Goudsche Courant, zondag 23 april 1876

Zoiilag 23 April Pinnen en Bnitenlimdsohe Boekhandel van A BRI KMAIV Levert aUe BOEKE en TltPOSCHKIFTCfV voorhanden vele soorten van POST miJTjN imm Advertentien in alle Couranten worden DADELIJK opgezonden Een afselirlft Is voldoende W 1819 1876 GOUDSGHE COURANT Hicuws en AdverlentieWad voor Gjinda en Omslreken SZOK Sz VIRI OXj LISODT boek EIN K iTTOOie ELAJtTIDE3L GOUDA Advertentien in alle Couranten worden DADELIJK opgezonden Een afsciirlft is voldoende Openbare Verkoopingf MAANDAG 8 MEI 187 Toorm tenEirure op in het No I 1 Gouoi wet 1 MËI TË HUUS 1 NET INGERICHT met alle gemakken Flinken TUIN en Mooflen Stand Adrea met franco brieTen onder lett H by den Uitgevar dezer Conrant HÜLFEAKS TE MIL De BEKENING en VpiANTWOORDING over het beheer ran bovengenoeqide inrichting orer 1875 goedgekeurd door het Departement 6oud i der aatschappn ToT Nor tan t Ai GEHEKN ligt van af FBIJOAG 21 APRIL e k gedurende 14 dagen behalve des Zondags ran des Toormiddi tufien tot des namiddags vier we ten Kantore van den Commissaris Penningmeester ter inzage voor de Aandeelhonders Wanneer overeenkomstig art 11 van het Reglement geene bezwaren tegen die rekening worden ingebracht zal van af Zaterdag 6 Mei e k eiken Zaterdag van htUf anen tot halfaeht ure voor de uitbetaling der rente ad i i fLl tegen inwisseling van Coupon n 5 worden gevaceerd in het Lokaal der Hulpbank aan de Oosthaven Aap de Aondeelhonders wordt tevens medegedeeld dat de Heeren Gkbk BIËZËNAAR alhier zich goedgunstiglgk bereid verklaard hebben de Coupons ook ten hunnen tore te doen nitbetalen De Conimiamru Penmngmeetter ROUAARD8 mmkm mmi StoomverwcriJ en Drukkerij TA H OPFENHEIMER gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofd Agent H J J LEIJEN Gouwe hoek Turfmarkt te Gouda De Hoof Agent is dagelyks te ontbieden en bg hem zyn steeds de stalen ter b ig igiiig voorhanden Alle goederen worden des verkiezend binnen 3 of 5 d en afgeleverd terwgl voor het CHEMISOH WASSCHEN niets nit elkander behoeft genomen te worden Openbare Verhurinjy van circa 17 Bunders LAND vAOr den t d van één jaar fwel bet volgende saisoen gdegen in den Tweemanspolder binnen de Gemeente Zevenhuiztn zgnue de kavels 3 en 4 van genoemden Polder op WOENSDAG den 26 APRIL 1876 des voormiddags ten 11 ure in de herberg Pax Intrantibüs aldaar Nadere inforntatien zyn te bekomen bjj den eigenaar den heer A de BROEKEBT te ZevüAuizen en ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddauvem Openbare Verkoopingf VA KmüVËË De Notarissen A KLUIT te Moordrecht en N FRANCOIS SNEL te Breuketen zullen op MAANDAG 24 APRIL des voormiddags ten 10 ure te Moordrecht aan de woning bewoond door A DB GROOT gelegen tegenover de Steeuplaats Usselvrucht in het openbaar verkoopen 14 KOEIJEN Gekalfd hebbende 2 PINKEN 1 MESTVAALT eene Part HOOL GEREEDSCHAPPEN en etne Partij KAGCHELHOUT Te bu7igtig n 22 April e k Koffijhuis Harmonie te Gouda van Een kapitaal in 1875 nieuw zeer sterk en doelmatig gebouwd PAKHUIS of wel FABRIEKSGEBOUW van 360 vierk Meter inboudsgrootte met KANTOOR en met drie Deuren allergunstigst in breedte gelegen aan de GaooTE vaabt te Gouda aan den Turfsingel Dadelgk te aanvaarden No 2 eu 3 Twee ruime WOONHUIZEN aan de Vest Wijk O nos ri57 en 557A te GouiJa xuHÖaaeude mm en uitzigt hebbende opbet water van den Turfsingel Bij de week verhuurd voor I 2 en 1 60 luliclitiugen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda LIESBREUK en andere breuken heele ik zeker en grondig Prjjs 15 Gulden F GRONE te Ahaut Wettphalen Tegen JICUT BK Rhumatiek prkrygbaar te Oouda Wed Bosman Alphen L Vabossiau Zn Badegraven P Vbbsloot Boskoop 3 GODDKADE AANDOENINGEN Harmeien W G Kbrvkhs Hazernooude J Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Mont oorl Wed Bhnknbebo Oudewater J Liefland Sclu onhoven Wei Wolpf z Waarder Bouthooen Woerden Gebr Pfenning Zegwaard L den O oden Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bii M r HAM te Utrecht Sanitary Pills algemeen bekend onder den naam van EngelBohe Oal Slijiu en MaagpiUea Zy honden alle verrichtingen der voedings en afscheidingSorganen ia behoorlgk evenwicht en verzekeren op die wjjze den gebruiker GEZONDHEID KRACHT en LEVENSLUST tot in hoogen onderdom Verkrg baar in doosjes ii 5 eA ib cent to Gouda by den Heer J O ZKLÖKN r IJIi Droogist op de Markt Slijm eu Maagpiilen D e PILLEN ilir siiida rile jnren met het be te gevolg tegen de Slijm m li maagVOFsterkend gebruikt woidco door hare ncrdlug tie spijsvertering seer bevorderen bijionder goed tegeo de gal en zeer zacbt lazerOOd zgn r D tegen 32V oent h t duoüje met berigi van het gebrailf reikrggbaar bg ue naiol eudi Heerea te Aniterduo M ClébauSt C Droog Ueiliga wag U ü l Bleiawglf S v d Kiaala Bommeli Zalt J r d Veglt Delft K Wilac ttt Dcreuler Gebroed TiBan Uelfahareti J Kook Durürecbt H J Giltav RouJa L Schenk op de tloogitrut Goiiiicbem B J B BoKb Arau I P Ita dar U Visser in de Spuistnat Haastrecht K Ooaterliog Legden J T Terkurgh Ua leain ratnul Lekkerkerk A den Oadsteo Liaschoteo B Kruithof Uotterdao v Santen Kolff korla HoafdtMtb S olwgk Wed A Zgderlaaa Sehiedam Wad A H Boahout Tid A J Fanssen Utre bt F Altsno op den SteeDiir g avar dl Don kerattaat n 37S Vlaardiiigen J M Lage werff Zeveubuuen A Prins U SLIJM eu MAAOPlLUSrf b id ro R het echte recept r gn door ay ta QomlaMm en uittlaitend ecLrggbaar geileld by dan Imm L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om tik doosje der ecktt en aiota whetlgslijk jaren gebraikte SLUM en MAAOPILLEN il biljet Tooizien met de handti ekening rin i SCHBEUDËR apotheker wciko kandteekeoiag idi ook bevindt op het legellak waarmede het dooije verzegeld ia Men geliere daar wel attant op ta ga en iiob te wachten roor het gebruik van een oamiak scl Jat men tracht in omloop te brengen Gottda Drak van A Brinkma Kennisgeving BUEGEMEE3TEK en WETHOUDEKS der gemeente Gouda Gelet op artt 6 en 7 der Wet van den SnJunij 1878 ilaattUad n 9 5 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie fer visie is gelegd een verzoek met bglogen van den Heer D Pousioeu om vergunning tot het plaatac ii van een Stoomwirktuig in hpt perceel gelegen in den Bujzcndital wijk M uo i kadaster sectie C no 1063 Dat op Zalurdag den 6n Mei 1876 des namiddags tru 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is onf b I iar n tegen de plaatsing van datStuomwerktulg in te brengen en dat gedurende Jrie dagen lóir dien A m up de Secretarie der gemeente van déVkruke ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Oouda den 22 AprU 1876 De Secretaris De Bargemeester DaooomvKK Poetuhn vav Beroen IJzrnooobr BXnTENLAND Bultealandscli Overzicht De Pmufche Commissie voor het budget heeft den sinister vau Buitenlundsehe Zakea Deoazea geboord omtrent het amendement Tirard strekkende om de vertegenwoordiging van Pntnkrgk lig den Paos op te heffen Dfooïua nutwüordde d it Pr inkrgkala katholieke natie bg het Hoofd van de katholieke k rk vertegenwoordigd morst lijii en hjj daarom het amendement verwerpt Hji stemt er echter iu toe de Fraiiaehc Ir aiie bjj den Koning van Itiilié tot amboasade te virheffen wanneer Italiii dat begeert Men gelooft dut de Com ru sic voor htt budget lioh tegen het auwndement Tirard 7 i verklaren Terwgl de Engfliche Koningin te Coburg liob iu ket bfüoek van den Keizer von Duitschlaod verheugt eu de Prins van Wnlts te flibralur deel neemt aan pie uios galavoorstellingen en paradrs is alles in Engeland rustig en verdient alleen de speech van den bekrudeu lilieranl Ixiwe opgemerkt te worden op een feestmaid te Hctfiml gegeven tCT ecre van den aldaar verslagen liberalen caurlidaat waarin hg de politiek vun hl t Ministerie op geestige w zc hekelde Vooral Icwsm hij op legen de linive maatregelen waarmede Ie Begecriiig herhoaldelijk was opgetreden loodat niemand wist wat men duaraau had en scherp keurde hij de wijw af waarop de llegeering in marinezaken had gehandeld De eei igen tijd geleden in Sonth Torkshire ontstane werkstaking van werklieden der steenkolenragaen dunrt nog voort De ligenaars der mijnen willen de n rklooucn inet 15 pCt verminderen terwgl de Werkraedin slechts ten vennindiring von 7 i pCt wille toestaan Ken biji enkomst te Scheflield gehoii eu heeft tot geen resultaat geleid zoodat 7000 we kliedeii de werkstaking voortzetten De dag van Diuid ig kan zeer belaiigrgk tijn geWe sf voor de naaste toekomst der Oostennjk chHongaarsche moriarohie Dr onderhandeimgentusschen beide rijkslanden over een nieuw handels en tolverbond waren sedert den In Januarijl weinig gevorderd Wel wilden beide partijen den baud tnssdiett de deelen der monarchie handhaven maar de een wilde zich voor der onder geen opofferingen getroosten Slechts op kjx pni t nat overeenstemming verkregen dat nl alle eischeu in concessies die van weerszijden kouden woiden ged an in evenredigheid moesten atoaii tot de bijdrage die door ieder land in de gemeensohappelgke kas moet worden geleverd maar over het bedrag van die bijdrage wo het nog niet mogelijk eens te worden Tot nogtoe hud de keizer rich sleoht met enkele roote beginselen betreffende de hangende qnaestic ingelaten doch iii den laalsten tgd werd hü door de bride ministeries allengs ook geheel ingewgd in de details en daar zgu raadslieden het ouderling niet konden eens worden besloot hg liohzelf met de onderhandelingen te bemoeien eu werd eeue conferentie van de beide ministeries iu tegen woordigheid van Keizer Praat Jozef vas waarvan het resultaat zoowel ijs Cis als Transleithanie met spanning werd tegetaaet gezien terwijl van beide zijden de onderliauddaien worden aaiigespoord om niet to te geven in ieder geval verwacht nieo dat de conferentie met den Keizer beslissend zal iqa geweest voor den verde n gang der onderhsndelii ai eu dat men ook net s gedacht heeft aan de mogelgkheid van een mislukken vau deze poging blykt uit eene mededeeliug iu de Norddeuttcke Allgemetnt ZeUting uit Petth vulgeoa welke in dat geval hetindjrtgd doorgraaf Aadraasy voorgestelde ootwerp tnctaat dat door de kroon niet werd verworpen docr het Uougaarsohe ministerie als programma voor een overeenkomst tal worden aangenomen Mocht het Oostenrg ksche kabinet weigeren met dat priigraniraa ia den rijksraad te versobijaen dan zou het tqn oatalag nemen teneinde plaats te maken voor een overgangs ministerie hetwelk ten behoeve van dat pragramma de meerderheid van den rijksraad op zga baud zou weteu te krijgen De quaettie van de afscbafBog der eriM in Spanje wordt vooral in de Baskische provincies ernstig betprokeu Het tohgut dat de ineeügkheden te dieuaauaien riet bgionder groot taUen zijn eu dat de overtuigf dat de fteroi zuUen wurden afgeschaftreeds zoozeer in de gemoederen is doorgedrongen dat geen belangrgk verzet te vreezen is Een telegram nit Madrid altkaoa meldt dat de publieke opinie in de Baskische provincie hoewel ougaame deafschaffing der privilegies aaaaKoat Deu 20en dezer zullen te Vittoria en den len Mei a s te Madrid de afgevaardigden van genoemde provincies bijeeakomen om over de wgz i4ej jfiig vand MrMeii de volkomen gelgkstening vau de Bjtkische enNaval reesche met de andere proviueies ten aanzienvan de laste en opbrengsten te beraadslagen De Minister van financiën weiischt eene vermnideriiig van hel budget van oorlog waarover de regveriiig hetnog niet eens is FRANKRIJK De algemeene teptoonstelling in 1878 tal gelijk wij vroeger mcledeelden volgens het voorstel der subcommissie op het Champ de Hars en het Troca dero gehouden worden doch de brug de overdekte passage welk beide plaatsen tal verbinden zal niet gelgk wij op grond van onduidelijke inlichtingen schreven iets hooger stroomopwaartt dan de Pont de Jeiia over de Seine gebouwd worden itaaar zich boven de Pont de Jena zelve verheffen VVaarschijnIg k op een hoogte van vijf of zes meter Men krggt dut twee bmggen boven elkaar Deze passage zal ongeveer anderhalf kilometer Inng en vijftig nieters bree zijn terwijl de Pont de Jena slechts eene breedt van 30 meter heeft In 1878 zal men eene overdekte ruimte von 270 000 nieters hebben terwgl men in 1867 niet meer dan 153 000 meters en in 18Ö2 102 000 meters had Deze groote vermeerdering van ruimte is hoogst noodig In Pranknjk alleen is in negen jaren tijds het beilmg van in eu nitvoer vsii 5 millianl 800 millioen tot 7 milliard 700 millioen gektumiuen De sobcDmmissie wil het duk van glas het gebouw van gzer gehouwen steen en mettelwerk maken Het gebouw zal een vierkanten vorm hebbeu Dit moge minder sierlijk rijn bet is evenwel veel zuiniger omdat bij de verkooping der afbraak van bet gebonw van 1867 gebleken is dat het gebogen en gekrulde ijzerwerk zijn waarde nagenoeg geheel had verloren De terrasten van het ïrocadero znllen in onderscheiden tuinen verdeeld gebezigd worden voor de tentoonstelling vau landbouwproductie eu voortbrengselen uit de mijnen Op liet hoogste punt tal een groot paleis omhoog rijzen evenals de Albnrt Hnll te Jjoiiden wa ir ile officicele feestvieringen enz gegeven zullen worden Dit gebouw wtnscht raeu ttveiis voor het houdui vi ii wmccrlen te kunnen bizigni De oifés en restaurimts zullen niet als iu 1867 i of tegen liet leiitooustelliiig gebjuiv worden opgericht mmir ovir de tuinen wurden verdeeld Men wil ihans niJs de booim n gaan plinten voor die tuinen oiii re iu 1878 goed groen te hebben AJdua de aubcoiiunissie Neemt de hoofdcommissie haar voorstel over dan wordt weldra de wedstrijd geopend voor de plannen die twintig dagen duren zal Een jury zal deze planiieu beoordeelen en de Staat zal aan de bette prgzen toekennen BNOBLAND Het dezer dogen in Engeland uitgegeven verslag van de inspectenn der fabrieken is wel in staat pgulijfce gewaarwordingen op te wekken Met riet er inderdaad treurig nit met de wijze waarop men in aomiaige fabrieken met de gezondheid en het leven der werklieden handelt Eenige maanden geleden stierf eene vrouw Wilton genaamd nadat zijvier weken in een loodwitfabriek had gewerkt Twee of drie dagen nadat zij begon te werken waren hare lippen blauw geworden zij wat onachtzaam Verzuimde verdund zwavelzuur te drinken en stierf tengevolge van de schadelijke invloeden waaraan zij in de fabriek waa blootgesteld Natuurlijk is dit een bijzonder geval Niet alle werklieden sterven in een loodwitfabriekna rier weken maar de onderteekenoar van het verslag jtedgrave maakt er terecht opmerkzaam op dat men in loodwitfabrieken voorzorgmaatregelen die onmisbaar zijn voor het leven der werklieden verplichtend moest maken en het niet aan de werklieden zelf moest overlaten of zij die willen nemen of verzuimen Het gevaar it bet apiiemea van lood iu het organitme de lucht moet dus vrü zjjn van looddeeleu en de handen moeten na verrichten arbeid met zeep worden gewasechen Dat dit niet altijd het geval is ligt voor de hand Kedgrave acht het dragen van handschoenen en het gebruik van respiraton ou ni baar al zijn drie hiuderigk bq het weilua la andere Miriekea worden de nkli K li i i M andere gevaren bedreigd het verailveren van spi ïels met kwiktilver is een hoogst gevaarlijke arbiid r j r het inademen van kwikdaiupeu het zagen vau sfi ut u door het fijne stof dat iu de udemthali igsurgi h U wordt opgenomen Het gebruik van respirators ware in dergelijke werkpliutscn zeer aan te bevelen i In sommige molens in lerlaad waar het vlas woiflt uitgekamd en waar bcveudun slecht voor luchtveti versching gezorgd wonlt is de atmospheer met trof en vlatdeelen als het ware geheel vervnld het gerolf is hoesten spuwen van bloed en ten slotte tering Oogziekten zijn ook veelal daaraan toe te schrgveu en een onopkoudtlijke dorst die tot onroatightH leidt Redgrave deelt mede dat in bergdistricteu iu Ierland de werklieden zwavelether drinken die gordkooper dan whiskey is Het verslag weidt verder uitvoerig uit over de moeilijkheden om de kinderen tot schoolgaan tedwingen in arbeidersdistricten en beschrijft hun physieken toestand in sommige f briekttedeu als hiogst treurig Zij drinken en rooken al teer jong kr ipgezwellen komen menigvoldig voor eii de gehoele gezondheid gaat achteruit ten gevolge van slfdiieventilatie een dampkring met stof bezwangerd en dete hooge temperatuur iu de werkplaaten Niet minder ellendig is het leven der vronwem kiuderen op ile schuitei De kleine ruimten vi ir woning daar beschikbaar zijn overvol v iii nien ii kan het anders of zoonel de zedelijkheid als de v zoiidheid moeten schandelijk verwaarloosd n jrde Het is waar hier en daar worden door weldenkende patroons maatregelen genomen ter verbetering der beitiinnde toestanden doch indien het ver l s door Redgrave uitgegeven slechts half waarheid beval da is het tijd dat in KngelaiKl de Begtcriug tutscbenbeide komt om daaraan voorgoed eeneliide te aiakea JBINNENLANP GOUDA 22 April 1879 Bij kou besluit is iwn H Suellni eervol ontalajf verleend als 3de lait bg bet corps gevormd nit d weerba rrhei lsïtreenigiiig Burgerpligt alhier en bij d f corps benoemd tot 2den lait J A StroUmd Eenige Aai ter iinsohe knnrtvrienden bebVrt Bi nitnememle i tdiichle p eopperd om onze talentvol ta Jueclknusteuares Mevrouw Kleine die zjmIs m u w tt