Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1876

t i PT vereenigt in zich de eigenschapoen van J et Carl bader Eraser en MariënWer mt en bewijst wtmwttende diensten b looldpön vergtoppjng en slechte gpöavertfring b n T n de kwalen die daaruit voortkome zooals UaagpBn migraine wmb n en in i wi Z nekten waartegen men zich an laxeermiddelen b ient In vets elde doojwnTÖQ ijita t a 1 w jy n r f eken l l dftt gm een onmisbaar bestanddeel van ou tdoed is Waar het m te gennge hoeveelheid voorhanden is zfln kwaadaappigheid bleeWht en Ükrziekteu de natnurl ke gevolgen Van alle zoogenaamde özerpraeparaten is deze oplossing de geschikate Eén eetlepel bevat 0 15 gram flzer ineen licht verteerbaren vorm Deflacflinkoilt 1 Boterpoeder verkort den tgd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fraaner vaa kleu en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents Vrjldag 1 Septeinlier If 1876 COÜRAKT Nièiï ên Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bji ieder artiltel ia eene nityoerlg gebraik8aanwlj t t Bovenstaande artikelen zgn bekomen in de bekende depots voornameiyk te Gouda bg L Welter i Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonhoven bij Wed Wolff en Zoon te Oud water by V Jonker Idenburg te WoeMkn bg N l vau der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Ehimerik H VON OIWBOBN Openbare Vrijwillig e Verkoopüig VAN HEI STATIONS EOFFMIS Zijnde aanlegplaats voor stoombooten Staande en liggend te Waddit xveen Op VRIJDAG den Sst SEPTEMBER 1876 riig van het haarrspoeditt gevolgd door nit 4 mmimmm Ken fatsoenlek Jongmensch oud 26 jaren niet onvermogend eene voorname nstjCevende betrekking in deze Provincie bekleedendfl doch weinig in de gelegenheid zjjnde met Dames in aanraking te komen wenschte gaarne kennis te maken met een Meisje liefst van ongeveer denzelfdeu leeftijd zullende er minder op geldelijk vermogen dan op beminueIjke hoedanigheden gelet worden De êtiptte geheimhouding wordt verzekerd Brieven Franco met toezending van PURTR£T die desverkiezende teruggezonden worden onder Motto AANVRAAG a in den Uit ver dezer Courant VERBETERD ANNATTO o f JKaaskleursel sedeH 23 jaren 1853 187 5 bereid door A KERBEKT te Piirniorende Bekroond Sept 1872 te s Hage Kenig bekroond fabricaat op de in September 1873 te Amsterdam gehouden Landbouw tentoonstelling Gunstig beoordeeld door een OostenrgkschVerslaggever van de in 1873 te Weenen gebonden WereldXeutoonstelling zie UtrechtsProvinciaal en Stedelgk Dagblad van 21 Sept 1873 Depots voor Gouda de HH J J van BBit SANDEN W B VAN STRAATEN J SWIÏZF Az en C THIM 1 Urlianus Pillen bereid volgens bet aloude ea echte Recept waarop men in bet bijsonder attent maakt Zyn uer nuttig in ongetieldhedeo der MAAG en erken keiluam op de SPUSVEBTEUINU Zg ign uitmanteud teftm de GAL SCHERPTE m bet BLOEI en UITSLAG der UUIH zg zgn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDEIJVËNI VerzcKtlde douitn van S7V Cent cu dubbele dooien zgn verkrgfbur bg de kb Amterdam H Clébtn b C drog heilige weg 1 132 Jfodtgracm BI Verslout Botkoof A van t Woudt Mft H W de Krugff Oouda L Schenk op da Hoogattaat J ttattrtcU K Ooaieiling Hoge J L F C Suabilié BuitenkoT Utdm 1 T Terbargh Haarlem hoek Bakkcntefg Moordrtckt G U Peit Omkicaler Pr Vies Botltrdam v d Toorn li Beker Weate Wagenatrsat SeiooiJUniat K Wollf Vtrtckt Alttns Kroon op het Steeaw over den Dbukeratr n 372 Flaariingrn Wouter Pleijaier Wotrim i F Sweerman Zttnkuteu A Vrin Het depot dezer ecbte Urbauus Pillen ainda zoovele jaren met roem bekend en n alxeuieen fiabraik ia door ona te Oouda alloen en Qitalnitend geplaatit bg den heer L SCHENK de Uoogatrut WA AB SCHDWINO Men wordt inatantelgk verzocht wel attent te ilien sgn dat door ons bg niemand andera de Urbanua Pillen bereid rulgeni bet oude en echte Bcoept in Üépdt zijn rerkiijftbaar geateld ix ii kierétten offtfevn SttAm en Plaatmn da bij ie kiriioteHgemoemde Défólhaidert In rik dooaje ia een biljet voorzien met de eigtHkatidtge naamteekening van de vervaardigers Wed Y miitM fc ZoÓN Apotbakera welk HSiidtrekeniiig zioh ook bevindt 6p krt Zegellak waarmede de Dooojrs vrrzeiield zgn Wg verzoeken de gebruiken uilaiiMiJk da r wel op te letten en roden hun nan wel tOO te BleA bij vvieu men de Uooejrs Pillen bkat A leepi dit I oo jis waarin een bujet aet an e Handieekening ia zioh aan te achafTen en zich te wachten voor hel fobfuik van da rAt uamiaksele avonds ten 7 up in bet te verkoopen perceel aan de ZUIokADE Breeder bg biljetten en ter bekoming vaninlichtingen vervoege men zich ten Kantorevan deu Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen 1 üpeubare VrUwiilige Vcrkoopiiig door het vertrek ja den Wel£d len Heer J P H REUBER Geneeskundige van een hecht en sterk zeer net ingerièht HEERENHUIS met TUIM EüVe en verderen Cl RO n staande en gelegen binnen de gemeente WADDINXVEEN Do VeiUng op VRUDAG 8 SEPTEMBER 1876 De Afslag op VEUDAG 15 SEPTEMBER 1876 beide dagen des veormiddags ten 11 ure in het Nieuwe Societeitsgebonw zgnde ten huize van den heer PASCAL aan de brug te Waddinxveen Breeder by biljett omschreven Nadere informatiëB ten kantore vaa Notaris MOLENAAR te Waddinxveen n A A IS 1 Hoeveel jongelui zün JD A mJE er niet die lOO wenschen te geven om een flinken Öaard te hebben welnu met het gebruik der zoo beroemde Balsem bekomt men in 8 of 10 weken een Baard de huid blgft ongedeerd 2 de flacon Franco aanvraag k 2 de flacon geniakshalve 42 Blauwe P steegels PostwissS of Op RembonrÉ bg THEOPHILE Baarkundige te Amster dam Volledige CATAtüGÜSSEN DEB OOEDKOOPB Muziek Vitgaat I oiw n FUKitn zgn it 5 ets verkrggbaar bg den Boekhandelaar A brinkman Lange Tiendeweg all è Oouda Dndt Mi A Briakraaoi m Dat s meoschenleven van lieverlede korter wordt is geen verbeelding de geschiedenissen van vroegere en latere eeuwen overtuigen ons daarvan maar op 40 a 50 jaren grga te zgn is onnoodig Betrekkelgk worden xeer weinige menschen ond want niemand van it 60 jaren i niet ond zelfs zeer dikwgls nog krachtvol doch wat doet de raeiiüch oud schgnen Meestal vroegtgdige grgshpid of verdorg van het haar spoedig gevolgd door nitvallen Die niet oud wil scognen vóór den t d gebruike in tgds de middelen daarvoor Oud Carthagpeiia s lEüGPiim öiii behoudt het haar levendig zacht en glanzig zet oogenbükkelgk den wortel van het reeds dorrende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodut dit middel wel dengdelgk voor te vroegtgdige gr jshcd waarborgt en u tot het einde des levens met een fémien haarbol doetprgken De prgs per fleschje is 0 6U Hoofd Depót te Delft by A BRBKTVJSLXAfc en verder bg Mei de Wed BO MAN Gouda i H KELLER Zoon HoUerdam Westewages A REUNARDT Oostpoort A PRINS Zetenhuizen Tegen JICHT Rhuiiiatl6lt kkmvmm varkrggbifar te Gouda W dk Boshah Alphin L Varomuq t Z Bodegrapw P Y ajujom Soekoop 3 QovJtKJ B Harmflen W Q I aT j fp Hazfriwoude 3 G i et ei Montfoorij JajCobi Mont oorl W d RlJlOItB Btf OudeuHtlfr 3 LtcfLiirp Schoonhoven yfe WpLW jfc Waetrder Boothch Wótrdm Gfbr Prammre Zegwaard Ui Dm OvMli Op vooideelige voorwaarde wordan D eplaktat aanvraag aan het Hoofil IMp tf 3 HAM te Utiveht jfcü fi j ihï 1 cat ih rfXM ï VACCl E li li BÜBöÉMEïaTEK en WETUOUDEKS van Otmd brengen ter algemeene keiiiiia dat met aanraug van Vrijdag den In September aanstaande elkeu VRIJDAfï de ïooriniddiigs ten 8 t re in het Gaatliuis gelegenheid zal beataaa on xich kotUloot ia doeu i neuten en herineliten fioada den 29n Augustas 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dhooole yeb Foetomk tan BüyoKN IJ ztspooa Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDEÉ S van Oo fa brengen ter kennis van de Ingezetenen dat é BEOBOOTINCJ van de INIC0M8TE f en UITGAVEN der Gemeente over hetdienstjaar 1876 voor den tijd van txerlim dapen op de Secretarie ter lezing van een ieder ie uedérgelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op nite werkdagen van des morgens ten 10 tot des namiddags ten 1 ure tcnvyl U rendten tegen betaling vaa koaten afschrift dier begrooting kan warden verkregen Gouda 29 Augustns 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaoooLEKvea Fobtuum tam Bebokn IJzendooin kennisoeVino DeBUKGBMEHiStEB van Ornia brengt bü dete ter kennis vau de belanghebbenden dut door den Heer I mvlBeialen Inspeetear der IMte Belastingm enz 1e Itotterdam op den 28 en 29 Augustus 1876 7 IJU XiTiituir verklaard de Kohieren van hei Patentr gt N 2 3 en i over het dienstjaar 1878 77 üwt voormelde Kohieren ter invordering tyn gesteld in banden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zqnen aanalag op den b de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de tcrmyu van DBIE MAANDEN binneu welken de reclames behooren te worden ingediend Ootida den 23 Angnstna 1876 De BurgemceBter voomoerad VAN PEROEN I IZENDOOHN VOLKSOEZOXDIIEID Verbetert men de volksgezondheid men vermeerdert de volkswelvaart niemand zal dit ontkennen en toch boe weinig werd vroeger hoe weinig wordt nog gedaan om den B gemeenen gezondheidstoestand te verbeteren De onderrinding bg besmettelgke ziekten opgedaan leert ons dat die streken hel minst van ziekten te Igden hebben waar de ingezetenen het zniverste water drinken Oj de Veluwe heeft nog nooit de cholera gewoed in Zeeland had men slet ts weinige gevallen die van buiten waren aangebracht Het onde Utrecht daarentegen hoewel in een gezonde streek gelegen verloor steeds vele burger wanueer die ziekte heerschte Hat aterfteogfer voor Rotterdam waar men toen no al veel ongezuiverd Maaswater dronk was altgd hoeger dan dat te Amsterdam waar het gracbtwater ondrinkbaar ia en waar men of Vechtwater of doinwater moest gebruiken Herbaaldelgk is dan ook reeds de aandacht van geileerden en leeken op den toestand van bet drinkwater gevestigd Ook in onze gemeente is dit in de laatste jaren bg herh ing geschied en de overtuiging IR ook hiei op weinige uitzonderingen na algemeen dat het Goudsche drinkwateif nog al id bel te wansdheu ovairlaaft Benige ver betsRBg mog er gekomen zgn sedert op een groot aantal plaatsen tonnefa met gezuiverd water van gemeentewege geplaatst zgn waarvan de intezetenea kosteloos kunnen gefairpik maken niémüuÉd eöbter tA deze Teii4 lering sidoende ktuinen noemen Als voorioopige maatregel I toe te juichen vooral to i het te zuiveren water nog uit den IJsel geJKimpt werd thans pompt men het nit de grachten maar ongeschikt om van blgvendep aard te zgn Zooals men weet is een aanvraag om concessie voor een drinkwaterleiding bg den Raad aanhangig en wacht de faèslis iig op de resalteten van een nauwgezet oaderzoek door de gezondheidscommissie naar de deogdelgkheid van het IJselwater ingesteld Indien de resultaten gunstig zgn dau is dr zaak oo goed als beslist er moge dan misschieb qaaestie zgn over de wenschelgkheid van eigen aanlM door de gemeente boven particuliere aanleg 1 concessie maar is eenmaal het water drinkbaar bevonden dan mogen we daann binnen enkele jaren yoorzeker verbetering verwachten Uet zou echter te wensc en zgn dat hierop niet gewacht werd maar jidat reeds nu een maatregel genomen werd Üe niet alleen het tegenwoordig drinkwater gezaiverd giachtwater zon verbeteren maar die ook later wanneer we ons in een flinke waterleiding mogen verheugen voor de volksgeaendheid vrucht zon dragen Ook dan wanneer ons grachtwater ni ra er tot drinkwater tlrordt gebezigd is bet van groot belang dat ais de voortdurende verontreiniging van bet gyebtwater paal en perk worde gesteld Geen riolen moesten in on grachten mogen uiüoopen Het feit door Dt Bücbner in zgn bMcfargv g TMi Goada cMmebaidd dat de eene water schepte en de andere vuil nuter f oot in dezelfile bijt nioeft met meer plaats nnnen hebben en toch is bet met de nolen iets anders In vele gemeenteir ekt men naar middelen om in dit opzioht verbetering aan te brengen want dit kwaad is helaas no algemeen Hebben enkele steden hun waterleidihg in de meeste gemeenten woidt nog nitg ziën naar de beste middelen om de vetrontreiniging der grachten te voorkomen plannen worden beraamd maar de onkosten daaiaan verbonden beletten veelal de uitvoering men blgft overwegen en sluimert in tot het Uitbreken etiost besmettelgke ziekte de zaak weer aan de óirde stelt Het gemeentebestuur van Kralingen heeft terecht gemeend dat men daarop niet mocht wachten maar het heeft den besteanden toestand trachten te verbeteren door te beletteu dat het water in de gemeente verontreinigd werd Heeft men sedert jaren in verscheidene gemeenten in het Noorden o a m Groüinj en reeds zeer aanzienlgke voordeelen getrokken door het van gemeentewege ophalen van die zaken waardoor ons water veri est wordt te Kralingen heeft men dit voorbeeld gevolgd en in weerwil van groote tegenwerking van eene gedeelte der bnrgerg het koolcloaet stelsel ingevoerd Een vreemd woord voor een eenvoudige zaak Men heeft de riolen doen opruimen en de privaten van emmers voorzien die van gemeentewege twee ot drie maal per week worden geruiki Maar van waar na die naam Deed men niet andera dan het bovenbedoelde dan zoude men het water voor verontreiniging bewaren maar den dampkring daaraan blootatellen Om dit tegen te gaan heelt men in ieder privaat een reservoir of bewaarplaats van kool die verlcregen wordt door het verbranden van straatvuil en andere plantaardige zelistan digheden en deze bewaarplaats ts zoodanig met het privaat verbonden dat a het gebrul terstond ee laag kool in den eiiuuer valt waardoor lalle stank vermeden w H dt De getvulde emmers worden in een £ abri k geledigid daar wordt de inbond bewerkt tot een uitmun tende meststof die in zakken verzonden kan worden met den verkoop daarvan hoopt men met slechts de onkosten te dakken maar bovendien de gemeente nog eenig voordeel te bezorgen Vele deskundigen hebben in den loop van den zomer de werkmg van dit stelsel te Kralingen onderzocht verschillende inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht hebben dp werking nagegaan eó algemeen was men daarmede ingenomen in kleine niteengebouwde gemeenten scbgnt het dan ook verre de voorkeur te ver dienen boven andere stelsels En al is nujabt de ingenomenheid te Kralingen niet algemeen al worden daar adressen geteekeud om tot het oude terug te keeren die klachten schgnen na een onbevooroordeeld onderzoek vrg nnbeteekenend en moeten naar het schgnt veel meer op rekening van bestaande kleingeestige verdeeldheden zooals men die in alle kleinere plaatsen vindt gesteld worden dan wel op de werking van het stelsel Tronwena het onde vindt altgd vurige verdedigers al ware het alleen omdat het ond it Staring s boerde dat liever d or den modder stapte dan de nieuwe brng over ging ia nag volstrekt geen beeld uit den voortgd H j beeft steeds vele nakomelingen in ons midden In alle gevallen zonde het van het hoogst belang voor on ze gemeente kunnen zgn datde werking an het stelsel ook van hier ernstig werdoud rzocht De voordeelen die hetka afwrertian si b voor oum gemeante finaneiSa volstrekt niet te versmaden en zelts wanneer ilie ooid elen uitbleven en de invoering metgeldelijke opofferingen gepaard moest gaan danzoude inirfichien de invoering nuttig kunnen zgn tot verbetering van ons grachtwator zooals wij bovenzoden een zaak van het hoogtt belang voor de volksgezondheid L Itulieulaiidscli overzicht De nitslag der verkieziugen te Pontiry en te Soiu gurr p V j r tt den vau de Frausche kamer van afgevaar tU Ai 11 IS het oiidtrwerp der beschouwingen in deFraiische bl iden Hoewel met de kleiue meerderheid v tu slichta t75 ftemineu heeft iu eerstgenoemd arrondissement de oleric utl de Muu de overwiuuiug behaald op iiju republikeiiisclien tegenstander tenr l te Gniagamp de republikein Unou met 6 334 steramen weid gt ktizeu tegeii 5 834 up zgn legitimietischen tegeueuu didait prins ne Luoigne Vooral bilaugryk is deze verkiezing met het oog op de cqfer die bet duirielyk bewga levereu boe zeer de tiberide eii republikeinsche btginselen ouder de natie veki winnen wat zeker voor e n groot leelte t daskeu is aan de vo r7iolitivbei i eii de geiiiniigdhcKI ilrr kamer Bij de aljjemeeiie verfcie ii iifiu toch m Muirl jl wefd de prins de Liici iie v rttineu met een meerderheid van 27 steiiiiua b veu den heer Huüu en ibaus is bijd ur deZeii ver slagen met een raeerderhiid van fOl stommen biC eeii bijna gelijk naut4il uitgebrachte aii inmen Tc Pontivy verkreeg de heer de Mun thans Ifteht 9 7 0 rtcmiiieu tegen 10 725 in Maart toe ile n jiuoliktilï Ic Magnet aleohia 4 768 atemmea veruierf eii ih is 9 416 Te meer valt dit in het oog oiiiilii het departement Murbihan steeds werd bevhonwd al mu vaa de bniiiuesten van den reastioimiren geest waa de denkbeelden van de republikeinsche meerderheid der kamer geen ingang soudsn vinden Gaan echter de republikeinen voort op ddiSelfdeD weg van erast en gematigdheid dien iq met zooveel sneceS sijn ojftfe gaan dan kaS mensioh wel vereekord houden datbuimii meerderheid telkens opnieaw tal worden er tei f D Maarschalk heeft ds manoeovree in iet tan van C alona bijgewoond au cal daa S 8efl d Ms in het zuiden van Frjinkrijk beginnen