Goudsche Courant, zondag 1 november 1874

VVaensdag 4 fovember N 1Ö90 R IsT H E DV S O iï E i ationale Militie Verzekerinif VAN De Ondernemer der bovenstaande NATIONALE MILITIE VERZEKERING heeft bü deze de eer aan Belanghebbenden ter kennis te brengen 1 hij zich blijft belasten met het stellen van PI AATSVKRVAIitJEaSen J IJlMiIWii HVKnWIISSBIL M uZnC P J r deelneming is opengesteld waartoe gelegenheid bestaat aan het Hoofdkantoor te Arnhem Nieuwe Plein C 364 en bn den Hoofdijent den Heer CAR BANTZINGER Koopman Korte Tiendeweg n 17 te Gouda T 3 tSt hTt gten van nadere inlichtingen omtrent deze onderneming zich hebben bereid verklaard de WelEd Heeren A F C VAN HASSELT Notaris Stationstraat L N 105 i G W ROES Notaris Velperplein E 230 j Mr D NIJMAN Notaris Beukerstraat E N 246 te Zu hen F P DE POORTER Notaris en Lid der Provinciale Staten van Overassel te Oldemaai De Ondernemer A J MOLLMANN 1874 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BANS ONBESWIJS Oodergeteekende voornemens zijnde te dezer Btede een DANS CURSUS in VIER verschillende Klassen te organiseeren renoekt beleefdolijk Oudert welke hun Kinderen hieraan wensclien deel te laten nemen hiervan kennis te iUcn geven op DONDERDAG 4 NOVEMBER a s in het Hotel de Zalm alwaar ondergcteekende alsdan van 1 4 aur te spreken zal zyn Aan meergevorderden in de Danskunst zal dan tevens gelegenheid worden gegeven tot het aanleeren der nieuwste Dansen als Quadeille Nkêklandxise de nieuw ronde Dan La RHRihE enz 1 F VAN DIEPENBEEK Dans Ohderw jzer te Utrecht Lid der Ned Dans Onderw Vereeniging Opipnbare Verkooping op MAANDAG 16 NOVEMBER 1874 voorm Elf uur in het Zuid Hollandsch KoyFUHUis te Gotida van 1 een BOOMGAARD met vrijen Gang achter den Fluwelen Singel te Gouda kad sectie A n 833 groot 27 Ares 33 Centiares Te aanvaarden 1 Jan 1875 2 4 Drie HUIZEN waarvan twee mét BLEEK VELDJES aan de Lazarussteeg wijk On 511 513 te Gouda 5 Een WOON en WINKELHÜIS met vrijen GANG daarneven in den Langen Groenendaal wijk ï n 46 te öourfa met het medegebruik van den Gang naar de Turfmarkt Vroeger gediend hebbende als Winkel voor de AMBACHTSTAND VEREENIGING Dadelflk te aanvaarden 6 Een nieuw gebouwd HUIS met ERF achter het voorgaande perceel en meteen Gang Ditkoraende aan de Turfmarkt te Gouda DadeIgk te aanvaarden Inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda NB TenzelHen Kantore zgn diverse GELDSOMMEN vorkrggbaaf tegen soliede HYPOTHEEK Totale Uitroeijing van Wandgedierten IEMAND hier ter stede woonachtig in hetbezit van het GEHEIM tot TOTALE UITROEIJING VAN WANDGEDIERTEN biedt zichaan tot het Zuiveren van GEBOUWEN enz niet alleen maar tot levering van de daartoebenoodigde preparaten met gebrniksaanwjjzing dewijl n en van de stipste geheimhouding kan verzekerd zgn is bedoelde persoondageiyks te ontbieden door middel van frcmco brieven onder Letter K aan den Uiteer dezer tJoorant Hccrcn KLEEDI G MAGAZIJN DK NIEUWSTE 3 HOOGENBOOM De openbare f ergadering aangekondigd tegen 12 urepi heeft plaats te 3 Uren De OVERIJSSELSCHE ONDERUNGB Brand Waarborg MaatschappU te Zmlle maakt bekend dat hare AGENTEN voor Gouda en omstreken zjjn de HH Gebr BIEZEN AAR en J MULDER te Gouda De Directeuren B J B E J I VAN SONSBEECK J T lUHOLZ IJ De ondergeteekenden geven aan hunne Be tunstigers kennis dat de prijzen der STEBNOLEN voor de aanstaande winter zgn vastgesteld als volgt Rhnr Grove Kagchelkolen i f 1 p Mud Ruhr Haardkolen 1 50 Engelsche Grove KagchelkoIen 2 Engelsche Haardkolen 2 25 Smeedkoleu 1 15 De bezorging geschiedt VRIJ aan huis en voor Conttmte betaling geniet men 2Yj Cent Korting per Mud Gouda JAN PRINCE Cie 24 October 1874 Kantoor Turfma rktH 101 Aanbesteding DER BENOODIGDE LETINSIIDDELEN eg STËI iVKOLEIV ten behoeve der WEEKINRIGTING te Gouda gedurende het jaar 1875 op WOENSDAG 4 NOVEMBER 1874 Js avonds ten acht ure in het lokaal i er inrigtmg De voorwaarden liggen ter lezing in het lokaal der inrigting Namens het Bestunr L P HOOGENDLIK Secbetasis fl De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1875 Openbare Verkooping op MAANDAG 2 NOVEMBER 1874 s mdrgens 9 ure te Gouda op het terrein bjj de Roede Brug nabij de Wachtelstraat en de Vest ten overstaan van Notaris MONTIJN van diverse EIKEN UREENEN DENNEN ei VUREN HOÜTWAflEN bestaande in BAL KEN van 4 tot 10 M lengte en 20 tot 70 Cm vierkant dito PLATEN geschikt voor Koestallen PLANKEN KOLDERS van verschillende afmetingen benevens een purtij G R O V E 8TEENPU1N en AFBRAAK De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOr ZOö Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bj J J v p SANDE N Botermarkt No 7 98 der beroemde Wckelijksclie Zamcnsprakcn Uitgave J J H KEMMER Lange Tiendeweg te Gouda Depot van THEK UIT HET MaoAZUN VA M Uavcnswaay Zoneo GORINCHEM Deze THEEËN worden a eleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermeldingi van Nommer en Frys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J RRECBAART LZ Botermarkt te Gouda Hen reike aan de fortuin de hand 375 000 R Markj I hoofdprlli roor liet getukklgdte deral t l de oteuwite I Kroote U ld Vai loting die door dn luio fl rcKnenng aoedtfekeuid sfl gogsiandcerd la lorRrtun De voordeel ka Inrl tlDR v n het nieuwe plan beiti i j duarm d t in dn loop vun sittrhti weinige UMndeu In I 7 verio inget 3 300 prijZOtl ter volledige bevIlMlny 1 zullen kumcn dAiiitindcr n LHpltftte prUzon mn evoi tiictl f 375fO00 Eyksmark by uitnemendheid echter 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 36 000 30 000 24 000 20 000 18 000 15 000 12 000 6000 4000 203 maal 2400 412 maal 1200 512 maal 600 599 maal 300 19 700 maal 132 enz Dr pr trekkhigun z Jn volKeaa plin a iimbawege vutgOHteld Viior du RiinsLeaDJe eerite prtl trikkli g deier groote door den Staftt gewnarlioigdo Qeldvi rlottnit V u i 1 geheel origineel lot slechts Thlr 2 of fl 37 Ihalf 1 1 1 k art Yg 0 90 tegta iozundiog van Uat bedrag lo biinkpiiii r of per poitwj gel Alle e a inh lea illeti onmiddtityit met de grootcte torgvuldiglieid uitg iv erd wu dco en ieder aj uler ontruiiet vati Min de met het wap a van den staat rounfeno Originele luien eineahaDdlg Ity iuJetu bcKie IIng zal het ere s bte oiTicteele plungra tl9 w Tden l I ïuegd en enöc wj ii n onze begunstlgeri onii4iiKc r d b eiku tidjping te uirielHule ID iea De tiltlieiiilhig der p zen geschiedt xti ai prompt ondarWW borg van den 9ta t n kun d or direetu loéitiRding ofouk naiir vuikltizin dar buUti lt iibeiid M AuiSt unze Curre pon en en In alle grootere plantten V ID Nederland bewerk telligd worden y Un debiet l ateo l door ha geluk begunstigd n onder ïolu andure aanzlenlljku prijzen hadden w meermaaU volven orrieieele bewezen de eemto Hoofd trclKira veikregen m uDiu beguDHClgura vait uiibeta tld otcnzuu werd doD 7 Octniiei 11 de llnofdpillfl h ons gewonnen Uet ia te wuxtitm dat m duxu up deh hechtaten grondm u g lea L de iindvineming vun alle kantin itp eentt reor werkzame deelneming bvpaald kan worden geretcenit on verzoelcen derluilve uin alle vutuinUBleM lii knoneu ultvuoren on de hestelltng n nn npocd g mogeiyk In elk geval TÓót den V7 November a s ie doen iuekitmt n S Steliide Ckcr Coinp gitnlücrs ftt ifjdliantoor in ïitmbur Aan en Vericoop van allerhande soorten van Staatsobligatien Spoorweg Acties en Be leen ugs oten P S Hiermede danken w voor het rertronwen hn tot lilertoe gaaehonken en daal w bl tiat bugln der aleswe verlo loR ter deelneming Inviterfn roHon wQook voor het vervoU bemoeid cDn door eene ttlpte ea rot ale bediuning de levieduuUuld vuu onze gvUerde beganatigerii te verwarven Gouda Druk hd A Briakman Alle voor de Redactie dezer Courant bestemde stukken en brieven moet men onder adres aan de redactie inzenden bij den uitgever A BRIN£BIAN Lange Tiendeweg D N 60 BUITENLAND BuRcDlaDdseh Ovtniclit PUaligebrek heelt zeker oiiien uitgeTer genoopt het nittrekMl ait de trosorede wurmede keizer Wilhelm Donderdiig den Uaitseben rykedsg opeade ait on Torig overzicht weg t liteo Uit ter rerkUring Ttn het feit waarom er toen ia het geheel niet ran gerept is Het etulc ia te uitgebreid on nu ia zyn geheel opgenomen te worden eu roer een uittrekael il het nu te laat Wq bepalen er ons nu toe deo indruk weer te geren dien dil etaitutuk heeft gemaakl Deze ie algemeen gunttig üe lactate zinsuede was het belaiigrykat Zij heheisde de rerklaring dat het Uuitsolie ryk machtig genoeg waa urn den tegecisiand tegen zijne politiek te ignoreeren zooUttg deze niet tot dideu oferging Een oogeoblik hebben aommige Franwbe bladen iii twijfel gealaan of dit niet eene bedekte bedreiging tegen Kraukrgk va doch men ia het nu irry wel eeua dal zy moet slaan op het verzet der eleriealen en anderen tegen dealgenieeue ryWspoliliek I e groote baitenlandsche bladen lien in de troonie le een duidelyk bewgs dat Uuilaeiilaud eruatig den rrede wil De Duitaehe ryksdag bad reeds Donderdag in de lniddag ittiug hel geluk télrijk genoe j Ie wurden om over e haixicu gaan tot het trekken rrt opmaken der ardeelingen De henoemiag ran het bureel werd uitgesteld tut Zaterdng ïoeii waren 211 leden aanwezig De heer Forckeuheok werd schier met algeaeene stemmen tot roofiitter gekozen terwyl de heer Schenk ron SunSenberg een Beiersch nationaal liberaal met U4 stemmen tot éérsten onder roorzitter de heer Haenel ran de Ponaehritisparty met I5S stemmen tot tweeden oudervoorzitter gekozen werd Hel ontwerp der nieuwe Dnilaoke bnnkwet is door den bondsraad met groote meeiderheid en na onbeduidende wijziging aangenomen Het proces Knilmaun ie reeds Zaterdag aigeloopen en eindigde met de reroordeeling ran den beschuldig Ie tot tnohlhnisstraf roor den lyd ran U jaren Taf lies tan bnrgertcbapirechten en 10 jaren toezichtTan de politie j In het Fransche departement Pas de Calais u de Boiiap rtistiacbe candidaat Delisse Engrand met behulp der regeeringepartg II Zondag tot lid der aat Terg gekozen üel Me had 8 zyu rejublikeiuscbe tegenstander 74 duizend stemmen Deze uitslag kan alloen worden toegeachreTcn aan de legilimisten die ten dcele ondanks het achtwoord naar den regeeriugscandidaat orergeloopen zyn De Hongnarechc ryksdag heeft zyn zittingen herTat De minisier Tan Inucien Ohjrcjj heeft de begrooling voor 1876 aangeboden die met een tekort Tan 27 490 941 florijnen sluit De inwmslen moeten dui worden Termeerderd daarom heeft de minister Teisóbeiilene wetsoatn erpen tot het invoeren van men ie betotiiigen aangeboden en daarenboren een om iii 1876 op de bestaande belastingen IB opcenten te heffen Tan belasting op Toorwerpen ran weelde Op die wyze denkt hy het tekort lot 9 illioen te verminderen j dit hedrag wil hy dekken door een Terkoop van hypothecaire obligatien op den Oosterspoorweg die nog in het bezit Tan tpi land zyn door Terhooging T n de tabaksbelasting en verscheidene andere bronndn Ten aanzien Tan een zelfstandige HongaursBjie bank heeft de regeering nog geen be slissing genomen Men rerkeert nog altijd in het onzekere ten opzichte Tan het Spaansche Noorderlegerj is generaal Laeerna nog opperbeTelhehber Uit Sanlander werd zyn ontslag bprioht en tyii waarschijnlijke rervanging door Moriones maar de correapondcnt van de Temf waarichawt ona voor de berichten nit Santander die veestal onj iistzyn Intusichen wordt ook uit Bayonne fcel outslw n iMtm bericht on wel op grood dat de regeering hem geen troepen en geen geld genoeg zond Volgens den oorreipondent van de nTiMpt zou men eene spoedige hervatting der vyandelykhaden hebben te wachten die meeniug is echter uitgesproken vóór er iets hetzij van de reis hetzij van het ontslag van Laserna bekend was in hel hoofdkwartier en berust voornamelijk op de overweging dat de naderende wint ir anders den veldtocht weder voor maanden ondoenlyk zou maken By zooveal onzekerheid is het best de feiten af te wachten Sen later bericht meldt dat Laserna het opperbevel te Laf rono weder heeft aanvaard na van de regeering te Madrid de gevraagde venterking te hebbeu rer kregen Nu Engeland zijn Tertegeawoonliger bij het Tatioaan terugriep hebben van de groote mogendheden alleen Prinkrijk en Oosteuryk daar nog gezanten Dultschland beeft nog altijd ten post op de begrooting maar de betrekking wordt met vervuld omdat het vaticaau weigerde lÉsrdinaal Hohenlohe als vertegenwoordiger van Duitschland te ontvangen De Boasiache regeering hief de hetiekkinf op in Febr 1866 daar de paus in een gesprek met den toenmaligen gezant Meyerdorff over de rol door Katholieke priesters in den Poolschen opstand gespeeld woorden bezigde die de keizer als eene beleediging opvatte Op verzoek van de curie die het voorgevallene verklaarde te betreuren werd toen in hel volgende jaar een priester naar Bome gezonden als officieus vertegenwoordiger van Busland Deze ecliter werd weder teruggeroepen na de encycliek over de geünieerde Griekache kerk in Litihauen Beieren Belgié en Portugal hebben nog gezanten by het valicaan Van de rijken buiteo Europa alleen Brazilië aa eeuige Zuiit AmetikaanaiJMi nepubliekaD Het bovenstaande is een aiitrekael van eene opmerking van bet agenlachap Ilavat ilat in alle Fransche bladen werd opgenomen Wegei 8 de betrekkingen van dit agenta map tot de Fransche regeering vreest de ünitert dat ook zy er aan denkt haar gezant terug te roepen Wanrichyulyk is dit niet De regeering ontziet veel te gaarne de eleriealen dan dat zy een gezant terugroepen zou legen wiens verblyf tot dusver noch in Kraukryk noch in Italië ernstige bezwaren zyn gerezen In de Vereeuigde Staten Uyft de vraag aan de orde of de president Grant begeert voor de derde maal tot de noogsle waardigheid der republiek verkozen te worden Men zon daarin en terecht een gevaar zien voor de republiek Het zon trouwens zonder voorbeeld zyn De pogingen om Grant zelf lot spreken nit te lokken griukkan niet best Hy neemt eene zeer gereserveerde houding in acht Men tracht daarom op allerlei wyzen achter de ware bedoeling van den president te komen In een brief in 1872 geschreven die nu gepubliceerd wordt zegt Grant dal hy nooit een letter heeft gesahieven nooit iets heeft gedaan nooit eene ge dachte heeft gekoesterd die moest strekken om de republikeinsche party te influijnccerrn ie zynen gunste en ten nadeele van den man barer keuze Integendeel is hy by voorkomende gelegenheid bereid tot alle opofferingen om het sncces van den man dien de republikeinsche party wenschelyk acht te verzekeren De laatste berichten ait Peking en Yrddo luiden vredelievend Men gelooft algemeen dat de oorlog tal worden vermeden De Japannc verKlaren dat ly de Cfaineezen die in Japan verulgf honden geen Irlsel zullen aandoen zoo de oorlog erklaard wordt BINNENLAND OODDA 3 NOTEMBES Zyn iisar veler gevoelen de vleesohpryzen in deze gemi Ltt te boog welke zaak naar wy hopen spoedig tot klaarheid z il komen t is wellicht niet ottg e t ook de broodpryze eens ter sprake teftrepcen t nneer wy toch letlen op de broodpryzen in andere plaatsen en die vergeleken met die in onze gemeente dan is het verschil daartusschen vry groot Wy willen eenvoudig onzen lezers de cijfers ter vergelijking aanbieden opdat men dan zelf oordeele Van af I Nov zgn de broodprijzen in vefichillende broodhbrieken te Amsterdam als Tolgt Gebuild Tarwebrood 19 a per K O Oogebnild 13 t Eogge 9al0 In onze gemeente betaalt men ToorGebuid Tarwebrood 24 Ct per K O Ongebnild 16 t ir Bogge l I t i 1 Men schryft nit s Hage aan de Arnh Ct ifBy den raad ran state is op het oogenblik aanhangig een wetsontwerp tot wyziging van het ocderwys aan de koniuklyke militair academie te Breda Het scbynt dal men terug wil keeren tot den rroegereu toestand en wei r een drie of rierjarigen cursus invoeren Ben ik wel ingelicht voegt de correspondent bierby dan wil de tegenwoordige minister van justitie een wetsvoorstel doen betrekkelyk de rechterlyke inrichting De onderofficieren die hebhen deelgenomen aan het examen voor 2den luit kwartiermeester zyn allengejlaigd Tofschen de ministers Tan koloniën en ran juatitie zijn op dit oogenbllk orerwegingen aanhangig tot herziening Tan de beataande drukperswetgeTing in NederlandschIndie Mn een weide Tan wylen den heer Keyzer te Zerenhuizen ia onder het vee de longziekte uitgebroken twee dier beesten zyn aangetast de overige worden door de Rijksveldwacht van Terachillende plaataen op die weide bewaakt Hat MHage rau karkwogdea asi natsbals te Baaa trecht beeft het traktement Tan den predikut A F Mackenstein mei ƒ 100 Terhoogd Vrydag arond gaf de te Oudewater gerestigde rederijkerskamer Borger de eerste barer drie baiteo gewone winterTergadcringen met dames in de zaal Tan den Doele Een tooneelspel Tan Benedix getiteld Heerschznchl werd met het beate gerolg opgevoerd Hoogst roidaan over de flinke opvoering van I stak keerde het talryk opgekomen publiek huiswaarts Een bal besloot het leéat Naar wy vernemen ia thans het Amaterdamsche tooneelgezelschap onder directie der heeren Stumplf en Veliman door de commissie der sociëteit Ons Genoegen Toor zes voorstellingen geëngageerd waarvan de eerste plaats zal hebben Dinsdag 17 Nov a st De zaal Knnsimin der sociëteit Ons Genoegen C leverde Zondagmiddag voor den weidenkenden mensch ren genoegelijken aanblik op Een groote menigte werklieden was daar te zamen gekomen op de roepstem van een hunner ter bevordering van hun aller belang Daar werd het woord gevoerd door werklieden op eenvoudige onopgeschroefde wyze doch degelyk vol overtuiging Het was niet de taal Tan den aierlyken Tolksradenaar die Tan de hoogte ra zyn standpunt afdaalt tut zyn eenvoudig publiek en op minzame wyze io gedachte de achterbuurten doorwandelt maar de taal Tan den werkman zelf die uft eigen ervaring spreekt die vertelt wal hy dagelyks om zich heen ziet ge beuren die de toestanden die hy betobryft dooc ooridnrende aanhoudende aanraking kent Uet lot van den werkman is nog niet zoo b llür denswaard dan dat wy niet met vreugde dau poging in onze gemeente zouden begroeten om dat lotIe verbeteren den toestand van den werkman te verheffen bovenal omdat die poging uitging van lu werklieden zelf die toonden te begrypen dat hetbeier is voor eigen toekomst en die vaa Trouw eukinileren zelf te zorgen dan by ziekte of ongevjkonderstand ie moeten gaan vragen Het doet ons dus genoegen hier aanstonds by te kunnen voegen dat die poging uitstekend is gelukt k tot die tbeite Onit reeks 3 uur werd de vergadering ge nd door den werkman Th de Hot voorzitter der liutterdnmsche afdeeliug van den Nederl werkliedenbond HÜ sprak eerst een woord van dank tot diec eneij yi iü h t hgiin had n godaap tot het bej fen dezer