Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1875

Vrydag 1 $ M RHIJJfSPOOEWEI AVO DTREm Ie 2e € 11 5e klasse van DEN HAAGr naar Voorburg Soeterm Zegwaard Zeyenhulzeii Moerhapel en Gouda op Donderdag 17 Juni 1875 afloop Tan de feeStaj ter gelegenheid van den verjaardag T n H M DB KONINGIN Zie aanplaken strooibilletten DE DIEBCTIB 1875 W 1686 GOUDSGHE COURAWT mm en Advertenlieblad voor Gouda en OinslrelieD tlJLi ê i i na LEIDSCHB SCHROEFSTOOMBOOT MAATSCHAPPU Openbare Verkooping JS op Woensdag 21 Jvu 1875 s morÊs l lt Ti Pastorie der Her ZOHEBDIEMST beginnende ZONDAG 13 JUNI 18 5 Van Leiden naar Gouda Zondag s morg ten 7 ure a av ten 5 15 ure U De overige dagen der week s morgens ten 5 30 nre s middags ten 1 nre saronds ten 5 15 ure V tn Gouda naar Leiden Zondag s morg 7 en s avoüds ten 5 5 ure Maandag Dinsdag en Woensdag s morgens 6 10 45 s avonds 5 5 ure Donderdag 6 11 20 ure s avonds 5 5 ore Vrfldag s morg 4 10 45 ure s av 5 5 ure Zaterdag s morg 5 30 10 45 ure av 5 5 ure De DIHECTIE De Imending van advertentiën kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der nitgave Openbare Verkooping op blNGSDAG 22 JÜNIJ 1875 s morgens 9 ure te Gouda mn het lokaal in de Nieuwsteeg E 17 ten overstaan van de Notarissen MONMJN en KISÏ aldaar van Een partytje nieuwe TOOi EEL eDVERRERIJKEBS waarvan de minste met net glazen en waaronder eenige DAG NACHÏ en ZEEKIJKERS een gebruikte ÏELEöCOOP met de noodige voetstukken voor laboratorium en kamergebruik enige 8TERE0SC0PEN en THEEMÜM ETERS en een gebruikte buitengewoon sterke MICROSCOOP alles van uitmuntende kwaliteit Voorts eene partjj nieuwe GEMAAKTE MANSKLBEDERKN en staande en draagbare MEUBELEN waaronder een fiaai KABINET goede MANiUELÏ enz enz Daags te voren te zden mm Versterkend GeZondheidsmóel VAN B ADEMAtc Arnhem Dit uitmuntend voedsel yoor Zuigelingen Menschen en Kinderen met zwaküe spijsverteeringsorgcm en herstelleiule Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrijgbaar ia buseen ƒ 1 en a 0 60 Voorzien van gebruiksaan wjjzing en attest te Gouda bü P J MELKBRT Alpl n bjj C GOEKOOP Krimpen a d Lel L HELLEMAN Az Goadi Druk fm A Bnukmao Daarjhr Mr C Nispen van tot Sevenaer zjjne noeming tot lid derjw dekaroer in het district Breda I d7r VroJgèr besmétTrkTn liBrde tiektigëïeii 19 In alle landen van EUROPA hebben de Dagbladen het Publiek uitvoerige mede leeliDg gedaan van het groot verlies dat de Lyonsche Konsten en Nijverheid geleden hebben door het onlangs overlijden van den Heer F H FAILLE FabritaiU van Zijden Stof en te Lyon Dit maakt het overbodig dat ik verder zjjn lof zou verkondigen Dit alsterven heeft de ontbinding der Vennoolachap tet gevolge alsmede de algemeene liquidatie der Koopmanschappen zoo in de Fabriek als ia de Succursalen ea Depots der gezegde Fabriek voorhanden De erfgenamen vorderen deze liquidatie binkorten tyd Ik moet er evenvel bijToegen dat dese liquidatie niet dient om net Magaaija De Kiemerstraat op te heffen neen tii heeft voornamel k ten doel de Koopwaar onmiddellijk te gelde te maken Na dece liqaidatie en na voldoening gegeven te hebben aan de Erfgenamen van wjjlen den Heer F FAILLE zal de Vennootschap zich op nietnv constitueren met andere Aandeelhouders Voor het tegenwoordige heb ik mijne talrgke Clientele meenente moeten berijlen dat ik Tolffeusdeinstructien door mjj ntvangen moet jreMseren onverschillig tot welke voorwaarden Ge zult dos wèl doen waarde Dames onmiddellijk te koopen wat gg later zoudt kunnen noodig hebben Ik wil thans een opsommuig geven der Artikelen welke ik in het Magazjn voorhanden heb en die ik terstond tot Liquidatie prjjzen dat is tot zeer lajfe prgzen moet afleveren 142 stukken Zwarte ZijaeH 63 itukkeri Zwart en Gekleurd fluweeL Oe Dames die den Haag niet bewo nen en verlangen hun voordeel te doen met deze liquidatie zullen kunnen schrijven aan den Directeur belast met de Liquidatie 23 de Biemerstraat te SGRAVENHAGE om STALEN VAN SIJIIEN te vr en die franco zullen worden toegezonden aan Dames welke daarnaar aanvraag doen De Directeur beveelt aau de Dsmés twee soorten van Zwarte Zijden tot den prgsvan 2 30 de Meter s een degeljjker soort tot den pras van f 2 50 de Meter De mooiste soort en onze eerste kwaliteit tot 3 50 de Meter ♦ In weerwil V n de ongeloofelijke goedkoopte heeft deze Zjjde een schitterend fluweelachtigen glans Zij wordt niet vet Zij scheurt niet Zij it bestand tegen het water Zij kreukt nooit De Faille wordt bewerkt met speciale Zjden De FaiUe is de schoonste en beste stof JM Faille it van geicaarborgde voortrefej ijke hoedaim lmd De Directeur biedt een exce tioneele ZSk aan in Zwarte Fluweeien van Lj on MetdeiJiJden Fluweelen kan men Mantel Polonaises Japonnen Lijfjes Csstumen enz enz maken tot den prüs van f a SO de meter 4 S0 de meter ö SO de meter 6 S0 de meter De mooiste oort kost 7 de Meter Mea ai tevens Zijden Pluweelen vindei om te arneren a 2 50 de Meter fte Directear verzoekt de Dames dringend zich te haasten om hare aanvragen te doen daar de te verkoopen boeveelheid zeer beperkt is met betrekking tot de belangry kheid der groote Clientèle welke het Huis bezit Men moetzic h dns haasten de aanvragen te doen 23 de Riemerstraat te s Gravenbage Ve Directeur der Succursale van de Groote Lyonsche Fabriek belast met de liquidatie Mardocjaée Picard door DIE vormde Gemeente te HAASTECHT Kerkstraat B N 104 laatst bewoond wflkn den WelEerw Heer J J W WONT van BENEN GEHBELEN MEÜBELAIREN l BOEDEL bestaande in Kabinet Bureaux Secretaire met marmer blad Eettafels met inlegbladen WsschSpeel Bloemen andere Tafels Stoelen Spiei Bls Schilderijen Smirna s en andere Tapflten endule en Vazen Lampen Mangel en Pers Kagchel en Haarden Bedden Porselein Eeten Theeserviezen waaronder bizonder fraai biaanwe Borden Schalen Vischschotels met platen Soeptenine Kristal Glas Verlakt Koper IJzer Blik en Aardewerk Alsmede van eenigZILVEEWERK waarby Zilveren Lepels en Vorken Inktkoker Boomen Soeplepel Suikerstrooüer Kurken metZilver en buitengewoon fijn antiek Zilveren Kinderspeelgoed Daags te voren to zien Inlichtingen geeft de Notaris J G BROUWEB NIJHOFF te Haa strecht Siyui üfl Maagpillen Dene PILIiEN die sinds vele jaren net het beste geralg tegen de Blijm en aii niaagver sterkend gebrmkt worden door hare wei king spijsvertering zeer bevorderen byzonder goed tegen de gal en zeer Zacht lazerend sgn zyu tegen Si j cent het doD e met berigt van het gebrvik v rkrijgbaa bij da srolgeods Heeren te Amiterdam M Cl bau € Droog HailigenrigDSSl Blei gk S v d Kraats Bemrael Zalt J r J Vegte f Delft E Wilaohut Delfshaven Kooh Devenler Gebroed Timan Uorireoht H J GiUay Gonda L Schenk op de Hoogst ratt SoriDehein B J B Boaoh 6riiu I P Lasomlsc Hage Vtsser in de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Leijdcn J T Terbnrgh Hasrleameratraat Lekkerkerk A den Oudsten LintehoUn B Kruithof Rotlerdam V SantiB Koltf korte Hoefdateeg Stohrijk K Zijderlaan ïiel A J Fiia88 n Utreeht F Alifiia op den Steenweg ore da Dos kersttaat n 373 Vlaardiiigen i Lagerwefff Zevenhuizen A Prine De SLIJM en MAAGPILLEN bereid fo ea het echte recept zij door mü to Qouia alleen e uitsluitend verkrijgbaar gesteld ty dól Heet L SCHENK op de Ildogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en ints onbeWtslÖl jaren gebuikte Slijm én MaagpilleH M biljet Voorzien met de handteekening van SCHR UDER apotheker weike handteekeaj g ook bevindt op het zegellak wahrmpde het doo e verzegeld is MeiS gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten oor hetgebrujk van etp diinaaKsel dat men Uacbt in omloop te brengen De uitgave dezer Cojinmt geschiedt ZONDAG WOENSDJdCl en VRIJDAG In de Stad geschiedt da nitgave in den avond van DINSDAG DONDBEDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Builealandscli Vverzlckt Ia d Fraoaelia kaaier ia ket amcodemeot vta den keer Ferry WMfby stieto uo den Sisat de bevoegdlitid aid verleend oa icsdeaiiohe graden te nrleeiwu act 369 tegen S2S itemoen vtrwor peo De ainister Walloa had er lioh tegen verxlawd omdat ket zgua iuiieoa te ahooluat u Hy kan zich wKi een minder radicaal amendement vsn dea keer Paris vereeulgen De rel zal daa tan lotte een elerieaai karakter dragen Van de aieuwbenoomde loonittera der ideelingen behooreu 10 tut het reehter oantram m de reohtercyde 5 tot de ilnkeragda Of dateea wtja ia voor dau tueuemanden iniloed ran de Bitflie of dat hot lueval nn bet lot au de reel teii jd ia 1 0 afdee lingen de meerderheid gegeven heeft al hter moaleu blijken Dé Franaobe blsdea dseo zieh te goed aan de wapeMsehoawing die Zondag in het Bois de Boiloglie is gehowleo si werden daarvoor niet meer dan 40000 man gebezigd Gansch Parys kwam op de been om het achoawapel te genie en en weer bluk dat de President der Bepubliek nag altyd geen populair mw is Een Doitsob correspoudeut deelt van de manoeuires mede dat de infanterie goed marcheerde d artillerie tamely k maar de earulerie aleobtj enkele r imenteo werden leer toegfjuieht Voor den bloei en de opkomst vM haodel en n varheid is het van zooveel belani dat de oogst dit jaar ofértl goed zy dat men met groote belangstelling beriohten aangaande den staud der gewassen raadpleegt Frankryk a Inaaoieele toeataad vooral ia fSn zooieeligrwioht in ons werelddeel en hangt zoo uer af van gnaa en wqnoogst dat men met tevredenbeid vernemen tal dat volgens het Journal Offieiel de fcrwachtingen van den wijnoogst weergalooa gaustig zün Hel SlaaltUad bevat tocb het volgends berioat nit Bordeaux Tan alle kanten tan de streek waar de wynstok wordt geteeld komead e beate beriehten aan De uitstekende ontwikkeling Tan deii wynstok doet in alle wyngaarden vreugdekreteo uiten Men Uff dat sedert het jaar 1846 Tan den aanataandan ynoogst tnlke voortreffelijke TcrwaebtingsD niet gekoesterd tyn en men vreest r ie talfarstelling in dtp verwaobten overvloed loten zgn reeds zoo lang en de bladeren zoo welig ontwikkeld dat de druif voldoende besohermd wordt Volgens de Madridiohe Imparoial heeft de commissie VBn aegen lede voor bet ontwerpen van een politiek programma bealoten dat eene eonstitutit 2 il orden gemaakt otereankometig met die van Portugal België en lUliS De grondslagen der oitwws oonstitutie tonden van dien aard zyn dat tg door alle monarokole en liberale fraotièn tobden kinnen worden aangenomen I e Pniiaiaohe landdag is gesloten De behandeliog van ket proces von Amim m tweeder instantie ia a e oopen Üt mitapraak ia bepaald op 24 deter Het Italttansche ministerie heelt blykens telegrapbisoh banobt in de anaestie van de veiligheidswet de overwinning behaald j met een meerderheid no alechta 17 stemmen is besloten de behaodelinc Taii dis wet voort te zetten j DUITSCfiLANO Eindelyk is Itöo het laatste punt van gesehil tuscfaen de beide Huizen van den Pruisiscben Landdag beslist het Heerenhiis heeft asmelijk ten opliphte der Provinciale Wet toegegeven en het ontwerp aangenomen too ala bet in ket Huis van afgevaar digden was vastgesteld Die uitkomst was niet onverwacht De onderhandelingen tnsschen de beide Huizen hadden in tie laatste dagen reeds een loop genomen die eene schikking te gemoet deed zien Doeh men had nirt verwacht dal zich bij de eindstemming tulk eene groot meerderheid voor het compromis ton verklaren Byna de geheele rechterzyde stemde voor niettegenstaande het amendement van haren aanvoerder den keer ton Kleist Retxow omtrent de samenstelling van dea I roviucialeq Raad welk amendement zy TOor het ontwerp als eeae levensfumitie beschouwde was verworpen Ook by ooderé partyen waren de varied igera van bet ooaprcAnia tairyker dau men kad gemeend Dat de kooge ambtenaren die de Regeering in der tyd in het Hee reohnia fiad gebraakt om hare party t versterken zich er voor verklaarden en dat de generaala mrt de Kroonsyndici hen daarin volgden was natttprlijk nieta vreemds doeh dat ook vele b irgemeesters tot de voorslemmers behoorden hierop icheèn men niet gerekend te hebben daar toch die titularitsen onder de niéuwe or e van zaken iji eene positie tallen komen waarin ty in alle gevaf de tatryke bureaucraten onder ben zich niet recht te fcuia zullen gevoelen De uitslag was dat bij de eindstqnming even als in bet Huis vu Afgevaardigden de minderheid eige nlyk bestond eenOeels ait de ultiamontunen met hunne vrienden dat wil zeggen uit voorstanders der etelseloiatige oppositie ioderdrels uit dezulken by wie plaataelgke en partloulicce voor algemeene belangen Coesten wijken Het schijnt dal eigeulyk de Minister van Binnenlandsche Zaken den doorslag heeft gegeven Hy bebnndelde het amendement KIe at Retzow als niet ernstig gemeend en dreigde indien bet werd aangenomen de wet te zallm intreikeiv Naar het zich Iaat oanriea heeft die bedreïfiiig de meeste aanhangers van den heer von Kleat aigeschrikt vs door te tasten en tigt hierin de tooi naamate oortaak van de aanneming der wet INJSrENLAND Gouda 17 Joui By gelegenheid van de reija rdag van H M de Koningin zyn heden uit de openbare gebouwen en uit vele particuliere wMingen vlaggen gestoken Wy vestigen dé aandacht op de in dit Nr ge plaatale advertentie van de v niging Oefening hoeekt kennis De tooneelatukken gednreune een paar jaren door dit gezelschap met liefdadige doeleinden opgevoerd doen de hoop koesteren dat de leemte in bet personeel spoedig zal zyn aangevuld Door den ainister van binoenlandiehe nkeii is tot rykskweekeling aan delsenchool vooraankoéende onderwyzera té Utréeht benoemd H W Bsttinli kweeketiug aan de lagere school te B tg Ambnebt i ADVEBTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 59 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VLIF CENTEN niet heeft aangenomen is aldaar eene nieuwe verkiezing ailgeaekreven tegen den 29 Juni en de keratemming zoo noodi tegeo den 13 Jub We herinneren dat mr van Ni ook in het district Nyaegen ia gakoien en di Maoemiog haeft angeneaen De XcorMra zegt omtrent den aitaUgj der verkiezingen o a net valgeude Da Katholieke kietera hehbeo de liberalen belet Ie zegepraleii in Middelburg in Hoorlammeraeer in Gouda In Oouda vooral ia de herkiezing Van dr Kuyper alleen aan de Katholieken te dauk i immers diens tegeu tander mr Paty n werd door liber n en oodser ratieven geateund In Arnhem is bet alleen door de teer tolrgke hulp der Katholieken dat jbr mr de Ssvonin Lohmaa in keratemming kwam met rir Geerlaema en alleen aan de Katholieken tol de beer Lokman het te dankeo hebben ala hij slaagt Evenzoo hebben deKatk lisksD j Almda DaUt Utrecht by de herstemmiag het doorslaand geivieht iii desebaai te leggen Wy meeoen te mogen mededeelec dat Z K If prins Hendrik kennis hebbende gekregen van t vooraemen om hem bü gelegenbrid van dea iSjarigen ge enkdag van zyn optreden ala stadhouder van Z M den Koning o er Luxemburg on 24 Oct verzocht op dien dag van blykeu van buide heeft veraehoond te blyv n D De afgetreden goavernrur generaal van Ned Indie mr J Loudon is Zondag avond met zijne familie nit Zwitserland te s Hage gearriveerd Aan het Rijiiapaorstaiioovbevonden zich behalve de btoedv r wanten van den gewezen landvoogd eëa tairyke rrieudensehaar die Z Exo op hartalyke wys begroette De generaal tan Swieten en terMhilleade Indische civiele en militaire autoriteiten warsa eveoeeof bj de aankoDUt tegenwoordig De president der Zuid Afrikaansahe repablisk de heer Burgers is te Amsterdaas aangekomen Nur men verneemt hebben de heeien Vogel te s Ui Cuijpera te Amsterdam en Ebsrson te Arnhem van den minister tan Binnenlandsche Zaken d opdracht ontvangen tol het ontwerpen van plannen voor het RyksaDaeunf dat te Ams erdia lal wor dgn gebouwd De opbrengst der Ryksmiddelen over de Maand Mei 1875 heea bedragen 6 9I7 793 S1 tegenover 8 085 088 89 in Mei 1874 dns minder I I67 360 88 i Over de vyf eerste maanden van 1875 34 816 116 38 t enover ƒ 35 689 0 1 79 over hetzelfde tydvak tan 1874 das ainder 1 073 475 41 if Voijgens de jongste offieiële beriohten bg in Regerring aangaande den stand der veeziekten in het buitenland ontvangen waren de Ooateorykacke Hongaariehe landen den I7n Mei geh wl vry van de i epe in Creatie was alléén de gemeente Lelovanie in het eomitoat van Agram voortdurend door de ziekte besmet in ft militaire grensdistrioten waa sedert 4 Mei geen geval meer voorgekomen Jn Zwitserland was het getilPder door moni e klantnieer besmette stallen tussch O 16 Meien I Juni tan 99 tot 78 verminderd echter ras nog i n