Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1876

kwaad te overwiuaen zg hinkt op twee gedachten want zij weet eigenlijk niet wat zij wil Zij heeft Eioh in den jongatverloopen tijd druk met de jonkerpartij iagebten en dit heeft in de oogea der andere partijen groot nadeel berokkend Sedert dien tyd hebben haar leden tich in de oogcn van anderen politid tuB gronde gericht en bij de verkiezingen lal èt blijken dat die partij niets te betcekenen heeft BINNENLAND GOUDA 20 AprU 18J6 Gedarende de heide uren waarin het Stedelgk Hnsenin op de beide Paaschdagen tegen veruiinder len entreeprijs van 10 cents toegankelijk was gesteld is het door omstreeks 70 personen bezocht Wel een bewijs dat deze stedelijke instelling hoe langer zoo meer ook bij den r oogenaarad kleinen burger op prys wordt gesteld Door de hulpvereeuigiug voor Gereformeerd ondervijs alhier is aan de Tweede Kamer een adres ingediend betrekkelijk de aanhangige Zaandanische scimttersqaaestie De luitenant kolonel van den generaleu staf J M A van Hellenberg Hubar is benoemd tot chef van iiet Topographisch bureas te t Gravenhage v In den Krimpeuenraard staan thans de bakens van twee verschillende spoorlijnen die elkander nagenoeg rechthoekig nabij Berg Ambacht saqden Voor de éne lijn sectie Rotterdam Houten van den geeoneessionoerden spoorweg Kotterdam Munster zijn reeds in de verloopen week door eene commissie uit Gedeputeerde Staten ie de respectieve gemeentehuizen de bezwaren aangehoord welke door de belanghebbende grondeigenaars tegen de plannen van aanleg zijn ingebracht Voor de andere lijn Gouda Dordreeht ihebben de werkzaamheden zich nog slechts tot de Afbakening bepaald Voor de algeraeene vergadering van Volksonderwijs te houden te Utrecht in het gebouw voor Icunsten en wetenschappen op Zaterdag 20 Mei e k ayn op den besehrijviugsbrief o a de volgende voorstellen gebracht Van de jifdeiliug Gouda dat de algemeene vergadering besluite luur invloed aan te wenden tot bet verkrijgen eeutr wettelijke regeling voa voorbereidend lager onderwgs van de afdeeling Heerenveeü om het hoofdl tstnnr te nmchligeii ïich tot de regeeriug Ie wenden met het verzoek om wettelijke regeling van den veldarbeid VtUi kinderen van de afdeeliug Zuidwesthoek van Friesland dat de ulgenieenc vergadering het hoofdbestuur opdrage namens de verecuiging bij de hooge regeering en de wetgevende macht er op 3an te dringen dat bij de herziening der wet op het laf eT onderwijs daarin warden opgenomen P de bepaling dat f der kosten voor het lager oiidenvijs door iet ryk gedragen worden 2 het beginsel van den leerplicht van de afdeeling Krommenie om met allen rnst bg le hooge regeeriug aan te dringen op de oprichting van een rgkepensioeufunds voorde weduwen ider openbare onderwijzers Dinsdag en Woensdag heeft alhier de Hdejaarlijkaohe vergadering plaats geliad van de Verelmiging vaa OymntutiekimderteyzeT in Nederland Bij Jwe gelegenheid is door den heer H J Steeuliergea een openbare tes gegeven in de zaal Kunstxuiu ter g woning waarvan een aantal personen naren nitgenoodigd Na afloop dezer les werd een voordracht gehouden door den heer J S G Disse van Leiden met de streVIting het doel der vereeniging beter te doen kennen Het doel der VCTeeuiging is volgens dien spreVer jaistere begrippen te venpreiden aangaande t nut der gymnastiek en hare beoefening te bevorderen De vereeniging bestaat nu 14 jaren en zij heeft veel bijgebracht tot een algemeene beoefening van gjmBMtiek Toch laat deze nog zeer vèd te wenschen over Nog door te veel mensehen worden verkeerde gedachten gekoesterd over wat de gymnastieJt efigenlBk is nog te vele menschen beschouwen gyninastlA oefeningea als een vereeniging van halsbrekende kmuten en niet als regelmatige oefeningen die dieoen om alle leelen van t lichaam te ontwikkelen Niet t minst in onzen tijd zeide spr waar al t Bogelijke wordt gedaan en veel tijd wordt gevorderd tot ontwikVering van den geest moet met kracht aangedrongen worden op de ontwikkeling ook van het lichaiim Slechts in een gezond lichaam kan een gezonde geest wonen Wanneer wij nagaan zeide spr de vele uren die aan t schoolgaan en sn het huiswerk worden besteed dan behoeft t geen betoog dat zonder nog de tijd besteed aan godsdienst muziek zieken teekenonderwijs mede te rekenen er zeerueinig tijd overschif t voor t onderwijs in de Gymnastiek Veelal geschiedt dit dan ook slechts gedurende een of twee uur in de Week Dit is verkeerd lederen dag moesten kinderen niet alleen de jongens maar evenzeer de meiijes eeuiga tgd aan gymuMtiek Oefeuingon besteden Eerst dan kan zij werken zooils t behoort Spr eindigde met de sympathie ia te roepen van t publiek voor de vereeniging die om haar streven vruchtbaar te maken onmisbnai mag keetea Nadat de genoodigden door appluudisseinent den heer Disse haren dank betuigden voor t gesprokene werd oog door een ander lid der vereeniging een woord van lof gegprokentot den heer Steenbergen voor zijn t was zoo even bij de openbare les gebleken goed eenvoudig ouderwgs Des middags vereenigden de leden der vereeniging zich in Tivoli en des avonds waren zij in de gelegenheid gesteld de repetitie bij te wonen van ApoUo De volgende vergadering zal Worden gehouden in de gemeente Utrecht Ten einde van zgn overtollig binnenwater bevrijd te worden heeft het bestuur van deu polder BergAmbacht eene overeenkomst gesloten met de bestureu der omliggende polder den Hoek Zaidbroek BenedenHaastrecht en Vliat Westiijdo welke alle reed geheel of bijna geheel op zomerpeil staan Door middel van 4 a 5 duikers in de polderkaden wonlt uu het water in bovengcaoemde polders geloosd Meer en meer blgkt alhier de gebrekkige hulp der watermolens en het gemis van een doelmatig stoomgemaal Naar het Faderiand verneemt zal de afdeeling Geredienst bg het Depurteiiient van Finaueieu worden opgeheven en ouder het algemeen eeretariaat van dat Departement worden gebracht De Eerste Kamer heeft Dinsdagavond hare werkzoiunheden hervat Ingekomen zijn de geloofsbrieven van den heer van Eysinga z j zijn in handen gesteld eener commissie l e laatstelijk van de Tweede Kamer ingekomen wetsautwerpeu zijn naar de afdeeliugen verzonden Het Nieuwê e i Ikf meldt dat president Burgers den 19den Maart te Kaapstad in goeden welstand is aangekomen Van Fort Elizabeth reisde de president met eigen paarden naar Pretoria waar hij vóOr zijn verjaardag 15 April hoopte te zgiu Het te Arnhem bestaande dames cjaiilé voor de watersuoodlutitrii hekft ti r bi sohikkiiig gesteld van de haofd cjiniuissie 4rour deu w itcTsuwd te AnnU rdam eeu bedrag v n füQDÜ zgude de gcdetUJijko opbrengst der verkochte lotciL In liet eerste trimester van 187 i wefileu door de Alfensche brug gelaten 3 5S schepen en 121 1 schepen door de brug over de nieuwe vaart ti genover de GüuweslnisDe schepen met liggendj n mast en andere kleine vaartuigen waarvoor de bruggen niet gewipt behoefden te worden zgn onder de opgegeven getallen niet begrepen In het gemelde tgdvaV hebben langs de Gouwe drie doorbraken van polderdijkeu plaats gehad waarbij opnieuw is gebleken van den nadeeligen invloed die door de vele stoombooten op de oevers van dat smalle vaarwater wordt teweeggebr icht Indien de uau die booten toegestane snelheid niet spoedig wordt gewijzigd in dier voege dut de vaart tusscben Alfen en Gouda in niet minder dan twee uren mag worden volbr icht dan is het te vreezen dat enkele dijken zooals b v van deu Nessepolder nabij Boskoop weldra geheel zullen bezwijken voor de onilerinijneuué werking van de stoimkracht op den slapjMju dsrriegrond waaruit daar ter plaatse en grootenueels langs de geheele rivier de bodem bestaat Voor ieder die de uitgebreide scheepvaart door dat kanaal van nabij kent wordt het met den dag duidelijker dat de verbetering van dat vaarwater door het algemeen belang dringend gevorderd wordt De Haagsche kroniek i er Gr Ct meldt dat de ongesteldheid van H M Koningin niet van dien aard is als de berieliten der dagbladen doen vermoeden H M is wel min of meer ongesteld doch gelukkig niet in die mate dat uu reeds zou zijn beslist dut de vorstin dit jaar deu koning niet naar Amstenbun zal vergezellen Allhans niet om redenen van gezondheid Omtrent de school etplaunen van den minister Heemskerk hoort de sohr dat hij bevrediging voor ommige wenschen der clcricalen en daarom niet meer kweekscholen zal voorstellen Hij meldt dat de Min zijn ontwerp dadelijk bij den terugkeer van de Tweede Kamer zal aanbieden om zijn woord in te lossen Hij verwacht dientengevolge een strgd om de prioriteit tussehen het voorstel van den Min en dat van den heer Moens Wat de belastiugontwerpen betreft verzekert hg dat men bij t antwoord van den Min van Fin op het voorloopig verslag eeu gewijzigd ii etsjut t rp cid zi u lorsehijnen dat op geheel andere grondslagen rust als het oorspronkelijke Men verhaalt volgens hem met volkomen enut dat Izaak de Jong een der aanvankel k verdachten in de zaak v d Kouwen een gereserveerde pkats bij het prooes ran Jut gemuigd en veriqngen heeft als de eenige vergoeding onrójht genoeg t roor de zedelijke marteling hem onschuldig aangedaan Ook maakt bij naar aanleiding daarvan melding VMde verplaataing van den kommandant van politie van Scheveningen van Schoonhoven en van den inspecteur Beukiuan zoodat nu alleen de heer Mertz ovei4 lijft van t triumviraat dat in de zaak van den dubbelen moonl zich onderscheidde en hg verneemt dat ook de komim 4sari8 Wuffers en eanige andere inspecteurs ook worden verplaatst en op die wijs het personeel refofaawd zoodat t mogelijk zal worden onder den tegait woordigen liuofdcommtssaris eeu polietiemocht te s Hoge te orgauiseereu waarbij etfrU ie corpi heerseht In de maand Juni zal waarsch nlijk Dokknm druk door bedevaartgangers worden bezocht De Paus toch heeft bepaald dat volledige aflaat te verkrggeu zal zgn roor ieder die in die maand de kerk te Daltkuia bezoekt waar eenige reliquiën van den H Bonifociu worden bewaard De werkstaking der scheepstimmerlieden te Amsterdam is nog niet geëindigd tot groot ongerief eischade van sommige bouwmeesters vooral van hen die aan terinynen van oplevering vi rbouden zgn Verscheidene werkstakers hebben dders werk gez jehten gevonden Het plas bestUt meer eenheid t brengen onder de verschillende muziekkorpsen der acht regiiiieuten inf mterie Teu einde dat doel te bereiken zou bedeu ouder de leiding van den kapitein F Danekler dineteur der tafinnziek van het regiment grenadiers en jofters eeu bijeenkomst van de kapelmu sti rs dier korpsen tr s Huge plaats hebben waaraan ook zul dertuemeu ile kapelini ester van het marine muziekkorps Men mag vernachten dat deze poging de gewensclitc uitkomstcu zal hebben De bgeenkoinst ouder presidium van den beroemden directeur der kapel heeft plaats gedurende drie dagen 20 21 en 22 April en zal strekken oiu Ie doen hooreu hoe men effecten kleur kun brengen in een aitrocriug door een corps van 28 muziekantcn met den kapt lineester Daar thans instrumentatie en diapason in on legit geheel dezelfde zijn kan dus uit de versciiilleuiie corpsen één orchest worden soniengesuld Morgen zal eeu uitvoering van urelitst in t ii leden plaats hibbtu terwijl den 2 i de vers hille ida heereu direettoreu instaat zullen onkn gc t hl oitze betoenide garde k i a l te hooren waartoe hun uniLn veelul U gehgeuheid ontbreekt Dat mon ook in deu vreetnde het goede van Nederland op prgs stelt beiigst luit feit dat de heerDuuckler dezer dagen eeu uituoodigiug heeft ontvangen om eenige eoneerteu te komen geven te Geneve Ofschoon men zou ineenen dat uau zulk eeu nitnoodigiug als zeer eervol voor ons l tud zeker gevolgzou worden gegeven gelijk lleigu zgn Onidet danook volgaarne laat vertrekken otu clden roem Koogsten zal evenwel de heer Duuckler tot zijn leedwixen het eervol aanbod moeten afslaan daar aan de kajiel der grenadiers verlof wordt geweigerd Jammer zeker ook voor de knustwaardc van het eorpi de Belgische Ouidei toch bgv zijn Hitgeuoodigd omvoor zes weken a twee maanden te Philadelphia tekomen waarvoor zij inet 100 000 zonden wordenbeloowl met zulke verdiensten kan men natuurlijkgoede artisten tot zich trekken maar zelfs een artist als de hooggewaardeerde Duuckler kan ten spijt vau zijn veelomvattende tiUeuteii geen artieten maken als hij met karige bezoldigingen tegen zoo machtige geldconcurreutie moet apwerkeu Het komt ons dunook voor eeu zeer verkeerde opvatting te zijn dat imn de mogelijkheid om eit ra verdiensten te genieten oun onze garde kapel onthoudt en wij drukken ten sterkste op deze eventualiteit haar roem zoo wellicht zaldoen verloren gaan Dtgilad De heeren Joa Joeobson R P Thooft F D O Obrecn C A van den Abeele en dr H F Karsteii bestuurders der afd Rotterdam vau het Toouoelverbond hebben van de eommissarissen vaa den llotterdaraBchen grooten schouwburg dezen gepacht in hun privé omdat commissarissen niet genegen waren met de afdeeling de paeht te luiten Toch rekenen de bestuurders op den eteun der afdeeling die hun ook ia toegezegd terwgl de directie waaraan zij de bespeling hebben toei ertrouwd de heeren Legras van Zuijlen en Haspels zich verbonden hebbeu omtrent de exploitatie uit artistiek oogpunt aan eenige voorwaarden te voldoen en zich met het afileelingsbestuur te verstaan Dezer dagen is een aanvang gemaakt met het afnemen der examina aan de militaire school te Dresden Geen enkele cadet behoorende tot de eerste klasse heeft aan de gestelde vereisehten voldaan De Dresdeiisohe berichtgever die deze mededeeling a de XSl ZeUtmg beeft gezonden voegt er bg dat er aan partijdigheid der examinatoren niet maj worden gedacht De oorzaak van dit ongunstige verschijnsel moet elders worden gezocht De Saksische Cadeitenschool is sedert jaren een toevluchtaoord voor de zonen der WeUiache ultramontaueu en andere antirijksgeiinde familiën aan tucht heeft het er gedurende langen tijd gehaperd en dit is nog steeds het geval en daaraan moet het worden toegeschreven dat het onderricht niet de gewensohte vruchten draagt De Saksische minister van oorlog dit vernemende uitte de volgende woorden In 1866 heeft Saksen een gevoelige neêrkag geleden dit is de tweede Naar de te Brussel te houden tentoonstelling van Toorwerpen betrekking hebbende op de gezondheids ker en van reddingsmiddelen zullen door Amsterdam o a worden gezonden een volkomen plan der brandweer leUgruafleidiug een personenwagen een spuit eerste en een spuit derde kln sae benevens all s wat kan strekken om een deugdelijk begrip te krijgen van de geheele organisatie der biandweer UU In Arnhem zijn volgeiu aangiften bij den gemeen teontvanger 1 S95 honden 1275 honden van weelde en 120 werkhonden van de eerste wordt ƒ 3 van de laatsten 1 50 belasting geheven zoodat de hondenbelastiug er 4006 opbrenu Dr O J de Lange die dezer dogeu als voorzitter van de afdeeling Alkmaar en omstreken vuu Volksonderwijs hare vergadering met een kort woord opende deelde mede dat hg des morgens van dien dag zitting had gehouden voor het keuren vau miliciens Groot was de moeielijkheid geweest om de gezichtssterkte te bepalen van ben die als reden van vrijstelling ooggebreken hadden opgegeven daar ze niet kunnende lezen de letters ook niet konden zien Gelukkig kwam een lid der kommissie op den inval oin de proef te nemen met de Sguren van spe Ikaarten in plaats van met letter en zie die kenden zij allen In het advertentiehnisje op het St Jauskerkbof teUtrecht wordt vanwege de vereeniging tot verbeteringder volksgezondheid aldaar welwater tentoongesteld zwart als inkt bg het pompen schuimende als zeepsop en zoo oiuiangenaam riekende dat het zelfs voor huishoudelijke diensten oumogelgk te gebruiken is Dit water is afkoiiMtig van den Zwarteuweg aande linkirzijde van den Amsterdamschen straatweg w iar de bewoners genoodzaakt zijn slootwater te dViuken Met het oog op de bevoegdheid den koning voorbi houdeu tot het i sU lteii v in leerjitoelen uiet in de wet op het hoogcr onderwijs genoemd heeft De tied Judmlr vrede met bedoelde wet De redactie maakt die reserve met het oog op de vraag of het nijverlieidsreoht niet is van zoo bijzonderen aard en omvuiig d it darvau eeu speciiwl vak gemaakt en derhdve ecu speciale leerstoel daarvoor behoorde te t worden aangewezen Het ontwerp spreikt wel van burgerlijk en lumdelsrisht ook van administratief leclit doch met allo bescheidenheid geloof en wij zo lezen wij in de dal wat onder nijverheids leoht vnU niet of sleohls zeer zijdelings onder die vakken pleegt begrepen te worden Eeu industrieele wetgeving bezillcu wg wel uiet maar er zgn toch verschillende wetten en trictaten in werking die uitsluitend de nijverheid mkeu en die te zamen genomen ouze nijverlieids wetgeving uitmaken Is er niet bovendien een theorie van de nijverheidswetgeving P Op welke gronden rust het recht van den staat om zich te benjoeien met de nijverheid met den arbeid in het algemeen met dien in fabrieken en bg ambachten in het bijzonder Welk is het motief dat den staat het recht geeft om te regelen de betrekkingen tusschen industrieelen en anderen die Gelijksoortige producten vervaaidigen die tinsehen en werkgever en zgn werklieden die tuascheu fabriekanten en verbruikers die tusscben de industrieelen en het algemeen belang P Is er ook niet een geschiedenis van de industrieele wetgeving Het positieve industrieele reoht pleegt in de gewone collegiën over burgerlijk en hnndelsncht slechts ter loops te worden aangeroerd maar de nijverheid die nimmer stil mag staan en dag aan dag nieuwe verhoudingen doet geboren worden zij atrekt zich in zoo ontelbaar vele vormen over de gansohe maatschappij uit dat er niemand te vinden is die niet met naar in aanraking komt niemand rioh aan haar heerschappij geheel en al zou kunnen onttrekken Heeft de industrieel noodig zgn rechten en verplichtingen nauwkeurig te kennen het bezit van die kennis is niet sleohta een vereisohte voor hen die zich aan eeu of anderen tak van ngverheid wijden de mogelijkheid van bet verkrijgen van die kennis is evenals het bezit van die kennis een universeel belang een vereisohte voor ieder die op algemeene beschaving aanspraak mag maken Il dit een waarheid welke voor ieder duidelgk wordt die zich slechts da moeite Wil geven om een weinig over de zaak na te denkeu is het evenzeer een feit dat bniten s lands van het nijverheidsrecht een bijzonder vak wordt gepaakt en voor zijn onderwijzing bijzondere leerstoelen bij onderscheiden uuiversitelCen warden aangetroffen dan durven wij de hoop koesteren dat een der eerste vakken waarop onder de werking var de nieuwe wet op hethooger ouderwgs art 34 z d worden toegepast zijn zal het industrieel recht Tot dusver beataan bg de verschillende spoorwegmaatschappijen in ons land ook verschillende seinreglementen Wjj vernemen dat er sprake van ia om voor zooveel de algemeene seinen betreft een reglement voor alle Nederlaudsche spoorwegen te vervaardigen Het spreekt van zelf dat voor looaalseinen dusdanig reglement moeielijk te maken is wegens de verschillende stinstelsels Dit reglement zou weder steunen op de reglementen van die bnitenlandsche spoorwegen waarmede de Nederlaudsche in betrekking staan hierdoor zul men meer eenheid in de seinen verkrijgen en zal de veiligheid beter gewaarborgd zijn Men klaagt wel eens over ouatttimige vergaderingen en bet debat over persoonlijke feiten die in de laatste jaren in onze Tweede Kamer niet tot de zeldzaamhcdeu behooren Maar de onstuimigste discussie en de meest persoonlijke feiten waarvan de jaarboeken van eenige Europeesche wetgevende vergaderingen gewag mnkeu beteekeuen niets bg de kandthngen gelukkig dat in het HolUndsch dit woord roor wet gevende vergaderingen bestaat van de repnblikeinsohe conventie rsu Zuid Garolina Den 12 den beraadslaagde zij over eene quaestie vau hervorming en het bleek dat de reformers en de anti reformers nagenoeg tegen elkander opwogen Toen werden nieuwe argumenten te berde gebracht de leden haalden hunne revolvers uit tafels eu stoelen werden omvergeworpen en ten slotte zegepraalden de hervormers zoodat de maatregel wenl aaugenoinen Wg zijn nieuwsgierig hoe de heer griffier dize discussie in de notulen zal vermelden Men leest in het Jouru de CkarUrm Dat katten of honilen ten gevolge eener slechte behandeling zich het leven benemen door in het water te spHngen of alle voedsel te weigeren is zoo ze dzaam niet wel dat een ezel het leven te zwaar viel De ezel wiens lot wij verhalen was oud en versleten hij sleepte met moeite en te zwaar geblden kar Uings de Sambre voort Zijn meester een tMukasnl log ver van nuchter op de kar te zinden slecht ran tgd tot tijd ophoudende om den armen ezel met scheldwoorden eu stokslagen te overliden Het dier ontving de slagen met hangciide ooren eu deed telkens bovenezelsche pogingen doch weldra begaven hein zijne krachten eu hij viel De dronkaard gehcdpen door eenige toerallig passeerende mensohen hielpen t dier n êer op eu na eenige oogenblikken ging alles weer zoo slecht mogelijk en de meester zette zich op nieuw op de kar Ditmaal kon de ezel het niet langer rerkroppen hij nadenle langzaam de ririer en na een oogenblik imrzelens sprong het dier met kar eu al in het water De dronkaard die door dit koud bad weldra nuchter werd kon nog den oever bereiken doch de ezel en de kar werden met den stroom meegesleept MARKTBEBICHTEN Gkmda 20 April 76 Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe puike Witte 9 26 a 9 50 Mindere 8 50 a 8 75 Koode puike 10 4 10 60 Rogge puike 7 25 ii 7 60 Mindere 6 80 ƒ 7 20 Voer 6 40 4 6 70 Gerst puike 7 a 7 50 Mindere 6 4 6 70 Haver zware 6 a 6 60 Ligte 3 75 4 4 Ï5 De veemarkt met weinig aanroer hoewel de prgzen hoog waren was echter de handel traag eenige onverkocht gebleveu varkens voor Londen vau 24 a 26 cents per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht Aangeroerd 25 partijen Kaas den handel vlug prgzen van 26 a 30 Goeboter 1 40 ü 1 50 Weiboter 1 20 i f 1 80 Burgerlijke Stand Oouda GEBORKN 16 April Dirk ooden D J ie Jong aa M van l e uwcD Jolinnuu ouders J H Kooien en P M n der Spelt Ailiiinu Wldgort ouJrr J Visser en A van der Oreaf 18 Fieter oudere A Uiiscn M J Keparon Cornclis oaderi A an Vlaardinnen en G da Werli Joiephui Nieolaai Joannes ouders O J F Sliijnen en J M r Spruit Allda Agnes Maria ouders J van de Pa oardt en A J Melkert Cornell tutliurina ouder 0 J Kin rl en M F Zijleiaiiu OVERIEDENi 17 April A A ZnaneieU 10 ro 18 RA üelderblom 5 m J enii Jxiun 9 m M de Bruijl S w J H an SlHinoorl 15 j 11 m 19 O Hageman Inisvr van 1 Bniijnil 58 j GEUUUDi 19 Afril U d Marie eu tt C vau ttijk BurgerlQke Stand ran onderstaande Gemeenten van 12 tot 20 April 1876 Moordrecht 6K90REN Albertas AngastiaBS oa fars C ran im Voono ea J Verbarg Megdalna anders P Oidyk a A Stolwyk Catbarioa Heraina ondcra B Swieb en T Uatze dVEBLEDEN A de Joug gch BWl I Bcsatar 69 j J Verstoep 1 m GEHUWU A Varliaik 22 j C Oaaa il j Gouderak GEBOREN m April Jacob ondera H de Brn n ea A ran Rgawijk 19 Arie Adrisnoa ondera M Hanvrasn ea A O Stnijver OVERLEDEN Geene A f J 1 ONDBRTROfWO Gesa t lig A iS W GEHL WU Geane StolwUk GEBOREN 16 April WiUetaijitje ouden f SlnoT ea A ran Dam OVF RI EDEN Geege O NÜKRrROUWU U AprQ E ran Ier Gnnf aiet A Hnisman OEBUWD 16 April R H ZqUtrs eo S Sekosr Haastrecht GEBOREN 1 1 April Martba andera van Znilen ea C van Mict Dirk ondera K van Wgngaarden en A W Teeow OVERI EnEN IS April M d Frankrijker ond B j ONDERTBOUWU U April A Vergeer Jongman ond 84 j met E ran der Sprong Jongedoebtcr ond 24 j GEIIUWDi Geene Bfloawijk GEBOREN 12 April Adrianna ondera T ran der Maat en M Poelw k 17 Cornelia ondera J N ran Spengen en C Voordouw 19 Pieter Adrinnos ondera i de Groot en W Uoogenbooffl OVERLEDEN 17 April T C na Vliet 4 m 18 R W fan der WoU m ONDERTROUWD L raa Eenwen 26 j en J Streng 24 j A Verkleg 30 j en M Hoona 22 j GEHUWD Geeoe Waddinxveen GEBOREN Gijsbertns ouders C van der Linden ra J Droog Rcrrit Aagje ouders C Bnorman en W ran Eek OVERLEDEN H Voarkamp geh met P Venijdeo 46 j O Corapier 66 j J Koater 4 w ONDERTROUWD B P Streng en M Moons A Boerv en E Vergeer P Veraloot en B ran d r Kiaan GEHUWD Geene ADVERTENfïfiPf Bevallen van een Zoon J M T STEIJNEN SpBorr Gonda 18 April 1876 j Heden overleed in den ouderdom van I bgns 59 jaren mijne geliefde eohtgenoote M Alt GARETHA HAGEMAN in wier bezit ik mg bijna 29 jaren mocht rerhengen allen die ds overledene gekend hebben znllen besefién wat ik en m ne kinderen in haar verliezen J BRÜUNEL Gouda 19 April 1876 NB Op verzoek van de overledene tullen geene uiterlijke teekenen van rouw gedragen teorden Tot onze diepe droefheid overleed heden ome veel geliefde Vader en Behawd vader de Heer JOHAN CORNELIS tah de BÜUCHT VAN LICHTENBERGH in leven Med Doet te Harderwëk C J VAK DIE BüBCHT VAN LICHTENBERGfl A P J VA DIB BÜEOHÏTA LICHTENBERGH Gouda 19 April 1876 Pourp ♦ Gevoelig aan de vele blglcen vanbelangstelling ondervonden bjj het overlgden van onzen Broeder en Behnwdbroeder dan Heer Mr J VIRULY van VUREN en DALEM te Kuren betaigen w daarvoor onsen weU meenenden dank T P VIRULY X VIKULY LiDEBOER Gouda 19 April 1876 Heden ontsliep zacht en kalm in deu Beere tot onze diepe droefheid onze innig Beliefde Zoon JOHANNES HERMANUS ia den ouderdom van büna 16 jaren H J VAN STEINVOOBT M VANSTEIN VOORT BiwvELD Gouda 18 April 1876 MEUBELEN Uit de Hand te koop eenige Nette MEUBELEN als SPIEGEL TAFELS ÜANAPÉ enz Te bevragen bi den Boekhandelaar A BRINKMAN te GorOA