Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1876

gen gcbaortesote uaaehen 1 Januari 186 ijk April 1862 geboreil zijn De vereisohte stnkfdi m ten Vü 5r 15 Juni vrachtvrij worden toegezón n aan den directeur der kweekschool bij welke men geplaatst wuiisidkt Je wQfileilJ Dp r dagen vrrfjderde te 4nis rdaimhet Qent Caniii tot l nbie ng jrm een löndergesAenk an Z f deo Kaniog bij telsgtnhcié v a het 2a jarig jubilé met de gedelegeerden van de arrondissementscomité s Amsterdam baitendistrict s Gravenhage Haarlem Kstlerdain en Utrecht ten eiide Sule nke iug n veraatwoQrding t doea van het beheer der gelden en v dW i9en dicfaaige te eiU gen Een voorloopige rekening had het Centraal Comité bereids den I3n November van t vorige jaai door gedelegeerden afeflrgd eii nog vas te verantwoorden een som van 23£0 3 Uiarvaa was nog gestort in het fonds tot onder tenning ran den gewapraiden dienst in de Nederl fwlen een s m vao 1200 makende met de vroeger gestofte 2S00O een som van 23 200 aan professor Strailke Voor w zigingen tengevolge van eenige verhooJing vaa het model nog 300 makende te lamei 5500 voor vervoer van h geschenk en later jan de vitrine naai het paleis im t Loo en de plaatsing aldaar ruim f Ui terw aan nagekomen rekeuingei kosten van drukwert vergadiriBgeu enz de overige 400 tijn fceengegaanj het saldo wordt in de kaa van een der philantropl sebe iunehtiugea ie AmalenLun gestort eu wil in een meest eigenaardig aan de herkomst der penningen ccntraalcj iit erlangde volkomen décharge Het ccntraal cjinil Gedurende den a doopeu irinter U van de volks 1 Qp de mee t loffe ijke jujije had het niet alleen d bibUotheek van b t Dep tot Nut van t Algemeen te penuingeu beheerd zoodat h v genoegzaam alle oa HaastiwAt weder een zeer unitig gebruik gemartt koeten die jwn lergelijke uitgebreide aken eigm In het gehed zya er 73 itirrs geweest die 411 j it je intere konden bestreden wordea daar versdiiHende deeltn eelne hrbVn Modit het doel het cimité b de Oaraa vereeoiging gen akt Ho im lof nog verdiende het 3niué om het beleid waarmede het deae gekfele zaak bestuurd beef Door den gemeektersad van s Hage ia in de ritting vaik Dinsdag bealnt dat het éia uur later opeahondea van bet stoabarean geen reden is tot nietis verklaring van de verkiezing ea tqfi das de tvM nieuwe leden daarna toegelaten i Ia ket adres dolor de veieeaigiag nn fsjmmmttÊkonderwijzen in Xe erUnd aan ds Twe de Jiimist gerieht om te verzoeken dat de gymaasti k wanle opgenomen al Tegpliekll vak op ue Ligei h M l wordt er op gewaien dat waar dr r i iu ïti k vaa het hoogst gewJbt en onontbeerlijk is araar d4 grondslag tot een goede liehEiamsontwikkeling eu vorming van den geest het eerst moet gelegd worden tt melijk in de lagen school iq tot dntver gemist wordt waardoor efen leegte ontstaat die niet enkd het individu ma staat en maatschappij ten uadeefe strekt IV sar tal van genees en öpvoedkandigen vM naam en gezag met zoo errHtigen aandrang geweeeti hebben op de heilzame strekking der gymnastiek iH verband met opvoeding ea onderwqs daar mag i niet langer ontbreken in eenige innehting die aanspraak maakt op den naam van kweekKhod voor het leven Sinds vele jaren is reeds op de openliara lacere scholen te Amsterdam het gymnasusch ondeiw j voor alle klaJaen ingevoerd en de leanluten zijn tot heden niet dan gunstig Wat nn in de eeoe gei eente in dit opzicht voordeelig werkt daarvaa kan en mag in aUk gemeenten een gezegende invloed worden tegemoetgeziea Maar ook met het oog op naburige landen waar aan inrichtingea van ondenrija voor eiken stand en rang de gymnastiek verplirttevl is en in practijk wordt gebnrirt waar oen hoM hooge waarde ook erkent als bet middel om d knaap tot een weejrbaar en braikhaar man het meiait tot ten degrtqke n gezonde vioaw te vonoen dai mag Nederland ntet ten aehterea bleven waar ia naburige landen mt hooge iagenomeaheid gewagtaft wordt op het gehajtc van ona lager onderwf s uit ee intelleciueel oogpubt daar moet het een spooralag voo ons t iai de gontkcjaring te verwenen voor het gdwels sjFsteaRi van opvoediog in oase adiolm Het Bestuur der Vereeniging van en voor NedeiV Industrieeka heeftjbesloteu tot indiening van eea adwa aan de Tweede Kamer ten einde de aaaiiRiaBf k ontr d n na het Wetsontwerp laatstelük terwijcgilaf van het Ncderl tJrirf no in m nitvooreohtaB ingekomen In de mtiodm Juni Jati AagastmenSeptonba znllen tot het hoWen van praetisdie oeRningen Wj afwisseling op de Isgerplaata bjj Zeist kampeeten ke bataljon mineurs en sappenrs eenige eompagnien s tiugartillerie ondel welte deartillerieinstmetieoo pagnie alsmede de onderofficiercu en korporaals dia bq het wapen der ajftiSerie het wetensehappelqk made wijs bijwonea K ai wj venicdi ienit DuitsehlandTerg nB iaf gevrsasd om eea triilul ni de Berichten enUeBe lij pnte V tietöing oorl4yfc rrbrmB l l Men is gewoon alle rondreizende ffkermis bedelaars blindemannen en ongelnkkigen met kijkkastjes of valsohe instrumenten met beweegbare papieren tafereelen enz met een zeker wantronwen te bejegenen ook al geeft men hun haastig voorbijgaAude een paar centen Toch zijn er 4pk ouder die lieden eerlqkemeuschen die menigeen tot voorbeeld kunnen dienen Op de Haagsche kermis was o a een manmet een papieren kijkkastje die t zeker niet zeerbreed heeft in de wereld Deze week vond hq iude Hoogstraat een portemonnaie waarin een bedragvan ongeveer 5 voor dien man zefcel een ediat Stak hq t geld stil in den zak om ook eens kermis te vieren Neen bq liep naar t politieburBd enif d iiide beirêftidelct op alén arpnV vtdlöii totTÏ Januari 1877 op voorstel lan B en W om dit ttetealoV 4 Bespreking ï it tleitJllMofeiWN W f de in luni te honden vergadering van t neuerlandsoh Onderwijzers genootschap 5 De pa da Kiak ook nu liet oog op de ftple examens in te loden door den heer L A kker iug hoofdoiidetwijzet te Sohponhoven 6 Het zjng H der qs op de rolkssaboul in t MBen door den ewr J Kiwijel de Joage hoofde onderwijzer te Oudewater In ecne gisteravond gehoo fu alje npene vergadering van leden en begn ti da werkinrioktiog tot wering der bedeUrq alhio is rekening ea verantwoording gedaan over het afgeloopen jaar van 1 April 1375 tot 1 Maart 1876 Deze ligt ter visie gedurende den tqd van U dagen in t lokaal der inrichting Voorts 18 herkozen abi bestnnnler de heej G Straver Als commisaariaaen jftlherliozen de hb Dr A Romeijn S v n Leer H VP N Koemans J van Berkel en C K sap In de plaats der coBmiasarissen D W Weaterbaan en G N de Vaoijs die de gemeenU me der woon hebbei verlaten zijn gekozen de hb A Dordaod en C J van dei Kleqn Heden morgen ia met den eersten trein onder geleide van 6 rqksveldwachteis Jat des gemeente gepasseerd Gdtozen tot poideraeesler van den polder Stolwjjk de heer P van Wyneu met b na Igemeene steiamen Anilivj wil nul tua iii van militaire inmenging of fe Mtting v ui Bosnië door Ooitenryk en dit teeder pttfnt is dan ook niet angeroerd Maar swo merkt men op dan heWbtii de mogendheden ook geen den minsten w uirborfC oor het geval dat Turkye eens niet van het luitc vau een w ipenstilstand hooien wil Indenla id is mt wel oo maar blijkbaar volgt men in deze deii ns van geeu moeilijkhedeit te maken voor den tijd en slechts de maatregelen te beramen die óür het geval zooals het nu ligt passend worden geoonkeld Treffen die nu geen doel dan fcd men weer zien en dan ia ook te verwachten dat de bezMiien die nn londea r ti zoUen tijn vervallen of althans zeer verminderd De hoofdzaak is dat alles geschiedt zonder bijgedachte en niets ge heivt zonder kennisgeving aan de an ere mogendheden en h re goedkeurieg voor zooveel noodig Het beattlit van de Duiteche Kegeering om een e k d r te zenden naar de Turksche wateren heeft te Betlqn opzien verwekt men gelooft dat dit een gevolg is van het besprokene ter conferentie De tele grakf berioktte dat de Franscke en Italiaaosche am bas a ad eqrs te Berlijn reed hoa iastemmin hebben te kennen gegeven met de Keizerh e pLinuea ten opzidtte van Turkije t Lqkt ons wel wat spoedig maar t kan per telegraaf ija behandeld Ver deii W9 i vetsekenl dat in de memorie van de Wes tersche Magendbeden de zedeüjke steon van dezen zal warden gevraagd om da Parte te bewegen tot een wapenstilstand eu de materieele stean te Saloniki en elders tot bescherming van de Christenen Dit Uaigte is niet onwaarschijnlijk en wijst op het plan om Tan alle Europecsche Mogeutflwden op verschillende pbataw in de Tnrksche witeren ooHogsehepen te stationeeren die eventueel door de eoaaaU te hntp kannen worden geroepen De I he Kamer jn 15 dezCT geope zonder i Wult i kU 2 getichl is o A nogm r Men weet dut J oppositie in erstektemaK j j d de ndel ler feekeeidnadelaa te erkie ngen door de lU faiipp4 eweod w In de Belg che Kamer de beh Hleling aageva n i k T ntpe I f f De Intóotheek l doer p henken 1 door rl en zich hadden voorgenomen slag te Ie eren met venn derd he oof luonderlieid op d aanstaande verbeunge J Het eerst was aan de orde het ontwerp tot het ver jfp j GemcCTtera van Sehwnboven heeft tot Veo kenen van een crediet van 36 139 200 frt voorf bonrerlii armbest nr aldaar benoemd den aaiJ van weiien van openbaar noL De f den heer X J H G W n en tot Oemeenlegevaardi e Prere Orban hield n mtvomge r le rf fc nieuwbeaoemde not ria w m het Ministerie cherp werd aa rralien oo I p eqink den beer D M H W Gwip de bemetide Reswni z trad U pleitnezoreer op de CTaanligde Victir Jae ibs De di OB ie zal el t 5 toeïUwl van dra h iir Kn van Prinsterer U eemge dagen dn 11 j voortdereiid K umiitnaode In den Belsivhui Sinwl is de wet betreffende 1 7 Wt veileeiien van ac nleiniscbe giadm goedgekeord JH j Krimpenerwjard meMt ran dat in den loop nt J8 tegen 15 stemmcii ezrs jaar bet aaatal kHbben iu de Lek weder lenneer De Gemeenteraad vau Bmssel heeft tegen de o rr lerd lal n orden Ditmial znllen er ook worden aange kerk Beo dezer knSben en wel die n ibg de zuiilr nde van hrt Bèrg orpKhe pontveer zal bij gnnstisce ministeriêele beschikking tereos ingericht worden tot ZBideIqkea vetrdam ra het gnoonde pontreer SUten Qeneraal Twiede Ka e Zittingen van U es 17 Mei In de zitting van Dinsdag zijn de algemeene discassiêa over het oatweip tae wijziging di r militiewet a ilDopen B artikel 1 ia met41 tenes 33 stemiaen aaagenomen e e motie van den heer un Baar om al ile amendementen op de wH te venenden naar de afdeeli rea De bcra idalagingea over de nuliticwet zijn dohdre geaekxst Ui interpellatie van den heejrFri sea fio de Patte over de fuik£r iBae tie is te n Maandag aan de orde gesteld Ia de zitting aa gisteren is na beraadslaging protesteeid De ittiBgen der delegatién zqn geopend Die van den Bökinad heeft met algemeene stemmen den heer Be b ef tot TowstlCT gSozm wdke daarop eene 4 lange politieke aanspraak RieU Door de Eegeeriag is de gemeenschappelijke begrooting voor IS7 iagediend benevens aanvullingskredieten v r de depaitemenKn van ooriog en manne op de rekening over 1874 ea kredieten voor de ondersund aan de vluchteling uu de Heneg wia en Basaiê verkmd De Hongaarsche dekgasie heeft den heer Aziavy tot vocoiaer gekozen Bq haar zyn delelfde BegeeriagsTooiBtellen ingekomen Daar de coronus ieu der delegatién zeer snel de bidgetqaaestiên bebandelea bestaat er vooruitzicht lUt nog voor Pinksteren de xiuing der delegatién zal kun a g lo en den wrts ntwerp tot verlenging van de tennqne ran de hoofdsZSilT oori s H w j s i tizLlL i 1 Te Saloaiki de gevat en ter doorj geisra I j MaaiKfag tea 1 sur BIlOQÏixO lAijNjJ i J deiXa verdSt lT de iTak Zl eaa Meer va der Kxwwea sehidelooeatol Jaagdangoprereitive detentie GOCDA 1 Mei 1876 Z M heeft herixaoemd aet ingxag e k UA bargnaeester van Gonda au Besgca Uacadoon 1 t Toaf diB wamaff der opeaban zittii heeft in A V B aldéeiiwcnt het nader onderzoek plaats gehad over de w i oidneht handende isgeliag van het onderwijs aaa de ko mii akadenie Voor de akte ah hiipoadexwqzeies dedea Diaadag 12 gaadidaten het exaaarn 3 waden a e t ea tm ï liaurlaHa o a ife dames A A LaaeiJMfK o A A Adtgaaat heidea ait Goada Da acnte gnroat ingidenag van oaderwijaei ia kat aeeade Mhootdistna vaa Zaïri Hollaad zal du jaar gifciiadrn wordcs dea 27b Mei des vaermiddaga tia 16 BC ia het borealetaai vaa dea heer Laafc r aaaib aSuer De a giad a oor dw T€i j d rri a g is I Opeaag doat dea sebooiepKueei ea eeorieii enkomat betreffende hei K inaal van Tenuoien ge k onder de gem mmerstol IWg De minister van binaenlaadscke Biken heef bekeBdgemaakt dal aa de rqksltwericüchofen viwr onderwnien met het begin tan dea ewsaa 187 77 aaB vang aMBeode 1 ifept 1S76 gelegenheid ml zfatotpiaatsiag ia het eervte studiejaar vaa 19 kweekdingaaie t Hertogenlx 20 tf Haarlem ea 20 te Gtommrn ♦ P van bet rijk opkjding töt hoipr ndfrwqzer te ootvaage De leer nddeles wofden koeleloo aan de kweekadiolenverMiekt k ieder kaaaer behalve aan hen wier9ad n ia de gmweate wonen waar de kweeks ool rnticd wofdt me njkstneKffe van 300 toeWee Wen To hMtestm J j fc rt alaataing aaadek eekiBtwaoriinx vaa dea anaiK j I J Hlrikaa oht teJ sktaias ea veraatwaoriinx f i i orde t eg HM sij V Wijfaa mr teJa zicht ran hetgeen tatdyazu m te r i U fnd f l ndju tot invoering deriJpi verbr ng iB u Jf De Vereeniging gaaï voort zich t orgsniseeren Haar eerste algemeene vergadering zal in den nazomer van dit jaar te Botterdam gebonden worden Zij teltthafi bijfa J300 ede oÜ4e welke ruim honderddaihes Vermelding verdient dat doffl een der kweekelingen van de Rijkskj eekscbool voor onderwijzers te Haarlem B Leijds 5 maal met goed gevolg examenis afgelegd namelijk in het najaar ï in 1875 in dewiskunde en bil de uu gedauden wordende akte examens voor de akte als hulponderwijzer voor nFranscbe tial hét teekenen en i e gymnastiek Dit moet het eerste geval zijn dat een kweekeling de Bijkskveeksch ol aldaar verlaat met 5 akten vss bekwteinbeid licnda is 18 jaren oud ff V d D Gedurende de maand April is de besmettelijke loijgziekte onder het rundvee in de provincie Friesland weder belangrijk verininderd Het geheele getal gevallen bedroeg 40 Het totaal sedert Januari jl bedrakgt SBI De memorie vau toelichting tot de muntwetzegt dat het ontwerp moet worden aangemerkt als een noo lznkelijk gevolg vhn de reeds door den minister afgelegde verklaring dat de wet van 6 Juni 1875 moest worden beschouwd als een eerste stap naar den enkelen gouden standaard Later is de aanmunting van gond in Daitaohland krachtig voortgezet en is aldaar nog een nadere belangrijke stap gedaan naar de feitelijke invoering van den enkelen gouden standaard terwijl ook omtrent ons Indisch muntwezen een ontwerp van den raad van state is uitgaande van het beginsel behoud van niuntenilieid met N i Ierland door het goud Daarom is nu het oogenblik gekomen tot de ds nitive nieuwe regeling van het muntwezen eu is langer uitstel onraadzaam want al mogen voor het oogenblik nog geene ziektevcrsehijnselen zich vertoonen de gesteldheid van ons muntwezen is inwendig niet gezond zoodat het noodig is de aangevangen munthervorming te voltooien door de zilveren standpenningen der wet van 1847 vooreen deel tot nieuwe zilveren pasmunt te hervormen en hit overige geheel te denionetiseren Uit Apeldoorn meldt men dat door Z M denKoning als blijk van belangstelling in de wellaartdi r gemeente is besloten in de jaren 1877 en 1878 e ne som van 5000 besehikbuar te stellen ter oprichting binnen het dorp eener hoogere burgerschool waar tevens onderwys ia de boomteelt zal warden Men meldt uit Barneveld dat eene bejaarde vrouw aldaar plotseling is dood gebleven kort nadat zij het bericht had ontvangen dat haar zoon die voornnmd ik e kostwinner voor het gezin was zes maanden celstraf moest ondergaan wegens eene vechtpfftüj Aan een paar bekenden lan zij den brief voor welken zij van dien zoon uit de gevangenis te Botterdam had ontvangen en daarop gaf z j haar voornemen te kennen zelve naar het Loo te gaan en den Koning gratifc voor heren zoon te vragen Nog had zü niet uitgesproken toen zg plotseling ineenzeeg en den laataten adem uitblies Het zoo uitstekende lijdsohrift Bigen Baard komt bq uitzondering in plaats van Zondag op den dag nn heden uit en biedt zjjne abonnéi een afbeelding aan van het heden onthuld wordende standbeeld van Thorbeeke benevens een levensschets van dien staatsman en de feestoadtate van H J Schimmel Het reeds b na een eeuw bestaande kassiershuis he Normant en Van Onwenallen te Amsterdam heeft zijne betalingen gestaakt Is Fraakrüjd worden jaarlijks 30 000 00 f paar gla iandsolioenen gemaakt Meer dan 90 000 rsonen ttttdeu huil brood in deze tak van nijverheid De Zuid Hollandsohe Predikanten Vereeniging zal hare 84Bte vergadering houden op Vrqdag 9 Juni e k des voormidd gi ten 10 ure in de groote zaal ran Adler s hotel te Rotterdam Het Bestnni renoekt den ledtn in hunnen kringsoovefel mogelijk tot deelneming a n de vergaderingob te wekken en te trachten nieuwe leden voor deVwreenigiag te winnen I bil delphia da sUd w u r in dit jaar eene wereldtentoonstelling wordt gehouden telt op het dogeublïk eene bevolking van 800 000 mensohen en besltat eene onwrvl lirf rw 0 hf e De strijtea dje voor de helft geplaveid zyn hebben eene lengte van 1600 kiJopéterSjsHerwijl 10 000 gastantaarna h de openbare veéiohtinjf voorzien De peajdenspoorweeen hebben eene lèug van 340 kiloitieters waaM p 1800 wagens voor het vervoer beschikbaar zijn De atad heett 400 openbare aebolen waarin 1600 ondwwuzers aan 80 90 000 leerlingen onderricht geven Bene nijvere berolMsft van 46 tot 150 000 menseben vindt arbeid in ruim 900 ftbriekeo die met een bedrijf k pita l 600 millioeu gulden werken Van de vele openbare wandelplaatsen is die waar de tentoonstelling gehouden zal worden Fairraont Park de grootste zq beslaat eene oppervlakte tan 3000 acres In ud fftkkw biedt zich een hulponderwijzer aan bij de gemeentebesturen in ons land om twee achtereenvolgende jaren zich aan éiü standplaats te ver binden op een salaris van 660 sjaara doch under conditie dat hem van dat salaris al d elijk 300 tvordt voorgeschoten Me meldt uit Utrecht Op bist van den officier van justitie te s Gravenhage weid Maandag alhier door de politie aangehouden jhr mr Jacob van Berestijn advocaat wonende te Brussel Genoemde heer had te s Gravenhage het 3 jarig dochterte van een zijner vrienden hetwelk bij vonnis der rechtbank bij de echtscheiding van dien heer aan zijn echtgenoote was toegewezen heimelijk en in overleg met dien vriend weggevoerd In plaats dus van zijne reis naar Brussel te kunnen voortzette is hij overgebmcht naar het huis van burgerlijke en militaire verzekering alhier terwijl het kind aan de moeder is teruggegeven Te Beerta is Zaterdag avond een 15 meisje Jantje Bronkema achter de kalkbranderij aldaar met bqna geheel afgesneden hals gevonden £ en jongeling met wien zq verkeering hield Jan Bot genaamd werd dien avond in de woning zijner ouders eveneens deerlijk verwond gevonden Volgens een briefje dat men bij laatstgenoemden zou hebben gevonden moet het meisje zelfmoord gepleegd hebben ea zou B daarna uit wanhoop zich de zware vonde aan den hals hebben toegebracht Het zal nog moeten blijken of dit de ware toedracht der zaak is Men kent het vernuftjge en oude dwergje dat jaren lang alle kermissen èn ook dit jaar de kermis te s Gravenhage bezocht de kinderen noemden hem klein duimpje met t groote hoofd hij verdiende den kost met iiju harmonica Men heeft dat kereltje voor het laatst gezien hij beeft voorgoed afscheid van alle kermissen genomen Dinsdag n icht stierf hij in een herberg in bet Lam Groen waar hij zijn intrek had genomen Zijn lijk ia door de politie naar het gasthuis overgebracht gaf t gevondene terug De eigenaar schonk den eerlijken arme een belooning en beloofde Joseph Mozes Hartog Grootkerk in de Zandstraal te Rotterdam wonende zijn daad te zuUun kenbaar maken Zookwam t feit ook ons ter ooren C Vergadering van den Gemeenteraaa Op DINSDAO It MEI Tegenwoordig dn beërft via Bergen IJteodoorn voort co al ds leden Dl ootalio dir vorige virgadving wordea gdnea ca gcsrreiticrd De heer Xranenbarg all lid dir commissi tot het nazien der rekeningen van verschillende instellingen von weldadighlid brengt rapport uit dat dtttelie zqo MgezicB O ia orde bevoodca eckisr ssaiit bëJcalnagea mededecleudi ter villa la kbmea aijs eene miiiive vna de Commiuie over de Stids Muziekschool hnaoe beswaren te kennen gevende over het rapport van B e W tot het MnitoUm van les tweeden onderwyxer en bet gebrslk dfr burfer lvoedsebool bit verl oogcii der icboolgeldisn cis B en W edirleggen ook doe kerwircn beide stukken ter visie eep adres van A Hsvcrkainp verzoekende bet vrorger door hem ingèdieade idni is de versligm op te nemen di voorzitter deelt mede dat dezw nipt vin gemeentewege worden uitgegeven en er dus ifwiyjeijd op Ie beschikken hiermede vei lenigen zich de overige leden o adres van P Goedcwu en Ti verzoekende cru paar slok Ss gsneeiKcgrond glleges in de Houtcnstei iil de Veil in gsbraik b J den beer P Ouedrwaigeii lii iigindom over t nan n wordt gsttild ia h tidi n vin B en VV eea tAru na deo hier Tao Litti vroeger pistopr dia vn nslit r iod ii fi nn himfdislvlicD onulaj 9 es W tellta voor lwro f yjeiid Ie leKhikken en b l ter vUle te lefcgeo de heer Droofilcever is voor dtdetuke beliaDdeliDg ea gMleiad om de billijkheid tot verrainderiDg de heer KiSDeiiborg wil de a9lisUK behouden de voorzitter wijlt er op dat de set fleeu vermmderiUK toelaat de hser Pnace vindt hi t eabiUij ea wil olfde vermiuderen audere ledeo verklarea zich de poit te behouden in iteuilaiB l rifil wordt tot afwijzing besloten inet IS tegen 2 itcmowD dis vao de bh l riDoe en Droogkevev ecne miMlve vas oMJ H 4 koster baren daok betaigrade voor 4e benowiin t l ulpo derwijzerM Nottf De voorzitter deelt mede den uitslag der verkoop vaa grood aao de t ab tbitr at dat 4 icrc elen tgn aangekocht dqpr deu hrer V Verbroggeo te Waddinlveeo voor ƒ Bïi ea 4 jKrcceles door de heersa yas Roogeo eu N dernorst voor 105 alsmede dat tói adjonet cemmiLS op de Sicretarie i benoemd de heer B Begeer Nog wordt door den voonitttfr medegrdi eld dat door toiichenkomit van Of J N Sekeltsais door den BoekbandelswM Nijlioir te s Higl asa den Raad lour 100 wordensingebodeu eenige itnkkeB die tot het Hemeeati arcbuif hebben behoord Lel wi rdt dadelijk 1U bebaiidelioy geooiua e na eeuige discuwie met 10 le 7 itemmen tbt ds afwijSiag bi sloten 11 Aan de orde ia ff een voorstel van B en W tot het boowrn vaa een lokaal aaa de bargerscbool voor joagens de hc r Snel ncept dat het Ito nug te kleia zonde zijn en dat er danUterb giboowd ronde moeten worden wil bet nog meer vergrootew de heer van Mraaten Is voor het voorstel van B ca W dS beer Samsoin wil het vergrooUn dat er 100 klndena k Soen gepUalat wordss de beer Messcmaker ii mede voor het voorstel de beer Noothoven taii Goor ii voor bet voorstel wsat eene meerdere vergmotïng aeht spreker niet wenicbctgle voor dea hoofdonderwijzer het voorstel lui vclgruutiiig van 70jeerlingtu geraaioJ op 6000 wordt in steiiimiof gebracht sa aangenomen met 15 tegen 2 stemmeo die van de ld 8aèl en Samsom h Het maken van een plaats tot beden in d rivier da Gouwe de heer Snel wil bet voorstel splitseo omdat de gekozen pUata met goed ia de heer Stiaver ia ook tcgea Ie plaats wil de oade zwemplaats aan iiiiiiverioogcndcn gevea en een nieawe maken aan den IJsel voor meer gegaeden it voorzitter zegt dat het ia den IJsel niet door de eb vloed kan gelchieden of er tonde een drijvend bad dienen gemaft te wordea ca du zonde aanmerkelijk veel kostes de heer MesMiaakar vindt bel paardenwet niet geichikt wil het bogden m ledir is de gelegesb 4 to iIcIImi eea ncklklA pliati te bedenken de heer Fait Droit verUaart lich voor de dadelijke behandeling de heer van Slraaten ii mede voor dadelijke bchssdeing omdat hem dt vlatti dct Hhikt voorkomt de heer kranenburg vindt de gekozen plaati niet goed IS wel voor de oprichting van een zwcinscliuul vlod bel Tporstel SIraver gord de heer tirulj is I gen eco drijvend bid want als nm dit ook voor zwemmen wit lorichtca dao tal het mivKhien wel S5 000 kosten de beer Maller m eal dat de vele scheepvaart door de uuwe de plaats aldaar ongescbikt IS het voorstel Mess maker wordt iii stemming gebracht en aangenomen met 12 tegi n 5 steoiini it e Hel aankoopeo van grond en WAlrr in de Boclekade tot vrrbrtrnng van den daarin li grndeu weg de heer Gocdewaagen vraagt of dan al het water gedetij tt wurdt spreker vindt zulks eene groote behoefte de t jrrithr zij t dat eolki het pIsD nog met Is omdat hel te vel i ld zoude koites geeft de vcranderingeo op waarna hel na oog eeoigo diacussiea eeoporig wordt goedgekcard d Het verleenen vaa eervol ontslag aan deo gaarder derBcbrrpvaartrccbtca P teo Brummeler Andrieaac fader toekeaning nn pensioen de beer Measemaker vsaagt of lOO rniel wal weinig ia de heer vos Straateo is om venchlUeodaredenen tegen het pensioen de heer Muller zegt dal mdfmHol nul in itaat ii tot die erkiaamhcdcn en u voer peaufg de heer Drooglecver verUaart sicb m de voor pesiioco ia rondvraag wordt gcbrsebt bet eerful ontslag dit wofdt Sltt algemrene stemmen verleend en bet pensioen tot ƒ 0O tw vaatgrslald met 14 tegen i stemmen die der heetqa vynStraatca en Samsom di beer Kut aai aso daze itemo tni geen deel e Ecu adres vaa deo beer O J Kloos U Rottcrdaa houdende verzoek om verlenging tot 1 October vaa a termgn der verpachting van den haardaieh wordt aaopboa den tot straks Een adres van C Purrer dfarbg een gelijk venttek wordt het met ilgemecue stemmea goedgekeurd ff Ben idres van de vuunndliga Amsl schippers bij hetwelk sij verzoeken grbrnik te mogen blijven maken van d ligplaats der schuit ro van het commissarishmsjc B en W stellen voor de ligplaats tegen eens recognitie vin 10 even ils de slooioboot betaslt af te slain en het buisje ncds IU gebruik te laten du wurdl atgemeoo goedgekeurd k Een voorstel vin B en W lot ophooging ca vcrsigrkiDg v o de IJsvlkade laugi de schietbean d w de W jb waterstand is noodig de daarvoor gestelde iost met f 350 Ie verhoogen tol hfrstet der schietbaan en tot verhoogei der kade 1050 de heer Prinee vraagt inlichting die daar den viwri wocdeu gegeven dfarva wordt het olftsauco goedgekeurd Atsnn gaat de vergadering over ip eeae iset geesten deuren na heropeniiif wordt bovenbcdofld adres van den beer Kloos gelezen slsmtde een daarmede in betrekking staand ingekomen adres au den hier P W Ksinpbunen die verMmea beeft dat de beer Klqos verleugiiw vrwt es mededeelt dat de asrhwagens te slecht lijn B en W ttcHCn voor het verzoek om de nngegevcn redeno i toe Ie slaan d he i Mesleviiaker kan er met in toestemioea all er niet op dewagens gepest wordt de voorz deelt lucd dat de eoadj ie vienieldiiv dal de ophnling door goed griWu wagens moet plaats hebben en dnt zulks aan den pachter s l ojedeerdoel worden daarna wordt het met alge st j e gelg uni B en W stellen voor hh Rigaaten van het S athiiis teraiditigen om M Mooiis te dagv arden lul bctnlt g dfra versrhuldigde riiiirn tul een bedrag lan ƒ 19 50 dn VurJt algemeen goedgvkuurd Pe voorz vraefft inachtigiug ouTsan de genomen bestuitea Uitvoering te M icn uindcr rtBi niptii dit W i d fefleelttl r Door den bter Suel wordt het Woord gpv raagd eiT verfregen legt iir bet twiie Jfoc lHm i t hebben otar bel opaichl