulers het fedst tel berinii ing aandeprer wibiiiaK te Sédaa zullen bijwonen l n dat de Ministei tan Keredienst eu Oudetwys eene feestrede zal aitspreken Algemeen zijn de groote bnitmlaudsche organen van oordeel dat do Bnisseiscbe eoufrreiitie lu zooverre ia mislokt dat zij geen enkel praktisch res ltast heeft opgele erd l it was troaweni te rooriien Hel internationale oorlogs eebt te codiSoeeren ia enaogrlijk als er geen reebtsmacht bestaat om ilat redbt Ie baiidhaTen Men is het op de conferentie wel ver verschillende punten eens geworden aaar daarover bestond ródr het b jeeukomen der conferentie eigenlyk geen verschil omdat het beginselen van hnmiiaiteit zijn die slechts waarde hebben ali zg voiden toegepast maar die toepassing kan niet bg en Wet worden geregeld en ral men osoeien overIdt aan hen die in een eienineelen oorlog de nacbthebbeuden zullen zyn De resultaten der conferentie rgn daarom al zeer gering De VVeener Pretu niaakt den verkorten inhoud openbaar nu de depêche van bet Russisch kabinet waarin het de erkenning van Serrano s gonvernrment van de hand wgst l3e dep rhe is gedagteekend fan 7 19 Aug en daarin wordt verklaard dat Rusland met besluiten kan eene regeering te erkennen die in haar eigen land met erkend is geenerlei wetsfge aotoritrit bezit en zelfs door hare vrienden slechts Is eene voorbggaaiide dictatuur beschouwd wordt Rusland wil rich onthouden au elke inmenging in de inwendige aangelegenheden van Spanje begunstigt noch de eene noch de lyidere parig en zal bijgevolg net elke Spaansche regeeriog in oflicieel verkeer treden die op eenigerlei rechtsbasis in het land berust eenigerlei wettig gerag bezit en als duurzaam kan worden beschoawd De Russische legeeriogkan de opsatling niet van zich zetten dat erkenning van Serrano s gouvernement gelgk staal met inmenging in de inwendige aangelegenbeden van Sranje daar zg juist begunstiging is van eene partg De depêche brstrgdt de opvatting der kabinetten van Berlgn en Weèiien niet maar laat kun vrg in het vraagstuk te handelen tolgens hunne overtuiging en hun belang Volgens berichten uit Madrid hebben de gezanten van de mogendheden die het Serrano bewind erkend hebbeo hun nieuwe geloofsbrieven ontvangen De Carlisten gaan steeds voort met hun aanvallen op Puycerda maar zonder de republikeinsche bezetting te doen bukken die dapperder wordt na het door haar behaalde succes De Fransohe soldaten op de grenzen hebben twee kanonnen gekregen om op alles voorbereid te zga 1S2J r ji FRANKBIJE De nienwe opera te Pargs die na r men verzekert tegen den In Januari a gereed zal zgn zal door 8 00 gasvlammen verlicht en door twaalf f erwarmingstoestellen verwarmd worden De geheele hoogte van het gebouw van de kelders tot aan het dakgewelf bedraagt 70 meters De zaal bevat 2395 zitplaatsen zijnde 4U neer dan in de vroegere opera De groote trap 18 een der prachtigste gedeelten van bet üebouw Db treden zgn vaii wit marBier de leuning van groenen onyx steen waarvau de marmeren traliiii op groen marmeren voetstukken rusten Zeshonderd marmeren pilaren van vericbillende bewerking staan in bet gebouw In de groote vestibule worden vier standbeelden in zsttende houding lan Lulli Rameau Gluck en Handel geplaatst Het geheele an eubleme it is reeds onder iamlen terwijl 18U0 tot 1500 werklieden dagelgkijaan het gebouw werkzaam zgn Gisteren Mul op hel schietterrein aan den Rotterdamschen D Je de sohietwedstrgtt Su het Weerbaar heidsKorps Burgei plicht eu de Scbuftterg Scberp schutterSVefi aiging VVill m Prius Van Oihnje plaats Het weder was ni it gunstig De wind was sterk hetgeen eeu grooteo invloed op de behaalde punten had De zes gecombineerde prijzen werden als volgt door de leden voor de twee vereeiiigingen behaald Ie prijs Muziekant Welter Schutterij i punten 2e Luit A van Reedt Dortlaud Weerbaarheid 40 p Se Kapt J F C IVinoe feerb 40 p 4e Fourier van Wgngaarden Schutt 37 p 6e Srrgeant Engelbregt V eerb 36 p 6e Korporaal C Vermeulen Schutt 33 p De pryzeu werden als volgt behaald by BuaouriMBT Ie prgs Aangeboden door den beer G Prmce Luit A van Reedt Dortland 2e aangeboden door eemge leden Kapt 1 F C Prmce Se aangeb door den Kapt Komm Piinco Srrgt Engelbregt 4e aangeb door den Heer Burgeneester Scherps Hageman Ge aangekocht door deo Sergt Maj Hulsman 6e aai geboden door het bestnursliii Noothoven van Goor Korporaal G Sibbes 7e aangeb d h bestuurslid 2 Luit v Reedt Dortland Korp J Rietveld 8e aangeb d h bestnnrsid 1 Uit G H G de Lang Scherps S P v d Hoek 9e aangeb d h bestuurslid Kapt Kama Prince Scherps den Dunne 10e aangekocht Scherpe W v Bemmel 1 Ie aiugeb d h Ëerelid Westerbaao Scherps J A Tauw 12e n aangeb d h bestuurslid J van Berkel Scherpe I i v d Paauw 13e aangeb door den heer 6 N de Vooijs Scherps v Wgk De premie uitgeloofd door den h r van Wijk voor de eerste der vgf minste Scherpschutters van der Want PaiNS VAN Okanje Ie prgs Aangekocht door beide Vereenigingen Muziekant J Welter 2e 1 Aangeboden door den Kapt A Nortier Auditeur Mr Kortuijn Droogleever Ie luit kw V Vrenmingen Olf v Gez dr van Iterson Ie luit Roest van Limburg 2e luit Krul Hertz en v d Post founer van Wgngaarden 3e n aangeb bgdrage ran eenige leden korporaal J Veraeulen 4s aangekocht sergeant A van Veen 5e aaogebodea door majoor kom de Lange kapt Nortier 6e aangeb d kapt Luliua van Goor sergeant Jansen 7e aangeb d Bestuurslid Noothoven van Goor Kapt Lulius van G9or 8e aangeb d Kapt J F 0 Prince Korp Oosterling 9e aangeb d 2en Luit A Sparnaag Serg V Duin lOe aangeo d 2en Luit i Sparnaag Serg maj V d Kraals lie aangeb d 2en Luit Mr P J Snel Serg L P Welter 12e angeb d den heer W Begeer schutter G de Jong 13e aangeb d len Luit W F C van Essen Korporaal Woerlee Premie waarvoor de vgf eerste winners moeten kampschieten 3 schoten aangeboden door het hnishondelijU bestuur van het Muziekkorps Muziekaut J Welter I Ook namen aan den wedstrijd deel een detachement van de Ie en 2e kompagnie schutterg op 100 pas Ie kompagnie Ie schutter den Edel 48 p S schutter Kenwel 39 p beide prijzen aangeboden door de 3 oIBcieren der kompagnie 2e kompagnie Ie schutter Sluimers 48 p 2e sergeant v d Klein 47 p beide prijzeaaangeboden door de 4 officieren der konp gnie Gisteren is a n het werk bg de roods brug aaa de wachterstraat lilhier een droevig ongeluk gebeurd Door een ongelukkig toeval is de hand van een persoon die daar aan t werk was den heibaas onder het heiblok geraakt waardoor hij op zeer pijnlijke wgte voor eeu tgd buiten werk is gesteld De persoon die Zondsg in Ons Oenoegen eene voorstelling gaf zal Donderdag a s daar weder optreden Zg die een staaltje van tterk geheugm willen zien moeten daar heengaan Hg geeft o a ten aantal geDoaaierde stukjes papier aan zijne toescbouwera die daarop allerlei woorden in verschillende talea moeten sehrgven Zijn alle papiertjes beschreven dan worden de woorden naar volgorde der cgfsrs opgelezen door iemand git het pabliek Nauwelgks is dit geschied of Stot tai herhaalt ze allen in dezallda volgorde waarin ze zijn opgelezen Èn wat niet het minste is bg het einde der voorstelling herhaalt hg ze allen nogmasla doch daa in tegenovergestelde orde Daar vele personen die er Zondag geweest zijn echter klaagden dat Stot tai over t algemeen te zacht sprak is het te wenschen dat hij Donderdag zorgt dat alle toehoorders heas kunnen verstaan De Minister van Binnenlandsohe Zaken ovenregende dat mr W baron van Goltsteio op zgn eer der besluit tot aanneming zijner benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten Oeoeraal in het hoofdkiesdisirict Amersfoort is teruggekomen en alioo eene nieuwe verkiezing in dat hoofdkiesdistrict moet plaats hebben heeft bepaald dat die verkiezing zal geschieden op Donderdag 17 Sept en dat zoo eene herstemming noodig is die zal plaats hebbeu op Donderdag 1 Oct daaraanvolgende In het kamp bij Milligen hebben Zaterdag oefeniogen in hel vnar plaats gehad tusschen twee tegenover elksndrr staande partijen Er waren 20000 patronen uitgereikt Naar het Dagbl van Ztad HoUand verneemt ia aan den heer M 1 Lefébre te s Hage de onderscheiding te beurt gevallen zich het innchten ts zien opdragen van het orkest der groote ooncerttaal Ersrd te Parijs In het loksal van het Amsterdamsche sohaakgenootsckap werd gisteren te Amsterdam onder voorzitterschap van den heer F baron van Hogendorp de algemeene vergadering van het Nederlandsch schaakbond gehouden Daarin werd besloten dat in het j ar 1876 de vrrgaderiug en het tonTnooi Z jllen worden gehouden te Rotterdam De wedstrijd zal dan waarschgnlgk korter duren dan vgf dagen zooals nu het geval zal zgn om velen die niet laug hunne woonsteden kunnen verlaten in de gelegenheid te stellen door eene andere regeling irniirbij de verliezende spelers dadehjk nfvslicn oi aaniKn wedstrgd deel te nemen Een probleem tournooi zd w