Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1876

J M VAN MIHDÉN H w ivu uetWl vfil tva Uiotle oiuIcUt bftoourDtl btbben 4e oori Wotv ooEdr dicn spreker en am bet vcrf rorderde ar Wordt Ae n k aa ehoadso Zdhibg 21 HM N 1831 TIE bureau Tan politie g le GOUDSCHE COURANT OeToudLU en nan h pooeerd Eeu GOUB KRUISJE DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van VMaTTMXUEH SBHiVWKlVl volgens de laatste Metltode zonder nitnemen der aanwezigeWottels AANBEVELING is onnoodig daar hij zich sedert 36 jareii het vertconweiizjner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te matten £ n een GB EKIDB DO i uws en Adverteotieblad vlor Gouda en Onislreken betrekking waarneemt redefttot teviêdenhwil lieden en 25 kinderen verpleegd Ten gevolge van het vett Bk van de heere fv Er bestaat m dit gesticht groote behoefte ges ubsidiëerd wordt RICH T BJjir By tamelijk omzet vjfpa de ƒ 9 50 4 10 Mijidert ke 10 25a 10 7S Kolkge idere e sg a 7 20 er ike 7 ly7 60 Min re ware j 76 4 6 0 g anTo lr iioewel de prijzen ichter de handel traag soha vcrkoo pen magete r itl eiH M A R KT B Gouda 18 Mei 76 pilzen Kooger Poldertarwe puike Wil fl a 9 40 Roode puike ƒ 7 2 a 7 60 0 ƒ 6 76 Gerst i ƒ 6 75 Hny tigte 3 75a 4 25 De Veemarkt met nornie hoö warem pea en Inmaiereu tfaag en biggen ltig erkodi 1 ii i Aangerotid 15 pavtiJeifiKalsi de haodel iets gedraktprijiea van 26 i i H Goeboter 1 56 a ƒ l 60 i l W ilw if SO a 1 30 1 I i I I il ïteylijke aft and 91 Qoud ieCBORÜ It Uci Serail Hu i SF iilwhlj en G a Meie oort MariL ouder VV m der T gt eo T van Willigen 16 IJrrlerik JabMnri Stepbwut cuitn F N Umi en tl O Kranke OV£R I Ë l 15 Mei O dra Huffiih d 17 V J M tin Meun 1 6 m 18 A Luqueubur tiO j £ UL wD 17 Mei M H HouduckU A M C KebeL A Ajipel en A J Wajen 1 NaUbe en II Hitirkeu P 1 rJanini eu l Leutrériei S Eliliout en J de Q ot P MUenld e A S kromme Hoebeek eo F Hallurt r A Loback ea A M B Zemp Burgerlijke Stand van oaderstaande Oemeentea vaa 11 tot 18 Mei 1876 Moordrecht Niet outvangea Gouderak ItUOIieN Geeoe VERLEUBN U Mei f Proost wed J da Drain 76 j ONDEKTROLWD Gtenr CEHLWn Geeiie Stolwijk EBORKN lö Mi i JiniuoD Htii lnk onderi E Hobrn tn A Verbuni 1 k t iu uuilera II lierkouMer en t Xaulauk 17 u lu leis T OVEKI EDE N lil I i ImU uuü i n 0 ULBrROUi 11 I n GBIlUttO G o Haastrecht GEPORES Geelif OV£KLei iit i tcat ONLlEKIliOlJHII licenc CEHUWU Geene Reeuwijk eCHOREN Ib Mei Williehon a uoden S de Bijk en M Boekraad 16 lohanna oud rs k dejuogen M vuu Ka OVERLEDEN 15 Mei J P Stren i 3 m fi Verraij 18 m ONDERTROUWD 12 Mei A Vurinij 3a i cu N aan èn Uut cd P fan der ullf 89 j GEHUWD U Mei 1 Zuil SU j uiet J van der Pol 17 j A ui Ooalrom n j met A Kiedeiuao ÜS Waddinxveen GEBOIIEM daouijje Mjria oajeii de Heer en i Vat Chnalinn oiidera M de Huog eo G iita der Haven Sgbrand ouden 3 Gr ivenitijD cu II tao Sprang Jan gaden J DraofC en M van Leeuwen Dirk Nieol iaR ooderiD van Dam en D Verzyden Jan ouden A van leeowen an M Hougendnurn OVEULEÜEN P van SCyn oud Sm I Schaap 43 j oagab G Ziei U j van Klaveren II iii ONUBIIIROÜ VD M Malie infl F den ÜKt W J Vit nel M Bulk wed C Kroe GEHUWD P vu der Kraua met N van den Edel wed T Hevveld ADVERTENTIES Bevallen van eene Dochter Mevrouw vaw dbe GAKDEN di Haes imden 17 Mei 1 76 Algemeene kenningetiing 8ij den uudergfieekeiidc ligt ter tcekeiüng eo adres aao 4l € Tneede Kanscr der Stateulicneraal tut ndci Steaning van M v ohsti l moe 8 tot wijziging vaa cnlieie iwjjaliHgea 4tf VV t van t3 Aasustus 18 Ï7 Heeren Leden van de SOCIËTEIT OnSGenOeKöIl worden attent gemaakt m Buitengewone Algemeene Vergadering wetké aldaainxali piiats lebben in de gewoneTfirgadenaal opJirRUDl G 19 MEI 1876 des avonds tin f ore en A irden verzocht dezeVergadering l l I f HAGENDOORN I jWachtólstraat f éir Soaeteiti du oLt ecfifi t Ee4 SE R fce nu en din klhier moetovernachten xtil t Ü wrtoe ttgeiuierg iug eene geschite gèleg beid f 1 Tot nadere inljichtingkaniA ixic per nlflco bri adreïseeren hg deii IJiu ever dezer Courant onder de litters X Il f Tegen 1 ALHiUSTUS wojdt verlaagd eene KEUKENMEID tevens HCISWERK verrichtende Zich te vervoegen VS esthaven B N 176 MiJUmiL Uit de ïlaHd te Koop mm een nieuw gebouwd en aangenaam gelegen HUtó SOHCJÜR EKVE en i ulfre Gyi alLk n alsmede een wel aangelegJe MWT en M0E3TCIN ter geznmeniyke gr tit e van 46 aren sloaude en gelegen in de Gemeeiiie Go da dagelgks te bezichtigen en inlichtiiigen fratme te bekonnen onder het motto HUIS bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Elixer d An vers ezoBdheidsllkear Diploma op de aliieinccBe Teutuonvtetliuif te Lyon 187 Medaille vao Vcrdienite op de Wereldlniluouvlelllnt l Wreuen 187 1 Eeramedaille op de Intern Tenloonvirlline Ie Unden 1S78 vDe hoofcate beloouiU f welke door de lotern Jury werd toegekend Verkrijgbaar in VL en s flacons inhoud en V liter bij W N RAAIJMAKEBS Banketbakker Haven Sanitary Pills ffll lilUblAJVJULJUli JUi algemeen bekend onder den naam van Engelsche Qal SUJm ea MaagpiUen Zy houden alle verrichtingen der voedings en afscheidingsorganen in behoorlijk evenwicht ea verzekeren op die wnze den gebruiker GEZONDHEID KRACHT en LEVENSLUST tot in hoogen ouderdom Verkrggbaar m dooqes a 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer J O ZELDEN RIJK Broogi op de Markt OEDKOOPE HUZIEiL voor PiAMO Solo Uitgave t an F KOKS MA U Franektr Hofleverancier van H M de Korangin 644 WicHTL Dichter und Baner ouverture 0 80 Alle nnmmers dezer Uitgave zijn ateeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Tegen JiCHT 1 Rhumatiek ver riJgbMi a Qoiida Mei BobMAir hphenX VwlLsiliö Z todegrakien P Mt0OT Hotioop i GodokJadii 1 1 1 W a Kbiivbbs M tit fart J A JicoBL ilorUÜort Wed RijiNKiiBEao Oudemler J LiEt ANi Scltoonlioetn VIe Wotrrite Waarder BoctbooIJkh Mmmm jif H Woerden Gebr Prcmi O Zeguxiard L mm OoBM Op voordeeüge voorwaarden worden Dépitageplaatst aanvraag aan bet Hooid n jiólhü M J C HAM ie Utrecld I Slijm en laag illeii I s PILLEN dif iiida ftle jnreu t het best e aU tegen de SliJDl a4i maagrerStBrkOnd gehrudtt woiden door hare erdia i spijsvertering leor bevorderen uS nuier goed tegen de gal en zeer xaCht laxeTdlld zijn rgn tegen 2i j cent het duo e nK Iwrtgt Tan het gebruik reikrijgbaar by de naiid cnd Heeren te AB terdaai M GlébaubC Droog Uaihge wag I S21 U eiawgk 8 r d Kraalt Boamei Zatt S i d Vcfta n Delft E ï ilaohiit if Utfeiiier Gebroed Ti n llelMiaven J Koch I urdie ht H i G M tiau la L Schenk up de Tloogltnet Guiiiicliem B J B Busoh tripla F LwanlUfc llige VHner in de Spuiatraac llaattrecht K 0 aterUiig Legdea J T Terbargh Haacleamantnut Lekkerkerk A den Uudateu Linachuten B kruithuf Iluitenlaa v Santen üulff korte Hoordata Sto wgk V ed A Zijderlaan i 8chie ain Wed A U Aombodtl f Ti I A J Taaaaen V Uutcht f Alt iia ap den Steenwtg ofte de Dos keutiaat n 372 Vlaardiiigen J M Ijigerwetlf Zereiihui eu A Pniia X t SLUM en MA QPILLRIV beleid valgM het eobte recept zgu duor n ü te Qouim alttt t nitttuiltnd verkrijgbaar gcvteld bji den haar LSCUËNK op de Ha igitra t laET WELl Om elk doonje der tokU en ainta nheugelük jareo gebrnikie SLUM en MAAHPlLbBN ia een hiljrt Tonrzien net da bandtrekemng van J 1 8CHBGUI ICR apotheker welke handleekening zicb ook befindt op hel zegellak waaimade het riooqe verzegeld it Men geiiave daar wel attent op ta zg en tioh te wachten voor het ebfuik an een naoiaak iel dat men tracht m aulaop te bieiigen Good Dmk van A BrJokman 1 ré l ennisgeving BÖRGUKMEESTBR en y BTHQUDERS der g6 meeutc Wnda Gelet up nrtt 6 ea 7 der wet van den ïn Juaij 187 flwUbUid n 95 Bfeiije ter algetneene kennta dat op de Secretarie t Ttaie zijii gelegd drie verzoekeu met bijlagen tot h t la t8 n van ttaoinwerktuigcn l ViA de Mnat happij voor uteuwe geootroijeerde gaabereidiig in het pererei gelegen aan de Veat Wijk O 9 583 kadaater ectie D no 1546 ï vin den Heer M Peter in het peroeel gt ligeu aan den Blerkersaiiigel Wijk H no 144 kid i9ter sectie H no 1437 3 yin den heer P H Petf ra in bet peroeel gelegen san den Flnwrelenaingel Wqk B no 356 kadaster arctii A no 1969 Dat 0 Zatnntag den 3n Junij 18711 dea namid gs ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid i om bi zwaren tegen de plaataing van die tooniwerkiuigen i te brrngeii rn dat gi durende drie dagem voor dieu d tg op de Seoreturie der gemeente van de trr zake ingekomen nehaifturpu kan worden kennis genomen Gouda den 20 Mei 1876 De Secretaris De Burgemeester DrOOOEEKVB FoBTÜUN va BbBOKN IJZENDOOBN ÜIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMBKNTE GOUDA fc tf t 1375 wi b De Hijh Hoogere Burgerêchool De school tefde bg duu aanvang van het jaar lo7 40 leerlingen waarvan 34 voor het volledig ouderwys en wel 18 in de eerste 13 in de tweede eu 3 in de derde klasse Voor enkele lessen waren er 2 in de eerste 8 in de tweede eu 1 in derde klasse Gedurende den Cursus verlieten 7 leerlingen de school wegens veranderde bestemming één wegens eene onherstelbare ziekte Een leerling i eid in d eeiste klasse opgenomen terwyl 3 van het voUeilig onderwgs overgingen tot enkele lanen Na afloop van het openbaar examen werd aan 2 leerliniren uit de derde klasse een getuigschrift wegen volduende vorderingen in de begipselen van het boekhouden uitgereikt Van de 9 Jeerlinfjen in de tweede klffl ie die het volledig onderwgs genoten werden 6 onvoorwaardelyk en 3 na een herexamen naar de derde klasse bevorderd Van de 18 leerlingen uit de eerste klasse werden 8 onvoorwaardelijk en 5 na een herexamen naar de tweede klasse bevorderd terwijl 5 niet tot een hoogere klasse konden toegelaten worden Van de 2 leerlingen voor enkele lessen der tweede klasée beeft een deelgenomen aan het overgangse xamen en wel met gnnstisen uitslag zoodat hy voor d6 door hem gevolgde lessen bevorderd werd De 2 leerlingen voor enkele lessen der eerste klasse namen deel aan het overgangsexamen doqh konden niet worden bevorderd Aan het toelatingsexamen bg den aanvang van den tegenwoordigen Cursus namen deel 19 adspironten voor het volledig onderwvjs 18 voor de eerste eu 1 voor de tweede klasse Hiervan werden 14 tot de eerste en 1 tot de tweede klasse toegelaten Bij den aanvang van dien Cursus was het aantal leerlingen voor het volledig onderwgs in jde eerste klasse 20 in de tweede klasse 8 en in de derde klasse 9 In het geheel 37 Voor enkele lessen in de eerste klasse 2 in de iweedsSenia ded ekfaksse 2 Inhetgebael 7 De heer A Langerhuijsen Tan üven verving ook op de Rijks Hoogere Bn nrsehool den heer K Mars alslèeraarin deNatip enScheikunde De Gjmnastiekschool waair aan de leerlingen der Latgnsche school der H i ere Burgerschool ed der Scholen van o ienbaaf onderwijs onderricht wordt gegeven voor Beveel daartoe aan die scholen zelve geene gelsj heid bestaat Het onderwys verdient ipt lof te wordenvermeld W De Zwemschool ia vo Mwn ieder tegen betaling van een klein heilig toegankelgk De Directeur geeft door de wjle waarop hg zgn Dr J ó Röoseboom en W van Elden uitde Gemeente ontstonden in hefccollegie van Curatoren der Latijnsche school fcwee vacaturen in eene waarvan nog in 1875 porzien werd door de benoeming van den heer 9 J H van Mierop Op de Latgnsche school Ntid het onderwgsgegeven door den Rector Oir D Terpstra enjdoor den Leeraaj in de wisktnde en de modernetalen P van Duinen De laatstgenoemde werd iA leeraar benoemd aan dtf Hoogere BorgerschM te Hariingen te n den 1 Februari 1876 Vier leerlingen werden in Augustus naar de Hooge school bevorderd Drip verlieten in den loop van het jaw de 8chool sgens verandering van woonplaats waarvan eM weldra te Utrecht tot de Acadwniach lussen Mad ioa g a lat aa I Bü bet einde van het jaar telde de school 9 leerlingen Knmtfn en WOêntchapptn O De heer G N de Vooijs nam als lid der Commissie van de Muziekschool zijn ontslag Tot zjjn opvolger werd gekozen de heer H J Beusekanip Aan den heer J W Wensink werd als stadsmuziekmeester ontsUg verleend In zgne plaats werd benoemd de heer S vanMilligen die den 15 November zjjne betrekking aanvaardde Aan het Museum van Oudheden viel ook dit jaar een vrg talrijk bezoek ten deel Van866 personen werd f 199 40 aan entree gelden ontvangen Ofschoon het getal bezoekers 48 minder was dan in 1874 ging de ontvangen som die van dat jaar 12 45 te boven omdat toen van de gelegenheid om tegen verlaagde entree het Museum te bezichtigen een ruimer gebruik was gemaakt ArmteeitH De toestand der behoeftige klasse waa bg vorige jaren vergeleken niet ongunstig ofschoon er ten gevolge van den Inngdurigen winter voor sommigen minder te verdienen viel dan in het laatst voorafgaande jaar De instellingen door of van wegede Gemeente beheerd of ge ubsidiëerd ziJn de volgende 1 Het Burgerlgk Armbestuur dat onderstand verleende onafgebroken aan 75 huisgezinnen en 26 afzonderlgk levende personen en tüdtdgk aan 91 huisgezinnen en 17 afzonderlgk levende personen Genees en hieelkundige bulp werd kosteloos aan 1222 personen en verloskundige aan 72 vrouwen verleend 2 Het vereenigd Wees en Mmoezeniershuis Op den 1 Januari 1875 waren in dit gesticht aanwezig 60 kinderen Sedert kwamen er 2 by ïoodat er op den 31 December verpleegd werden 62 weezen Daar zooals wg reeds in een vorig verslas mededeelden in dit gesticht wegens plaategebrek niet alle weezen ca verlaten kiudeion konden wonlen opgenoineiij en ook in het Be stedehnghuis waar een twintigtal verpleegd werd de noodige ruimte begon te ontbrekep werd besloten bet Wees eo iËlmoezeniershnis te vergtooten en nieuwe slaapzalen en andere vertrekken te doen bijbouwen 3 Het Beatedelinghuis Op den 1 Januari bevonden zicb in dit gesticht 17 oude lieden eu 16 kinderen In den loop van het jaar werden 4 oude lieden en 18 kinderen opgenomen terwgl 3 bejaarden kwamen te sterven en 1 vau hen benevens 1 kind hel geslicht verlieten Aan het einde van hetjaar werden dus in bet bestedelinghnis 17 onde aan eene ziekenzaal waarin voorzien zal kunnen worden als de thans zich hier bevindende kinderen naar het Weeshuis zgn overgeplaatst 4 Het Onde Vrouweibnis Dit gesticht wordt bestuurd door de Regentea en Regentessen van het St Catharina Gasthois Bg het begin van het jaar bestond de bevolking uit 35 vrouwen waarvan 18 op preuves waren gezeten eu 17 haar kost badden gekocht Eene kostkoopster werd in het gesticht opgenomen Zes vrouwen stierven waarvan een in een onderdotn van 90 jaren een in dien van 80 en vier in dien van 71 tot 77 jaren Aan het einde van het jaar waden in het gesticht verpleegd 16 vrouwen die op preuves waren gezeten en 14 die haar kost gekucbt hadden 5 Het Israëlietiseh armbestnar dot niet vanwege de Gemeente beheerd maar door haar A au deze instelling is een Oude Mannen en Vrouwenhuis voor Israëlieteu verbonden Het arinbestunr verleende onderstand onafgebroken aan 2 afzouderlgk levende personen en tijdelgk aan 4 personen en 2 afzonderlijk levende personen Bovendien werden op den l Januari in bst gesticht verpleegd 2 mannen en 7 vrouwen In den loop van het jaar werden 2 mannen en 2 vrouwen daarin opgenomen terwgl 1 man is vertrokken zoodat op den 31 December aanwezig waren 3 mannen en 9 vrouwen Volgens de laatst goedgekeurde rekeningeik dienstjaar 1874 beliepen de ontvangsten der Instellingen van Weldadigheid door of van wege de Gemeente beheerd of geeubsidiöerd ƒ 49018 48 en de uitgaven f 45203 18 Onder de ontvangsten zgn snbsidiën oii de Gemeentekas ten bedrage van 22755 begrepen Middelen lot leniging en vermindering derarmoede inzonderheid door onderwij en werkverichaMng Werkverscha g tot leniging van armoed geschiedt voor zoover bekend is door twee instellingen die echter niet van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd worden Aan het hoofd vau de werkinrichting tot wering der bedelarg staat een Bestuur van negen leden en een Collegia van vgfentwintig Commissarissen Ieder die zich aanmeldt en onderateonins blijkt noodig te hebben kun nis hij arbeiden wil in het ebouw er Werkinrichting dea kost en bovendien nog eenig loon bekomen D iustelhug die behalve Uut kosteloos mm bruik vau gemeente gebouwen geeu sabeioi geniet bestrijdt hare inkomsteii uit vrgwillig bijdragen der ingezetenen Zy lie f l tot wering der bedelarij die in deze stad eeu bede ikelijke hoogte Ixreikt had bijgedrogen en daardoor op den tne taml derOemeontc eeiien gunsti en invljed nifgeoefend Sedert enige jmeu heeft lutnu Heikkiing