Goudsche Courant, zondag 23 januari 1876

eVÜttUA Eebste Kamek Zittingen jAtt i e il J8n i In de Kitting van Donderdag zgn met algemeene Bteininen aangenomen de hoofdstukken binnenlandsche xikeu aanrine en finaaoiën By de behandeling ran het eengie hiui eèn kort debat plaats over het onderwys In e t ing vU gitteren is de mt lietw t voor oorlojP nit iS t n M Menitnen aangenomen en buiriia de begrooting van Suriname en hoofdstuk IK kütuuien inet algemeene stemmen op een na Bij dit l ialste ho fdsluk verklaarde de minister van koloniën ill airtwoofd aan dèu Ver Hur mi dat ooinoli tfe wHi 1 ÜbgftiMlen eïnmiml voor Indie v s eswW iioodig is maar dat hij niet minister xou blijven iiÉiliiia hg alleeB steun sou vinden b de uiterste rich i flei libemleu Xtt aiantaeuiiiig van hoofdstuk X is de kamer op vtt t getolMideu Wli vernetnen met gcnoegea dat de pmmissieitiMi IteootideelHig benoemd door het boofdbestuitr Itir Wlaodsehe mai ts appij van landbofiw row MJj a dagen uitspraak deed omtrent d beant poj litig der ivpr svraag over kaasbereiding De prgs le giuden uiedaille der maatschappij en ƒ 27 is toigckend aan een met veel zorg bewerkt zeer uit eljrcid stuk ingezonden onder het motto Prediker X vers la Bij de opning van het naambriefjebleek de schrijver te zijn dr F J HoUmann te Edam JJLandb De Uilvoerings commissie van het XlVde Neder1 ch ïaalen letterkundig Congres te Maastricht rhonden in Augustus 11 heeft ter voldoening aan flrii door het Congres haar verstrekten last de hh prof Brill te Utrecht dr L B Beynen te sQi vènhage P Fredericq te Aflon en mr H A L Hamelberg te Arnhem benoemd tot leden eener oomliilssie van onderaoek naar de middelen en wegen cm e eigenaardig balden in stand te houden en te bevestigen die door stem en taalverwnntschap tnascheu de beide deelen van Nederland ter eeneen da SSliid ifrikaansche Republiek en den Onnje Vrqstaat te Andere zijde bestaan ten einde daarömthtnt op iféd T61gènd Congres verslag nit te brengen Den f Bn dezer zal voor den Hoogea Saad behandeld worden de voorziening in cassatie van den phiöuïeur gfneraal bg het voormalig Ptqv GeSreclftshof in Utreclit nl rp iuirant tegen mr E L Bosch Kdacteur en uitgever van het Utrechtsch Dagblad door het Utroobische Hof vrijgesproken van de aan i l oht van Insir wegen het plaatsen van een bericht ofer den hakkar De Laat ter zake van diens weg Voering van zijn dochter naar een Roomsch KiithoKek gesticht Mr ran Bdc te aiHage zal voor mr Ppseh optreden Op de jl Maandi te Utrecht gehouden paarden StfarB ï jn niet minder dan 48 paarden voor Tcrschillende pBat edsIachtergen aangekooht Hen It 4e Amsterdam mede dat de heer F Kistemaker z l optieden als directeur van een nieuw te vormen tooneelgezelschap dat aldaar voorstellingen cal geren iji welk lokaal is nog onbekend OonderdagaTond is het bekende drama Dtr 9turi itt kautft Jlia van onze landgenoote A S C Wallin te Amsterlam oi evoerd Te oordeelen n§ r 4e AjijateidiMnache critici is de opvoering vrjj midil Ktig geweest Maandag wordt het te Rotterdam opgevoerd eveneens door het Hoogduituhe tooneelgezelschap van Ainaterdam In het Zondagsblad van het N v d Sag van 16 dezer staat het volgende te lezen lUeer init 91 ti üliom hteft Jut NederlaHdtcU volk M t cjjjfte 9n jaar aan Uuten ofgebracht Wij ierieugoH ow niet alUen maar vooral omdat dil KO aaxtienlijk btdrag betrtkkelijk too gemakktlijk tf ffttaekt wordt Vmr Mmleiding daarvan wordt in de N ü Cl ia MS iaf cjomba tt k het volgende gezegd WitJ noodigco steller van het stuk Ivaaruit wy de to H Maude woorden aanhalen uit om eens hier tf Konea lien dan sal hij ontwaren dat dit zoo aanzienlqk bedrag niet zoo geoukkelük woidt opgebracht Door de Hoeksche Waard loopt een watertje een r lang van Maasdam naar Westmaas Het heet de Binne Maas en is by goed gs de verzamelplaats Sec sekaatsenrqdeis Daar vindt men een 50tal zoogenaajtade tentjes bestaande nit een paar houten en daaromheen een rieten mat waarachter een arme stumr fcit ai met een tafeltje Daar wordt bij sommigen AUik Teikofita nuar er zqn er ook die melk en oliekoeken verkoopen en blijde zijn als z 30 et per dag verdienen en voor dat geld voor die 30 Ct aei geheelen dag ip bitl re otfde aw ten atuan £ n wat zullen zij linkers doen f De vlaab uw is voorde helft miflukt en de strenge vorst belet het vlaswerken Het gebrek jaagt de arine meuscheii naar bet ijs Maar ziet daar komt een commies def belastingen en perst van ieder dier arme mensehen S 5 ot af voor e patent of verlof om 30 ot daags te verdienen Sf wordt niet gevraagd of de nood de arme mensehen i uaar t § s drijfti 5iet geld m et r dadelijk zijn en die het niet heeft moet het leeuen of van het ijl 86 oenten dat is drie dagen verdiensten en het gs is nog maitr zes dagen rijdbaar en het dooit SU sterk 2ou de r eering het weien dat d belastingen betrekkelgk zoo gemakkelijk worden opgebracht Zou zy het weten hoe door de strenge torpassiug vsn eeue ellendige patentwet de arme gedwongen wordt ïlich to de aritieukas te wenden omdat de wet hem J jn zuur veniiende penningen ontroofd J jm het Hamiil wordt gemeld dat ü een der tate benoemingen van offieieren voor het O ï leger een serg im oor na het afleggen van het verliohti examen ta t 2den luit bij dat leger aangesteld na die beuoeniiiig voor den ienst is afgekeurd Vandaar het besluit om al de adspirsnten zoowel voor het leger hier te lande als in O I vóór het examen aan eeue herkeuring te onderwerpen welk besluit al dadelijk is toegepast op de adspirautensergeanten bq de hoofdcursussen die nu voor het examen staan en van welke er zijn die reeds 8 jaren den lande dienden met gebreken waarom zij nu waarschqnlijk als oflioier niet in aanmertcing zullen komen Het departement van oorlog heeft echter tiog geene defluitieve beslissing genomen Men leest in de Gemeentetttm het volgende Seeds meermalen hebben wg ouze meening gezegd over de oprichting van abattoirs door de gemeentebesturen herba ililelyk hebbeu wy op het nut van dergelgke inrichtingen gewezen Duch er zijn van die zaken waarop men langen tqd de aandacht moet vestigen voor het gelukt de bclangst lling van anderen daarin op te wikken Zoo is het ook met de abattoirs Iedereen erkent dat het meer dan tijd wordt de verontxeigening van den bodem door het bloed der geslaohte dieren dat gedeeltelgk vrijen loop door de goten en over de straat erlangt tegen te gajin ledereen gelooft dat ook in andere opziohteu de abattoirs voor d openbare gezondheid nuttig zouden zijn maar de hand uau den ploeg te slaan de kwaal te verbeteren daartoe schijnt men nog niet den moed te htbben en van besluiten om openbare sUu ithuizen op te richten hoort men niet ullhuus uut iii die mate als de zauk vordert Men h id irn t rtuii mogen verwaohteu dat nu iiltó twijfel aiiu s ra ul bevoigdheid urn abattoirs op te richten zie het arrest van den hoogeu raad van den Uden Mei 1865 door art i n 2 der wet van den 2 leii Juni 1875 SM n 95 is opgeheven van die bevoegdheid ruim gebruik zou warden gemaakt Ieder die een aldchter in zyne nabqheid heeft tronen zal het ongerief en den overlast erkennen van zulk een buur en het mag met recht verwondering baren dat terwijl andere beroepen en bedrqven ia de uitoefening beperkt worden ten bate van het algemeen de slachter behoudens vergunning van het gemeentebestuur die in den gel niet geweigetd wordt zijn beroep mag uitoefenen in zijne wotaing aan de straat of op zqne jilaats De bodem voortdurend met bloed en drek gedrenkt brengt allernodeeligste uitwasemingen t weeg en bederft bovendien het drinkwater dat nit den grond opwelt of in regenbakken verzameld wordt In Frankrqk is de oprichting van abattoirs door de hooge regeering verordend Men beeft er daar een rijkszaak van gemaakt Waar hier te lande de zaak nog niet bg de wet of algemeeneu maatragel van inwendig bestuur geregeld is behooren de geriieentebestnren het onderwerp spoedig en met ernst in overweging te nemen en er uitvoering aan te geven Uit de stad Groningen zullen naar de tentoonstelling te Philadelphia door den heer L Deutgen worden gezonden eene nieuwe soort van schrijf borden en lêi n van papier dat hy m dene door hem z lv B gemaakte tnachine vervaardigt Die borden en leien zijn dof zwart en hebben dit voor dat ij niet lijden door hitte droogte en vochtigheid Zij kosten 7 den vierkanten meter In de vergadering van het departement Groningen van de maatschappij van ngverheid werd geconstateerd dat de heer Deutgen een OQschatbaren dienst aan het onderwgs in school en huis heeft belezen door dtte uitvinding Te Ede overleed den 18n dezer in den ouderdom van 91 jaren de heer Johannes Brouérius van Nidek gepens kolonel der artillerie Sedert lang reeds genoot de krachtige man in de schoone GeldeMche iMtunr de welverdiende rust na een in Vele opzichten bewogen krqgsmanaleren In 1784 geboren trad hij op reedr zeer jeug4 e k lf üj in dienst om al spoedig Napoleon op zijit ttgtt fmA te volgen Ofaohoon met warmte aan zgn vaderlaiiS en het Huis van Oranje gehecht was het hem steeds een lust van Frankt ks eerit u Keizer te gewagen en t gaf hem dan ook op reeds vergevorderden leeftgd nog een weemoedig genot doq 4en tweeden Napoleon tot de compagnons de loire iian den grooten voorzaat te orden gerekend Zich van zijn kracht bewust achtte Brouérius van Nidek zich op 57 jarig leeftijd veel te vroeg aan den dienst van vaderland onttrokken doch mocht ziuh al spoedig rielukkig rekeOea het zwaard voor den sikkel te hebBen verrnild terw l hy in t eind nog de voldoening zou smaken de door hem ohtgonnen heidevelden in iommerqke bosschen her9ch pen te zien Genoot Brs tan N in de plaats j oti in ning veler achtliig en vtrendschap bij dea errtiM nn zijn raiu en leeft j l verschuldigd ook selfi n zijn laatste leveh aren biocht hem nog een hoof ewaardeerde Koninklyke onderscheiding ten deel vallen Mej Kreulen Ie hulponderwyzeres aan de openbare jongfjuffrouwensohool te Utrecht heeft de betrekking van eerste onderwijzeres aan de meisje school in de Transvoalwhe Republiek aangeuomeD Te Bafloo Raskwert en Tisallinge in de pror Groningen beslaat de oude gewioonte om t Paasoh t Pinksteren t Kerstfeest ieder drie dagen lang te vieren De landbouwers willen dien dag afsdiaffeO maar de dienstboden zgn daar niet mede gediend Br gaat nu onder hen een lijst rond waarvan de onderteekeiiaars zich verbinden om geen dienst te nemeï bg een boer die eischt dat op de derde feestdagen gewerkt zal worden Ieder stort een rgicsdaalder dien hij verbeurt als hg de verbintenis niet nakomt In plaats daarvan zegt de berichtgever van de Ftend Ct krggt hg een pak slaag Vastenavond valt dit jaar juist op den sohrikkeldag wat slechts na een betrekkelijk lang tgdsverioop plaats heeft want behalve van de voorwaarde dathet jaar een schrikkeljaar moet zijn Tiangt het rtg van twee andere omstandigheden nf l e 16n April iiamelgk moet op een Zondag vallen en de eerste A i i ii wezen na de volle maan nJ dedag en nacht evening Tén gevolgd hiervan valt de Vuatenavoiid op sehriklcdhg gemiddeld om de 116 jaar Het heeft de Iiuimb maal plaats gehad in 1724 en zjl weder pi uita hebben in 19+4 Aruk Cl I N ï eTo N D e N X1 T T CTJlJ ÏÖ 1900 Een Dboom Station Goudal Station Gonda zoo klonk het uit d n mond der condtïoteurs terwijl de treiii waarin ik mg bevond meer en meer zijn vaart verimnderde en ten langen leste geheel stilhield Hoe meer de trein Gouda genaderd was des te vreemder gevoel maakte ziph van mg meester 25 jaar toch was iet geh den dat ik de plaats mqner geboorte had verlaten daar mgn werkkring mij elders riep terwijl ik tbans na ene zoo lange afwezi eid had gehoor gegeven aan de uitnpodiging van een oud vriend Am nog ee s de straten der stad mg eens zoo vertronwd te betredep Kauwclgks was ik uit dei wagon of daar stoqd m n gastheer die ofschoon wel eenigazins veranderd tM h nOg dezelfde goede gelaatetrekken had die hem vroeger zoo zeer onderscheidden Nadat de eerste begroetingenwaren afgeloopen de handen gedrukt en de borate aan eeu fliiiken zestiger was toevertrouwd van eldeawg t station uit Qe trein is laat an zeide mijn rriend en mij te elijk wgzende op een groote wqzerpliiat boven ds deur van het station vervolgde h j j ÏO mia te liutJ Het eerste wat ik zie hernam ik ii eeu érbetering het station in het b it van eeq klok AjUttip men tien kan hoe Uat het is een aroéid vbortebken Ik ben benieuwd of ik mgn goede brllve0oddki t g zal kennen met al hare deugden en l 11iiii B i iiider goede eigenschappen Och iets er wel veranderd maar reel 11 éok heUelfde gebleven Zöo spreken le waren wij recht door gévritfd td toen wg ons na eenige stappen op een bmgDevAiden waar vóór ons in de laagte zich een eigenaardig eotirt van dal aan ons gezicht vertoonde In de diepte lag nl een keurige prachtige straat te midden van welka huizen wij ons weldra M laflgzkam de berg afgewaudeld te zijn bevonden Ook ran naderbg bezien bleek het een chique buurt te z n Zg bestond aan beide zijden uit deftige lieettenltuizeb roorzien van spiegélruiten glinsterende detlren die folded tan ii pls hadden ea attcs deed ii i dat let een notabele buurt waa waarin we wuren aangeland Dit ia de Crabethstraat mijn waarde zoo luidde uit den mond mgns rriends Deze straat heeft maar óén gebrek nl dit dat zij steeds in zakkenden t est ud verkeert loodat als gij over 25 jaar hier weder komt alle kans bestaat dat gg slechts diücen en schoorsteenen ziet Minder prettig rond ik en vraagde hoeveel huur doen deze huizen wel lOOO s jaan was t antwoord Mijn hemel wat somi riep ik uit mgn handeu van verbazing iii elka r slaande O dat ia nog niet veel vergeleken bij die op aadcre plaatsen der stad Het is wel geklommen in de laatste 25 jaar maar t zal nog wel meer worden sprak mijn rriend De straat afgeloopen zgnde sloegen w j linksom liepen druk pratend verder en kwamen toen voor eeu groot hek waarop met groote letters de woorden Ons GENor GEN prijkten Nu stel ik je vsor in éifte B zeker nog wel bekende Sociëteit Wat te gaan uitrusten daar dit te Terkiezen is bjven te gaan zitten in mijn huis daar dit van een oud vrijgezel als ik ben niet heel gezellig is Gaarne antwoordde ik en t dunrde niet Ung of we zaten zoo comfortable mogelijk in desierlqke tuin terwijl een liverg kneaht rood reet en grqze jas ons de bestelde verfrisscbingen bracht De gedane reis deed mij die gretig nuttigen en onwillekeurig ontviel mij Bsdat ik een goed deel der drooge en natte Waren verorberd had de uitdrukking fuou dat cheelt ook bg vroeger Juist informeerde mijn rriend wat die plotseliuKe uitval beteekeude toen een rrij gewt heer de sooieteitdeur uit de tuin iii en iiiijii vriend ziende op ons toekwam met de wojrden Zeg je komt toch straks ook op den raad Ik wer4 even gepresenteerd waarop de gezette heer boog doeh om direct te vervolgen eeo interessante laak zooals je weet en de tribune zal heel vol zgn Nugmaah buigende vertrok hij Ben je tegenwoordig r iadsUd vroeg ik Neen waa t antwoord maar een zeer beUng Tgke quaestie wordt daaf straks behandeld waarom fr vele zullen gaan luisteren Voor jou zou t verTelend zgn anders ging ik stellig ook Wei iaat ons samengaan Hoogst gaarne wil ik eus ziiii hoe het nu in de raadszaal toegaat daar ik mij nog zeer goed herinner hoe t er vroeger was ll right dan loopen we zoo den Tiendeweg om naar t rmidhuis V $ór op dea Tiendeweg te zgn gearriveerd dus nog op de i singel zag ik iets en t deed mgn hart goed dat ik no kende mgn oude zwem chool alwaar ik zoo dikwgls als jongen had ondergedompeld waar ik op dewatérschoen door onsjongilb blok genoemd zoo dikwgls had rondgeraren waar ik eens zelfs bgna mijn jeugdig leren had ingeschoten Op dat gezicht bleef ilc onwillekeurig staan terwql kinderachtig genoeg een traan in müue oogen opwelde bg de herinnering aan de ge oégiiljke uurtjes daar als jongen gesleten tot mgn rriend m i op de arm klopte en teide kom ga nu ÏHeé aan die armen zwemschool is niets te zien Armen zwemsohool sprak ik met berreemding Ja zeide mgn vriend daar zwemmen de kinderen der ihinvermogenden kosteloos van daar de naam Aan den IJsrl hebben we tegenwoordig een betere daar is t puik ik zal kea je later Isten zien Nog steeds deukende aan mgn gulden jongensjaren wandelde ik naast m jn rriend zwggend verder en was Ifs zonder dat ik t bemerkte den Tiendeweg langs gekomen toen een groot dubbel huis 6 ramen breed mgn aandaeht trok waarop een groot bord met de anüordin Bureau der Oonduke Oonrami Ia dat nog dezelfde munuit van vroeger vroeg fkk Doeh de rraog was oanwelijks gedaan of ik zag naast het gemelde huis een ander waarop een nog TtwI grooter hord de voorden deed zien gBi eauder Sauwe Ooudteke Omfant Mün hemel riep ik uit faoereel eooranten heb jullie hief wel Vier was t antwoord Mn van de republikeinen én raa de oDrerwHiiUigeii één ran de kerkelgken en ééa ran de aristocratie En kunnen die allen blijren bestaan I Met glans ieder menach die een beetje is is op alle vier geabonneerd en daar allen evenveel gelêwn worden plaatat men sok in allen even gaarne zgne tdvertentién zoodat de een niet voor de ander onder doet Nu ik ben benieuwd kennis te maken met die organen der publieke opinie 2ao r eode v Kndeklen w j den Langen en Korten llendeweg af en kwamen op de Markt om naar het raadhuis te gaan toen w voor t stadhnis een kolossaal prachtig metalen standbeeld zagen staan voorstellend 2 personen waaronder de gulden letteren Gebeoedees HOUTMAN Dat knayt de markt feoens op hoor de ontwerper en de maker Lebben er alle eer van Is dat er al lang Zeker al wel drie jaar en een maand of wat zoo precies weet ik t niet Het verheugde mij dat mijn vaderstad een standbeeld was rijk geworden Wg stapten het stadhuis binnen en met ons een groot aantal andere personen van alleriei wng stand eu leeftqd Werklieden en officieren volwassenen en jongebeeren mannen en ook Vrouwen Waar gaat dat allemaal hfen vroeg ik Da a ook een vraag natuurhjk naar de raadszaal klonk het antwoord Ik had nauwelijks tijd mqoe verbazing te niten over die tairgke opkomst of wij waren in de raadszaal aangeland die wel op dezelfde pUata als vroeger was maar veel ruimer en grooter daar de twee muren die geen buitenmuren waren van vroeger waren weggebroken en dus de zaal naar twee kanten was uitgebreid Veel was hier anders geworden De tribune wits veel ruimer dan weleer en thans even netjes gemenbileerd als de zaal zelf Ook hier lag een kleed stonden stoeien een bekleedde tafel en i wel alles van dezelfde stof gemaakt als in de ruimte waar de raadsleden zaten De tribune ia netter geworden merkte ik op Dit ia voor een jaar of tien zoo geworden Er was zoo begreep men geen enkele reden waarom de burgen die komen hooren of hunne zaakgelastigden hun I plicht doen minder makkelijk en comfortable moeten I zitten dan die zaakgelastigden zelve I Was de tribune andera geworden de ber rfkiag al daar was toegenomen Heeren en dames mannen en rrouwen zaten door elkander te wachten mur de zoo straks te roeren discnssien Ik open deze vergodenug zoo klonk t juist uit des voorzitters mond en daarop nadat de notulen waren voorgelezen Heeft iemand aanmerkingen op de notulen Ja mynhaer de Voorzitter zeide een der hoeren ik heb in de vorige vergadering niet gezegd zooals de Secretaris voortas dat ik eerstdaags zou roor felleB het schoolgeld op de H Buigeraahool roof meisjes te rermiuderen Alleen ia door mg de waarsohijn Igkheid geopperd dat dit zou voorgesteld worden Is niemand tegen deZe veranderiug in de notulen dan zal deze plaats hebben vrtieg de Voorzittier Deze rerrolgde daarop Ingekomen is een adre ran de leerlingen der Burgerschool voor jongens dte beleefdelijk verzoeken om de vrgheid voortaan op sch ral te mogen rookeu De leerliugeu der Latgnsche sohool zeggen udres santen lebben die vrgheid reeda sinds lang en er bestaat geen reden meenen zg om hun die vrgheid te onthouden Adressanten kunnen even goed met een sigaar zich ontwikkelen als zij het zonder kunnen Ik stel voor dit adres ter visie te leggen Nu is aan de orde mgneheeren het voontrl van eenige ingezetenen om in deze gemeente een gekkenhuis te bonwan Verlangt iemand t woont over dat voorstel Xo mijnheer de Voorzitter mét die woorden staat een der heeren op en zegt het volgende Ik jnidi het voorstel toe m d v daar t boog noodige van een dergelgke inriohling voor Genda meer en meer bigki Uit welk oogpunt men de zaak ook beschouwt steeds verdient zij te worden aangettomeu Uit een gezoudheidsoogpunt dit behoeft geen betoog uit een financieel oogpnut daar de minvermogende krankzinnigen uit deze stad dan gratis worden verpleegd alle gegoede gekken nit den omtrek hierheen zullen komen vele familien zich bier zullen vestigen ter wille van bloedverwanten die in t gesticht zgn en uit een paedagogisch oogpunt daar de oorzaken van krankzinnigheid goed aangetoond een uitstekend middel kunnen zgn om kinderen te wijzen op t goede van t pad der deugd in t kort uit alle oogpunten Een tweede spreker is eveneens zeer voor t voorstel krankzinnigheid neemt onrustbarend in deze gemeente toe zelfs meent spr te hebben opgemerkt dat een paar raadsleden Tot de orde meneer lo tde Voorzitter waarop een derde opstaat die zegt Ik ben tegen een gekkenhuis Wel begrijp ik me dat sommigen op zulk een inrichting gesteld jn in vele gevallen is t zelfs makkelijk zoo iets dicht in de bnnrt te hebben om welke reden ik dus niet zal misbillljkeu wat de t vorige aprekera natuurlgk geheel belangeloos a invoerden maar toch om nu alle zinneloozen van Nederland naar onze gemeente te lokken dat behoeft m i niet Dat is zoo n heldere kop die daar spreekt lluiaterde m jn vriend me in Je moet hem op de kamer van koophandel hooren daar is h j ook altijd in de oppositie Ben je daar lid ran rroeg ik Neen maar je weet toch dat die vergaderingen tegenwoordig publiek zijn Het zal nu zoo wat laat eens zien ja 25 jaar geleden zijn dat de kamer toen in t geheim vergaderende een adres ontving om voortaan publiek te vergaderen Met algemeene stemmen weid t toen verworpen Daarop hebben de mgetetenei bij y d e verki zing fLA z leng etoSd erin gestopt die vóór de openbaarheid was dat nu eenige jaren geleden met één atein meerderheid tot de openbaadieid is lieilotèn j Opnieuw bleek dus zei ik dat de anhonikr wint Onder ons gesprek w de discussiën voortgegaan thans was aan t woord een ander raadslid die o s zeide De ingezetenen hebt teker eekt opeen gekkenhuis De vele dwazen in Gouda kunnenm i een plaats vorder waar zij kunnen genezen en bovendien Gouda ia zoo schoon gelegen te midden van allerfei spoorwegtijnen gelijkt zij op ee i spinte midden van haarwebbe mijnheeren ik ben roer een gekkenhuis Daarop vat weder een ander t woord pp en zegt De vorige spreker levert èn door z jn persoon èn door zijne redevoering t beste bewqs dat hier een gekkenhuis boeg noodig is Daarover dus niets Ik heb alleca dit te zeggen datr rordim eetLgekkonJuiis gebouwd t in uiterlijk aanzien in niets op t stadhuis moet gelijken anders zouden sommige raadsleden zich weljicht eens kunnen vergissen Dit doet den voegen spr driftig van jii letel opspringen en zeggen M d v dat gaat te ver Dat ziet duidel op ni n persoon Ik venock u hemiot de ofde te roepen De Voorzitter is van oordeel dat meer in t tij meen gesproken is en eigenlijTt niemand io t bij der zich t behoeft aan te trekken en dat men in alle geValUn iliet verstandig doet dat te zeggen Daarop wordt er nog anderhalf nm gediacnsaieerd over de I of niet wensehelijkheid van een krankzinnigeagestioht toen een der raadsleden voorstelde de zaak uittestellen totdat ieder meer in de gelegenheid is geweest nauwkeurig na te gaan of t groot aantal gekken in de gemeente een geltkenhtiia rereieeht Dit wordt met lgem nis Memmen aangenomen Wat zijn dat roor heotjes daar midden in de zaal vroeg ik Die zaten er vroeger niet Dst zgn vier stenographen w lJlf li Jifbord om t hier gesprokene nog eens door re i Menen te doen nalezen Dat is wel noodig vooral als de diacussien altijdzo rriuAthnar zijit als heden was e ik Oj te merken Op voorstel van mijn vrii ud verlieten wij de vergadering gingen dé trapjitn f belH Jilttnans mouument voorbg de W lji str iat in Waar nu heen VDg ik f Naar het kesKD cuin Ivl ink t antwoo LeesouseqUi Mat al ik niu goed keqnuef Burgerlijke Stand G oai ll I 19 Pctrniiloilrik on ra Jl l f Seluin CD 2 STood 2a ttnin ltiuiii oodvri Vi tin iet Eng ea C Rliticia tl Nnltje i ii4 n i C d I n ta i IkknjD ti Koelteiu Kifrlmii sidera l Dykitrs ca A Udra OvstLti 80 Jaa S der KM wel tt Unir 8Sj a A Tkolcnt I j 4 B tl M J de Mem T j W T der Eii i ld APVBitTEiHiyfaiiir Berslten Tlin eè e DnAter N TAK DEWttt fifooffilflrw Stolwijkeriluiê 21 Jalb 1876 Onderjwte l eadeo be An dti jhmimnweder dsche raïljë hDiiaBli dafel oor devele blaken ran belangsteUing bg de gebotste ran hnnnen Zoon ontvangen Gouda 22 Jan 1876 Vip SoNSBWtK Kraaravintes zullen al g wiibot vfarden dea 290 26 en 27 dezer De TREKKIKG der EERSTE KLA38K Ü gint op MAANDAG U Ï EJJ UARÜ e k heele ik zeker en grondig met ot zonder weten van de drinkers zoodat deaelve dat drinken walgel k wo d Pros 9 GnWen Wettphiden