Goudsche Courant, vrijdag 23 oktober 1874

Züiirfaé 25 October 1874 ff m ft TT ISSff PRACHTLAMP en ALBUM GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ter bezichtiging ó lO Cent de Sociëteit DE REU1 IE Ooslhaven alhier Donderdag 22 en Vrijdag 23 October van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur Deze LAMP wordt binnen eenige dagen door het BESTUUR der WEESHUIZEN te Huizen en BrielU Z M den KONING ten geschenke aangeboden in 8 i 8 26 Mindere 7 2S i 7 75 Voer 0 60 a ƒ 7 Geist puike 8 a ƒ 3 60 Mindere 7 a 7 76 Haver imin f 6 00 a 6 80 tigle + 75 a 5 25 Heuoeptoad 7 50 De reemarkt met weinig aanvoer de kaudel ia alle soorten Irang magere varkens en bigjfen iela vlngf er vcrkocbt varkens geaobikt voor Londen van SO a 22 cents yer hair kilo vette iohapen rlug veikocht Kaas Aangevoerd 40 paitijen nrüïen van 27 a 31 Goeboter ƒ 1 60 a 1 60 Weiboter 1 20 a 1 30 Burgerlijke Stand OkDOKiH 10 October WilUmiua Suuana ouden J Ht r iuan eo G W Kiiiit Puler Johanoei ouden G Pbiet eo B Snelleman Lamberto oudcn C Kalme jer Q J vaa Logo OitaLiiikiii 19 Oct C i KoDiDga baiavr van B User 99 J W G Hnuriuan 1 j 3 u Gkuuku i Oct D üauders eu M J JanKo I Krapeadonk en M Brotikliuiseo AD VERTENTlfiN DK NIEUWSTE MODELLEN van Dames en Kiiidcrwinterhoeden Mij minzaamst tot het maken van MANTELS tïÖSTüMES JAPONNEN en KINDERGOEüEtóEN aanbevelende met achting Wed J DEN RIET SOSTEB Turfinarkt 111 HEIL EWASTIEZ Ondergeteekende bericht aan HH Geneeskundigen en belanghebbende familiën dat h jop veler verlangen even als te Rotterdam en te Hage ook te Gouda ia aangevangen met Ae uitoefening der heil gymnastieche behandeling VRIJDAG 23 OCTOBER a s des namiddags van 5 toi 7 Hr zal hg te consulteeren of te ontbieden zijn bij den lieer R M de JONG LÜNEAU Fluweelen Singel te Gouda J G MILO Ja Spec heiig Aanbesteding der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeven van het Be tedelinghuis te öout o gedurende het jaar 1875 op 4 NOVEMBER e k des avonds ten Zeven uren in het Locaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 28 October tot en met 4 November van des morgens negen tot namiddags twaalf uren De Secretaria O N DB VOOLTS Tweede Verificatie De Crediteuren in het faillissement van Jb DB KOSTER Commissionair te Gourfa worden opgeroepen om te verscbynen op VRIJDAG 6 NOV EMBER a a des voormiddags ten 10 uren in het Geregtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ten einde hunne vorderingen alsnog te doen verifiëren T e Curator Mr H J KRANENBURG Vloeschhouwer Lange Oroenendaal heeft de eer te berichten dat bg hem te bekomen is POIK BEST Kalfsvleesch tegen 50 Cents per j Kilo eiken dag VERSCH alsmede PUIK BEST RTJNDVLEESCH dat bij hem 5 Cent per kilo is afgeslagen Sociëteit 0 S GENOEGEN Zaal KUNSTMIN SCHOUWBURG onder Directie van I J STOETE Comp ZONDAG 25 OCTOBER 1874 de Armen van Parij s Groot beruemd Orami ia 6 Tafercelen met eeu Voorspel de BANKIER van BORDEAUX dit drama is een der schoonste drama s van den tegenwoordigen tijd AANVANG ten V j Ure ENTREE voor HH Leden Dames en Kinderen van Leden 50 Cts de Persoon Niet Leden Ie Rang 75 Cts 2e Rang 30 Cts Plaatsen zjju te bespreken van s morgens 10 tot des namiddags 3 ure a 10 Cents extra voor iedere plaats Algemeeno Vergadering van tiet Nederlandscli Sclioolverbond Afdeeling GOUDA op MAANDAG 20 OCTOBER 1874 in het Locaal van den Heer W LAMPE aan de Markt alhier Voor de Leden deï avonds ten 7 ure Voor Belangstellenden ook Niet Leden des avonds ten 8 ure wanneer eea der Bestuursleden zich voorstelt eenige mededeelingen te doen betreffende het schoolwezen Namens de afdeeling voornoemd De Secretaris C THIM ns sisii Ten einde alli verkeerde gerachten tegen te gaan maakt de ondergeteekende bij deze bekend dat voor al of niet Gasverbruikers steeds BESTE COKES aan de GASFABRIEK verkrjjgbuar zijn De Directeur J DE VRIES ROBBÉ 286 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 26 OCTOBER 1874 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KENEN ZOON Chemisten 13 f Vaar schuwing Deze URBANÜS PILLEN zjjn door ons in doosjes a 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen Gouda Drak na A Brinknuii Openbare Vrt willlge Verltooplng te GOUDA van het in solieden staat onderhouden GENAAMD B E L L £ V U E metgrooten TUIN ERVE en verdere Aanhoorigheden staande eu gelegen in de St Anthoniestraat bewoond door Mej de Wed C VERHOEF de Veiling op MAANDAG den 2 NOVEMBER en de Afslag op MAANDAG den 9 NOVEMBER 1874 des voormiddags ten 11 uur in het bovengenoemde KofBjhuis Bellevob Te aanvaarden den 2 January 1874 en betaUng der Kooppenningen 30 December 1874 Breeder bg biljetten en informatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Men reike aan de fortuin de band 375 000 R Mark iU hoofdprlh voor liet frelukklgsie ffevaf tal de nlenWBte giouie u l I Verloting dia door Ie tiooBe regeeiiai ffued ijekeuid en gegtrandeerd la lievaitt n l c voordeelige Inrliïtlng van het nieuwe plan Iieiraai daarin dat In d loop van ilfohc wuiolge Maanden in 7 verloing n 43 300 prljZOn ter volledige liealli lnt lillen komen diaronder Ijn Lapl ale prU en van eventueel 375 000 Ryksmark bjj uitnemendheid echter 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 36 000 30 000 24 000 20 000 18 000 15 000 12 000 6000 4000 203 maal 2400 412 maal 1200 512 maal 600 599 maal 300 19 700 maal 132 enz Do prUitrekkingisD fn volg na plan van ami t wetfc v tKemeld Voor do RftaatMnde eerste prilitrekking dezer groote door den 9US geiraarboigde Oeldverlottng kriMt 1 geheel origineel lot slechts Thlr 2 of fl 3Va 1 half 1 17 0 90 1 kwart Allo commlailM zullen onmiddsirjk met da groomteKorgvniaigheid augiivoe a wo don vu iedur ii l r ontvtoigt mhi on de met het w pon van den siaat coartlene ürlginole luten cigsntuRiilg It J ledere beiteUlpg iitl hot erefsthte officieeii ilun gra lis worden b ig MJ0gd uu Benden wif nun onze licgunstlj ern unMogeviiuigd blJ elku trekkio de irideelo llJNten De uitbetaling der prlJzen geschiedt tce lit prompt onJoi wiiarborg van den 9f t en kun door diiecie tnetondtni of sok nuAr verkie3in t der beUoKhubbendun dour ome correa ptmltiiiLn In alle groorora pltutsen vdn Nederland bewerkstelliifd worden Oii doblel f steeda door bil gelak begunNtlgd en onder velo siidere aanrienltlke pr j en liadden wff meermaals ol neus oirieloole bevyzen de eerste Hoofd trelTers verkregen UI uii e beguniiügeji zelf uitljetaald erenzoo werd den October 11 de Hcmfdprü by ons gewonnen Het Is te voorztan dat bjj deie op den hecbUten grondMla gtiTeatlgde ondwrneming van alle kanten op eenu zeei verkKatne dnelneming bepanld kan worden gereki nd én rar roejien derhalve om alta cummUilea to kannen uitvueiuii I DJ de tmtelllngon zoo spoedig mogtljk In elk geval T $ Jr den IT November a s te doen U Uk iiiii n S Stelnflecker k Comp gtiulüers tw Wi mim in liimkrj Aan en Verkoop van allerhande soorten ran Staatsobtigatien Spoorweg Acties en Be leeniugs oten P S Hiermede danken wl voor het vertrouwen om tot hiertoe geichonkea en daar w f b het begin der Bleawa verloting tor deelntmlng inviteren sollen wy ook voor het vervolB bomoeid rfin door eene stipte en regale bediening de cevre li uueld van ome gofierde begonalitieri te verw i vun Levensverzekering Niettegenstaande er in ons land rerscheidene maatschappijen bestaan die zjjn opgericht met het doel contracten van levensverzekering te sluiten en in weerwil dat die maatschappyeu door advertentiëa en andere publicatie middelen genoeg blijken van bestaan geven hoewol daaronder verscheidene zijn die bet volste vertrouwen verdienen toch wordt daarvan veel minder gebruik gemaakt dau wenscheljjk is en het schgnt wel dat indien al de namen der maatschappijen bekend zgn de strekking en nuttige werking daarvan aan velen nog onbekend zijn Juist omdat nog zoo vele door niet toe te treden tot zulke yaatschappgen hunne onbekendheid daarmede 4b neu vordert het publiek belang dat op het nuttige doel dier maatschappyen gewezen wordt In den tegen woordigen tgd moge het zeldzaam zgn dat iemand worde aangetroffen die zjjn eigeadom bestaande in bais en goedereu niet tc en eveutueele brandschade heeft verzekerd er is eeu tyd geweest dat het lang niet algemeen was om in brandasenranties deel te nemen doch langzamerhand heelt het gezond verstand den meuscb doen inzien dat het eigenbelang vorderde jaarlijks een kleine premie op te offeren waardoor men zich de zekerheid verschafte van schadevergoeding ingeval het vernielende element huis of goed vernielde H wl au uit da a a rd dac aaak de rerz keringmaatschappgen tegen brand steeds meer olgeméene deelneming zullen ondervinden daar deze voor alle personen die bezittingen hebben nuttig zijn terwijl de levensverzekeringmaatschappij slechts bestemd is Toor bepaalde categoriën van personen zoo worden er nog te veel personen gevonden die óf uit zorgeloosheid óf uit overdreven zuinigheid ófuit misplaatst wantrouwen iu genoemde maatschappgen daaraan niet deelnemen en zoo hun vrouw en kinderen blootstellen aan toekomstige armoede in plaats van door een jaariyksche opoffering zich het genot te verschaffen met de zgnen kalm en gerust de toekomst tegemoet te kunnen guan Voor welke soort van personen bestaat voornamelijk de levenaverzekeringmaatschappg Voor dat groote gedeelte der natie dat zich niet in overvloedige rgkdom en overbodige luxe baadt doch evenmin in kommervolle armoede en bedroevend gebrek zich beweegt doch dat genoeg verdient om fatsoenlijk als eenvoudige burgers te kunnen leven Ieder die een vast joarlgksch iukomen heeft om ran te leven ieder die geen fortuin beeft doch met dagelijkschen arbeid op ruime wgze zgn dagel jksch brood verdient moest zonder aarzelen toetreden tot eene levensverzekeringmaatscbappij Menigeen toch die in de kracht zjjus levens door een hevige ziekte overvallen wordt en dan na langer of korter ziek te zgn geweest sterft laat zgn huisgezin iu kommervolle omstandigheden achter Bg het leven des echtgenoota kon het huisgezin fatsoenlgk rondkomen doch door zgn dood wordt de toestand der achtergeblevenen allertreurigst bijna hopeloos Om zulke bedroevende omstandigheden te voorkomen die eeu groot aantal huisgezinnen kunnen overvallen en ook dikwjjls werkelijk overkomen dient de levensverzekeringmaatschappg Natuurlökerwflze dient er op gewezen te worden en deze waarschuwing mag niet overbodig worden geacht dat men niet slechts toetrede tot de eerste de beste maatschappij die zich opdoet en aanmeldt Integendeel men zie goed mt de oogeu welke maatschappij men kiest uit degenen die zichzelf dagelgks in de dagbladen recommandeereu De eenrondige biM zg op zijn hoede dat de zuinigheid bjj deze d wgsneid hiet bedriegt en hjj zorge niet zouder onderzoek een keuze te doen en zich niet te spoedig te laten verleiden om tot een zulke mtetscfaappij toe te treden die het goedkoopste schijnt en die voor eeu klein prijsje het leven verzekert Want ook in dit geval zou de uitkomst l mnen zgn goedkoop is dikwijls duurkoop Vele van die rby uitstek goedkoope maatschappijen kunnen op den langen weg onmogelgk aan hare verplichtingen voldoen Jaren lang sukkelen zg voort leiden een kwijnetid leven en verdwijnen ten langen leste van dwe aarde niets anders opleverende voor hare deelnemers danar9ioede teleurstelling en berouw 0m een zekere waarborg tot voortdurend bestaan te leveren en om te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen der deelnemers is dikwerf een hooge pc mie noodzakelijk Men schenke echter niet blindeliugs vertrouwen aan eei e maatschappij maar onuerzoeke alvorens toe te treden goed en van alle kanten de inrichtina de statuten het ledental enz enz en het tam hen die in een levensverzekeringmaatschappg willen gaan niet genoeg op het hart woroen gedrukt om toch goed te informeereu eu iBt eigen oogen te zien vóór eene keuze te doen die Tater wellicht zou berouwen en tot vele jammerlgke teleurstellingen zou kunnen ainleidifg geven ZiJ die niet uit eigen oogen kunnen zien en geen kennis gsnoag hebben om aa gfawaa wkenng kiitiach onderzoek in te stellen raadplege een onpartijr dig belangeloos raadsman Doch niemand doe lichtvaardig zonder onderzoek eene keuze Een groot aantal ingezetenen wier finantieele toestand hen by uitstek geschikt zou maken tot deelnemers aan levensverzekeringen worden en wel op zeer onrechtvaardige wgze door den Stiat zelf onttrokken aan die maatschappgeu Wy hebben hier het oog op landsambtenaren Deze z n verpUcht een gedeelte van hun tractement te storten of beter uitgedrukt hen wordt iets van hun loon afgehouden dat voor alle ambtenaren tegelgk door den Staat beheerd wordt en waarvoor zy later een pensioen verkrggen Deze handelwgze van staatswege is zeer af te keuren Vooreerst is het niet de roeping van den Staat om te zorgen voor het lot der ambtenaren in een toekomstigen tgd wanneer z geene ambtenaren meer zullen zjjn Is het niet als behandelde de Staat de ambtenaren als onmondigen en als zeide hg tot hen Qg zelf zyt niet bedachtzaam en verstandig genoeg om voor den ouden dag te zorgen au van uw overvloed van heden iets te bewaren voor later ik zal een deel van het door u verdiende geld afnemen eu in een spaarpot voor u bewaren Is een dergelgke handelwgze niet ongepast Meer dan dat onwaardig onrechtvaardig Want zy die den dienst uitgaan vóór een zeker aantal dienstjaren te hebben en zy die ontslagen worden uit den dienst verhezen hun recht op pensioen De Staat nam hen hun eigen geld af onder t voorwendsel het voor hen te bewaren doch zg krggen er niets van terug De Staat moest zgne ambtenaren er zelve voor laten zorgen eu door grootere tractementen heu daartoe beter in staat stellen lat zg op hoogen leeftyd gekomen in de dagen dat zg niet meer kunnen werken een inkomen hebben evenredig aan dat genoten in de dagen dat het hoofd noch krachtig de geest nog levendig en de hand nog vlug was om het noodige te verdienen De vele staatsambtenaren zouden van harte welkom worden geheeten in de levensverzekeringmaatschappijen en juist door die ruimere deelname zouden de soliditeit en vertrouwbaarheid der maatschappgeu krachtig toenemen Vele van die bedoelde maatschappyen verzuimen echter tot nog toe iets te doen dat vooreerst iu bet Igemeen belang zou zgn maar ten slutte ook p en dit zal wel de sterkste prikkel voor hen zgn haar eigenbelang ten goede komen Br moeateq jaarlgks uitvoerige verslagen opaabiM wonlsn genuakt waaruit duidelijk en voor ieder blgken koo hoe de ver schillende nuuttschappgea werkten De geldelyke stand der zaken moest voor ieder een open boek zgn opdat vergelgking megelgk en daar door bUndehng vertrouwen onnoodig zou zgn Die maatsehappüen c e op den naam vsu soliede aanspntak mogen maken txÊÊn hataSli geen bezWtW irikden en de overigen welo die zullen door dat bezwaar wel te hebben zieji zelven in hare ware gelaante vertoonen Werkelgk zijn er enkele die reeds zoodanige verslagen polnicearen doch die zgn dikwerf te beknopt eu gaven te weinig doch zg zgn op den goeden weg en zgn ten minste begonnen iets te doen dat bepaald gewoonte moest worden Het zon een goed een eenig middd wezen om de goede van de slechte maatschappijen te kunnen onderscheiden Het vertrouwen daarin zou dan grooter worden en men mag vooronderstellen dat een stee grooter woedend getal personen zon toal id y tot die maatscbappgen en hun leven verzekeren W BUITENLAND Builenlandscli Overzicht Naieziogen op de Zondt gehoaden rerkiezingea blijven uu leordt iu de Krmische bladeii Ons verwondert vooral da groote minderheid die de aanhangers der n o imadelijk getallen keizerlijke djrnustie erlangen Zelfi bun woorvoerder ta Chialeharst de algemeen bekruüe eod miuisier de bertO van Padua brengt hel tot 450ÜO temneu Wel een bewijs ran de diepe wortelen welke de legende van Napoleon heeft ge chotea iad harten des volks De Pransche bladen die meet met bet lerrem lertrauird zijn verivuiidereu zich daar blijkbaar Binder over Hun treft diep het groot getal stemmen die in de Zee Alpen op de separatistische caadidaieu rijn uitgebracht Geeu enkel Uad vao welke kleur ook kan nijn verwouderlug verbergen Wel tmobten de oOcieuie bUdeu dit resultaat te zetten op reiteumg van den muire van Nitza en den prefect der Zee Alpen maar te loocbeaeu IS het feit met dat i der bevolking vaJPbict geaui ieerde Nizza hartelijk verUugl van de Frnllohe regeering ontslagen te zgn £ n men kan lioh oteituigd houden dat in Saroie de stemming niet anders is Ib Fas de Galaia zgn de paitgen druk in de weet over de herstemning Brasoe beeft in tan ie t gomatigden brief poi Uti om de gunst ventodht der kiezers terwyl dBïtïagAitisteu ouderhaudeleu met de legitimisten H H HUinen lan Jongler over te brengen op DéliW m rait sohgnt niet vtot te gaan de legitimisten zlj liir zoo gemakkelijk als de OrIraiiisteu Intttuohen zet men zich reeds weder schrap t gen 8 Notember De stryd tusschen de twee refiaUi kiiasohe eaodidaten voor l Oise is in de dagbladen reeds ontbrand Voor Levava aeur komt ie Tem js a voor Kousselle dt Rejjublique frani aise te Tamj s merkt op d tt Itou aeile legeu zich tierfi hlit rt pil blikeinache leden viui den algemeeiten rHa l up e a ua alle airoiidia jüuieiitHiaadsleJen up twee na en alle vier de i epubkkeiiisebe bladen van rO si Het wordt üu volkoioen duidelgk dat het beweerdo sucees der republikeinen bü de steinboi voor de algemeene tadcu eeu erge misiekccing geweest i