Goudsche Courant, vrijdag 9 april 1875

1375 BUITENLAND 1 ButlenlaDdscli Overzicht Dt zitting van den Fransoben ministerraad op 1 Dinsdag jl heeft telfs niet in het tainate polit ek gewicht gehad Oa de afwezigheid ran Oobare en Leon Say beeft men de qnaeatie der gedeelteli ke Terkieiiugea niet eena aangeroerd Men wacht tot alle ministers tegenwoordig lyn eer aen op zulk een 1 gewichtig punt een bcsliaaing neemt Het Prauacbe regeeringsblad het fonrntd offieul behelst bet bericht dat de kiezers vau Guadeloupe tegen 6 Juni ter rerkiezing van een afgera irdigde byeengetoepca zyn Nu niet te gelyk rerkiezmgen voor andera vacante zetela tyn nitgiaehrereii klagen npnblikeinacha bladen dat de regeering den ouden weg bewandelt die de rorige conservatiere Biuisterièn zoo dikwijls zyn opgegaan Sedert eenige dagen hebben de Mgemeene Raden hunne rooijaarsfergaderiugen geopend dia in zoorerre van belang z n dat t j de stemming doen kennen welke onder het rolk beersebt na de aanneming Ier oonatitutioneela wetlen en de ministerieele rerklariiigen van Dolaure en Wallon Uit de openingsredenen donr de voorzitters dier Algemeene Raden gehouden I blijkt urer hst geheel dat die atemiQiag hoogst gun 1 lig is Bij de herratting der werktaaahaden ran hel Engelsche parlement bebt n de groote Bngelsche binden naili ffem en Daily Tdegrapk eau alM bebalre seliitterend tafereel opgehangen ran de werkzumheid ran het tegenwoordige oonaerratiere miniateiie en an het gebrek aan homogeniteit dat in aija eigea boataas a ia de gelwlersu zyner parlg bestaat Eerstgenoemd blad roorspelt ulfi reeds eene I crisis daar de lijd ran balaaoeeren zooals Disraeli tot nog toe heeft gedaan roorby is en by party zal moeten kiezen tnsaohea de ourertoeolyk reaoti onaire tories en de minder atrange eauaernatieran De reis ran den Uuilaohen Keizer naar lulië is weder hoogst onwaarschijnlijk ge orde de Kreuztett wil zelfs weten dat er geen apnke meet ran is en in p sats ran den Keiter de KroonpriDa een bezoek aan Viator ËmauUel ui brengen De prins jtncbop ran Brealaa beeft geweigerd op veriork ran den opperpreaident zyn betrekking neer te leggen de afzetting zal na geschieden door bet kerkelijk gereehtabof De taak kan moeilijkhedan geren wanneer da prelaat rlnoht naar Ooatrniijk waar een gedeelte ran syn diooeae ligt Uit Berlyn wordt beriobt dat in den Fruisiaoheo Landdag nog reraohillende wetsontwerpen tallen warden ingediend over kerkelijke zaken o een orar het bestuur van de bissoboppelyke goederen In België tyn de gemoederen teer opgewonden orer eene diplomatieke notaren de Duiische regerring Pit stnaisstuk betreft de bonding ras da pert ran de katholieke gaestelyken ent tegenorer Duitsoblaod I Deze is reeds door de Belgische regeering mundel iig afgekterd insar de Daitaobe regeeritig wensoht dat hierran ook tis t openiaar blyke Die eisob is niet onredelijk Dan wordt gerraagd dat de Belgische regeering om sommige taken tegen te gaan gebruik make Tan de rechtsmiddelen die zy heeft en zoo zy die niet heeft zicb dia rarsohaffe gelyk ook andere landen deden Dit gedeelte ran den eisob is hei vooral 4rat opapraak wekt aaar aen tal gereede gk erkennen dat juist daarom goed in bet oog gehouden worden moet welken omvang die eiaeh beeft £ n dan rolt onmiddellyk in het oog dat door de Duitaehe legeering veel minder wordt rerlangd dan bgr by one te lande nog rechtskracht heeft ten geroilga van de wet ran 28 Sept 1816 N 51 Slaateiltti 1816 De Duitsche regeering vraagt geene maatregelen tegen de Belgische dagbladen De noU maakt alleen melding ran sommige herderlijke brieren en andere dergelgke eenbare uitingen die in het stuk worden opgcgeren Volkomen ta recht wordt dan ook in een Berlynschen brief aau de Köln Zeil opgemerkt dat de pers kwalijk kon zün bedoeld reeds omdat de Belgische clericale bladeiFieer weinig invloed oefenen en bet oSoiense foumal de Bruxellil altyd zeer voorzichtig is teiwyl da liberale dag da ktinr ru Daittokland hel pho om eene reis naar Iialiê e doen beeft laten varen De Kroonprint en Kroonprinica tollen daaieiitegeu eerstd cs naat Iialie igrlrekiien Hunne kinderen lollen ip dien tu ichentyd tioh naar Kngeland begeren Da Frotmeiml Com mtkmi meldt dat het bericht oatreot t Keiiera rertrtilt naar Italië Toorbarig it s Kcitert geueetbeeren hebben er bezwaren tegen geopperd Tot datrer is oudankt s Vorsten weiitoh oa eene reit naar Italië te doen nog gejn bepaald betluit dienaangaande genomro Bayonne 7 Apnl Volgent een gericht tljn Car itiitohe iradelingen in Frankrgk gekomen om Cabrera te Termoorden De politie doet onderzoek Daar hen H drid 7 April De generaal Concha heeft thans igne klachten legen den Miniiler Tan Oorlog by den Minister zeWen ingebracht eo niet bg den Koning MARKTBJSBICHTBN Gouda 8 April Foldertarire puike JiM i 6 Mindere 7 60 a ƒ 8 00 Rogge puike ƒ J 68 7 80 Mindere 7 00 7 40 Voer f6M ƒ 8 80 Gerat puike ƒ 7 86 a 8 00 Mindere 6 00 a 7 00 Hirer iaFare 6 26 a 6 00 Lichte 16 a 6 00 Heunepuad 8 75 A 9 00 De Teeoiarkt met weinig aanroer de handel in liet traag rarkena roor Londen ran 30 tot SS Ctt per half kilo mager rarkena en biggen i handel ring Kan ran tot 89 Bolor 1 20 ü 1 3S Burgerlijke Stand OltaoKKRi April Sophia oaders H A Toen en F sPritLiDiil I April H Walker wed N Euebaggan tS j Qiuuwo 7 April T de JoofE en J M M Stcenwiokel A N Ttn letawto ea J Nrierhof i Nederhof en M de Voi A BijnMn en C t D Uuiwijk ADVERTENTIËN P H COEBEBGH VAN Cak Ltiden 5 April 1875 Eenige kennitgemng Heden overleed tot onze diepe droefheid onxe geliefde Moeder en Behuwd Moeder MAGDALENA JOHANNA WAKKER Wed yan wglen Nicolaas Essxbagoeks in den oaderdora T tt 68 jaren Uit aller NaamF W S88EBA6GEBS goMdg 7 April 187 5 Geen llliumatiek meer Zoolang de wereld bestaat ia nimmer eenmiddel Irakend geweeat dat o j roef hondend ea krachtdadig tegen rhiAmaliiek werkt als deonfeilb ABdHAUüBINS bare juiste liefeIgke en onmiddeUjjke werking ioo algemeenbekend en erkend heeft de aandacht van velemneeaknndigen zoodanig getrokken d tdezelvedoor HEd zeer aanbevolten worden Geheeldoor rhumatiek verst fde Igdera zijn in middelvan twaaf aren tgds door het gebruik dezerWatten finaal van hunne pynen en stgfheidbevrnd geworden Z j ontnemen den lyder alleschadelyke en scherpe vochten waar vq wordenaangebracht tonder eenig nadeel op gezondvleeach uit te oefenen of andere middelen schadeiyk te zgn VrOegtydig aangebracht waarborgen ze even zeker tegen zweren terwgl zgde scherpe deelen uit het bloed nemen waarde zweer zich zetten wil Tot bewys der echtheid worden alle geleibiljetten geteekend doorden bereider en Hoofd Dépöthouder 4 A BREETVEL T Az te Delft Die deze Watten voor den prys van 30 Cents r pakje o a verkrggbaar heeft gesteld bü A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuüen W DKN UIL Sckoonhovtn A KADLING Alphen 3 ÖODDKADB Botkoop 3 B KELLER en Zoon Weste Wagenstraat A REIJNARDT Oostpoort Roütrdam OTtO HOOGENDUK CapelU a d IJue l eoada Drak laa A BriakgiBa Voor de vele bewyzen van deelneming by het overiyden myner Grootmoeder betuig ik ook namens mgne ouders mynen hartelyken dank G HARDEMAN Gouda 7 April 75 HET ECHTE EAUD ANVERS waarvan men vertrouwen kan dat het uit aromatische planten gestookt is wordt verkocht te Gouda bU B SCHOLTEN Coiffeur Damesen Heeren Haarwerken die het Eau d Anven rechtstreeks ontvangt uit de Fabriek en Stokerg van den heer AÜG iw MARBAIX uitvinder te Antweipen De royale en double kwal worden byzonder aanbevolen als zynde de gezondste de genrigste en de beste tegen Rhenmatiek Hoofapyn en andere kwalen Prospectus gratis te bekomen VnWAAiaOOSDB TERKODDHEO CHBOIOSCBE BR0IICBITE8 TEEBnO linOinlEGLE BEBiHDELU TEER CAPSULES DE qUYOT k Uuk r tw a Dete cap uleii ter grootte van een gewone pil beralten leer uK Noorwegen gehleel tuirer en van de éérste qualK t De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig c Het lagelijk cte gebmik iter leer ii teer iinleberelcn TOOT henletlendén en sw k ti pfrwnen Het n tevem f een teer goed pii terviibel voor ecae menigte siekten c Toeral lO tijtlen A Ëitidemiuii lieerMbta Amiuuindt UiiraitaUii mia proCuKiu BoocaiBMT D De teer xegt H M A Cazenave wordt net bijtondei ucccs gebruikt tegen huiduitslag en loogtcering Het is klsarbtijkclijk oor do erraring Iteweten düt de leer een stiinule ren eii invloed heeft en dat bij nialig miar € geregeld gebruik de teerde organen der ipijsvcrtoeringc lacht opirekt en den goeden btocdsomliMp bevordert l ie uwRair i tmUicmt du docteur Fiiai r De Mtrking der teer inwendig is als volgt Zij ver meerdert de urine afscheiding wekt den eetlust op en bevordert de sp tverteering Hen sclirijft de teer voor al voor bij chroniicbo eatbarren van de blaas en lon geo a i Treüté ée Phanwuiê du profesaeur Soouiaav By t gebruik van één of twee capsulea op t oogenblik dat men gaat eeten werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen i aoiKHiTU AtiHt LOnaaaMOOCMiiia WRWtARLOoéot VIRKOUDHtlO LÖMaWTSTCZINt EN TKRIK iti ru tn tueirlE a MwaiTEtiHiife MHDI OP DC M en in t algemeen tegen alle aandoeningen der siymrlieien Jedere flacon ran fr S 50 berat 60 capiules Dit is genoeg geiegd om aan te toonen boe weinig deie geneeswijie kost van 5 tot 7 1 3 cent per dag Om tidk Ugen t koopen tdn namaakul tt hoeden moet men iKwra et en op t wille etiquette voorop de Itktt mei tuiarte letten tt afgedrukt en demderltkening mn GOTOI Depot te Gouda in de njeeate Apotheken Bier legenoter ierindt mft het fae eitmh dtri fflEi WBIilEIJ Het BESTUUR maakt bekend dat op MAANDAG B 8 den 12 APHtt met iiet inZen der gelden van de ingeschreven aandeëea éen aanvang zal gemaakt worden Namens t Bestnnr voornoemd J ZANDIJK Seer Openbare Verkoopiiicfen te GOU DA op MAANDAG 12 APRIL 1875 des voor middags ten elf nur in het Logement BB Z alu aan de Markt aldaar van EEN lEEIIENninS en ERF met een fraayen TUIN daarachter aan de Oosthaven te Gouda wyk B N 40 Zynde in het Huis Zes Kamers een goede Keuken Kelder ruime Zolders en hetgeen verder tot een goed en gemakkelyk ingerigt Woon huis behoort Te aanvaarden 1 Mei 1875 En een OOFTTUIN met SCHUUR in 4 vierde kade aan de KaraemelkskMt te Gmida groot 8 aren 49 centiaren Terstond te auix vaarden Op ÜINGSDAG 13 APRHi 1875 des voormiddags ten negen nar aan het Lokaal wyk K N 237 aan de Peperstraat te Gouda van Eene groote party Gesatiueerd en Ougesatineerd BËE1ANG8ELPAPIER Gevelouteerdfl en vemiAte RANDEN SCHOORSTBKSSTUKKEN GOROIJNPAPIER enz en wyderf MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDOËOOED KLEEDEREN waarondes Ze Bienwe REGENJASSEN enz Bn op DINGSDAG 20 APRIL 1875 des voormiddags ten Negen nor aan het Buis wyk B N 40 aan de Oosthaven te Gouda van een FraaUen INBOEDEL waaronder eene grootb party Gewerkt ZILVER als 2 THEESERVIEZEN INKTKOKERS SOEPLEPEL 18 LEPELS en VORKEN enz alsmede een Fraai SCHAAKSPEL Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜÜN DROOGLEEVER te Gouda Tot tiet vullen van holle Kiezen bestaat er geen werkzamer en beter middel dan de TAND LOMBË van de KK boftandarts dr J O POPP te Weencn Bogoergasae no die ieder zelf zeer gemakkelyk in da bolle kietea kan leggen en welke ziob dan met de orerreat der kiezen ea bet tandrleeaoh rerbindt de kiea loor verdere Ter rotting bereiligt ea alle pqn doet bedaraa Het Anatherin Mondwater van Dr J G POPP k k HofTandartt te Weenen is de onderstaande Uéodts i f 1 7S per flaeon te bekomen is het ToortreRelgkste middel bg rhumatiiclie tandpyn ontstekingen en rerzweringen van bet tand vteeseb het lost den tandsteen op en rerWndert de verdere Terming daarran berettigt loste tandeii door rersterklng ran bet tandrleesh en lerwSl bet de tanden en bet tandrieeseh ran alle nadeelij stoffen zuivert geeft bet den mond etna aaogi ti me friscbbeid en verdrijft reeds doof een korg gebruik den leelgken rrak die er uit voortkoat Anq lherin Tandpasta van Dr J O POPP Dit preparaat hondt den adem frisch en strekt tevens om de tanden sohilterend wit te maken o het li rf derzelre te voorkomen en het tandrleaaoh te versterken Dr J O POPP Plantaardig Tandpoeder Het znirért de tanden moierr dat door ket dagelgkscli gebruik liiet alleen de gewoonigk zoo lastige lindsteen wordt rerwgdsrd maar ook hel glazuursel der tanden steeds blanker en zachter w tdt Te rerkrggen te Ooiida by L Sohen c inkflier op de Hoogstraat wgk A 123 tft tïerdam bQ f E ran Santen Kolff apoth en A Mippeie jn k C blaanwe porceleinwinkel te s Hage hy L F C Snabilié apoth te Lejrden by E Noordyk ta Utrtolt by F Altena apoth te Amsterdam by F van Windheim C rerkoophuis te Oudewatar by T J V4a VreuAiingen té Scheonhorea by A Wt ff N 1657 ZoBdag 11 April GOUDSCHE COÏÏRAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken bladen lelren tegen de cleriealen strijd roeren De 1 zelfde correspondent dia doorgaana aeer goed op de hoogte is schrijft dat da taak wel geen rerdere gerotgen hebbeo tal De Belgische regtering heeft reeds geantwoord en daidelyk doen uitkomen dat het onafhankelijk en neutrale België steeds zijne internationale verplioht ngen in het oog beeft gebonden De zaak ran Ducbesme die beschnldigd werd een samenzwering tegen ron Bismafck gesmeed te hebben ia iotustohen weder opgerat en eene aienwe instructie aangernngen FBANKBUK In het Journal det Debate wordt eene ran het departement ran financiën afkomstige aMdedeeling gelezen orer de hertiening der weigering op de suikerbelotting in Frankrijk Ten rongen jare heelt de Nationale Vergadering na eene laiigdariga discussie een Toorstel aaogenoaea ran den oud ainister Pouyer Querticr inboadend dat de inning der belitstiug voortaan nm plaste hebben door middel ran ket loeticht der sabtenartn op de frebricatie ezerciae Tot heden lya kog geene regelen roor deze reraodering rastgeateld In de bedoelde awde deeling wordt ibani gezegd dat de uoodige roorschriften en reronleuiogen door den Staatsraad moe en worden rastgeateld u rermit4 dat college net Paic en tyne werktaambcden pleegt k schorsen de zaak niet roor da tweed helft ran Aprl haar beslag an krijgen en altyd nog afbankelyk iatraneeu mogelyk terngkomen ran de Nationale Veagaderiug op baar ten dezen geuomen baluit Uif deze iantate woorden meent men te Boeten opmoksn dat de regeering roornemene ia alaoog aan de Nationale Vergadering I roor la llen oa of dot besluit terug te komen I De oommissie ait deo ParyMbeo Oemeenteraad welke met net onderzoek naar de wenscbelykbeid der lijkrerbanding belast is heeft aan haar lid den heer Öidet jhet stellen opgedragen ran bet programma Toor den wedstrijd om de beste manier rau crematie te ontdekken of eenig abde middel dat gelgke resultaten oplerert De keer Cadet heeft ziob onmiddelyk in betrekking gesteld niet alleen met Fronacfae uit inders maar ook met Oostenrijksobe Engelsche en Italiaansohe Zoo spoedig mogelyk zal hy aan de sommissie mededeelen in welkeo stand ziek deze j uaestie iu de orerige landen ran Europa berindt en eent daarna zal hy zgu npport ontwerpen T iszr i j ITALIK De stad der Lagunen biedt een teldtaam tehoaw Spel aan De Kbizer die de sfhoone koningin der zee zoo lang oor zich heeft zien buigen is de gaat an Venetië Na lange jaren ran treurigheid en I roaw beeft tij het feeatgewi aangetrokken dat uiet meer bare voor ledea ai een te poaaea Op bet St Mareutplein in de onmiddelgke nobgbeid van bet wereldberoemde doga faleia eo de beerlyk acboone St Marous kerk rerbeffen zich de rreugde kre en ran een rolk dat in de laotata eeuw aleckts telearstalling en vernedering gekend beeft roor t welk geen ander deel sebeen weggelegd te zyn dan ta teren op den roem van het verleden te kWgnen en weg te tinkea Venetië ia ia feestdot De zwarte gondels n reisierd en roeren de Vorsten eip adelgke gealacfatèuJ der 19e eeuw orer het groote kanaal Da menigte tiet ran de Ponte di Riallo neder op den prachtigen stoet het schijnt een aohittertnde dro m uit rerriogen eeuwen Maar t is geen droom de Habsburger aan wiena naam Venetiea schande verbonden was en de galante Koning naar wien het uitzag met vruohteloos verlangen zjj tgn beide de baren geworden Deze omdat hij haar banden gealoakt gene omdat by bnar rrgheid erkend heeft en de oude koningin der teeën heeft een geroel alsof zy weer heeraobte en door Vorsten gehuldigd werd Doch Venetië onirangt haar gasten niet op dezelfde wys als in de dagen ran haar voorspoed Wel niet met gescheurde kleeren maar toch ook met ri k gelooid Paleizen beeft tg in menigte haar kerken schitteren ran binnen en van buiten Venetië ladht I nog altgd tegen de Adriatitohe Zee alaof zij de weel derige was ran weleer Haar Campanile ziet niet minder trotsoh over den leeuw en orer de koepels der St Marcus heeo maar ternauwernood kan al dat uitwendig rertoun de Iniater Tan rrooger eeuwei kaar armoede bedekken Zg wil tick als van udt in al haar waardigheid rertoonen maar haar schatkist is leeg Zg moet allerlei listen bedenken oiri baar fatsoen te booden te is rerlegen met baar gasten al merken die zelf het niet t St Mareuaplein zal geïllumineerd warden OUir no de beroemde illuminator ontwerpt en rerlichting die paasen z l bij de k asaieke schoonheid rgn di cenige Piazza alecbts 20 OOH gulden moet ze ko ten maar t ia te duur Het nagealsckt ran dr Dogeq en deo Groeten Baad moet lich terreden stellen mei de gaspitten te rerdubbelen met een water fontein eo eenige potjea bengaalscb ruur Als de schoonheid der paleizen niet te indrukwekkend WM om aan spot te doen denken zou men kunoen get looren dal de teekenca ran vroegere grootheid grimlachten orer d araialig p igini en der Vcnetianeo om tich bun raderen waardig te betoonen Tuck stelle men zich torsrige ran iUaminati niet als mislukt roor Üe koepels lan den St Hareaa de rergalde bronzen paarden de ieeaw de figarea tegenorer den ingang ran de kathedraal het hoogst deel der Campanile en boreaal da aobepea in de baren blonken in liebtgewaad de muziek klonk op het plein waar d dnisenden zich bewogen ea Venetië de droom der tee waa Maandagnacht fantaatischer dan ooK Da Ooatenrfjkaehe Keizer wordt aat vrtagde begroef aaet alleen omdat hij niet als bserscher geêerbiedifd behoeft te worden maar ook oawlat debehoaftite rtad zich tqne weldaden lerendig berii I nert Wst in zijn vermogen was beeft hg gedoaa I BB baar verTullea handel op t faeoreo Al raagsaen aist beweren dat de Veuatiaaen terugreilaugeanaar de rieesobpotten ran Egypte tg diagaa Fraaaj Joseph persooiiijk een goed hart toe Had deOoatenrijksche Keizer niet de overtuiging in zekerenzin tyn plicht jegens tyn rroegrre onderdanen terTuld te hebben by tin zeker thans bon gast nietwillen zyn of op zoo hartelijke ontrangst niet kannAi I rekenen De atemmiug der bereiking is echt fii elyk Klit weder is schoon ea roor de noodige middden ter uitspanning is gezorgd Banketten diners achouw burgroorstellingen volgen elkander op De plaataen in t theater zyn fabelachtig duur ran 190 tol 1000 trca werden betaald om Lucia di Lammermoor en ket ballet Satanella bg te wonen Honderden boeren uit den omtrek komen een kijkje nemen en daar alle logementen en herbergen bezet zgu dienen de stoelen der koffiehuizen op de Piazza dn uaehta menteen tot rnstbed De politieke zijde ran dit betoek wordt natnuriyk ook druk besproken Men meent dat ran nu f de Koning ran Italië met de diie Keizers éan l n al trekken in de Obsterache kwestie eu ten opzichte van het Vsticaan BINNEN LAND GODDA 10 APUIL Uaaroe herinneren wü den Leden der Kiezers Vereeniging Kerke gk Beheer aau de Vergaderfng ran aanstaanden Diusilag ten 7 nre in Nut en Vermaak waarin eandidaten zullen worden gesleld roor de aaiistaaude Ke kelgkc retkieiingeu Eine rercenigiag die 200 leden telt kon kracht genoeg ontwikkelen aaar daartoe is tamenwerking onmisbaar Ontbreekt deze dan werkt een groot getal leden eer verlammend dan krachtig Men sohrijft ons heden uit Haaatrecht Heden nacht is alhier in de kerk der B 0 ge ngtnte ingebroken met het gerolg dat eenig geld henevens verscheidene kostbaarheden tyn óntrreemd De politie doet grcrig onderzoek maar is tot nogtoe de daders met op het spoor By koninklijk besluit bieft Zr Ms healnit n I 29 Maurt 1867 SiU n 18 loudende raslsiellilig P J 15 s