Goudsche Courant, woensdag 16 december 1874

a Vrifdag 18 December W 1609 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverteotieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gescbieden tot één aur des namiddags van den dag der uitgave of J sabs gevangpni strdf ran een ilng wegens het in e gemeente KffeuAMjk Jits geleider vim een met honden berpaimeu en u er len npcnbarea weg rgtleud voertuig met gnaii vuur m nanst de lionden A C Tut eene tttldbocte an ƒ 3 of subs gevangenisstr if vmi twi e dngen wtgens het te Gouda ryUeii niet ei n Hai gespaiinen bund met vourzien van muilkorf En a len in de kosten des uoods iWorderbaar bij lyfsduiiii Burgerlijke Stand GFBORtN 12 Dec Gtertrui otidtrs J G vbd der Laar en J i n d r Sch Ueii 13 Ulrk oudin J Groene cg en G an dvit Btrg Johannes ouders L Roos en A Matse lIlemlaa Cornelia ouders H Hlonl en M nn dtrMel Saaamil ouders J Mils en T Oskamp CalharuM Wilhelmina ouders A de Husschere en M D kman Heruitna ouders G Jonker en A M Homes 14 Maria ouders T J Krnisheer en B W van Kallenburg OvhKLFDtNi 11 D C K J Sparnany 3 ra 12 C H B Sonffree 6 w 13 D A van Zeland 1 j S m 15 J F V ager aar 13 m ADVERTENTIËN 40 J A B I Q £ ECHÏYEPtEEHI ïHG VAN A LACAN M VAN DELFT Gouda 17 December 1874 Voorspoedig bevallen van eene Dochter B W KRÜISHEEË VAN Kvii ENBt io Oouda U Dec 1874 Voor de vele blijken van belangstelling bö het overlijden van onzen Echtgenoot Vader en Behiiwdvader den Heer HERMAN US WENNEKES ondervonden betuigen wfl bjj deze in het algemeen en in het bjjzonder onzen barteiykea dank Wed C WENNEKES DoBBB H J WENNEKES C A G WENNEKES Gouda 12 De c 1874 van L tNOENHPUSBN Ter voorkoming van misverstand bericht de ondergeteekende J G BELONJE MeübblmaKEB Oosthaven B 34 te Gouda aan zijne geëerde begnnstigers dat niethy maar GERRIT BELONJE CzN op de Gouwe in staat van faillissement is verklaard en met deze in niet de minste betrekking staat J G BELONJE Mevrouw RBMIJ vraagt EENEtegpn 1 Februarij 1875 f5 75iHplaatsvaüf29 Dr K KARMARCH en Prof F HEEREN S Tech nologi sell of Volledige Handleiding voor alle takken van c abrickstüKcn tn Oolhsnijücrhtid ïn ilphabetische orde met ongeveer 1500 tusseben den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogdaitsche uitgave DRIB LUVIGE BOEKDEELEN WBT De prijs van dik werk was tot op heden ƒ S9 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goeSkoopen prys van 6 75 bij den Boekhan dtéan A BBIHEMAM te Gouda G van OËNT Blanwstraat H 10 Blijft zich minzaam aanbevelen tot het Leveren van Puik GEURIGE en WATERHOUDENDE CONGO THEE Geurig fijn van smaak 1 40 p j Kg Zeer goed en geurig 1 20 p j Kg Zeer goed f 1 p Vj Kg Zeer goede STOFTHEE 0 65 p j Kg Een Burgermeisje bekend met het Modevak en het werken met de Machine vraagt voor enkele dagen in de week fatsoenlijke NAAIHUIZEN Men gelieve zich te adreaaeeren met franco brieven onder het motto Naaister bjj de Boekhandelaars J VAN BENTUMpN ZOON tfiiGoaafa Weldadige Sladgenoüteni In een slob van de Speldemakerssteeg wonen W DEN BRAMERT en echtgenoote stokoude lieden die gebrek lyden De man die bgna 90 jaren oud is kan zgu bed b jna niet meer verlaten De vronw ofschoon zij slechts 74 telt kan toch niets meer verdienen De ondergeteekenden bevelen u deze ongelukkigea san en willen gaarne de liefdegaven in ontvangst nemen van hen die hun bemiddeling verlangen om deze noodlgdende grysaards te ondersteunen N VAN BUUREN j C MESSEMAKER O THIM H J WENNEKES Gouda D RUIJTER 18 Dec 1874 S ARONSON GOEDKOOPI MUZIEK VOOx BlANO Soi o Uitgave van F K0KSMA te Franeker Hofleverancier tin H M de Koningin 652 Labikky Marien Polka I C 0 25 651 Liebicb Süsse Heimath Nocturne C 0 25 650 Beckeb Polketta C B 0 25 649 M KDEL Genovefa Galopp nachMotiven der Offenbach schenOper Genovefa von Brabant C 0 30648 Heinkb Scherzo C B 0 25 646 Kuhe Giroflé Girofla Fantaieje Brillante B 0 50 Piano en FInit 645 voN SuPït Dichter und Baner Ouverture 0 80 Plano en Viool 644 WiCHTL Dichter und Baner ouverture 0 80 Alle nummers dezer uitgave zyn steeds voorhanden b den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Versterkend Oezondheidsmeel VAN B ADEMA te Arnhem Dit uümutUend voedëH voor Zuigelingen Menechen en Kinderen met zwakke spijsverteerings organen en Iterêtellende éteien hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe Maatsotaappij tot bevordering der Oeneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrijgbaar in bussen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gou£i b P J MELKERT Alphen bfl C GOEKOOP Krimpen ajd Uk L HELLEMAN A 7 ÏN EEN TIJDSCHRIFTEN LEESGEZELSCHAP kunnen met 1 Januari a st een paar NIEUWE LEDEN worden opgenomen Men adresseere zich onder lett Y Bureau dezer Courant Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 28 DECEMBER 1874 dag voormiddaga ten 10 uur in het Züid Hollan scHE KorFiJHuis in de Wgdstraat van Een HEERENHüIS en ERF aan de Oostzpe van de Gouyve wjjk C n 33 Zgnde in het Huis 6 Kamers Meidenkamer en hetgeen verder tot een gemakkelgk ingerigt Woonhuis behoort Een KANTOOR en ERF achter het voorgaande perceel met een gang uitkomende achter de Vischmarkt Te zamen verhuurd tot den 31 October 1875 voor 400 in het jaaf Een HEERENHÜIS en ERF aan de Oosthaven wijk B n 108 Zgnde in het Huis 5 Kamers Meidenkamer Keuken Kelder en t geen verder tot een aangenaam Woonhuis behoort Terstond te aanvaarden Een HUIS WERKPLAATS ERF en stuk GROND aan de Nieuwe Haven wijkN n 217 Drie in 1874 nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN in het Plantsoen achter de Nieuwe Haven wi k C n 944 c en d Drie HUIZEN en ERVEN in een gang aan de noordzijde van de Nieuwe Haven wyk N n 108 109 en 110 Drie in 1874 nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN tusschen het Plantsoen en de Nieuwe Haven wijk N n 241n o en p Twee HUIZEN en ERVEN in een gang in de Vroawensteeg wjjk H n 204a en b Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg wgk G n 66 i Een HUIS ERF en stuk GROND in de Zak wijk L n 280 Drie HUIZEN en ERVEN in de Vischsteeg wjjk I n 155 156 en 157 Een HUIS en ERF in de Kuipersteeg wgk K n 77 Een HUIS en ERF in de Langwillemsteeg wjjk K n 145 Twee HUIZEN en ERVEN aan de oostzflde van den Raam wük O n 10 en 11 Een HUIS ERF en stuk GROND aan de westzjjde van den Raam wjjk O n 272 Drie HUIZEN en ERVEN in een gang aan de westz de van den Raam w k O n 275 276 en 277 Een HUIS en ERF aan het Verloren Kost wök O n 474 Zes HUIZEN en ERVEN op het Koningserf wgk O n 486 487 488 489 490 en 491 Twee HUIZEN en ERVEN in de Nonnenof Lazarnssteeg wgk O n 514 en 515 Twee HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren wflk P n 252 en 257 Eene WERKPLAATS en EKF aan de Peperstraat wnk K n 241 Allen staèSPe en liggende te Gouda En een HUIS SCHUUR ERF en BOOMGAARD in de Willens te Beeuwijk groot 12 aren 40 centiaren Nadere inlichtingen zgli te bekomen ten kantore van den Netaris W J FORTUUN DROOOLEEVER te Gouda ERRATUM Tn het berickt over da red van Mr H Capadose io a Torig nr is een zinstorende fout ingeslopen Ia plaats van vtsl gevolge van het verioek der gemeente lexe mem ten gavolga van het verval der gemeente Giwk Drek vu A BriokBaii De uitgave dezer Conrant geschiedt JïONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BuUcnlandsch Overzicht Een brlangrgk bericht lomt over Brunei uit Pjrgi dat zoo bet wur ii belangrijke gevolgen hebben kan Een vertrouw Je van Mac Mahon heell naar nen meldt een onüerhoad tehail met Caaimir Périer en aniieer uit dit geaprek eene Mmeniverking tntachen deze t ee ttaatalieden vooitvioeit gelgk te veraraobl o il dan ku dit met andera dan een gnnstigen invloed hebben H t antnoord van den hertog Deoatet op het Spaanache aaemaranduai ia aan den heer Arago ter buud geatelj Al de in het nMmorandna vervatte betwaren warden oniler ocht en met gematigdheid doch BBtheid braut woord De hertog Decozca zegt dat l rankrgk de Spaansche natie bemint en met haar lo vrede wauacht te leven Hg betreurt het dat Frank rgk a houding tgne lojauteil en Itandeirajea niet teter rgn gewaardeerd aiaar ia ten zeerate overtaigd dat dit in het vervolg niet meer het geval zat zgn De uots ie vergezeld van een aauhangsel waarin al de punten ia bet aanhangsel van het Spaauache bexwanraalirift ontwikkild woiden wederlegd De euwuiaaie mu dm Daitaohen rgkadag die vooratellen moet dofB naar aanleiding van de arnsatatie des heeren Majuuke ia druk vergaderd geweeat doch it tot ftta reaultaat gekomen zaak acbgnteene ouhandighrid der regeering te zgn maar niei eene terkracliting der wet Volgens de ooustitulie mag geen iifgeviiariligile zonder toeitemniing van den rgka ilag gevat u urileu dan bg een betrapping op heeterdasd imaaeia zoo laug de zitting duurt De instructie biyrt dan geseborst Maar dit alaat op nieuwe taken en met op de executie vin een gevallen vonnii loo la bg puter Majunke In de dommistie zgn drie vaoi stellen besproken 1 veiaudering der wet door opnesutg van de bepaling dat de uitvoering van Vuniiisseu tgdens de zitting moet worden geschorst 2 uitnoodiging aan den rgkekanselier om de regee ringen Ie verzoeken de herhaling van zulke voorvallen te voorkomen 8 het onmiddelijjk ontslaan un Migunke Geen dezer voorstellen kreeg echter de ueeruerheid In den rgksdag zal du mondeling rapport over de zaak worden uitgebracht met verwelding van dere drie voorstellen Voorstellen tot wgziging der wet worden voorbereid De eiach van het openbaar ministerie in de zaak via VOO Arnim is 2l jaar jerangeuisstrar De hoogleeraar Uoltzendorff beeft den graaf verdedigd op wstenschappelgke gronden en betoogde dat zelfs ingeval de annklaaht volkomen bewezen was de daad Biet strafbaar ia Na repliek van bet openbaar ministerie en dupliek van deu verdeiiiger von tioitzcudorff irad ds advocaat Doek born ep die len slotte resumeerde nis volgt de ter zake dirnende punten zgn niet bewezen do feilen waarvan het bewgs is geleverd hebbeo geen betrekking tot de quaestie en derhalve couoiudeer ik tot vrgsproak van den bescbuldiKde Na slnihag drr debatten is de uitepraak bepaald op a a Zaterdag In den Zwitsersche nalioiiiilen rond is de beraad tlagiug voortgrzet over het wetsuntueip op den burgerlgkep ataiid en het verplicht buigerlijk liuwelgk De minderheid betwistte aau de republiek hefltobt om het verplicht burgerlgk huweiljk u te voeren en weltelgke regelen te stellet aangaande de voorwaarden waarop huwelijken kunnen voltrokken of ontbonden orden De nationale raad h e t zich echter met 79 tegen 37 stemman in tegenovergeatelden zin verklaaril De koning van Italië hrefl de deputatie van het parlement belast met het aanbieden van het adrea in antwoord op de troonrede ten gebopre toegelaten Na eene dankbetuiging aan de aigevaanligdeo voor de in het adrea uitgedrukte gevoelens en bet betuigen Van ZIJD leedwezen over den dood des heereo Desambruis heeft de koning de leiop te kennen gegeven dat het nieuw wetge eod Igdvak vruchtbaar moge rijn in nuttige netten De kamer der afgevaardigden heeft de beraadalaging over de begrooting oor 1875 voortgezet Oostenrgk zil dit jaar het voorrecht hebben van een begroolmg vastgesteld ró6t het fiuancieele j ar ia ingetreden Maandag werd de taegrooting 75 in den rgktraad goedgekeurd ENGEIiAND Terirgl men in Engeland ticb gereed maakt om een nieuwe expeditie uit te renden naar het Noorden IS een Engelich oorlogschip icruggekomen van een ontdrkkiDgatooht die vier jaar leduurd heeft Wi estigru de aanJacht van alle aardrgkskundigen bgKoDder op de merkwaardige ontdekkingen van dit schip De Basilisk heeft 1200 Engelgche mijlen van ren onbekende knal opgemeten en de wereldkaart verrijkl met veraebillende bevaarbare rivieren meer tian honderd eilanden en twaalf vo rtrelfelgke natuur Igke havens terwgl ze tevens een korteren weg unt drkte van Australië naar China Totdal de Basilisk deze ontdekkingen deed was men in Engeland onbekend met het bestaan van een nitgebreiden archlpel van welke vele eilanden zoogruoi tgn ala het eiland Wight doorsneden loor bevaarbare rivieren en bewoond door een halfbcchaafd Maleisoh ras Nadat de tijding der eerste ontdekkingen Enge land bereikte werd de officier ter zee Dawsuo landmeter der admiraliteit naar Guinea gezonden um op de Basilisk de ontdekkingen vourt te zetten eu een kaart te maken van de nieuwe kust en archipel Dit werk la door den meest volkomen uitslag beErooiiil geworden De tot nu toe onbekende kusten van oosie Igk NienwGuloaa zijn zorgvuldig opgemiien en dr nieuwe weg waarvan melding is gemankt werd up nge steld Dit werk van ontdekking en opmeting geschiedde in kleine open booten die lu sommige geval eu weken lang van het schip wegbleven en te midden van wilden die nooit te voren eeu blanke gezien hadden De betrek kingen die met de inbooriingen werden aangeknoopt waren steeds teer vriendschappelgk en zullen eeu goeden grondslag vormen voor toekomstige aanraking De gezondheid van officie n en mauflcba pen gedurende die vier jaren langen harden arbeid in een tropiroh klimaai aan wi er en wind en heete zonnestralen in open booten blou esti J t bleef ver xunder yk goed Hel schip verkeerde in oiiophuudelgk gevaar vun cliip breuk te Igden op de verradurlgke kornalrilten welke het van alle rgden omringen en de Ttnei ve klaart dat de bemanning geli kgeneiisoht mag warden met haar veilige tehuiskunisi en met hel goede werk door hiinr verricht Op de Nuonlousletgke kust van Nienw Gainei werden twee boogc tiergen untiickt van 11 000 voet boog die tegenover eikander staan als do Rigi en Pilatua bg Luoern Deze bergen zgn Mont Oladatone ea Mont Dibraeli genoemd j I ADVERTB NTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlöke Nommers VUF CENTEN DUITSCHLAJ Ü Velen verwonderen zich over de openbaaimaking van een anial offloieele stnkken bg liet Arnim proces die wel een treffend lielil werpen op de verhondmg tusschen Daitschland en Frankrijk in den Idotêteri tgd maar ook zaken aan het licht brengen ilie in den regel geheim gehouden women Welken indruk moet het in Frankrgk bv maken dat Bismsrck mn den ambassadeur schrgft werk de Republiek oufeel mogelgk in de jiaud wint een repnbliken h Fr int rgk zal nooit bondgenooten vinden om tegen ons op te treden de Republiek verzwakt Frankrgk en een zwak Fraokrgk is in ons belang Bijna merkwairiliger nog dan dit telkens toegelicht standpunt van den DuUsehen Rgkskanselier irde meedealiug van een berichi an 6 Mei 73 oveCeen gesprek dat Arnim heeft gehad met Thiers toennog President der Fransche Republiek Thiers gafArnim verzekering dat Frankrgk ongetwijfeld voorden vrede woa hg voegde er evenwel bg dat na verloop vu eenige jaren by Fmnkrgk de wenseh zoa kunnen ontstaan naar een schadeloosstelling en wanneer DDitsofalaod dan in moeilgkbeden geraakte met andere Regeeringen zou het oogenUik der afrekening daar kunnen Egn daaruit vloeide echter nog niet direct voort dat er oorlog tusschen Frankrg k eu Dniischlaiid moest ontstaan Hel is zeerwei denktiuat zoo Inidt het verder dat Duitschland in datgeval rou geneig l zijn Prankrijks bondgenootschap te koopen door Oüm iensiities die een oorlog onnéo ilig zonden kunnen maken Z 10 Thiers volgena het ber ebt van Arnim Waar die aCJmpensaties moeten gezocht worden merkt de Koln Zeit hierbg aan is mol moeilijk te radiiU men behoeft re met te zoeken op een eiland aan itene zgde van den Oceaan iniar in de nnbijheid Van Frankrgl en wel iu België een nieuw bewijs hoe in Frankrijk alle partgen ile gematigde repu ilikemen zelfs niet uitgezonderd van de Belgische com pensatiepolitiek zwanger gaan BINNEÜNLAND Gouda 17 Dechhbeb Gisteren is alhier overleden de heer A F Ran jV hugsen pastoor der St Josephs kerk op de Gouwe De gcstoivenii die reeds eenigen tijd ziek waa geteest was leer geacht en bcmiud niet alleao hn de leden zgner eigene gemeente maar eveuzeer bg alle andereu die bem kenden Hoe hoog de overledene in aanzien stond Is gebleken m het jaar 1873 torn bg tgn 25 arig feest als Fasloor in deze gemeente vierde bg mdkc gelegenboid hem van veraohilleuda lydeD vcl 1ialdc lijkea erdeu aangeboden De heer Ranaliuijaen wu in het joarltOS te Aasterdam geboren heeft in 1S28 Rom bemeht eu ia achtereenvolgens in d gemeenten Alkmaar Hoorn Uudewatrr en Kampen in laataigemelde gemeente all pastour werk aam geweeat waarop hy in 1847 niar Gouda IS gekomen De oieriedeiic heeft hier ook nog gedurende eenigai tgd lis lm vaD de sohoolc mminsie gefungeerd Oe ve diensteu vau den waardigeu man zullen QOf lang in herinncr ng blgten Het bestuur der werkinrichting tot Wering dor b lelary verzoe kt ons Ie mcideu dat in daokuont