Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1874

Wi het V ho V te terechtzitting deeleo n j het volronde mede Pres Gij hebt de akte ran oesuliulJigiiig gehoord gij htbt u sobuldig gemankt naii bedrog Gezel booMsobuddend IL bén uiks schuldig geeu ceut Pres Voor wij la ife bytaadtrbedia Tan de akte van besoknldiging overgaan nioct ik n eeuige vragen doi ii over u vroeger leven Gezeik Ik maak iiika geheim daarvan U u3 ik uiet al myn teven een eeriijk man Prrs Ga lieht SüIiojIj gegaan hoelang Gezel Vooriitlildig en qa liet ettu neder Pri 8 fk lieifoel noe oud ivaar gij toen gij van clioul i ingt Geiel Tot ik heb geiroutvd mijn vruuiv Pres Hoe o d waart gij toen gij trouwdet Ge el IH jaren Pres ïyt gij reeds oo vr leg getionw d Quiil Dut ia by ons ie mode Pifs Wanneer gij sehoul hebt gegaan totuDuw huwelijk wat lieb gij ilnu gelcenl Gezel Hebreeawsch alles wat loeii bi hoeft Pres Hebt g geeu bepaald beroep gekozen geen ambacht geleerdf Gfzch Neen ik heb geleerd den Talmud Pres 6g moet toch iet b j de hand hebboa on t leven Gezel Dat heeft me myn vader gegeven Pres Wat heeft uw rader u gegeven P Gezel Geld wat ik had uoodig te muken een zaak Fret Gig hebt derhalve reeds iu uw ouderlyk buis u D t geldzaken beziggeboudeu Qezel Zou ik niet als de ineuschen komen en xeygen Gezel geef me geld ec ie wat te verdienen Pres 1 Zijt gij by die zaken gebieveu Oeiel Meen ik heb begonnen een herberg er by Pres Wanneer zijt gij naar Weeueu gekomen Geiel t Zal jju geweeat iu S i Pres Waarmee hebt ge u bier beziggehouden Geiel Begouoea beo ik heel klein eerst ben ik gegaan om te verkoopen lucifers dan heb ik een terberg gedaan en toen in glas Pres De glaiaaken gingeu immfrs uw vrouw aan Gezel Het heet vau mgu vrouw t is myn ngf at ze heeft ia toeb mgn Pret Gg hebt gezegd dat gg vu d zaak niets verstond i Gezel Zalik niet weten wat is een glas en wat niks Pres Men zegt dat de glatzaken maar een dekmantel waren voor de geldzaken Gezel Wat doet een eerlijk menseh met een gedekten mantel Pret I 6ü houdt loeh becig met geldzaken Gezel Hela ja Pre Waarom zegt ge helaas Gezel 1 Omdat ik moet hebbeu zooveel verdriet tot de mensehen me belalen eu dan moet ik uog ataan hier alt een sleeht neiiseh Pre Wat verstaat gij onder gehlzaken Gezel Wat zal ik ver taan onder een zaak al wanneer ik leen geld en laat me daarvoor beulen eCn kleinigheid Toen de president de woekerwisieU vertoonde en 6eiel vroeg of bij zieh niet obaamde dat hij zulke wintten had genomen keek hij zijn zoons zoo oonoo l m dat het duidelijk bleek dat hij er niet van lHt i ep De behandeling van de zaak duurde drie dagen Toen het Openbaar Ministerie zijn conclusie genoBin had voegde hg er bg Wte degenen die BOg in handen van Wilkebfeld zgn wanneer de gezworenen hem vrijspreken dan zullen zij tot het laatate vorden uitgemergeld Gg kunt rechters niet alleen door schuldigverklaring aan een misdadiger zijn elTerdiende itraf geren maar daardoor ook de meer edele eer humane tank vervullen die namelgk van uwe medeburgers voor verdere lehade te behoeden Deze woorden kaddeu een heftigeo uitval van den verdediger ten gerolg Oscel en zgn voortreS elqke zonen werden huldig verklaard en reroordeeid de vader tut drie jaren Maroo tot twee jaren en Jacob tot eenjaar taehthniestraf Na afloop raa den Itraftijd wordt Gezel onder toezicht van de politie gesteld De veroordeelden lieten onmiddellijk appel aaiiteekenen van het vonni t Ia niet onmogelijk dat zg elders weer vrggeaproken worden B j de groote aenwitie die deze laak te Weenen heeft gemaakt bij de groote verontwaardiging van de publieke opinie doet men echter onwillekeurig de vraag Ia h t bedrog dat gepleegd wordt onder meer be ohaafde vormen niet gevaarlijker nog dan dat van ten woekeijood Het publiek aaaki te weinig ouder eheid tusacheu bedrog en bedrog en de Jood wordt de tondenbok voor zooveel fatsoenlijke oneer kheid die dikwijls vrij nat lager is en niet minder Ketlepen BINNENLAND 430UD 19 NOVEJIBXR Maandag it een der ran s Uag naar Gouda ver trokken smorirtioen r dgd Rijnspoorweg aan het itiiliuii bij o ifzè gemeente op een verkeerd spoor at Ljopen zonder dï t dii irbij eciiter ongevallen plaats vuiiden L e liuttcrJainsclie trein stuud juist up datzelfde poor Iel kivani echter gelukkig lot gton butsing Nn vele lergeersohe pogingen om evenilt vorige jai en uuk gedurende het tegenwoordige a izow ueitér UI onze geuieentu een reetca voorstellingen te doen ge ea door een of ander gunstig bekend tuuneelgezelschup ildit eindelyk diii zij 0 t GeitOfi e t s d rueüe gelukt tu het ijouilache publiek dat H itt herhiialdelijk toonde goede raorslellingrn gtarnv Ie zien zal ook nu weder vnii tijd tut tijil in de jielegenlieid zgn zich dit genot te verschaffen door bet optreden van het gezf echap der fereenigdc Tooneelillen RUI i niÉn ouder ieidiag der bb Stumplf en Veltman Diiisdagaroiid bad de eerste voorstelling plaats nirt de opvoering van het tooiieelspel Jolin of de klokluider van de St Puuluskerk Oiize verwaohling van dit stuk wa niet zeer groot o a door het feit dat een ander Ainstenl iilscb gezelschap hSwelk bekend staat dour het ophoeren van uieisbeteekenende stukken ditzellUe toweelspel herhaaldelijk in de hoofdstad opvoert lüixdt bij uitzondering kou deze keuze eene gelukkige zgu Ën in aanmerking neinenile dat de ziekte van den heer Veliman wellicbt slechts een klein aantal siukken mogelijk maakt hetgeen niet ttegneemt dat wij liever hel zeer gunstig beoordeelde ook dezer dagen zonder den heer Velimau opgeroerde stuk ie eer der famUie hadden zien in de plaats gesteld van iiKatharine Botcard uillen wg vour ditmaal onze eischen voor het opgevoerde ttuk niet te boog tellen en ons bepalen tot de mededeeling dat het stuk n tijn toort niet tot de slechiste behoort Het spel der acteur verdient over het algemeen lof Oe heer Morin die de titelrol vervulde voldeed ons enkele van zyue eigenaardigheden iu stem en gang die hij nu eeumaal beeft daargelaten zeer goed Hg gaf in hartstochielijke oogenblikken van zekere zelfbeheerschiiig blijk die wij vroeger niet steeds bij hem waarnamen en die gepaard aan zeer juist gekozen geslee en de noudige kalmte iu zijn geheele spel hem de hoofdrol wuardiglijk deden vervallen Minder dan de heer Morin beviel ons de heer Kettmaa die nog veel te veel en reeds bg zgn eerste optreden iu het voorspel was dit het geval door het rollen zgner ougen en de geheele wyze van zich aau te ttelleii deed zien dat hij een schurk voor moett stelleu Eeist Luigzamerhniid moet het publiek dat inzien en evenmin ule in de werite ijklind goede en slechte meneehen op het eerste gezie bt te kennen zijn moet dit op het tooneel bet geval zijn Ue heer Tournialie Henry Uedfurt toonde ook uu weder meer en meer te beantwoorden aun de goede verwachting die u u bg ijii eerste optreden als acteur van liem koesterde Keuinaal belooft bg tut de heste acteurs gerekend te kuniieu worden en zgne natuurlijke bewegingen aangename stem en geheels uiterlgk doen reeds nu zgn komst op het tooneel met vreugde begroeten D it wy niet alleen staan in dit oordeel bewijst genoegzaaai het feit dat toen voor eeoigen tgd de tooneel criticus van de tumtèode dezen jeugdigen acteur op zeer hevige ivijzc aanviel vaa rechts en links verdedigers upttondtu die vrijwillig en gaarne een laus braken voor dezen ten onrechte veroordeelde en ten minste hem overtuigend bewezen dat hij reeds vele vrienden ouder het publiek telde De geneesheer Albinus werd mede zeer goed vertolkt door den beer Otten dien wg naar wy gelooven voor bet eerst en naar wg hopen niet voor bet laatst zagen De heer van Hitten KarelII en Wenimi Lord Weston speelden als gewoonlijk vrij middelmatig en de hr Measers Ludlow toonde de fout waaraan hij zich vroeger steeds schuldig maakte van geen oojenblik in rust te kunnen zgn maar steeds zenuwachtig hoofd armen en beeuen voortdurend te bewegen nog met te hebbeu overwonuen Wij wanhopen aan zgn beterschap Nog een enkel woord wat de dames betreft Mevrouw Ëllenberger s spel in de rol van Lady Bedfort verdient zeer geroemd te worden Hare graeiense bewegingen uitdrukkingsvolle stem en lieve gestalte maken baitf tot een aangename versehyning p bet tooneel Hej Poolman zal hopen wij bij eene volgeode gele oheid eene grootere rol vervullen opdat wg dan beter dan thans in atast zullen zgn haar apel te beoordeelen De vournaamste actrice van dit gezelschap ie zooals men weet sinds geruimen tgd ziek De ongesteldheid van mevrouw Kleine scliijnt van te sruttigen aard te zijn dan dat wy met grund zonden mogen verwachten die talentvolle actrice spoedig iiier te zien optreden met het gezelschap wairtoe zij be hoort In bet belang der kunst hopen rij dut zij gespaard moge blgveu en dat het onzen laadgeuooten nog lang gegeven moge zijn van hare gaven te gg nieten I Wif uileu t M déü vRmscb dat ds h er Veltman bg eene volgende voorstelling weder llersteld al sijti ep d4 dan eeu stuk moge wotdeè opgeVoei d waaraan meer onverdeelde luf kan wo ea toegekSBd dan aaa f John of de klokluider ui de St Pnuluskork De lieei K Missel hnlponderwijzef tt Schiedam it tut hodbonderwijzer te ClpeUa o d IJiel benoemd Voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de openbare bijschool in de Meije gemeente Bodegraven zijn de hh O W van der Beek W v n Woerkua en N P J Woeusdrerbt respectievelijk hulponderwijzers ie l7ordrecht Werkendam en Leiden op dl voordracht geplaatst f Eergisteren zgn aan het departement van buitenlandsche zaken door wederzijdsühe gevuliuachtigdon onderteekend een haiideltlractaat en eene ovrreeukoiuit tot wederkeerige uitlevering van misdilflgera fundi u Nederland en den Oranje Vrgataat Staten Oeneraal ïvesus Kaueb Zitiin gen van 17 en 18 Nov In de zitting van Dinsdag ia na verdediging door den minister van liiiaucicn an dezen geheel l elgken maatregel en iM langdurige Jiscussie art 1 van Jiet ontwerp tot schorsing drr aanmuatiog vaa zilveren siaudpenningcB aaugeapm i met 13 t ru 22 Étemmen De heer van Houten heeft een nieuw art 2 voorgesteld bepalende da rijksaafliUuatiiiggtJufattde deu duur der ichorsing Iu de zitting vau gisteren it de behamleling vaa het ontwerp tot schorsing der uaniuuntiug van zilveren standpeiiuingen voortgezet Na bi eedvueiiife dlseussiëu is het nieuw art 2 door den heer van Huuten voorgesteld verworpen met 42 tegen 19 stemmen daarentegen is aangeuomeil een amendement van deu heer de Bruyn Kops om den termijn van aihorsing te beperken tut 1 Juli 187G w iarna het geheele ontwerp is oangeuomeu met 40 tegen 2U stemmen liet ontwerp tot verbiiidiug au den Hullandschen eu Jeu Uguspuurweg is aangenomen met ij tegen il stemmen na aanneming van een amen leineiit van den heer Tak om de verhindiiiK te dueu uiikumen In het station vanden Hollandscben spoorweg De heer Franteo van da Putte is beuedigd eh toegelaten Het onlangs door i en Minister van Binnenlaudiehf Zakeu namens den Koning ingetrokken ontwerp van wet tot rangschikking van dysenterie onder de wet op de besmettelgke ziekten is thans wederom bij ds Tweede Kamer ingediend Gelijk me weet was tijdlgs vaststelling dier wet niet meer mogelijk daar 24 Ojt jl de termgn wat veritrekeu gedurende welken hét kon beiluit betreffende de dyteuterie van kracht il Door de kieavereeuigiug Burgerpliekt te Amsterdam is in haar Dinsduga oud gehoUilen vergadering op voorstel van het bestuur by acclamatie een adreri vastgesteld aan Initeuant genernal J van 3wi tea met betuigingen run achtlug eu sympathie Door de Provinciale Staten van Noord Brabant is aangenomen een voorstel van Gedeputeerde Staten om eeue sum ran 600 betchikbaat te stellen lt t toekenning van toelagen iTli deprovinéisls kas aad ieder onderwijzer aau een openbare of bgzon lert school werkzaam die in het bezit is eeiier akte van bekwaamheid tot het geren vaó landliouw onderwyi Maandag overleed te Leided op 88 jarigen leeftijd de heer C Stegerhoek sedsit neer dan een hall eeuw pikeur der matr fc Vaii s B ki hoDgetcbool Dinsdag is de heer L 8 F Meyboom te Amstsrdam wiens ovflrlDden wij reads AediHte4den ter aarde besteld Ken groote menigte jielangstellecdeu en rrieodeu woonde de plechtigheid hij Aan de groevt sprak ds Teruooy Apèl een treffende rede uit watriit hulde werd gebracht aau de rerdientteu ran dea orerledene Nair men rerneemt heeft zioh in comBiiiie gerormd tot de oprichting ran eeu monument op het Kr t De Dordrechticke Ct verneentf rsn beroegde zgds dat het gerucht in bet O D vermeld alt zouden roor de benoeming van een Aartsbitiehop der oudBisschoppelijke Clerezie het meett in aanmerking komen de heeren H T Verhoef pastoor te Oudswater en C i Mulder deken ran het kapittel U Utrecht bezgden de waarheid is De hulpooderwyzers in de gemeente Baardsrtdeel die allen eene jaarweddf van 600 hebben hebben aan den Baad om rerhooging vtrkocht ondeT bsdrei ging dat zoo aan het verjoek niet werd voldaan zij dan genoodtónkt zoudeu zijn om te vertrekken Het verzoek ii gewezen rau de hand op grond dat het hillgker zijn zou de hoofdooderwgzertjnarwedden te rerhoogen De uitmuntende wijze waarop te Leeuwarden sedert eenige jaren de afvoer van de Aecale stofTeu plaats vindt begint elderi de aandacht te trekken Eene Commiasie uit het Gemeatatebettuur van Kampeu waar men zich thans met het onderzoek van het vraagstuk dier verzamelipg bezig houdt heeft met en daartoe uitgenoodigdsn geneeskundigen inspecteur te Groningen den heer dr L AU Cohen da verzamelplaats aldaar in alle bijzonderheden nagegaan eu zich alle noodige inlichtingen doen geven door den directeur der etadbreiniging den heer J Souteiidam Wij veroemen dat de Commissie een zeer gunstigen indruk heeft ontvangen van hare bevindingen Door den ontvanger der domeinen te Dordrecht werd in hel k aekil1e van den hm van der Horït aldaar op Vrijdag IS November pabliek Verpaobt r De zcgenzalmvistcberg op de Nieuive Merwede vqpr den tijd van 1 achtereenvolgende jaren Vau de tien inschrijvers waren de hoogste de hh A VoJker eu D Volker te Sliedrecht en te Dordrecht voor de som aii ƒ 21U00 per jaar Dij de vorige verpachting was dezelfde ritachenj voor 700 per jaar verpacht Zooalt bekend it heeft de waarnemende burgemeet er van t Hertagenbasdi op grond van art 188 der geeséentewet de aangekondigde opvoering van Ptriter Léken door bet Duitlshc gezeltebap van deu h er van Lier verboden Thans wordt uit t I ertogenboich geachreven dat de heer van Lier te dezer Eake proces verbaal tegen den waarnemeuden burgemeester heeft doen opmaken en beteekenea Het Botterdamsshe Zondagsblad van 14 dezer het prosprciui van de JlolterJamicie PleeKiAouwerij en Broodbakkerij besprekende zegt o a Zeilt met het vaste voornemen om 2eer kalm en tevens zeer onpartgdig te zgn achten we ons verplicht de verklaring af te leggen dat vooral de i naettie van de vermenging en vervaltching van het brood ne rerliouding heeft asogenomeu die ontzetting moet iuboezemen Een onzer medeburgers wakker geschud door de polemiek die door bet Zondagiilad in het leien werd geroepen heeft niettegenstaande zgn lerersnoier eeu der voornaamste bakkers san Botterdam is een door hem geleverd brood icheikundig doen onderzoeken duor den bekenden acheikundige de Iioot thans dlreoteur van de Hoogere Burgerschool Ie Leiden Wij iiebben het rapport van den heer de Loot voor ont liggen en schrijven het hier over De oudergeteekende verklaart dat het brood verontreinigd is met aluinHet volkomea uitgedroogde brood bevat daarvan 3 a aluin in gekristalUseerden toe6tand Leiden 11 November 1874 Dr D de LOOS Wij behoeven zegt het blad er wel niet by te voegen dat de enorme hoeveelheid van drie ten boodeid aluin m ieder brood niet anders dan nadeelig kan werken op de gezondheid ran deu verbruiker Verder vettjgt het er de ooadacht op dat niet al de kiioeierijen die met het brood plaats hebben door de Hsheikundigeil kunnen worden ontdekt Of bü de zanienstelling slecht merikaaiiech meel of andere niet van tarwe afkomitige meelsoorten zijn gebezigd kan door den scheikundige niet worden geconstateerd Scheikundig onderzoek brengt wel dikwerf de tertaltokinf maar niet altyd de termenging aan het licht Om al dezs en nog veel meer andere redenen neemt bet Zondageblad bij voorbaat aan dat op voldoende wgze zal worden deelgenomen in de leeniug ten behoeve van de op te richten naamlooze leunootlehap van wie men uktr is dat zg umr brood en goei getond vleesch zal verkoopen Omtrent het aanbieden van de zilveren lamp namens de Geuzen Vereeuiging meldt men Dezer dagen hadden twee leden van de Commiitie de eer door Z M den Koning op het Iioo ontvangen te worden Z M gaf zgne bijzondere tevredenheid te kennen over de nette uitvoiering van het werk en teven Hd bijzondere tevredenheid uver bet varrattends blqk vtn genegenheid Te Heerlen in Limburg it wedir een kolenmgn ontdekt Ditmaal heeft de boring volge t eene nieuwe methode slechts 16 dagen geduurd terwijl men anders maanden uoodig had om tot hetzelfde rrsnitaat tegeiaken De ibaiit gev nden kool Bchgnt vet of gaskool te zijn en dus tot de beïte toortie behuoren Ëergistevea hebben de slagers Ie Amsterilam den prijs van het ossevleescb met p cent per KG verlaagd Men meldt uit Ifeerenveem Donderdag avond jl werd hier een vergadering gehouden ten einde eene vereeuiging in het leven te roepen welke zich ten doel stelt jongelieden uit deu minvarmogenden ttadd doch van goeden aanleg en goed gedrag vooral door ban tliuk ouderwyt te verschaffen verder voort te helpen By acclamatie werd tut het opI richten van zoodauige vcreeniging alhier besloten Over het doel den aard en de inrichting der vereeuiging ontstond discussie de hooldpunten door de voorloopige commiasie aangegeven foor liet later vast te stellen reglement werden bijna onveranderd goedgekeurd In een binnen kort te houden bijeenkomst zullen de leden ran het bestuur worden gekozen Zondagavond had in de groote kerk der Evangelische afgescheidenen te Nottingham de Zion Chapet eeu allerscbandelijkst tooneel plaats Het beruep van ds Langiord die dieu avond zijn intrede zou doen werd onwettig genoemd door een deel der gemeente dat een anderen predikant had beroepen Toen ds Langfurd de preekstoel beklimmen wilde werd hij by het opstijgen dar trappen tegengehouden Niet anders kwam Atballe den teatpel biunen toen deze reedt in de macht waa barer vijanden en haar jonge mededingster reeds de eereplaats had ingenomen Hg bleef hierop aan den voet van den preekstoel staan en verzocht de gemeente een psalm te ziagen Zijn aanhangers zongen begeleid door bet kerkorgel doch de oppositiepartij die een eigen aerapbienorgel had medegebracht hief met geeatdrift psalm 119 aan Toen ds Laugford begon te preeken bleef de oppositie zingen en met die volharding en koppigheid welke Eogeltchen alt het op strijden aankomt zoo bijzonder nidersoheidt zong de oppositie al werd haar keel ook bccach en haar slem bevend tot het amen weerklonk Politie wat aanwezig in de kerk doch daar men niet handgemeen werd maar ttemgemeen bleef zagen de agenten iu ttille berusting bet tlichtetijk tchouwspel aan De agenten zullen gedacht hebben Wo man singt da lasst dich ruhig nieder Bote Leute haben keiue Lieder Het geval is niet zoo vreemd als het aanvankelijk tchgnt Het is niet de eerste keer dat in theologische twitteu de tijdelijke overwinning behoort aan hen die t hardste schreeuwen Alt eene merkwaardigheid deelt men mede dat op het landgoed Angerenstem bij Arnhem van den beer Werner baron vau PalltAdt M Zaterdag een eend elf jongen beeft uitgebroed die allen in leven zyn niettegenstaande de natuur in dezen tijd des jaars faun het gewone voedsel insekten visehkuit enz onthoudt Door den eigenaar is echter gezorgd dat in dit gemis door daarmede eenigziiia overeenstemmend voedsel wordt loorzien terwgl ook andere maatregelen genomen zijn om de slaahtoffers van deze speling der natuur in het leven te doen blyven De stoomboot Lion van Londen op Harlingen varende heeft Maandag een schooner thuis behoorende te Pekel A en gevoerd door kapitein Kuiper overzeild zoodat het tehip oomiddellyk is gezonken De equipage is door de lAon gered doch een Engelsoh matroos die zoo men zégt ter redding der manschap op den schoener oreitprong is verdronk Q Dinidag namiddag len 3 Ure za men de wandelaars in de Avenue des Champs Elysees in allergl angstig vluchteo de koetsiers legden de zweep over de paarden de ruiters renden in galop Een tiental gardiens de la Paix zetten met ontbloote sabels eeu dollen hond na die Pyrgs lerlatende ereneens zijn wandeling om den vijver wilde maken De bonden vooral die uit iirstinkt deze vreeseiijke ziekte schenen te herkennen vluchtten voor hem Negen van deze dieren minder snel daa hij werden door hem achterhaald en gebeten Maar by den Are de Triomfte hadden emstigen oygelukken plsalt Een kleine knaap eu een meisje werden daar door hem geheten Vervolgd door 40 personen rende het dier de rue Chaillot in en naar den winkel van de modemaakster Louite Batin Deze zag hem aaukomen tnelde hem te gemoet en wierp de drnr dicht juist toen het dier op den drempel waa Zy drnkts uu met alle macht tegen de deur en boorde de beeneii kraken Een oogenblik later kon rg de deur openen de hond wat ttervende de gardient de 1 pnit maakten ha af met hunne tnbels Slechis vier va de gebeten honden heeft men kunneii opvah geH en afmakea J J Bonsteau ontving eiis hetr bezoCk van een jong menseh die hem zgn aanstaand huwelgk kwa m aankondigen en alle goede eigenscbappu van z u meisje opsomde Bousseau iiaui pepier en pin Het jonge meitbob zeide Mijn meisje is zeer rgk Bousseau ecbicol een Aul Zij i zoer schoon Kousseau voegde er een tweede Bul bif iSij is van adel Weer een nul Zg is zeer zaelit Nu p aalste Bmis eau een 1 voor die drie nullen die op die wi ze waarde kregen Vergadoriag van den Gemeenteraad Dinsdag 17 November r eu Dorilig ie bh vtn llergau Lls odoota vaan Viral Rem Kibt IViiice v iu Vrcumiageii Muller Öroogleever fan fitraateii I ust Drust Messeoiaker Huogenboooi ÏMuasou e Straver De iiut deD der verjrnderÏDgeD vau 26 eo 27 Oct worden gelezen en na eene Ifleiae wijziging door ileQ beer Urooglesyer voorgesteld goedgekeurd liigekuineo is een besluit van Zijne Excellentie deu Coiunilseans des Kouings dat de hti P F Vos J J BrRggaorrn W osl Drost beuuLiud ziju in Let collegie van zeilers bij de rijlvsbclastiugen hotit eene iiiissite van hli Gedeputferdc Staten dezer provincie goedlieureudc deu afslaod van een stukje grond aau J Jonsea Kotir B en W dienen ia overleg met deu distriets schoulopzieuer en buufdunderwij er aan de AruieUBchoul eeue voordrachr ia voor hulponderwijzer waanii geplaatst xijn de fab P Visserte Assendetft L van der Keer te Ithijusburg in J Kleinendorst te itrijen Nutif drie missues van de hh M Sprugt F T Lateber eo F Ilartiog kennis gevende at zy hunne benoeming lot ledeu io verschillende coiumissien aaunemen Notif een adres van do bulponderwyzers verzoekende eene maaodelijksclie nitbetaliug van ban traotemeuti B en W vinden hierin geen bezwaar waarna bet vereoek wordt tuegeataan eene missive van mejiifvr de Mooij verzoekende uithoofd van ongesteldheid ontslag als onderwijzeres in de handwerkea aan de russchenicbooi b en W stelten voor dit ontslag eervol te verleenen hetwelk woidt goedgekeurd Aan de orde is daarop De rekeoing en verantwoording der batea én lastea vaa het voormalig armbestuar van Stein over 1873 wordt oader dankzegging aao de readauten goedgekeurd Keu voorstel tot wijziging van het reglement voor het stedelijk mnseoin van oudheden Dit voorstel strekt om tot het museum eenige ratleu sjoars toegang te verleenen tegen eené entree van 10 cent eo abonnementskaartea op naam tegei 1 50 per jaar af te geven hetwelk nordt goedgekeurd Eeoe missive van hh regeuten van het vereenigd Weeaen lemoeseniershuis met den daarbij gevoegdeu suppletoireu stsat van begrooting en de aanvrage om eeue hoogere subsidie Deze meet dooiv hot vermeerderd getal kinderen ƒ 1200 bedragen en wordt p voorstel van B ea W algeueeu goedgekeurd Eeu adres van T Heijgen houdende veisoek om aau beu te verkoopen den grond in de Rolwagensteeg thans bij hem op erfpacht in gebruik de adressant biedt hiervoor de som van f 220 aan eu geeft tevens op ddt bem vroeger wa toegestaan dien grond voor die som zoodra hy bet wilde iU eigendom over te kunnen nemen Daar dit onjiii il stellen B eo W voor daarop afwijzend te besehikken doch alleen dat gedeelte waarop door hem een buil ii gebouwd bij aaavraa af t itaan tegen 1 2S de eeatiare de heer Kist zegt dak io den regel de grond meerdere waarde heeft eo wil vaa die oude gewoonte om die voor ƒ 1 25 de cent af te staan in het vervolg afzien de beer bamsom stelt voor om dea grond van het huisje voor ƒ 5 de cent af te staan eu het overige gedeelte als aan den weggelegeu en zccl goed geschikt lot tiet bouwen van huisjes publiek te doen verkoopen de lüorzltter acht die som oobiltyk omdat adreasant vroeger is toegestaan daarop een huis te bouwen da heer Prince vraagt inlichting waarop na nog eeoige discuilien besloten wordt de zaak aan te bonden Eeu verzoek van C Furrer om verlenging van den termija van aaubesteding der diepwerkeii B en W zyn genegen het voor eeu jaar toe te staan doch met eene wyziging zoodat wanneer het hoofd der gemeente dit ooodig oordeelt met baggeren moet opgehouden worden zonder vcrmtuderiog van pachtsom hetwi lk wordt goedgekeard Ecu venuek vau J Gelisseu om verlenging vaa den aaanemiugsleroiijn vau het onderhoud der plantsoeneD B en W stellen voor dit toe te staan voor drie jaren waarmede de vergadering genocgeu neemt Een verzoek van M A Trjrbits om te worden outsligeo vin ds huur van een huisje achter de kerk b ea VV siea geen aanleiding om hrt contract te verbreken waarom het verzoek algemeen wordt afgewezeo Een verzoek van M Cabout om van de pacht der viischerq in de itadigrachten enz te worden ontheven wordt om dezelfde reden afgewezen £ en adres vaa hu panderwij tresteu aan de Opeubare Scholen den rang van huordunder ijzeres bezittende daarbij verzoekende mede in het genot te worden gesteld van verfaooging van bezoldiging zooals aan de hulponderwijzers ia toegekend B eu W xien geeu iiuodzakelykheid om op een pas genomen besluit terug te komen waarna er afwijzend op beschikt wordt Een voorstel vaa U ea W lot het bepalen van het bedrag der gcldleening en van de voorwaarden waarop die zal worden aangegaan B en W stillen voor 2O t lt0 bij de Maatschappij vooi geiueente crediet op te neuieu tegen 6 100 pCt voor 30 jaren en dnn vour ƒ 1000 deel te nemen de heer Kist vraagt of er gecue gelegenheid bcstalt om dlKgeld in d ze gemeente te leenen omdjit bij die Mas sclinppy da pCt nog al boog lijn de beer t roofIlerer ipreetct lu gelijken i geest ook omdat by vorige leauiogen bij die Maatschappy nog al bezwaar is gemaakt spr gewaagt met ecu enkel woord van eene premieleening eu geloofl dat bet ntt aaAduelea vau 250 hier ter stede wel velkltgeo zal wardca Je j 2er Kist biedt vsor hem of zijne QÜ Btea ll 0O isii de boer Friuce wyst op bet nadeelige vuD een Teeuiog by ie Maatscbsdpu voor gemeente credtet erf wïV e ne leeumjr sluiten tegen 5 Ct met aandeelcn van ƒ 5t 0 halfjoarlykscljo interest betaling en uitloting van miusteni 2 ssoderlea per jaar hetwelk algemeeneQ bijvtt vindt de heer Viruljj wil het by luscbrijvilg beproeven wellicht i l het dm 00 tegen minder dan 5 pCt aaogebodcn wordcni na nog eenige verdere discusïiea Of de inschrijving publiek zal siju dan wel naar aanleiding vtn bat aanbod van den heer Kist eek de oatbrekeads