Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1875

i M fP V t op het bargerlijlc buwelijl die daeri lt ientniD iooi alle kracht zal worden bestreden K U Konin van Italië ala Kerstgeafheuk n Urenagroot portret jezonden lerraardigd dosr den hofachildor Karl Arnold In het iroothertogdom Luxemburg heeft een belangrijke eranderiug plaats gehitd in het personeel Tan het beataur de preaident Tande groothertogeIqke Begeering Seriait ii eriangen door baron Bloekhaaeen de directeur generaal r Justitie Vannerus ia opgeTalud loor funck president yan de Brrondiasemeitsrechthank te Diekirch De reden jran deze verandering moet worden gezocht in Yersehil fan geroelen OTer materieele zaken pU mijoconoesïies euz DevBcirraahe J inddaC i l wege a den Rvjkadag niet in het begin ran Januari maar ran Februari worden b eengeroepfu Het mandaat van de tegen woordige afgeraarUigdeo loopt l Norember ten nde n waaraehljntigk zal eenigen tijd r u te voren de ontbinding plaats hebben opnnt de iiieuwe Kamer jniterlgk 1 October kan b eenkomen 9m de begroo 4ing tcnadeicoektn Het olflpieele orgaan iler Carlisfen meldt den dood aa den grgzen Éspartero Kr bestaat geen enkeleinden ebi dat blad voorgoed ingelioht te howien Htf lit Dt De telegraaf aaakt melding van de goedkeuring te Londen van een svereenkonist met de Spaailsohe i B gM ifg l etrcfEBnde ie mutt betaalde Spaaotflhe oonpons De ondag in het Z vi sersche kanton Schaff hausaen gebonden roiksatemming ver de nieuwe grondwet iMn bet kAPt n b eft tot r u t gehad flat deze et S854 tegen 3824 stammen s vertvorpen BIUHENLAJJD Gouda SI UictMBlB i V Na de wateren met een yskorst bedekt ijn en ieder liet hjcbbrr van schaataenrijden in de gelegeitheid is dat echt HoUandsche genot te genieten gigrt ook ide in d ie gemeente baataauda Us club we r teekenen van leven 1 Tcrwgl heden middag op eene leden rergjiMering deSnitieve besluiten zullen rorden genomen pestaat er naar wij vernemen b t ooruitzicht dat in de volgende week op twee achtereenvolgende dagen een fcardrijdetg zal gehQUdcn worden op schaatsen Mocht de vorst aanbonden dan belooft dat voor deeloe iera en toeschouwera een heerlqk feest te zul len worden Laagite temperataar in dea piM t tw jSO Op 31 Dec 11 Ëfhrcnheit De ditst der a abe t diog van 29 December IIJ luidt aldus JU 1 titfutvMeo iMioate inaehr A iiSe Jongen Zu l6 pCt beni tar HH IJieiwedc r TjiBerkel eaGöiUJ ia iiCt ben tarÜBf i i S Spgk en Ij ijeer r iJ ïJ Vardries 36l ifiCt Men tarief 4 Ijood nnk CB oMeer i ij Ji V ti t ï3 iCt bea tarief K S Verfwaren en glas niet inifesohceven M I Tcer Mjoate inschr L Viaier 16 pCt ben tsr metbetlot tegen J IJpelaar qjft i f ibtt j g Wcd Werniuken j£ntAlpbeo 5pet I banen tarief M 8 Oriad ir L £iaer volgen lafief M 9 Zand iL Braere vol i gens tarief M 10 BfjIJecklratt klmken t A C fanHoa waninge Goade i Mk 7éS8 per 1000 M lI iUa laetaelpl 1 Wed P van Lange Oonde rnk 6 fli per 1600 M 12 Vecbtaehe Stiaatkl WMlTorm f N IS Idta m on lorm randen Betgh en C Willeskop 1S 25 per 1000 van den Bergh en C Willeskop ƒ 17 50 per 1000 JH H Vlakkegnjie Veebtache Klinkera gewone vorm C G L K0lemana fieyne Willttkop i 18 05 per 1000 N 15 Luijksehe Stiantkeien T J Smits Dordiecbt ƒ 99 99 per 1000 Naar wij vferneinen z il aati generaal van Swieten in Ie maaud Jaiiipii te A insterdaiB de gouden beker worden uitgeifeikt 1 Vad Gedepulcrde stnien dezer provinoie hebben aan de gemeeiitebcstureu eenige inliulitingen veistrekt in verband met de uttioeriiig ran het besluit der proriuciale staten in hunne zomervergadering genomen waarbij nieuwe bepiilingen zijn gem aakt op het vrrleenen van subsidieif voor de rerplegiog van vvae krankzinnigen Benoemd iot hOu lpAdef v aer un de openbare school roor uitgilbreid lager onderwijs te Bodegraven de heer i J Jansen ran Voorschoten Uit Iiangerakj cl ruft men n8 dd 30jpe i Sedeilt MaancUg m en was de rjvier de Lell yol drijfijsi n den liamidwkg van gisteren tegen hftjjwl lea vièi id n avond Imlt het ijs zich getet t n U l BOfge passeert mgi ie ri ier reeds n t de sc iet Da 9 ste jaarlijkacl 1 rekening verarttikpori van d directie der wlpuwi en JeezeiAn officieren der laudmaewli ever 18 73 i eert J eiffllg uitkoglsl n wgelererdV De ontrlinmt h i dri 349 7 54 OS mei inbegrip van hSk saldo op 1 1873 If 17 11 l l8i le oit reo beli 4en io lltodat er een 3al la v4 ƒ 4G 9 7 U£i in 1 8 Aan 2l j pC t j insclirijViiigen op h Gryotboek Ö Aorhartdénoene som ran 8 400 OfO Of l JanMri l8 3bt droegfaet getal wednt O lelw lk in Itet k ril373 is veruteerderd met 20 lamen 646 i Dmircntegen zgn er overledein 30 én bd triuwd 4 t aaftUior op 1 Januari 1874 faet gMal ipeuaioa er4e r d ni Wflf 5 612 Eergisteren avond omstreeks 7 ure geraiJkten te Leiden dfieaehaatsenrüdars jimgelieden dewlüieuweu Hijn door zwakle y u hijt ija in hettw te Twee hunner kQuden nog met moeite gered w oMen maar de derde een 18 jftrig jongeling die ijtiags toegeschoteo WAS om i üu Uraeder teiliu p tejjjf j rtdween in de diepte eb verdronk ti Jf a Het tijdaefari t Zo en Fiw zal Toecta ni aollijnen onder hpofttrrfdiMitieYatt den beer J de Vries De hh v in Qorkom en de Veer hebbeo ala rèdaotenren bedankt j Dinsdag vergaderde de geneeskundige raad in deze provincie ta si i ge oader voorxittaracbap van Ut Xi J jljgalijig Pwrin verd eri betrf ikslijk kotfe jiesprekipg gevoerd ov er spi mige onderwerpen der gedrukte mededeelingen iMaar aaiiieidiiigijrfn eene ver KHdjeeU t tot 3 maanden cell gevangenisstraf en geldboeten welk een schoenmaker te Atblasserdam wegens onbevoegde uitoefening der genees en artsenij h reidkM ist bad on dergaan wees i fffii ilfverSpOp de g43 tpngh iid d straf en vroeg deswege inlichliiigen ie door dr Caraten verstrekt werden die meciedeeide dat dever oordeelde zesmaal de wetten op de gease nst htd overtreden Voorts besprak dr Evers den ellendigen toestand der kazernen op hygiënisch gebied en beval een onderzoek naar den toestand der kazernen 4fn jl it al waid u Ingesteld door dr Evers met den inspecteur Ten slotte is eene discussie givo rd over het in da tweede kamer aanhangige weiavooratel watrbqide tandmeesters tot de nitoefening van hHn bero ep gorden toegelaten zonder diiarom genees eii heelkundige te ijn Hieromtrent werd een voorstel van deti beer Vaillantj aangenomen luidende De gerteeekMndige aad bStrcu rt h et rPoralel pm met betrekking tot de tandheelkunde thans reWa wijziging te brengen in de wét van 1665 en geeft hiervan aan dchooge regeerisg ncdedeeling Tot ons leedwezen waren wyin ons vorig nrj verhinderd bet rotende te plaatsen Vrqd g en a etdag werd te A nisterdam de alge meene vergadering van het Néderlandscb werkliedenverbond gehouden bij welke zich aansloot het tweede soöperatiere congree In zijne openingsrede hield de voorzitter van het centraalbestuur de heer Heldt een warm pleidooi ten voordeele van beter onderwysder kinderen van w klieden Hg deelde loprts mede dat bet gehalte der arbeidersvereepigingen en het getal der afdeelingen van het verbond toenemen doch dat de deelneming bij de massa niet vermeerdert Tegen dergelijke onverschilligheid moedeloosheid of wnnhoop waarschuwde hij Ook verdedigde hij het vertond tegen de raak daartegen iogebiacbtabe cbuldiisiugen Het bond verlangt beter onderwijs betere verdeeling van den arbeid coöperatie uitbreiding van het kieareoht herziening der belastingen aCschafflng der plaatsvervanging rau t htt wil geen communisme en ia slecbis in zoo w godsdienstloos dat het belijders van alle godsdnisten als leden Opneemt yervolgens mftd een motie van buide en dank aan de heeren van idCck en Bredias aangenomen wegens hun bekend arm rage roorstel in de 2e kamer Na discu8ai erd besloten geen afzonderlijk eigen orgaan van heWi rerbond in de pera op te richten Met 56 tegEir 6 stemmen werd eene motie ran den heer Permlangenomeu waarbij het bestnur gemachtigd wer Bi ij de regeering pogingen in bet werk te sEelien opdn laan de kinderen yan de werklieden gelegenheid wnffe gegereu om ran het middelbaar onderwijs te jfmkiett profltèeren Dat n i n iwm rtn die pogingen niet bijzpnder veel voorsteldn jileek uit de vervolgens aangenömene aaotieidal bijjA aCdeeliagen vah bet boud zaLvrorden aangedroDJMn pp ihet vormen van een foiub teneinde de klOsren van de werklieden in de iegenheid t ilen Aan het ni r aitgebceid logÉr o etwgaea jliÉdellaar O0ileru j8 gebrpik te nuikin Nog werd jnaloteil dat do6r elke afdieling een burean van iitnjpatieinl wotfdeAopgericbmen gerieve van leden roM Kt jjlnnd die werk xaeke fa a ii werk w tdt ijMeboflen j 1 I aangeno Irb uA fn bruik van weflsohe g ituik r tjui Het roórB fl 1 Su i feu geW Dorb 8 Wi men slrekkeijt é aatA de led i ari bef ihAUoe lMBgei £i Wij recl m Agelijk Jiet sterken draitkj zdMeiffl be erke p Teken lijkheidjder bbpfnliJI afschaffing r in verklaaiMe me i hi dé avundartin van ii rdfj 5 dl b ocht ti erd Mamj de quaógtie du f oi v4 riiists olfflg an ddfa ttfi eiiw geuclil nteh kwtm diMmÜ 1 1 niel ttówijl ibij d niftmmiigen mepr dan jdel hel weinig ijj a rij öf i Mnwfezigen zich ontmel4 wét toclregct llranlden arbaid werd oi t lyk gei tt rw l eL vergadf tjug en aUllle nog devyenschelijklieiid der dprichting v n een fond lot ondersteuning an wèlluwen en behoeftige werklieden oitsprakl I In b t coöp eratiere pongriis dat Vr d g midiliig gehouden werd deelde de secretoris de heer Kerdijk mede dat bet Jaar 1874 voor de nak der óoöperatie niüt nnttetoM f vntobteloos is roocbqgegaan v Uet algemene ateipmen werd e n aangenomen roorstel ioi bestrijding ran noodige nitgaren in het bekag vau de aöperalievebc e ging ws ym de teven Qpgd wqidt een pd in hf t leven ite roeppn till ychen de verschillende vercenigingen Tot leden der commissie tot be ord ring Van ki imSpeaatie wierdiili ihetioemd de i tw ii M Jag wie de Wilt Hjiper B H Heldt A Kerdijk B ter Haar O Üoinmerli II Goeman Borgesius B H Pekelkoriog A van der Velde en l K P Boos X n opzichtej der n eu8fhelgkh id au de oprichtiug van een algemeen mngazijn Van inkoop voor alle winkelvereenigt gen vérkinarde de daartoe benoemde 09mmi8Bie d t hoe w i soh l jk die oprioliting ook zgu fge de lUfgcIgi hfiid daartoe nog niet bestaat liit hoofde van het nog niet toereikend aantal winkelveretnigingen Als tijdelijke maatregel werd besloten de BoltecdAmselie verbrMikiveiceiiigiiig onder genot van zeker percentage op te dragen aan de andere vereenigiiigrn hare artikelen te leVeeen alsmede oooreel logelijk te trachtsn Hj iet doen ran inkoppen de re 84hill le rereeuigjfgen met elkander in rerband te brengen Omtrent de rereenigiogcn tot bet bouwen ran tWdierswaningen werd ua disotasie de volgende iqotie aangenomen De rergadering spreekt de wenschelijkheid alt ran de opriohliag ren coöperatieve bouwvereenigin ifB Die vereeuigingen mpeten door stortingen gedurende voldoenden tgd een eigen i apitaal gevormd hebben de hulp van vreemd kapitaal inroepen onder hypothecair verband der woningen en aolidaire aanapriikelgkheid der ledjen en met jaai lijksche aflossing Het doel der vereeriigingen móet zgu aan hare leden goede woningen te verschaflen betzij dat de leden ip fpou igk eigenaars der wonjngenworden hetzij d t de woningen bet eigendomblgven der vereeniging Eindelijk werd nog ten opzichte der wettelijke regeling van den rechlstoettand der eoöperatiefe rereenigingen de rolgende motie aangcnamen De rergadering betgigt hare ingenomenheid met de belofte ran den minister ran justitie aan de ataten generaal dat weldra eene wettelgke regeliqg der ooöperaMeve ereenigingen aan hun oordeel zal worden onderwerpen Zij verklaart hooge waarde Ie hechten aan het spoedig tot stand komen dezer wet twelke naar haar gevoelen de hoofdelijke aaniiprakelijkheid van de leden der coöperatieve vereenigingen behoort te huldigen Zij noodigt de oommiaaie nit zich in die richting te wenden tot dei ministei Tfin i pstitie Maw 4oSiAm l 8 de rfdiati cammissie in het Pttleii voor Foliivlijt te Amsterdam vergaderd geweest en door baar besloten d it bet gedenkteeken ter eer van wijlen dr Samuel Sarphati zal bestaan uit een Bonomentale watergevende fontein Sarph iti en zijne werken plastisch voorstellende De wenseh werd daarbij geuit dat deze fontein geplaatst zou worden tusscben de beide Sarphatiatratcn het Weesperpirio n de br ug die n iar den Bijiispoorwe leidt Ten ïlotte weird besloten een wedstrijd uit de scbi jtm tot het inieoden van plannen voor een moiumeut De Commiseie telt thans 144 leden Se heer mr C M 3 Willeumier hoogleeraar in de reoblen u praeses van de orde van professoren aan het Mienaem lUuttre te Amsterdam stond IHnadag nailiddfg vopr bet derde kantongerecht te Anuterdam terecht ter ke van hel bij de iuschrg ing van studenten niet vragen van een bewijs van inenting Nadat de beer S Katz doctoraodua in de lecbt n te Amsterdam als getuige gehoord was gaf de amteuaar van het Openbaar Ministerie te kennen dat in deze twee ngen te heoalwoordtn waren 1 moe nl onder h t wootd holen in art 17 der wet van 4 December 1872 tot voorzieiiing tegen besmettelijke ziekten ook begrepen worden inriehtingen van hoogtr onderwga en i ia een hoogleeraar een schoolmees t Spieker beantwoordde beide vragen ontkennend Op last echter vaniiiden officier van joititie requiieerile hij tcgenjlMk aaade en vesooideeling tot een geldboete lUi S tot ïS Prof W illeamier verdedigde in een nitvoerigé rei evoering dè houding der orde van hoogleertren ill deze Uit de geschiedenis van het artikel eo de topticbting van twee der voorsteileis in de jTwMde Kamer leidde bü af dat onder aciioleu alleen inricblinfpn va lagef onderwijs l otld waren Hij twfesop deoi mÓfelgkl ldAm het artikel op iiirichttn il gen van hooger onderwijl toe te passen en betwi ite rdf joiaiheid der meening dat hg hetzij als praeees der oitle van professoren hetzg als professor hoofd van IJ j en school waa Teb slotte veroordeelde hij t D itirkate de in tieten tiegfi kern als profetsor itige l atelde strafvervolging tèrtnji eendergelijke rerrolging ij Tin een hoogleeraar der tbeologiacke faculteit te Kam LBcn vroeger Ap last der hooge regeering was geslaakt jDe uitspraak van den kantonrechter is bepaald op Dinsdag 5 Januari e k des amiddags ten 2 orr Vit eeiien wordt van den 23n dezer gcschreeen i4at aldaar gedurende tweemaal 24 ubr onophoadelvk tUkke aneeuwvlokkeo vielen die de stad in een lÜk zeer belemmerend sneeuwgenaad hulden hetrak j lll te vergeefs tr chtte af te ichoddcn In den nMpt ftep 22 pp 23 dezer brak bovendien een atarm Mt Mtaar onweder los die alle weggeruimde enef Ader door de straten joeg terwijl een tterke sneeoijjl ht ile sneeuwlang nog verdubbelde Het verta tr et omnilnisaen ra fiacrea was byna met tramwajs en vroehtwagens geheel onmogelijk Een gai sche dag werd buateed om de communicatie altkeas in de meeat beioehte straten te haistelleu en op vioobillende pliataen was de masaa sneeuw tot heuvels van 4 tot 8 vuet bgeengevoegd Bij de bclsmmrriag van hft in den stad kwam nog het weg blgveu van spoortreinen en posten VVeenen vei keerde Woensdag letterlijk door de sneeuw in een blocade taettaod Op bijna alle jspaorwegiynen idieop Wee nen uitloopen wna de dienst totaal gestremd w iardoor tal van reizigers werden teleurgesteldi die het Kerstfeest in de hoofdstad gingen vieren en menig inwoner van Weeoen fan ket genoegen veratojcen werd oftn dien feestavond door een stoffelgk blijk van liefde of waardeering van een verren vriend of bloedrer oot verrast te worden De passagieia van Ber Ign en Triëat b r I wi men 24 en 32 uren J r te Weenen aan dan zij zich hadden voor geateld Geen enkele personentrein bleef echter mid 4 n inibat veld staan daarentegen vericheiden lo ogmotieveo die voorzien van sneeuwploegen de treinen tegeinpetgezooden voren m dan weg vr j te maken doch den stryd tegen de sneeawmasaa s moeaten opgeven De telegrophiaobe gemeeusehap werd echter geen oogenblik gestoord F Hr = i if Pt i 1 GE Z O HDEH jJ eónlieerM lAdafteur Een paar dagen geleden werd mij uw blad gazon den van 13 dezer waarin eene zeer scbeeve voorstelling wordt gegeven van hetgeen door mg te Amersfoort ia graproken in de Afdeeliug van de Fireeniging Volkionder yt Heljs i yd gewaagd od in eenige weinige regelen weder te geven wat iemand in ein klein uur en nog wel in een debat gezegd heeft mnar als men dat wil dient men de goede zaak an het volkaonderwgs alecht wanneer men zicli bepaalt tot eene poging om een der partgen hespolteltjk te mak n De kwestie te l itii oox behandeld betreft den weg die ingeslagen moet worden om het volkson demijs te verbeteren Aan de eene zgde wordt daarvoor olies verwacht fan den staat van s landsscbaikist en vuu de wetenschap van Aüü natuurlijken mensch Daartegen is door mg gewezen op den bemelachen Vader en hetgeen van Hem gegeven wordt in den diepsten grond komt de ondcrwijskwestie daarup neder uit genade van Boren ontvangen hi zich als roof eigenwiüig ioeé igenen van hetgeen Godes is Ik beweer dat onderwijzers geboren worden niet gemAakt door slaatsmagt of geld dat de kunsten de lust zelfs van leien eene gave Gods is dat een mehscb gebaren wordt ais zoon van zijn vader niet ala slualeburger cf lid eener kerk en derhalve het rejl om dien zoon te ouderwgzeu berust bij den vader dat een cfariatenvader zgn zoon moet onderwijzen en opvoeden voor het koningrijk Gods dut huisgezin en kerk en staat te zamen omvat zoodat ook de kerk en de staat bij ket ondefwgs betrokken zijn en den vader er in moeten helpen j dat zoolang onze natie vasthoudt aan bet allervolmaakst gebed zij verpligt ia ook in de scboolkwestie te vragen naar den wil des hemeUchen vaders en dat naar mijn inzien die wil niet gedoogt den naam van ejiis en bet woord Gods te bannen ven de openbare school en dat de Geest des Heeren onmisbaar is om de noodige wijsheid te ontvangen voor elke knust n elk handwuk en elk goed bedrgf blijkens de voorbeelden van Bezaleël en Aholiab Exodus 35 v 31 en betgeen omtrent het boerenbedrijf staat in Jesaja 28 VS 26 Staomwezen en telegraphie zgn daarvan evenmin uitgesloten ala regeerkunat stijl enz Nu kan u daurmede spotten doch 4 at lfit 4s kwestie niet op Het is te doen om behoud of uitroeljing van het christendom om den Heere Jeztu in ide school als toornend of ala verlossend l ffl Gods Dal is mijne aveitiiging Vleb lic bet mis ik eigar geenszins onderricht te wordtn maar zoo lang ik geloof in een God die alle dingen weet geloof ik ook dat Hij eigen ar is van ie wcleoBshap als één haraonieaeh geheel verkrijgbaar om niet vit genode voor een iegelijk die wil dooh nimmer te vinden in den meosob lafgescbeiden van God De mensch kan slechts door stadie oefenen en DOtwikkeltn wat hg ootraugen heeft en dat ppg evenmin zander 4en Geest des Heeren als zijn ligchaam ademen kan zouder lacht Met achting J M Ed Dv Dienvr Gravetiiage S ESSEK Dingsdag 29 IJec Tot antwoori op booenttaanie rejtle ümu datv ij niet iebit gettackt ie heer Eater beapottelijk te maken H ij gaven tlecitt de Koorden door den heer Ester geaproken weder ket eadertchap van welke icoorden de heer E niet onlkiuti ea soo dut ienaud denheersE bnfotttlük te t fmtakt ie ket ie heer Eater zelf DK Eedactiï B YyQCiS eriag van den Qsmeeal rjaAji Diasdog 29 December Tegenwoordig de bh vaa Bergeo IJzeDdoorn voorz Viral Bern I iiaoe KraneDbolv JVeaterbaao van VrcèoUagfn Droegleéver Post njrmt Meséeiasker tldogmiboem Sttmloai en Stravtr üe Dotuten der vorige vergaderiog worden gelezen en gearresteerd JngekomeD ija twee miuivez van bh Gedeputeerde Staten dezer provincie gocdkeureade de overKbrijviag aD stea op da Bskeaiag van 1874 en de bcgrootiog over 1875 i sif Het adpes van C F vaa dcu Uergb te f tul ijkerstuis vroeger reeds vermeld maar ua op zegel gcschreveo wordt gesteld ia handen vao B eo W £ ene misMve van den heer OaodvaBrder dcD raod z neodank betuigeade voor de herbenoeniog Ktftif Ëea adres van den onlangs benoemden hulponderwijzer H Hcgaiaa te Jalphaas verzoekende die beaoeaiiug iutetrekkea op grond dat zljaa bezoldiging aldaar verhoogd ie twdt goedgekeurd Aan de orde sgn Voorstellea tot wijziging van den staat van begrooting der Uitgavao tan de Gemeente Gouda voor het dienatjaar 1874 Pie nn het üeatadelioghaia aa van het laraeli h l rmbestaor welke algemeen worden goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat door B en W op 38 Decomberjl in pablirke veiling is i RDgekocht een huisencrf gelegen naast de nieuw gebouwde ariuschool aan de Nieuwe Haven voor 2824 met de kosten omdat thans blgkt dat uit booEde van de vele schoolgaande kinderen misschien over 2 S jaren gebrek aan plaats zonde kunnen ontstaan de heer Kranenborg wenscht opheldering of het terrein groot genoeg zal zijn want apr gaf bij de bouw ing reeds te kennen dat bet terrein te klein zoude zgn de voorz beSAtwoordt dien spreker dat voor 2 jan D nog niet bekend waa van eene wet die dcu arbeid van kindeien in de fabrieken zoude beletten dat het aangekochte verhuurd konde worden en des noods tot vergrootiug der school kon aangewend worden de heer Messemaker vond de handeling van U en VV goed zoude indertijd niet n edegewerkt hebben om eeoa school voor 500 kinderen te boawen daar dit te veel voor een hoofdo dorwgzer is de hl er Keray spreekt ingelgktn zin als de voorsitter iostemming gebracht wofdt het algemeen goedgekeurd en de post aangcwexen waaruit het btdïag zal gevonden worden Ka Rjaclitigiug om aan de genomen besluiten altvoering te geven zonder resumptie eindigt de vergadering 1 I 11 Laat s te B erichten Berlijn ao Ueo Nadat hei Openbaar Ministerie gisieren tegen hel vonnis van Kinaf Arnim in beroep was gt komen heeft deze s avynds haat ook appèl aangeteekend Londen 30 Dec Gisteren bad te Cardiff eene conferentie pl nt9 tusscben de mijnbeziiters en dg afgevaardigden van öO OOamijnwerkersin Znid Wolles Daar de patroons weigerden tut arbitrage toe te treden zal de werkstaking op 1 Januari worden hervat Parijs 30 Dec Men verzekert dat er heden eene bijeenkomst wordt gehouden van de voornaamste leden uit alle cjnservatieve groepen der Nationale Vcri aderlng om te bera id8ia en over eene gemeeiiscbai peliike houding ten opzie te deroouatitutiofieele wetten Parijs 30 Dec Ër heeft heden op bet paleis van het Klysóe in tc jen ooriligheid vao Mac Mahon eene bijeenkomst plaats gehad van invloedrijke leden reu rerscliillende groepen der kamer Ër waren onder ander tegenwoordig de heeren Buff t Dufaure de Brogue d AudiB rel Pawiuier Depeyre Léon Say de Kerdrel Chesneiong en de Ministers Decazes en ChabaudLntour Het doel dier bijeenkomst waa bet opsporen van een middel om ten aanzien der coustitutioneele wetten tut overeenstemming te geroken lieden avond zal er weer eene bijeenkomst plaats hebben Madrid 30 Dec Generaal Martinez J Campos wegens sympathie voor de zaak van prins AiConsos reeds voor gernimen tijd lit den militairen dienst ontslagen beeft zich gisteren te Murviedro in de provincie Valencia aan het hoofd van twee bataillons troepen voor Alfonsua verklaard De Kegeeriugstroepen zijn ter vervolging dier opstandelingen opgerukt MA RK T BER I C H T E N Gouda 31 Dec Door de geetiemde vaart waa de omzet oubednidend De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag vette varkens van 24 a i 8 cents per half kilo varkens voor Londen van 21 ü 23 cents per half kilo Boter 130 a 1 6a i ttecdaia 29 Deo Op de veemarkt van steren en hedim waren aangevoerd 588 runderen 125 vette en graskalveren 4 nuchtere kalveren 123 schapm of Jammeren 293 varkens en 15 biggen Ue prijzen van het vee besteed ter markt van beden waren als volgt BuniUa en late qualiteit 85 c 2de qual 62 c Kalveren 1ste Jqual I 10 2iie quol 90 c Schapen 76 c alles per kilo In het magere vee was weinig handel I I I I II Ur S 3 u r jg ejT 1 ij It e Stan d GtBoatS 29 Dec Pieter oudera C Bouttstijn an J ai i Ida Maria liecUje Louiza ouders VV van Lio borgh en W de Gidta Anthonie ouders A P Kooijmau eo J C Weur n 30 Adriana ouders S de Jong en M Vermeulen 31 Willem ouders A Twigt eo J Offernun OvaiLEHHi 89 Dec W Verbaik 3 j 8 m M Verhoef 6 m G J au Vliet 7 m 80 11 Toeowen hoiovr van G Donk 30 j i Carlier 10 d Gehuwd 30 Dec A de Jong en C van der Sijl H I jde Groot en A R Verbeeck J van der Woensel eo D de Jong ADVERTENTIEN jW lYooiwpppdig bevallen van een Zoon J C i ÜOUMAN W ü iiAjf ÖOM ia 39 Deeember 1874 lenige kennügeving De ndergeteekenden betuigen ook namens hanne Kinderen en Behuwdkindereuy hunnen opregfcen dank voor de bewgzen van deeioeming onderVouden bij de herdenking aan hunne VIJFTIG JARIGE ECHTVEREBNIGIN6 Ztoammrdam 0 W HOOGENDIJK December 1874 M vajj WUK De ondergeteekende brengt bij deze den Heilwensch van den dag aan zijne Vrienden en Begimstigera zoo binnen als buiten deze stad A BRINKMAN Gouda 1 Januari 1875