Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1876

fRENTENBOEm voor JRermis CiadÊauj in Téle Soorten voorhsnd bg lisn Tiépdéweg aülJeK WMnslag t Aogastas 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Standpl s HstaaÜIA ovep deti Heev Ni yeler Gedurende de permis worden Tentoongesteld DE TWteB IW I HE B0EBBN2ÜSTE8S met hunne Moeder TOÜLIKOFF ËLISA OUD5 jAARiA I lIKA ail3JAAft zwaar 204 Poqd I zwaar 124 Pond Het zyn dezelfi Kinderen die een geruimen tijd in bet Paleis voor Volksvlijt tentooBgesteld waren Du Med W herman b eleidt de kinderen Entreeprfls EERSTE RANO 25 Cents TWEEDE RANG 15 Cents vereenïgt in rich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbadër zout en bewjjst uitmuntende diensten bq hoofdpyn verstopping en slechte spysvertering bettëVeds dé kwalen die daaruit voortkomen zooals maagp n migraine aambegen en in t algemeen de ciekten waartegen roeu zich van laxeermid len bedient In verzegelde doezen 60 eknU t S i irmn 11 irw 8 t a a 1 w ij n Het is van algemeene bekendheid dat jjzer een onmisbaar bestanddéef van o Woed is Wwr het in te geringe hoeveolheid Toorhanden ig zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekteo de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde ijzerpraeparaten is de e oplrasing de t scbikite Eén eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbar i vorm De flacon kost 1 Boterpocder verkort den tijd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fraaijervan kleur CB Terhindert het sterk worden In pakken v oldoende voor 500 kan melk a 30 oeqtB ny B ieder artikel Is aene uitvoerige gebmikgaaaw ziagt BorWtw de artikelen zjjn te belfomen in de bekende depots voornamelgff t Öouda bfl L Welter L Schenk en J C Zeldenrjk te Schoonhoven bij Wed Wtilff ën Z0 te Oudewater bii V Jonnet Ideuburg te Woerden bij N C van der Kas En in de andere plaatsen iq de bekende depots En nierik H VON OIMBORN Sociclclt 0 S GE OKGE Op ceetviMtg ceneoek Maandag 7 Augustus te Musicale NOG ËENE EN ÖPERËTTË 6fi2BLS flAP fi Directeur C PFLüGING Aanvang 3 Ure Eaifatée TOOT hh Leden pei permon f 0 25 VtHW niet Leden 0 49 MACHINALE KapokM ATIiAS8Ë Vh ïmk VAN A BREETVELT kt te Delft Agent de heeiten Gebr de RAADT te QOUÜA Rflsde ae auatueü KAPOK MATEASSEN aan beide zijden gestempeld Eeaalaapg 1 85 X 0 Ö5 m 10 k zw 22 Tw sJ kpf 1 85X1 15 11 3 3 27 50 Eenslaaps I n 0 4S X 0 85 lii 2 5 50 Twee p 0 43 X 1 15 m 3 7 Prjjg der 2de gualüeü KAPO MATRASSEN aan éne zijde geHemhpeld Eenslaaps 1 85 X 0 85 m 12Vj kil ZW 15 Tweeslaaps 1 85X 115 m WL 20 Èmballage wordt voor faSiritSksprgs in rekening gebractt doch bij nee retourzending or van den genoteerden prjj teroggenomen Op pUatsen waar nog geene Agenten zijn wonen deze gevraagd en tevens Beleefd terlocfat de orders voorloopig direêt aan dfe fabriek te willen inzenden A BREETVBLT Az te Delft Verdere Agenten zijn de heerentAK SWUK k GBOÏN X fcn L TJBBRDS Scheveningen W A SCHADE k ZONEN Anuterdmn A F V DEVbORT Dordruht Café Tl VOL I W J M 8CH0LSZ R A I D CAFÉ CONCERT te geVen door het Opercltcii Gezelscliaii onder Directie van de Heeiren J VAN DER VAllK 9U A WINTER Gedurende de Kermis ron af DONDERDAG 3 tot en met ZONDAG 6 AUGUSTUS a s uMEE s m mm met medewerking van den alom vermande Holkndsche KomiekZaBger en Zangeres TOM POIICE en Zuster De voordrachten zullen bpi vn in OPERETTES QUODLIBETS DOO S comique SCÈNES eu VAUDEVILLES alles in daartoe gepaste Costumes b de Soiree s DE VIER CLODOOHES Comique Dans tjjdens Lodewgk XIV Aanvang der Matineé s 12 are Soiree s 8 Entree Libre ECHTE EAÜ FEES Bekroond op de WoaldtmtpcmriaUiiig t uni 1867 te verkrijgen a 1 60 d gl con bjj Ch yAN VIVE Je en B HOL TEN CoiSeurs Hair en Baqrd verven m Blond Bfiün en vbA zonder Huid of Linnen to vl kkien als m deFlacon half gebruikt heeft eu liet hej njet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 0 teroggegevfen Goudfl Druk tÉn A BünkAian KermiB te Gouda De Schouwburgtent is geplaatst TEGENOVER HST STAfl IftMMoi W liHLIS BBSTÜÜll L § mi mmmmm o vWï Zaterdag 5 Augustus 187 $ fflmifflMimi blgapel in 4 bedreven aaar het Hoogdnitsch I sT liebe Onkel van RiadoU Kneisel vertaald door H V O OBVOLOD doob ÖE TWISTAPPEL blgspel ia 1 bedrjjf uit het Hoogduitsch van Paul Lindau tdUm o Ansüistus ENBEK OTJ W Toorteelspel in 5 bedrjjven 8 tafreelen door A von Kotïcbnp Maandag 7 Augustus BE EER m FAUILIE Tooneelspsl in 5 bedrjjven uit het Ftaiisch van L Battn en M Desvignes Aanvang ten HALF ACHT ure Het bespreekbureau is geopend dageljjk an 10 tot 3 ure iledureBde 2G Jaren beproefd AnalherinPrepuralen TW Dr J 6 HUi C lik Ilur Tmidiiria 7 M ilcii Kmilt van OpüU iirljk il Wilikii hojïiur inhse r J Tot vutliiig van holle Tau iei 18 tr geen heilutiner eii liter midili I ilmiitt Tun l l iiil t r el dat ledcictn 7 i i r gcnMklttlijk rii roiiürr pijn in ilen faolku Taod kun lUnts d dut leli iImii umi dt n Tu d en h Tatilvfcisih nsibvcbt d u Tarid voor wt tr beditfrf behoedt tn de njn verdrijft Aiiatberin Mondwater é ftoeons tOKen 11 1 T t fl t IM 18 bet voortrefTclijIcste iniddcl tegen rhanwiihilie Hndpijn by ontsteking zwellvn eo iwceren t iin het tiiiidvlcp ch bit lost den Hiinnezitcu tandatwQ m vooi Iftjint dr iiivntte ontinig daurvua mankt lusBtBaude tanden wider ta t duor veT8t€rkii K v D hei tandvleescb van aUe st hiidelgke Bto creiniKt erft aan den mond een aaogenaine Inetche reuk tefngl Tiet fia onaangeoameb reuk weldra 4o tt vlcdwyiica Anatherin Tandpaêla Dit middel geeft reinhci I en friscbberd inn deir aJcnr nt dient bovendien um de tun ea con helder witten gUii te doen verkregen bun bederf te voorkorueh en het tindvleescfa t er ciktw Prya ft 1 00 en O uentB Tantenborstels folgea amv Ünit vtv J A Ptqjp tk Hof TsDdut Z M den keizer van ÜQateiinjk te eenen voor Volwasseffén fl ïi mmtt Kitdïeren 80 CditA f n aarêehuwiug Alla beatiande naniaksela van ABathefi MondwBter z JD allfcn op de Itchte getoofwaafdigheid van liet Publicum b relle l M hcIrUll zew net aetia4 tofi gei lKei HMr 11 helibap geheel e ii TOrkio tewjfg gitbratbt i nji WTkacbuw ik hiernieaa hfii ueerda publiciuii voor üéiooé VfD ti U namaaliieli k k Bof Tudarta en uitvinder itr Anithenn Prepanlon It Wia a 1 vertirtjïen te Obudi l y L Sdhaik rmkèlier op Ie HtfogitiMiiit W A l atte IlbiUit iUii 6$ Fl K van Santen Kolif anplIiLeitA SchiiU eiujn C blaau 4 l A illf f t Hi ï fil C Snabili M tb a ienVii f mWË bq F AItei i t lf A Bat Rf b jlf Mlind fceiok i ci r iS iii tf op tt tyi I van Vrtumingen te Sêhöönbóvrti bU A WoTff BUITENLAND BHiUtiilaiitet verztelit Se Franiebe Kamer xet de behaadeliag der begrooting viut Oorlog verig voort en de begrostiiigscomuiaaie kan met roldoeaijig op den uitslag van haar arbeid temgsien daar de iCaiuer in de meeate gerallea baar inzichtea blijkt te deelen Wel ootUrak het niet aan aehwnntaelingea zooals tassebeu deu Bonapirtist Dan d Qrnauo en Oambetta over de vraag of men het tweede gedeelte vaa ket eontiugeut gedarrade I mataden of een jaar onder de wapenen COH howien en aatmul k traden de Bonapartiaten looata alt d ep ds quaai beMhermert van de verdrukte bovolkiug eu weosehten sij de door de eomtnissie aangevraagde eredieten eer te besteden tot ver lioafiiig van de soldq der anderofSetereo De Miuister iran Oorlog had sieh tegen een kraehtigen aanval van De Pamdlce te iterdedigea over de beuoemiagea b liet teriiteriirie leger a de door de eommissie voorgeateMe versiindering der begrooting met het erediet voor BsImspteBiere bq het l ei verwekte natnuriyk een kleinen torm onder de eleriealen Het resultaat ras echter dat de kamer lich met het gevoelen der flommiane vereeaigde Na de begrooting van oorlog tüA die ram fraaie kunsteu n vervolgens die vao Mariae ia JK iaudeling komen De Terkimugastrijd voor deu iaoddag in PruiwB zul lievig worden gestreden Ketter Wilhelm ud naar de Poit wil voor ja terugkeer naar de Dnitsche hoofdstad opnieuw een bezoek brengen aaa de Ooatenrijksefae keuerlqke familie t Iwbl wd dea 13 of 14b dewr Het faez r lal echter geen poljtiel karakter dragen Di liLilea ontraagea telegrammen lyu van niet veel belang ineircudeeb hebbeu ze bet ekkiug op de Kabiiietiwisseliug in Bnraeuië waarvan de beteekeuis nog niet duidelijk i Aan de Tmei wordt ait Weenen gemeld dat de belangttelling der bevolking van Rintaud in de Servische beweging steeds kraehtiger wordt wat trouwens wel niet uitbleven kon De Rnssisehe veréeniging van het Roode Kmis heeft verlof gevraagd om met haar ambulances door Oosteurijksdi gebned te irekfcea Een bezending nit 300 groote kisten bestmiiide begeleid door twee doctoren met de aoodlgc dsistentea en verpleegsters is eenige dagen geleden naar Montenegro gegaan De kisten gingen ongeopend door de donanen liuie en de stoorabootmaatschnppijfn en spoorwegen vervoenieii lies voor hahe vracht Daarby echter blijft de bdaugstelling niet Ben groot aantid Hussischc officieren is op weg naar Servië of daar reeds aangekomen Ze komeh doorgaans van Bessarabie naar Jaaajr en van daar naar Galatï of Oioergewo w aar ze met de stoombooten verder gaan Kolonel IsmailolT die b j den staf van Tsjemiiyelf was maar onlangs naar Rusland ging sehqnt dete te werven Generaal Fadaveff is de bekendste dezer officieren H schynt nl de vrijwilligers ongeveer 10 000 man in ecu korps te Zullen vercenigen Daarbij Zullen dan vele dezer officieren worden aangesteld PadayefT ia naar wij onbings mededeelden een der groote predikers van het Fansliivisrae want Tjsernayeff ook is Hun zweeft voor den geest de vereeniging van alle Slavische sinmmen op den grondslag van eer vrijzinnige of juister misschien democratische en zelfs socialistische beginselen Het zyn Uen lieden gclyk er in Rusland zooveel Zyn wier ontwikkeling en ernstig streven voortdurend in str jd is met de toestanden die z j in Rnaland om zich heen zien en die daardoor tot allerlei theoriCn komen waarin r p en groen veelal op bedenkelijke wqze is vermengd In de praktijk ondergaan deze dan doorgaans wel do noodige wijziging maar het is niet zonder belang dat juist deze soort van personen tegen Turkye in de eerste ryen komen stryden Te Konstaiitinopel loopt het malle praatje dat de Russische groothertog Michael te Tiflis een groot leger van 160 000 man verzamelt om zich van Rusland onaf haukel k te maken Rasland zou een leger T n 20 000 man samentrekken om dit plan te ver dtlen I e Grootvorst gebruikt naar men wc t iti Europa de baden maar dele praatjes zgn gegrond op brieven van koopliedea lit Til is en uiet oornogal k is dat Rusland daar oader ecu of ander voorwendsel troepen bijeen trekt ten einde in geval van Bood by de hand te yn ea Turkye tnssehen twee vuren te brengen Geheel ouvoorbeieid slaat nataurlijk de Russische regeeriiig niet de gebeurtenissen gade ld heeft men ook geen het minste pbui om de onzydigheid te laten varen BINNENLAND k GOUDA 8 Augmtoa 1876 Heden had op het Raadbaia alhier de openbare aanbesteding plaats voor het houweo van een schoollokaal bij de burgerschool voor jongens lugesdireven wetd door Des Hollander en Co te Utrecht voor 7027 C van Eeuwen alhier vcor 6B 9 W van Ingen te Bodegraven voor 6800 en H Nederhorst alhier voor ƒ 687 Zondagnacht is aan het NtMneowater een auB ia het water gevallen spoedige kalp moeht niet baten Hy werd als lyk opgehaald Terscheideue bladen vemidden de dood vaa het meisje dat dezer dagou ia de tent van den hen Coppejans brandwonden ontving Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen dat dit meisje met den dag in beterschap toeneemt ea wéldra hare werkéaamheden Ui kannen hervatten AU een bewijs hoe snel tegmwoordig alles gant en er dank eg de verbeterde ommuuioatie middelen eigvnlyk geen afstanden niMieiJin kan dieaen dat b VincMtéS Pro t SUéhtgt D Uad h 4wrlk in Utrecht uitgegeven vrordt om ongeveer kn ft r e iu deze geinii Ule b Z rgd ivordt tusschen hulfitelit eu acht anr Eigenaardig genoeg zyn er dorpen o a Haastreaht dat op een half oor afstand vaa deze gemeente gelegen is waar genoemd blad bezorgd wordt om heUfm ivfs twee aren voor de bezorging ia deze gemeente Het is wenseheiyk dat kieria verbetering kont Het geaebdiap der hh lm Gras van Ziqrkn en Haspels ging na on laatste aankondiging barer voorstellingen geregeld voort avond aan avond op te treden Nu eens een klucht dau eeus een meer ernstig stuk gevend weet bet de voontclUngen zoo te varieeren dat ieders smaak wordt voldaan Zondagavond werd het bekende stuk van Kotzebuc fUtnutmkatt m Bereuto opgeroerd Vroegere opvoeringen hiervan door andere gezelschappen doen onwillekeurig iu vergelykiugen treden Het resaltaat is geheel ten voordeele viiu t Rotterdumsche gezelschap Het genoemde stuk biedt aan acteurs die liefhebbers zyn van declaineereu rollende oogen diep zuchten eui enz een welkome gelegenheid aan om te toonen wat zij kunuen en velen zullen zich wellicht met ons herinneren hoe o a vroeger Petera en later Morin de rol van deii onbekende vervulden Nog zien ffjii als t ware laatstgenoemde met zijn groote laiige stappen het tooneel meten lederen tred vergezeld latende gnan vnn een zware zucht teiwlfl zijn hoofd op de burst zonk telkens dieper en dieper en daarby een holle grafstem doende kooien die een groot gedeelte van t publiek zeker bang maakte Hoe geheel anders werd die rol thane door den heer D Haspels vervuld Alles natuur en eenvoud Geen sprake van die hinderlyke luohrerwekkeude overdrijving I Maakte hy daarom iniuder indruk f Las men minder op zyn gelaat wat er omging in zyiie ziel P Was men minder getuige van zjjn leed van zyn stryd P Volstrekt uiet Het soort van stukken woartoe Uentetenkattt en BerouK behoort moge al minder in onzen smaak vallen goed te licn spelen in welk stuk dan ook is op zichzelf een groot genot en dat genot werd ons Zondag en ook de overige dagen en volle verstrekt Nog twee voorstellingen wachten ons Heden avond ordt gegeven Speel nul mei miir g Tolgd door N 1805 it nKieepyn en mergeaavoBd Se Neten bet zoo aanstig bekende stuk van Van den Bergh geralgd daar De tmaven Mochten onxeatadgenootcB kasBen betlnltea om tot slot der feestelykhedea vaa deze dagea die voorstellingen te gaan bywooen ze kanaea verzekerd b dat het een waardig eind ijju zal aaa de reeks geoote amusementcB Van dcB verrainderdea taegangiprys k 10 eeriti hebben gedurende de twee daartoe gestelde uren op Zondag 30 JoK 48 en op Zondag 6 Aag 79 dos te zamea 127 personen gebrnikt genaakt om het stedelyk Maseam te bemditigen Onder het vele dat er op de kennis te nea wast was ait de aard der zaak veel dat reeds herhaalde malen door het Gondsehe pabliek werd besielitigd Iets was er echter dat nog nawt hier gezien ia nl de ti ee Russische kindeien 0e 3 ea t i jaar en zwaarte hebben van 124 en 264 pond Het is gewis iets zeldzaams ea iets merkwaardes Tot Donderdag is de geiegenheid daar om xe te zien Allen die het tea e waar de kinderen te zien a nog niet bezocht hebben moeten zoo iets rreenda willen zien daar bepaidd eens heeagaan De kermis is zoo goed ala geëindigd Th and kahate aal ia de Goadsdie stiatea wdÜia gehe l z a teraggekeecd De wohteliike stilte zal weder onbeptrkt heersehen en niet teUüns woidca gcataurd door wanlnidend dronkemausgeaehnenw Hen aal mder geregeld koauea doorloopea en Biet laager gena d zaakt worden door hoaseade boeren en boerianea of dansende aehtefbuartbewonsn na reafats daa Unka ut te wijkeB Ons oog zal weder versahooBd z n Vaa het gezicht der aitingea eener vreagde dia t üchoonhetdsgevoei pynlyk aandoen ons oor i l batrtiftrd blyreu voor at dat gekras gepiep geraamd gejank ea geraas dat Van alle zijden tot ooakartfo De kermis is zoo goed als geëindigd Reeds worden vele tenten a ebroken De warddberoemde artisten die eeamaol aaa alle Biimpssohu hoven toegejuioh zoo goed waren voor een dnbbel of kwartje hunne talenten aan ket Goadsohe paUiek te vertoouea hebbea hunne kolossale veelbdovende biljetten opgerold om elders weder op nieuw bewsadriing en dubbel te gaan innea Bosch leeat Biet BMcr onze gttlden sakdoeken en hoiloge vraagt aiet langer onze portretten en schenkt ona evenmin zy Blanus noodt ons niet meer zijnen kunsttempel binnen te treden Waar de schoolpaarden van het edelste ras den circus rondhnppelen en de lieve Ruasüéhe kleinen kondigen ons evcBeeus den iMg van hun Vertrek aan Kortom de kermisvrengde is 200 goed als vooikg Het vuile afzichtelijke kermisvolk ontsiert niet langer onze straten Thans geene moeders meer die met zuigelingen aan de bont en lompen aaa het lijf op uw medelijden specrieerea dat zy u ook werkelijk afdwingen door de gédadite aan t levendot van zulk een vrouw aan de toekomst van znlk en kind Thans geen 8 i lOjarige kleidM mter die met bleeke gelaatstrekken moede en laai van straat tot straat var huis tot huis trekken flauwe liedjes zingend of laffe kunstjes makend en die met hun lieve oogen u zoo aandoenlijk kunnen aanstaren 4at een traan in uw oog opwelt gy u afwfsdt nvT eigen lievelingen zoekt ea ze met onstuimigiieid aan uw hart drukt Thans geen krachtvolle mannen meer die in plaats van door fatsoenlijk werk hun brood te verdienen liever met een draaiorgei gewapend loopen te bedelen en die hoe flink gevormd hoe fbrsch gebou d hoe krachtig naar Inf en leden niets doen dan met de eene hand dratien en met de andere om een aalmoet bidden De kermisdagen zijn voorbij De kermis is zoo goed als geëindigd Goddank I Ware zy het voor immer Het vervoer langs den N derl Bynspoorweg heeft gedurende de maand Juli 1878 opgebracht aan reizigers ƒ 633 188 aan goedereu 66 486 aan direct verkeer van reiziger ea goederen 10 9 0 1