Goudsche Courant, zondag 11 juni 1876

NEB BMSFOOEWSQ WoensAig 14 Juni 187a N 1841 EXlTI j GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omslrekeo De inzending van advertentlën kan geschieden tot één nnr de namiddag T n den dag der ultg m ENGELAND De Poll Mali Oaiettt is stellig overtuigd dat het gevaar van oorlog zeer gering is en teven vermindert Het blad erkent dat deze overtuiging verre van algemeen is doch niettemin volhardt het er bij en het geeft de volgende redenen voor zijn meening Vier vijfden van den opstand is kuiperij egen elkander vau de groote mogendheden Niet is zoo zeker dan dat de opstand van den aanvang af aanaangestookt en onderhbuden is door mogendheden die ongeveer even vurig gesteld zyn op de onafhankelpheid der arme verdrukte Bosuiers als op die van de arme verdrukte Polen Het is zeker waar dat de Christenen in Turkije of beter gezegd hen die men Christenen gelieft te noemen zeer verdrukt zijn en dat die veidrukking den opstand wettigde doch Turkije had bü het onderdrukken van den opstand iets anders te doen dan de vraag naar een rechtvaardig bestuur te bevredigen De opstand toch word aangestookt en gevoed niet ter wille Van een goede regeering van Bosnië en Herzegowina maar ter gunste van Oostenrijkers en Bussen en tot het verkrijgen van stantskundige voor treden deelen voor prins öortsohakoff of graaf Andrnssy Zoodra Busland en Oostenrijk die uit eigenbelang het vuurtje gestookt hebben bespeuren dat ze meer verliezen dan winnen door hiermede voort te gaan IiIEBraFEL MLO mp ZONDAG U JUNI 1876 des namiddags ten half een ure ia de Sociëteit ONS GENOEGEN mms uüSEüu Gedurende VEERTIEN DAGEN zal op het Museum ter bezichtiging z D leren sgroot JV rtret van FHËDERIK DE HOUTMAN Entree als gewoonlijk iGouda 10 Juni 1876 De COMMISSIE KATTENTONGEN FEESTGEBAK ONINGINNB en PBINCESSE BROOD HEERB BANKET versch voorhanden ba W N RAAIJMAAKERS banketbakker Haveu depot van ELIXER d ANVERS tafelHkenr gevraagd Voor ene bestaande Verzekering genootschap üitkeeriiig by Ziekten Verwonding of Dood rraagt men een solied goed bekend persoon ats BODE die bg zijne bezigheden de mogelgkheid t leden aan te brengen Bij ijver en goed wël en ontvangt hg dadeljjk een wekelijk che vatte bezoldiging Adres in persoon Kattensingel Q H6 NB Ter plaatse waar de Vennootschap nog niet vertegenwoordigd wordt kunnen Agenten geplaatst worden AASBESTEDING DuxoKAAr en HoooHEhMKAAEN itajSehielatid inUeB ook namens DuKGS i F en HoonuLitHBADIN van R ulantiaa Delfland op DINGSDAG ieii ÜOll JUNU 1876 des middags ten 12 ure in het Gemeentelandshuis van Schielatid te Rotterdam in het openbaar hy enkele inschrijTing AANBESTEDEN Het VIBRJARIO ONDERHOUD van den Wierikker of Prineendijk Krakkende van den R ij n d Ij k bij de Ï ierikkerschaQB tot aan den oord UsseLdljk De voorwaaiden tiggen ter lezing en zijn Terkrggbaar aan de retariëu der drie Hoogfceamraadschappen te Rotterdam Leiden en Delft alsmede bg den Optigter A ZAAL te Bode ven Inligtingen z n te bekonjen bj den FabrgkLandmeter van Schieland N EXALTO te Rotterdam die aanwijzing van het werk zal doen op VïUDAG den 16n Jujiu 1876 les voorniid lags ten 10 ure aanvangende bij de Wierikkerschans De inschrgvingsbiljetten moeten op Dingsdao n 20sten Jmi 1876 des voormiddags ten 11 nre bezorgd zgn in een gesloten bns geplaatst in het Gemeentelandshnis voornoemd te Rotterdam ROTTERDAM den 23 MEI 1876 De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf W C WUNMALEN J A VAILLANT imm mm m fmio venenden wjj op firanCO aanvrage een 100 Wadlijd dik met veel getuigschriften van gelnkkig enesenen voorzien Uittraksel nit Dr Airy s Natuurgenees WiiWd Een ieder die zich vaii de VOOrtl effe lijueid van het geïllustreerde 400 bii dikke Origineele Werk Pnjs slicht I bi eiken Boekbandelaar Terknjitbaar gesteld enseht te OTertnigen ontbiede het Uittreksel vaa Richter 8 Boekhandel te Niimegen § ff reen zifke verruime het zich uiet de hepro e Dr Alry Natiiurgteneeswijee bekend e maken Ie 2e en 3e KLASSE van DEN HAAG naar Voorburg Soeterm Zcgwaard Zevciih Moerkapelle en Gouda op ZATERDAG 17 JUNI ISTG na afloop van de feesteil ter gelegenheid van den Verjaardag van H M de Koningin Zie aanplaken strooibilletten Utekcht 8 Juny 1876 Di DIRECTIE ALGEMEEN iWEISJES VïlQUWEX en WEDUWEMEO üS en Maatscliapi ij van Levensverzekering Opgericht en gevestigd te ROTTERDAM sedert 1828 en 1835 Verzekering van WEDUWEN PENSIOENEN en van KAPITALEN na overigden of op vooraf bepaalden Jeeftyd Prospectussen en inlichtingen worden GRATIS verstrekt door den Agent voor GOUDA en 0 1STREKEN A L WTEÏOKIEIK T Kantoor Turfinarkt H 230 DE QUIlXA LAROGHËj viin KUAEPËLIË en HULH Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreffende eigenschappen zijn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algemeen ewakte zoowel bij kinderen als Volwassenen gebrek aan eetlust tleclUe sptjgvertering ienu ziekte en vele barer gevoljren als hoofdpijn aangezJchtapyu enz in hef tijdperk der Itersttlting na zware ziekte of haambed koorts en haie gevolgen enz In de Geneeskundige Courant uu 2U 8ept 74 wordt deze bereiding len zeerste door da Eedactie aan HH Medici aanbevolen ais ook de UZEKHOUDENDE QUINA LABOCHK tegen chlorosis of bleekziicht teringachtigheid groote zieakte bloedsgebrek kwalen van critiaclun lee tijU enz Prjjs per flacon ƒ 1 90 bij de volgende H H Apothekers Gouda C THIM Gravenhage 3 VISÖEK Zn Leiden 3 GARRER Rotterdam Wed P v d VLIET Zn Woerden fl W BABLDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen Openbare Verhuringvan eene BOÜWMANSWONING met daarb behooreude LANDERIJEN onder da Gemeente Moordre eht in den Zuidplaspolder groot ruim 40 hectaren th ans in gebruik by G POOT voor den tijd van vier of meer jaren ingaande met het ontblooten der schoof en 1 DEOEMBEB 1876 en de WONING met MEI 1877 ALSMEDE Openbare Verkoopingf van ruim 21 hectaren WEI BOUW en HOOILAND gelegen indezelfde Gemeenteen Polder mede in huur bij G POOT tot 8 DECEMBER 1870 een en ander op WOENSDAGEN 14 eu 21 JUNI 187C beide dagen des morgens ten Tien ure in het Logement Het Postkuit te Moordrecht Alles breeder omschreven bg catalogussen op ranco aanvrage tegen betaling van 15 centen verkrijgbaar bij den Notaris W A MB¥BOOM te Lekkerkerk ten wiens Kantore conditiën kadastrale kaarten en extracten iu tijds ter inzage zullen liggen ECHTE EAU ü s FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Karga 1867 te verkregen a 1 50 de Flacon bij Ch VAN VIVE Jb en B SCHOLTEN Coiffeurs Haar en Baard verwen in Blond Bruin en Zwart zouder Huid of Linnen te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wordt met genpegen de betaalde j 1 50 teruggegeven WmmWEr Dit uitmuntend middel dat aan het Haar zjjn natuurlijke kleur Blond Bruin of Zwart wedergeeft bezit ooi de voortreffelijke eigenschap en om de ROOS te verdugven en het uitval en der haren te beletten a 1 per flacon bij Louis Welter Oosthaven GOUDA Die gedurende acht dagen ten zijnen huize behandeld niet overtuigd is van de heilzame werkjg g van dit water heeft de behandeling gratis 100 Pakken liggen gereed Voor LTS Lever ik 1 pak inhoudende 1 pak 120 vel best POSTPAPIER 100 daarbij paaseuJe ENVELOPPEN 1 net ZAKBüEK fE 1 nette PKNNEHÜüDER 1 faber POTLOOD Bit is reeds oedkoop doch in 21 pakken heb ik BONS gelegd als in 1 pak 1 bon voor 1 Zilver C1LI DER HüROLOGIE 4 pakken ieder 1 bon voor een SCHRIJP LESSENAAR met fournituur 16 pakken ieder 1 bon voor 1 kistje SIGAREN H J J LEIJEN Gouwe hoek Turfmarkt Gouda © ruk van A Brinkman De nitgare dezerCounint geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DÏN8DAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De £ anvulliags verkieziiif en in Frankrijk hebben lutusrlijk weder eeu onderzoek van geloofsbrieven iu de kamer ten gevolge gehad AVaiineer ecne verkieziag wegens oaregelmatighedt D of ongeoorloofde praktijken woiJt vernietigd wordt bjj de tweede verliezing wel geiorgd dat alle in orde is eu vandaar dan ook dat thans een aantal verkiezingen zooder debat zijo goedgekeurd Aan de orde was vervolgens de diecuasie over de prite e conuJtralum betreffende een voorstel van den heer Xaquet tot intrekking der wet van 1872 p de jnty s en na eene U stryding van den minister van justitie den heer Dufittire werd overeenkomstig het vooretel der oomraisaie van rapporteurs met 264 tegen U3 DuwiB braUuiu t t r nrt l irf behaudeliug te nemen Eiodclgk kwam ia behandeling het verzoek van den proeiireur generaal tot het instellen eeuer vervolping tegen den h er Rouvier die zooals men zich zal herinneren de vervolging zelf heeft gewenscht teneinde zijn eer de te beter worde gehandhaafd Ook nu weder veraocht hü de kamer dringend het verzoek toe te staan aan welk verlangen gevolg werd geuren Heden zal de disenssie over het reglement van orde plaats hebben De Bcr ijnschie Post deelt mede dat het van goed onnerrichte zijde de verzekering heeft verkregen dat de Pruisische Bigeering in den jongst verloopen tijd md de direetiou van verscheiden spoorwegen onderhandelingen hwft aangeknoopt ten einde die spoorwegen iu het bezit te verkrijgen Dit geschiedt met het og op het groote plan om de Duitsche staatsapoorweceu in handen van het Bijk te doen overgaan Het Uad jioemt verscheiden fpoorwegdirectiën op met welke onderhandelingen zijn aangeknoopt In het Engelsche lagerhuis heeft de leider der oppositie Hatington de B geering geïnterpelleerd over de Engelsche politiek in de Oostersche quacstie Disrael voed het minder gepast uitvoerige inlichtingen te geven maar was toch bereid mede te deelen wat zouder gevaar geschieden kon Een uitvoerig telegram deelt den hoofdinhoud zijner rede jnede die vr geruststellend heeten mag Vooreerst legt de minister er zeer de nadruk op dat BngeUnds pogingen uitsluitend gericht zijn op het behoud van den vrede Verder is een groot truikeiblok nit den weg geruimd De Berlijnsehe memorie is niet by de Pxirte ingediend en zal niet ingediend worden En uit andere telegrammen schijnt ie mogen worden afgeleid dat de mogendheden zich terk maken van de Forte te verkrijgen dat door haar als uit eigen beweging maatregelen worden genomen die aa de opstandelingen voldoende waarborgen geven Dan beweert Disraeli dat Engelands weigering door de mogendheden volstrekt niet is opgenomen als eene onvriendschappelijke handelilig en er een aantal punten zijn waarin zij samengaan In elk geval is er overeenstemming ten deze dat aan de nieuwe Turk ohe regeering tijd moet worden geUten om hare staatkundige plannen tot rijpheid te brengen Ook v B de vereemgde pogingen om Servië vast te houden wordt melding gemaakt en dan medegedeeld wat men nog niet wist dat de mogendheden den Sultan hebben erkend Eindelp spreekt hij nog vu een ondergesch v stuk dat in de dagbhiden vak Weenen zoa zijn openbaar gemaakt en waarin mea geheel ten onrechte hem oneerbiedige nitdmkkiigeB in den mond heeft gelegd ten aanzien van een der verbonden mogendheden Vermoedelijk wordt Kusland bedoeld maar wü kennen den brief nog niet die intnsschen weer een nieuw bewys is voor de stontheid waarmede men tegenwoordig berichten adiept T e berichten over den stand der zaken in Turkije luiden heden evenals gister meer gemststelleod in de eerste plaats wordt bevestigd dat Busland de Serven nadrukkelijk heeft gewaarschuwd welk tijdstip door den 8ultan sch nt afgewacht om Serrié opheldering te vragen over dn wapening Verder wordt het als een gunstig teeken beaehouwd dat de nieuwe Turksche Begeering lit eigen beweging het initiatief heeft genomen om met de opstandelingen anderen kant worden eitend dat de toestand niet zonder gevaar blijft de hartstochten zijn opgtw kt ouder de Zuid Slaven de knns om zich aan de Turksche heersehiippö te ontwringen staat beter dan ooit en niet zoo apoedig zal de kalmte dus wederkeeren do ruwe Slavische volksstammen op het Balktn schiereilnnd bleven het buskruid gelijken dat licht ontploft Dat ook de Grieken er nog aan denken om te visschen als het water nog wat troebeler wordt blijkt uit de aankomst te Berlqn van een agent die een leening wil sluiten Het is niet waarschijnlyk dat die heer zal slagen dat leert tje ervaring De Ministers van den nieuwen Sultan z n intusschen niet eens over den wég dien zy zullen inslaan de grootvizier Mehemed Buchdi Pacha en de Minister van Oorlog Hussein Avni Pacha hebben wel meegewerkt om den onmogelijken Abdnl Aziz te onttronen maar weigeren met de Jong Turksche parlij waarvan Midbat Pacha het hoofd is mee te gaan Om die reden zou dan ook van bet geven van een constitutie geen sprake meer zqu geweest ADVEBTENTIJBN worfen geplaatst van 1 5 regeh 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afeonderlgke Nommers VUF CEMTBN zal de geheele zaak wsarsobijnlijk spoedig eeneiiid iBmen Het komt ons reeds zeker voor dat een der beide mogendheden die een eerste rol in het spel gespeeld heeft er genoeg van heeft Indien wij ons niet buitengewoon bedriegen heeft Oostenrijk zieh temnetrokken uit den strijd van hooge staatkundige kuip rijen tegen Turkije Engeland vaatbetloten hooding heeft het land verbaasd en zijn staatslieden halbenontdekt dat Duitsohland zeer wel wist wat het wUde en een vast plan van actie had gevormd Zoo het spel van kniperij en ontbinding wordt voortgezet moet Busland het alleen doen en wij zullen opeol l verklaren dat vrij ons ontzaglijk vergist hebben indien het thans niet uitsluitend van Busland en Tvrkij afhangt of het oorlog zal ziJn of vrede De loop der gebeurtenissen heeft deie beide mogendheden alleen in het strijdperk gelaten en volgens ome zich terug te frekkea De grond voor deze overtuiging is gelegen in hét feit dat het voor een der groote mogendheden noodzakelijk is dat een andere mogendheid verzwakt in plaats van versterkt wordt Duitsohland kan niet toestaan dat Busland te machtig wordt Zoo Duitaoklaad ooit een overeenkomst gesloten heeft met Busland dan was dit zeker niet om deze mogendheid in staat te stellen binnenlandsohe moeilykheden te voorkomen en kracht en zekerheid buiten de grenzen te winnen Welke prijs ook aan Dnitscbland lou beloofd worden toch zou het resultaat van de goetncenriug van Busbinds staatkunde altijd zijn dat een krachtiger Busland tegenover Duitschland zou staan met een dagel gks in krachten winnend Frankrijk in Duitschland s rug Het is ongetwijfeld het besluit der Duitsdie siaatsliwlen om Busland te verzwakken en z n macht te breken Frankrijk scheen voor langen tijd onschadelijk te zijn gemaakt doch het herwint krachten met onberekenbaren spoed een reden te meer om Bnslaad te verawakken want dit rijk zau niet binnen redelijken tijd weder kracht herwinnen Hulp van Duitschland is dus het allerlaatste wat de Czaar te hopen heeft een krachtige stoot niet naar voren maar in de diepte is wat hq te verwachten heeft zoo biJ het waagt aanvallend te werk te gaan Vsn Oostenrijk behoeft hij voorzeker evenmin hulp te verwachten Engeland toont op gestrenge vrijze aan dat het zich in den weg zal plaatsen terwijl Frankrijk zwak en aarzelend is daar het zeer wel weet wat gegeschieden zou indien het Busland als bondgenoot aannam Wanneer de Czaar vervolgens opmerkt d Turkije ontwaakt en dat de Bussiche invloed te Konstantinopel vervlogen is wanneer h J den trenrigen toestand van Busland s financiën ziet de PM M U spreekt van een nearly brankmpt treasury dan zal hij wel geen enkelen maatregel goedkeuren die tot oorlog het sein zid kunnen geven Busland zal er dus wel voor zorgen dat het niets doet om den strjjd te verhaasten in het geval dat de stryd onvermijdel k is Doch bij ons bestaat gioote twijfel of de strijd onvermijdelijk is Zij die beweren dat hij dit i de meerderheid iu Engeland gaan uit van de overtuiging dnt de aoti Turksche opwinding der Bussische bevolking het gouvernement verhinderen zal terug te Eer wü toegeven dat dit zoo is zouden wj veel meer moeten weten van de liefde der Busten voor de slavisohe stamverwanten dan wij nu weten Is die hartstocht werkelijk vanzelf ontslaan of ia ze geschapen door offioieele d igbladcn P Is er bovendte