Goudsche Courant, zondag 2 april 1876

m m m laas jb i ModA Artikelon KORTE TIENDBWEG D 4 iliVtlV I Ml l lllVlVU Mevrouw BONTE Flnweelen Singel vraagt TERSTOND een Kindermeisje niet beneden de 12 jaar GEBR FALTHE ALMELO Verwen en wasschen GORDIJNEN TRIJP JAPONNEN HEEREN KLEEDINGSTUKKEN enz Met Verwen blijven Heereu Kleedingstukken GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Wasschen blijft ALLES in ELKANDER Japonnen zoowel als Heeren Kleedingstukken Nadpre inlichtingen geeft onze Agent de Heer W van dkh PALS Markt GOUDA ADVERTENTIËN iBSChrijvlng PIANO KLASSE Stads Muziekschool De OOMMISSIB VAN TOEZICHT van bovengenoemde School zal op ZATERDAG den 8 APRIL a s in het gebouw ARTI LEGI van s middags 1 tot 3 ure zitting houden tot het iuschrgreu vsn leerlingen voor de PIANO KLASSE Voor bovengenoemde Commissie De Secketakis F HARTING IJ De ondergeteekende maakt bij deze bekend dat door hem reeds KOOLDBÜK PORTRETTEN vervaardigd worden welke door hare onveranderlijkheid en fijnheid vooral voor vergrootingen en Transparanten de gewone Pbotographiën verre overtreffea Verder worden door Bem gewone Portrettenin alle formaten geleverd alsmede Lijs eu indiverse soorten Beloovende eene nttte en accurate afwerking J H KIEBÊRT J Piot TAN DB lii BUNDVLEEi5CH zanj been p Ned B ƒ 1 KIB HAl ST BOEUl SniUF 1 ROLLAÜB Stiiaitstuk Schottstuk 1 HAAS BIEFSTUK 1 20 LAPJES GEHAKT 0 90 KLAPSTUK VANG 0 90 HALSVLEESCH SCHENKEL 0 60 VET 0 80 TONG Versche 1 rdem Gerookte per stak 1 30 a 2 50 BOLPENS versohe p Ned 1 Idem in t zuur 1 40 RIB BIL HIJSCH gerookte 1 40 SAUCISE DE BOLOGNE 1 40 TILET binnen en buiten l zonder per Ned ICRoIIade ëchgf Nierharst been J 1 40 TILET binnen en buiten met RoUade Schflf Nierharst been BORST Karbonade Gehakt Lapjes 1 20 OESTERS 1 20 KALFSKOP 0 60 Idem TONG 0 60 per stuk 0 60 a 1 50 Namens de Directie De Directeur E BANNET LEVER per stuk 0 60 Een Hulponderwijzer alhier stelt zich schikbaar tot het geven van be Adres onder lett S b j den Uitgever dezer CHINiftTTHEK De onvOTvalschte goed waterhoudende CHINA THEE van Jean Bouwkns Co te KraUngtn is te bekomen bij A BOUT Westhaven B 179 Gouda I ZWEZERIK Bjj deze maak ik het geëerde Publiek bekend bfl mjj weder voorhanden is eene ruime keuze van BEHANGSELPAPIEREN en verdere BEHANGERSABTIKELEN Bijzonder beveel ik mfl aan tot het maken leveren verwen en repareeren van BINNENen BUITEN JALOUSIËN welke in enkele uren weder in orde gemaakt worden Verkrögbaar GENAAID JALOUSIELINT a 15 Cents per El KLEIWEG r KLEIWEG N 96 J C van FLOEVE STEIJ Wo R LO GE A K E E heeft de eer te berichten dat hij door overname eigenaar is geworden der HORLOGEMAKERS AFFAIRE van den heer A VEENHOF Terwijl hij beleefd de vrijheid neemt zich nan te bevelen voor de reparatie en verkoop van alle soort en van HUIS en ZAKUURWERKEN belooft hij zich de gunst eii het vertrouwen door eene nette eu accurate bediening waardig te maken Qouda Maart 1876 Aan bovenstaand adres kan TERSTOND een geplaatst worden Openbare Vrijvvillige Verliooplng 1 Op WOENSÖa g den 19 APlilL 1870 des voormiddags ten 10 ure in de herlterg van H KrsTLBs te Krimpen ajd f Tsoel vim TWEE HUIZEN waarvan een incfeii t tot Bouwmaaswoning en eene partij WEI HOOI en BOUWLAND staande en gelegen te Krimpin a d IJesel te zamen groot ongeveer 4 j Bunder te aanvaarden de Landerijen DADELIJK en de Opstallen except eene woning den 1 MEI 1876 moetende de kooppenningen betaald worden den 1 Jung 1876 2 Op VRIJDAG den 21 APRIL 1876 des voormiddags ten 9 ure aan het Sterfhuis van A KooMEN te Krimpen a d IJesel van 2 MELKKOEIJEN 2 PINKEN 1 GEIT en 1 WIT MERBIEPAARD alsmede BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN IJÜISRAAD en eene partjj HOOI en MEST om contant geld 3 en op WOENSDAG den 26 APRIL 1876 des voormiddags ten 9 ure aan het Sterfhuis van de Wed H de Vos nabij de Molenplaats te Ouderkerk a d IJêtel van 13 KOEIJEN en 3 VAARZEN die onlangs gekalfd hebben of op t kalven staan 4 PINKEN 1 ZEUG met 7 BIGGEN en 1 BRUIN MERRIEPAARD alsmede eene partij BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD mede om contant geld Alles breeder by biljetten omschreven Informatien zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPBÜIJT te Ouderkerk a d l Tsael MACR C HOOGSTRAAT TE ROTTERDAM Berichten de ontvangst der nieuwe STROOHOEDEN BLOEMEN VEEREN LINTEN en verdere MüDEFOÜBNITÜREN Voor Winkeliers eu Modisten ruime keuze en lage prijzen BERLIi ER SPUSKOEK verkrijgbaar bij W N RAAIJMAAKBRS Haven voorhanden Vcrsclie Ratt ntongon Openbare Verkoopiiijy m 3 mwm op de stallen van II van uhs liAN en A O OUUIJK in den Zuidplaspuldci onder Moordreclu op MAANDAG den 3 APRIL lS76 de8 voormiddags ten 9 ure om p de plaats waar zij zich bevinden GESLAUT TE W 1 I I N Nadere informatien te bekomen by deu Burgemeester van Moordrecht No 871 dor beroemde VVckclijksclic Zaïncnspraken Uitgave J J H KEMMBR te Ctu l l is heden voorhaudan by den Uockliuiiil lant A Bi iï sr K 3SA A 2Nr liftnge Tiendewe te ftonda Openbare Verhoopiiijj eri te OOUDA Op MAANDAG 3 APIIIL 1876 des voor middags t n 11 ure in het Logeniunt na Paauw aim de Markt van Een HUIS ACHTEIIHUIS m VAIP an do Oosthaven te Gouda wijk B ii 107 Zijnda in het huis Vjjf Kameia een iiwirnipri ii Gniig goede Keuken Kelder ruime Zoldrr en het en meer tot een geniakkolijk in enclit VVoounuis behoort Te aanvaar leu 1 Mei 1870 Vier HUIZKN ERVE i en stukkeu G1 0 I in de Boelekade te Gouda wyk R n 89 n d en e Ieder verhuurd voor 2 25 piTwcik En eeu WINKELHUIS met WEltKlMAATS daarnevemi en een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS aan da Vest Gomla vi k 0 n 143 143 a en 4 Verhuurd l ij de week voor 2 65 En op DINQSDAG 4 APRIL 1876 des voormiddags ten U ure in het Kot jhuis bk H v momb aan de Markt van Een HUIS met STAL SCHUUR nog twee HUIZEN ERVEN en 2 stukken ÜRO ND in de Nieuwsteeg te Gouda W k E Nrs 20 Wd 20c en 204 groot 4 aren 65 ceutiaren Twee HUIZEN ERVEN en STUKKEN GROND aan de Karnemclksloot te Gouda Wijk R Nrs 248 en 249 groot 3 aren 1 centiare Twee Perceelen WEILAND on een SCHUUR aan de Karuemelksloot iii Korthaarlem te Gouda groot 4 hectaren 31 aren 74 centiaren En twee perceelen WEILAND in den Middenwillens te Gouda groot 1 hectare 9a aten 94 centiaren Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DRÜOGLEEVER te Gouda LIEDERTAFEL APOLLO en Per Aspera ad Astra ORCHESTVERBENIGING Direoteor de Heer 8 van Milligen CONCERT ten Toordeele der noodlijdenden door den WATERSNOOD op ZONDAG 2 APRIL 1876 des avonds ten 8 ure in de Sociëteit ONS GENOEGEN Entree 75 Centa de Perw on Plaateen lün te bespreken Z ATERDAG en ZONDAG van 10 tot 4 ure a 10 Cents Mejnffronw KABEL Wgdstraat vraagt tegen primo Mei of eerder eene FLINKE DIENSTBOPE In de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA te Gouda worden gevraagd Twee Lood werkers mi mmmm 1 tJ WEE ÖMPJDEN Tan goede getuigsphriften voorzien Weekloon TIBN GULDEN Htoomboot VOLHARDING L i n fioH la v v 67 5 D DIRECTIE De ZüNDAU DIUNST liegii t Zond g9 April Va Tuiden v m leu O j ii 6 re Gouda l t Verbeterd Annatto of Kaaskleursel sedert 23 jnren 1863 1870 bereid door A KEllBERT Purmerende Do ondcrgeteekenden verklaren ich bereid omtrent bovengenoemd fabiicaot een zeer gunsti getuigenis af te leggen omdat hetzelve naar hunne overtuiging niet alleen een Vertrottwbaar maar in het gebruik ook een Voor dee lig fabricaat is Was geteekend J BISSCHOP N HARTENS LOOZER a d NES H 8LUIJTËR P MEUER D VAN VELZEN OiiDKRKESK a d Amstel Januarij 1876 Depots voor Gouda de HH J J van dk BANDEN W B van STBAATEN J SWITZER Az C THIM Cabinet Plum EN AMANI1ELFUBBIN VERSCHE en GEDROOGDE GROENTEN benevens alle soorten van Verduuraaamd9 levensmiddelen ziJn te verkrijgen in de Haagsche Winkel bij P J MELKERT ALGEMEEN MEISJES VROUWEN en WEDUWENFONDS Maatschappij van Levensvcrzckerlns Opgericht en gevestigd te ROTTEKDAH sedert 1828 en 1835 Verzekering van WEDUWEN PENSIOENEN en van KAPITALEN na overiijden of op vooraf bepaalden leeftijd Prospectussen en inlichtingen worden GRATIS verstrekt door den Agent voor GOUDAen OMSTREKEN g Kantoor Turfmarkt H 230 II LAROGHR DE QUIIVA van KKAEPRLIEK en IIOLH Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreffende eigenschapjjcn zjjn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algemeeue twakte zoowel bjj kinderen als Volwassenen gebrek aan eetlust sleclde spijseertering zenuwziekteen vele harer gevolgen als hoofdpgn aangezichtspgn enz in het tgdperk der Aerttellütg na 19 ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen enz In de Geneeskundige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH Medici aanbevolen aU ook de LIZERHOUDENDE QUINA LAROCHE tegen chlorosis of bUekziuJu teringaehtigheid groote zwakte bloedsgebrek kwalen van crüitchen leeftijd enz Prgs per flacon f 1 90 bij de volgende H H Apothekers Gouda C THIM s Qparenhage 3 VISSER Zi IMden J GARREB Rotterdam Wed P V d VLIET Zn Woerden fl W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen j M Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat nit dmivensuiker en Zwitsetsdien honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en ia Mingenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaaiidoeningen aangyi md worden als borstthee malz eitract bont bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene nd en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoest en kuchhoest De flescli met gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste mcdicltialc Levertraan Stxi T 2 T S borstkwalen kliergeiwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan die ann een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mii streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die eeu goeden smaak het tt daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sloiten In elk magazelfs in da beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer eg langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 cents I l7 r i t VOrtrüüil Blgemeene bektspdheid dat zer een onmisbaar bestandi l ül IAjVXjI II ail jgg j Q g iQgj jg y r ar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van allezopgenaamde yzerpraeparalen is deze oplossing van jjier in levertraan de gescbikste Eeneetlepel bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents n g y Bjj ieder artikel is eene nitvoerige gebmiksaanwijging Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bij L Welter L Schenk en J C Zeldenrvjfc te Schoonhoven bg Wed Wolff en Zoon te Oudewater bij F Jonker Idenbnrg te Woerden by N C van der Kas En in de andere plaatsen in ds bekende depots Emmerik H VON OIMBORN De ondeiigeteekende heeft de eer te berichten dat hj DONDERDAO 6 APRIL a 8 GoroA met zijne Artikelen zal beaoek ils alsdan te spreken of te ontbieden zal ijii bij den heer A HARDIJZER Sociëteit Vredebestc op de Markt s Hagb Opticiïk Bg G H LAKERVELD Tailleur is gelegenheid tot plaatsing van een niet beneden de 15 jaren oud heele ik zeker en grondig met ot zonder weten van de dnnkers zoodat dezelve dat drinken walgelijk word Prijs 9 Gulden F QRONE te Ali vi Westpliii