Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1876

1876 te begrijpen door ieder die en weinig gesond verstand heeft Is de afschaffing van ons muziekcorps dus zeer aan te raden nooit is er een schooner gelegenheid dan thans nn de kapelmeester z jn ontslag zal vra ea daar hjj Gouda gaat veriaten Het argument l i wellicht b j sommige raadsleden zou geilden dat t erg ianl zou zijn den kapelmeester zijn tractement te ontnemen vervalt uu van zelf en dit is zeker wordt het voorgesteld geen enkel degelijk argument kan tegen de afschaffing worden aangevoerd Ik Weer uiet dat er niet tegen zou worden gesproken Volstrekt niet Er zal wel ieis tegen worden geaegd Vooreerst dat de burgerij er nn een maal aan gewend ie Vervolgens dat het zoo n Vroolijk geziekt is die sehnitera met de muziek zoo a m dan naar t veld te zien mareheerelL Voorts l t de schutters dan beter ia de maat loopcjn D t valt nog te bewgzeu Verder dat t zoo gemakkelijk is om een serenade te brengen bij de een of jindere feeatel ke gélegeaheid Ban dat doeh genoeg er vidt nog hee veel tegen te zeggen maar steekhoudende argumenten aan te voeren tegen de afschaffing en tot behoud van het muziekcorps bij de schutterij i n er niet Het is waar de som door dezen maatregel e winnen is niet zoo heel groot maar wat dunkt u vna den Ond HoUandschen regel vele kleintjes maken een groote Geldt die uiet ook bij gemeenteza ket Laat de raad met de opheffing van het mu ïiekeorps der si utterq beginnen en wellicht volgen j er wel andere kleine aken die geld doen uitwinnen eu die te zamen een som vormen groot genoeg om en of anderen goeden maatregel te nemen tot bevorde riug der volkagezjndheid of der volksontwikkeling Burgen ijke Stand OlBoRïMt tl Fe CofMlii AArianni onden H W Wa puur es J a Belonjt GMrlniidi Elmbeth ouden 1 A Leeflaiig eu C N Janseu Jobknni Mwia oudera J üroikmaii co J k Polltra IS Tryntj ouder C de Broeder co C 8u k JuhoaiMa O abert ouder G StraTn Ah J E vw Leevwen 14 Cornelia Genrdu oud ri I U Preager ea J ü BUIc Fianoiaeu Uubertua oudera P u Uofweituo tn A Sehrave OvtaLiuu 11 Febr J G de Rroin 8i j C deI ng wed D Sibbea 62 J 12 F J V lke 12 lu S kok 26 j 18 1 vau Woa 1 m I P M WoUh ui jaeo 8 m De uitgave dezer Connint getcbiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad gewhiedt de iiitg ve in den avond van DINSDAG DONDEBDAÖ en ZATERDAG De pr s per dria maanden ia 1 75 fraucD per post 2 B BK E H DM AKI NO BUBGEMBESTBReu WBTHOUDEES van Oouda do tt te waten dat het primitief Kohier voor de pl iat lijke directe bela tiuj dezer Gpmeente voor het dieualjiiar 1678 door hen vooriooptg vaat eld gedurende imrtiem dogn van de voormiddag ten tien tot de namiddagi Wn te en van drie tot ef ure Ier SeoretarÜ der gemeente voor een ieder ter lezing ia nedergalegd binnen welken tqd eik sangealagene tegen iqnea aanibig bij den Baad beswaren kan inbrengen bg verzoekschrift op ongezegeld papier geaohreven Gouda den 16n Pebmarg 1876 Burgemeeêter en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOUBEV B FOETUUN TAN BkKOKnIJziiKDOOII BÜITENLAND i Heden overleed tot onze innige droefheid ua voorzien te zijn van de H H Sacramenten onze geliefde Vader en BehuwdVader de B r JOHANNES THEODORUS HENRIOUS NIÊVÈLER in den ouderdom v in ruim 67 jaien Dordrecht P J NIEVELER iü te r 1876 i uit aller naam i i De ZAKEN zallen door mg op denzelf c den Toet worden voortgezet Ji Heden overleed in den ouderdom van TtrenMejufvroaw NEELTJE KOK geliefdeLtiyiibehuwd dochter vanrtv F H ROELÓFFS f M ROELOFFS Cottcfa 12 Febr 1876 Staal Sêt Voor de vele bewijzen van belangstelling ia deelneming gedurende mgne ziekte ondervonden betnig ik ook namens mgne vrouw mgn hartelgken dank T J VAa HELLENBER G HÜBAR t cubare Vrüwilllge Verkooping fj in ééne Zitting Ó WOENSDAG den 23 FEBRUARI 1876 iei voormiddags ten 10 ure ten huize van P Daustkkgh Herbergier te Berkenwoude vsu eene Boltenlandsch Overzicht ne Franache miniater Bu t Bohynt xqn hol te 7 aclru in maatregelen tegen de drukpers Gambetta s bUl de lUpMiqiit franqaite en de BouapartUtïache Jigle worden wegeia aanvallen op de rageeriiig vervolgd nadat pa de ïraxc veroordeeld geworden is Üc veroordecling van de fruice tot een boete van lOUO fr omdat het blad Buffet s aftreden voorspeld eu van z n oauataaude benoeming tot directeur der BuLtk gesproken had heeft uatuurlyk veel stof tot güsohrijf en gewrgf gegeven Men begr pt dat voortaan geen bind een vermoeden omtrent deiv waararhyulgken loop der gebeurteuisieu te kennen geven kan londer daarvoorzulk een vorm te hebben gevuiidcu dat de rechtbank het niet vervolgen kaa De France zelf ia ua de veroordeeliug verschenen met een variatie van een woord van Pascal Valsoh aan deze zgde van 20 il ebmari waar aan gene zijde daurvan Merkwaardig is voort hoc gverig thans Buffet door de Bomiiinrliston verdedigd wordt Nu hij Tlenanlt heeft weggezonden sohynt een verbond tusaohen de beide overwouuenen van 30 Januari tot staud te zijn gebracht Se Ultiem behelst voortdurend bisschoppehjke brieve waariu gebeden worden uitgesobreven om de verkiezingen vsu aanstaanden Zondag in den geest der oUri den te doeu uitvallen De verkirziugeu zijn iutustohen een tgdperk van betrekkelijke kalmte ingetreden De Frausohe kieswet schryft voor dat de laatste vyf dagen vóór den eigiBulijken verkiezingsdog geeu openbare kiesvergaderingen gehouden mogen worden Maandag werden de laatste vergaderingen gehouden Het werk van de partghoofdeii ia iutuasoben met die vergaderingen niet geëindigd Zoo mogelgk doet ieder nog meer zgn best dan te voren om aan zgn partg de overwinning te verschaffen DeoBzes heeft in een particuliere byeenkomst van kiezer den tegenwoordigen toestand van Europa ontvouwd en verzekerd dat deze de zekerste waarborgen voor het behoud van den vrede bezit Schoon van oen besluit van het Pruisisohe Ministerie nog niet bekend i gelooft men toch te Berlin algemeen dat de Jjanddug spoedig Kal worden verrut met een aanvrage dm de Kegeering te machtigen onderhandelingen aan U knoop u met het Bp be Bouwmanswoning LANDERIJEN het Oosteinde aldaar te zamen groot ruim Jl9 bunders bg biljetten breeder omschreven Aanvaarding van de opstallen en het erf opden 1 Mei 1876 en van de landergen dadelgkJnt de toewijzing j Betaling der kooppenningen 15 Mei 1876 i Nadere information zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Owcfer i tkethajdUstel d I STEE Nog slechts weinige dagen is de lading Buhr lirove Kachclkolen in lossing bg JAN PRINCE C wa rit men tot billijke prgzen groote en kleine partijen kan opdoen Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 15 Februari 1876 n VOORLOOPIG BERIGT Ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hg de geachte Ingezetenen van GOUDA en OMSTUBKEN wekelijks hoopt te bezoeken Tgd en plaats wwden in üit blad nader aangekondigd J J TE PAS Mecanltlen In RiiBSttanden en Gebitten KEIZERSGRACHT BIJ DE BEGUUERSGRACHT N 671 TE AMSTERDAM Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit draivensuiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout orfinje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als boistthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene end en verzachtend bg keelpijn heesehheid hoest pgu in de borst kramphoest en kuchhoest De flesch met gebruiksawwgzing 60 cents en 1 ZÏiverstMncÖjaïn borstkwalen kliergezwellen bleekzucbt enz Het is alteen de onaangename smaak van de g wone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de verschc tiMan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden vvanneer zg langzamerhand weken en mMndeu lang van een vat afgetapt wordt m fiesschen van 30 en 50 cents I l7 J r I i i ï l tl ail Het is vau algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestandWACI litVClUaaH j i g i Ij t geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlgke cevolgen Van allezoogenaamde jjzerpraeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de gescbikste Eeneetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vor m D e flacon ho st 50 cents S r Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebnüksaanwijaiag Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in L Vfelter L Schenk en J G Zeldenrgk te water bij F Jonker Idenburg te Woenien bg in de bekende depots Emmerik de bekende depots voornamelijk te Oouda bg SchoonJioven bg Wed Wolff en Zoon te OudeN C van der Kas Eu in de andere plaatsea H VON OIMBORN Sociëteit DE IIÉUME 1 C IBUBUUK DKMTlsrB Dubbele Büui t GOUDA verwittigt dat hg een NIEUWE VINDING heeft Om in de meeste gevallen de hevigste Kiespgn te verwüderen zonder de Tand of Kies te trekken Verdergaat hg voort met het INZETTEN van kunsttanden en gebitten volgens de laatste Methodes opGond Zilver Caoutchouc en ZUIGTANDEN zonder haken of veeren welke op het ziekelgksti Taudvleesch geplaatst worden z o u d e r het uitnemen der oude wortels j A3 BEVBLIlsrC3 is onnoodig daar hg vereerd wordt met het algemeen vertrouwen der Geneesheeren alhier en elders Voor een met succes werkende NEDERL MAATSCHAPPIJ worden tegen ruim proviwe zoowel te Oouda als in ieder van de omliggende Dorpen Boden gevraagd Beflecteerende vervoegen zich in persoon of met franco brieven hij den ondergeteekendetl A KETELLAPPER I Tn rf narkt N 44 te Gouda liooaai nul r u v ci xtjuAuK Ooal Haven GOUDA Huitengewoon CONCERT te geven door den Heer 8 VAN MILLIGEN met medewerking van m SELMA KEi ïl i Ea Zang den lieer UU DOK Viool en UEKKI G violoncel op DONDERDAG den 17 FEBRUARI 1876 1 des avonds ten 77 ure precies PROGRAMMA 1 Trto in D MoU Iste gedeelte Mendelssohn Bartholdy CoNCKBT voor ViOLOScm Eckert Abia uit de 2auberflöte Mozart I 4 ScHEBM in B MoU voor Piano Ühopin Gksanoscènï voor Vwoi Spohr Tbio 2de gedeelte Mendelssohn Biirtlioldy 7 a ScHI VHKltKIJED ü b Wabüm 1 S c Valsï in Aa Dur Ohopiu d Ebiköjjib van Schubert voor PiAKO Liszt 8 a WiEogNirti L F Brandt Bugs b Makien V iBMCHEM SchumanD c LiBB Ki iBiN GUTB Nacht Taubert 2e PotoNAispi BBiLiANTE V Viool Wiuiawski Adagio voor Violoncel Golterman TANJiHacsEBmBscH voor Piano Liszt P 1 bij Inteekening ƒ 0 99 i boiteii Inteekening ƒ 1 25 Gooi Druk vuu A BriokB ii LIJSTEN liggen ter leekening in de Sociëteiten DE REÜNIE VBEDEBEST en ONS GENOEGEN N 1791 VrM g 18 itbrnarl GOUDSCHE COURAWT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 f j K ADVEBTENTlfiN wordwg ptMt l van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Cenki GBOOTE LETTKIta worden berejcend lutar plaatcruimte Afeonderl ks Nonunen VUF CENTEN De intending van advertentiën kan KeschinHnn w a j treffende het overnemen der spoorwegen De natio uu ilIiberalen gelooven dat de zaak haar besbig zal krggeu en hopen dat de Rgkaadministratie zoo goed zal bevallen dat in elk bind de particuliercu zullen verlangen de spoorwegen aan kt Bgk af te staan De in de troonrede toegezefle wet tot regeling van het stedelgk bestuur zal tot niet geringe teleurstelling in deze zitting van den Landdag nog niet in behandeling komen Ook verneemt men nog niets van de indiening vau een wetsontwerp waarby de uieuwe hervarmingswetten ook tot de weatelyke provinciën worden uitgebreid Te Meohelen zyn heftige tooneelen voorgevallen bij gelegenheid eener Katholieke demonatratie lu de Deensohe Tweede Kamer ia het voorstel van de oppositie of linkengde om de defensie uitgaven te dekken door een buitengewone inkomstenbthisting in de tweede lezing aangenomen met S3 tegen 40 stemmen Met m legUt l Q tenMnen iferd daarop besloten over te gMnPlR de derde jezing lueii weet dat de Itegceriug zich tegen dit ontwerp heeft verklaard omdat de middelen ook om in de defensiebehoeften te voorzien aanwezig zgn lu het Kngt lsche Lagerhuis heeft sir F Northcote een krediet aangevraagd van 4 OSO 000 p at om de aaodeeleu van het Sucz kanaal te betalen Hg verklaarde dat het Parlement niet eer wa bijeengeroepen ten einde geen aanleiding te geven tot klachten dat er geen tigd was gegeven om die zaak te overwegen De spreker deelde vervolgens de geschiedenis vau het oulstoau van het kanaal en deu fiuanoieeleu toestand der maatschappij mede Haar fiuancieele vooruitgang is voldoemle Hg stelde voor om als waarborg voor de rentebetaling eu aflossing der schuld dr 6 pCt interest te bestemn eij betaalbaar door Egypte Op die wgze hoopte hij in 35 jaren de gtheele schuld te kuuuen delgen De transactie heeft geleid tot het vestigen van vriendschappelijke betrekkingen met deu heer de Lesseps Er wortlen nu nog onderhandelingen gevoerd Spreker hoopt dat ze tot een bevredigende uitkomst zullen leiden ten opzichte vau het tonnenrccht en andere vraagpunten In het bestuur der ma itóohappij zal Engeland door drie leden verlegenwoorjigd worden Hg ziet niet in waarom de Khedive niet de rente zou betalen De heer Cave heeft te Aleiandrié eene guiutige ontvangst gevonden Met groote openhartigheid zjgu hem alle iuliohtiugen versch ift Het algemeen reaultaat van het door hem iugeateld onderzoek komt hierop neer dat de hulpbronnen van Egypte aanzienlijk zgil en dut het Und rich verder ontwikkelt maar het finnucieel beheer waa slecht De Eugelsche regeering is tot de conclusie gekomen dat zoo de Khedive eene goede controle ver de uitgaven laat houden de afschaffing van inproductieve uitgaven voor l pte raogelgk zjl zijn Spreker eindigde met te zeggen d it de koop der ajudeelen voor alle belaughebbeuden voonleelig is Lord Hartington en de hecreu Gladstone eu Porster sttldfii hierop voor de bel aadslagiiig te verdagen Dft h e Disraeli nam hiermede genoegen Het Huis heeft daarop besloten de disonssic uit te stellen tot Maandag aanstaande Het ofHcieele Oostenrijksche regeeriugsblad bev it een keizerlgk besluit van 11 dezer lioudende bgpeuroeping van al de Oosteurgksohe lauddagen tegen 7 Maart In eene voorloopigc bijeenkomst van 207 afgevaardigden heeft de Spaiiiisehe minister Canovas eene g g ggye ien tot één nnr de namiddags Tan den dag der nltgav redevoering gebonden waarin hij de hoop te kennen gaf dat spoedig een einde aan den burgeroorb zou komen Alsdan zou hg aan het werk gaan om Spaqje s welvaart en krediet te herstellen De telegraaf geeft den korten inhoud van ds Spaanacbe troonrede opmerking verdient hierin de hoogst welwillende wyze waarop gesproken woidt over de verhonding tot het Vaticaan eu teven de uitdrukking dat de schuldeischera sooved mogelqk zullen worden betaald want de outwikkding der natie mag niet worden tegengehouden De opperbevelhebber vau het noorderleget generaal Quesada hééft i jn beweging zoover voortgezet dat hg zich weldra zal kunnen vereenigen met Horione daarna zal de verbinding worden gezocht met de troepen onder Martinez Campos Een zeer belangrijk besluit van het Wetgevead Lichaam in Wiacousin wordt uit PhiLulelphia gemdd Met 67 tegen 31 stemmej is vnni i i wAt maal het ontwerp gelezen waarbij de zoogenaamde Pot terspoorwegwet wordt ingetrokken Naar men uch herinneren lal was deze wet eeu gevolg vau de bewi ng der Grangers die ten behoeve vaa het graanvervoer allerlei maatregelen wenschten voor de vr je exploitatie der spoorwegen leer aehaddgk Den beperkende bepalingen zgn thans in Wiaooiiain afgeschaft Verder wordt uit Amerika vermeld dat het cotwerp waarbij gelden worden toegestaan teu behoeve van het Kuwfeest der Uuie door den Senaat ia aangenomen en Zondag 13 Febniari door den preaidaat OU worden geteekend In het Huis Tweede Kamer werd de btgrooting van buitenlandsche zaken aangenomen wfarbg de betrekkingen en bezoldigingen der gezanttn conaols en consulaire agenten worden geregeld Verder worden uitvoerige mededeelingsn gedaan omtrent het proce in zake de Whiabgr frauds F R A N K R U K De rede door Gainbetta eeuige dagen geleden te Rijssel gehouden wordt als eeu van de belangrgkste gebeurtenissen uit den verkiezingsstrijd in Fnwkrqk beschouwd Hg heeft daardoor met de onverzoeul ike revolutionairen openlijk gebroken toodat de str tusschen de Gaiubettisten en de intrausigentea nu nog scherper zal worden Merkwaardig vooral ia wat de acherpzinnige politicus over de clerioden heeft gezegd die ongetwijfeld het grootste gevaar voor de moderne staten opleveren en het is geen wonder dat de clrricale oijiauen den Kdictator een slecht patriot een aanhanger v n Bismarck noemen daar er natuurlijk voor Fraakiqk geen heil is buiten de kerk Het olericalisine zcide Gambetta ongeveer is niet alleen een biuneulniidsche maar ook een buitenlandsche quaestie Want ala vij een blik werpen op Europa wat zien wij dun Kn Europa is nog niet eens voldoende men moet de geheel wereld overzien Inderdaad de clericale agitaties atrekken zich uit vau Londen tot New Yoric van Berlijn tot het Witte huis In Engeland la it de heer Gladstone zijn noodkreet hooren in de Vereenigde Staten de president Grant Zoo is het in Duilschland in Italië in Spaige iii geheel het Noorden van Europa en Euslaud Overal houdt men er zich mede bezig Over d ziet men de propngiiid i der regeeringen ea der burgers tegen wat f Tegen de aanmatiging van het ultramontauisnte