Goudsche Courant, zondag 15 augustus 1875

Waaide Hn U heb by de n d a § heer IT voor te stellen gelrt enz gezien en overwogen enz véór te stellen ali gcbreveteerd gidslezer en juiste dramatische tooneelkunde beoordedende hekwaaaheid bezittendeUollandsch schiyiende antwoordgevcr ea pleitbezorger van Gouda a élite L J EEK E Ir dat die rol van Koningin Louise niet in goede ban 1 den was Funciua Oef I Ik heb hier met moeite eea punt veroverd De lezer sta me toe er n oogenblik achter te blijven rusten Tspgt ae mijnheer de Bedactenr dat de heer K niet beier geleien heeft wat ik toch duideijk genoeg heb uéergcacbreren Dat gebrek van K noopt Bij tot vervelende herbaling Zeker lieve heer K waa de rol van Loniae niet in de beate handen wel in goede maar ik heb aitdrakkelijk gezegd dat zalke handen alleen n vrouwelijke Talma moesten toebehooren Keet a lieve heer K in Nederland n zoodanige actrice Of wildet gij aisschien den gang naar dt schoawbarg aitstellen tot ge zekerheid hailt dat de rol vaa Loaw dan in handen van haar was Haar hoe zoudt ge iu dut lange wachten raad weten met zoo u overgroote belangite ling Myn lieve heer K het gevoel zou dooJclijk worden Doch dit allea wilde ik zoo maar ter loops opmerken bet booftidoel van mgn schrijven is omer tegen op te komen waar de heer Mnltalulinoemt Neerlandsch grootite tooneel dichter I Ëi l wa zyn na aao bet hoobldoel n appeltje roor den dorst Nu zullen we wat te boDren kragen liet kualelfect bet andere wis maar n stroovnnrtje I Attention en hoeden af I 1 Hetis genoeg bekend boevelenen vooraljongeini Och dweepen HeereCbristussezielevaumeleven wat nu et bier 1 van wo k I letwell M 4 Mf S I maar hem zoo maar klakkeloos te willen verheffen boven alle groote tooneeldichteri die ons land beeft Of geleverd daartegea aoet protest worden aangeleekeod Lioe heer K t spijt ae nogmaals n te moeten coudoleeren met uwc slordige wijze an lezen Itovendien uwe tir ide komt twee j iren te laat en ia geheel aan t verkeerde adrea Weet s v p zuo goed en zegt uw krachtig protest nog eens op tegen Aart Admiraal die van zelf mans genoeg zyn zil om te bsoordeelen in hoeverre gg het recht hebt zijn nit spraak klakkeloos te noemen Ik kan t niet helpen m n liefje heer K dat geden Oidt uiet leest ge h ul anders in Aart Admiraalsstuk tegen MullatuU s slachting van Bilderdijks V o 1 ris V tot de ontdekking kunnen komen dat Aart Admiraal ondanks zija onti KMtttaliaansche stemming toeb de oonclusie voor waar geven moest dat Maltatali is Neerlandtefa gruotsu tooaeeltliobter M n lieve beer K ge hebt uw mal tgnaraan uw eigen voorbarigheidIe wytcn I Vergun me plaata voor nog n kleine opmerking 1 m nheer de Redacteur Ik beloof a dan volgt onherroepelgk m n slut M nheer K schijnt niet gelukkig te zgn in de keuze van z n mikpunten tenminste toen i z n ant foord aan uiij schreef schgnt n kwade geest z n pen irre gsTiibrt te bebbea Onder de groote tooneel dichters noemt de beer f Hooft van lUrcn Feith Bilderdijk Vondel maar vergeri de enigea te Meaun die MS must a na aak malcen op den naam van todneeMiiAter Breediroo Coster en Starter ik kan wel de Nederlnndsche litterkuitde van Jonckbloet 2 deden bu Woltats uitg 1871 dan heer K ter lectuur aanfareieat tou z n nut kunnen hebben Boven Vondel die alleen 33 treurspelen schreef alleen hm Metnt a uhecr K misschien dal er by too ii vracht wel n handje geholpen had kunnenWonlen door dezen of genen waarvan de Lucif r Jeptha Falamede Maria Stowt en Oyshreo vanAastel aeesterstttkken waren Waren aisschien I zyu stellig niat I i door van Lenaep juweelen raa het eerate water genoemd Die van Lcnnep ia er by gehaald ik ben teu ainste zeer geneigd te gelooveo dat bet getal 33 den doorslag beeft gegeven in IC wsarileering Jonckbloet zegt pag 266 2de deel Toch moet bet onpartijdig oordeel hoe sterk ook met Vondel als dichter ingenoaen erkennen dat hy geen dramatiak dichter was Sglaaen est aÏKris aocios kaboiise malorum Ik reik Jonckbloet de baud I Nn a n slot Ik rratg me zelren af wat n Ooda naam de hser K heeft roor gehad met z n antwoord Ik hoop het antwoord niet te vinden in deze regels Waarde heer J zegt enz schijot hy dus nog al min te denken over bet Goudsche publiek terwgl hg in bet voorbygaaa zich zelf n akte rat bekwaamheid tot opmerking dier fouten uitreikt Zoo ja I dan erken ik sckuld Sakkerloot I hoe kon ik zoo onattent weien Ik heb baast a n foot bg deze te kentellen I Jreret van bekwaamheid aan den Wel edelen heer I W G Koning Burgerlijke Stand OeaosEN 12 AuK Hendrik Jieobas anders J H W Klopiier ea P P rm der l indea Gtrardoi oadcn G vu UuDfla B S B brouwer OVEiLmtN 13 Aug J Britlijo 18 i ADVERTENTIËN Voor de menigraldige bewQïen ▼ deelneming onderronden bg het smartelgk rerliea ran m n dierbaren jongaten zoon betaig ik ook namena ni ne kindeten innigeB duik Gouda Wed W C va dbii LINDES 14 Aug 1875 HoMLAKD liwiw iiuuumiLi uuiiuwiüiiuuuu met dric jarlgen Cursus te Gouda De LAATSTE INSCHELJVING voor het gchooljaar 18751876 heeft plaats op VRUDAG 3 SEPTEMBER e k des namiddags van 1 2 nren in het schoolgebouw H t TOELATINGSEXAMEN en de HEBEXAMENS worden ZATERDAG 4 SEPTEMBER om 9 uur a morgens aan rangen EteondergateekendeUgft intnsBckeu bereid tot hei ge an TWf f Miera inlicfalingen H J 1 D Direetal f 5 D W JULKW I LÜTIMSE SSBBOy De jaarlgksche openbare PRU SUnCMIIILINÖaan de Leerlingen der LATÜNSCHB 8CH00 zal floats hebben op 18 Ang e k des middags ten 12 nre in het lokaal der Bargerarondschool By deze gelegenheid zullen twee leerlfe en die na4j d oögeach ol beronfeid onttoi J T D CBAB an P FSSa BNaeaeWhanaeAng in de Latgnsch taal Toordragen Alle beminnaars der wetenschap worden boleefdelgk uitgenoodigd dit feest met hunne tegenwoordigheid te rereeren O 4i i D TBRPSTRA Mevrouw tan de VELDE Terlangtte fn Npf i vember a s of eerder EENE die lérens geschikt en bereid is niawerK ft rerrichten en terens dadel yoor Vrgdag en Zaterdag ran elke wede Er wordt te Gouda gevraagd EENE FAT sMPwaui tegen Norember Beflecteerendeyerroegeu zicb attt het Bureau dezer Qonntnt J LJPELAAR Jz Zeilmaker Wésüutfi vntagt een ter opleiding in het rakj i b j b t aptiehleo Tto eea knrcekichaol roor ooderwyidiwwn in het ioorden fan oua land Het hoofdbnatuar f erklaarde 1 g monde van haren vieevoorzitter dat het voorstel zooala het daar lag niet door heu kon wurda wogenaiMa Op aUa wets voonakriltan qn by 4t UB ge tot ooderBtMoiDg niet gelet en bet bedrag dif ondefeteaning zelve was te graat om to M e k neo wiaim Het geeft renler l et de rtemeW veak ca 9Ü Um Miditjaat iOUU te vragen deze aom was nog beschikbaar op debefrootiug en om toekomende jaar weder 5000 of SOOH aan Ie Tragen ürosingeii dankbaar voor den f egeaen weak Jeide dat arauDeer 4800 weid Verleend bet volgende ja r 4008 e in Xtll iOVt iep de begrooting werd gebraubt de kweekschool lered ii en hoogst waarschyolyk net September 1876 in ovetkiug twi kunnen treden De vice voorzitter wees er daarna op dat volgene de aieuwe wet de verga dering uiet mag beeehtkkeu over de gelden van een volgende begreoUng xoodat aan bat laatste gedeelte van Jiet erzoek van Groaingen niet zou kuunec wilrden voldaan Den Uaag verklaarde zich tegen bet voontel an Croaingen bet openbaar onilerwys en dua ook de oprichting vau kweekschool was staaK org Het departement Leiden weerlegde de woorden Jiapitaalverbruik door den vioc voorzitter geuit en betoogde dat men door de uitgifte vau eeuige ryka daalden een leieud kapitad verkrijgt dat oneindig meer nat oplevert dan 5 pCt rente De oprichting van een kwvekaohooi voor ouderwyzereeseu aehtie dat dqpartement dringend noodig Ér zou d ar de oprichting em voorbeeld worden gegeven met de kans dat de rrgeering het eindeiyk op breede schaal zaai navo gen Ut ruim anderhalf uur besproken te eijn werd het voorstel Gtsoingen om in eens een subsidie van ƒ 10000 te outvaugcn welke vervalt als 1 Januari 1S77 geen begin van uitvoering is gegeven aan de oprichling eener kweekschool ia stemming gebracht aangenomen met 545 tegen 237 stemmen De t gelden daarvoor zuUen evandeo worden uit den eeretea post der begrooting uit dien der middelen en it dien v a ibaidie aan depaitemsuten ter zake van onderwijs t e rereenlgini roor 8e belangen des boekhandels hield Woensdag hare jaarlijksebe vergadering te Am aierdam in den Griekentutn onder voorzitting van den heer Thieme uit e Hage Zij werd door ongeveer 90 leden bqgewoond Ali bestaursleden werden in da plaats vah dé afiredendea gekozen de hh T Kobwenaar en G L Funke te Amsterdam en Mart Kljhoff te fi Uage Door den voorzitter werd o a medegedeeld dat de minister van binnenl zaken het uitzicht had geopend op eene spoedige indiening rao eene verbeterde wet op het copiereebt De Portng laraclietiaofae Uoofdsynagoge te Amsterdam prakte Donderdag ter gelegenheid vau haar twee honderdjarig bestaan in leestdtis Het feest werd bijgewoond door eiuge Jeden vjui het Dagelij kseh BeMiiur der stad deputatieu uK de kerkeraden der liUthenehe Doopegeziiide Waalsche en der beida Ilraelietische gemeenten militairen overheden en een aaniieslyke tchaar van andere genoodigden De plechtigheid ring aan met het ziigen ander orkealbegeleiding nu dea lOOsten psslm waarna de waarnemende opperrab jn de heer Chamaeeiro ia de Nederlandscbe Ual ten gebed itsprak Vervolgens werden onder een toepasselyke aanapraok door den vooriitter van farnassim den heer A L Saaaso geschenken aangeboden bestaande in een zilveren kroon voor een wetsrol eu gouden handw per tot leiden van die rol Door lidmaten der gCBiMnte werden hierop gebrnikelijkerwijze de wetsrollen nit hare bewaarplaats te vooisch n gehaald ea ia omvang op een daarvoor bestemde verheveahtid nedergclegil waar het gebed voor on Vorstelijk Maia tn verdere overheden werd uitgesproken Daaiaa ward de feestrede gebonden door den heer r J L De Leae Logana die in welsprekende woorden kei lief ea leed der atiehtiag ea stichters berionecda en eindigde met eene toespeling op dea Weederlykaa tia en de geheohteid aan den vaderlandsehe bodem en dea dierbaren vorst waarme allen bezield waren Onder hst zingen van psalm 117 1 IS werden de twee gedenksttenea onthuld waarna het eest met éea dankgebed eindigde Trie ingezetcnea van veraehillende belydenis bebbea de vlag aitgestoken Dinsdag II werd de stad Utrecht in rep en roer bnoht Op de Viicbmarkt namelyk woont zekere bakker d L wieoa dochter hoewel r kath verkaering had met een protestant een vroeger knecht vaa karea vader ihaos zelf bakker Da vader wilde dat kaweljjk tegengaan en na eerst Zondag denjonfn aan op de publieke straat grof beleedigd en ja daehtcr naar men zegt zoodanig mishandeld te bobben dat ty moord heeft geroepen ia rij des aaokta door haren vader geholpen door anderen naar aa f k featiabt vervoerd Het volk dat die his torie weldra vernam en gaarne zelf recht spreekt verzamelde zieh voor het huis eu groeide allengs tot een groote menigte aao Men waohlla de terugkomst van den vader op zeker met met vredelievende bedoeliugen De portie had baadaa v l werk m alle baldadigheid tegau te gaaa ea was geuoedza jtt na Bomantie zieh da avonds tea 10 aar daor deu diditen Iroia volk hnn te alaan om raimtele maJte Dfr stnatjCa i4 die in f r 4Üke aetail tt M handelend optreedt en reeds allerlei liedjes op den bakker had geïmprovieeerd werd op dit maehtsrertoou eenirazina aan t wgken gebmcU zoodat t huis lalf vaar liet ioilMa van glaten wis beruligd Erea wal werden er van lie rertgde ra t het n4et nog eeuige glasruiten ingeworpen De mao legen wien de woede der volksmenigte was losgebroken had de onvoor igtigheid hoewel het hem door de politie oatraJen was zich op straat te begeven en wurd op het Vreeburg vrij ruw bqegend lly keu ziob echter nog bytijds in een logement aldaar bergen liet meisje werd door d zorg der politie des avonds weder in de ouderlyke woning teruggebracht De heer 0 Qisehler inspeeteur der Maatschappij exploitatie van Staatsspoorwegen verklaart in de Jrkn 01 dat de heer J B Verhagea wiens moeder bij het uitstappen uit een spoortrein te Zatfen een been heeft gebroken geen toegang tot het perron had gevraagd en dat indien hg zulks had gedaan het hem niet geweigerd zoa zijn geworden als aan ieder ander die verzoekt vrouw kind moeder zuster of docbter vau den trein te mogen halen Verder zegt de heer Qisehler dat der vrouw nadat zy naai de wachtkamer was gebracht aldaar een g s spaitwater is aangeboden lÜTaar aanleiding sn de aanschr vïng door welke de Minister Heemskerk aan alle Nederlandscbe taatsambtenaren iedere bomoeiing met de verkiezingen ook afgescheiden van hunne betrekking weuschie te 7erbiedeu ia by dea commissaris des Kouings in Zeeland de volgende brief van deu schoolopziener in het vierde district dier provincie ontvangen By XmtiQ circulaire van deo 2 siea Jnlii 1375 A u 3330 4de afd provinciaal bUd n 83 in kennis gesteld met de circulaire van den minister van Binueulandsehe Zake vaa den JOiten Juli Jl n 125 kabinet betreffende bemoeiing van ambtenaren ten aanzien van de veikieziugen mei uiinoodiging daarop hy voorkomende getegenhedea te wdiea letten sf doeU latten vind ik my terplieht UHEda mede te dealen dat ik hoezeer ook bereid om in de waarneming mgncr betrekking de bevelen van hoogerhand na te leren bezwaar moet maken my naar den inbond vau s Minister eirculaire te gedragen Daargelaten iu hoeverre bet mg des willende mogelgk zoude zyn tot bet uitoefenen van invloed op de verkiezingen van myae betrekking misbruik te maken staat bet vast dat ik dit nimmer gedaan heb aoch ook om mg daarvan in het vervolg te onthouden een ministerieel verbod behoef Lk kan echter niet toegeven dat dat misbruik bestaat wanneer een ambtenaar zyusu naam plaatst ouder de aanbeveling van een oandidast voor het lidmaatichap van eene of andere staatsrechtelijke vergadering ook al moaht hij daarbg helzg om xieh te ouderseheiden van anderen die deuzelfdeu inam dragen hetzij om voor vreemden zijn maatschappeIgken stand en zijne bevoegdheid om over da geschiktheid van eandidalen te oordeele i te doen big ken de ambtelgke betrekking noemen welke hg bekleedt Door tieh op die wgze betzy met of zonder aanduiding zijner betrekking met het werk der verkiezingen in te biten maakt by slechts gebruik van zijne bg de wet gewaarborgde staatsburgelyke bevoegdheid waarvan de aitoefening baiten bereik ligt van ministerieel verbod onkdat zijn ambtelijke werkkring daaraan geheel Vreemd is Overeenkomstig deze beschouwing heb ik meermalen aan openlyke aanbevelingen van candidaten deelgenomen en zal zoo ik van de onjuistheid mijner zienswyze niet overtuigd word dat ook in bat vervolg bij voorkomende gelegenheden blijven doen De schoolopziener in het 4e district van Zeeland get i H De Laat oi Kantkr Midd Ct Betreffende de militairen van ket garnizoen te s Boach die gedurende de II Maandag gehouden exercitie ziek tonden zgn geworden heeft ds Prot Noordbrabanixhe Ct inlichtingen ingewonnen die op bet volgende neerkomen l Bg de exercitie op II Maandag een oefening zooala er trouwens elke week gehouden worden zyn van den ruim tweedaizend man sterken troep dertig zegge 80 loan door de hitte onwel geworden 2 Het aantal 1 mansekappen die naar het boapitaai vervoerd weiden bedraagt twee Kge ƒ man onder wie nog e n die behebt waa met vallende ziekte en weder dien morgen een toeval kreeg Deze tves bsTindea zieb tjwis vedtir tvèl 3 De 25 andere zieken zyn Dinsdag achtealweder met den troep uitgerukt MulUpatitr heeft met een i ge adhmrenten in de koofdstad de grand la pa gelegd eener Jfereenigiaj doar keu itullapalior t Bondgeuaemd Oaesteastrekking an 4 1 worden ehieveu ia eea o rioop legleaent Orondmel gekeeteu In ea door Itetiri vttopraide clf i Ulre na i hij Uom sla hd tot deze vereeaiging toe te treden waartoe kü het bewys dat aan de verspreide exemplartn van de Oroniitel is toegevoegd zoo spoedig mofelijk ingevuld on onder couvert tera vertoeltt aao het adrea van H taptlur L FhiUppean b de by Boitel Multapatior hoopt dat ook de rroaweu die bewga van adhnie schonken aan zgn plan tot bestryding ran misbruik van sterken drank leien van den Bond zullen wordeo IntussiSbea keefk JfK2i a a ü dec Sla Juig een byeeukomat gehad met Anuterdaasdie diaM waarin beslaten werd een Vrouwen afdeelingtot otaii te brengen In art 2 van boveagenoemile Orminet worden da middelen aangegeven door welke de Boud behalve door de persoonlijke werkzaamheid raa cyn icden tot haar doel tracht te geraken bL door lo het inroepen van de tusiehenkoaHt vaa koo gere en lagere beataren daar w iar die tot beieiking van het doel dat de Boud zxh va irsieU door zgn leden onontbeerlijk of wensolielgk wordt geacht ta het bevorderen van de volksgaoodkaid inianderbeiii door goede volksvoediag eu verspreiding dw keuaia van populaire gezondbeideieer 3o bet bevarderea van beschaving eu geeslontwikkeiing o a doar aderwijs huiiselyke opioediug lectuur voordraehtea enz j 4o bet bevorderen van het huiselgk leven o a door goede huisvestiag verspreiding van kuiskoadknudige keauis goede opleiding van meisjea tot degelyke hnisvroawen eu moeders enz 6o het gezellig verkeer en de vermaken buiten s kaia zaa nat tig en aangenaam mogrlyk te doen zyn De Bond werkt verder zuoveel moflyk ttmen aat VHeenigiagea die haar kiehteu wijden aan het ba vorderen van een of meerder geaoeade middelen Verder bepaalt de Orotdwel dat in elke kargelyka geoMente afdedingeu ran deu Bond kaanea watdat pgeriekt zoodra ziek aldaar 10 laden beriadaa Ieder deu ouderdom van 18 jaren bereikt kebkend kan tot wederopzeggeua lid worden run dea Boad door sehnftelyke aangifie by ket afdeeliagsbesteiit zyner wood plaats o4 indien dakr aog geen afdaalia beataat by het algemeen beatoar lig bqiidit aelt boe veel hy jaarlijks meer dam een minimum vaa 5Q esnta wenscht by te dragen en atelt zich iu een der volgende klasse Ie klaaaa vaa 51 tot 100 2e kUssa raa 2 tot i t 3e klasse van 11 tot 2t 4e klaaae van 1 tot 10 5e klasse van 60 tot 9 eenU Van dece door ket afdeelingsbeslunr of by g breke ran dat door het algcmeea bestaar geïuda bydragea wordt de helft aan de kaa raa dea Bond itgekeerd Donateur of donotriee lyn diegeae dia aeer daa 100 s jnara of een aom in eeoa raa aiaaieia 300 aaa de kaa vaa dea Bond aokenkea Ëea ieder kaa kovecdiea giltea ia eeoa daae betzy aau de kas vaa dea Bond heUy aaa Ua eener afdeeliiig Het Bandsjaar bq int l Jaoaari eaeiadigt SI Da eembcr De opzeggiag van de jsarlyksobe bydnga moet geschieden schriftelijk roor 1 December ea ia het bestuur dat de contribatie int Door een vergadering zaaengeateld uit 64 Au terdamsche adbaienlea die op 29 iali 1876 in ketlokaal Eaugezindiad te dier stede vergaderdea dat gedurende een tydvak van koogsteua 10 aaaodea ea uiterlyk tot in da aaand July 187 de ttiehter vaa den Bond de heer L Philipponate üdea b Boxtel verioeht wordt oa voorlooptg als algeaeen beataar te fungeren en te haodeirn onder nadere verantaraor ding aan de eeratkome Algemeene Vergadering t roocta oa leden roor den Bond aaa ta wervea en afdaa lingen te helpen oprioktea Ud eontributie voor ket Bond aar 1871 kn t geacht voor het volle bedrag ea by rooraitbatkliaf inbaar te zijn loodra een aldaeling beveatigdi it i ieaaad zich ala lid van den Baad bg dan atiakt aanmeldt Aan de eerstvolgende Algemeene VergaderU ia opgedragen een alleen beataar te kieeea daia Ormdtut te onderzofkaa ea daaroa delaitir t te stellen en d gaedketring ea Koaidgi B te Vragen INGEZONDEN M niar de BedacUmrt Vergeef m n onbescheidenheid wanneer ik ai n plaatsje voor deze regelen ia uw blad verzoek Doar lees ik o waarlgk in bet naamcr der Qoadsche Krant van Woensdag 11 Aug n antwoord op ts n sohrgven van 4 Aug Sa beste bedoeling heeft lae m b geÏDorimiaeerd in de pen gegeven t Was ae te doen oa de I al te vergulden die bet Uoadsche publiek uet z n ifrezigheid aan de tooneel direktie ran Zuylen c s tid te slikken gegeven Fhilautropie alioo I Ik heb gewezeo op het goed acteren der tooneeliiten oa daardoor het Goudsche publiek aan te sporen tot bijwoning der vourstelliiig wanneer de directie zieh aan een tweede roorstelliog wagen wilde Fhilautropie alsoo M ulieer K scbyot te aeenen dat ik m n tgd niet beter besteden kan dan aan n laffe polemiek in n dagblad orer n aieoiendal I Ik ben genoodzaakt te aatwoorden n aheer de Bedaotear oadat aea andera m n ttdzwijgen rerklaren zou nit onaaebt T zoa jaaaer zqu voor de goede zaak waaraan ik m n atreven heb gewgd zoo ik met eens vaora bet bewy gaf dat zulke lichte stooteu lauga het staal ran a n paalaer glyden zonder mij zelreo aenigletaet te doen U nbeer K moge eten dat i n volgende keer t kuis kan blyven als i nieto beters te zeggen heeft Ik vertroa m uheer de Redakteur dat ge mgue bovenvermelde oabeaebeideabeid teeds vergeven en vergelen zult hebben Voyona wat er van de zaak ia Het heeft ata bevreead daarop op m n stuk van 1 4 Aug nog geen antwoord gelezen U kebben ik lud er bepaald op gerekend Waarlyk de aanval op de élite vaa Ooada waarwta daarin waarvan daarin sic i waarvan daarin sprake is was tocli nog al kras Eil M uheer K schijnt de élite van Gouda voor vkt slrydlnsiig te hoaden dat i zoo bepaald op poieuiek bad gerekend N chicane lust oa den tgd te daodea misschien Nogeens ik heb geen tijd voor zulke grappen M n acbrgven had n ander booger deel I Maar waoroa bad a oheer K er op gerekend n antwoord op a o would ke aanval op de élite van Oaula te hreit De vraag is hier natuurlgk beii9urt m uheer K oiet tot de élite of wel rekende i aifh zelven in bet éér t onbevoegd tot actwoordea In het éérste geval begrgp ik m uheer K s veldUeht trgen ay niet In het 2e geval zou ik m n leedwezen aoeten iidrukken dat m uheer K zich niet aan z n primitief oordeel gehouden en de beleefdheid gehad beeft maar werte blgi en 1 Weet de beer i dan niet dat reien van 4m élite meer belangstelling getoond bebbeu in de pvoeriug van de VÓrHeuscbool dan hy P U nheer de Uedukteur is u even sis mg deze naïviteit niet wat lonrde Ik heb lot nog t a Abecr K niet aaagasteld als rent aeester van a u geaoad Hoe kan üe man nu i eten hoeveel beUiigstelling ik hisr of dsnraaa aUgeef Hoevelen zyn ent toen de voor aaaaate vroawea rollen vtrvald werden door de doBtoa Krüseaau en Baert Zg hebben daartoe enz tot de opvoering by toev il pitata vond op de kermia Teerste gedeelte vau deien ziu is onbegrypelyk li tweede eeaigszins onwaar Onbegrgpelijk omdat bet gaan zien ran Far ttentckMl toen Mina en Elize de voornaamsterraawenrollen reirulden onzin w irdt aat t geeniMer volgt Ik geloof dat de roornaaasie oorzaak is geweeat dat diegenen euz afgeschrikt zyn om er heen te gaaac dat lA vroaweorollan over htt algemeen giet goed betet waren want t kan dnt beer niet meimd zijn watieder bekend is dat Mina Krüsemaii alleralechtitSfteelde en aej Baert aiet meer dan dragelijk Hoesleabt de vroBWca rollen ook bezet waren na doorMierr Sondrook en I rondeUe tieobter dan vroegerkon waarlgk mbeidqk 1 was toen Mina an Eliae nog meespeeldea echter a aade artikel geworden Voiatcnsebool te lien Dat zal die ttle hebbca gelokt naar Otreokt enz Waarlgk esa sobilterend eritsrina roor de oatwikkéliag van die telen Oawaar oadat die kerais véérstelliog niet bQ toeral pitttt rond Beeds in Jnni waa er sprake ran n roometling hier te Gonda ik zelf zooala a wktrtehlgniyk bekend is m nheer de Redaktenr ik da aaa ran weinig belangstelling was één der eettaten die na beschikbaar stelda als lid eener ooamiasie tot ontrangst van Doawe Dekker wanneer hy mede koaen mocht De zaak vond zooveel belaagstalling by de belangstellende velen die aeer belangsUlleud dan ik door belangstelling het belangryke rtatlttat leverden dat ds noodige gelden niet by elkaar te krygan waren ea de vooratelling weg Ik kan ms begrijpen m nheer de Eedakteur dat de keer K deze omstandigheid niet kende maar geeft onwetendheid dan recht tot oordeel Waa t met beter dat de heer K stillttjea t huis gebleven ware my bleek uit de beoordeeUng ran dea heer J