Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1875

Woensdag $ October N 173Ö 1875 GOUDSCHE COURMT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken WÊK Opruiming MAAIVDAG 4 Oct en de overigfe dageen der week BIJ C3 EBÏ S IDE I j AX a WESTHAVEN DE QUIIVA LAROCHE van KUAEPELIEIV en HOLM Apothekers te iSèist ia het volkomenste aller Eina b reidingen van een aangenamen smaak baar doeltreffende eigenschappen jujn algemeen door HIJ Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte zoowel bij kinderen als Volwassenen gebrek mn eelltief tkchte msver erinff senuwziekte en vele harer gevolgen als hoofdpijn aangezichtspjjn enz in bet tjjdperk der hersteümg na zware zükte of kraambed koorts en hare gevolgen enz In de Geneeskundige Courant vau 20 Sept 74 wtfrdt deze bwieiding ten zeerste door de Redactie aan HH Medici aanbevolen als ook de IJZEKHOUDENDE QUINA LAROCHE tegen chlorosis of bkekzttekt teringae ttig ieid groote zwakte hloedsgebrek kwalen y n crititchen leeftijd enz Pqjs per flacon ƒ l flO bfl de volgende H H Apothêbers Gouda C THIM s Gravenhage J VISSËB Zn Laden J GABBER Rotterdam Wed P V d VLIET Zn Woerden fl W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen BU i Lange Tiende veg voorhanden een GEUBIGE PABTU SIGARË waaronder UITMUNTEN onderstaande merken La CoroniMi d Or 1 3 Cent LaFl H 4eDiazBaoces 3 Alexander II A 3 La Pearls f t Z La Caok T iZ De Cojicnrcnt 2 TEBSTOND TB HUUR Een Bcttc BOVENWO I G twee Kamers Keuken en Zolder en verder wat tot en gemakkelijke Woning behoort op zeer voordeelige voorwaarden Adres A V AN QS XUiweff StOOMÏERWlRïj CHEMISCHE WASSCHERIJ Gebr Palthe Almelo rr Hebben voor hunne beroemde op groote schaal ingerichte fabriek voor Gouda en Omstreken als agent aangesteld den Heer W v D PALS Markt Gouda Alwaar het Monsterboek ter bezichtiging ligt en verdere inlichting gen te bekomen zjjn De Goederen worden geregeld eiken DING8DAG naar de fabriek opgezonden en met 14 diigen franco terug bezorgd De van ouds gerenommeerde THEEËN mm uit den Koninkljken Nederlandschen Wurtembergsehen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT ZOO f Hofleveranciers van de Hoven van Nedejrland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bij J J v d SANUEN Itotermarkt AP VERTENTlfiN Voor de T Ie hartelijke bewj zen Tan hel agstellaig ontT ngen naar aanieitfng der JwTalling en later bjj de ongesteldheid zijner achtgenoote betuigt de mdergeteekende ook namens lisar en wederz dsche familie zjjneu innigen dank Amiteniain N VAN MJNBEEK i Oct il87 SocIcIcM O S GENOEGEN aal KUNSTMIN te Gouda Eerste Voorstelling van heit Abonnement 0O E J öfwiiiflif STooiifdifiteii tn JLmsturdam I londer leiding van de Heeren nv StHiu ff€nL J VeUman OmSOAG 5 OCTOBER 187S Q S Treurspel in vijf bedrijven Nsar bet Iloogduitsch van GKiLLPsKzaa dooi N Donkle GÏVOLODDOOK DramttiHha khcht in Ha WtünlU door Jtisrua tui U vbik Jk Schrijver van de Bittere Vi Aanvang ton 7 Ore Tf fEIJZBN DEB PLAATSEN Ute Bang voor HH Leden 4tunne Dames mi Kinderen f 0 99 er persoon Gaanderg 0 40 De Loting der te bespri en plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Maandag 4 Oqtober deé avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats PUT HH Inteekenaars worden attent gemaakt dat bjj de loting voor geen Leden of Per wnen plaatsen mogen genomen worden die niet Of de l J8t geteekeud hebben dan voor hun eigen gnan hierop zal Baun kem gehk worden is p c VAN ZEULEN Presidera O € VAN DEB WANT Secretaris L i 1 1 h De ondergeteekende heeft de eer te beriehteu st hil Donderdag 7 October a p i Qouda met zjjne Artikelen zal bezoeken en alsdan Je spreken of te ontbieden zal zijn bij den he rA HABDLJZEB Sociëteit Vredebest W L C WEIMAB Opticien op de Markt sHAob TEBSTOND TE HUDB m mmmiUm mmm net rnim uitlicht desverkiezende mU KOST en BEWASSCHlNG op billijke conditiën Zeer geschikt voor een eenig Heer of Dame Adres C J MOBBL Bleekermngel over de Xaterne Mevrouw DE BOTTE Markt vraagt tegen November een Kindermeisje iet beneden de vjjftien jaar EB WORDEtTG VBAAGD twee i aaistersenc nLoopnielsJe Jê BAHLMANN Co No èie dor beroemde Wekelfjksehe Zaraeflspraken Uitgave J J H KEMMBB te Utrecht is heden voorhanden bjj den Boekhandelaar B RX2 Tis ii jLi T Lange Tiendeweg te Gouda Bij W N BAAUMAAKEHS PiEM4 H KETiPO V O OI H JLILT 03 B IsT VER SCHE Kattentongen verders Elixer d An vers Tafbit Liiuiub koxinqinnkbrood PBINCESSB8E00D mimm r oer 289 STAATS LOTËBU De trekkÏBg der Eerste EIa w be jnt Maandqgïl Oct 1873 Depot van THEE UIT UT MaOAZUK van M Ravcnswaay Zonea GORmCHEM Deee THEEËN wwrden afgdeverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een lialf en een Ned on met vermdding van N maer n Prjja voorzien van neventteand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de vltvaering van geëerde orders aanbevelende J f J BREEBAART LZ A i BptennaAt te fowfa FABRIEK J PiiiPP ijffli DE JONGH c civ me o TJ 13 53 fi T El I Vervaardigen eo leveren HAND en STOÖMBAGGEBMOLENS HANDen STOOMHEI LIBREN verder alle WEBKTÜIGEN en GEREEDSCHAPPEN bfl de uitvoering van publieke werken benood d Oiuit Druk ui A Srinkiiiu BUITENLAND BnUenlaadscii Overzicht Oe Laxenbargers vierea op dit oogeaUik het SS arig tadlundertehip Tin Print Htndrik De fealeo die aen in het groothertofdom heeft georganiHerd en d diarbg gm ite geva l De taonen doidelgk dat onze Frini dur en ala ÏM tipBeen geacht n benind ia Het Fraoaebe Jountal offlciet behelat de rede duor den heer L in Say te Isle Adam gehonden aar met een begeieidenden brief waarin de Mimater het Tolgeode legt De bladen hebben mgne gedachten onjoiat weergegaren Zonder ene verandering in da zienawyze der Kamer kon het rotnm orcr de con tttutioneele wetten dat al een gtlakkig feit te beschouwen ia niet verkregen worden t Ia de groote liberaalcontarvhtleve paitg waarop wij kunnen rekenen m bet begonnen werk te voltooien en om de oieuwa eonstitatie in werking te brangeo De Hiaiater legt dat hg door te wyiea op de vrrandering die in de Nationale Verg heefl plaata eb d niet de minlte rerdenking herfl willen werpen op die van on geachte ambtgeiiooten afgevaardigden die behoord hdiben tot de oade meerderheid en die later cicb hebben aangaaloteo of die zich later lallen aanalulten by de Regeeriag om baar te balpen b de taak die tg heeft ondernonian Met die aehikking aebgnt de miniatarieële criaia igewend en bigft héou Sty minister Het ie thana bepaald dat keuer Wilhelm den lOen deter met v a Biaaank ea van Iteltke eo een tairgk gevolg naar balM aal vertnkken Te Miham wl Z M daw het lUliaanaoha vor tenboie worden ontvingen en bqgttMt Bg dea Duitachen Boodaraad ia ingediend het Hidt laiig beapnHien wettontwerp tot aanfolling lao het atrafweiboek voor de Dneheane gevallen j deaHde gelegenheid ia ook te baat genomen om te voorzien n de leemten der wet ten opiicbte vao de Arnimgerallen Dit lulate is vreemd omdat het hooggerechtshof Dog uitspraak moet doen in deie taak Ook voor herhaling van het piblioeeren fin Fau dgke Eoa iakan is rgd Dat de Engelaehe Regeering geen oogenUik tgd wit verlieten om China te oreituigen dat haar gednid ia uitgeput blfjkt uit een dezer dagen ontvangen telegram Wade moest den 30n onmiddelgk weten of de Brgeering van het Hemelacbe Bgk tqn eisdien wilde toestaan Worden zijn vorderingen niet ingewilligd hij zal dadelgk Peking verlaten Hen begrgpt waarschijnlijk te Londen dat vastberadenheid ea o irerzettelijkheid de beate middelen zga om China te doen schrikken voor de gevolgen via tgn handelingen De verkiezing t Blaekbum ia een zegepraal geweest voor de ooaiervatie en By de voorlaatste verkiezing won het liberale parlementslid de heer Briggs het tan Thwaiies met 13 stemmen Thans had Hibbert de liberale candidaat 96U stemmen minder dan zyn tegenstander Oitraeli zit nog vast in den zidel De Beieraehe Kamer van afgevaardigden heeft het vooratel van den heer Karz om aan Uen Kening een adres te zanden met 79 tegen 70 stemmen aangenomen De heer ran Staoffenberg verklaarde zich ook nasiens zgnc politieke vrienden er tegen op grond dat er geene troonrede ia uitgesproken en er geen buitengewone oiaslaodigheden beataan die de aanbieding van een adres wettigen welke slechts nieuwe agitatie l te weeg brengen De Koning van Spanje heeft bij de opening van de Unifereiteit in üe hoofdstad eene rede gehonden waarin hg getuigenis beeft afgelegd van de goede bedoelingen die hem eigen zyn Z M wil het einde van den burgeroorlog verbeteiing van het onderwys en van de zedelijkheid Da gemeenteraden znllcn de kiezerslijiten opma n K terwacht I e opperberelhehber an bet Noorderleger generaal Quesada is te Madrid aangekomen Uit de Vereenigdo Staten wordt iin de DaU Neat een nittrekael geseind vin een zeer belangryke redevoering door generaal Onnt den president der der republiek ia Teoessee gehouden De president die zeer zelden ipreekt zoodat men hem den naam vau de Z yger geschonken heeft apreekt goed wanneer hy qjn mond opent Ug heeft een krachtig betoog gelevecd ten gunste van neutraal volkaondsrwya oooatheerlyk in den beschaafden Staat Het volk vaa Amerika zeide hij behoort de frye school te onderiteanen en het vaste besluit te nemen dst geen enkele dollar voor de neutrale tehool bestemd besteed zal worden tot het onderhoud van eenige aieteicbool Noch het Und noch eenige afzonderlgka slaat behoort eene enkele instelling te onderttniien behalve dia waar ieder kind gemeenschappelijk éut kinderen van alle gezindten oaderwgs kan ontvaagen t eheel afgescheiden Tin seete onderwgt ea dogmata Zoo alleen kin men Kerk en Staat geaebaiden houden Ved indruk zullen deze woerden maken Na de f uaestie Tin het betaalmiddel ia dr ooderwys aeitie Ier gevolge der aanvallen dar Roomschen op de neutrale aehool de quaeatie van den dag geworden BINNENLAND OOÜDA 5 OotobM 1875 In de gisteienaroud gebootfaa vergadering vin bat depiriemeat Coi 4i der Miatashappg tot Nul vai hel algemeen ia tot aecreloria van dat departement benouBd de haer H W 6 Koning Oepoaaeetdsn Zondag morgen tra Vi V b de Gouwe legoiover dea heer V 8 Spamaay eaatjalkscbip gezonksa hetwelk geladmi waa met ailau ppea Gisteren avond had in hel lokaal Fra Patria alhier de 2de jaarlijkscha vergadering plaats der Met seloarsVertenigiug Onderluf Ualpbetoou Nadat de gewone werkzaamheden verricht waren bmcht de aecretaria verslag uit van den toeataod der vereeniging en deed de penningmeester rekening en verantwoording waaruit bleek dat de rereeniging in dit jaar aad 27 leden uitkeeringeo wegens ziekte had gedaan en een gezamenlyke som van 128 38 was uitgegeven eu nu een batig saldo van 258 92 in kaa wu Door hel gemeeatebeiluu van Luxemburg is de volgende proclamilia uitgertarJigd Medeburgera I Op 5 6 en 7 October e k zal de bevolking van het grootbertogdom de 25st verjaring vieren van den dag waarop Z K U prins Uendrik der Nederlanden werd benoemd tot atcdehooder van Z M den konmg grootliertog van Lniemburg De feesten door de stad Lniemburg op die heagelgke dagen te vieren zullen op schitterende wyze aen tgdperk van het vierde gedeelte eener eeuw besluiten gelijk de geacfaiedeois van het Luxemburgsclie volk geen tweede kan aanwijzen hetzg men zulks beschouwt van het standpunt zgner staatkundige vrgheid en onafhankelgkheid of van dat zijner stofftlgka en zedelgke welvaart De buitengewoon gelukkige toestaud waarin het land Verkeert is het gevolg an de trouwe zorg van den edelen vorst die ons land regeert en zeer reel heeft daartoe bggedragen de broeder dea kann gs wiens jubilé wg tieren de hooggcctrde prins itedehouder die al zgn krachten heeft gcwyd aan de bevordering van de welraait des volks dat hg hartelgk bemint Medeburgers Dat de bevolking der hui fdstail doordrongen van dankbaarheid roor het griuk dat ons land te beurt valt die heU elgke dagen met geestdrift vicre sis den aanvang van een nieuw tijdperk van voorspoed dat aan Luxemburg zal zgn beschoren zoolang Z K H de teugels van het be wind biyrt voeren Een algrmecne illpminalie onzer woningen zg een vrgwillige maar schitterende hulde door ons gebracht anti den bemuiden priiiS Stedehouder voor wien wg allen de ongcTeii sdsle liefde en hoogachling koesteren Leve da priiia siedehouder I Leve de koning l Leva het Huia van Oranje Nassau I o ijiiK Twwr uM uoci mgeaomen in ueji week zood men o i uit Zeist nog een gift vin De commissiris des konings in Zaid Hanand bMl verlof wngernagd tot het doen eener buiteoliddaoW reis Den ün Oct til Z Exc zich op r hl b vtik en gedurende drie weken afwezig z jn Het dsle Naar men erneemt lai men spoedig tot de ilzending ran een erangelist onder de miliulten t Atjeh overgaan van verschillende zgdeuzgo tf rele gillen voor dat doel iDgekdmes in dej nlM l lid van bet colirge ran ged staten de heer Rengers van Warmeuhuizen zal de b rekkii commissaris des konings gedarende dien tgd waaff nemen tstutmnW Bg4i H r H te s Ilage tera xekëerd De trail van den k l i weg waarmede H M de reis had oudernonaaj ertnwel te s Hoge niet aan Tengevolge roafelirn storm was een wagon Ie kl van bet alhier door den wind roortgedrevanen bjj de tpi rmgr brug te Voorburg in de vaart geloopen ten gevolgewaarvan bel verkeer gestremd werd De koningin zagzich derhsire genoodciakt met haar gerolg oib Vmt burg den trein te verlaten van wair zg later Mt rjj tuigen IS afgehaald Prinses Wariione mifuii mÊ t denzelfdeu trein uit Boiarea i rtSt De ildeclingen der Tweede Kamer tettaa dhgelütoa het onderzoek voort vin de verschillende hooldalakk der stiatabegrooting voor 1876 g Het hooidbeataar van het Nadert Typocraf qbq £ heeft aan heeren boekdrukken te Bolterdoa aan é calaire gericht waarin met een beroM Of e m4r rakter wo dt rin iCXS St i £ CS ft i zullen laten naar rigeu gocdriuden al of niel 1 hel bond te worden Te Utrecht hebben geregeld godsdiemtoetalinfW plaata in de Walekerk door predikanten ran de rri zinnige richting uil reriohillende plaatsen dei Linov Hal Kerkbestuur dar Nerd llerr Gemeente ilda i heeft geweigerd die godsdienstoefeningen op het beurt briefje aan te kondigen Voortaan zal daarom die aankondiging met welwillende toestemming der ba trokken Kerkbesturen geschieden op het beartbriiQ der Lulb üoopsgei eo Rem gemeenten Den 15n dezer zat de vereeniging ter beoefening riB de krijgswelenachap hare earate rergaderiog ib het rereenigingsjaar 1875 76 koudan Ia dievargadering zil de verkiezing van bestouraledM plaata hebben en voorts in behandeliog warden genomen een ontwerp tut wijziging van het beslaaode nglement Zaterdag is de 5c algemeene vergadering van kat Nedi riaiidsch Toonerlvcrboud gehonden ta LÜnwardaa Kkwlf kamp niai De heer Schimmel vooriitter van het HooUbealuw opeude de rrrgailering met eene rede waarin bg er M wees dat hel Bond t ledeiitiil bgna verdabbilan lig mill nog met veel onrerschilligheid en tegenstand t klippen beeft Kr zjjii er die zich niet lanslaiteu onHH zg op hun woonpla ita an bet Bond geer genoeg of nut meenec Ie kunnen verwaohlen j er tgn er die om andere redenen niet toetreden Te sterker I tegenover dere met wie het Bond den opgeeft de belangstelling uit wrike op vele ploataeo o a te LeiUMa din bestaat Htl bond aarzelde du ook met daar de algemeene vergadering te kouden M ipr hoopt dal de sympnthie bier ondervonden M profeiie tg ran hetgeen elders nog ontbreekt uHÉ mettcrtgd moge onltlann Vrrtegenwoordigd waren do afdeelingen Amsterdam Kotterdaro Dra Haag Utrecht Dordreoht Gorinciiem Deventer Oeut Zwolle s Ilertogenbosch en Leeuwarden De secretaris mr J N van Hall deelde verrolgens hel verslag over 1874 75 mede wurian g hit volgende onlleenen In hel jaar 1871 76 sUeg het aantal laden ran 4t7 tol 807 eo dal dir olleelingen tot IS Te s Her togeoboBch en Gouda werden afdeelingen fiatioht Mag