Goudsche Courant, zondag 10 januari 1875

gevoegd bij de commissie over Ons Genpegen S ontvangt iiij bestellingen van ververtch iigen goeds waar 4 mag de stukken kiezen door tooneelgezeisehappen op te voeren De aiilwooi dcn tuu en niet ondorleekeud zijn docb iu een ver egel I trielje moet de naam staan welk biielje an een sp euk is voorzien b v het terbod om in de komedie iaal niet te rooken Kordt ttrikt gehandhaafd of ii n Oouda heertehl een lecendigen publieken geest en meer anderen Ue man tegi n wien ik sprak werd weggeroepen om op zijn beurt plaats te kiezen toeu zich een ander bij mij aanmeldde die vroeg Heeft u t stuk gelezen dat ze morgen geven Ja toevallig Bevalt u de keus Uitstekend en wel voornamelijk omdat de begis seien Ja wacht even s T pi zeide hij tegen wien ik sprak maar daar hoor ik mijn uaan afruepen Zoo gaat bet nu voortdurend Men kan onmogelijk een geregeld gesprek met iemand aanknoopen want steeds is er eene voortdurende beweging on ler het publiek 4At an en naar bet afgesloten terrein gaat Van gezelligheid is geen sprake Zj die pi atsen hebben gaon weg en zij die ze nog niet hebben gaan telkens kijken ol de beurt noch niet aan hen is Daarenboven is het met erg ruim 70odat men raet moeite zich bewezen kan Kortom het is geen aangename toestand Wi t ge uw heil in couranten zoeken hoe jamrapriijk wordt g j teleurgesteld Er zijn geloof ik 600 leden en lioewel couranten vier of vijf In andere Sociëteiten in andere plaatsen heefi men bij een dergelijk groot getal leden 4 maal zooveel bladen en dan nog tan de VLuniaamSte N Solt Cl Handelsblad e Nieuws V d Dag twee of drie exe uplaren Nu is t immers byna zeker dat op een avuud dat er eeu aantal menschen komt in Ons genoegen gij zoo goed als geen courant kttnt meester worden Mijn Hemel komt er een oud achtig heertje naar mij toe wat zal mijn vrouw cu mijn vrouw s tante wel zeggen Daar hebben ze nu 4 nichtjes uitgeiioodigd om morgen mede te gaan en dan krijgen we nog drie logees en voor al die menschen moest ik nu plaatsen nemen Ik trok een hoog nummer en uu kom ik zoo even bij den platte groitd der komedie en jawel ik moet hier eeu dame neer zetten en daar weer een ander Het is wat te zeggen Ik was blijde slechts twee plaatsen noodig Is hebbeu beklaigde den armen man eu had nog net even tijd om hem goeden dag ie zeggen toen mijn naaiB werd uitgeroepen ik ga er heen doch zie weinig of geen goede plaatsen Om midden op een bank te zitten zoodat ik voor achter en tcrzij door een incuschenmassa ben ingesloten als een S iort levende muur ben ik niet erg geatt ld vlak vooraan is de hardverscheorende muziek niet aangenaam en hindert de souffleur u stee ls achteraan is steeds een geloop van belang Wat te kiezen ik knnm op het baUson terecht ea kon eindetijk klokke negen Ons Genoeven verlateu met het vaste voornemen om een verzoek in te dienen dien naam te veranderen die mij al te hatelijk iu de ooreu klinkt Ik kwam t hnis en weid verwelkomd door niju vrouw met de woordeu Zoo Charles heb je t nog al goed getroffen Uaad eens beste Och ik le n heel makkelijk dat weet je het is me overal hetzelfde waar ik zit als t alleen maar uiet op dat vervelende baloon is Met moeite en na lang aarzelen kivaiuen de woorden mij over de lippen vrouwlief we zitten op het balcon Mijne vrouw die heel makkelijk was Irak een pruilend lipje beschuldigde my in haar hart al heel slecht voor haar te zorgen en toonde den ganschen avond een minder aangenaam humeur Het einde van den avond was dus weinig genoegelyker dan het begin Ik daoht s tas efdspera ad Aslra en hoopte op hes genoi geu vanden volgenden avond Ch vkles rrx T 1 t neemt ran personen die dagelijks met hem op t zelfde tooneel optreden P De heer Morin voldeed aan de eischeii zijner korte rol De hh Tonrninire Otten Ketlraan Mcssers en van Hilten hadden rollen van Ie weinig bet iekeiiis om er veel over Ie zeggen Wat de twee laatstgenoemde betreft beschouwe men dit niet als ren wensch om hen in grootere rollen te tien optreden Inte gendeel tvy hopen nog ultijd eens een atuk te zien waarin zij niet optreden Wy eindigen met de mededeeling dat de voorstelling weder vijf UreD lang duurde Staat der bevolking van de gemeente Waddinxveen over 1874 geboren 178 overleden 130 gevestigd 25 vertrokken t34 huwelijken 31 totale vermeerdering 68 tolaal bevolkingcijfer opSI Dec 39Ü6 waarvan 1963 mannen en 1943 vroowen Iu het begin de er mftand s te Alpben weder longziekte op twee stnlles uitgehjroken Oj den eenfiv stal werden binnen eenijtedSgA vij btMnu£sd tea runderen door die ziekte aangetast In de aCgeloopeu maand December werden drie runderen wegens longziekte afgemaakt De minister van Btiipenlandsche Zaken heeft be Sald dat het nieuwe Academiegeboutv en een groot uscumgebouw volgens de jdaiinen van den heerMetzelaar op de firoote Uuine Ie Leiden opgetrokken zou worden Naar gezegd wordt zou de Minister eerst aan de Rijksadviseurs voor de Monumenten vsn Geschiedenis en Kunst eevraagd hebben of er mogilijkheid bestond door uitbrenling van het oude Academiegebouw de iioodige loealiteiten t bekomen en zou in strijd met liet gevoelen der Adviseurs beslist zyn van het oude Academiegebouw af Ie zinn Ook de keus vnn de plauoen van den beer Metwlaar schynt geschied te tgn in stryd met bet advies der Bijksadviscurs Het laat rich verivailhten dat de plannen leedsbinnenkort zuilen teiittjongcsteld worden en dat in1S75 met het bouwen eau aaavang ZkI worden gemukt Fad Een curieus feit de lt de Li Ct mede De heer Schimmel pakrdenarts aan de Kon Milit Aead te Vreda mag althans i ooreerst in Noordbrabsat zijVi voor de land touwera zoo nuttige openbare voordraehteu niet houden omdat zyn ehef dit ia strijd scbt met de militair e wsarjdig heid Vsn de patenthclastiiig sprekende zegt rMultapatior in het HaudeMiMt o a het volgende Het Nederiandecho Ipatentrecht is eenig of Toorimmelijk eene belattini vp handel en mijverkeid gelegd Al bezat dit belastingjuiddel geen anderen dan dezen kws tcD karaktertrek het zou reeds hierom alleen in een land sis het ouz dat hoofdzakelijk van koophandel iBoct beelaaa onaauneoui yk en alleszins verwerpelyk zijn Waar tueh de staatsmacht de bronader randen ationaleu rijkdom o 4 welke wijze dan ook verzwakt d ar volgt zij het voorbeeld van den vrekkigeu slachter der hen diegouden eieren legde en wssr diezelfde inicht ten einde anderen van het betalen van belaating vrg te stellen of oin aan deze vermindering van lasten te bezorgen hel momaamtte middel van volksbeitaan des te hooger belast daar warden behalve onrecht de grootste d aaabeden en de roekeloosste onzin gepleegd Tan welk een goeden invloed het gebruik van xurver water op den gezondheidstoestand is blijkt uit eene opgaaf van Dr Senzy Te Bombay stierven van 1849 1865 gemiddeld 000 personen jaarlyks aan cholei In 1866 warden voor het eerst maatregelen genomen om het waier der rivier Velhar door middel Tandijzeren pijpen dtjor de stail te Leiilen en tcvenl degrondwellen te sluiten Van 1866 78 nu bedroeg bel aantal bezwekeuen aan de eholera slechts 2390 li i gemiddeld 300 1 sjaars Iu verband met de ondervinding te Eottej dam vau een zichtbare vermindering van cholera ster tc na eene gelijkaoortige verbetering van den watertoevoer sprelieu deze gegevens inderdaad zeer sterk Naar de Landh Ct verneemt wenscht de inspecteur d Salverdn hel Kijkssubaidie lUt tot voor kor ten tijd door de Landbouwschool te Warffura werd genoten te doen toikrnnrn aan eene te Groningen op tu richten landbouwschool en behalve te Zicrikzee ook te Alkmaar eene laadbouwscliool met rijkssubsidie tot stand te b engen De 4de abounementstoorstalling van de Verunigd TmmeeUnten uit Amster lam cnde r leiding der hh Stnmpff rn Veltmnn bracht ons een verrassing Wij l addeii toch het genoegen een nnti critiek te vernemen op onze recensie van Katharina Howard welk stuk bij het laatste optreden van genoend gezelschap gegeven werd en wel uit d mond van een der leden van hel gezelschap Toen toch de heer Kistemaker in rijn rol van Karel Moor wfis ijpgetreden en zich voor ian het too neel nedergezet had kwam de tiiÉ Meas t ii ft rol van Spisgelberg tot hem en giif hem eta of andlr papier dat veel van een courant had wgsrop ds heer Kistemaker deze woorden uitte wat is d itf o dat is die ber rd gemeene recensie over Knth rina Howard Wy hebben natuurlgk voldoende reden om het er voor te houden dat die woorden 01176 recensie in het nr 1612 golden daar bij eens voorstelling hirr ter stede niet zal gespixiken worden over Amsteidamscbe of andere recensies Wij geloofden aan onze lezers verplicht te zijn deze anti critiek ter zijde geuit en daarom wellicht door velen niit verstaan Ier hunner kennisse te moeten brengen Wij zwaaien lof toe aan de eigenaardige wijze waarop de heer K de oritiek toont te wairdetren wn irby het toeval dat diezelfde heer K bij bedoelde recensie ons niet de eer had te bevallen natuurlijk we willen het gaarne aannemen niet ia aanmerking komt en dat ook die omstandigheid niet ds reden was van zijn hoogst beschaafden uitval Over het Donderdag opgevoerde tooneelspel kunnen wij kort zijn Schiller s flooiwr rijn zoo bekend d it ieder de daarin voorkomende personen en karakti s kent en reeds als aankomende jongrliiigen lazen we immers het sluk dat vooral op de jeugdige verbeeliling nimmer nalaat indruk te weeg te brengen Ook de geschiedenis van bet ontslaan het berouw dat de schrijver gevoelde over zijn product het gevolg der opvoering enz zijn bekend waartoe o a behoort dat eenige jongens door het zien opvoeren der uRoovera zoo vol geestdrift raakt ii dat ztj de schoolbanken verwisselden tLct bet groene woud welke tocht echter op zeer vreedzame wijze eindigde met een hartig ontbijt in een dorpsherberg ea devrijwiU lige terugkcr in de ouderlijke woning Het spel der acteurs was er goed I De heer Veltm an verdient het eerst genoemd l worden In de rol van Krans Moor wam zijn talent uitnemend uit In de lasteivolle vrrh len aaa zijn vader aangaande zijn broeder Karel iu het uit voeren der lutige verzinsels om Amslia de zijne ts mogeu noemeu op het oa enhlik tueii hij zich aan haar i i ix ntftf t was hii In de SlaatKoiirant is opgenomen het bodr van de belasib ire opbrengst der gobunwde en dat der ongebouwde eigendommen in iedere pnviiicie volgens de Uitkomsten der kadastrale b ggeta op 20 October 1873 de verminderingen en vermeerderingen welke die bedragen in h i jaar 1874 hebben ondergaan en het te heti en bedr ig iler belasting in 1875 up de gebouwde en ongebouwde eigeudominen in iedere provincie Het uitreiken van den gouden beker aan generaalvan Swieten zal plaats hebben op Woensdag 13 Januari in het l arklokaal te Amsterdam Naadoopder plechtigheid zullen de belangstellenden zich nan een feestmaal vereenigeu C Bij gclegentie d der jaarlijk ohc algemeeno Vergadering der Liedertafcl Apollo werd verslag uitgebracht omtrent den toestand der Vereeniging waaruit ouder anderen bleek dat de Liedertafel tbana bestaat uit 33 werkende Leden 1 werkende Leden an verdienste iSi kuustlie ende Leden en drie eere Loden benevens a a eere Be tuurs Lid De gewone re ietiliën werden geregeld gehouden eiken Dinsdag laii 8 tot lU uur avonds en elke Zondag middag van l2 a tot 2 ure ook toegankelijk voor de kuiistlievende Leden Onderscheidene uitvoeringen werden in het vorige jaar gegeven in vereeniging met de beide afdeelingen Dames Zangvereeniging en Uiterlijke Welsprekendheid waarbij den Leien drie malen een bal werd aangeboden Met lof werden de vorderingen der afdeeling Uiterlijke Welsprekendheid herdacht Verder werd in die vergadering het reglement herzien waarbij werd aangenomen een voorstel om de nieuwe kuiistlievende Leden in plaats van ƒ 2 3 als jaarlijksche contributie te doen betalen terwijl in den loop Van het jaar de kunstlievende Leden tot eene nlgemerue vergadering zullen worden opgeroepen ten einde eene verbooüing van contributie te bespreken De beide aftredende Bcstuurs Leden de hh H J W Huber en A van Beedt Dovtland werden herkozen doch ton gevolge van het bedanken van laastgenoemde werd benoemd de heer J Gouda Het eerstvolgeii Ie Concert zal in de helft vao Januari plaats hebhen Het reglement lii rzien goedgekeurd zal voor kanstlievrnde Leden tegen betaling van 10 Cents verkrijgbaar worden gesteld In den slaat der bevolking in deze gemeente in ons vorig nr opgegeven is een fowt ingeslopen da irom plaatsen wij nu onderstaand ook meer volledig bericht in deze Gemeente zijn in 1874 geboren 865 M l OS Vr te zamen 773 waaronder 28 oneeht Orerieden zijn 26 L M 259 Vr te zameg 620 Als levetooB geboren zijn aangegeven 2U M 34 Vr te z 64 187 huwelijken zijn voltrokken en 2 eclitscbeidin gen hebben plaats gehad De bevolking bedroeg op 31 December 1874 7788 M 8783 Vr to zamen 16578 tegen 16369 in het vorige jaar zoodat de Bevolking is vermeerderd met 207 mogeu noemeu up u v u I in zijne ware gedaante deed kennen steeds was hy uitstekend niet het minst toen hy door gewetentwroegingeo gekweld door inwendige folteringen gepijnigd door gewaande droomgezichten verontrust door ziels en Itchaamslijdeii overmeesterd in vanbopii£en toestand geraakle Meesterlijk was do voorstelling van den schurk die op eens al zijn sehariddsden voor zich ziet opdoemea uit het niet ru bepaald meèsleepend was zijn spel dat de toeschouwers in spanning bracht en hen eerst tot verademing deed komen toen Frans Moor het tooneel had verlnien Mevr Ellenberger speelde voor Vmalia Karel s beuinde Zij stond den zoo even genoemden aoieulr goed ter zijde en vooral in de secue met Frans was zij geheel het volbardenil aan het eens gegeten woord sao de eens gegeven liefde getrouwe mmsje Maximiliaan de ongelukkige vader van twee zoona die beide veel op hun geweten bedden werd voorgesteld door den heer Vos Deze vuldeed ons beter dan vroeger zyu slem was wel eens te weeklagsnd en zijn gestes te eentoonig die gewoonlyk brstoiiden in het in de hoogte steken der banden Dueh ovM t algemeen voldeed hij goed Karel Moor werd vertolkt door den heer Kists maker Op gemju af dat die heer by een volgend gelegenheid midden in eene liefdesverklaring ecnige woorden aan ons adres in t midden brengt ol dal hij bij een duel ouk ons een denkbeeldigen steek toehet wagen ook over hem ons oor Uij speelde als gewoonlijk d i vrij middelmatig Hy deed echter goed zijn best en dit verdient steeds goedkeuring Wenschelijk ware het dat hg niet zoo hard schreeuwde doch zijn stem meer beheersohte In hartstochtelijke oogenblikken geraakt hij geheel buiten zich zelf en gesticuleert en schreeuwt er maar dapper op toe zonder de eisohen der aesthetica ia t oog te houden Hoe is t toch mogelijk dat hij niet meer profiteert van t voorbeeld van andere leden van t gezelschap die zoo ver boven hem staan en ho komt het toch dat hij niet iets van t goede over Wij ontvingen het Iste nr van het nr eillmtmrd Nederla d c1 Weekblad uitgave Nygh en van Ditmar te Eotterdam Dit blad belooft noch een politiek noch ten religieus orgaan te zijn inderdaad een onmisbare voorwaarde om door ieder gelezen te worden Ën wel mag hel abonneiitental groot zijn zal een geïllustreerd weekblad met eere blijven bestaan in ons kleine Nederland Teresht zegt de redactie in het eerste ur van genoemd weekblad dat andere landen bij menigte geïllustreerde maand en weekbladen hebben en doet de vrahg of ia Nederland een dergelijk blad misplaatst zou zijn Het Iste ur bevat o een leveneohet van Van Swieten benevens zijn portret dat niet zeer mooi ia een terugblik op 1874 de vleesohhal te Rotterdam de onthulling van het gedenkteeken te Ginueken en verscheidenheden Verscheidene illustraties zijn iu dit nr opgenomen al kunnen we niet zeggen dat ze het versieren want ze tijii allcu vrij leelijk Doch de red cti iirerzoekt een weinig welwillend breng t zullen wij beid bij de eerste kennismaking en na een dergelijk j j g t è zeggen verzoek zullen wij haar niet hard vallen en hopen Burgerlijke Stand GiBoutS 7 Jaa Gerrit Franciscus ouders G F Tijbout C1V S de Jueg Geertrai ouders L van der Kleij ea J van den Birg 8 Anthooie oudürs N vaa llertuul en E vaa der Kley Jerome Jüques Henri ouder I H kiebeit ea 1 P Messemaker Johan Arnold Wilhelm ouder i A C Frjje en W W Huls Franciun Willemina ouders W Kiumlioul eu C £ Torre GvEBLVDhNt 6 Jaa U van l 64ltvtu 3 $ 7 R B vau Halgoij 3 w C W A OpgenhselTsn S m C Prins 61 j W Hordijk S9 d S M i vsn den Heuvel 11 m C de Lnnpe 70 j INQ ZONDEN Per asp ra ad astra Door ds doornenl tot de sterren Door het on angename en vervelende tol het penoegehjke Vi5ór het beloofde land is liereikt is langen tijd van vermoeiende omzwerving noodig l ut etukking van een doel moet men zic i duoi een berg van bezwaleii hoenwerkcn welke berg dikwirf eer steil en hoog is Het bewys dfZir stellingen woidt weder op nieujv geleverd door het doorbrengen v iu een avond die alleen menschen van vreemden smaak zullen noei getelq ripheerd dat be burgerlyke gouvcm j niet by msehle ie om te Nieuw Orléans het gezag j iUnstralies in de volgende nrs beter zuflen te handhaven toodat aldaar thans df militaire diota it ea Deeleii wij mede welke onderwerpen al zoo behandeld ullen wordei itn noemen wij als zoodanig J rüaitf letteren Geschiéderdf Land en Volkenkunde Kennis der Natuw Staatstceteaschap StaathuUhondkunde Han del en Nijverheid gezondheidsleer Opvoedimj Kunni en Tooneel dan kan het bijna niet anders of velen zullen zich tot dit weekblad aangetrokken geiuelcn en zich er op abonneeren ADVERTENTIËN Bevallen vnu een Zoon L P KIEBÊRT Mesbkmakïb Gouda 8 Jan 1875 T Langde thermom leistand in den nacht van 8 9 Januari 1875 35 Fa hrenheit TTOeg n üe prioriteit wilde Tfrlscn d hebben nn het on nerp tot lusteüiii van een ïSenaat Zoj er bezwaar bs sloot de Vergailenns om n i Ie behfflueim vim de ttft üp de kaders van het leger f aaii tot de cun titulioiieele wetten maar in sii j Ui L hrt athiea der regcenug besljot zij de l riüiir t te geven aan het ontwerp tot overdracht van het ge ag Inderdaad is dit het belangrijkste Hel eerste gevolg van dit besluit der vergadering is geueesi d it het ministerie aftrad Voorloopig zal het de zaken bigveu behandelen totdat Mac Mahou met eenige invloedrijke leden der Vergadering eeue büeenkomat heeft gehad en een besluit zal hebhen genomen Men zegt dat Iiarcy bedankt heeft Toor de opdracht tot vorming van een nieuw ministerie Du faore zou nu ontboden zijn De Berlijusche Prov Carr werpt een terugblik op den keikeiyken strijd in hrt jaar 1874 en besluit hare beschouwing aldus De ondervinding van het afgeloopen jaar kan de regering slechts versterkeji in haar voornemen om met vnsten tred voort te schrijden op den weg welken de pliciit haar van de aanvang af heeft aangewezen i lnar vertrouwen rust op een goed geweten en op het bewustzijn dat faet steeds verre van haar is geweest om de rechten dtr kerk de gewetensvrijheid aan te tasten dat zij leehts het haar duur zod gegeven wereldlijk zwaard krachtig wil voeren haar vertruuwen berust op de warme ondersteuning welke tij bg het Duitache volk en hij de Vertcjjeiiwor rdigiug vindt het rust eindelijk op liet vaste geloof en de vads landslieven en tin der Katholieke volkskringen ia ÜaitBchlnnd die die langzamerhaud zu leu erkennen dat het hiet niet betreft vraagpunten van geloof en kerkelyk leven maar bet streven naar wereldlijke macht Er zal een tijd komen en die lijd is naar wij hopen niet ver verwijderd dit alle ernstige mannen ouder de Katholieke bevolking zelven roet het oog op de ondermijning van van kerkelijk leren de geestelijke en opperherders biddend en vermanend zallcn wijzen op de belioeften aan herstel van den kerkelijken vrede en verzoening met de StaitsrrgeeriHg Wellicht erkennen iiitus cUeii ook de kerkelijke machthebbers meer en meer dat de steun waarop zij in hun streven naar machtsuitbrei ding meenden te kunnen rekenen zwak en bouwvallig wordt en zullsn zij voordat de scheuring tusscheu Kerk en Staat nog verdere en niet te herstellen vord ringeu maakt de hand leenen tot den hernieuwden Uoei van het kerkelijk leven en tot herstel van den vrede roet den Staat gedachtig aan de spreuk geef Gode wat Godcs en den Keizer wat des Kei cera is In hetzelfde blad worden ecnige beschouwingen gevonden over het herstel der monnrehie in Spanje w aarvan de slotsom is dat deze wemliug der eakeu hoewel niet geheel onverzien toch spoediger is geschied dan men nog kort geleden mocht vcrwaehten Dat de republikeiusche regeeringsvorm geey duurzame zou zijn maar slecl ts een ovurgjngsiijd ierk zou vormen werd aangenomen ook duor hen die het hoofd van het uitvoerend bewind hn Jden erkend Het doel der erkenning was oia gelegenheid te geven tot vorming der groudslngeii voor de staatkundige orde v B zaken welke Spanje zich later zou geven Alle kenleekenen doen verwachten dat dit doel bereikt lal worden De vroegere keurvorst van Hesscn Kassel Vrederik Wilhelm is overleden tuur bestaat BINNEISTL D OoODA 9 JiNUAni X D gunning voor het bouwen J MU den laagsten inschrijver den beer J Jtutgers gegund AlphonsuB XII is naar Spanje vertrokken Louisiana is weder het toooeel van strijd lussohen republikeinen en conservatieven het smeulende vuur n weder ontvlamd tengevolge van een cunfliet tusschen de ledea van beide partijen in de wetgevende vergadering van Lpuisiaua en dut het daarbij ernstig is toegegaan blqkt voidoeude uit het bericht dat de regeeringstroepen op hevel van den gouverueur M lCellogg vijf conservatieve afgevaardigden uit de zittingsuul hebben verdr ven wier verkiezing werd tiestreden De eoneervatieveu hebben tegen deze handelsvijze geprotesteerd en met den president gezamenlijk de tittingsnul verlaten Zij hebben in een ander lokaal zich weder geconstitueerd zoadat Louisiana thans twee wetgevende vergaderingen heeft De npublikeineu zijn in de zaal gebleven en hebben asdedeeling ontvaogrn van eene boodschap van den gonvernenr Generaal Sheridan heeft het bevel op de troepen op zich genomen en naar Washington getelq apheerri dat h burgerlijke gouvernement Een gcnocgclijkc avond De klok staat op hall zeven Sinds een usitjeis het middagmaal geëindigd en de tijd daaropvolgende is doorgebracht met zoowat Ie bladeren in eenof ander boek Daarbuiten regent het en de kletterende bewijzen daarvan op de ramen doen u d chter bij het vuur schuiven eii u voornesieas koesteren omer niet meer uit te gaan Doch nauwelijks zit menop zijn gemak of daar komt vrouwlief achler a metde woorden deukje er wel aan Charles dat het om 7 uur loting is voor de plaatsen voor de komedie W eg was mijiip illusie om thuis te blijven en ikmoest de heete stad door guur wéér morsige stratenen het vooruitzicht een heelen avond kwijt te zijntrotseeien oa in Ons Genoegenr te gaan zorgen dalik plaatsen kreeg voor de konwdie van den volgenden avond Ik kleedde me direct aan nam den wensch van mijn vrouw mede een mooi nummer te zullen trekken en spoedde mij naar de Boelekade Nog even vóór den bestemden tyd kom ik daar aao en zie dat reeds een aantal menschen mij voor zijn Alle rangen en staiufijii zijn vert9geniraanlig4 vaa af de fijtie lakeneche jas van den meneer tot aan de bombazijne frak van den werkman terwijl de nette luitenaotsuniform het geheel een sierlijk en gekleed aanzien geeft Boudom een klein geel tafeltje verdringen zich op t oogenblik van mijn binnentreden Ons genoegeu s leden om hun naam op de lijst te schrijven met bijvoeging van het aantal beiioodigde plaatsen Ma eenig diingen i s het ook mij gelukt het tafeltje te rïadereu en 2 plaatten te rra eo Mijn geid word geofferd de kaartjes in ontvangst genomeu en in afwachting van hetgeen verder gebeuri zet ik my neder tol wachten Zoo meneer luidt het naast me en ik zie een stadgenoot voor mij staan die aldus vervolgt rkomt ge ook eens bij de loting Js is mijn autwoord als ik een hoog nr trekzal t een vervelend avondje zijn Dat is waar maar wat is daaraan te doen I Nouwelijks was dit gezegd of er ont tohd zulk een gedrang naar de deur die tot het ne teJ keurig geplafooneerde heldcr geverwde byzaaltje Ivoerl dat hei duidelijk bleek dat de loting sisnvint In een afgeschoten ruimte in dat zasllje stonden at reeds drie vau Ons Genoegen B c mmissarisseii terwijl voor beo een paar bedienden zaten met groote vellen papier vóór zich en de kneohtl van Ons Genoegen voor de sfgesoholen ruimte stbnd met een g a ei vaas die de dicht gerolde gelak jof ongelukaanbreiigenile briefjes bevalt en waarop de verschillende nrs stonden Plechtige s ilte heerseht in t rond toen eindelijk de eerate naam werd afgeroepen en het klonk n dat vrij hoog was welk nr met een dof gemompel werd beantwoord daarop achtereenvoigeos alle namen die op de lijst stonden Hy die u 1 trok ivcrd begroet als een over gelukkige en hij werd geluk gewenscht alsof zijn tegenwoordig en toekomstig heil er van afhing De hooge nrs hadden sombere gelaatstrekken morrende woorden en onvriendelijke gedachten ten gevolge terwyl de lagere als de weg om een goede plaats te krijgen met vreugde werden begroet Daar hoor ik mijn naam afroepen ik luisterde met aandacht en hoorde dat ik zoowat de zestigste aan de beurt zou komen om te kiezen Dis keus zon al zeer klein zijn en vol verdriet zette ik nij neder bestelde een goed glas eognac grog kreeg een slecht en amuseerde mij kostelijk toodat ik bijna besloot om als ik slechts ten koste van zoo n avond naar de komedie kon gaan nimmer meer Kunstmin te bezoeken Niet rer van het billard was ik terecht gekomen SU keek met zekere onreraebilligheid de loopende ballen na toen de heer die iiij daar straks had toegesproken weder tot mij kwam en zeide den dra id Meder opvattende waar hij dien zoo even had laten glippen Zon daar toch niet iets aan te doen zyn om dat loten onnoodig te maken f lk ou dat het waarwsi ur 8 ai t sntvoorib I S Waarom niet eenvoudig Jaats faên iknlen cd bd r loting zoodat de eerste dis er bij is de bette plaats krijgt F Neen was mijn antwoord dat zou nog gekker tijn dan kwam op faet bepaalde uur van bureauopening ieder tegelijk en dan won steeds hij het die de sterkste was Ik vrees dan nooit goede plaatsen te zullen krijgen want gij weet ik beu wel lang ma r heb weinig spierkracht en de stevigste kerel had dan de mooiste plaats Dat zou onbillijk zijn Ja er is iets van aan maar wat dnn te doen Ik tveet ttnt schrijf de volgende prijsvraag uit Een goede manier om de plaatsen voor tooneelvoorstellingeh aan de verBchillende abonnós toe te doelen Hij wiens untvvoord bekroond wordt krijgt 1 gialis toegang tot nlle voorstellingen 2 wordt toe