Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1875

Vrijdag 4 Juni 1875 W 1680 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtielilad voor Gouda en Omslreben v IJllBa li STRÜCTElJR de DANSE Gouda KORTE TIENDEWEG D 82 Atmterdam NIEUWE LELIESTRAAT M 21 Société ONS GENOEGEN Gouda JEÜDI 3 JUIN 1876 ÜNE SEÜLE et UNIQUE REPRESENTATION donnée par les ARTISTES du THEATRE ROYAL PRANi AIS de la HATE sous la Direction de Monsieur LÜCIBN VAN SWIETBN UFIlLEIErANSOT Opéra Comique en 3 Actes paroles de Mrs Chirville Siraudin Koning Mnsiqne et Orchestration de M Chables LBCOCQ Costumes nouveaux de Paris Eclairage a giomo Les principaux röles seront remphs par Mile MASSART JUSTIN NÉB Mme GRAKIEB et Mrs CLARENCE CHARLIEB VE KET FERAUD et FORBSTIER Ie Acte Le Marché des Innocents a Paris 2 Le Salon de Mile Lange 3 Le Jardin de Calypso éclairé giorno AusecondActe Au troisième Acte Bal de Calypso LA FRICASSEE daiisée par tout le personnel de Ia troupe Entre le 2me et le 3me Acte Grande PAUSE Ben fatsoenlijk JONGMENSCH bekwaam in het BOEKHOUDEN alsmede vele WERKZAAMHEDEN waarvan gptnigschriften kunnen worden overgelegd zag zich gaarne van welken aard ook Befleeteerenden gelieven zich onder Letter S met ranco te adresseeren brieven bg den Uit ver dezer Crt f De KAPITEINTwaamemënd EERSTAANEZEND INGENIEUR zoekt Gemeubileerde KA IERS liefst beneden verdieping Adres Hotel de 2aui Oovertnre des Bureaux a SIX heures et demie on commencera a SEPT HEURES et DEMIE PRIX des PLACES 1 49 Pour les membres de la Société f I Dr Chantoiiielaiius i Oogen water Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een vande gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnenverbeteren welke door den tijd ouderdom ofandere omstandigheden lijdende zijn aan veriwakking afmatting prikkeling histigheidbloedroode en druipende oogen welke des nachtstoekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien oflazen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij kondwéér en die welke bij een sterke lucht of bijsehel licht niet goed kunnen zifen al deze enmeer andere ooggebreken worden door dit Ooggenwater hersteld en waarborgt de gezondeoogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen brilzal behoeven Hetzelve is verkrggbaar a 60 Cta per flacon by T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DBN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen 3 GOUDKADE Boskoop 3 H KELLER m Zoon Weste Wagenstraat A RELJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOOENDUK CapelU aid JJssel Hoofdldesdistrict Gonda De ondergeteekenden Kiezers voor de Tweede Kamer der Staten Generaal vnoodigui hunne medekiezers uit by de aanstaande verkiezing hun stem uit te brengen op Mr J G PATIJIV tÈ jrott eï rjda i £ J M NOOTHOVEN va GOOB D A ROMEYN Di J N SCHELTEMA Ma P J SNEL G J STEENS ZIJNEN G STEAVER D W WESTEBBAAN De H IJSSEL db SCHEPPER Mg J FORTÜIJN DROOGLEBVER P GOEDEWAAGEN L P HOOGBNDIJK Db W JULIUS H W G KONING Mr H J KRANENBURG W D DB LANGE 0 MESSEMAKBE Me J H van MIEROP Gouda 21 Mei 1875 Vreest God eert den Koning K Bij de aanstaande Verkiezing voor EEN LID van de TWEEDE KAMER de STATEN 6BNEEAAL op DINGSDAG 8 JUNI e k wordt als Candidaat ten zeente Mn bevolen het aftredend Lid de Heer Dr A RIJYPER te Amsterdam Gouda 28 Mei 1875 o HOOaENBOOM Secrttari met Fonkellionig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensniker en Zwitserschen honfg met een aftreksel van mout orange bloesom en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bon bons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpgn beeschheid hoest pijn in de borst kramphoest ea knchhoest De flesch met gebruiksaanwijzing 60 Cents Sel de Gimborn Gimboni s maagversterkend Zuiverlngs Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aaogenamen smaak en vereenigt in zich ajle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen eonstipatie slechte spijsvertering congestie en in t akemeen alle ziekten waarbg men zich van pnrgeermiddeleo bedienen moet In verzeg doozen met gebroiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan S ïrSXn i i borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het myn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een soeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luohtdicbt laat sluiten In elk magazjjn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer lij langzamerhand weken en maanden lang van ee vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct I Iw II ♦ Het is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestand Ben eet IJZer LeVeriraan Ueel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alia zoogenaamde ijzerpraeparaten is deze oplossing van ijzer in levertraan de geschiktste lepel bevat 0 15 gram qzer in a n licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanviJEing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bgL Welter L Schenk en J O Zeldenrijk te SchootJwven by Wed Wolff en Zoon te Oudewater bij F Jonker Idenburg te Woerden bjj N C van der Kas En in de andere plaateenin de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten J G TERSTOND gevraagd eene kleine nette BOVENWONINGop goeden stand Adres met franco brievenonder letter K O bg den Boekhandelaar F C MAA S te Gouda Ooiidi Otik nil A Brinkmu BU I TENLAND Bnllegkindscli Overziclit De Nationale Verg derisg te Verasilln heeft liju iwreel rernicnird 1 heer D Aadiffret Psaqaier ia weder tot roorzïtter beaoead onder voeraitters zga ie bh Martel Duclero Kerdrel eo Biesrd De cuiMlitutianeele eomminie heeft het ooderzoek ttn eii ile gebrncht omtrent de wet op de rerhooéiuif Ier openbare mncliteo OndaDka de lerklarittg des heerea Buffet dat d regeeiing geen wiyugingen in btt oiitirerp tal toelaten heeft de caaamissia een paar amendeaaenlen voorgeateld 9 Ia plaata der aanfrage van jj de leden roor alahet erpliobte aaatal on een buitengewone rittiug der Kamer te verkriJKea 2 EUce oarlagarerklariog moet door de beide Kamera wordea bekraeuligd Rappartear ia de lieir Labanlajre Het reehter flenttam heeft eeie byeenkomat gebonden waarin met eenparige temmen bealotea il den êCfvim arrondutement aan te nemen Het liuker ceutiuio heeft b de iliscnsaie over de et op de openbare maabtofl beeloien bet ontwerp gelijk het daar ligt aan ta nemen indien éa verfvrrping tot maeielijkheden zot knBMll leiden Hut Kogelaoiia l arjMMBl heeft ene bclingryke liaeaaaie mtmmI In kA Hougerhui keiift Lord Roeaoll de mede Ireiiiig reriocht an de geroerde corretponilentie tuav iiea ISagtjahd andere Mogendkedrn met 4 etrekkiiig tot den rede an Ënropa In antwoord zeide Ldid üerb dat hij 2ich de reohtmatige nieuwairierighetd ran deo rtagrr begrijpen kon dooh 4at tiMUUggelA mm iir hy mtabriuk auakie vaa dfl rertroflwelyKC niedeilei Iingeti der audere Mogendfceden thane ran t gelieurde tertlag te doen Ken dnadanige openbaiirnaking jca m t rer olg dergelijke ertfonoelljke mededealiiigen doen nuWureu Het tfeit m aanmerking neaendr dat de oorzaak van tgeiohil van dim aard waa dat tq lich nogmaaia kon voordoeu hoewel men hopen en rertrouwen moeht dat dit umi tgerai ion wezen achtte de Brgrering het niet in t belang van Kuropa er pnlilicitcil aan le geren Lord Derb herinnerde de brrw dheid to i uitaafaland over de wapenmg in Frankrijk wier afmetingen en roort ng rolgrua de meeniMg te Berlijn ran Fraukrijk azijde t plan deden tfermoeden oia poedig den oorlug ie herralien Men jeid ook lat hoewel Uaitacbland geen oorlog wenaehte het naodig ton wezen dat F ankrgk zgoe trydkraebten beperkte Deze laat ook te Londen oor dea Daitaehan geunt herhaald had in Ftaukryk de greotate onruit gewekt Oe Franaclie Kegeering v rlooeheode elke oorlogzachtige bedueling en gaarne geloofiie Iwrd Derby aan hare oprechiheid in dit opiieht Dooh aan den anderen kant w ia na Krankryk a Mrnedering de weaaoh ran dat Land om weder een leifer le bezitten oweeokomttig zyne poailie in Baropa airt andera dan natnuriijk Een der moeidgkheden wae dut de Frauacben niet achenen te kunnen gelooveu aan de oprechtheid ran Duitachlaud i beduchtheid roor banna wapening dooh dat ijj in Du i ta e hia a d a ertoogen alechta een roorweudael wMdeu zien tot eui n enweu oorlog Be waarlgk ware daarom Uuitacbland a eiach tegeaurer Frankrgk tot beperking der wapening ran lantatjeooemden Staat iagewiUigd geworden Immera zoo de Fransche ataataliedea in di n eiaoh ran Duitaehland alechta een roorweadael zien tot t herratleu ran den oorlog dan zoaden zij wel err ran hunne apcaiog te aUken die rerhaaat hebben De Brilache Regeering nu meende goed te kunnen doen door de bezorgdheid aan beide kanten te bedaren Zij zelf geloofde met dat Frankrijk rgandige bedoelingen koeaterde en erenmia da Duitaehland den ondergang rac rijn gewezen rgand wenaohte te roltooien I e Eutsisobe Eegeeriug deelde dü geroelen en t beioek ran den C ar bood de gewenaohte gelegrnbeid om tot de beide OoBrern entfn rert ngeii te richten De Britaolje regeering had daarmede haren plicht gedaan doch zg had zich tot nieia rerbonden zoodat mocht zg aftreden zg haren optolgers geen moeielgkheden op du stuk ualsien zou Ue natie zoo bealoot Lord Derby geeft de roorkeur van een politiek ran noninterreutie Doch een zoodanige politiek beteekent nog geen afzondering of onreraehilligheid met be trelfkiug tot t bewaard bigren ran den rrede in Europa Nadat Lord Derby aldoa gesproken had kearde Lord Qrantille de houding der Brgeering goed en werd trooratel ran Lord KoHell betreifeude het oterleggea der geroerde correapondeutie rerworpco Met het Pruiiische wctaootwerp op het beheer ran de gelden en goederen der katholieke gemeenten a het gegaan geljjk men rerwachtte er ia uit de heide Huizen ran den liandilag eene Comniiaaie benoemd om door eene wede rzijdache toenadering eene roliedige orereenatemming tot at ind te brensteo Oiateren arond heeft de Comaiasie hare eerate vergadering gehond De Koning ran Zweden beeft rich Zondag op zijn rgioer door Berlgn doen aanmelden ten huize ran prina Biamarck es den reldmaarschalk graaf Moltke ofacboon hij wiat dat beiden afwezig waren Den rolgenilen dag ia prina Biaaarck uit Laueobnrg trrugüekoneii en heeft onmiddellijk bij Koning Oacar een langdurig bezoek afgelegd Thans heeft de Koning Berlijn rerlaten In Na arre wordt na een atiWtaud der operatieu rail reracbeidene maanden toagerolge der jntërrentie r n Cabrera de berraitiog ran de rijsndelijkheden tegemoet gmen daar die interreutie tut uiU heeft geleid Intosachen heeft de rageering weder eeo paar etreuge decreten BitgeroarJijpl tegen hen die de Uarlisten in eenig opxicbt zalna helpen of atennen Het Belgische Journal i BruxdUt deelt mede dat de Uiniatec ran Juatitie aea bgzondere eommiasu beeft geraadpleegd o er het roor te atelleu wcumiiwerp tot aitruoriag ioa rerbinlonio door bet Oonieiuemeot aaogegaaa in zgn nota tan 23 Mei aan bet Doitflche Gourcrueaent Deze commiasie ia aaoeageateld ait de hoeren Faider procuregr geoeraal bij t hof Uaua rutteod hoogleerasr hg de anirecaiteii te tienl Simoua iaad heer bij het hof Ernat proeureur generaaj bg hel hof roB appül te Luik en Crutzen beataurder der afdeeling ran wetgeving bij het Departement ran Juatitie De coBmiasie zoa reeda rergaderd zijn gevest onder rooriittaracbap ran den Miniater en na toutleopig een eoneept te hebben aatgeateld heeft zg baar werkzaambeden lot Waterdag verdaagd om te bealiaaen Het is dus mogei k dat het wetsontwerp reeda de volgende week in de Kamer wordt ingediend Nadat de Hoog aarache rgkadag door den preaidentminiattr ron Wenokheiai uaaaena den Keizer koning met een troonrede wia gealoten ign rertegenwoordigeis en miniaters zoo apoedig mogelgk de hoofdstad ontrlueht om neh naar het land te begeren Kolomen Tisza heeft eeo bezoek gebracht aan tgne kiezereeu hnn mededeeling gedaan ren de rerachilleudc herroraingen die de legeering wenaeht tot atnud te brengen Belangrgk ia dit niet zoozeer om de opinie der regeeriog te rerneaeo ala wel om het gevoelen daarorsr ran het rolk te hooreu Tis a bepleitte ook de noodzakelijkheid der rereenifciug rm Uongarye met Oostenrijk en betoogde dat het eerste niet van het laatate kan warden geocheitlen Dinrom moet worden orergegaao tot eene heizfning ran het traotaal betreffende de tolrechten en ran hel baadelatractaat met Oostenrgk op deo ruud ag rnji een rriendachappelgk oompromia Luide toejuicijiogen bewezen de instemming ia kiezers met de denkbeelden van den miniater die beloofde het m indaat ran afgeriordigde hem aangeboden te sullen aannemen Tr a n k r ijTkT Een Pargacbe oorreapoodent drr Kèln Zeil dcilt eenige beschouwingen angaande de crista in Frankrgk mede welke de redactie ran dat blad belanerijk genoeg acht om ze als hoofdartikel te planisrn Sii da eenige dagen schrijft hg loopen iveer geruchten nopens een coup d état De meest verbreide lezing luidt dat Mae Mahon zgn gezag wil neerleggen in handen ran een college ran daartoe hgeen geroepen maarschalken en geoeraala om dan op lastgering ran dit ooilege = = de happen te doen die tot behoud der eonaerratiera belangen aoodig zgn Dergeijke gerucbUn sgn niet thana roor bet eerst in omloop Zg gaan lelkena rond waaneer de innerlijke toestand ganatig roor de republikeinen is Zg bewijzen dus niet veel meer dan dat dit laatate thana het geral ia De Orleaniaten tien in dat zg geraar loopen hnn maebt t rcrlieien en reien haaner rooral de partij vaa de Broglir zouden gaarne saaatregelea genomen zien die niet atrikt met de wetten overeenstemmen T eh ia er een groote afatand tuaeeben die wenachen n de nitroering daarran Een coup d tal atnit thana op eren groote bezwaren ala twee jaar geleden Duidelijk ia hel dat zij tegen de republiek zou worden ndarnomen maar roor wien Er ia geen grachikte candidaat die de hoop en de verwachting der eau aerratieren op siefa rereenigt Ook behoort tot een eonp d élal behalve de atofftlgke middelen ceu goede doaia oaeerlijkbeid ea Hac Maboa heeft dra naam niet ran een aisa te zijn die aaaoizwcringeii zon willen aaaedon of i a tegen de wetten ondernemen Wii rsB eeo ranp d état spreekt rekent uitaluitead met den afkeer dien da preaident tegen de repabliek koeatert maar hij ranaimt andere hctoren daorhg in rekening te brengot Deze zelfde correapoadeot galmrfl daaicalagea aan de nsbgheid raa eeo geweUige crisis Ot nunier waarop BnSet optreedt het wi rkea vaa de Broglir eenige dreigende artikelen in oonaervatane Uadeu geren noaat het rasthottd van het linksreentoim aan het smtin d arrondiasemant b m aanleiding om die eiiaia te voorapeilen Indiaa Buffet aftreedt zon rolgena hem een ministerie de BrogUe Fuaitoa niet onaaogelgk zijn Uaar die ma ei heid jaagt der linkeizijde geen aehrik aan Aan eea criaia gelooft de Udifutiimst niet £ vruala de bericbigerera nn de Timet merat kij dat Buffet eindigen zal met toegeven OOSTENBLTK Zondag werd in legenwoardiglieid ran den Keizer de Aartahertogeo de Uinisttrs het eorpa diplomatique en tal van andere autoriteiten op oIBcieela wijze hel n euwe airoombed der Donaa bg Weeoen geopend De Donau zelve had er zich zooals wj reeda vroeger hoorden aiet aan gealoord dat haar bet nieuwe hed in tegenwoordigheid dea Keizers gFscbon ken lou worden zg spotte netde hriekeningen der ingenieurs en waterbotwkundigea drong lioh met geweld daor den Eollerdamm en na a bet haar beloofde nieuw bed eigcnmachtiir in bezit Doch ook de aatoriteüeu lieten zich door de onbesehaamil indringster niet van het plan afbrengen dat de nieawe Donaustrooffl officieel zoti wjrden geopend De atoom booten waarop de Keizer en alie leeatgenooten Zon dag naar Nuazdorf slot aden waren door de orsrgliiig der Donau na echter niet de eerate die den uieuwea stroom bevoeren Ue geeatdrift der menigte die aita de beide oerrra atood vos er echter et minder om Door dit nieuwe atroombed ia de Donau thana 6000 roet nader bg Weeneu gebracht alleen op den rechteroever heeft t terrein dat daardoor gewonnen is een oppervlakte ran bijna 1 Billioeo rierkanie meters beatemd roor het bouwen ran pakhuizen winkels magazgnen wouohuiz n euz Tot duarerre bezat Weenen aan de Douau geen voldoende loska i geen pakhuizen en waa de rivier bovendien net met de spoorwegen rerbonden Ttana is een kaai aangelegd ran 42 000 roet lenfilf terwijl ren spoor eg delgnen die Weenen aandoen onderling en nrt d ririer verUiudt In 1870 ia met dit werk dat wel t voornaamste onderdeel rormt der zoogenaamde Donauregulirung een aaoraiig geaiankt eu tut duarerre ia aan de nitroering ran dit grootache plan reeds een som ran fi 10 357 553 bra eed BINNENLAND Gouda 3 Juni De Kapt Ingen Klinkhamer is tijdelgk ran Amsterdam uaar jouda rerpinatat ter et vanging ran den Kapt eerst KaUM Mnd Ingenieur J A H Cromr hout die duur iiugeste dbeid veihiuderd ie de aan tijoa betrekking verbonden werkzaamheden naar Iels neaes