Goudsche Courant, zondag 30 april 1876

Zoodag 30 April 1876 N 182S 1 Dit is geen zoogeuaamd geheim middel het bestaat uit drnivensuiker en Zwitseiscbenhonig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebmik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewendworden als borstthee malz eitract borst bonbons enz Deze borst iroop werkt gene nd enverzachtend bjj ke lpijn heeschheid hoest pijn in de borst kramphoest en kuchhoest De fleschmet gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste mcdiclDale Levertraan T i borstkwalen kliergezwellen bleekzacht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan die aan een meer al meen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op fiesscben tap en luchtdicht laat sluiten In lk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zy langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesscben van 30 en 50 cents I Ivor I V9Ptrililll algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestandl l£tl ljtVt iliaail j j loed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van jjzer in levertraan de geschikste Een eetlepel bevat 0 15 gram flzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents B Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebrulksaanwljaing GOUDSCHE COURANT Nieuws en AiKerteotieblad voor Gonda en Onislrèken i IT besloten de schikking der goederen in redile lijnen te doen pUats vinden bg wgze van lanen die te zamen een goed aaneengesloten geheel vormen dat in de eene richting verdeeld worden kan overeenkomstig den aard der ingezonden voorwerpen en in de andere richting overeenkomstig de nationaliteiten In het centrum van dit groote gebouw sullen zalen worden ingericht voor een tentoonstelling van kunstvoorwerpen van nieuwe meesters uit alle landen misschien ook van eeu retrospectieve tentoonstelling De galerij welke boven de Pont de Jena wordt gebouwd z il niet enkel de Champ de IJars en het Trocadcro verbinden maar tevens gebezigd worden voor een tentoonstelling van onderwijs bodihandel en drukkunst Op het Trocadero worden ampfaitheatersgewijs gebouwen opgericht voor landbouw tuinbouw veestapel mijnwezen scheepsmachiuerieëa gezamenlgk een ruimte van 50 000 meters met tuinen enz opleverend Op den top van het Trocadero wordt een zaal vag 10 000 personen gebouwd bestemd voor het geven van feesten het houden van conférences enz Tusschen de militaire school de kade en het Champ de Mars wor den tuinen aangelegd waarin de cafés en restaunintc worden gebouwd die in geen geval in het paleis zelf een plaats vinden zullen Bovenstaande artikelen zyn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gonda b L Welter L Scheuk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven bij Wed Waltf en Zoou te 0 d water bij V Jonker Idenburg te Woerden bij N C van der Kas Eu in de andere plaatsen in de bekende debots Emmenk H VON GIMBORN BINNENLAND GOUDA 89 April 18M Bg Kon beduit is benoemd tot notaris ter standplaats Sehoonhoven D Teg iuck candidaat iiotaris aldaar en is aan H P Voorduin eervol ontslag verleend uit zgne betrekking van potaris te Sohjou Aaugaaftde den toestand van dr Knijper det lt ie Standaard mede dat sedert de vorige niedede ling zgne lichamelijke ziektetoestand merkelijk verbeteiS is Wel hebhen de koortsen niet geheel opgehouden maar in hevigheid zijn zg zeer afgenomen Djar het zenuwgestel nog zeer verzwakt blijft is onthouding van allen intellectueelen arbeid nog steeds gebiedend noodzakelijk De Minister van Financiën heeft de tsbaksbelasliiig en de intrekking van den vleeschaccijns teruggenomen de verhooging vau het gedistilleerd gehandhaafd en een stap verder gedaan op den weg tot vermindering en afschaffing der tariefrechten Volgens bg het ministerie van biiinenlandsche laken ingekomen ambtsbericht rijn in het tijdperk van vier weken 19 Maart tot 15 April 1876 door longziekte aangetast in Zuidholland 118 rundereu in Noonlhotland 8 in Utrecht 18 in Friesland 57 tut ial 195 rundereu In het vorige tgdperk van vier wekeu waren 247 runderen door die ziekte aangestast Staten Oeneraal van 27 April In deze zitting hebben nog enkele leden het wo ml gevoerd Daarna heeft de minister van bicnenl zukeu de behandelde wets voordracht verdedigd en getnaiht zich te zuiveren van de hem ten laste gelegde stelselloosheid en onbegrensde meegaandheid daar waar het faoofdbegiuselen gold Ten slotte is de wet op het H onderwijs aangenomen met 28 tegen 4 stemmen Reeds vroeg in den ochtend was Donderdag eeu l ilrgke menigte in den Haagopdebeeuomdenjiuigeu die de beide beschuldigden jut en Echtgeiioote naar deu hove voerden te zien passeeren Van de gevangeuis af tol op het Binnenhof hadden de nieuwsgierigen zich iu do straten gesehaard Even 9 ilre verliet Jut in eeu ge oou rijtuig onder een behoorlijk geleide de gevangenis geëscorteerd door een piket huzaren Kort daarna werd zijne vrouw in het cellulair rijtuig naar het kof gebracht liet Binneuhof en de toegangen tot de gerechtszaa waren door eene dicht opeengepakte menigte bezet wdke echter door de politie tot achter de poorten werd teruggawezen ten einde het uitstappen zonder de miuste belemmering te doen geschieden Xa dien Hj j werden ook de toegangen tot het gerechtshof uij gehouden ten gerieve eener geregelde passage mil J Eebste KaMeb Zitting Awgeroerd 40 partijen Kaas pryzen ïan ƒ 26 80 Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 55 Weiboler ƒ 1 25 i 1 85 Burgerlijke Stand Oouda QEBOEEN U ApriL CkrsliH Mui mien C F TkoliH ta C r i Taarea OVERLEDEN J5 April a ttn VlMr ingm 7 d M PtMilM M i li 25 H n Mwe 6t j eiBCWD 2 April J J MO der Pumr en M rao Ev Z fiD Do veabode ca J de Bruio A Verlucf en J C Bouwmui A Jrakbeid en M C NienweDhogKii J DnigeliMU en U C der Wil 27 N Oroenei ilgk C na der KroeC Boigeilöke Stand ran ondentaande Oemeeateu ran 20 tot 28 April 1876 Hoordreoht OEBOBEN Gerril Ganrt oidere G Beekeoklmp tn L Pool OVESLEDEN N BlMt wed D FUkra J Koere 7Sj ONOEKTBODWD 1 C na Vliet 33 j in Capelle a d TmcI ca M tui der Ki g 30 J Kamp S j e W aa Biet 33 i eiBDWU Gcoe Gouderak by den Bargerl ken Stand xija geickied Stolwijk eiBOREN 1 April Beroirdui Florvi ouden t B Sloof Ml Y Staal 22 Mana JohaDoa ader G Gravelaod ea A Dekker 24 Kogeltje oaden A aa Eek en M de Vrtogt OVERLEDEN Gaeae ONDERTROUWD 1 Laagenk ea A Sekeer wedane laa 8 dea VmI EUUWD 21 April C de Laogeo ea M Frederikie Haastrecht 6BB0KBN Geeae OVERIJLDEN 1 23 ApriL A Tan der Hont I m J M BleqaalKnt I j ONOERTBODWD A Verkleg 27 j en C fan Zuijlfn 7 j 2 Matan 25 j ea M Romegn 25 y ecu U WD fieeuwljk Niet ontvangen Waddlnzveen SKBOREN Fetroaella oaders Tli Rouija tn J H Boere HMdrik oadan H da Roog 21 Maart oTorleden ea F r W p Grietje oadera O Schelliogerhoat a I Edelman OVEBLEBEN A Buaraan 2 d J Liadenbarg ti j d Stl bant t m M de Wit wednw lan J Figee dj ONDEtTBOVWDi T van der Neat en C Slngter GETROVWD W Banaik net J Boere T raa dar Uaadea a A Blaak B P Streng vet U Moona A Voratnep aut a de Bram ADVERTENTIENa Voor de vele bewijzen van deelneming oderronden by het overlydeu van onzen geUeUeB Zoon en tiehuwdzoon den Heer J A TAN HOUWKNINGë betuigen w mede ua Mna veidere betrekkingen onien hartelijkeu AlidL Wed K TAN HOÜWENINOE TAK SPRANG D a MN OUDEN A M DBN OüDENChtvOA 24 Aprill87ö geb van Stkinis Voor de vele bewezen van belangstelling eniraiigen bg de Herdeüking onzer VI F en TWINTIGJARIGE ECHÏVEREENIGING Iwtmgsn wj ook namens onze kinderen onzen welgöneenden dank J BIK A BIK KoLSTöu Oouda 27 April 1876 Tegen primo Mei verlangt men in een ffeslofa BSgazga te s Grareniag eene FLINKE STEm WEmSID grondig kaar vak kennende verder eene bekwame goed kounende Koken en geneigd huiswerk te verrigten beide P G en van goede gptoigeo TOOTiRB Adres met franco brieven onder letter B T aan het Centraal Advertentiebureau van Wbr BELINFANTE Wagenstraat 100 te t GroBenkage tmwmimm Stoomboot de Y88EL MAANDAG oi DINSDAO van Gmuh ten 5 Overige dagen ten 7 oren En dagel ki ten 2 oren van Rotterdam Heden gearriveerd het SCHIP de Vrouw Johanna met puike kwaliteit IACHINE SfflEEKOLEN tot buitengewoon LAGE PRIJZEN Adres J VAN DEN HORK GedureodeJJ5 J aren b eproefd natherinPreparaten ran Dr 1 O l OI P k ki llof ïai I ri Z M den Keizer van Oosiriiryi te Wetueu lio ii i jih e iNr 2 Tot vulling van holle Tanden IS Lr leii heil iioer eo beter midrlel dan Int i üiuljiIumlA frl dnt udt riiii zelt leef fcemskkelijk co zoiidi r ljii in di d boliev tftiid kan pUsUeilp dat zich dan aan d n I arid eu het Taiidvlcifivh vasthecht deo Tftüd voor vefdir bederf behoedt ea de pijo verdrijft Anathcrin Alondwater m flacons tegen ft 1 75 rn II 1 20 ia het voortreffelijkste middil tegen rhtiniatische taudpijij by oalatekiag zwellen ea t eereii van bet tandvleeacb htt luct deo laDnciiiceD taiidsteea open vuorkoiot de uieaMC orming daarvao maakt losttaandc taoden wtder vast Hoor rersferkrog vao het tandvleeech vao alle schadelijke stoffen reinif t f eeft aao ita mead ren aanfcen ne friaMbe renk terwijl ket if oiuaogcnamiu reuk Meidra doet terdHijiirn Anaiherin Tandpasta Dit middd gpeft reinheid en fnachbnd aan den aduiii en A t i bovendien on de tanden een belder witten glani te deca vcrknjKCD bon bederf te voorkomen en het tandvleeseh te verstel ken Prijs fi 1 20 en 80 centü Plantaardig Tandpocder Het reinijit de tandea leodanig dat d een dagelijkech gcbraik Biet alletn de awooiilijk zoo l isti tanJsteen verwijdert naar ook het glazaor der tanden aan belderbenl eo ftjaktid tecDcemt Pnjt per doos 80 cent Tantenborstels volgeM aeBWytiDg van Dr i O Popp kk Huf raudarts 2 M den keizer van OiMtmnjk te Ueenen vo Volwa wnen fl 1 oor Kiudereo 80 Ceata tf aar schuwing Alle bestaande naniaakseU van Anathrrni Mondwater zijn alleea op de lichte geloofwaardigheid van het Hiibliciirn borfkeed en bebl fB zeer VM I schade ten ge dlK iehad of b bbe grbrel geen werking teweeg gebracht da iroin wuar rbuw ik hierwede bet geerde publienm vuur aankoop van Zttlke aatnaakaels ID J O IPOFIP k k Haf I aa afta ea ittirtder der Aaatberin PreparatcQ te Weeaen Te verkrijjren Ie Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoo alraiii ijk A 123 te Rotlerilam bij F E vïB Santen Küiff apoili en A Schippcieijn 8f C blaauoe porcelnnwinkel te Hnge hg J L F C si abilié apotb te licyilen bij K Nuordyk te Utrecht bg F Altcna apoth te AmatrnUm bij P van Wind ifiai fc rerkoophnit te Oiidewnter bg T J va Vrcriuiincen te Schounhoten bn A VVolIf Er wordt zoo spoedig mogelyk gevTMol EENE FATSOENLl FKE TWEieS ÜEÏÜ P G niet beneden de 17 jaar die soed da drooge waach kan opdoen en kan 8tr ken en geaciiiktheid P STREEFLAND STUKADOOR Boëlekade te cfouJa beveelt zich beleefdelijk aan tot alles dit VAK betreffende onder belofte eener spoedige en civiele bediening Ons cliudelljk en DoeUreiieHd Menigmalen komt mij de vraag voor Mgnheer kan ik uwe watten gerust gearaiken Zijn dpitelve aan dit of dat niet schad lijk en vind ik mij derhalve verplicht ter inlichting van de nog onbekende Igders te moeten berinneren dat de ABrfHAOBBlN s WATfEN bg hare buitengewoon genezende kracht ia alle Rhuraatische ziekten en aandoeningen Ledemaatspijnen of Stgvigheid benevens LaomerigheiJ llui luit lag Jeuk uf uuJere obstruction door zwaarbloedigheid ontstaan overigens in alle ziekten van anderen aard volmaakt onschadelijk zijn zoodat men ze ten allen t jde zander eenig gevaar kan gebruiken Zij zullen nimmer schaden maar wel in de raeesta gevallen nnt aanbrengen Zij worden door de Doctoren zeer en door velen ernstig aanbevulen De prjjs is 30 Cts per pakje verkrijgbaaraan het Hoofd Depot bj A BREETVKLU Aï te Dki ït En verder verkrijgbaar by T A Ü VAN DEÏH Gouda t Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen ï W DEN UIL Schoonhoven J OOU KAI K Boskoop OTTO IIOOGKNDIJK Capella aid lJ d A RKIJ VARÏ Oostpoort Rotterdam J H KELLER e v Zoon Weste Wagenstraat GOEDKOÖPEMUZÏir voor Piano Solo Uitgave van F KOKSMA te Franektr Hofleverancier van H M de Koningin 644 WiCHTL Dichter and Bauer on vertare 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voor handen bfl den l£ ekhandelaar A B RINKMAN te Gouda Gouda Druk van A Brinkman Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel Kennisgeving BÜBOEMEESTEK IM WETHOüDEaS der gemeente Ooada Oezi B Artikel 18B der Wet van den 29atea Juoij 1861 Staaliilad nd 5 Breugea ter kennis van de Ingezetenen dat het Uitvoeng eu Beredencwd Venlag vau dentoeetaud der iemeeate lu 1876 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling vau dertig cents Gouda den 28 April 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Borgemeester DuOOGLISIiVES FoUTtnjN VAN Bkbokn IJzs5dooen KBNNZSOJeVINO BUaOEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis lau de iugezcteueu dat het primitief Kohier der pbuttselijke directe belusting is deze Geuieente voor het dieiutjsar 1876 door Heenm Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd ter iDvordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegezonden Gouda den 28n April 1876 Burgemeester en Wethouders TOomoemd Uu Secretaris De Burgemeester DuOOOLKEVEaFoitTl IJN VAN BeBOKN IJzENDOOKK kknnIsqsvxko BUKGEMEESTEtt en WKl HOÜDEBS der Oeuieeiite Gouda Jelet op artt 8 en 7 der wet van den 2u Juni 1875 iJlUaatélad m 9öJ Brengen ter algeiueeue kennis dat op de Secretarie ter viaie ia gelegd een vcraoek inet belagen van de HeSreu G kerkhof en U Meusehoar om vergunning Kil kot iibuit u van een tuomwerktuig op het perceel gelegi u uchli r de Breedatraat kadaster sectie B no 15 I ut op Zuturdag den 13 Mei 1876 des namiddags ten i ure op het Uiüdliuh gelrgeuheid is om bezwaren Ugeii de pliialBin f vun dut stooniwerktuig in te brengen rn dat gedurende drie dagen i66t dien dag op de Secretarie Ier Gemeeute vau de ter zake ingekomen schrifturen kan wordm keuuis geuumen Gouda den 29 April 1876 De Secretaris ü Burgemeester Dhooolkevss Fo tuun vanBesoknIJzkndoobm BUITENLAND Biilleiilaiiikcli Overficht I e Pransche regeeriug heeft het wcffiep van handteekeniugeu op petities ten gunste der knscstie verboden Dit zal deze beweging eer doen toe dan afnemen inaar tooh sal alleen Parijs daaraan meedoen Daur wonen de betrekkingen der gedeporterrdea terw l de provinciën nog altijd gruwen bg de gedachte aan de Commune Behalve de door het i Joumal Officiel aangekondigde verkiezingen op 21 Mei zal den Uu Juni te Belfort de verkiezing van een senator plaats hebben ter vervanging van Thiers die het mandaat van afgevaardigde vau Parijs heeft aangenomen Men iiiet met verlangen en ongeduld uit naar Bicards laatste reeks van benoemingen eu verplaatsingeu van ambtenaren De Fraiisohe bladen maksn het programma van de in 1878 te handen tentoonstelling bekend Deze loopt over ü groepen Het spoorwegvoOrstel in den Pnisischeu Landdag i zouala verwacht werd in eerste lezing aangeuonieii zonder uuur een oommissie van onderzoek te iVorden verwezen de meerderheid was juist zooals men i t had voorgesteld Ondanks Bismarks verzekering van het tegendeel houdt men nog steeds vol dat Delbrüok heengaat wegens verschil met den kansdier over de spoorwegu aestie Als opvolger van Delbrück wo dt met vrg groote zekerheid genoemd de Hessisdie president Minister Hoffmann De houding van de Zuid DaiMie staten ten aanzien van het Blsmarkiaansche plan Uijft steeds dezelfde daar volgeus een officieuse mededeeling uit Munchen tusschen de Beierscbe en WurtemhurgDche Regeeringen volkomen overeenstemming heeiseht omtrent het onaannemelijke V bet denkbeeld Zooab men weet bestaat ook in Saksen een groote oppositie en zie ook daar trekt de man die zich ket heftigst tegen het spoorwegplan heeft verzet de mini9ter presi ent von Friesen zich terug en heeft zijn oatalag gevraagd doch zooals ook te Dresden officieel wordt veizekerd alleen om redenen van gezoudhekfén volstrekt niet om de tpoorwegquaestie t Is wel zonderling dat de heeren Delbrück eu Frieseu eensklaps beide tegelijk hebben bemerkt dat zij te zwak tgu geworden voor hun taak Aan het Engelsche Lagerhuis is medegedeeld dat de Koningin het wetsontwerp betreffende den koninkIgken titel heeft lukrachtigd Disraeli weigerde op een vraag van Anderson de afkondiging van den titel te verdagen tot de beraadslaging over het voorstel van Fawoet Laatstgenoemde telde hierop voor de zitting der Kamer te verdagipi Dit had een stormachtige discussie ten gevdge waarbij beide partijen elkander verwijtingen leden Men gelooft dat de afkondiging van den titel heden zal geschieden In de Belgisehe Kamer der A j gaa ardigdea heeft de minister Halou aangekundfo nat teir gen C vau het verwerpen der suikeroouVentie door de NederUudscke StateuGeneraal België onderhandelingen heeft aangeknoopt om eene nieuwe conferentie te doen bijeenkomen In den laatsten tijd zijn te Rome tusschen de vertegenwoordigers der groote mogendheden en verscheidene invloedrijke kardinalen bijeenkomsten gebonden ter berasdilagiug over middelen om een einde te maken aan de geschillen tusschen verschillende Staten en de Kerk Naar de eenstemmige verklaring der kardinalen lag de enige oorzaak dezer gesdiillen hierin dat zekere Staten de geestelijke onafhankelijkheid der Kerk miskennen Huns inziens moet geen vau de beide machten ondergeschikt worden gemaakt aan de andere in hare respectieve sferen maar moet er tusschen haar een verband en wederzijdsche medewerking bestaau geregeld door concordaten die wederzijds op loyally wgze worden geëerbiedigd Zonder dit zoo Verklaren de kardinalen is vrede tusschen Staat en Kerk een onmogelijkheid De vertegenwoordigers der mogendheden nebben van die gesprekken verslag gezonden aan hunne regeeringen De schrik onder de houders vaur Spaansche fondsen verspreid door dea Minister van Financien heeft terugge erkt de Spaaiische Regeeriiiï heeft verklaard dat zij overleggen wil met haar bchuldeischers Of dit veel zal baten bij de ledige scbatkistP Verwondering baart het tevens dat de Minister in zijn fin oioel overzicht verzuimd heeft op te geven hoe groot de werkelijke schuld eigenlijk is FRANKRIJK Zooals men weet zal de algemeene tentoonstelling in 1876 op het Champ de Mars en het Trocadero worden gehouden Uit het rapport der sub coininissie dat in het fourital offieitl is verschenen blijkt dat in 1867 eeu oppervlakte van 148 000 meters nauwelijks voldoende is geweest Neemt men in aanmerking dat sommige takken vau ugverheid steeds eeiie auuzienlgke nitbreidiug hebben verkregen vooral in Duitschlaud Italii en Zwitseriand dan kuu een oppervlakte van 220 000 meten die men thans op het Champ de Mars voor de inzenders beschikbaar stellen wil niet te groot wor len geacht Het système circulaire in 1867 gevolgd was wel vciiiuflig uitgedacht maar had het gebrek dat ei ii u mtal hoeken ongebruikt bleef en het bestudoereu der vt rsohillende voorwerpen hoogst lastig was Men heeft derhalve