Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1875

V Voorspoedig bevallen van een Meisje JQIANNA JASPERS geliefde Echlgenoote va J H SPIERIJSGS Öomfa 29 Aug 1876 Emiffe ta Algemterte Kennitgeving Voor de vele bewijzen an belangstelding ons bö gelegenheid ouer 40 JARI6E ECHTVEREEMGINO betoond betuigen wg aan e Trienden en Sekenden ook namens ooze IKinHeren üehowd en Kleinkinderen on zen hwHi en Sank iG P HOOGENBOOM fGtmad A flOOGENBOOM 29 Ang 1375 yEHMEüLEN 1875 V T de véle bewijzen van belangstelling betoond gednTende de ziekte en overlyden ifn ner diaAjaie Echtgenoote betuig ik ook naunens mgoe Kinderen onzen hartelgken dank E VAU vPBR GEEST ioaSa 31 Angnstus 1875 De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 frahco per post 2 jn WAAU 006D £ VERKODDHEIS CBaOMSCHE BHONCUITES TCKhnre Kennisgevliig Model Muilkorven voor Ilonden I e Bi aÖE lBK8ÏER d GOUDA m kt ba keud dnt liet door den Heer Mioister vhr Binnm l iiilseli ieH raaigettelil model drr MUILKORVEN wa irvnii na hrt in werking treden der Wet vim 2 Juri j liU StaattUad no 110 op I Septeaber a g zii Mirn art 3 dier Wet van torpaaiing mogi rijn de lioiidsa moeten lijn vooriiea ter Ueneeute 6eeret irie voor een ieder ter bezigtijring is gesteld onder opmerking dat de muilkorf bij het gebruik ge luien moet wo dao door middel van een vaat of baiigtlot wa r sn geen model ia voorgeschreven Oouda dea 31 Augustas 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN l mMELE BÉHANDElKfi AOaft MM 4 TEEU t APSULES DE uyoT pattakar U rar a Ü Dete ctpsiiles Ier gróotle Vait e A güwone pil beïa len leer uit Njprwegoii üchce luiver en van de éénte qualiteit De capsule sm ll in de miog $ t t Utr woilt leiukkkelijk ainieuuueu en mikt poeUig I Het Ibgcigluelie gebruik Uertecruicer uitldbefélou t or hersteÜcnilen en xwikki Krsonen Het i i tcvcjit c e n leer goed praeservatirf foor ecne mrnigle xioktan f romi in tijdm d il Epidemien lieer clieii dMMiM re e Mm wirf iirdu proFefMur l KiUu rl De teer egt M H A Caietwye wonlt mct bijxondei SKOCM i r flct tcgea 4iuifluit lag en longteering Het U klaarblijkclük door de ervaciiiK bcwciaa dat deitser een stmuileerenileniinvloetl beeft endatbtj niiiti iMar t geregeld gebrui de teer Je otgüiicn Ül siiijsvertcuring lachl opwekt en dco goeden btoediiOinloo bavoidciit Dictitmnaite de méiletine du docteur Wbre De werking der Utcr inwendig is ils volgt Zij vcrI meerdert de urine a ebciding wdkt tien eetlust i p en f be rdert de spijsvcrtt ering Men scbrijft de teer voor al voor bij ebronische catüarrcn van de blaas en lona gen I TtmiU te harmttcit du firafesseur SoniKiiiMi Bij t g bruik van céu of twee capsules op toaoenUikilaljiieii itaat eelea werkt de teer booga nMrkiraar dig in de vulgende ge allea j ailU jL Om TEB8T0NB in dienst te treden wordt gevjaagd I E 3 3 JD CEKENO met het TAfiAKSVAK Adres in persoon aan het Bureau dezer Coiirant BUITENLAND Bullenlaiidscli verzlcbt In Kraukryk geen nieuws van eenige brteekenis De verkiezingen voor den Senaat en de nieuwe Viti onale zyn nog te ver in t verschiet om agitatie te wekken en politieke taken vallen er uu de Nationale en de Algemeens Haden naar huia züo niet voor Vaiidaar dat een blad als de Temps iwlommen vult met een uaestie van generositeit in de Alge merne Kaden die ly zeil ten slotte een zeer scru puleuM quaeaiie noemt l at er ook nog andere Zdkeu VBU gewioht voor een dagblad ter beliandelingzijii dan zuiver politieke daaraan schijnen onze Frsnscbe collega s in het geheel niet te denken Zg volgen in deie trouw het voorbeeld hunner volksvertegenwoordigers die ook allee wat niet direct met de politiek in verband ataat lateiv afhameren en bun wahprekeudhrid voor politieke agitaties bewaren De aulff Zeitmg deelt aanynande de arrestatie van den haer Sonnemann lid van den Rgksdag boofdredaotenr en uitgever van bet bovengenoemde dagblad de volgeode bijzonderheden meder Op 28 dezer werd d heer Sonnemann die kort te voren uit Keulen was teruggekeerd in zijn woning gearresleerd en naar de overigen in het Klapperfeld beengevoerd In het bevel tot t jn arrestatie wordt gsloeeu irdat de getnige Sinnemann in ver irkerde bewaring moet genomen worden en zal big en in arreat voorloopig gedursnde den tijd van zes aandeo totdat bjj zgn plicht als getuige zal hebben vervuld De aanleiding tot de arrestatie moet gezocht warden in de weigering des hesren Sonnemann om getuigenis af te leggen in de reohtsverrolging te en het blad ingesteld wegens bet artikel over het Reptiliënfonds dit artikel is door het blad opgenomen in het nummer van SU Maart jl Uedrie anderen vroeger bedoeld zgn de heeren Corti Iloltbof en Sewigh die insgelijks in verzekerde bewaring zijn genomen wegens de weigering om getnigcnia af te leggen in deze ziak hel betreft meer bijzonder As weigering om de vraag Ie beantwoorden ie de schrijver is van het artikel getiield Reptllicnfonds Mevrouw VOBSTMAN geb Pkiubb te Gouda Gonwe C N 197 yerlangt tegen November eene FATSOENLIJKE die GOED kan KOKEN m GESCH KTHËfO heeft om met de hnlp eener Werkster het HÜISWEEK te verrichten Loon naar bekwaamheid nOWCHITES ITHM 4 0II ANDDENIIIS KMWAARLObtOE CRKOUDtttla kOMOMTITEIUNO EN TnillNa Jle LPIMEN LKNTE tPIJWERTCCIIIM MUOf OP 01 Wi kt jilc BANKWËRKER wordt ten spoedigste gevraagd bg L WELSCHEN Mr Smid en in t rfgemeen tegen alle aandoeningen der Iqmvlieien Mere flacon van tt 50 beval 00 capsules Mt 1 ganacg geiegd om aan te toonen hoe wHnig thu gemeiwi e kort j vsn 5 t 7 V2 cent perilag Alt MtUgtn t kaoptn hm nmumkta U hoedat motlneH 0omtUUmop iwaUeti lte waaropde Ulut met veaiU lellen afgtdniki en de ondttltektmnt HiitllTIIT Bkr Ugeimtr tenitdt tick kei fiu timiU éer Oit de BESTE EABRIEKEN en van de NIEUWSTE VINDING zgn aan onderstaande Adressen IN BUlïIE KEUZE verkrggbaar tegen de billgkst mogelgke prgzen Onderricht en gnarantie gratis Alle reparatien worden spoedig en solide geëffectaeerd 4g H SADELAAR Amsterdam Ranstraat N 413 Oouda Hoogstraat bg de Markt Depot te Gkiuda bij J G Zeldenrijk mEuiisTOEEEij m mmmm AOENiTEN Toor OOÜOA n OMSTREKEN SLOTEMAKER Co MlDcraalwater Fabrlek West Haven B fo 1 Ontvangen Nieuwe BESSEN GENEVER 48 bet eenvoudigste en goedkoopste haisuidelel tegen maagpgn maagkramp slechte spgsTerteering znnr dmzeligbeid hartkloppingen enz n moest daar het ook bg bot inmakenvan üure vrnohten het weekköken van groenten Tooral peiilvrnchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewgst in ieder haisgezin gevonden worden öi pakjes 18 33 n 60 cents Haarbalseni of Ean philocome Deze baileem is eene spiritas oplossing van een zeer üjn vet met eene toevoeging van Peru balsem extract van kina en welrikeude olieën Hjj reinigt de hnid van h hoofd en kan het iseste middel genoemd worden om de groei van iiet haar te bevorderen ea het nitvatlen voorkomen Tn flacons ii 45 en 90 cent Analhcrin mondwater Idét een gélgke lioeveelheid water gemengd is 4iet de aangenaamste mondspoeliag Het neentt eiken slee4iten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleescb eaverhindert de vorming van talk op tie tanden daar het sljm en overblgfselen der spjj zen oplost Het fl acon kest 75 eenta En elsch Tandpoedor In jelegante doeen van lOÖ en 50 gcammen 45 en 25 eenta Jdiaton DroppcH zonder schadelpe bestanddeelen bevrgden oogenUikkelgk van de hevigste £ iesp$n liet fleschje kost 25 cents g Bij ieder artikel is eene uitToerige gebraikBaanwiJBlag Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gotida bg h Welter L 8chenk en J C iJeldenrgk te SckootJioeen bg Wed Woltf en Zoon te Oadt water bjj F jonker Idenburg te Woerden bg N C van dor Kaa En ia de andere pkataen in de bekende depots Emmerik H VOM 0IMJ30BN mi 4ri Ja igen Cursus te Goada De LAATSTE INflCHBOVïNG w het schooljaar 1875 1876 heeft plaats op VRUDAÖ 3 SEPTEMBER e k des nanidda s van 1 2 uren in het schoolgebonw Het TOELATINGSEXAMEN en de HEREXAMENS wonlcn ZATERDAG 4 SEPTEMBER m unr morgens aaiigevangen De undergeteekende bljjft iotiisschen bereid tot het geven vao verdere inlichtingen EEN De Directeur De W iULIüS Openbare Verkoopiogp te ZEVENHUIZEN op VRIJDAG den 17 SEPTEMBER 1876 dei avonds ten 6 nre in het Logement Pax InTBAvnsus staande ia de Dorpstraat aldaar van 0 d1i Druk van A Brinkman in zes perceelen wordende bewoond genaamd DE Mannkk Huizkb met ERVEN en TUINEN en twee perceelen OPEN GROND staande en liggende binnen de Gemeente Zevenhiiinn Breeder bg biljetten en information ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddiuxveen m 1719 VflJdag 3 Septeinbtr fü9 UOUDSCHE COURAW Ê Hmm en Adverleiilléy voor Gtudi ei Oinslrelici ADVERTENTIËN worden g laatit rsn 1 5 regebi it 50 Centen iedere regel meet 10 Centen GROOTS LETTERS worden beiekend naar plsntoniimte Aftonderigke Nommen VUP CBNTBH t Be inzending van advertenttén ican eschi dea tot één uur des namidda van deu da dar i6 flffti Uit alle aarden van Oaitsebland verneemt men dat in groote en kleine steden de Sedan dag in bet opeabtar met meer of minder luister zal worden gevierd De plaatselijke autoriteilen de vereenigtngen de burgarg allen gaan daarbij hand aan hand en door vereenigde krachten zal aaeo in vele steden den dag op luisterrijlie wijze vieico In vele steden zal die dag wel op vrjj algemeens maar toch ni opde ware tanier worden gevierd Te lierlijn bij voorbMid hebben de stedelijke regeering en de stedelijke raad zich niet aan bet hoofd der nA gesteld en er zal van eene gemeeuicbappelijke feitelijkheid geen zweem ordf n gevonden Op geliji e manier handelen de vereenigiu ien en de liurgerij is bet algemeen zelb de mililiiira vereenigingen bei aande uil oud krijgera en van deze rijn er ruim 40 ia de hoofdstad gaan allen op ziohzelven te werE I ten diw verecnigiogep dia den dag aiet feeslelgk Mvdenkt maar de eene houdt appel in hel oosten gene in bel westen van de stnd allen in ée u woord afranderlgk Tot eeo volksfeest zul Berlijn hel op dien dag zekerlgk niet brengen Ouk de dagbladen zijn het niet met elkander eens hoe de dag gevierd behoort Ie worden Het plan was geopperd om geen oaurant te doen verschijnen Nauweigks was dit voorstel gedaan of aanstonds openbaarde zich opposit iën l e l ost en de A ate PretmucHe Zeiimtf verklaarden lioh tegen dal plan eu zoo zal insgelijks op dit punt geen eenheid van kandelen zijn want een gedeelte der dagbladen zal ter eere van dezen dag de bureelen sluileu lerwfjl andere op de gewone wijze zullen voortganii nis had er nieti bijzooders plaats Het ministerieele blad in Italië hetwelk aan de belangen van hel onderwijs ia gewijd bevat eene opgave betreffende de lagere scholen over de jaren 1873 en 1874 Volgens deze opgave wareu er lu het laatstgenoemde jaar 42 920 scholen waarvan 35 583 opentutre en 7337 bgzondere Dit laatste is sedert 1873 onveranderd gebleven doe i c a der openbare met 742 vermeerderd De scholen werden in 1874 bezocht door 1 000 020 jongens en 827 361 meitjes zijnde ló 9U0 jongens SU 22 885 meisjes meer din in 1873 Hel aintal onderwijzers was 45 696 of 1166 meer dan verleden jaar Van deze onderwijzera behoorden 8927 tot den geestelijken stand tegen 9329 in 1873 J e kosten van bet personeel bedroegen 19 631 715 lire de andere uitgaven 3 408 892 lire Door de Heiteering nerd voor hel lager onderwijs bijgedragen 232 112 I door de provinciën 129 665 I door de gemeenten 22 007 133 i en door verschillende ge nootschappen 611 727 lire digheden moeten trachten al die kindcrpalen uit dea weg te ruimen die de ootarikkeliog dar iodastsiëtle krachten in deo weg staao Een groot deel van de malaiae schrijft de Kaaer nog toe aai de roekelooze apecaUties na dea FnuuoiiDuitscheu oorlog Maar tegelijkertijd wijst zij op de onzekerheid die het gevolg is vao de alcëaeeoeovarIttigiiig dat bet geen vrede kan blijveo Zelfa beeft de Kamer den moed te wgzen op de eooraa opvoering van de militaire laaien ala op een via do oorsakao der malaiae Desniettemin houdt het gencht aan dat het militaire budget nog aaaourkelijk zal voideu oppsdreven Wel is er tegenspraak gevolgd van de tijda der halfoBiciëele bladen nwar men blijft het er vow houden dat Uoltke een minder aangename verrassing in petto heeft Naar aaea za t ut de verboogiug iozoDderbeid strekten om de soldyen der ond dfleieren te verboogen en urn premies uit Ie loven aan beu die na volbrachten dieosttgd zich nog voor eenige tijd willen verbinden Tot heden kou men het kader vrij KO voltallig hoadeo doorde beioAe van later in de een of andere adminialraliève bcIrekking geplaatst te worden maar tegenwoordig achijnen die beloften niet genoeg aantrekkingskrac t meer te bezitten Er schijnt thans ook aan gedacht te worden om onder den naam van weergetu een belasting in te voeren waardoor alleen rij zufltn getroffen worden die onder een of anderen titel vrg zijn van militaire diensten Tol aan 1871 heefteen dergelijke belasting in Beieren bestaan Maar ondanks de klachten van den handel overijè oriaia en over opdrgving van militairs lasten schrfflt hel Daitsche volk meer dan ooit lust te krygen tot feestvieren Elke gelegenheid wordt aangegrepen pm feesten te organiaeeren en zelfs de meest nationale bladin maken zich over die toenemende manie wel ecuigiziua ongerust Zij trachten d verootscbuidigiiii daarin te vinden dnt de Dnitsdiers dat feestvieren in TO van de Franschen hebbaa afgezien maar die verantschaldiging is nog si zwak Temeer omdat de fraa sohen tegenwoordig ondanks hun reoomm van lichtzinnigheid in eoonoaie zeker niet voor hqn Duitsohe naburen behoeven onder te doen Voor bet aan taandit Sedauferst worden op dit oogenblik kolossale toebeteidselen gemaakt Opmerkelijk is bet dat de gemeenteraad van Keulea bepaald heeft geweigerd voor dat feest iels bg t dragen op grond dat ren dag op welken een zoo groote slacbtiog heeft plaats geboiL niet tot nationaleu feestdag moet worden gewijd DUITSCHLAND De Kamera vau Koophandel in Duitsobland verklaren eenstemmig dat de handel en de industrie op dit oogenblik in een hoogst ongunatigso toestand verkeeren De stagnatie is bjjna algemeen en men heeft weinig hoop dat bet spoedig beter cal warden daar zeer vele samenwerkende oorzaken den Irenrigeo toestand in het leven hebben geroepen lltt verlies zegt de Ksmer van Dusaeldorp in kaar jaarverslag dat het nationaal vermogen in de laatste 3 jaren heeft geleden overtreft misschien wel de som die Fraukrgk aan Duitschland als oorlogasohaltiog heeft betaald Alle takken van handel en industrie kwijnen Om tot herstel te komen zal Duitschland door middel van een gezonde politiek en een handelswetgeving iu overeeoatemning mei ds tijdsomstan BINNENLAND GoüDA S September i TTol slager van de Goadacha VleewAliosiwery i sangesteld de beer £ Bannet viaeaobhoawer teLeiiJeïi Oaja stadgenoot de beer C G van der Post die zooaia onze lezers weten reeds meermalen o a bij de laatste tenlooostelling te Weenen met goed gevolg bij lentoonstellingeu mededong loodai bij de eer der bekroouing werd waanlig gekeurd beeft het voornemen opgevat ook bij de a st internatioua tentoonstelling te Philadelphia zich te doen rertiyeu woordiger door voorlbreogseleo vau dien tak der i g verheid waaraan hg zich wgdl Bij beeft daartoe versciiilleude soorten zjjner signreii